Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013"

Transcriptie

1 Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering Versie 6, Februari 2013 Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

2 Inhoud 1. Regels over aanmelding, identificatie, registratie, aanwezigheid... 3 Aanmelding... 3 Kosten van het examen... 3 Identificatie... 4 Registratie... 4 Aanwezigheid Betrokkenen bij examinering, bevoegdheden en taken... 6 Examencommissie... 6 Examinatoren... 6 Commissie van beroep voor examens... 6 Benoeming en ontslag Het praktijkexamen... 9 Inhoud praktijkexamen... 9 Organisatie van het praktijkexamen... 9 Afname van het praktijkexamen... 9 Aan het eind van de afname... 9 Na afloop... 9 Beoordeling van het examen Resultaten van het examen Gegevens verstrekking aan de Dienst Uitvoering Onderwijs Centrale registratie Geslaagd Diploma Rapportage aan andere betrokkenen Bewaren toetsproducten en kwaliteitscontrole Procedures en sancties bij fraude, onregelmatigheden en onvoorziene omstandigheden Fraude Onregelmatigheden Onvoorziene omstandigheden Sancties Procedures afhandeling beroep en klachten Beroep Klachten Bijlage 1. Protocol examenafname Namen en gegevens commissieleden en afnamelocaties Aanmeldingsformulier praktijkexamen inburgering Beoordelingsformulier praktijkexamens Procedure resultaatverwerking 26 Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

3 6. Regels over aanmelding, identificatie, registratie, aanwezigheid Aanmelding De exameninstelling Nieuwland Opleidingen B.V. stelt een ieder die daartoe een verzoek indient, in de gelegenheid stellen examen te doen. Dit geldt dus ook voor zelfmelders en kandidaten die elders hun inburgeringscursus hebben gevolgd. Aanmeldingsformulieren voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen zijn beschikbaar op de locaties van Nieuwland Opleidingen en kunnen worden gedownload van de Websites: en Kandidaten kunnen het aanmeldingsformulier ook schriftelijk, telefonisch of via aanvragen bij Nieuwland Opleidingen Taalaktief, postbus 522, 6700 AM Wageningen, telefoon , Kandidaten kunnen zich op twee manieren aanmelden, te weten: 1. schriftelijk middels het aanmeldingsformulier en voegt hierbij een kopie van zowel de voor- als de achterkant van het identiteitsdocument waarop op beiden kopieën de zichtbaar de handtekening staat. Indien van toepassing het originele portfolio en een kopie van het portfolio. Alleen compleet ingevulde, ondertekende formulieren inclusief kopie voor- en achterkant identiteitsbewijs worden in behandeling genomen. De kandidaat ontvangt een factuur die binnen de gestelde betaaltermijn betaald moet worden. 2. persoonlijk bij één van de afnamelocaties van Nieuwland in Rotterdam (Mathenesserweg 128), Amsterdam (J. Drijverweg 5) of Wageningen (Hesselink van Suchtelenweg 4) door het overhandigen van het aanmeldingsformulier. Indien van toepassing het originele portfolio en een kopie van het portfolio. Er wordt een kopie van het identiteitsbewijs gemaakt De aanmelding is pas compleet als de kandidaat het examengeld heeft overgemaakt. De kandidaat zorgt ervoor dat het examengeld op rekeningnummer: ten name van Nieuwland Opleidingen B.V. te Wageningen onder vermelding praktijkexamen inburgering + naam en BSN van de kandidaat is overgemaakt. Het examengeld dient voorafgaand aan het examen voldaan te zijn. Kosten van het examen De kosten van het praktijkexamen inburgering bedragen: portfolio (20 bewijzen) panelgesprek: 130,- combinatie panelgesprek (10 bewijzen)+ assessments (2): 210,- volledig assessment (4): 290,-. Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

4 Identificatie Identificatie bij aanmelding De kandidaat dient een kopie van zowel de voor- als achterkant van het identiteitsdocument bij het aanmeldingsformulier mee te sturen. Op het aanmeldingsformulier moet een handtekening van de kandidaat aanwezig zijn. Zo zijn gegevens, pasfoto en handtekening van de kandidaat bekend. De kandidaat wordt niet aangemeld voor het examen als het identiteitsdocument: 1. ongeldig is; 2. vals is; 3. niet van de betreffende kandidaat is; 4. niet van de juiste soort is. Identificatie bij aankomst op de exameninstelling/afnamelocatie Bij aankomst van de kandidaat op de exameninstelling/afnamelocatie wordt het identiteitsdocument van de kandidaat gecontroleerd. Nieuwland controleert het identiteitsdocument aan de hand van de gegevens uit de administratie: 1. het nummer van het identiteitsdocument; 2. de naam op het identiteitsdocument; 3. de geboortedatum van de kandidaat; 4. de foto met de persoon die voor hem/haar staat; 5. de handtekening. De kandidaat wordt geen toegang verleend tot het examen als het identiteitsdocument: 1. ongeldig is; 2. vals is; 3. niet van de betreffende kandidaat is; 4. niet van de juiste soort is; 5. de gegevens op het identiteitsdocument niet overeenkomen met de gegevens uit de eigen administratie. Indien het identiteitsdocument akkoord is wordt de kandidaat toegelaten tot het examen en wordt in het proces-verbaal geregistreerd dat de legitimatie akkoord is. Indien de kandidaat de toegang tot het examen geweigerd wordt, wordt op het procesverbaal genoteerd dat de kandidaat geweigerd is wegens het ontbreken van een juiste legitimatie. De kandidaat wordt geïnformeerd over de te volgen procedure voor een nieuwe aanmelding en de mogelijkheid om in beroep te gaan. Registratie Bij de aanmelding van de kandidaat moet Nieuwland de noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor het informatiesysteem voor het Informatiesysteem Inburgering (API) registreren, dan wel aanvullen. Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

5 Nieuwland verstrekt aan de Dienst Uitvoering Onderwijs uit eigen beweging of op verzoek kosteloos alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken die bij of krachtens de wet aan dit orgaan is opgedragen ten behoeve van opneming in het Informatiesysteem Inburgering. Aanwezigheid Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de examens waarvoor zij zijn ingeschreven. Kandidaten die aan een examen niet hebben deelgenomen, overleggen aan de examencommissie een verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld. De examencommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim. Een geldige reden is overmacht, een ongeldige reden is eigen oorzaak. Als eigen oorzaak wordt bijvoorbeeld aangemerkt: verslapen. Voor kandidaten die een geldige reden hadden komt de eerstvolgende examengelegenheid in de plaats van de verzuimde examengelegenheid. Kandidaten die geen geldige reden hebben, kunnen zich opnieuw aanmelden en dienen opnieuw de kosten te betalen. Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

6 7. Betrokkenen bij examinering, bevoegdheden en taken Examencommissie Samenstelling De examencommissie is benoemd door het bevoegd gezag van Nieuwland Opleidingen. De examencommissie bestaat uit minstens 3 leden onder wie in ieder geval twee examinatoren die de bij regeling van de minister de vastgestelde examinatorentraining hebben gevolgd. De namen van de leden van de examencommissie vind u in bijlage 1. Taken De examencommissie is belast met de volgende taken: 1. De organisatie van de afname van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen. 2. Het afnemen van een of meer van de examens van het inburgeringsexamen. 3. De bekendmaking van de resultaten van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen. Eisen Aan de examencommissie worden de volgende eisen gesteld: 1. De examinatoren zijn in het bezit van een geldig certificaat dat zij een door de minister vastgestelde training met goed gevolg hebben afgerond. 2. Bij de uitoefening van de taak heeft ten minste een van de examinatoren (de assessor) niet het inburgeringonderwijs van de kandidaat verzorgd. Examinatoren Deskundigheid examinatoren Nieuwland beschikt over 11 examinatoren Alle examinatoren zijn gecertificeerd. Een examinator is gecertificeerd, wanneer deze met goed gevolg de door de minister vastgestelde Examinatorentraining heeft afgerond. Examinatoren kunnen tijdens een afname de rol van assessor of toetsleider vervullen. Beide examinatoren zijn aanwezig tijdens het examen. De toetsleider neemt het inburgeringsexamen bij de kandidaat af. De assessor heeft niet het inburgeringsonderwijs van de kandidaat verzorgd. Voor de inrichting van de praktijksituatie beschikt men over eenvoudige hulpmiddelen, die de context van de situatie voor de kandidaat duidelijk maken. Procesmonitor. De manager Re-integratie, tevens overall contactpersoon, bewaakt en monitort de procesgang en houd toezicht houdt op de uitvoering van alle ondersteunende waaronder administratieve werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de inburgeringsexamens. Als naar aanleiding van het toezicht door het management is geconstateerd dat iets niet op orde is, worden verbetermaatregelen getroffen. Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

7 Commissie van beroep voor examens De exameninstelling stelt een onafhankelijke commissie van beroep in, dan wel sluit zich bij een dergelijke commissie aan. Samenstelling De commissie bestaat uit een even aantal gewone leden en evenveel plaatsvervangende leden, een voorzitter, tevens lid, en een plaatsvervangende voorzitter. De leden en de plaatsvervangende leden maken geen deel uit van het bevoegd gezag van de exameninstelling of van de examencommissie. Taken De commissie heeft tot taak de behandeling en beslechting van geschillen over beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Zij stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie maakt haar beslissing bekend aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan het bevoegd gezag van de exameninstelling en aan de Dienst Uitvoering Onderwijs. Indien de commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing geheel of gedeeltelijk. Zij kan bepalen dat opnieuw of alsnog in de zaak wordt beslist, dan wel dat het praktijkdeel van het inburgeringsexamen opnieuw wordt afgenomen onder door de commissie te stellen voorwaarden. De examencommissie of de examinator van wie de beslissing is vernietigd, voorziet voor zover nodig opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak van de commissie van beroep voor de praktijkexamens. De commissie kan daarvoor in haar uitspraak een termijn stellen. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist, kan de commissie op verzoek van de kandidaat, in afwachting de uitspraak in de hoofdzaak, een voorlopige voorziening treffen, na de desbetreffende examencommissie dan wel de desbetreffende examinator te hebben gehoord, althans behoorlijk te hebben opgeroepen. Herziening van een uitspraak van de commissie kan op verzoek van elk van beide partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die indien deze eerder bekend waren geweest tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden. De leden van de examencommissie en de examinatoren verstrekken aan de commissie de inlichtingen die de commissie voor de uitvoering van haar taak nodig oordeelt. Benoeming en ontslag Op eigen verzoek wordt aan de leden en plaatsvervangende leden van de commissie van beroep voor de examens ontslag verleend. Bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar wordt hun ontslag verleend met ingang van de eerstvolgende maand. Leden worden ontslagen indien zij uit hoofde van ziekte of gebreken niet in staat zijn hun functie te Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

8 vervullen evenals indien zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf zijn veroordeeld. Alvorens het ontslag op grond van het in de derde volzin bepaalde wordt verleend, wordt de betrokkene van het voornemen tot ontslag in kennis gesteld en wordt hem de gelegenheid geboden zich ter zake te doen horen. Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

9 Het praktijkexamen Inhoud praktijkexamen De inhoud van het praktijkexamen is vastgesteld door de Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie. Organisatie van het praktijkexamen De organisatie van het praktijkexamen geschiedt conform de vastgestelde handleiding Assessment en Portfolio. Afname van het praktijkexamen De afname van het praktijkexamen geschiedt conform de vastgestelde handleiding Assessment en Portfolio. Beide handleidingen maken onderdeel uit van de Regeling Inburgering. Voor de afname Kandidaten moeten zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsdocument (zie paragraaf 1). Tijdens de afname De examinator noteert bijzonderheden betreffende de praktijktoetsing in een protocol Aan het eind van de afname Kandidaten leveren toetsmateriaal en gemaakte opgaven in bij de examinator. De examinator staat er voor in, dat het examenwerk door de kandidaat is vervaardigd. De examinator controleert en noteert de ontvangst van het materiaal op het protocol. De deelnemer kan eventueel ook tekenen voor wat zij hebben ingeleverd. Na afloop De examinator zorgt voor de beoordeling van het examenmateriaal. De examinator draagt al het materiaal over aan de examencommissie. Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

10 Beoordeling van het examen Algemeen De examens worden direct tijdens de afname of vlak na de afname beoordeeld. Er wordt vastgelegd welke beoordelaars welke examenproducten beoordeeld hebben, dit met het oog op een mogelijke kwaliteitscontrole achteraf op de kwaliteit van de beoordeling. In de handleiding Assessment en Portfolio zijn de beoordelingsvoorschriften en de normering van het examen opgenomen. Richtlijnen De beoordelaars houden zich tijdens de beoordeling aan onderstaande richtlijnen: 1. elke kandidaat wordt objectief beoordeeld; 2. elke kandidaat wordt aan de hand van dezelfde normen op gelijke wijze beoordeeld; 3. elke kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van de normen die zijn vastgelegd in de handleiding Assessment en Portfolio; 4. kandidaten moeten door de examinator op de hoogte gebracht worden van de normering die bij de beoordeling gehanteerd wordt; 5. examinatoren moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet consistent zijn en in overeenstemming met de beoordelingscriteria. Resultaten van het examen Wijze van bekendmaking resultaten De examencommissie draagt er zorg voor dat het resultaat van het praktijkexamen schriftelijk bekend gemaakt wordt binnen een termijn van 10 werkdagen: 1. aan de examenkandidaat; 2. aan de Dienst Uitvoering Onderwijs; 3. aan andere betrokkenen. Gegevens verstrekking aan de Dienst Uitvoering Onderwijs Nieuwland verstrekt aan de Dienst Uitvoering Onderwijs uit eigen beweging of op verzoek kosteloos alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken die bij of krachtens deze wet aan deze organen zijn opgedragen ten behoeve van opneming in het Informatiesysteem Inburgering. De exameninstelling draagt er zorg voor dat de DUO altijd over het juiste resultaat van de kandidaat beschikt. Als er wijzigingen zijn in het resultaat naar aanleiding van een beslissing van de examencommissie of commissie van beroep zijn deze gedocumenteerd en doorgegeven aan DUO. Kandidaat: voornaam, achternaam, adres, woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum, geslacht. Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

11 Resultaat: Examenvorm: Portfolio, Assessments, Portfolio & assessments Profiel: Niveau schriftelijke vaardigheden: Resultaat: Werk, OGO A1, A2 Geslaagd, Niet geslaagd Jaarverslag Het jaarverslag wordt jaarlijks gepubliceerd en is opvraagbaar. Het Nieuwland examenbureau is per Januari 2011 gestart en het jaarverslag is jaarlijks per februari van het daarop volgende jaar beschikbaar. De gegevens uit het jaarverslag zijn aantoonbaar gebaseerd op de praktijk en een realistische weergave van de werkelijkheid. Het verslag bevat in ieder geval een kwantitatief deel. Het verslag bevat een onderbouwde weergave van: - Totaal aantal deelnemers; - Aantal deelnemers per assessment, portfolio of combinatie. - Aantal deelnemers dat gezakt dan wel geslaagd is per assessment, portfolio of combinatie; - Aantal afgedane en in behandeling zijnde beroepszaken; - Aantal afgedane en in behandeling zijnde klachten; - Aantal en aard van geconstateerde onregelmatigheden bij identificatie; - Slagingspercentages. Deze gegevens worden bijgehouden het geautoriseerde Nieuwland online examen volgsysteem Exvosys. Daardoor zijn deze gegevens altijd beschikbaar. Centrale registratie De resultaten worden voor elke kandidaat individueel geregistreerd op de beoordelingsformulieren uit de handleiding Assessment en Portfolio en in het toetsboekje van de kandidaat. De resultaten worden intern ook centraal geregistreerd, volgens de Procedure Resultaatverwerking en zodanig dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen dat examen- en persoonsgegevens worden beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Geslaagd Een kandidaat heeft het praktijkdeel van het inburgeringsexamen met goed gevolg afgerond indien de eindbeoordeling van alle onderdelen voldoende is. Nieuwland reikt de uitslag uit of stuurt het aan de kandidaat door middel van het beoordelingsformulier van het praktijkexamen of de resultaatbrief. Diploma Een diploma wordt aan de kandidaat door de Dienst Uitvoering Onderwijs uitgereikt of toegezonden als alle onderdelen van het inburgeringsexamen behaald zijn. Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

12 Rapportage aan andere betrokkenen Bedoeld worden betrokkenen aan wie Nieuwland verplicht is te rapporteren over de door de kandidaat behaalde resultaten en voor zover deze rapportage niet strijdig is met de bescherming van de privacy van de kandidaat. Bewaren toetsproducten en kwaliteitscontrole Bewaarplicht Nieuwland is verplicht de producten van het praktijkexamen, inclusief de bijbehorende scorebladen en de bandopnames van de spreekproducten, gedurende minimaal 3,5 jaar na het examen te bewaren op een dusdanige plaats en wijze dat de examenproducten alleen voor dan wel met toestemming van de examencommissie toegankelijk zijn. Vernietigingsplicht Nieuwland is verplicht de toetsproducten inclusief de bijbehorende scorebladen en spreekproducten, minimaal 3,5 jaar na de toetsafname te vernietigen. Ander toetsmateriaal dient direct na afname van het examen vernietigd te worden De examencommissie draagt er zorg voor dat het vernietigen naar behoren geschiedt. Kwaliteitscontrole Nieuwland verplicht zich mee te werken aan de door de KCE uit te voeren kwaliteitscontroles op afname en beoordeling van het examen. Dit houdt in dat Nieuwland KCE op verzoek inzicht geeft in alle zaken en documenten betreffende de afname en beoordeling van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen en de verwerking van resultaten. Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

13 3. Procedures en sancties bij fraude, onregelmatigheden en onvoorziene omstandigheden Fraude In geval van fraude neemt de examencommissie een besluit over de te volgen maatregelen. Van fraude is sprake bij bijvoorbeeld gebruik van meegebrachte materialen en oneigenlijk verkregen bewijzen in het portfolio, bij identiteitsfraude of anderszins. - De (vermeende) fraude is schriftelijk door de examinator bij de (de voorzitter van) de examencommissie ingediend met omschrijving van aard en moment van fraude. De examencommissie kan, op voorstel van de examinator, het examen ongeldig verklaren en bepalen dat de kandidaat het examen (of een onderdeel daarvan) opnieuw moet afleggen. - De betrokkenen zijn in de gelegenheid gesteld een verweer te voeren. - De examencommissie neemt een besluit omtrent de fraudeverdenking. De aangever maakt geen deel uit van de besluitvorming. Het besluit en de argumentatie die ten grondslag ligt aan het besluit worden schriftelijk vastgelegd. - De examencommissie maakt het besluit aan de kandidaat en de examinator schriftelijk bekend. - De examencommissie voert het besluit uit. Indien het besluit betrekking heeft op al vastgelegde resultaten zorgt de examencommissie ervoor dat de correcties worden verwerkt in de resultatenadministratie van de instelling en doorgegeven worden aan de DUO. - Als aan de fraude een meer structurele oorzaak aan ten grondslag ligt, dan neemt de examencommissie of het bevoegd gezag passende maatregelen die ervoor zorgen dat naar verwachting de fraude niet meer kan voorkomen. - Uit de dossiers blijkt dat de procedure binnen gestelde termijnen is gevolgd. Onregelmatigheden De examencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten, die ten aanzien van examen onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, wordt de kandidaat gehoord. Een minderjarige kandidaat laat zich vergezellen door een wettelijke vertegenwoordiger. Verder staat het ter beoordeling van de examencommissie vrij om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheid. Indien de onregelmatigheid te wijten is aan het gedrag van persoon van Nieuwland of van hulpkrachten die door Nieuwland zijn aangetrokken, hetzij door gedragingen hetzij door het verstrekken van verkeerde informatie, worden maatregelen alleen toegepast voor zover de kandidaat zelf verantwoordelijk is voor die onregelmatigheid. Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

14 Onvoorziene omstandigheden In geval van omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. Sancties De examencommissie kan bij fraude of onregelmatigheid de kandidaat uitsluiten van het examen. Indien een kandidaat fraudeert door te spieken, ongeldige bewijzen in zijn portfolio opneemt of op een andere manier fraudeert, wordt de kandidaat uitgesloten van het examen. Er wordt proces-verbaal opgesteld, en de kandidaat wordt schriftelijk geïnformeerd over de beslissing van de examencommissie. Indien de kandidaat fraudeert middels identiteitsfraude wordt de kandidaat uitgesloten voor het examen en wordt aangifte gedaan bij de politie. Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

15 4. Procedures afhandeling beroep en klachten Beroep Een kandidaat kan een geschil over de beslissing van een examinator of de examencommissie voorleggen aan de commissie van beroep: Nieuwland Opleidingen Commissie van beroep exameninstelling t.a.v. De voorzitter v/d commissie van beroep Postbus AM Wageningen Kandidaten kunnen schriftelijk beroep instellen tegen beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen. Het beroepsschrift bevat in ieder geval: - naam en adres; - de datum van het beroepschrift; - een omschrijving van de beslissing, waartegen beroep wordt ingesteld; - de redenen waarom niet met de beslissing wordt ingestemd. Dit beroep dient binnen 2 weken na de beslissing van de examencommissie of van de beslissing van een van bedoelde examinatoren ingediend te zijn bij de commissie van beroep. De commissie van beroep beslist schriftelijk binnen 4 weken na ontvangst van het beroepsschrift op het beroep. De commissie van beroep kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan. Verder uitstel is mogelijk voor zover de indiener van het beroepsschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad of ermee instemmen. - De commissie van beroep voldoet aan de eisen zoals gesteld in BI De commissie van beroep is onafhankelijk; - De commissie van beroep heeft tot taak de behandeling en beslechting van geschillen over de beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren ter zake van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen; - De commissie bestaat uit een even aantal gewone leden en evenveel plaatsvervangende lenen, een voorzitter, tevens lid en een plaatsvervangend voorzitter - De leden en de plaatsvervangende leden maken geen deel uit van het bevoegd gezag van de exameninstelling of van een examencommissie - De commissie heeft tot taak de behandeling en beslechting van geschillen over beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren van het praktijkdeel van het inburgeringexamen. - De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Zij stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen. Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

16 - De commissie maakt haar beslissing bekend aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan het bevoegd gezag van de exameninstelling en aan de DUO. - Indien de commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing geheel of gedeeltelijk. Zij kan bepalen dat opnieuw of alsnog in de zaak wordt beslist, dan wel dat het praktijkdeel van het inburgeringexamen of enig onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder door de commissie te stellen voorwaarden. De examencommissie of de examinator van wie de beslissing is vernietigd, voorziet voor zover nodig opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak van de commissie van beroep voor de praktijkexamens. De commissie kan daarvoor in haar uitspraak een termijn stellen. - Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist, kan de commissie op verzoek van de kandidaat, in afwachting de uitspraak in de hoofdzaak, een voorlopige voorziening treffen, na de desbetreffende examencommissie dan wel de desbetreffende examinator te hebben gehoord, althans behoorlijk te hebben opgeroepen. - Herziening van een uitspraak van de commissie kan op verzoek van elk van beide partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die indien deze eerder bekend waren geweest tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden. - De leden van de examencommissie en de examinatoren verstrekken aan de commissie de inlichtingen die de commissie voor de uitvoering van haar taak nodig oordeelt. - De commissie houdt zich aan de nadere regels uit de RI over onder meer benoeming en ontslag van de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de overige leden en plaatsvervangende leden. - De dossiers van aan de Commissie van Beroep voorgelegde geschillen zijn volledig. Documenten betreffende de beroepszaak worden in een dossier opgenomen. Volledigheid van het dossier houdt in dat alle relevante stappen die in het kader van de beroepsprocedure gezet moeten zijn, in het dossier zichtbaar zijn. Hierdoor zijn de beslissing uit de aanvraag en beraadslagingen herleidbaar. - Als er aan een geschil over een beslissing een meer structurele oorzaak ten grondslag ligt, dan neemt de examencommissie of het bevoegd gezag passende maatregelen die ervoor zorgen dat naar verwachting het geschil over een beslissing niet meer kan voorkomen Klachten In het examenreglement is een procedure, welke voldoet aan de eisen van de Algemene Wet Bestuursrecht, voor de afhandeling van klachten opgenomen. De klachtenprocedure is verplicht op grond van artikel 3.13 (eerste lid, onderdeel g) van de Algemene Wet Bestuursrecht. (bijlage 6) Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

17 Afhandeling klachten - Een klacht betreft een gedraging van de exameninstelling (dus betreft niet de uitslag van het examen) en is schriftelijk ingediend, door de klager ondertekend en voorzien van datum, naam en adres van de klager. - Nieuwland bevestigt de ontvangst van klachten schriftelijk. - Een klacht wordt binnen vier weken afgehandeld. Evt. kan de behandeltermijn één keer vier weken worden verlengd. Verder verlenging kan alleen met toestemming van de klager. - De exameninstelling stelt zowel de klager als degene die de klacht betreft in de gelegenheid te worden gehoord. - De exameninstelling stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het onderzoek, zijn oordeel en evt. conclusies. - De exameninstelling draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten. - De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd. Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

18 Bijlage 1 Protocol praktijkexamenafname Afnamelocatie: Naam deelnemer: Burger Service Nummer (BSN): Oudkomer / Nieuwkomer Afname van: Ο portfolio Ο assessment Ο portfolio en assessment Naam toetsleider: Naam assessor: De assessor heeft niet het inburgeringsonderwijs van de deelnemer verzorgd! In te vullen door de toetsleider Zijn de examenproducten ook door bovenstaande assessor beoordeeld? ja/ nee Indien nee, door wie zijn de producten dan beoordeeld?. Heeft de deelnemer zich voorafgaand aan het examen juist gelegitimeerd? ja/ nee Is het examen door de deelnemer zelf gemaakt? ja/ nee Heeft u al het examenmateriaal na afloop van het examen weer ontvangen? ja/ nee Is de deelnemer geslaagd? ja/ nee Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

19 Datum afname: Handtekening toetsleider : Handtekening assessor : * de assessor is niet de docent van de deelnemer Noteer hier bijzonderheden tijdens de afname (gebruik eventueel de achterzijde): Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

20 Bijlage 2 Namen en gegevens commissieleden en afnamelocaties Exameninstelling Nieuwland Opleidingen B.V. Bevoegd gezag: Dhr A. Punt, Algemeen directeur Contactpersoon: Mw. S.C.L. Backus, Manager Re-integratie Commissie van Beroep De Commissie van Beroep behandelt en beslecht geschillen over beslissingen van de examencommissie of van examinatoren van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen van Nieuwland Opleiding. De commissie van beroep bestaat uit de volgende drie leden en is benoemd door bevoegd gezag (algemeen directeur) van Nieuwland: Leden: Vervangende Leden: Dhr. H. te Molder (Voorzitter) Mw. M. Nooren (Voorzitter) Mw. M. Nooren (Lid) Mw. M. Visser (Lid) Mw. A. Ferwerda (Lid) Mw. P. van de Kerkhof (Lid) Klachtencommissie De klachtencommissie behandeld schriftelijke klachten van kandidaten die zich bij Nieuwland Opleidingen hebben aangemeld voor het praktijkexamen Inburgering. Kandidaten kunnen klachten schriftelijk kenbaar maken aan de klachtencommissie. De procedure voor afhandeling en de termijnen zijn vastgelegd in de klachtenprocedure van Nieuwland Opleidingen. De klachtencommissie bestaat uit de volgende drie leden en een vertrouwenspersoon en is benoemd door het bevoegd gezag (algemeen directeur) van Nieuwland: Dhr. K. Kamp (Voorzitter) Dhr. A. Schenk (Lid en vervangend voorzitter) Mw. E. van der Wolf (secretaris) en Mw. A. Schaapveld (vertrouwenspersoon) Examencommissie De examencommissie is verantwoordelijk voor het afnemen van het inburgeringsexamen en bewaakt het proces en de resultaten van de voorbereiding, de afname en de beoordeling van examens. Taken: o Organisatie van de afname van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen. o Afname van een of meer van de examens van het inburgeringsexamen. o Bekendmaking van de resultaten van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen. De examencommissie bestaat uit de volgende drie leden en is benoemd door bevoegd gezag (algemeen directeur) van Nieuwland: 1. Edith Talens (Voorzitter, gecertificeerd examinator) 2. Rubia Reijers (gecertificeerd examinator) 3. Emanuel Dias Leger (gecertificeerd examinator) Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

21 Administratie organisatie De administratie organisatie: het secretariaat van Nieuwland Opleidingen aangestuurd door Mw L. van Dulst, is verantwoordelijk voor de bewaking van het administratieve proces van het inburgeringsexamen conform voorgestelde richtlijnen KCE en Dienst Uitvoering Onderwijs. Taken: o o o o Registratie aanmeldingen. Identificatiecontrole. Vastleggen en correspondentie examendata. Interne en externe verwerking van examenresultaten Procesmonitor. De manager Re-integratie Selma Backus, tevens overall contactpersoon, bewaakt en monitort de procesgang en houd toezicht houdt op de uitvoering van alle ondersteunende waaronder administratieve werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de inburgeringexamens. Contactpersoon Landelijk: Selma Backus tel Afnamelocaties: Naam afnamelocatie 1 Rotterdam Adres Robert Fruinstraat 28 Postcode en plaats 3021 XE Rotterdam Telefoonnummer Faxnummer Naam contactpersoon contactpersoon Edith Talens Telefoonnummer contactpersoon Naam afnamelocatie 2 Wageningen Adres Hesselink van Suchtelenweg 4 Postcode en plaats 6703 CT Wageningen Telefoonnummer Faxnummer Naam contactpersoon Rubia Reijers Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

22 contactpersoon Telefoonnummer contactpersoon Bijlage 3 Aanmeldingsformulier praktijkexamen inburgering Aanmelding voor het praktijkexamen inburgering bij de exameninstelling van Nieuwland Opleidingen te : Rotterdam Wageningen Achternaam * : GEGEVENS EXAMENKANDIDAAT Voornaam en voorletters* : Tussenvoegsels* : Straatnaam* : Huisnummer* : Postcode* : Plaats* : Land* : Telefoon : Geboortedatum* (dd/mm/jjjj) Burgerservicenummer* : Geslacht * : M/V : adres : *= verplicht veld Examen keuze Portfolio (20 bewijzen) en een panelgesprek over het portfolio Portfolio (10 bewijzen) en 2x assessment Volledig assessment (4x) Profiel: Werk (Techniek) Werk (Handel en Dienstverlening) Werk (Zorg en Welzijn) OGO (Onderwijs, gezondheid en opvoeding) Maatschappelijke Participatie Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

23 Ondernemerschap SMPD Niveau: A1 /A2 A2/A2 Oudkomer Nieuwkomer Handtekening: Datum.-.-. Handtekening. Controleer alle gegevens en verstuur het formulier samen met een kopie van het identiteitsbewijs ( voor en achterzijde) naar: Nieuwland Examenbureau Inburgering. Postbus AM Wageningen (Voor de overige examenonderdelen dient u zich aan te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.) Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

24 Bijlage 4 Beoordelingsformulier praktijkexamen Naam kandidaat: BSN: Geboortedatum: Datum beoordeling: Profiel: Examenonderdeel + beoordeelpunten: O Portfolio: 20 bewijzen* Het portfolio bevat het vereiste aantal juiste bewijzen. De bewijzen zijn op de vereiste wijze gespreid over de domeinen. Het panelgesprek is met een voldoende afgerond. Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Oudkomer Nieuwkomer OGO Werk MP Ond. A1-A2 A2 O Mixroute: 10 bewijzen + 2 assessments* Het portfolio bevat het vereiste aantal juiste bewijzen. De bewijzen zijn op de vereiste wijze gespreid over de domeinen. Alle assessments zijn met een voldoende afgerond. Ja / Nee Ja / Nee Ja / Nee Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

25 O Assessments: 4 assessments* Alle assessments zijn met een voldoende afgerond Beslissing: Ja / Nee VOLDOENDE / ONVOLDOENDE Nummers assessments die onvoldoende zijn: Evt. toelichting: Naam en handtekening examinator(en): Toetsleider Naam: Assessor Naam: * Voor het behalen van een voldoende op het praktijkdeel moeten alle beoordeelpunten voor de gekozen route met ja beantwoord zijn. Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

26 Bijlage 5 Procedure resultaatverwerking inburgeringsexamen 1. Beoordeling praktijkexamen De organisatie en afname van het praktijkexamen geschiedt conform de vastgestelde handleidingen Handleiding Assessments en Handleiding Portfolio s. Om de betrouwbaarheid van de beoordeling van portfolio s en assessments te waarborgen zal er steekproefsgewijs een controle plaatsvinden door de coördinator praktijkexamen en CP begeleiding, een senior gecertificeerd examinator. Criteria voor monitoren worden vastgelegd op het monitorformulier portfolio en assessment. Minimaal 1 keer 3 maandelijks wordt een interne intervisie bijeenkomst georganiseerd met als doel kennis en kunde up to date te houden. Ook worden assessoren individueel begeleidt en gecoacht door de coördinator. De coördinator zorg er voor dat iedereen werkt met de meest actuele protocollen handleidingen Handleiding Assessments, Handleiding Portfolio s en de actuele voor deelnemers te gebruiken portfolio s, en dat de assessoren en begeleiders hun kennis en kunde op peil houden. 2. Administratie en resultaatverwerking Alle aanmeldingen worden door het secretariaat opleidingen geregistreerd in het Nieuwland online volgsysteem Exvosys Hierin worden de klantgegevens, de wijze van praktijk examen, betaling, planning, de voortgang, communicatie, de boordelingen en het uiteindelijke resultaat vastgelegd en worden de dossier stukken digitaal aan de klantgegevens in het volgsysteem toegevoegd/geupload. Het systeem is geautoriseerd, enkel bevoegde hebben toegang tot het systeem en de klantgegevens. Van de resultaat verwerking in API wordt eveneens een kopie gearchiveerd. Deze worden samen met de andere dossier stukken: kopie identiteitsbewijs aanmelding, portfolio, assessment, resultaten, in digitaal dossier gearchiveerd. Op dossiers is het privacyreglement van toepassing. Ook de toegankelijkheid is geautoriseerd en is enkel voor bevoegden. 3. Resultaatverwerking naar Dienst Uitvoering Onderwijs Binnen de examencommissie is één commissielid verantwoordelijk voor de overdracht aan Dienst Uitvoering Onderwijs. Hij/zij zal er dus voor zorg dragen dat de procedure en eisen vanuit wetgeving en/of werkwijze van Dienst Uitvoering Onderwijs, gevolgd worden. Een aangewezen medewerker secretariaat opleidingen is verantwoordelijk voor de invoer van de resultaten in het volgsysteem Exvosys (Examen volgsysteem). De coördinator checkt op correctheid van de gegevens voor deze definitief ingevoerd worden in API. Indien er door beslissing van de examencommissie of commissie van beroep een aanpassing van het resultaat besluit zijn dan wordt dit gecommuniceerd naar de IB groep met verantwoording. 4. Procesmonitor. De manager Re-integratie, tevens overall contactpersoon, bewaakt en monitort de procesgang en houd toezicht houdt op de uitvoering van alle ondersteunende waaronder administratieve werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van de inburgeringsexamens. Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland

Examenreglement. Bij het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. ROC Rivor

Examenreglement. Bij het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. ROC Rivor 1 Examenreglement Bij het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen ROC Rivor 1 Regels over aanmelding, identificatie, registratie, aanwezigheid, vrijstelling Aanmelding ROC Rivor stelt een ieder die daartoe

Nadere informatie

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.)

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) Exameninstelling Inburgering Examenreglement voor het praktijkexamen Inburgering John Eversdijk B.I.C. Stadsring 181, 3817 BA Amersfoort

Nadere informatie

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen Vastgesteld door de directeur van het College van Educatie ROC van Twente op 6 oktober 2011 0 Inhoudsopgave: 1. Regels over aanmelding,

Nadere informatie

Examenreglement Inburgering Rijn IJssel

Examenreglement Inburgering Rijn IJssel Examenreglement Inburgering Rijn IJssel 11-432 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1. Aanmelding... 3 Artikel 2. Betaling... 3 Artikel 3. Identificatie... 4 Artikel 4. Registratie... 5 Artikel 5. Aanwezigheid...

Nadere informatie

Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen

Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doel examenreglement... 3 1. Aanmelding, identificatie,

Nadere informatie

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE-Basistoets inburgeringsexamen Instelling Nummer instelling: 990173 Naam instelling: ROC Westerschelde Plaats: Terneuzen

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2014 tot en met 31-12-2014 27-2-2015 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de

Nadere informatie

Examenreglement Schoonmaakexamens

Examenreglement Schoonmaakexamens Examenreglement Schoonmaakexamens IVIO-Examenbureau 2011, versie 1 Inhoudsopgave 1. AANMELDING, EXAMENKOSTEN, IDENTIFICATIE, REGISTRATIE, AANWEZIGHEID, VRIJSTELLING EN PRIVACY GEËXAMINEERDE... 3 1.1 AANMELDING...

Nadere informatie

Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam

Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Versie Op 1 Besproken door Werkgroep Erkenning Inburgeringsexamen 7 februari 2007 2 Vastgesteld door CvB 26 februari

Nadere informatie

PIBLW-Examenbureau Inburgering

PIBLW-Examenbureau Inburgering PIBLW-Examenbureau Inburgering Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringsexamen Versie 2.2013 Inhoudsopgave 1. A a n m e l d i n g, e x a m e n k o s t e n, i d e n t i f i c a t i e, r e g i s t r a t

Nadere informatie

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Vastgesteld door het bevoegd gezag: MW. M.W.J.Schutte Uitgave: Versie 9 05-04- 2013 Inhoudsopgave 1. Begrippen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Examenbureau Nieuwland Opleidingen B.V. Jaarverslag 2012. Examenbureau Nieuwland

Jaarverslag 2012 Examenbureau Nieuwland Opleidingen B.V. Jaarverslag 2012. Examenbureau Nieuwland Jaarverslag 2012 Exambureau Nieuwland 1 Inhoudsopgave: Inleiding... 3 1 Kwalitatieve rapportage... 3 1.1 Afname van de exams... 3 1.2 De voorwaard voor toelating tot het exam... 3 1.3 De deskundigheid

Nadere informatie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Jaarverslag 2013 Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Samenstelling jaarverslag: Joanna Mocko, Coördinator Examenbureau Inburgering Het verslag wordt openbaar gemaakt via publicatie op de website

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0

Jaarverslag 2013 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0 Jaarverslag 2013 Gilde Opleidingen Versie 1.0 Vastgesteld MT, 20 februari 2014 1 Voorwoord Op 7 februari 2008 heeft de toenmalige minister van VROM Gilde Opleidingen aangewezen als exameninstelling voor

Nadere informatie

Jaarverslag Inburgeringexamens ROC Rivor

Jaarverslag Inburgeringexamens ROC Rivor Jaarverslag Inburgeringexamens ROC Rivor 2012 Inhoud 1. Borging van het proces... 3 a. Afname van de examens... 3 b. Toelating tot de examens... 3 c. Deskundigheid van de examinatoren... 3 d. Het vaststellen

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS CB08.198 AJH 09-09-2008 \reglement cie. van beroep voor de examens versie 2.0 def.vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement commissie van beroep

Nadere informatie

Jaarverslag exameninstelling Inburgeringsexamen

Jaarverslag exameninstelling Inburgeringsexamen Jaarverslag exameninstelling Inburgeringsexamen 1 mei 2013-1 mei 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Jaarverslag in cijfers... 4 Wijzigingen en uitwerkingen... 6 A. Registratie en Identificatie... 6 B. Afname

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2013 tot 1-7-2014 18-7-2014 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de examens en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0

Jaarverslag 2012 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0 Jaarverslag 2012 Gilde Opleidingen Versie 1.0 Vastgesteld MT, 28 maart 2013 1 Voorwoord Op 7 februari 2008 heeft de toenmalige minister van VROM Gilde Opleidingen aangewezen als exameninstelling voor het

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN Versie 4/Vastgesteld door het CvB d.d. 1 okt 2013 / instemming OR d.d. 18 sep 2013 en SR d.d. 4 sep 2013 INHOUD Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 2 Wet-

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

ROC Ter AA Jaarverslag 2013 Praktijkdeel Inburgeringsexamen. ROC Ter AA Postbus AL Helmond

ROC Ter AA Jaarverslag 2013 Praktijkdeel Inburgeringsexamen. ROC Ter AA Postbus AL Helmond ROC Ter AA Jaarverslag 2013 Praktijkdeel Inburgeringsexamen ROC Ter AA Postbus 490 5700 AL Helmond Inleiding Op 11 april 2008 heeft de minister van Wonen, Wijken en Integratie ROC Ter AA, regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

EDUCATIE Jan Ligthartstraat AM Rotterdam Postbus BA Rotterdam (010)

EDUCATIE Jan Ligthartstraat AM Rotterdam Postbus BA Rotterdam (010) EDUCATIE Jan Ligthartstraat 250 3083 AM Rotterdam Postbus 1043 3000 BA Rotterdam (010) 281 11 00 EXAMENREGLEMENT PRAKTIJKEXAMEN INBURGERING ZADKINE EDUCATIE ingevolge de Wet houdende regels inzake inburgering

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement ten behoeve van het afnemen van decentrale inburgeringexamens bij NCB Projecten BV.

Examenreglement. Examenreglement ten behoeve van het afnemen van decentrale inburgeringexamens bij NCB Projecten BV. Examenreglement Examenreglement ten behoeve van het afnemen van decentrale inburgeringexamens bij NCB Projecten BV. Versie 16, 25 september 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Regels over aanmelding,

Nadere informatie

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens Bijlage 3 - PAGINA 1 bijlage 3: REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Albeda college Bijlage 3 - PAGINA 2 Artikelen Reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering Vastgesteld 3 januari 2011 Regeling beroep examinering Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 3 2. REGELING BEROEP EXAMINERING... 4 2 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2014

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2014 ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2014 Datum: 14 april 2015 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Kwalitatieve gegevens examinering praktijkexamens inburgering...

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2012, Examenbureau NCB Projecten BV., juni

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2012, Examenbureau NCB Projecten BV., juni Jaarverslag Examenbureau NCB Projecten BV. 2012 Jaarverslag 2012, Examenbureau NCB Projecten BV., juni 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Kwalitatief deel 4 1. De organisatie 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Examencommissie,

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

REGLEMENT Commissie van Beroep voor de Examens. 1 oktober 2016

REGLEMENT Commissie van Beroep voor de Examens. 1 oktober 2016 REGLEMENT Commissie van Beroep voor de Examens 1 oktober 2016 Colofon Uitgave : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland Auteur : Werkgroep Examinering Kenmerk : Reglement Commissie van Beroep ROCvA/ROCvF

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Instemming Studentenraad : Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Vastgesteld op 31-10-2011 het College van Bestuur Zadkine Ingangsdatum 1 november 2011 Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

B E R O E P S R E G L E M E N T E X A M E N S R O C W E S T - B R A B A N T

B E R O E P S R E G L E M E N T E X A M E N S R O C W E S T - B R A B A N T B E R O E P S R E G L E M E N T E X A M E N S R O C W E S T - B R A B A N T MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS en EDUCATIE (opleidingen die vallen onder de WEB) DEFINITIEF d.d. 26.03.2013 Pagina 1 Pagina 2 B

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS VAN HET DRENTHE COLLEGE

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS VAN HET DRENTHE COLLEGE REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS VAN HET DRENTHE COLLEGE INHOUDSOPGAVE Samenstelling en lidmaatschap Art. 1 t/m 4.3 Werkwijze Art. 5 t/m 8.3-4 Werkingssfeer Art. 9 t/m 14..4 Overige bepalingen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 0.2 Vastgesteld op: 16 december 2015 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2015 Examenreglement

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard

Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Regeling klachten van algemeen zakelijke aard Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD... 3 2. REGELING KLACHTEN VAN ALGEMEEN ZAKELIJKE AARD...

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement vastgesteld door de Examencommissie op : 3 juli 2017 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 23 oktober 2017 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2013

EXAMENREGLEMENT 2013 EXAMENREGLEMENT 2013 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen. 4 6 Waardering van examenresultaten.

Nadere informatie

Klachtenreglement. van. Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM

Klachtenreglement. van. Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM Klachtenreglement van Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI) exameninstelling TE AMSTERDAM Procedure klachtenbehandeling SIPI Algemeen SIPI heeft graag tevreden klanten. Toch kan er

Nadere informatie

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari Jaarverslag Examenbureau NCB Projecten BV. 2013 Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Kwalitatief deel 4 1. De organisatie 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Examencommissie,

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens. Examenreglement NIBE-SVV Wft- en PE Plus examens BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Voorgenomen besluit College van Bestuur d.d. 30 oktober 2012 Instemming Ondernemingsraad (WOR 27 lid 1j) d.d. 22 november 2012 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg

Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum Kraamzorg Vastgesteld door het Bestuur van het Kenniscentrum Kraamzorg op 27 september 2017 2017 1 Uitvoeringsreglement Commissie van Beroep Kenniscentrum

Nadere informatie

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO Reglement individueel Klachtenrecht MCO Augustus 2010 Reglement Individueel Klachtenrecht 1 Inhoud Artikel 1 Plaats en functie van de Klachtencommissie 3 Artikel 2 Samenstelling, voordracht en benoeming

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Klachtenreglement versie V (november 2013)

Klachtenreglement versie V (november 2013) Klachtenreglement versie V (november 2013) Bedrijfsgegevens Handelsnaam: Rechtsgeldig bevoegd functionaris: Care Group B.V. Dhr. F. Koster Directeur Bezoekadres: Marie Curiestraat 47 3846 BW Harderwijk

Nadere informatie

Examenreglement Kandidaat 2017

Examenreglement Kandidaat 2017 1 Examenreglement Kandidaat 2017 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Inschrijvingen 3. Examenafname 4. Beroepsprocedure 5. Beoordeling en bekendmaking resultaten 6. Inzage 7. Copyright en geheimhoudingsverplichtingen

Nadere informatie

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Inleiding Coaching Rondom Kanker (CRK) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

jaarrapportage examenbureau KCE

jaarrapportage examenbureau KCE jaarrapportage examenbureau KCE maart 2013- maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aantal aanmeldingen 4 3. Uitslag examen 6 4. Aantal afgenomen examens per onderdeel 7 5. Examencommissie / examinatoren

Nadere informatie