Examenreglement van het Friesland College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement van het Friesland College"

Transcriptie

1 Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, gevestigd te Leeuwarden. Dit examenreglement bestaat uit twee delen: Deel I: voor de competentiegerichte leertrajecten vanaf 2005 Deel II: voor de niet-competentiegerichte leertrajecten Vastgesteld door het College van Bestuur, 30 maart 2009 [handtekening] Examenreglement van het Friesland College

2 Examenreglement: Onderdeel I voor de competentiegerichte leertrajecten 1. Geldigheid 1.1. Dit onderdeel van het examenreglement is van toepassing op alle competentiegerichte leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, gevestigd te Leeuwarden, voor zover daarvan bij bijzondere regeling niet is afgeweken Dit examenreglement van het Friesland College geldt met ingang van 1 augustus 2009 voor de duur van de leertrajecten Met inachtneming van dit reglement kunnen per leertraject nadere regels worden vastgelegd. Voor de leertrajecten, die nietcompetentiegericht werken geldt het Examenreglement: Onderdeel II. 2. Begrippen zie bijlage 3. Toegang tot de examens 3.1. Degene die aan een onderwijsinstelling als cursist is toegelaten, heeft het recht om deel te nemen aan de examenonderdelen, tenzij de examencommissie tot uitsluiting van het examen(onderdeel) heeft besloten. Aan de deelname kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld Degene die uitsluitend tot examen(onderdelen) wenst te worden toegelaten, kan zich als examendeelnemer in laten schrijven. Aan die inschrijving kunnen nadere voorwaarden worden gesteld Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan een examen(onderdeel) waarvoor zij zijn ingeschreven. Kandidaten, die aan een examen(onderdeel) niet hebben deelgenomen, overleggen aan de examencommissie een verklaring, waarin zij de reden van het verzuim vermelden. De examencommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim. Voor kandidaten, die een geldige reden hadden, komt de eerstvolgende mogelijkheid tot examen(onderdeel) in de plaats van het verzuimde examen(onderdeel). Is er geen geldige reden, dan gaat de kandidaat eerst een gesprek met de coach aan. De coach gehoord hebbende beslist de examencommissie over het vervolg Per leertraject worden door de examencommissie regels gesteld met betrekking tot het meermalen afleggen van een examen(onderdeel) De examencommissie stelt kandidaten die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat zijn aan een examen(onderdeel) deel te nemen, na opheffing van de situatie van overmacht, in de gelegenheid het betreffende examen(onderdeel) alsnog af te leggen Een kandidaat die zich na de hem gemelde aanvang van een examenonderdeel meldt, kan in principe dit examenonderdeel niet afleggen, tenzij de assessoren die voor het betrokken examenonderdeel zijn aangewezen, daar anders over beslissen. 4. Organisatie van de examens 4.1. Het Bevoegd gezag stelt ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de examens voor elke unit een examencommissie in. Het bevoegd gezag kan daarbij samenwerken met andere instellingen De examencommissie maakt alle gegevens met betrekking tot de planning, organisatie, doelen, duur en vorm van de examinering tijdig aan de kandidaten bekend Cursisten en examendeelnemers kunnen zich tot 8 werkdagen voor aanvang van een examen(onderdeel) schriftelijk aanmelden bij de examencommissie. Aan de inschrijving als kandidaat kunnen nadere voorwaarden worden gesteld De examencommissie brengt de kandidaten minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de toets of het examen(onderdeel) op de hoogte van alle voorwaarden om aan de toets of het examen(onderdeel) deel te kunnen nemen, evenals van de middelen die zij mogen gebruiken tijdens het betrokken examenonderdeel De examencommissie benoemt en wijst de assessoren aan en informeert de kandidaten hierover minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de toets of het examen(onderdeel) De kandidaten zijn verplicht de gegeven aanwijzingen op te volgen van de personen die belast zijn met de uitvoering van het examen(onderdeel) Het Examenbureau bewaart de uitwerkingen van examenonderdelen, indien de aard of omvang dat toelaat, samen met de examenopdracht, de beoordelingscriteria, de cesuur en alle andere mogelijke onderdelen uit de examenbundel. De bewaartermijn bedraagt zes maanden. De termijn gaat in na de einduitslag van het betreffende examenonderdeel. Indien nodig wordt de bewaartermijn verlengd door een lopende bezwaar- of beroepsprocedure en/of een daartoe strekkend verzoek van de inspectie, de examencommissie of de kandidaat. 5. Afwijkende examinering 5.1. Ten aanzien van specifieke doelgroepen en gehandicapten kan de examencommissie toestaan dat de examinering in afwijkende vorm en/of duur plaatsvindt. Daarvoor is in het Kwaliteitshandboek Waarderen een procedure opgenomen. De afwijking mag niet ten koste gaan van technische eisen betreffende examinering als validiteit en betrouwbaarheid. Het niveau en de doelstelling van de afwijkende examenvorm mogen niet anders zijn dan de doelstelling en het niveau van het oorspronkelijke examen(onderdeel) Een gehandicapte kandidaat kan bij de examencommissie schriftelijk een verzoek indienen tot afwijkende examinering. Bij dit verzoek moet een verklaring worden gevoegd van een arts of een andere deskundige. Uit deze verklaring moet blijken dat de afwijkende examinering geïndiceerd is en waaruit deze dient te bestaan. Examenreglement van het Friesland College

3 5.3. De examencommissie kan een kandidaat die korter dan zes jaar in Nederland woont en voor wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is, toestaan de examinering in afwijkende vorm af te leggen. De examencommissie bepaalt welke vorm De kandidaat kan een verzoek indienen bij de examencommissie om een examenonderdeel in het Fries te schrijven, daar waar dit van toepassing kan zijn. De examencommissie willigt dit verzoek in indien: de assessoren de Friese taal voldoende beheersen en hiertegen geen bezwaar hebben en er een samenvatting in het Nederlands wordt toegevoegd 5.5. Kandidaat en assessoren kunnen bij het panelgesprek overeenkomen ieder voor zich of allen het Fries in plaats van het Nederlands te spreken. 6. Richtlijnen voor de beoordeling van examen(onderdelen) 6.1. De beoordeling van elke kandidaat gebeurt aan de hand van tevoren vastgestelde criteria De vastgestelde beoordelingscriteria worden ten opzichte van iedere kandidaat gelijkelijk gehanteerd Kandidaten weten op grond waarvan zij voldoen of niet voldoen aan de criteria van het examen(onderdeel) De beoordeling moet consistent zijn en in overeenstemming met de voorwaarden en beoordelingscriteria van het examen(onderdeel). 7. Bezwaar en beroep 7.1. Een kandidaat kan tegen maatregelen en beslissingen met betrekking tot het examen(onderdeel) schriftelijk bezwaar aantekenen bij de examencommissie Het bezwaarschrift houdt in: c. omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen bezwaar wordt aangetekend (kopie meesturen); d. de gronden van het bezwaar De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt drie werkdagen nadat de beslissing of maatregel schriftelijk ter kennis gekomen is aan de kandidaat De examencommissie beslist binnen een termijn van 10 werkdagen na indiening van het bezwaar. De commissie kan deze termijn eenmaal verlengen Een kandidaat kan binnen drie werkdagen na ontvangst van de uitspraak op het bezwaar, beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor de Examens, p/a Postbus 1781, 8901 CB, Leeuwarden Het beroepschrift houdt in: c. omschrijving van de uitspraak waartegen beroep wordt aangetekend (kopie meesturen); d. de gronden van het beroep De kandidaat stuurt het beroepschrift naar de Commissie van Beroep voor de Examens De procedure voor beroep is neergelegd in het Reglement Commissie van Beroep voor de examens Friesland College (zie Kwaliteitshandboek Waarderen). 8. Onregelmatigheden en fraude 8.1. De examencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten, die ten aanzien van examinering onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, hoort de examencommissie de kandidaat. De kandidaat kan zich laten bijstaan door een meerderjarige; de minderjarige kandidaat laat zich vergezellen van een wettelijke vertegenwoordiger. Het is ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheid in de zin van dit artikel. In ieder geval worden als onregelmatigheden beschouwd: fraude het niet opvolgen van instructies van de assessor(en) het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen 8.2. De maatregelen bedoeld in dit artikel kunnen zijn: de uitslag van het betreffende examen(onderdeel) wordt ongeldig verklaard uitsluiting van (verdere) deelname aan de examinering Indien de onregelmatigheid te wijten is aan het gedrag van personeel van de instelling of van hulpkrachten die door de instelling zijn aangetrokken, hetzij door gedraging hetzij door het verstrekken van verkeerde informatie, past de examencommissie de maatregelen alleen toe voor zover de kandidaat zelf verantwoordelijk is voor die onregelmatigheid 9. Uitslagen 9.1. De examencommissie stelt de uitslagen van examenonderdelen vast op basis van de beoordelingen die gedaan zijn door de assessoren De uitslagen worden weergegeven in één van de volgende begrippen: voldaan of niet voldaan. De examencommissie maakt de uitslagen binnen redelijke termijn schriftelijk bekend aan de kandidaat. 10. Slotbepaling Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bevoegd gezag in samenspraak met de examencommissie. Examenreglement van het Friesland College

4 Examenreglement: Onderdeel II voor de niet -competentiegerichte leertrajecten 1. Geldigheid 1.1. Dit onderdeel van het examenreglement is van toepassing op alle niet-competentiegerichte leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, gevestigd te Leeuwarden, voor zover daarvan bij bijzondere regeling niet is afgeweken Dit examenreglement van het Friesland College geldt met ingang van 1 augustus 2009 voor de duur van de leertrajecten Met inachtneming van dit reglement kunnen per leertraject nadere regels worden vastgelegd. Deze regels mogen niet in strijd zijn met dit reglement. Voor de leertrajecten, die competentiegericht werken geldt het Examenreglement: Onderdeel I Dit onderdeel van het examenreglement is ook van toepassing op de opleidingen van de VAVO die vallen onder het eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo. Daar waar in dit onderdeel van het examenreglement wordt afgeweken van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo, prevaleert het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo. 2. Begrippen zie bijlage 3. Toegang tot de toetsing en examinering 3.1. Degene die aan een onderwijsinstelling als cursist is toegelaten, heeft eveneens toegang tot de toetsing en examinering. Aan die toegang kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld Degene die uitsluitend tot de toetsen en examens wenst te worden toegelaten, kan zich als examendeelnemer in laten schrijven. Aan die inschrijving kunnen nadere voorwaarden worden gesteld Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de toetsen en examens waarvoor zij zijn aangemeld. Kandidaten die aan een toets of examen niet hebben deelgenomen, overleggen aan de examencommissie een verklaring, waarin zij de reden van het verzuim vermelden. De examencommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim. Voor kandidaten die een geldige reden hadden, komt de eerstvolgende toets-/examengelegenheid in de plaats van de verzuimde toets- /examengelegenheid. Is er geen geldige reden, dan gaat de kandidaat eerst een gesprek met de coach aan. De coach gehoord hebbende beslist de examencommissie over het vervolg Per leertraject worden regels gesteld met betrekking tot het meermalen afleggen van een toets of examen De examencommissie stelt kandidaten die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat zijn aan toetsen of examens deel te nemen, na opheffing van de situatie van overmacht in de gelegenheid de betreffende toets of examen alsnog af te leggen Kandidaten die zich na aanvang van de toets of examen melden, kunnen in principe niet meer worden toegelaten, tenzij degene die de toets of het examen afneemt daar anders over beslist. 4. Organisatie van de toetsen en examens 4.1. Het Bevoegd gezag stelt ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de toetsen en examens voor elke unit een examencommissie in. Het bevoegd gezag kan daarbij samenwerken met andere instellingen De examencommissie maakt alle gegevens met betrekking tot de planning, organisatie, doelen, duur en vorm van de toetsen en examens tijdig aan de kandidaten bekend Cursisten en examendeelnemers kunnen zich tot 8 werkdagen voor aanvang van elke toets of examen schriftelijk aanmelden bij de examencommissie. Aan de inschrijving als kandidaat kunnen nadere voorwaarden worden gesteld De examencommissie brengt de kandidaten minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de toets of examen op de hoogte van alle voorwaarden om aan de toetsen en examens deel te kunnen nemen, evenals van de hulpmiddelen die zij bij de toets of het examen mogen gebruiken De examencommissie benoemt en wijst de examinatoren aan en informeert de kandidaten hierover minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de toets of het examen De kandidaten zijn verplicht de gegeven aanwijzingen op te volgen van de personen die belast zijn met het toezicht tijdens het afnemen van een toets of examen Het Examenbureau bewaart de uitwerkingen van toetsen en examens, indien de aard of omvang van gemaakt werk dat toelaat, samen met de toetsopdracht, beoordelingscriteria en cesuur. De bewaartermijn bedraagt zes maanden. De termijn gaat in na de einduitslag van het betreffende examenonderdeel. Indien nodig wordt de bewaartermijn verlengd door een lopende bezwaar- of beroepsprocedure en/of een daartoe strekkend verzoek van de inspectie, de examencommissie of de kandidaat. 5. Afwijkende examinering 5.1. Ten aanzien van specifieke doelgroepen en gehandicapten kan de examencommissie toestaan dat de toets of het examen afwijkende vorm en/of duur wordt afgenomen. Richtlijnen daartoe staan opgenomen in de handboeken voor examinering. Deze afwijking mag niet ten koste gaan van toetstechnische eisen als validiteit en betrouwbaarheid. Het niveau en de doelstelling van de afwijkende toetsvorm mogen niet anders zijn dan de doelstelling en het niveau van de oorspronkelijke toets. Examenreglement van het Friesland College

5 5.2. Een gehandicapte kandidaat kan bij de examencommissie schriftelijk een verzoek indienen tot afwijkende examinering. Bij dit verzoek moet een verklaring worden gevoegd van een arts of een andere deskundige. Uit deze verklaring moet blijken dat de afwijkende examinering geïndiceerd is en waaruit deze dient te bestaan De examencommissie kan een kandidaat die korter dan zes jaar in Nederland woont en voor wie de Nederlandse taal niet de moedertaal is, toestaan de toets of het examen in afwijkende vorm af te leggen. De examencommissie bepaalt welke vorm De kandidaat kan een verzoek indienen bij de examencommissie om een verslag of schriftelijke opdracht in het Fries te schrijven. De examencommissie willigt dit verzoek in indien: een examinator de Friese taal voldoende beheerst en hiertegen geen bezwaar heeft. er een samenvatting in het Nederlands wordt toegevoegd 5.5. De kandidaat en de examinator kunnen bij mondelinge examens overeenkomen ieder voor zich of beiden het Fries in plaats van Nederlands te spreken. 6. Richtlijnen voor de beoordeling van toetsen en examens 6.1. De beoordeling van elke kandidaat gebeurt aan de hand van tevoren vastgestelde criteria De vastgestelde beoordelingscriteria worden ten opzichte van iedere kandidaat gelijk gehanteerd Kandidaten moeten kennis kunnen nemen van de normering en de cesuur die bij de beoordeling gehanteerd wordt De beoordeling moet consistent zijn en in overeenstemming met de normering en de cesuur. 7. Bezwaar en beroep 7.1. Een kandidaat kan tegen maatregelen en beslissingen met betrekking tot de toetsen en examens schriftelijk bezwaar aantekenen bij de examencommissie Het bezwaarschrift houdt in: c. omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen bezwaar wordt aangetekend (kopie meesturen); d. de gronden van het bezwaar De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt drie werkdagen nadat de beslissing of maatregel schriftelijk ter kennis gekomen is aan de kandidaat De examencommissie beslist binnen een termijn van 10 werkdagen na indiening van het bezwaar. De commissie kan deze termijn eenmaal verlengen Een kandidaat kan binnen drie werkdagen na ontvangst van de uitspraak op het bezwaar, beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor de Examens, p/a Postbus 1781, 8901 CB, Leeuwarden Het beroepschrift houdt in: c. omschrijving van de uitspraak waartegen beroep wordt aangetekend (kopie meesturen); d. de gronden van het beroep De kandidaat stuurt het beroepschrift naar de Commissie van Beroep voor de Examens De procedure voor beroep is neergelegd in het Reglement Commissie van Beroep voor de examens Friesland College. 8. Onregelmatigheden en fraude 8.1. De examencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten die ten aanzien van toetsing en examinering onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, hoort de examencommissie de kandidaat. De kandidaat kan zich laten bijstaan door een meerderjarige; de minderjarige kandidaat laat zich vergezellen van een wettelijke vertegenwoordiger. Het is ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheid in de zin van dit artikel. In ieder geval worden als onregelmatigheden beschouwd: fraude het niet opvolgen van instructies van de examinator(en) het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen 8.2. De maatregelen bedoeld in dit artikel kunnen zijn: de uitslag van de betreffende toetsen/examens wordt ongeldig verklaard uitsluiting van (verdere) deelname aan toetsing en examinering Indien de onregelmatigheid te wijten is aan het gedrag van personeel van de instelling of van hulpkrachten die door de instelling zijn aangetrokken, hetzij door gedraging hetzij door het verstrekken van verkeerde informatie, past de examencommissie de maatregelen alleen toe voor zover de kandidaat zelf verantwoordelijk is voor die onregelmatigheid. 9. Uitslagregels 9.1. Per toets/examen stelt de examencommissie vast of een kandidaat daarvoor geslaagd is of niet. De eindwaardering voor een toets/examen wordt weergegeven in één van de volgende begrippen: a. onvoldoende b. voldoende c. goed of in één van de volgende cijfers: a. 10= uitmuntend 5 = bijna voldoende b. 9 = zeer goed 4 = onvoldoende c. 8 = goed 3 = gering d. 7 = ruim voldoende 2 = slecht e. 6 = voldoende 1 = zeer slecht Examenreglement van het Friesland College

6 9.2. Een kandidaat is voor een toets/examen geslaagd als het gewogen gemiddelde van de behaalde resultaten voldoende of meer is en de kandidaat heeft voldaan aan de overige eisen die in de examenprogrammering aan de behaalde resultaten worden gesteld. Deelcijfers worden vastgesteld tot één decimaal; het eindcijfer wordt afgerond tot een geheel getal. Bij afronding worden breuken van een half of meer naar boven afgerond en breuken van minder dan een half naar beneden De examinator maakt de uitslag van elke toets/examen binnen redelijke termijn na afname van de toets/ het examen bekend. De examencommissie maakt de uitslag van de toets / het examen binnen redelijke termijn na afsluiting van het leertraject bekend. Uitslagen worden schriftelijk aan de kandidaten bekend gemaakt De examencommissie informeert een deelnemer voor de start van het leertraject over vrijstellingsmogelijkheden De kandidaat die een beroep doet op de vrijstellingsregeling, dient daarvoor een schriftelijk en met bewijsstukken onderbouwd verzoek in bij de examencommissie. De examencommissie baseert zich bij het verlenen van vrijstellingen op de richtlijnen van het bevoegd gezag Bij het verlenen van vrijstellingen voor extern gelegitimeerde toetsen/examens gelden de voorschriften van de extern legitimerende instelling van het leertraject De examencommissie kan op verzoek van de betrokkene op basis van vooropleiding of ervaring, vrijstelling verlenen voor het afleggen van een of meer toetsen en/of examens. Kandidaten die in het bezit zijn van een certificaat, verkregen op grond van met succes voltooide toetsen/examens aan een andere instelling, zijn vrijgesteld van de daarmee overeenkomende toetsen/examens. De examencommissie kan op verzoek van betrokkene studie- of ervaringsresultaten erkennen die aan een andere instelling zijn behaald. 10. Slotbepaling Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de toetsing en examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, tenzij enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de toetsing en examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bevoegd gezag in samenspraak met de examencommissie. Examenreglement van het Friesland College

7 Bijlage: Begrippenlijst Examenreglement voor onderdeel I en onderdeel II Assessor Beroep Bevoegd Gezag Bezwaar Certificaat Cesuur Commissie van Beroep voor de examens Cursist Diplomeringsdossier Examencommissie Examendeelnemer Examinator Kandidaat Kwaliteitshandboek Waarderen Onderwijs- en Examenregeling (OER) Panelgesprek Unit Vrijstelling Functionaris die beoordeelt tijdens de uitvoering van toetsing en examinering binnen competentiegerichte leertrajecten. Protest tegen een uitspraak van de examencommissie op een bezwaar Het bevoegd gezag is het College van het Bestuur van het Friesland College. Een schriftelijk bezwaar van de kandidaat bij de examencommissie tegen een uitspraak van de examencommissie over de gang van zaken tijdens de toetsing en examinering of tegen maatregelen en beslissingen m.b.t. de toetsing en examinering. Een (door overheid en bedrijfsleven) erkend document waarmee is aangetoond en vastgelegd dat een met een deelkwalificatie corresponderend deel van een leertraject met goed gevolg is doorlopen (zie WEB, artikel ). De cesuur is de scheiding tussen de resultaten die als voldoende (geslaagd) en de resultaten die als onvoldoende (niet geslaagd) worden beoordeeld. Het is de kandidaat en de assessor van te voren al bekend op welke wijze de cesuur beoordeling verloopt en hoe de regels rond de cesuur zijn. Een door het bevoegd gezag van het Friesland College ingestelde Commissie van Beroep voor de Examens. Beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de Commissie van Beroep voor de Examens. Een cursist is een persoon, die zich met het oog op het gebruik van de onderwijsvoorzieningen laat inschrijven bij het Friesland College (zie WEB, artikel ). Resultatenmap van bewijzen afgegeven door assessoren dat aan de examencommissie wordt aangeboden ter vaststelling. Een door het Bevoegd Gezag van het Friesland College ingesteld orgaan per unit ten behoeve van de organisatie van toetsing en examinering voor elk van het door de instelling verzorgd leertraject of groep van leertrajecten. Iemand die deelneemt aan een examen, maar die niet als cursist is ingeschreven aan het Friesland College. Beoordelaar van toetsen en examens in niet-competentiegerichte leertrajecten. Een persoon die examendeelnemer is op grond van een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel van de WEB. Het kwaliteitshandboek waarin het Friesland College het examenmanagement beschrijft en waarin alle aspecten van het examenproces, de examenproducten en de verantwoording worden vastgelegd. Een door of namens het Bevoegd gezag voor elk door de instelling verzorgd leertraject opgestelde regeling, met daarin de beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het leertraject, waaronder inhoud en inrichting, studieduur, toetsing en examinering. Een examenonderdeel binnen de competentiegerichte leertrajecten. Een onderdeel van het Friesland College, dat leertrajecten verzorgt. Een bewijs dat de kandidaat voldoet aan eindtermen van een kwalificatie of delen van deze op basis van documentatie of EVC-rapportage. Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College 2014

Examenreglement van het Friesland College 2014 Examenreglement van het Friesland College 2014 Dit examenreglement is van toepassing op alle toetsen/examens (of onderdelen daarvan) van alle opleidingen van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs,

Nadere informatie

Examenreglement. 1. Regeling examens in aansluiting op de WEB

Examenreglement. 1. Regeling examens in aansluiting op de WEB Examenreglement Het examenreglement heeft betrekking op de opleidingen die vallen onder de Wet Educatie en Beroepsvorming (WEB), zoals geregistreerd in het Centraal Register Beroepsonderwijs (CREBO) en

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement Van de examendienst van IPC Groene Ruimte BV

Examenreglement Van de examendienst van IPC Groene Ruimte BV Examenreglement Van de examendienst van IPC Groene Ruimte BV Inleiding Het examenreglement beschrijft regels, procedures en voorschriften die van toepassing zijn op de organisatie en beoordeling van examens.

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Vastgesteld 15 mei 2009 Zadkine Postbus 84021 3009 CA ROTTERDAM 010-214 00 44 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Artikel 1 De regeling

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College 2015-2016

Examenreglement van het Friesland College 2015-2016 Examenreglement van het Friesland College 2015-2016 Dit examenreglement is van toepassing op alle toetsen/examens (of onderdelen daarvan) van alle opleidingen van de Stichting voor Algemeen Voortgezet

Nadere informatie

Toetsreglement Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS)

Toetsreglement Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) Toetsreglement Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) Inleiding Dit toetsreglement is vastgesteld door het bestuur van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) op 1 maart 2017. Dit toetsreglement

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement vastgesteld door de Examencommissie op : 3 juli 2017 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 23 oktober 2017 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2015-1 augustus 2016 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ingestemd op: Directieteam Instemming 30 maart 2015 Studentenraad Advies 19

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVB-beschrijvingen

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 0.2 Vastgesteld op: 16 december 2015 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2015 Examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement BIG Herregistratie verpleegkundige. Versie 4.0 Vastgesteld op: 20 december 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland

Examenreglement BIG Herregistratie verpleegkundige. Versie 4.0 Vastgesteld op: 20 december 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Versie 4.0 Vastgesteld op: 20 december 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG Herregistratie Verpleegkundige 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het

Nadere informatie

Examenreglement Scalda

Examenreglement Scalda Examenreglement Scalda Besluit College van Bestuur d.d. 7 april 2015 Advies Directieteam d.d. 23 maart 2015 Tekstueel aangepast d.d. 2 juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Algemene Bepalingen... 3 1. Regeling

Nadere informatie

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens Bijlage 3 - PAGINA 1 bijlage 3: REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Albeda college Bijlage 3 - PAGINA 2 Artikelen Reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering Vastgesteld 3 januari 2011 Regeling beroep examinering Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 3 2. REGELING BEROEP EXAMINERING... 4 2 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

1. Geldigheid. 2. Begrippen zie bijlage. 3. Toegang tot de toetsing/examinering

1. Geldigheid. 2. Begrippen zie bijlage. 3. Toegang tot de toetsing/examinering 1. Geldigheid 1.1. Dit examenreglement is van toepassing op alle opleidingen van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, gevestigd te Leeuwarden, voor

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2016-1 augustus 2017 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Vergadering Behandeling Raad van Bestuur Voorgenomen besluit 5 april 2016

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4546 16 maart 2011 Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 15 maart 2011, nr. 5687494/11, houdende de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement April 2017

Examenreglement April 2017 Examenreglement April 2017 Inhoud 1. Examenreglement... 3 Toezicht 4 Examenorganisatie 4 1.3 Centrale examinering 4 1.5 Examendeelnemer 4 1.6 Vrijstelling 5 1.7 Aangepaste examinering 5 1.8 Afwijkingen

Nadere informatie

Examenreglement (versie 15 oktober 2011)

Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Het examenreglement beschrijft de regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de totstandkoming, organisatie en beoordeling van examens. Het Arcus College

Nadere informatie

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan.

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan. Algemene Voorwaarden Overzicht opleidingen Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor alle opleidingen. Aan inschrijving voor deze opleiding stellen we geen vooropleidingseisen vast. Het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College Pagina 1 van 20 Inhoud 1. De regeling van de examens 2. De organisatie van de examens 3. Beroep 4. Slotartikelen Bijlagen 1. Samenvatting

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Examenreglement Educatie 2016 en Vastgesteld door het College van Bestuur op Zadkine Examenreglement Educatie 2016 en 2017

Examenreglement Educatie 2016 en Vastgesteld door het College van Bestuur op Zadkine Examenreglement Educatie 2016 en 2017 Examenreglement Educatie 2016 en 2017 Vastgesteld door het College van Bestuur op 16-12-2015 Definitief 1 Definitief 2 Inhoud Voorwoord 5 Wettelijke verplichting... 5 Uitwerking... 5 Artikel 1.Algemene

Nadere informatie

Afnamereglement examens uitgevoerd in de BPV

Afnamereglement examens uitgevoerd in de BPV Afnamereglement examens uitgevoerd in de BPV Bronnen: - Examenreglement ROC Menso Alting - Diplomamodel (Staatscourant 2012 nr. 10761, 4 juni 2012) 1. Organisatie van examens in de BPV 1.1 Het examen Een

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

Stralingshygiëne op deskundigheidsniveau 4A HET EXAMENREGLEMENT. Bij- en. Nascholingscursus. Radiologisch. Laborant

Stralingshygiëne op deskundigheidsniveau 4A HET EXAMENREGLEMENT. Bij- en. Nascholingscursus. Radiologisch. Laborant HET EXAMENREGLEMENT Stralingshygiëne op deskundigheidsniveau 4A Bij- en Nascholingscursus Radiologisch Laborant Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Wettelijk kader 5 Artikel 2 Algemene

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht Colofon Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 1 oktober 2018 Goedkeuring door MT op : 4 september 2018 Instemming Ondernemingsraad op : 27 september 2018

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Inleiding Dit model is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 14 mei 2013 en gelegitimeerd door het Algemeen

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement Van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland-Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is vastgesteld op 1 juli 2016 door dhr. H.J. van Gorkom, directeur onderwijs en strategie namens

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

Examenreglement editie 2018

Examenreglement editie 2018 Examenreglement editie 2018 Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 27 juni 2018 Instemming Studentenraad : 2 juli 2018 Vastgesteld College van Bestuur : 3 juli 2018 Kenmerk CvB

Nadere informatie

ROC Horizon College. Reglement. Commissie van Beroep voor de Examens RVE Reglement Commissie van Beroep voor de Examens

ROC Horizon College. Reglement. Commissie van Beroep voor de Examens RVE Reglement Commissie van Beroep voor de Examens ROC Horizon College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Document 1.0.181001.RVE Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Status Vaststelling door College van Bestuur: 30 oktober 2018 Instemming

Nadere informatie

REGLEMENT ALGEMEEN EXAMEN ORTHOPEDIE

REGLEMENT ALGEMEEN EXAMEN ORTHOPEDIE REGLEMENT ALGEMEEN EXAMEN ORTHOPEDIE Artikel 1: Status van dit reglement Het Reglement Algemeen Examen Orthopedie wordt gehanteerd en uitgevoerd door de Opleidingcommissie (OC) van de Nederlandse Orthopaedische

Nadere informatie

Examenreglement Wijn SDEN-niveau 1 t/m 3. Opgesteld door Stichting Dranken Examens en Normering

Examenreglement Wijn SDEN-niveau 1 t/m 3. Opgesteld door Stichting Dranken Examens en Normering Examenreglement Wijn SDEN-niveau 1 t/m 3. Opgesteld door Stichting Dranken Examens en Normering Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0 Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus 207 6400 AE Heerlen 088-0ARCUS0 Ondergetekenden: De Onderwijsinstelling Arcus College, gevestigd te Heerlen, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Examenreglement. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen. Inwerkingtreding per 1 augustus 2010

Examenreglement. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen. Inwerkingtreding per 1 augustus 2010 Examenreglement Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Inwerkingtreding per 1 augustus 2010 Datum 1 augustus 2010 Titel Examenreglement Allround kapper Auteur

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

(o.b.v. gew. Statuten) Reglement Commissie van Beroep Voor de Examens van LMC Rotterdam

(o.b.v. gew. Statuten) Reglement Commissie van Beroep Voor de Examens van LMC Rotterdam Bestand Technisch aangepast (o.b.v. gew. Statuten) : lmcr308 : 5 april2004 Reglement Commissie van Beroep Voor de Examens van LMC Rotterdam 1 Het College van Bestuur van LMC Rotterdam Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen.

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. Examenreglement ExSI 0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. 1. Begrippen Artikel 1.1 Dit examenreglement verstaat onder de volgende begrippen:

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Examenreglement Nederlandse Kappersakademie Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Inwerkingtreding per 1 augustus 2010 Examenreglement 1 Colofon Datum Augustus

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 15 september 2015 en treedt in werking vanaf het studiejaar

Nadere informatie

1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN Afnemen eindexamen Indeling eindexamen Onregelmatigheden... 3

1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN Afnemen eindexamen Indeling eindexamen Onregelmatigheden... 3 INHOUDSOPGAVE PTA MAVO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD VAN HET

Nadere informatie

Examen Financieel Echtscheidingsadviseur Ondernemer

Examen Financieel Echtscheidingsadviseur Ondernemer Examen Financieel Echtscheidingsadviseur Ondernemer Baarn, juli 2018 2018 Examenbureau RFEA 1/8 Opmerking vooraf Door deelname aan het examen bevestigt de examenkandidaat kennis te hebben genomen van de

Nadere informatie

Examenreglement Contactlensspecialist

Examenreglement Contactlensspecialist 2017-2018 BRANCHEOPLEIDING VERSIE : : 1v1 september 2017 REGLEMENT Voor het afnemen van de examens van de opleiding SOESV T: 030 6087616 E: info@soesv.nl W: www.soesv.nl Nieuwegein, 1 september 2017 (hierbij

Nadere informatie