Examenreglement van het Friesland College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement van het Friesland College"

Transcriptie

1 Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, gevestigd te Leeuwarden. Dit examenreglement bestaat uit twee delen: Deel I: voor de competentiegerichte leertrajecten vanaf 2005 Deel II: voor de niet-competentiegerichte leertrajecten Vastgesteld door het College van Bestuur, 30 maart 2009 [handtekening] Examenreglement van het Friesland College

2 Examenreglement: Onderdeel I voor de competentiegerichte leertrajecten 1. Geldigheid 1.1. Dit onderdeel van het examenreglement is van toepassing op alle competentiegerichte leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, gevestigd te Leeuwarden, voor zover daarvan bij bijzondere regeling niet is afgeweken Dit examenreglement van het Friesland College geldt met ingang van 1 augustus 2009 voor de duur van de leertrajecten Met inachtneming van dit reglement kunnen per leertraject nadere regels worden vastgelegd. Voor de leertrajecten, die nietcompetentiegericht werken geldt het Examenreglement: Onderdeel II. 2. Begrippen zie bijlage 3. Toegang tot de examens 3.1. Degene die aan een onderwijsinstelling als cursist is toegelaten, heeft het recht om deel te nemen aan de examenonderdelen, tenzij de examencommissie tot uitsluiting van het examen(onderdeel) heeft besloten. Aan de deelname kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld Degene die uitsluitend tot examen(onderdelen) wenst te worden toegelaten, kan zich als examendeelnemer in laten schrijven. Aan die inschrijving kunnen nadere voorwaarden worden gesteld Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan een examen(onderdeel) waarvoor zij zijn ingeschreven. Kandidaten, die aan een examen(onderdeel) niet hebben deelgenomen, overleggen aan de examencommissie een verklaring, waarin zij de reden van het verzuim vermelden. De examencommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim. Voor kandidaten, die een geldige reden hadden, komt de eerstvolgende mogelijkheid tot examen(onderdeel) in de plaats van het verzuimde examen(onderdeel). Is er geen geldige reden, dan gaat de kandidaat eerst een gesprek met de coach aan. De coach gehoord hebbende beslist de examencommissie over het vervolg Per leertraject worden door de examencommissie regels gesteld met betrekking tot het meermalen afleggen van een examen(onderdeel) De examencommissie stelt kandidaten die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat zijn aan een examen(onderdeel) deel te nemen, na opheffing van de situatie van overmacht, in de gelegenheid het betreffende examen(onderdeel) alsnog af te leggen Een kandidaat die zich na de hem gemelde aanvang van een examenonderdeel meldt, kan in principe dit examenonderdeel niet afleggen, tenzij de assessoren die voor het betrokken examenonderdeel zijn aangewezen, daar anders over beslissen. 4. Organisatie van de examens 4.1. Het Bevoegd gezag stelt ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de examens voor elke unit een examencommissie in. Het bevoegd gezag kan daarbij samenwerken met andere instellingen De examencommissie maakt alle gegevens met betrekking tot de planning, organisatie, doelen, duur en vorm van de examinering tijdig aan de kandidaten bekend Cursisten en examendeelnemers kunnen zich tot 8 werkdagen voor aanvang van een examen(onderdeel) schriftelijk aanmelden bij de examencommissie. Aan de inschrijving als kandidaat kunnen nadere voorwaarden worden gesteld De examencommissie brengt de kandidaten minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de toets of het examen(onderdeel) op de hoogte van alle voorwaarden om aan de toets of het examen(onderdeel) deel te kunnen nemen, evenals van de middelen die zij mogen gebruiken tijdens het betrokken examenonderdeel De examencommissie benoemt en wijst de assessoren aan en informeert de kandidaten hierover minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de toets of het examen(onderdeel) De kandidaten zijn verplicht de gegeven aanwijzingen op te volgen van de personen die belast zijn met de uitvoering van het examen(onderdeel) Het Examenbureau bewaart de uitwerkingen van examenonderdelen, indien de aard of omvang dat toelaat, samen met de examenopdracht, de beoordelingscriteria, de cesuur en alle andere mogelijke onderdelen uit de examenbundel. De bewaartermijn bedraagt zes maanden. De termijn gaat in na de einduitslag van het betreffende examenonderdeel. Indien nodig wordt de bewaartermijn verlengd door een lopende bezwaar- of beroepsprocedure en/of een daartoe strekkend verzoek van de inspectie, de examencommissie of de kandidaat. 5. Afwijkende examinering 5.1. Ten aanzien van specifieke doelgroepen en gehandicapten kan de examencommissie toestaan dat de examinering in afwijkende vorm en/of duur plaatsvindt. Daarvoor is in het Kwaliteitshandboek Waarderen een procedure opgenomen. De afwijking mag niet ten koste gaan van technische eisen betreffende examinering als validiteit en betrouwbaarheid. Het niveau en de doelstelling van de afwijkende examenvorm mogen niet anders zijn dan de doelstelling en het niveau van het oorspronkelijke examen(onderdeel) Een gehandicapte kandidaat kan bij de examencommissie schriftelijk een verzoek indienen tot afwijkende examinering. Bij dit verzoek moet een verklaring worden gevoegd van een arts of een andere deskundige. Uit deze verklaring moet blijken dat de afwijkende examinering geïndiceerd is en waaruit deze dient te bestaan. Examenreglement van het Friesland College

3 5.3. De examencommissie kan een kandidaat die korter dan zes jaar in Nederland woont en voor wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is, toestaan de examinering in afwijkende vorm af te leggen. De examencommissie bepaalt welke vorm De kandidaat kan een verzoek indienen bij de examencommissie om een examenonderdeel in het Fries te schrijven, daar waar dit van toepassing kan zijn. De examencommissie willigt dit verzoek in indien: de assessoren de Friese taal voldoende beheersen en hiertegen geen bezwaar hebben en er een samenvatting in het Nederlands wordt toegevoegd 5.5. Kandidaat en assessoren kunnen bij het panelgesprek overeenkomen ieder voor zich of allen het Fries in plaats van het Nederlands te spreken. 6. Richtlijnen voor de beoordeling van examen(onderdelen) 6.1. De beoordeling van elke kandidaat gebeurt aan de hand van tevoren vastgestelde criteria De vastgestelde beoordelingscriteria worden ten opzichte van iedere kandidaat gelijkelijk gehanteerd Kandidaten weten op grond waarvan zij voldoen of niet voldoen aan de criteria van het examen(onderdeel) De beoordeling moet consistent zijn en in overeenstemming met de voorwaarden en beoordelingscriteria van het examen(onderdeel). 7. Bezwaar en beroep 7.1. Een kandidaat kan tegen maatregelen en beslissingen met betrekking tot het examen(onderdeel) schriftelijk bezwaar aantekenen bij de examencommissie Het bezwaarschrift houdt in: c. omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen bezwaar wordt aangetekend (kopie meesturen); d. de gronden van het bezwaar De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt drie werkdagen nadat de beslissing of maatregel schriftelijk ter kennis gekomen is aan de kandidaat De examencommissie beslist binnen een termijn van 10 werkdagen na indiening van het bezwaar. De commissie kan deze termijn eenmaal verlengen Een kandidaat kan binnen drie werkdagen na ontvangst van de uitspraak op het bezwaar, beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor de Examens, p/a Postbus 1781, 8901 CB, Leeuwarden Het beroepschrift houdt in: c. omschrijving van de uitspraak waartegen beroep wordt aangetekend (kopie meesturen); d. de gronden van het beroep De kandidaat stuurt het beroepschrift naar de Commissie van Beroep voor de Examens De procedure voor beroep is neergelegd in het Reglement Commissie van Beroep voor de examens Friesland College (zie Kwaliteitshandboek Waarderen). 8. Onregelmatigheden en fraude 8.1. De examencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten, die ten aanzien van examinering onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, hoort de examencommissie de kandidaat. De kandidaat kan zich laten bijstaan door een meerderjarige; de minderjarige kandidaat laat zich vergezellen van een wettelijke vertegenwoordiger. Het is ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheid in de zin van dit artikel. In ieder geval worden als onregelmatigheden beschouwd: fraude het niet opvolgen van instructies van de assessor(en) het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen 8.2. De maatregelen bedoeld in dit artikel kunnen zijn: de uitslag van het betreffende examen(onderdeel) wordt ongeldig verklaard uitsluiting van (verdere) deelname aan de examinering Indien de onregelmatigheid te wijten is aan het gedrag van personeel van de instelling of van hulpkrachten die door de instelling zijn aangetrokken, hetzij door gedraging hetzij door het verstrekken van verkeerde informatie, past de examencommissie de maatregelen alleen toe voor zover de kandidaat zelf verantwoordelijk is voor die onregelmatigheid 9. Uitslagen 9.1. De examencommissie stelt de uitslagen van examenonderdelen vast op basis van de beoordelingen die gedaan zijn door de assessoren De uitslagen worden weergegeven in één van de volgende begrippen: voldaan of niet voldaan. De examencommissie maakt de uitslagen binnen redelijke termijn schriftelijk bekend aan de kandidaat. 10. Slotbepaling Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bevoegd gezag in samenspraak met de examencommissie. Examenreglement van het Friesland College

4 Examenreglement: Onderdeel II voor de niet -competentiegerichte leertrajecten 1. Geldigheid 1.1. Dit onderdeel van het examenreglement is van toepassing op alle niet-competentiegerichte leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, gevestigd te Leeuwarden, voor zover daarvan bij bijzondere regeling niet is afgeweken Dit examenreglement van het Friesland College geldt met ingang van 1 augustus 2009 voor de duur van de leertrajecten Met inachtneming van dit reglement kunnen per leertraject nadere regels worden vastgelegd. Deze regels mogen niet in strijd zijn met dit reglement. Voor de leertrajecten, die competentiegericht werken geldt het Examenreglement: Onderdeel I Dit onderdeel van het examenreglement is ook van toepassing op de opleidingen van de VAVO die vallen onder het eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo. Daar waar in dit onderdeel van het examenreglement wordt afgeweken van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, prevaleert het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo. 2. Begrippen zie bijlage 3. Toegang tot de toetsing en examinering 3.1. Degene die aan een onderwijsinstelling als cursist is toegelaten, heeft eveneens toegang tot de toetsing en examinering. Aan die toegang kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld Degene die uitsluitend tot de toetsen en examens wenst te worden toegelaten, kan zich als examendeelnemer in laten schrijven. Aan die inschrijving kunnen nadere voorwaarden worden gesteld Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de toetsen en examens waarvoor zij zijn aangemeld. Kandidaten die aan een toets of examen niet hebben deelgenomen, overleggen aan de examencommissie een verklaring, waarin zij de reden van het verzuim vermelden. De examencommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim. Voor kandidaten die een geldige reden hadden, komt de eerstvolgende toets-/examengelegenheid in de plaats van de verzuimde toets- /examengelegenheid. Is er geen geldige reden, dan gaat de kandidaat eerst een gesprek met de coach aan. De coach gehoord hebbende beslist de examencommissie over het vervolg Per leertraject worden regels gesteld met betrekking tot het meermalen afleggen van een toets of examen De examencommissie stelt kandidaten die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat zijn aan toetsen of examens deel te nemen, na opheffing van de situatie van overmacht in de gelegenheid de betreffende toets of examen alsnog af te leggen Kandidaten die zich na aanvang van de toets of examen melden, kunnen in principe niet meer worden toegelaten, tenzij degene die de toets of het examen afneemt daar anders over beslist. 4. Organisatie van de toetsen en examens 4.1. Het Bevoegd gezag stelt ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de toetsen en examens voor elke unit een examencommissie in. Het bevoegd gezag kan daarbij samenwerken met andere instellingen De examencommissie maakt alle gegevens met betrekking tot de planning, organisatie, doelen, duur en vorm van de toetsen en examens tijdig aan de kandidaten bekend Cursisten en examendeelnemers kunnen zich tot 8 werkdagen voor aanvang van elke toets of examen schriftelijk aanmelden bij de examencommissie. Aan de inschrijving als kandidaat kunnen nadere voorwaarden worden gesteld De examencommissie brengt de kandidaten minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de toets of examen op de hoogte van alle voorwaarden om aan de toetsen en examens deel te kunnen nemen, evenals van de hulpmiddelen die zij bij de toets of het examen mogen gebruiken De examencommissie benoemt en wijst de examinatoren aan en informeert de kandidaten hierover minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de toets of het examen De kandidaten zijn verplicht de gegeven aanwijzingen op te volgen van de personen die belast zijn met het toezicht tijdens het afnemen van een toets of examen Het Examenbureau bewaart de uitwerkingen van toetsen en examens, indien de aard of omvang van gemaakt werk dat toelaat, samen met de toetsopdracht, beoordelingscriteria en cesuur. De bewaartermijn bedraagt zes maanden. De termijn gaat in na de einduitslag van het betreffende examenonderdeel. Indien nodig wordt de bewaartermijn verlengd door een lopende bezwaar- of beroepsprocedure en/of een daartoe strekkend verzoek van de inspectie, de examencommissie of de kandidaat. 5. Afwijkende examinering 5.1. Ten aanzien van specifieke doelgroepen en gehandicapten kan de examencommissie toestaan dat de toets of het examen afwijkende vorm en/of duur wordt afgenomen. Richtlijnen daartoe staan opgenomen in de handboeken voor examinering. Deze afwijking mag niet ten koste gaan van toetstechnische eisen als validiteit en betrouwbaarheid. Het niveau en de doelstelling van de afwijkende toetsvorm mogen niet anders zijn dan de doelstelling en het niveau van de oorspronkelijke toets. Examenreglement van het Friesland College

5 5.2. Een gehandicapte kandidaat kan bij de examencommissie schriftelijk een verzoek indienen tot afwijkende examinering. Bij dit verzoek moet een verklaring worden gevoegd van een arts of een andere deskundige. Uit deze verklaring moet blijken dat de afwijkende examinering geïndiceerd is en waaruit deze dient te bestaan De examencommissie kan een kandidaat die korter dan zes jaar in Nederland woont en voor wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is, toestaan de toets of het examen in afwijkende vorm af te leggen. De examencommissie bepaalt welke vorm De kandidaat kan een verzoek indienen bij de examencommissie om een verslag of schriftelijke opdracht in het Fries te schrijven. De examencommissie willigt dit verzoek in indien: een examinator de Friese taal voldoende beheerst en hiertegen geen bezwaar heeft. er een samenvatting in het Nederlands wordt toegevoegd 5.5. De kandidaat en de examinator kunnen bij mondelinge examens overeenkomen ieder voor zich of beiden het Fries in plaats van Nederlands te spreken. 6. Richtlijnen voor de beoordeling van toetsen en examens 6.1. De beoordeling van elke kandidaat gebeurt aan de hand van tevoren vastgestelde criteria De vastgestelde beoordelingscriteria worden ten opzichte van iedere kandidaat gelijk gehanteerd Kandidaten moeten kennis kunnen nemen van de normering en de cesuur die bij de beoordeling gehanteerd wordt De beoordeling moet consistent zijn en in overeenstemming met de normering en de cesuur. 7. Bezwaar en beroep 7.1. Een kandidaat kan tegen maatregelen en beslissingen met betrekking tot de toetsen en examens schriftelijk bezwaar aantekenen bij de examencommissie Het bezwaarschrift houdt in: c. omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen bezwaar wordt aangetekend (kopie meesturen); d. de gronden van het bezwaar De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt drie werkdagen nadat de beslissing of maatregel schriftelijk ter kennis gekomen is aan de kandidaat De examencommissie beslist binnen een termijn van 10 werkdagen na indiening van het bezwaar. De commissie kan deze termijn eenmaal verlengen Een kandidaat kan binnen drie werkdagen na ontvangst van de uitspraak op het bezwaar, beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor de Examens, p/a Postbus 1781, 8901 CB, Leeuwarden Het beroepschrift houdt in: c. omschrijving van de uitspraak waartegen beroep wordt aangetekend (kopie meesturen); d. de gronden van het beroep De kandidaat stuurt het beroepschrift naar de Commissie van Beroep voor de Examens De procedure voor beroep is neergelegd in het Reglement Commissie van Beroep voor de examens Friesland College. 8. Onregelmatigheden en fraude 8.1. De examencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten die ten aanzien van toetsing en examinering onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, hoort de examencommissie de kandidaat. De kandidaat kan zich laten bijstaan door een meerderjarige; de minderjarige kandidaat laat zich vergezellen van een wettelijke vertegenwoordiger. Het is ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheid in de zin van dit artikel. In ieder geval worden als onregelmatigheden beschouwd: fraude het niet opvolgen van instructies van de examinator(en) het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen 8.2. De maatregelen bedoeld in dit artikel kunnen zijn: de uitslag van de betreffende toetsen/examens wordt ongeldig verklaard uitsluiting van (verdere) deelname aan toetsing en examinering Indien de onregelmatigheid te wijten is aan het gedrag van personeel van de instelling of van hulpkrachten die door de instelling zijn aangetrokken, hetzij door gedraging hetzij door het verstrekken van verkeerde informatie, past de examencommissie de maatregelen alleen toe voor zover de kandidaat zelf verantwoordelijk is voor die onregelmatigheid. 9. Uitslagregels 9.1. Per toets/examen stelt de examencommissie vast of een kandidaat daarvoor geslaagd is of niet. De eindwaardering voor een toets/examen wordt weergegeven in één van de volgende begrippen: a. onvoldoende b. voldoende c. goed of in één van de volgende cijfers: a. 10= uitmuntend 5 = bijna voldoende b. 9 = zeer goed 4 = onvoldoende c. 8 = goed 3 = gering d. 7 = ruim voldoende 2 = slecht e. 6 = voldoende 1 = zeer slecht Examenreglement van het Friesland College

6 9.2. Een kandidaat is voor een toets/examen geslaagd als het gewogen gemiddelde van de behaalde resultaten voldoende of meer is en de kandidaat heeft voldaan aan de overige eisen die in de examenprogrammering aan de behaalde resultaten worden gesteld. Deelcijfers worden vastgesteld tot één decimaal; het eindcijfer wordt afgerond tot een geheel getal. Bij afronding worden breuken van een half of meer naar boven afgerond en breuken van minder dan een half naar beneden De examinator maakt de uitslag van elke toets/examen binnen redelijke termijn na afname van de toets/ het examen bekend. De examencommissie maakt de uitslag van de toets / het examen binnen redelijke termijn na afsluiting van het leertraject bekend. Uitslagen worden schriftelijk aan de kandidaten bekend gemaakt De examencommissie informeert een deelnemer voor de start van het leertraject over vrijstellingsmogelijkheden De kandidaat die een beroep doet op de vrijstellingsregeling, dient daarvoor een schriftelijk en met bewijsstukken onderbouwd verzoek in bij de examencommissie. De examencommissie baseert zich bij het verlenen van vrijstellingen op de richtlijnen van het bevoegd gezag Bij het verlenen van vrijstellingen voor extern gelegitimeerde toetsen/examens gelden de voorschriften van de extern legitimerende instelling van het leertraject De examencommissie kan op verzoek van de betrokkene op basis van vooropleiding of ervaring, vrijstelling verlenen voor het afleggen van een of meer toetsen en/of examens. Kandidaten die in het bezit zijn van een certificaat, verkregen op grond van met succes voltooide toetsen/examens aan een andere instelling, zijn vrijgesteld van de daarmee overeenkomende toetsen/examens. De examencommissie kan op verzoek van betrokkene studie- of ervaringsresultaten erkennen die aan een andere instelling zijn behaald. 10. Slotbepaling Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de toetsing en examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de toetsing en examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bevoegd gezag in samenspraak met de examencommissie. Examenreglement van het Friesland College

7 Bijlage: Begrippenlijst Examenreglement voor onderdeel I en onderdeel II Assessor Beroep Bevoegd Gezag Bezwaar Certificaat Cesuur Commissie van Beroep voor de examens Cursist Diplomeringsdossier Examencommissie Examendeelnemer Examinator Kandidaat Kwaliteitshandboek Waarderen Onderwijs- en Examenregeling (OER) Panelgesprek Unit Vrijstelling Functionaris die beoordeelt tijdens de uitvoering van toetsing en examinering binnen competentiegerichte leertrajecten. Protest tegen een uitspraak van de examencommissie op een bezwaar Het bevoegd gezag is het College van het Bestuur van het Friesland College. Een schriftelijk bezwaar van de kandidaat bij de examencommissie tegen een uitspraak van de examencommissie over de gang van zaken tijdens de toetsing en examinering of tegen maatregelen en beslissingen m.b.t. de toetsing en examinering. Een (door overheid en bedrijfsleven) erkend document waarmee is aangetoond en vastgelegd dat een met een deelkwalificatie corresponderend deel van een leertraject met goed gevolg is doorlopen (zie WEB, artikel ). De cesuur is de scheiding tussen de resultaten die als voldoende (geslaagd) en de resultaten die als onvoldoende (niet geslaagd) worden beoordeeld. Het is de kandidaat en de assessor van te voren al bekend op welke wijze de cesuur beoordeling verloopt en hoe de regels rond de cesuur zijn. Een door het bevoegd gezag van het Friesland College ingestelde Commissie van Beroep voor de Examens. Beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de Commissie van Beroep voor de Examens. Een cursist is een persoon, die zich met het oog op het gebruik van de onderwijsvoorzieningen laat inschrijven bij het Friesland College (zie WEB, artikel ). Resultatenmap van bewijzen afgegeven door assessoren dat aan de examencommissie wordt aangeboden ter vaststelling. Een door het Bevoegd Gezag van het Friesland College ingesteld orgaan per unit ten behoeve van de organisatie van toetsing en examinering voor elk van het door de instelling verzorgd leertraject of groep van leertrajecten. Iemand die deelneemt aan een examen, maar die niet als cursist is ingeschreven aan het Friesland College. Beoordelaar van toetsen en examens in niet-competentiegerichte leertrajecten. Een persoon die examendeelnemer is op grond van een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel van de WEB. Het kwaliteitshandboek waarin het Friesland College het examenmanagement beschrijft en waarin alle aspecten van het examenproces, de examenproducten en de verantwoording worden vastgelegd. Een door of namens het Bevoegd gezag voor elk door de instelling verzorgd leertraject opgestelde regeling, met daarin de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het leertraject, waaronder inhoud en inrichting, studieduur, toetsing en examinering. Een examenonderdeel binnen de competentiegerichte leertrajecten. Een onderdeel van het Friesland College, dat leertrajecten verzorgt. Een bewijs dat de kandidaat voldoet aan eindtermen van een kwalificatie of delen van deze op basis van documentatie of EVC-rapportage. Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College 2014

Examenreglement van het Friesland College 2014 Examenreglement van het Friesland College 2014 Dit examenreglement is van toepassing op alle toetsen/examens (of onderdelen daarvan) van alle opleidingen van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs,

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College 2015-2016

Examenreglement van het Friesland College 2015-2016 Examenreglement van het Friesland College 2015-2016 Dit examenreglement is van toepassing op alle toetsen/examens (of onderdelen daarvan) van alle opleidingen van de Stichting voor Algemeen Voortgezet

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2015-1 augustus 2016 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ingestemd op: Directieteam Instemming 30 maart 2015 Studentenraad Advies 19

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College Pagina 1 van 20 Inhoud 1. De regeling van de examens 2. De organisatie van de examens 3. Beroep 4. Slotartikelen Bijlagen 1. Samenvatting

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Inleiding Dit model is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 14 mei 2013 en gelegitimeerd door het Algemeen

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 15 september 2015 en treedt in werking vanaf het studiejaar

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST

EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST Studiejaar 2014-2015 @ Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Voorgenomen besluit College van Bestuur d.d. 30 oktober 2012 Instemming Ondernemingsraad (WOR 27 lid 1j) d.d. 22 november 2012 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA)

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Reglement voor de Commissie van Beroep Eindexamens VWO-HAVO-VMBO welke is ingesteld op grond van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO- VBO Artikel

Nadere informatie

Dit toetsreglement sport is vastgesteld door Dhr. T. Kloosterboer, lid Algemeen Bestuur KNSB op 28 augustus 2012.

Dit toetsreglement sport is vastgesteld door Dhr. T. Kloosterboer, lid Algemeen Bestuur KNSB op 28 augustus 2012. Toetsreglement Sport Dit toetsreglement sport is vastgesteld door Dhr. T. Kloosterboer, lid Algemeen Bestuur KNSB op 28 augustus 2012. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle toetsplannen van

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Handboek Examinering Leeuwenborgh

Handboek Examinering Leeuwenborgh Handboek Examinering Leeuwenborgh Document 5.2: Het Examenreglement 5.2. Het Examenreglement van Leeuwenborgh Het voorliggende examenreglement is geldig voor de reguliere MBO-opleidingen. Daar waar dit

Nadere informatie

Centraal examenreglement MBO Rijn IJssel 11-431

Centraal examenreglement MBO Rijn IJssel 11-431 Centraal examenreglement MBO Rijn IJssel 11-431 Dit Centraal examenreglement MBO van Rijn IJssel is een onderdeel van de onderwijs- en examenregeling van alle beroepsopleidingen. In de onderwijs en examenregeling

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Standaard

Nadere informatie

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB)

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Artikel 7.5.1 e.v. Deze artikelen gaan over de commissie van beroep voor de examens. In dit artikel staat dat de commissie moet worden ingesteld.

Artikel 7.5.1 e.v. Deze artikelen gaan over de commissie van beroep voor de examens. In dit artikel staat dat de commissie moet worden ingesteld. Wettelijke vereisten F.1 Examenreglement F.1.1 Inleiding Het examenreglement is een verzameling regels, die gaat over procedures en voorschriften rond de totstandkoming, organisatie en beoordeling van

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright Januari 2016 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

2. Examenreglement assessment LHP 2016

2. Examenreglement assessment LHP 2016 2. Examenreglement assessment LHP 2016 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van dit examenreglement. Voor de kandidaat die

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Copyright September 2015 Examenbureau LSSO B.V. Druk-, zetfouten, wijzigingen en prijswijzigingen voorbehouden. Hoewel dit examenreglement met zorg is samengesteld, aanvaardt Examenbureau LSSO B.V. geen

Nadere informatie

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015

1 Algemeen Regeling schoolexamen 2014/2015 Examenreglement 2014/2015 1 Algemeen 1 De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af. 2 Aan het eindexamen kunnen uitsluitend leerlingen van het

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

Examenreglement medewerker contactlenzen & contactlensspecialist

Examenreglement medewerker contactlenzen & contactlensspecialist Examenreglement medewerker contactlenzen & contactlensspecialist studiejaar 2015-2016 Examenreglement medewerker contactlenzen & contactlensspecialist @ Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN Versie 4/Vastgesteld door het CvB d.d. 1 okt 2013 / instemming OR d.d. 18 sep 2013 en SR d.d. 4 sep 2013 INHOUD Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 2 Wet-

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

STUDIEGIDS - EXAMINERING

STUDIEGIDS - EXAMINERING PROJECTLEIDER STUDIEGIDS - EXAMINERING Projectleider (PIE) (crebo 94525) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Versie 2011 Cohort 2010 10 september 2013 Inhoud Voorwoord & leeswijzer...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2

EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013. 1. Begripsbepaling 2. 2. Indeling examen 2. 3. Organisatie van het examen 2 EXAMENREGLEMENT MAVO LVO-WEERT Versie 16 september 2013 Inhoudsopgave pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Indeling examen 2 3. Organisatie van het examen 2 3.1. Schoolexamen 2 3.2. Centraal Schriftelijk Examen

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016

Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Examenreglement VMBO en MAVO 2015-2016 Het examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o.- v.b.o. van 1998 en voor zover nadien gewijzigd. De tekst examenreglement sluit

Nadere informatie

Examenreglement VMBO 2013-2014

Examenreglement VMBO 2013-2014 Examenreglement VMBO 2013-2014 1. Algemeen 1.1 Het eindexamenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

Examenreglement 2013-2014

Examenreglement  2013-2014 Examenreglement 2013-2014 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl).

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2015-2016

EXAMENREGLEMENT 2015-2016 EXAMENREGLEMENT 2015-2016 PETRUS CANISIUS COLLEGE FABRITIUS MAVO PCC Fabritius Fabritiusstraat 1 1816 EA Alkmaar Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 3 2. Bepalingen betreffende het examenreglement 3 3.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Examenreglement Schoonmaakexamens

Examenreglement Schoonmaakexamens Examenreglement Schoonmaakexamens IVIO-Examenbureau 2011, versie 1 Inhoudsopgave 1. AANMELDING, EXAMENKOSTEN, IDENTIFICATIE, REGISTRATIE, AANWEZIGHEID, VRIJSTELLING EN PRIVACY GEËXAMINEERDE... 3 1.1 AANMELDING...

Nadere informatie

In de Studiegids Onderwijs- en examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens.

In de Studiegids Onderwijs- en examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens. Examenreglement mbo Rijn IJssel 2015-2016 Het examenreglement mbo van Rijn IJssel zorgt ervoor dat voor iedere student gelijke examenregels gelden en is onderdeel van de onderwijs- en examenregeling van

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in EXAMENREGLEMENT In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in de drogisterij van de Stichting geregeld. Het reglement wordt jaarlijks vastgesteld

Nadere informatie

Hoornbeeck College, reformatorisch opleidingen centrum voor MBO

Hoornbeeck College, reformatorisch opleidingen centrum voor MBO Examenreglement (2013-2014) 1 EXAMENREGLEMENT cursusjaar: 2013-2014 Hoornbeeck College, reformatorisch opleidingen centrum voor MBO locatie Amersfoort Utrechtseweg 230 Postbus 875 3800 AW Amersfoort tel.nr.

Nadere informatie

Kader examenreglementen

Kader examenreglementen 2014-2015 Inleiding Het behalen van een diploma vmbo, havo of vwo is gebonden aan wet en regelgeving zoals beschreven in het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (zie www.eindexamen.nl). Op

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012. Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Vormgever productpresentatie)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012. Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Vormgever productpresentatie) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012 Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Vormgever productpresentatie) D Drive mbo kunstopleidingen Cohort: 2012 Crebonummer: 91542 Leerweg: BOL Niveau van

Nadere informatie

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten.

Schriftelijk Onder schriftelijk wordt verstaan verzending per brief, drukwerk of elektronische berichten. Examenreglement Stichting EBFS 0. Preambule In het examenreglement zijn rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen, voor zover deze onder de verantwoordelijkheid van exameninstituut EBFS vallen.

Nadere informatie

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT [Dit reglement geldt uitsluitend voor kandidaten afkomstig van ITV en HWN. LOI-kandidaten dienen zich te melden bij LOI. Op hen

Nadere informatie

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Mbo SG Bonaire Kaya Korona # 4 Kralendijk 7178142 EXAMENREGLEMENT Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012)

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012) Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur (aangevulde versie in verband

Nadere informatie

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret.

Criterium: Borging deskundigheid Een opleiding scoort voldoende op dit criterium wanneer de examinering overeenkomt met het volgende portret. Bijlage (Behorend bij de `Regeling standaarden examenkwaliteit MBO, van 31 januari 2009, kenmerk BVE-STELSEL/2009-97923) Inleiding Onderstaand worden 7 standaarden voor de examenkwaliteit gegeven. Bij

Nadere informatie

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement VMBO. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement VMBO Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Eindexamenreglement VMBO 2014-2015 1 INHOUD EXAMENREGLEMENT VMBO 1. Algemeen 2. Begripsbepalingen 3. Het Examen 4. Schoolexamen

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

Examenreglement ROC Nijmegen

Examenreglement ROC Nijmegen Examenreglement ROC Nijmegen Vastgesteld door de Examencommissie ROC Nijmegen op 4 december 2014 2014-12-04 Examenreglement ROC Nijmegen 1 INLEIDING Het examenreglement vormt het voor alle opleidingen

Nadere informatie