Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari"

Transcriptie

1 Jaarverslag Examenbureau NCB Projecten BV Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Kwalitatief deel 4 1. De organisatie Algemeen Examencommissie, commissie van beroep en bevoegd gezag Inschrijving in het handelsregister Verbeterpunten wat betreft de organisatie 8 2. De examenprocessen Voorwaarden voor toelating Afname van de examens De deskundigheid van de examinatoren Vaststellen resultaat De waarborging van de kwaliteit van de examinering 10 inclusief de consistentie van de oordelen. 2.6 Verbeterpunten wat betreft de examenprocessen Kwantitatief deel 12 Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

3 Voorwoord Dit is het jaarverslag 2013 van het Examenbureau van NCB Projecten BV. Op 26 oktober 2009 nam NCB het eerste examen af op de locatie in Amsterdam. In de daarop volgende jaren kwamen er drie examenlocaties bij: Rotterdam, Tilburg en Den Bosch. In 2012 en 2013 zijn de locaties Tilburg en Den Bosch gesloten, vanwege het teruglopende aanbod van kandidaten die een Praktijkexamen moesten afleggen. De veranderingen op het gebied van de wetgeving rondom inburgering hebben laten zien dat de afname in het aantal kandidaten ook in 2013 verder is doorgezet. De verwachting voor het jaar 2014 is dat er nog slechts enkele kandidaten een Praktijkexamen zullen afleggen. Nieuwe cursisten kiezen vrijwel allemaal verplicht of vrijwillig voor de nieuwe stijl Inburgeringexamen. Rotterdam en Amsterdam zijn thans de enige locaties waar examens worden afgenomen. Het spreekt voor zich dat alle examens worden afgenomen volgens de daartoe door de wet gestelde eisen. In dit jaarverslag komt alle kwalitatieve- en kwantitatieve informatie over de examens die bij NCB Projecten BV. afgenomen zijn aan bod. Het jaarverslag is openbaar en opvraagbaar via de site of via het hoofdkantoor van NCB Projecten BV. via telefoonnummer Rotterdam, januari 2014 Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

4 Kwalitatief deel 1. De organisatie 1.1 Algemeen NCB Projecten BV. heeft aan het begin van het jaar 2013 twee examenlocaties. De locaties zijn: NCB Examenbureau NCB Examenbureau Rijswijkstraat 175 Weena EV Amsterdam 3013 CH Rotterdam De examenlocaties in Amsterdam en Rotterdam zijn eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer. De kandidaten worden hier goed ontvangen en kunnen zich in alle rust voorbereiden op hun af te leggen Praktijkexamen. Het hoofdkantoor van NCB Projecten BV. is gevestigd aan de Kaatstraat 69, 3513 BW in Utrecht. Hier worden geen examens afgenomen. Op deze locatie bevindt zich het archief en er worden administratieve werkzaamheden voor het Examenbureau verricht. Bezoekadres: NCB Examenbureau BV Hoofdkantoor Kaatsstraat BW Utrecht Postadres: NCB Examenbureau BV Postbus AP Utrecht Met ingang van 1 december 2013 zijn de examenlocaties in Amsterdam en Rotterdam verhuisd. De adressen zijn: NCB Examenbureau NCB Examenbureau Marius Bauerstraat 30 Kruisplein 25 6e etage 1062 AR Amsterdam 3014 DB Rotterdam Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

5 Op 1 januari 2013 was de samenstelling als volgt: Adres Exameninstelling: NCB projecten BV. Postbus AP Utrecht Bevoegd gezag: De heer I. Akel (directeur) Postbus AP Utrecht Examencommissie Leden: Mw. K. Maas (Manager Examenbureau) Mw. I. Segers (examinator) Mw. A. Malta (examinator) Commissie van beroep Leden: De heer A. Daldal (voorzitter en lid) De heer R. Domanic (plv. voorzitter en lid) De heer M. Cuhadar (lid) Mw. E. Oostenbrink (lid) De heer H. Kücükali Mw. G. Peker Mw. P. Hout De heer J. de Vos (plaatsvervangend lid) (plaatsvervangend lid) (plaatsvervangend lid) (plaatsvervangend lid) Adres commissie van Beroep: NCB projecten BV. Kaatstraat BW Utrecht Klachtencommissie Leden: De heer H.W. Hendriks (Uitgever, onafhankelijk voorzitter). De heer R. Chaman Zibai (Trajectbegeleider) Mevrouw J.E.C. Booi-van Haren (Officemanager, lid). Op 1 februari 2013 veranderde de samenstelling van de Examencommissie: Examencommissie Leden: Mw. B. Schell (Manager Examenbureau) Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

6 Mw. I. Segers Mw. A. Malta (examinator) (examinator) Op 6 augustus 2013 veranderde de samenstelling van de Examencommissie opnieuw: Leden: Mw. B. Schell (Manager Examenbureau) Mw. I. Segers (examinator) vacature Vanaf de tweede helft van 2011 wordt er gewerkt met een Manager Examenbureau en een coördinator per examenlocatie. De Manager Examenbureau heeft zitting in Rotterdam. Deze persoon zorgt dat het dagelijks bestuur van het Examenbureau goed verloopt en staat in direct contact met het Bevoegd Gezag. Op de vestiging Rotterdam is tot halverwege 2013 ook een Administratief medewerker werkzaam geweest. Deze persoon draagt zorg voor het archiefbeheer, het maken van de planning en het ontvangen van de kandidaten. Op de vestiging Amsterdam werkt alleen 1 medewerker voor het Examenbureau. Deze persoon is de coördinator. In Utrecht worden de resultaatbrieven opgesteld door de Administratief medewerker. Bevoegd gezag Dhr. I. Akel Office Manager Mevr. D. Booi Coördinator Amsterdam Mevr. D. Netjes Manager Examenbureau Mevr. B Schell Coördinator Rotterdam Mevr. B. Schell Examinatoren Administratief medewerker Administratief medewerker Examinatoren Examenbureau Examenbureau Mevr. B. Schell Mevr. N. Visser Overzicht organogram, december 2013 Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

7 1.2 Examencommissie, Commissie van beroep en Bevoegd gezag De Examencommissie bestond in 2013 uit drie personen: de Manager Examenbureau en twee examinatoren. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Examencommissie, zoals beschreven in het examenreglement zijn: De organisatie van de afname van het praktijkdeel van het inburgeringexamen Het afnemen van een of meer van de examens van het inburgeringexamen De bekendmaking van de resultaten van het praktijkdeel van het inburgeringexamen De behandeling van bezwaren en geschillen over beslissingen van de exameninstelling De uitvoering van besluiten van de klachtencommissie of commissie van beroep en desgewenst het nemen van passende maatregelen om herhaling te voorkomen Het 3.5 jaar bewaren en na die periode vernietigen van examenproducten Het nemen van beslissingen over te nemen maatregelen in het geval van fraude Het regelmatig voeren van overleg over het toezicht op examens en daarvan verslag doen Het jaarlijks verslag doen over de afname van de decentrale inburgeringexamens. De Examencommissie heeft haar taken volgens deze beschrijving uitgevoerd. De Examencommissie komt opvolgend een examinatorenoverleg bijeen voor een overleg. In 2013 is de commissie één maal bijeengekomen. Het Bevoegd gezag houdt toezicht op het Examenbureau. Hij overlegt regelmatig met de Manager Examenbureau, controleert of er voldoende samenwerking is en of het examineren consistent gebeurt. Hij kent de dossieropbouwprocessen en controleert de dossiers per kwartaal. Ook de examinatoren komen indien nodig bijeen voor een overleg met de examencoördinatoren en de Manager Examenbureau. In 2013 zijn de examinatoren één maal bij elkaar gekomen voor een overleg. De agenda wordt door de Manager Examenbureau opgesteld en de agenda wordt van te voren verspreid onder de examinatoren. De Manager Examenbureau is de voorzitter tijdens de vergadering, de notulen worden opgesteld door de examencoördinator van Rotterdam. De Commissie van beroep wordt gevormd door externe personen, dus geen medewerkers van NCB. Deze commissie komt samen in het geval van beroepszaken. Dit is in 2013 één maal voorgekomen. De commissie van beroep is belast met de volgende taken, zoals beschreven in het examenreglement: De commissie heeft tot taak de behandeling en beslechting van geschillen over beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren van het praktijkdeel van het inburgeringexamen. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Zij stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen. Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

8 De commissie maakt haar beslissing bekend aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan het bevoegd gezag van de exameninstelling en aan DUO. Indien de commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing geheel of gedeeltelijk. Zij kan bepalen dat opnieuw of alsnog in de zaak wordt beslist, dan wel dat het praktijkdeel van het inburgeringexamen opnieuw wordt afgenomen onder door de commissie te stellen voorwaarden. De examencommissie of de examinator van wie de beslissing is vernietigd, voorziet voor zover nodig opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak van de commissie van beroep voor de praktijkexamens. De commissie kan daarvoor in haar uitspraak een termijn stellen. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist, kan de commissie op verzoek van de kandidaat, in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak, een voorlopige voorziening treffen, na de desbetreffende examencommissie dan wel de desbetreffende examinator te hebben gehoord, althans behoorlijk te hebben opgeroepen. Herziening van een uitspraak van de commissie kan op verzoek van elk van beide partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die indien deze eerder bekend waren geweest tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden. De leden van de examencommissie en de examinatoren verstrekken aan de commissie de inlichtingen die de commissie voor de uitvoering van haar taak nodig oordeelt. 1.3 Inschrijving in het handelsregister Het examenbureau van NCB Projecten BV. is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder het nummer Verbeterpunten wat betreft de organisatie Het Examenbureau heeft in 2013 een constructief jaar beleefd. De audit van heeft bevestigd dat de doorgevoerde verbeterpunten goed hebben uitgepakt voor het goed functioneren van het examenbureau. Wel is er een advies gegeven over de manier van registreren om deze op twee punten aan te passen. Tijdens de audit is naar voren gekomen dat het niet voldoende inzichtelijk was of het afgelegde examen een eerste examen of een herexamen betrof. En als tweede was het niet duidelijk welk soort examen er werd afgelegd; dat wil zeggen, een Panelgesprek, Combi of 4 Assessment examen. Dit is met terugwerkende kracht aangepast voor het jaar 2013 en zal ook in 2014 op een dergelijke manier worden vastgelegd. De doelstelling voor 2014 is om op dezelfde positieve werkwijze verder te gaan als in NCB Projecten BV. werkt continue om zichzelf te verbeteren door de kwaliteit te waarborgen, de eenduidigheid van werken vast te houden en samenwerking onderling te vergroten. Het vastleggen van de communicatie van zowel intern als extern is sterk verbeterd en heeft geleid tot meer eenduidigheid en overzichtelijkheid. NCB Projecten BV. hecht veel belang aan het actief en continue bezig zijn van het verbeteren en behouden van de professionele organisatie die zij voor ogen heeft. Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

9 2. De examenprocessen 2.1 Voorwaarden voor toelating Kandidaten melden zich schriftelijk aan voor het examen door middel van een aanmeldingsformulier. Interne kandidaten krijgen deze formulieren van de trajectbegeleider. Externe kandidaten kunnen de formulieren (telefonisch of schriftelijk) aanvragen bij het examenbureau. Bij de aanmelding wordt een kopie van een geldig identiteitsbewijs meegestuurd. Kandidaten worden pas toegelaten tot het examen als ze zich correct hebben gelegitimeerd. Bij de legitimatie wordt gelet op de foto en handtekening en er wordt naar de geboortedatum gevraagd. Ook wordt het legitimatiebewijs gecontroleerd op geldigheid. De examinatoren moeten dit ook invullen op het Protocol Examenafname. In de examenruimte hangt ook een checklist en de Manager Examenbureau kan te allen tijde geraadpleegd worden in geval van twijfel. 2.2 Afname van de examens De examens worden afgenomen conform de vastgestelde Handleiding Assessement en de Handleiding Portfolio. NCB examineert alle drie de routes. De Manager Examenbureau maakt de examens aan in API. Het printen van de examens gebeurt onder strikte voorwaarden en wordt alleen gedaan door daartoe bevoegde personen. De examens worden vervolgens in examenenveloppen gedaan en verzegeld. Dit gebeurt één tot twee dagen voor de examens. De examens worden bewaard in een afsluitbare kast die alleen toegankelijk is voor het Bevoegd gezag, de Examencommissie en de examinatoren. De examinatoren zoeken de toetsleidraden en de hulpmiddelen bij de examens. 2.3 De deskundigheid van de examinatoren Alle examinatoren zijn in het bezit van een geldig certificaat dat zij een door de minister vastgestelde training met goed gevolg hebben afgerond. Ze examineren uitsluitend aan de hand van de Handleiding Assessement en de Handleiding Portfolio. Van de examinatoren wordt verwacht dat ze naar de deskundigheidsbevorderingbijeenkomsten gaan. In 2013 zijn een aantal examinatoren naar een dergelijke bijeenkomst geweest. NCB hecht hier belang aan en zorgt dat de examinatoren een financiële bijdrage ontvangen van NCB ter compensatie van eventuele kosten die verbonden zijn aan het bezoeken van een dergelijke bijeenkomst. Op de examendag worden twee examinatoren ingeroosterd. De examinatoren kunnen tijdens een afname de rol van assessor of toetsleider vervullen. De toetsleider neemt het examen af. De assessor kan ingrijpen en beoordeelt het examen. De assessor heeft nooit het onderwijs aan de kandidaat verzorgd. NCB geeft er de voorkeur aan dat ook de toetsleider niet het onderwijs aan de kandidaat heeft verzorgd. Hier wordt bij het inplannen van de examens op gecontroleerd. Van examinatoren die ook als docent bij NCB Projecten BV. werkzaam zijn, weet de planner of zij het onderwijs hebben Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

10 verzorgd. Van examinatoren die het onderwijs elders verzorgen, wordt geacht het te melden als zij een (ex)-cursist op de lijst zien staan. De planning is ruim van te voren bekend. De beoordeling van de portfolio s wordt door een bevoegde examinator gedaan aan de hand van de richtlijnen beschreven in de Bijlage 7 bij artikel 3.4 van de Regeling inburgering Eindtermen Nederlandse Taal. De beoordeling van het portfolio wordt schriftelijk vastgesteld. De beoordeling wordt opgenomen in het examendossier. De kandidaat ontvangt hiervan een kopie voor de eigen administratie. In het geval van twijfel over de geldigheid van een portfoliobewijs wordt deze aan de examencoördinator of de Manager Examenbureau voorgelegd. Indien nodig kan er contact opgenomen worden met Bureau KCE. 2.4 Vaststellen resultaat Het resultaat van de examens wordt vastgesteld door de examinatoren en gebeurt aan de hand van de beoordelingsmodellen in de handleidingen. Bij twijfel is het oordeel van de assessor doorslaggevend. Het invoeren van de resultaten in API gebeurt volgens de richtlijnen van DUO. De coördinator of de manager examenbureau controleert of de scores in API overeenkomen met die op de examenformulieren. De resultaatverwerking gebeurt door de Manager Examenbureau en de Administratief medewerker. Deze accorderen de scores in API, leggen het papieren en digitale dossier aan en zorgen ervoor dat de resultaatbekendmaking op tijd gebeurt. De resultaatbrieven worden door de Administratief medewerker in Utrecht verstuurd. In het examenreglement is opgenomen dat de resultaatbrieven binnen tien werkdagen verstuurd moeten worden. De Manager Examenbureau en het Bevoegd gezag zien erop toe dat dit nageleefd wordt. 2.5 De waarborging van de kwaliteit van de examinering inclusief de consistentie van de oordelen. De praktijkexamens worden vanuit twee NCB vestigingen gecoördineerd: NCB Amsterdam en NCB Rotterdam. De examencoördinator in Amsterdam houdt toezicht op de examens die in Amsterdam worden afgenomen. De coördinator in Rotterdam doet dit voor de examens die plaatsvinden in Rotterdam. In Rotterdam worden ook examens afgenomen voor kandidaten die in Leiden, Den Bosch en Tilburg woonachtig zijn. De examencoördinatoren zien erop toe dat alle examens op dezelfde manier worden afgenomen. Er zijn werkwijzen beschreven voor iedere stap in de examenprocessen, van aanmelding tot resultaatverwerking. Alle examinatoren werken met dezelfde formulieren. Enkele formulieren zijn ook opgenomen in het Examenreglement. Voorheen werd er vaak in vaste teams van examinatoren gewerkt, maar sinds 2012 is NCB overgegaan op het werken in wisselende samenstelling. Dit om de consistentie van beoordelen te Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

11 vergroten. Op die manier kunnen de examinatoren van elkaar leren en steeds weer meten of zij op de juiste manier examineren en beoordelen. Sinds 2012 wordt er in Rotterdam steekproefsgewijs afgelegde examens herbeoordeeld, van zowel Tilburg, Rotterdam als Amsterdam. De anonieme schrijfopdrachten worden aan andere examinatoren voorgelegd om te zien of zij tot een zelfde beoordeling zouden komen als tijdens de officiële examenafname. De beoordelingen worden onderbouwd en besproken met de coördinatoren en de Manager Examenbureau. In 2013 is deze proef uitgebreid naar Amsterdam. De Manager Examenbureau legt verantwoording af aan het Bevoegd gezag, de heer Ilhan Akel. Er vinden regelmatig overleggen plaats en de examendossiers worden steekproefsgewijs gecontroleerd door het Bevoegd gezag. Er wordt altijd een notulen opgesteld van ieder overleg tussen het Bevoegd Gezag en de Manager Examenbureau. In 2013 hebben er 7 officiële overleggen plaatsgevonden. De dossiers zijn in 2013 ieder half jaar gecontroleerd, in totaal zijn er door het Bevoegd Gezag 10 dossiers gecontroleerd gedurende het jaar Allen zijn goedgekeurd door het Bevoegd Gezag. Tevens wordt elk examendossier gecontroleerd voordat het in het archief wordt opgeslagen. De coördinatoren controleren de dossiers en uiteindelijk worden alle dossiers in Rotterdam ingescand en opgeslagen in het archief. Het dossier wordt pas opgeslagen in het archief als het door de Manager Examenbureau van Rotterdam is gecontroleerd op volledigheid en goedgekeurd. Indien er onzorgvuldig met de examendossiers is omgegaan door een examinator contacteert deze persoon de examinator. Om de kwaliteit te waarborgen vinden er ook regelmatig gesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken wordt de werkwijze van NCB telkens opnieuw besproken en waar nodig aangepast. 2.6 Verbeterpunten wat betreft de examenprocessen Verbeterpunten naar aanleiding van de audit september 2013 zijn: - Registratie aanpassen van soort examen. Onderverdeling maken naar Panelgesprek, Combiexamen en 4 Assessment examen. - Registratie aanpassen van eerste examen, tweede examen of derde of meer examen. Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

12 Kwantitatief deel De kwantitatieve gegevens over het verslagjaar 1 januari 2013 tot en met 31 december Totaal afgenomen aantal examens: aantal examens Amsterdam Rotterdam In Amsterdam worden over het algemeen de meeste examens afgenomen. Zoals in de diagram te zien is, is dit ook voor het jaar 2013 het geval. In Amsterdam worden ook meer trajecten van de gemeente verzorgd dan in Rotterdam. In Rotterdam is het aanbod van cursisten vanuit de gemeente in 2013 vrijwel geheel stilgelegd. De lopende trajecten zijn in 2013 afgerond. Rotterdam heeft wel een goede doorstart gemaakt met de particulieren. Echter leggen deze cursisten geen Praktijkexamen af. Zij kiezen voor de Nieuwe Stijl Inburgering. Overzicht van de verdeling naar niveau: Van de 358 afgenomen examens is er 1 op niveau A1/A2 afgenomen en de rest op niveau A2. Dit is een te verwaarlozen aantal. Verdeling naar profiel: Soort Aantal In procenten weergegeven Panelgesprek ,3% Combinatie 94 26,2% 4 Assessments 98 27,5 % Totaal % Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

13 In 2013 zijn er 166 Panelgesprekken afgenomen, 94 Combinatie examens en 98 keer is er de variant 4 Assessments afgenomen. Verdeling naar profiel opgesplitst naar locatie: Amsterdam Rotterdam Soort Aantal % Soort Aantal % Panelgesprek % Panelgesprek 14 15% Combinatie 27 10% Combinatie 67 73% 4 Assessments 87 33% 4 Assessments 11 12% Zoals in de tabel te zien is, wordt er in Amsterdam vaak een Panelgesprek afgenomen en een 4 Assessment examen. In Rotterdam wordt er het vaakst een Combinatie examen afgenomen. Verdeling naar richting: Kandidaten kunnen kiezen welke richting zij examen willen afleggen. Zij kunnen kiezen uit Maatschappelijke Participatie (MP), Onderwijs, Gezondheid & Opvoeding (OGO) en Werk. De richting Werk kent een aantal specificaties: Werk Algemeen of Werk Hebben genoemd, Werk Zorg & Welzijn, Werk Techniek, Werk Ondernemerschap en Werk Handel & Dienstverlening. In de eerste grafiek is een overzicht naar de algemene richtingen MP, OGO en Werk. De tweede grafiek laat een overzicht zien van de specifieke werkrichtingen MP OGO WERK 50 0 Richting Aantal Werk Algemeen 9 Werk Handel & Dienstverlening 154 Werk Techniek 2 Werk Zorg & Welzijn 2 Ondernemerschap 2 Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

14 Slagingspercentages voor het jaar 2013: Het totale slagingspercentage voor het jaar 2013 is 51%. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar. Het percentage gezakte kandidaten is 44%. Van alle aangemelde kandidaten is 5% niet op het examen verschenen. Ten opzichte van het jaar 2012 is dat een lichte daling in het aantal geslaagde kandidaten. 5% 44% 51% Geslaagd Gezakt No Show Hieronder is een overzicht van de slagingspercentages opgesplitst naar locatie: Locatie Totaal Geslaagd Gezakt No Show Amsterdam % % 10 4% Rotterdam % 34 37% 6 6% Totaal % % 16 5% In vergelijking met het afgelopen jaar is het slagingspercentage van Amsterdam van 59% gedaald naar 49%. Het slagingspercentage van Rotterdam is gestegen ten opzichte van vorig jaar. In 2012 was het slagingspercentage in Rotterdam nog 51% en in 2013 is het gestegen naar 57%. Het percentage No Show gevallen is in Rotterdam iets gestegen van 4% naar 6%. In Amsterdam is het cijfer gelijk gebleven. Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

15 Overzicht van het percentage geslaagden in Amsterdam en Rotterdam van : 69% 67% 61% 54% 63% 41% 59% 51% 57% 49% Amsterdam Rotterdam In de tabel kunnen we duidelijk zien dat Amsterdam procentueel gezien het hoogst aantal geslaagden heeft gehad, behalve het afgelopen jaar. Slagingspercentage naar soort examen: De tabel hieronder geeft een weergave van het soort examen dat afgelegd is. In de tabel is het totaal aantal weergegeven en een opsplitsing naar locatie. Opvallend is het grote verschil in het aantal afgenomen Panelgesprekken in Amsterdam en Rotterdam. In Amsterdam is het Panelgesprek veruit de meest populaire examenroute, terwijl in Rotterdam de Combinatie route de meest gekozen route is. In Rotterdam zien we ook dat de route 4 Assessments niet vaak gekozen wordt, maar als het afgenomen wordt is het slagingspercentage duidelijk hoger. Op beide locaties is het percentage No Show gevallen het hoogst bij de route 4 Assessments. Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

16 Soort Geslaagd % Gezakt % No Show % Totaal % Panelgesprek 93 56% 70 42% 3 2% ,3% A dam 84 55% 66 43% 2 2% 152 R dam 9 64% 4 28% 1 8% 14 Combinatie 46 49% 45 48% 3 3% 94 26,2% A dam 10 37% 17 63% 0 0% 27 R dam 36 54% 28 42% 3 4% 67 4 Assessments 43 44% 45 46% 10 10% 98 27,5% A dam 36 41% 43 49% 8 10% 87 R dam 7 64% 2 18% 2 12% 11 Totaal % % 16 5% % Herexamens: In de eerste tabel is een totaaloverzicht te vinden van de herexamens. In de tweede tabel is een overzicht weergegeven van de beide locaties. Totaaloverzicht slagingspercentage herexamens Aantal geslaagd % Aantal gezakt % Aantal No- Show % Totaal % 1e afname % 90 41% 9 4% % 2 e afname 46 47% 49 50% 3 3% 98 28% 3 e of meer 15 38% 21 52% 4 10% 40 11% niveauverhoging 2 100% Totaal % % 16 5% % Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

17 100% 90% 4% 5% 3% 3% 5% 15% 80% 70% 60% 44% 31% 53% 43% 60% 45% 50% 40% 30% 20% 52% 64% 44% 54% 35% 40% 10% 0% 1e afname Amsterdam 1e afname Rotterdam 2e afname Amsterdam 2e afname Rotterdam 3e afname Amsterdam 3e afname Rotteradm no show gezakt geslaagd Amsterdam Rotterdam Totaal 1 e afname geslaagd 92 52% 27 64% 119 gezakt 77 44% 13 31% 90 no show 7 4% 2 5% 9 2 e afname geslaagd 31 44% 15 54% 46 gezakt 37 53% 12 43% 49 no show 2 3% 1 28% 3 3 e afname geslaagd 7 35% 8 40% 15 of meer gezakt 12 60% 9 45% 21 no show 1 5% 3 15% 4 niveauverhoging geslaagd 2 2 Totaal Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

18 Uit de bovenstaande tabel blijkt de slagingskans afneemt naarmate de kandidaat vaker op examen gaat. Bij de eerste afname is de slagingskans het grootst, zowel in Amsterdam (52%) als in Rotterdam (64%). Bij de 3 e afname (of meer) is de slagingskans gedaald naar respectievelijk 35% en 40%. Uit de tabel blijkt verder dat er in verhouding in Rotterdam meer herexamens zijn afgenomen dan in Amsterdam. Dit wordt verklaard uit het feit dat er in Amsterdam nog lopende trajecten waren vanuit de gemeente en in Rotterdam was men aan het afronden. Particulieren kandidaten: In 2013 heeft NCB Examenbureau in totaal 15 particulieren kandidaten examen afgelegd. Waarvan 2 in Amsterdam en 13 in Rotterdam. Van de 15 kandidaten zijn 14 kandidaten bij de eerste examenafname geslaagd en 1 gezakt. De gezakte kandidaat heeft geen herexamen meer gedaan in Beroepszaken: 1 Er heeft zich in het jaar 2013 één beroepszaak voorgedaan. De zaak is binnen de afgesproken termijn behandeld. De zaak is niet ontvankelijk verklaard. 4. Klachten: 0 Het NCB heeft over het jaar 2013 geen klachten ontvangen. 5. Onregelmatigheden: 0 Er hebben zich in over het jaar 2013 geen onregelmatigheden voorgedaan. 6. Fraude: 0 Er zijn in het jaar 2013 geen fraudegevallen geconstateerd. Jaarverslag 2013, Examenbureau NCB Projecten BV., januari

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2012, Examenbureau NCB Projecten BV., juni

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2012, Examenbureau NCB Projecten BV., juni Jaarverslag Examenbureau NCB Projecten BV. 2012 Jaarverslag 2012, Examenbureau NCB Projecten BV., juni 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Kwalitatief deel 4 1. De organisatie 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Examencommissie,

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2014 tot en met 31-12-2014 27-2-2015 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de

Nadere informatie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Jaarverslag 2013 Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Samenstelling jaarverslag: Joanna Mocko, Coördinator Examenbureau Inburgering Het verslag wordt openbaar gemaakt via publicatie op de website

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2013 tot 1-7-2014 18-7-2014 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de examens en

Nadere informatie

Jaarverslag Inburgeringexamens ROC Rivor

Jaarverslag Inburgeringexamens ROC Rivor Jaarverslag Inburgeringexamens ROC Rivor 2012 Inhoud 1. Borging van het proces... 3 a. Afname van de examens... 3 b. Toelating tot de examens... 3 c. Deskundigheid van de examinatoren... 3 d. Het vaststellen

Nadere informatie

ROC Ter AA Jaarverslag 2013 Praktijkdeel Inburgeringsexamen. ROC Ter AA Postbus AL Helmond

ROC Ter AA Jaarverslag 2013 Praktijkdeel Inburgeringsexamen. ROC Ter AA Postbus AL Helmond ROC Ter AA Jaarverslag 2013 Praktijkdeel Inburgeringsexamen ROC Ter AA Postbus 490 5700 AL Helmond Inleiding Op 11 april 2008 heeft de minister van Wonen, Wijken en Integratie ROC Ter AA, regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2014

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2014 ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2014 Datum: 14 april 2015 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Kwalitatieve gegevens examinering praktijkexamens inburgering...

Nadere informatie

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE-Basistoets inburgeringsexamen Instelling Nummer instelling: 990173 Naam instelling: ROC Westerschelde Plaats: Terneuzen

Nadere informatie

jaarrapportage examenbureau KCE

jaarrapportage examenbureau KCE jaarrapportage examenbureau KCE maart 2013- maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aantal aanmeldingen 4 3. Uitslag examen 6 4. Aantal afgenomen examens per onderdeel 7 5. Examencommissie / examinatoren

Nadere informatie

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2011

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2011 ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2011 Datum: 13 april 2012 Versie: definitief Documentnummer: 247.446 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Kwalitatieve gegevens examinering

Nadere informatie

Jaarverslag exameninstelling Inburgeringsexamen

Jaarverslag exameninstelling Inburgeringsexamen Jaarverslag exameninstelling Inburgeringsexamen 1 mei 2013-1 mei 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Jaarverslag in cijfers... 4 Wijzigingen en uitwerkingen... 6 A. Registratie en Identificatie... 6 B. Afname

Nadere informatie

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.)

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) Exameninstelling Inburgering Examenreglement voor het praktijkexamen Inburgering John Eversdijk B.I.C. Stadsring 181, 3817 BA Amersfoort

Nadere informatie

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.)

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) Exameninstelling Inburgering Jaarverslag 2011 Exameninstelling voor het praktijkdeel Inburgeringsexamen John Eversdijk B.I.C. Stadsring 181,

Nadere informatie

Jaarverslag inburgeringexamens bij ROC Nijmegen 2008

Jaarverslag inburgeringexamens bij ROC Nijmegen 2008 Jaarverslag inburgeringexamens bij ROC Nijmegen 2008 1 januari 2008-31 december 2008 roc nijmegen jaarverslag inburgering 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. In- en externe ontwikkelingen 4 1.1 Interne ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Examenbureau Nieuwland Opleidingen B.V. Jaarverslag 2012. Examenbureau Nieuwland

Jaarverslag 2012 Examenbureau Nieuwland Opleidingen B.V. Jaarverslag 2012. Examenbureau Nieuwland Jaarverslag 2012 Exambureau Nieuwland 1 Inhoudsopgave: Inleiding... 3 1 Kwalitatieve rapportage... 3 1.1 Afname van de exams... 3 1.2 De voorwaard voor toelating tot het exam... 3 1.3 De deskundigheid

Nadere informatie

Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013

Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013 Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering Versie 6, Februari 2013 Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland 2013 1 Inhoud 1. Regels over aanmelding, identificatie,

Nadere informatie

Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen

Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doel examenreglement... 3 1. Aanmelding, identificatie,

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2013

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2013 Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2013 ROC Nijmegen Unit Contractactiviteiten Marterstraat 45 6531 KA NIJMEGEN Versie 1.0, 17 februari 2014 Examencommissie Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Kwalitatief

Nadere informatie

Examenreglement. Bij het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. ROC Rivor

Examenreglement. Bij het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. ROC Rivor 1 Examenreglement Bij het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen ROC Rivor 1 Regels over aanmelding, identificatie, registratie, aanwezigheid, vrijstelling Aanmelding ROC Rivor stelt een ieder die daartoe

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMENBUREAU INBURGERING 2013

JAARVERSLAG EXAMENBUREAU INBURGERING 2013 JAARVERSLAG EXAMENBUREAU INBURGERING 2013 0pgesteld door mevr. M. Pattenier, teamleider Inburgering/NT2 Vastgesteld in MT-vergadering van 21 augustus 2014 Dit verslag wordt per 01-09-2014 openbaar gemaakt

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

PIBLW-Examenbureau Inburgering

PIBLW-Examenbureau Inburgering PIBLW-Examenbureau Inburgering Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringsexamen Versie 2.2013 Inhoudsopgave 1. A a n m e l d i n g, e x a m e n k o s t e n, i d e n t i f i c a t i e, r e g i s t r a t

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Examenreglement Schoonmaakexamens

Examenreglement Schoonmaakexamens Examenreglement Schoonmaakexamens IVIO-Examenbureau 2011, versie 1 Inhoudsopgave 1. AANMELDING, EXAMENKOSTEN, IDENTIFICATIE, REGISTRATIE, AANWEZIGHEID, VRIJSTELLING EN PRIVACY GEËXAMINEERDE... 3 1.1 AANMELDING...

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement ten behoeve van het afnemen van decentrale inburgeringexamens bij NCB Projecten BV.

Examenreglement. Examenreglement ten behoeve van het afnemen van decentrale inburgeringexamens bij NCB Projecten BV. Examenreglement Examenreglement ten behoeve van het afnemen van decentrale inburgeringexamens bij NCB Projecten BV. Versie 16, 25 september 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Regels over aanmelding,

Nadere informatie

Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2012

Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2012 Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2012 Domein Bedrijfsopleidingen w.o. Educatie ROC ID College 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in 2012 bij ROC ID College 3. Organisatie - Examencommissie Educatie

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS VAN HET DRENTHE COLLEGE

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS VAN HET DRENTHE COLLEGE REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS VAN HET DRENTHE COLLEGE INHOUDSOPGAVE Samenstelling en lidmaatschap Art. 1 t/m 4.3 Werkwijze Art. 5 t/m 8.3-4 Werkingssfeer Art. 9 t/m 14..4 Overige bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2012

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2012 Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2012 Hans van Iersel Januari 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INBEDDING IN DE ORGANISATIE... 3 PLAATS EXAMENBUREAU IN DE LIJN... 3 INRICHTING EXAMENBUREAU...

Nadere informatie

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen Vastgesteld door de directeur van het College van Educatie ROC van Twente op 6 oktober 2011 0 Inhoudsopgave: 1. Regels over aanmelding,

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2012

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2012 Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2012 ROC Nijmegen Unit Contractactiviteiten Marterstraat 45 6531 KA NIJMEGEN Versie 1.0, 11 maart 2013 Examencommissie Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Kwalitatief deel

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0

Jaarverslag 2013 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0 Jaarverslag 2013 Gilde Opleidingen Versie 1.0 Vastgesteld MT, 20 februari 2014 1 Voorwoord Op 7 februari 2008 heeft de toenmalige minister van VROM Gilde Opleidingen aangewezen als exameninstelling voor

Nadere informatie

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering Vastgesteld 3 januari 2011 Regeling beroep examinering Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 3 2. REGELING BEROEP EXAMINERING... 4 2 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2013

Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2013 Jaarverslag examenbureau Capabel Taal 2013 Hans van Iersel Januari 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. INBEDDING IN DE ORGANISATIE... 4 3. AFNAME VAN DE EXAMENS... 5 4. VOORWAARDE VOOR TOELATING TOT

Nadere informatie

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens Bijlage 3 - PAGINA 1 bijlage 3: REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Albeda college Bijlage 3 - PAGINA 2 Artikelen Reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

Praktijkexamen inburgering KCE 2011

Praktijkexamen inburgering KCE 2011 2 0 1 1 eindrapportage Praktijkexamen inburgering KCE 2011 domein Eductie & Oriëntatie Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2011 Domein Educatie & Oriëntatie 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

REGLEMENT Commissie van Beroep voor de Examens. 1 oktober 2016

REGLEMENT Commissie van Beroep voor de Examens. 1 oktober 2016 REGLEMENT Commissie van Beroep voor de Examens 1 oktober 2016 Colofon Uitgave : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland Auteur : Werkgroep Examinering Kenmerk : Reglement Commissie van Beroep ROCvA/ROCvF

Nadere informatie

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2013

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2013 ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2013 Datum: 16 april 2014 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding 3 2. Kwalitatieve gegevens examinering praktijkexamens inburgering

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2011

Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2011 Jaarverslag Praktijkexamen Inburgering 2011 ROC Nijmegen Unit Contractactiviteiten Marterstraat 45 6531 KA NIJMEGEN Versie 1.0, 9 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Kwalitatief deel 3 1.1 Afname van

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Instemming Studentenraad : Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS CB08.198 AJH 09-09-2008 \reglement cie. van beroep voor de examens versie 2.0 def.vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement commissie van beroep

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0

Jaarverslag 2012 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0 Jaarverslag 2012 Gilde Opleidingen Versie 1.0 Vastgesteld MT, 28 maart 2013 1 Voorwoord Op 7 februari 2008 heeft de toenmalige minister van VROM Gilde Opleidingen aangewezen als exameninstelling voor het

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Amarantis Onderwijsgroep Colofon Uitgave : Amarantis Onderwijsgroep Vastgesteld door College van Bestuur : 28 juni 2011 Instemming/advies MR : 20 december 2011

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Examenreglement Kandidaat 2017

Examenreglement Kandidaat 2017 1 Examenreglement Kandidaat 2017 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Inschrijvingen 3. Examenafname 4. Beroepsprocedure 5. Beoordeling en bekendmaking resultaten 6. Inzage 7. Copyright en geheimhoudingsverplichtingen

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

Examenreglement Inburgering Rijn IJssel

Examenreglement Inburgering Rijn IJssel Examenreglement Inburgering Rijn IJssel 11-432 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1. Aanmelding... 3 Artikel 2. Betaling... 3 Artikel 3. Identificatie... 4 Artikel 4. Registratie... 5 Artikel 5. Aanwezigheid...

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Jaarverslag Inburgeringsexamens 2009

Jaarverslag Inburgeringsexamens 2009 Jaarverslag Inburgeringsexamens 2009 (versie 2.0, 15 juli 2010) ROC Nijmegen Re-integratie en Educatie Marterstraat 45 6531 KA NIJMEGEN Inhoudsopgave Inleiding 3 1. In- en externe ontwikkelingen 4 1.1

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam

Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Versie Op 1 Besproken door Werkgroep Erkenning Inburgeringsexamen 7 februari 2007 2 Vastgesteld door CvB 26 februari

Nadere informatie

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Vastgesteld door het bevoegd gezag: MW. M.W.J.Schutte Uitgave: Versie 9 05-04- 2013 Inhoudsopgave 1. Begrippen

Nadere informatie

Handleiding Panelgesprek Geestelijke bedienaren

Handleiding Panelgesprek Geestelijke bedienaren Bijlage 14 Handleiding panelgesprek bij artikel 3.7, vierde lid, van de Regeling inburgering Handleiding Panelgesprek Geestelijke bedienaren Kennis van de Nederlandse samenleving (KNS) Aanvullend deel

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

B E R O E P S R E G L E M E N T E X A M E N S R O C W E S T - B R A B A N T

B E R O E P S R E G L E M E N T E X A M E N S R O C W E S T - B R A B A N T B E R O E P S R E G L E M E N T E X A M E N S R O C W E S T - B R A B A N T MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS en EDUCATIE (opleidingen die vallen onder de WEB) DEFINITIEF d.d. 26.03.2013 Pagina 1 Pagina 2 B

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

Reglementen Commissie van Beroep Examens

Reglementen Commissie van Beroep Examens Reglementen Commissie van Beroep Examens GELDIG VOOR DE VOLGENDE ORGANISATIE-ONDERDE(E)L(EN) ROC West-Brabant Middelbaar Beroepsonderwijs en Educatie (opleidingen die vallen onder de WEB) Datum: 16 februari

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

UITVOERINGSREGLEMENT. Cateringmedewerker (OCC-B) Dit uitvoeringsreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 september 2012.

UITVOERINGSREGLEMENT. Cateringmedewerker (OCC-B) Dit uitvoeringsreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 september 2012. UITVOERINGSREGLEMENT Cateringmedewerker (OCC-B) STATUS : definitief DATUM : 25 juli 2012 ONDERWERP : uitvoeringsreglement OCC-B, september 2012 NUMMER : notitie-11-1798a-occ Dit uitvoeringsreglement is

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen

Examenreglement Examens Ventilatie Woningen Examenreglement Examens Ventilatie Woningen December 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie