Examenreglement MBO Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement MBO Utrecht"

Transcriptie

1 Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad op : 22 april 2015 Instemming Studentenraad op : 19 april 2015 Opgesteld door : Regisseur Examinering Kenmerk : a2 2014_2016 Deze versie van het reglement is geldig, totdat een volgende versie wordt vastgesteld. Elke nieuwe versie wordt op intranet van MBO Utrecht geplaatst, onder vermelding van het kenmerk.

2 1 Algemeen art. 1.1 Begrippenlijst In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt. a. Student: Persoon die met MBO Utrecht een onderwijsovereenkomst heeft afgesloten voor het volgen van beroepsonderwijs en het afleggen van examens zoals bedoeld in art WEB. b. Examendeelnemer: Iedereen die uitsluitend wenst te worden toegelaten tot examenvoorzieningen. c. Examenkandidaat: De student of examendeelnemer die een examen wil afleggen en die is toegelaten tot de examens. d. Examen: Een kwalificerende toets, een examen zoals bedoeld in Hoofdstuk 7 titel 4 van de WEB (art WEB e.v.). e. Inschrijving examens: Als je bij MBO Utrecht bent ingeschreven als student, heb je toegang tot de examens (art. 1.2 Examenreglement). f. Examendeelnemer: De examendeelnemer die de Overeenkomst Examendeelname Beroepsopleidingen heeft gesloten en voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden, heeft toegang tot de examens. g. Examencommissie: Commissie, ingesteld door het College van Bestuur van MBO Utrecht, die verantwoordelijk is voor de organisatie en de afname van de examens binnen MBO Utrecht. h. Examenplan: Door de examencommissie vastgesteld document waarin is beschreven welke onderdelen van een examen met voldoende of goed moeten zijn afgesloten om een diploma te kunnen halen. i. Kwalificatiedossier: Landelijk vastgesteld document waarin voor een opleiding (= 1 crebo) onder andere is beschreven uit welke kerntaken en werkprocessen een opleiding bestaat. De examinering vindt plaats op het niveau van de kerntaken. j. Fraude: Onregelmatigheid gepleegd tijdens een examen. Zie artikel 1.5 lid 3 van dit reglement. k. Onregelmatigheden: Zie artikel 1.5 lid 3 van dit reglement. l. Kerntaak: Datgene wat de hoofdzaak is van het beroep waarvoor de student wordt opgeleid en waarop de examinering zich richt. m. Beroepspraktijkvorming: Verplicht onderdeel van iedere beroepsopleiding waarin de student ervaring opdoet in de praktijk. n. Resultatenoverzicht: Een overzicht van de behaalde resultaten die meetellen voor het behalen van het diploma. o. Verklaring: Een bewijs van de overige examenresultaten. p. Exameninstrument: Middel waarmee de kennis en de vaardigheden van de student wordt gemeten, voorbeelden Proeve van Bekwaamheid, Praktijkopdracht of een Panelgesprek. q. Validiteit: Geldigheid. r. Beroep tegen examenbeslissingen: Mogelijkheid voor studenten om beroep aan te tekenen tegen een beslissing van een examinator of van de examencommissie zoals beschreven in de Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht s. Minnelijke schikking: Beslechting van een geschil tussen partijen onderling. Examenreglement MBO Utrecht _versie pagina 2 van 6

3 art. 1.2 Toegang tot het examen Als je bij een onderwijsinstelling als student bent ingeschreven, heb je toegang tot het examen (art WEB). Aan de toegang kunnen aanvullende specifieke voorwaarden worden gesteld. Iemand die uitsluitend tot de examenvoorzieningen wenst te worden toegelaten en niet tot het onderwijs is een examendeelnemer. De examencommissie beslist of een examendeelnemer wordt toegelaten tot het examen. In de Overeenkomst Examendeelname Beroepsopleidingen worden voorwaarden vermeld die aan de inschrijving als examendeelnemer zijn verbonden. In het vervolg van dit examenreglement is in beide gevallen sprake van examenkandidaat. art. 1.3 Aanwezigheid Examenkandidaten zijn verplicht deel te nemen aan het examen waarvoor zij zijn ingeschreven. Examenkandidaten die aan een (onderdeel van het) examen niet kunnen deelnemen of niet hebben deelgenomen, geven aan de examencommissie een schriftelijke verklaring waarop de reden is vermeld. De examencommissie oordeelt over de geldigheid van de opgegeven reden. Voor examenkandidaten die naar de mening van de examencommissie een geldige reden hadden, wijst de examencommissie een vervangend examenmoment aan. Voor examenkandidaten die naar de mening van de examencommissie geen geldige reden hadden is het verzuimde examenmoment geldig. art. 1.4 Examenprogrammering Examens van MBO Utrecht zijn gebaseerd op een examenplan. Het examenplan is afgeleid van het kwalificatiedossier en de wettelijke eisen voor Nederlands, moderne vreemde talen en rekenen. De gegevens over de inhoud en organisatie van het examen zijn specifiek voor een bepaalde opleiding en zijn beschreven in het examenplan van die opleiding, waarin ook de eisen voor Loopbaan en Burgerschap zijn opgenomen. Met de examenkandidaat kunnen persoonlijke afspraken worden gemaakt en vastgelegd die voor de betreffende partijen bindend zijn. art. 1.5 Fraudebepalingen De examencommissie kan maatregelen treffen tegen examenkandidaten die voor, tijdens of na het examen onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, wordt de examenkandidaat gehoord. De examenkandidaat kan zich laten bijstaan door een meerderjarige; de minderjarige examenkandidaat laat zich vergezellen door een wettelijke vertegenwoordiger. Alle betrokken partijen, worden van de maatregel(en) bedoeld in schriftelijk in kennis gesteld. lid 3 Als onregelmatigheid worden in ieder geval aangemerkt: afkijken, spieken, fraude (zoals plagiaat), vervalsen van handtekeningen, het niet opvolgen van instructies van toezichthouders en beoordelaars en het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen. De examencommissie beoordeelt of gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken zijn als onregelmatigheid in de zin van dit artikel. lid 4 De maatregelen bedoeld in dit artikel kunnen zijn: - het ontzeggen van verdere deelname aan het examen, - het ongeldig verklaren van het reeds afgelegde examen. lid 5 Van alle maatregelen die in het kader van dit artikel worden getroffen stelt de examencommissie een verslag op. Examenreglement MBO Utrecht _versie pagina 3 van 6

4 art. 1.6 Uitslag examen De voorlopige uitslag van elk examenonderdeel wordt binnen tien werkdagen na afname bekend gemaakt. De definitieve uitslag wordt bepaald door de examencommissie. De termijn van is niet van toepassing wanneer deze gegevens door derden worden aangeleverd. art. 1.7 Herkansingsregeling Een examenkandidaat heeft per kerntaak recht op één herkansing als het examen niet behaald is. De herkansingsregeling is specifiek en toegesneden op de inhoud, de planning en de organisatie van het examen voor een bepaalde opleiding, zoals beschreven in de specifieke opleidingsinformatie. Verder kunnen met de examenkandidaat persoonlijke afspraken worden gemaakt en vastgelegd die voor de betreffende partijen bindend zijn. art. 1.8 Uitslag voor diplomering Een examenkandidaat wordt gediplomeerd als: aan alle eisen vermeld in het examenplan is voldaan en aan de wettelijke eisen met betrekking tot de beroepspraktijkvorming (BPV) is voldaan, dit ter beoordeling van de examencommissie. art. 1.9 Diploma en resultatenoverzicht De examenkandidaat die is geslaagd, ontvangt een diploma en een overzicht van resultaten. Of de mogelijkheid bestaat voor het uitreiken van verklaringen voor bepaalde onderdelen. art Onvoorziene omstandigheden In geval van omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist de examencommissie. 2 De organisatie van de examens art. 2.1 Examencommissie De examencommissie is verantwoordelijk voor de examinering en de borging van de kwaliteit van de examinering en diplomering. art. 2.2 Examinator/assessor De examinator/assessor beoordeelt de prestaties van examenkandidaten op basis van de bij het exameninstrument behorende instructie. art. 2.3 Bekendmaking Gegevens over de planning en organisatie van examens zijn specifiek en toegesneden op een bepaalde opleiding. Deze worden tijdig aan de examenkandidaat kenbaar gemaakt. Verder kunnen over de planning en organisatie met de examenkandidaat persoonlijke afspraken worden gemaakt en vastgelegd, die voor de betreffende partijen bindend zijn. art. 2.4 Aanmelding Het onderwijsteam besluit of en wanneer een student kan deelnemen aan een examen. De wijze waarop de aanmelding plaatsvindt kan per opleiding verschillen. Het onderwijsteam beschrijft de wijze van aanmelding voor de eigen opleidingen. Examenreglement MBO Utrecht _versie pagina 4 van 6

5 Voor examens die door derden worden verzorgd kan een afwijkende wijze van aanmelding gelden. Het onderwijsteam beschrijft voor de eigen opleidingen de wijze van aanmelding voor examens die door derden worden verzorgd. art. 2.5 Oproep Aan examenkandidaten wordt uiterlijk één week voor de vastgestelde datum kenbaar gemaakt waar en wanneer het examen plaatsvindt. art. 2.6 Laatkomers Regels voor laat komen of verzuim bij examens zijn specifiek en toegesneden op een bepaalde opleiding en locatie en worden beschreven in de specifieke opleidingsinformatie. Verder kunnen met de examenkandidaat persoonlijke afspraken worden gemaakt en vastgelegd die voor de betreffende partijen bindend zijn. art. 2.7 Afname van het examen De regels en procedures die van toepassing zijn tijdens het examen, worden voorafgaand aan het examen aan de examenkandidaten bekend gemaakt. Verder kunnen met de examenkandidaat persoonlijke afspraken worden gemaakt en vastgelegd die voor de betreffende partijen bindend zijn. art. 2.8 Bewaartermijn, inzagerecht, en recht op bespreking Werkstukken en prestaties van examenkandidaten worden, indien de aard of omvang van die werkstukken en prestaties dat toelaat, tezamen met de beoordelingscriteria bewaard. Voor werkstukken of prestaties die vanwege hun aard of omvang niet kunnen worden bewaard, maakt de beoordelaar een beoordelingsrapport dat, in plaats van deze werkstukken of de prestaties, wordt bewaard. De bewaartermijn van alle examenmateriaal bedraagt anderhalf jaar na datum diplomering. Na afloop van de bewaartermijn komt het examenmateriaal toe aan de examencommissie. Het kan aan de examenkandidaat worden geretourneerd of worden vernietigd. lid 3 De termijn van kan worden opgeschort zolang er sprake is van enig geschil. lid 4 Examenkandidaten kunnen inzage krijgen in het door hen gemaakte examen door binnen tien werkdagen na datum van bekendmaking van de uitslag een verzoek te richten aan het examenbureau. Het examenbureau nodigt de examenkandidaat uit voor een inzagemoment onder toezicht van een medewerker van het examenbureau. art. 2.9 Geheimhouding Ieder die betrokken is bij de examinering en in die hoedanigheid de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Een wettelijk voorschrift kan echter bepalen dat de gegevens ondanks de geheimhoudingsplicht toch openbaar moeten worden gemaakt. art Afwijkende examinering Ten aanzien van specifieke doelgroepen kan de examencommissie toestaan dat een examen in een andere vorm wordt afgenomen dan vermeld is. De afwijkende examinering moet voldoen aan de exameneisen zoals validiteit en betrouwbaarheid. Het niveau en de doelstelling van het afwijkende examen mogen niet anders zijn dan de beoogde doelstellingen en het niveau van het oorspronkelijke examen. Examenreglement MBO Utrecht _versie pagina 5 van 6

6 art Klachten Een examenkandidaat kan over de afname of de beoordeling van het examen een klacht indienen bij de examencommissie. De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt tien werkdagen na de afname van het examen of nadat de beoordeling van het examen aan de kandidaat bekend is gemaakt. De termijn vangt aan op de dag na de afname of beoordeling. De examencommissie neemt de klacht in behandeling en wint informatie in bij de betreffende teammanager. Het adres van de examencommissie voor klachten over de afname of de beoordeling van het examen is: 3 Beroepsprocedure art. 3.1 Beroep, minnelijke schikking Een examenkandidaat kan tegen een beslissing van de examencommissie of een beslissing van een examinator/beoordelaar schriftelijk bezwaar maken bij de examencommissie. Als dat niet leidt tot een aanvaardbare oplossing kan de kandidaat in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens. De Commissie van Beroep stelt de examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep. Indien de examenkandidaat en de examencommissie in gezamenlijk overleg, al dan niet onder begeleiding van een bemiddelende partij, tot een minnelijke schikking willen komen, blijft de termijn voor de indiening van het beroepschrift zoals bedoeld in artikel 3.2 van dit hoofdstuk gehandhaafd; een poging tot minnelijke schikking mag in geen geval de beroepsprocedure verlengen. art. 3.2 Instellen van beroep Het beroep wordt door de examenkandidaat schriftelijk, ondertekend en met redenen omkleed ingesteld bij de Commissie van Beroep. Het beroep dient te worden ingesteld binnen een termijn van tien werkdagen nadat de beslissing van de examencommissie aan de kandidaat bekend is gemaakt. De behandeling van een beroep tegen een examenbeslissing is beschreven in de Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. Examenreglement MBO Utrecht _versie pagina 6 van 6

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement vastgesteld door de Examencommissie op : 3 juli 2017 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 23 oktober 2017 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht Colofon Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 1 oktober 2018 Goedkeuring door MT op : 4 september 2018 Instemming Ondernemingsraad op : 27 september 2018

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement. editie 2018/2019. Colofon. Uitgave: Eva s Wedding & Event Planners Academy

Examenreglement. editie 2018/2019. Colofon. Uitgave: Eva s Wedding & Event Planners Academy Examenreglement editie 2018/2019 Colofon Uitgave: Eva s Wedding & Event Planners Academy Inleiding Dit examenreglement is een reglement op hoofdlijnen en geldend voor alle examenkandidaten. Het college

Nadere informatie

Examenreglement editie 2018

Examenreglement editie 2018 Examenreglement editie 2018 Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 27 juni 2018 Instemming Studentenraad : 2 juli 2018 Vastgesteld College van Bestuur : 3 juli 2018 Kenmerk CvB

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement Bijlage 11: Examenreglement 1. Algemeen Binnen ROC TOP kennen we algemene afspraken en huisregels met betrekking tot de examens. We verwachten van alle betrokkenen dat zij de regels in acht nemen. De examenleiding

Nadere informatie

Examenreglement. 1. Regeling examens in aansluiting op de WEB

Examenreglement. 1. Regeling examens in aansluiting op de WEB Examenreglement Het examenreglement heeft betrekking op de opleidingen die vallen onder de Wet Educatie en Beroepsvorming (WEB), zoals geregistreerd in het Centraal Register Beroepsonderwijs (CREBO) en

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement Van de examendienst van IPC Groene Ruimte BV

Examenreglement Van de examendienst van IPC Groene Ruimte BV Examenreglement Van de examendienst van IPC Groene Ruimte BV Inleiding Het examenreglement beschrijft regels, procedures en voorschriften die van toepassing zijn op de organisatie en beoordeling van examens.

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Afnamereglement examens uitgevoerd in de BPV

Afnamereglement examens uitgevoerd in de BPV Afnamereglement examens uitgevoerd in de BPV Bronnen: - Examenreglement ROC Menso Alting - Diplomamodel (Staatscourant 2012 nr. 10761, 4 juni 2012) 1. Organisatie van examens in de BPV 1.1 Het examen Een

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 0.2 Vastgesteld op: 16 december 2015 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2015 Examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2015-1 augustus 2016 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ingestemd op: Directieteam Instemming 30 maart 2015 Studentenraad Advies 19

Nadere informatie

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Vastgesteld 15 mei 2009 Zadkine Postbus 84021 3009 CA ROTTERDAM 010-214 00 44 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Artikel 1 De regeling

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement Van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland-Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is vastgesteld op 1 juli 2016 door dhr. H.J. van Gorkom, directeur onderwijs en strategie namens

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Examenreglement BIG Herregistratie verpleegkundige. Versie 4.0 Vastgesteld op: 20 december 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland

Examenreglement BIG Herregistratie verpleegkundige. Versie 4.0 Vastgesteld op: 20 december 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Versie 4.0 Vastgesteld op: 20 december 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG Herregistratie Verpleegkundige 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 6 juni 2017 en treedt in werking vanaf het studiejaar 2017-2018. Het examenreglement geldt vanaf het

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2016-1 augustus 2017 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Vergadering Behandeling Raad van Bestuur Voorgenomen besluit 5 april 2016

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Pedagogisch werker Niveau: 3 Crebonummer: 92620 Kwalificatiedossier: 2012 (2014) Cohort:

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan EXAMEN-VOORLICHTING

2015/2016. Hallo toekomst. Ik kom eraan EXAMEN-VOORLICHTING 2015/2016 Hallo toekomst Ik kom eraan EXAMEN-VOORLICHTING Beste examenkandidaat, Lees dit boekje voordat je een examen gaat afleggen. Bespreek je vragen met de docent die het betreffende examen met jou

Nadere informatie

Examenreglement MBO. Pagina 1 van 12. Vastgesteld door CvB Instemming verleend door studentenraad op

Examenreglement MBO. Pagina 1 van 12. Vastgesteld door CvB Instemming verleend door studentenraad op Examenreglement MBO Vastgesteld door CvB 20-08-2019 Instemming verleend door studentenraad op 20-06-2019 Dit examenreglement is geldig vanaf 20-08-2019 Pagina 1 van 12 Inleiding... 3 Artikel 1 Examencommissie...

Nadere informatie

Examenreglement Contactlensspecialist

Examenreglement Contactlensspecialist 2017-2018 BRANCHEOPLEIDING VERSIE : : 1v1 september 2017 REGLEMENT Voor het afnemen van de examens van de opleiding SOESV T: 030 6087616 E: info@soesv.nl W: www.soesv.nl Nieuwegein, 1 september 2017 (hierbij

Nadere informatie

Examenreglement (versie 15 oktober 2011)

Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Het examenreglement beschrijft de regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de totstandkoming, organisatie en beoordeling van examens. Het Arcus College

Nadere informatie

Examenreglement MBO. Pagina 1 van 12. Vastgesteld door CvB Instemming verleend door studentenraad op

Examenreglement MBO. Pagina 1 van 12. Vastgesteld door CvB Instemming verleend door studentenraad op Examenreglement MBO Vastgesteld door CvB 23-11-2018 Instemming verleend door studentenraad op 22-11-2018 Dit examenreglement is geldig vanaf 23-11-2018. Pagina 1 van 12 Inleiding... 3 Artikel 1 Examencommissie...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Afnamereglement examens uitgevoerd op school

Afnamereglement examens uitgevoerd op school Afnamereglement examens uitgevoerd op school Bronnen: - Examenreglement ROC Menso Alting - Diplomamodel (Staatscourant 2012 nr. 10761, 4 juni 2012) 1. Organisatie van examens op school 1.1 Het examen Een

Nadere informatie

Examenreglement Educatie 2016 en Vastgesteld door het College van Bestuur op Zadkine Examenreglement Educatie 2016 en 2017

Examenreglement Educatie 2016 en Vastgesteld door het College van Bestuur op Zadkine Examenreglement Educatie 2016 en 2017 Examenreglement Educatie 2016 en 2017 Vastgesteld door het College van Bestuur op 16-12-2015 Definitief 1 Definitief 2 Inhoud Voorwoord 5 Wettelijke verplichting... 5 Uitwerking... 5 Artikel 1.Algemene

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de examencommissies van het Koning Willem I College vastgesteld op 19 september 2018 en treedt in werking vanaf studiejaar 2018-2019.

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 15 september 2015 en treedt in werking vanaf het studiejaar

Nadere informatie

Toetsreglement Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS)

Toetsreglement Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) Toetsreglement Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) Inleiding Dit toetsreglement is vastgesteld door het bestuur van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) op 1 maart 2017. Dit toetsreglement

Nadere informatie

Examenreglement Scalda

Examenreglement Scalda Examenreglement Scalda Besluit College van Bestuur d.d. 7 april 2015 Advies Directieteam d.d. 23 maart 2015 Tekstueel aangepast d.d. 2 juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Algemene Bepalingen... 3 1. Regeling

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Examenreglement. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen. Inwerkingtreding per 1 augustus 2010

Examenreglement. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen. Inwerkingtreding per 1 augustus 2010 Examenreglement Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Inwerkingtreding per 1 augustus 2010 Datum 1 augustus 2010 Titel Examenreglement Allround kapper Auteur

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Onderwijsassistent Niveau 4 Crebonummer 93500 Kwalificatiedossier 2012 Cohort 2013 Leerwegen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT : ROC van Flevoland

EXAMENREGLEMENT : ROC van Flevoland EXAMENREGLEMENT ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Auteur : Werkgroep Examinering Traject OR ROCvF : 22-02-2016 ter informatie Traject CSR ROCvA - ROCvF : n.v.t. Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College Pagina 1 van 20 Inhoud 1. De regeling van de examens 2. De organisatie van de examens 3. Beroep 4. Slotartikelen Bijlagen 1. Samenvatting

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Examenreglement Nederlandse Kappersakademie Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Inwerkingtreding per 1 augustus 2010 Examenreglement 1 Colofon Datum Augustus

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

Examenreglement April 2017

Examenreglement April 2017 Examenreglement April 2017 Inhoud 1. Examenreglement... 3 Toezicht 4 Examenorganisatie 4 1.3 Centrale examinering 4 1.5 Examendeelnemer 4 1.6 Vrijstelling 5 1.7 Aangepaste examinering 5 1.8 Afwijkingen

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen Drenthe College Vastgesteld CMT: mei 2018 Vastgesteld Centrale studentenraad DC: juni 2018 Inhoud 1 DE REGELING VAN HET EXAMEN... 3 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN... 3

Nadere informatie

Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen

Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen 2013-2014 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. Afname Beoordelaar Beroep Bevoegd gezag

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVB-beschrijvingen

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

2. Deelname aan het examen

2. Deelname aan het examen 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot een examen, dan gelden daar voorwaarden voor. Je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Voordat je wilt starten met je mbo-examens, beslis je

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND

EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND voor alle studenten die gestart zijn met een mbo-opleiding vanaf 1 augustus 2012 Ingangsdatum : 1 augustus 2017 Status : Vastgesteld Raad van Bestuur Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering Vastgesteld 3 januari 2011 Regeling beroep examinering Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 3 2. REGELING BEROEP EXAMINERING... 4 2 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING

Nadere informatie

Algemeen examenreglement ROC Menso Alting

Algemeen examenreglement ROC Menso Alting Algemeen examenreglement ROC Menso Alting Schooljaar 2019-2020 Instemming op de vaststelling van dit Examenreglement is verkregen van de Studentenraad op 19 maart 2019. Dit Examenreglement is vastgesteld

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) 2017 2018 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot een examen, dan gelden daar voorwaarden voor. Je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Voordat

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

STUDIEGIDS - EXAMINERING

STUDIEGIDS - EXAMINERING PROJECTLEIDER STUDIEGIDS - EXAMINERING Projectleider (PIE) (crebo 94525) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Versie 2011 Cohort 2010 10 september 2013 Inhoud Voorwoord & leeswijzer...

Nadere informatie

Centraal Examenreglement

Centraal Examenreglement Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2018-1 augustus 2019 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Directieteam Advies d.d. 17 juni 2018 Raad van Bestuur Voorgenomen besluit

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens ROC TOP

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens ROC TOP Reglement Commissie van Beroep voor de Examens ROC TOP Versie 1.0 De dato 23 januari 2018 Status Vastgesteld door College van Bestuur 23jan2018, instemming Studentenraad 15mei2018 Reglement Commissie van

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau: 4 Crebonummer: 93670 Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4 Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. De belangrijkste begrippen staan opgenomen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College (geldig vanaf 1 augustus 2014) Pagina 1 van 20 Inhoud 1. De regeling van de examens 2. De organisatie van de examens 3. Beroep 4. Slotartikelen

Nadere informatie

Examenreglement Albeda College. Examenreglement. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies.

Examenreglement Albeda College. Examenreglement. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. Examenreglement Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. Vastgesteld door het college van bestuur april 2015 Ingangsdatum: 1-8-2015 Inhoud Voorwoord 4 Wettelijke verplichting... 4 Uitwerking...

Nadere informatie

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan.

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan. Algemene Voorwaarden Overzicht opleidingen Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor alle opleidingen. Aan inschrijving voor deze opleiding stellen we geen vooropleidingseisen vast. Het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Bezwarencommissie TCR

Bezwarencommissie TCR Bezwarencommissie TCR Reglement Bezwarencommissie TCR versie januari 2019 Artikelen reglement bezwarencommissie Inhoud Artikel 1: Begrippen... 3 Artikel 2: Bevoegdheid... 4 Artikel 3: Samenstelling commissie...

Nadere informatie

Examenreglement ROC Nijmegen

Examenreglement ROC Nijmegen Examenreglement ROC Nijmegen Vastgesteld door College van Bestuur op 20 november 2012 INLEIDING Het examenreglement vormt het voor alle opleidingen van ROC Nijmegen geldend algemeen deel van de onderwijs-

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Fraude Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Fraude Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Fraude Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026

Nadere informatie

Inleiding Artikel 1 Procedure aanvraag vrijstelling van examinering Artikel 2 Vrijstelling bij instroom andere onderwijsinstelling...

Inleiding Artikel 1 Procedure aanvraag vrijstelling van examinering Artikel 2 Vrijstelling bij instroom andere onderwijsinstelling... Regeling Vrijstelling van Examinering Schooljaar 2017-2018 Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem Handelsnaam: Rijn IJssel Postbus 5162 6802 ED Arnhem 0263129000 info@rijnijssel.nl KvK nr.: 41053084

Nadere informatie

Examineren & Diplomeren doe je zo

Examineren & Diplomeren doe je zo Examineren & Diplomeren doe je zo Brochure Examineren & Diplomeren School voor ZSW, alle opleidingen t/m cohort 2015 2016 Versie 1.2 Wat staat in deze brochure? In deze brochure lees je alles omtrent examineren

Nadere informatie

Examenreglement Scalda

Examenreglement Scalda Examenreglement Scalda Versie 1 vastgesteld Tekstueel aangepast, versie 1.2 BMT 3 juli 2018 5 september 2018 Inhoud 1. Algemene bepalingen... 4 2. Regeling van de examens... 5 3. Organisatie van de examens...

Nadere informatie

Studiegids examinering

Studiegids examinering 1 Studiegids examinering Media- en Evenementen Management Mediamanager (Crebo 95400) Mediamanagement versie 2014 Cohort 2014 2 Leeswijzer 3 Informatie over de examinering 4 Inleiding 4 Hoe zit de kwalificatie

Nadere informatie

Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem Handelsnaam: Rijn IJssel Postbus 5162

Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem Handelsnaam: Rijn IJssel Postbus 5162 Regeling Vrijstelling van Examinering Schooljaar 2018-2019 Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem Handelsnaam: Rijn IJssel Postbus 5162 6802 ED Arnhem 0263129000 info@rijnijssel.nl KvK nr.: 41053084

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Pedagogisch werker Jeugdzorg Niveau: 4 Crebonummer: 92631 Kwalificatiedossier: 2014 Cohort:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2014-2015 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. De belangrijkste begrippen staan opgenomen. Een lijst

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND

EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND voor alle studenten die gestart zijn met een mbo-opleiding vanaf 1 augustus 2012 Ingangsdatum : 1 augustus 2018 Status : Vastgesteld door Raad van Bestuur Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids examinering

Studiegids examinering 1 Studiegids examinering Projectleider Crebo 94525 Kwalificatiedossier middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud versie 2013 Cohort 2013 2 Leeswijzer 3 Informatie over de examinering 4 Inleiding 4 Hoe

Nadere informatie