John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.)"

Transcriptie

1 John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) Exameninstelling Inburgering Examenreglement voor het praktijkexamen Inburgering John Eversdijk B.I.C. Stadsring 181, 3817 BA Amersfoort Tel: K.v.K. Amersfoort

2 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Regels over aanmelding, identificatie, registratie en aanwezigheid 1.1. Aanmelding examen pag De kosten van het praktijkexamen Inburgering pag Identificatie pag Registratie pag Aanwezigheid pag. 5 Hoofdstuk 2: Betrokken bij examinering, bevoegdheden en taken 2.1. Examencommissie pag Taken pag Eisen pag Commissie van beroep voor examens pag Samenstelling pag Taken pag Benoeming en ontslag pag Examinatoren pag. 7 Hoofdstuk 3: Het Praktijkexamen 3.1. Inhoud praktijkexamen pag Organisatie van het praktijkexamen pag Afname van het praktijkexamen pag Vóór de afname pag Tijdens de afname pag Aan het einde van de afname pag Na afloop pag Beoordeling van het examen pag Algemeen pag Richtlijnen pag Resultaten van het examen pag Wijze van bekendmaking resultaten pag Gegevens verstrekking aan DUO pag Centrale registratie pag Geslaagd pag Diploma pag Rapportage aan andere betrokkenen pag Bewaren toetsproducten en kwaliteitscontrole pag Bewaarplicht pag Vernietigingsplicht pag Kwaliteitsborging en controle pag. 10 Hoofdstuk 4: Procedures en sancties bij fraude, onregelmatigheden e.a Fraude pag Onregelmatigheden pag Signalering pag Besluit pag Uitvoeren besluit pag Onvoorzienbare omstandigheden pag. 11 Hoofdstuk 5 Procedures afhandeling beroep en klachten 5.1. Beroep pag Dossiervorming voorgelegde geschillen pag Klachten pag. 12 2

3 1. Regels over aanmelding, identificatie, registratie en aanwezigheid 1.1.Aanmelding examen De kandidaat meldt zich schriftelijk aan door middel van een aanmeldingsformulier Praktijkexamen Inburgering. Dit formulier is bij dit reglement toegevoegd als bijlage 1. Alleen volledig ingevulde examenformulieren worden in behandeling genomen. Bij het aanmeldformulier dient altijd een kopie van een relevant en geldig legitimatiebewijs te zijn bijgevoegd. Examenverzoeken van alle inburgeringsplichtigen worden zonder enige restrictie in behandeling genomen. Nadat het aanmeldingsformulier is ontvangen worden de gegevens gecontroleerd op volledigheid en relevantie. Indien alle gegevens op het examenformulier zijn ingevuld en de vereiste documenten zijn toegevoegd, ontvangt de kandidaat binnen twee weken een schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging staan de volgende keuzen van de kandidaat aangegeven: 1) de locatie waarop het examen wordt afgenomen; 2) de examenvariant 3) de kosten van het examen en de betalingscondities; 4) het examenprofiel; 5) de sector waarin de kandidaat wil gaan werken of reeds werkt; 6) het niveau waarop het examen afgenomen gaat worden. Binnen drie weken nadat de kandidaat de bevestiging heeft ontvangen dienen de kosten van het examen overgemaakt te worden op rekeningnummer ten name van J. Eversdijk, training- en adviesbureau te Amersfoort onder vermelding van praktijkexamen, de naam van de kandidaat het BSN-nummer. Nadat het geld van de deelnemer is ontvangen wordt de kandidaat schriftelijk uitgenodigd voor het doen van een praktijkexamen. De afname van het examen zal z.s.m. gebeuren, doch uiterlijk binnen drie maanden nadat de betaling van de examen kandidaat is ontvangen De kosten van het praktijkexamen Inburgering De prijzen voor een volledig praktijkexamen zijn per 15 maart 2010 als volgt samengesteld: Variant 1: Portfolio (20 bewijzen) + panelgesprek 195,-- Variant 2: Combinatie van portfolio (10 bewijzen) en 2 assessments 285,-- Variant 3: 4 assessments 375,-- De prijzen voor een herexamen zijn per 1 maart 2011 als volgt samengesteld: Her-examen 1 assessment 95,-- Her-examen 2 assessments 190,-- Her-examen 3 assessments 285,-- Her-examen 4 assessments 375,-- Her-examen Panelgesprek & Schrijfopdracht 110,-- 3

4 Voor de herbeoordeling van de portfolio-opdrachten zijn de prijzen per 1 oktober 2009 als volgt samengesteld: Herbeoordeling van 1 tot 3 portfolio opdrachten -- Herbeoordeling van 3 tot 7 portfolio opdrachten 50,-- Herbeoordeling van 7 tot 15 PF opdrachten 100,-- Herbeoordeling van 15 of meer PF opdrachten 180, identificatie Om fraude te voorkomen zijn de volgende maatregelen genomen. Aanmelding: Bij het aanmeldingsformulier dient altijd een kopie (voor- en achterkant) van een relevant en geldig legitimatiebewijs meegestuurd te worden. De schriftelijke aanvraag wordt niet in behandeling genomen indien: - geen kopie van een ID bewijs bij het formulier is ingesloten; - de bijgesloten kopie ongeldig is; - de bijgesloten kopie vals is; - de bijgesloten kopie geen herkenning geeft met de betreffende deelnemer; - de bijgesloten kopie geen relevant ID-bewijs is; - de bijgesloten kopie (om welke reden dan ook) gerede twijfel oproept. Identificatie bij aankomst op de examenlocatie: Bij aankomst van de kandidaat op de examenlocatie wordt het identiteitsdocument van de kandidaat gecontroleerd. De instelling controleert het identiteitsdocument aan de hand van de gegevens uit de administratie die altijd aanwezig is op de betreffende examenlocatie. De volgende gegevens worden gecontroleerd: - de voor- en achternaam op het legitimatiebewijs; - de geboortedatum van de kandidaat; - de overeenkomst tussen de persoon en de foto op het legitimatiebewijs; - de handtekening van de kandidaat; - het soort legitimatie en het nummer behorende bij het legitimatiebewijs (deze gegevens worden altijd overgenomen op het proces verbaal van het examen). De kandidaat wordt geen toegang verleend tot het examen als: - er geen relevant en geldig legitimatiebewijs kan worden overlegd; - de gegevens op het legitimatiebewijs niet in overeenstemming zijn met de gegevens uit de eigen aanwezige administratie; - het legitimatiebewijs ongeldig is; - het legitimatiebewijs vals is; - het legitimatiebewijs geen herkenning geeft met de betreffende deelnemer; - het legitimatiebewijs niet relevant is; - het legitimatiebewijs (om welke reden dan ook) gerede twijfel oproept. Indien aan bovenstaande controle is voldaan en het identiteitsdocument akkoord is bevonden, wordt de kandidaat toegelaten tot het examen. Op het proces-verbaal (zie bijlage 2) worden de gegevens van het identiteitsdocument vastgelegd. Tevens wordt het proces-verbaal door de kandidaat ondertekend als bewijs van haar/zijn aanwezigheid. 4

5 Indien getwijfeld wordt aan de juiste identiteit en de kandidaat de toegang tot het examen geweigerd wordt, volgt hiervan registratie op het proces-verbaal. De kandidaat wordt geïnformeerd over de te volgen procedure voor een nieuwe aanmelding en wordt tevens de mogelijkheid geboden tot het indienen van een klacht. Indien expliciete fraude is geconstateerd bij de identificatie wordt de examencommissie hiervan op de hoogte gesteld. Dit orgaan beslist over de te nemen maatregelen en/of sancties Registratie Bij de aanmelding van de kandidaat zal de instelling noodzakelijke gegevens, die onder andere nodig zijn voor het Informatiesysteem Inburgering (ISI), registreren, dan wel aanvullen. De exameninstelling verstrekt aan DUO uit eigen beweging of op verzoek kosteloos alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken die bij of krachtens de wet aan dit orgaan zijn opgedragen ten behoeve van opname in het Informatiesysteem Inburgering Aanwezigheid Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de examens waarvoor zij zich hebben ingeschreven. Indien een kandidaat door bepaalde omstandigheden niet kan deelnemen aan het praktijkexamen Inburgering dient de exameninstelling hier minimaal 14 dagen vóór examendatum van in kennis te worden gesteld. Afmeldingen die binnen 14 dagen voor de examendatum geschieden, dienen uitsluitend schriftelijk te worden ingediend aan de exameninstelling. Deze schriftelijke afmeldingen worden beoordeeld door de examencommissie die vaststelt of er sprake is van overmacht of dat er sprake is van een eigen oorzaak. Kandidaten die zonder enig bericht niet verschijnen op de examendag zelf, kunnen eveneens achteraf een dergelijke schriftelijke verklaring overleggen. Deze verklaring zal eveneens door de examencommissie worden beoordeeld op overmacht of op een eigen oorzaak. Indien de examencommissie vaststelt dat de afwezigheid tijdens het examen is ontstaan door overmacht, zullen er nieuwe afspraken worden gemaakt met de deelnemer voor het doen van een examen. Hiervoor worden geen extra kosten voor de deelnemer in rekening gebracht. Indien de examencommissie vaststelt dat de afwezigheid tijdens het examen is ontstaan door een eigen oorzaak, kan uitsluitend opnieuw examen worden gedaan indien de deelnemer opnieuw de kosten voor dit examen betaalt. 5

6 2. Betrokkenen bij examinering, bevoegdheden en taken 2.1. Examencommissie Samenstelling De examencommissie is door de directie van John Eversdijk (B.I.C.) benoemd en bestaat uit ten minste drie leden, onder wie in ieder geval twee examinatoren die de bij regeling van de minister vastgestelde examinatorentraining hebben gevolgd en in het bezit is van een geldig certificaat (zie bijlage 3) Taken De examencommissie is belast met de volgende taken: De organisatie van de afname van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen; Het afnemen van een of meer van de examens van het inburgeringsexamen; De bekendmaking van de resultaten van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen; Eisen Aan de examencommissie worden de volgende eisen gesteld: De twee examinatoren die deel uitmaken van de examencommissie hebben de bij regeling van de minister vastgestelde examinatoren training gedaan en zijn in het bezit van een geldig certificaat; Bij de uitoefening van de taak heeft tenminste een van de examinatoren (de assessor) niet het inburgeringsonderwijs van de kandidaat verzorgd Commissie van beroep voor examens De exameninstelling heeft een onafhankelijke commissie van beroep ingesteld conform het Besluit Inburgering (BI) (zie bijlage 4) Samenstelling De commissie bestaat uit een even aantal gewone leden en evenveel plaatsvervangende leden, een voorzitter, tevens lid, en een plaatsvervangende voorzitter. De leden en de plaatsvervangende leden maken geen deel uit van het bevoegd gezag van de exameninstelling of van de examencommissie Taken De commissie heeft tot taak de behandeling en beslechting van geschillen over beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Zij stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen in zijn geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie maakt haar beslissing bekend aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan het bevoegd gezag van de exameninstelling en aan DUO. Indien de commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing geheel of gedeeltelijk. Zij kan bepalen dat opnieuw of alsnog in de zaak wordt beslist, dan wel dat het praktijkdeel van het inburgeringsexamen opnieuw wordt afgenomen onder door de commissie te stellen voorwaarden. De examen commissie of de examinator van wie de beslissing is vernietigd, voorziet voor zover nodig opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak van de commissie van beroep voor de praktijkexamens. De commissie kan daarvoor in haar uitspraak een termijn stellen. 6

7 Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist, kan de commissie op verzoek van de kandidaat, in afwachting de uitspraak in de hoofdzaak, een voorlopige voorziening treffen, na de desbetreffende examencommissie dan wel de desbetreffende examinator te hebben gehoord, althans behoorlijk te hebben opgeroepen. Herziening van een uitspraak van de commissie kan op verzoek van elk van beide partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die indien deze eerder bekend waren geweest tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden. De leden van de examencommissie en de examinatoren verstrekken aan de commissie de inlichtingen die de commissie voor de uitvoering van haar taak nodig oordeelt Benoeming en ontslag De leden van de commissie zijn benoemd door de directeur van John Eversdijk (B.I.C.). Op eigen verzoek wordt aan de leden en plaatsvervangende leden van de commissie van beroep voor de examens ontslag verleend. Bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar wordt hun ontslag verleend met ingang van de eerstvolgende maand. Leden worden ontslagen indien zij uit hoofde van ziekte of gebreken niet in staat zijn hun functie te vervullen evenals indien zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf zijn veroordeeld. Alvorens het ontslag op grond van het in de derde volzin bepaalde wordt verleend, wordt de betrokkene van het voornemen tot ontslag in kennis gesteld en wordt hem de gelegenheid geboden zich ter zake te doen horen Examinatoren Deskundigheid examinatoren John Eversdijk (B.I.C.) beschikt over tenminste twee examinatoren die de bij regeling van de minister vastgestelde examinatoren training hebben gedaan en in het bezit zijn van een geldig certificaat. Het niveau waarop het praktijkdeel van het inburgeringsexamen wordt afgenomen is overeenkomstig hetgeen is bepaald in artikel 2.9 en 2.10 van het Besluit Inburgering (BI). Examinatoren kunnen tijdens de afname van het praktijkexamen Inburgering de rol van assessor of toetsleider vervullen. Beide examinatoren zijn aanwezig tijdens het examen. De toetsleider neemt het inburgeringsexamen bij de kandidaat af. De assessor heeft niet het inburgeringsonderwijs van de kandidaat verzorgd. De examinatoren waarborgen de geheimhouding van het examenmateriaal. Hiertoe hebben zij een verklaring geheimhouding getekend. 7

8 3. Het praktijkexamen 3.1. Inhoud praktijkexamen De inhoud van het praktijkexamen is vastgesteld door de Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie Organisatie van het praktijkexamen Afname van het praktijkexamen: De afname van het praktijkexamen geschiedt uitsluitend conform de vastgestelde en vigerende handleiding Assessment en Portfolio. Beide handleidingen maken onderdeel uit van de Regeling Inburgering Vóór de afname: Kandidaten moeten zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsdocument (zie hoofdstuk 1.3. van dit document) Tijdens de afname De examinator/assessor noteert bijzonderheden betreffende de praktijktoetsing in het procesverbaal. Vervolgens worden deze gegevens verzameld in een protocol en afgestemd met een ieder die direct of indirect is betrokken bij de afname van het praktijkdeel Inburgering Aan het eind van de afname Kandidaten leveren toetsmateriaal en gemaakte opgaven in bij de examinator. De examinator staat er voor in, dat het examenwerk door de kandidaat is vervaardigd. De examinator controleert en noteert de ontvangst van het materiaal op het proces-verbaal Na afloop De examinator zorgt voor de beoordeling van het examenmateriaal. De examinator draagt al het materiaal over aan de examencommissie Beoordeling van het examen Algemeen De examens worden direct tijdens de afname of vlak na de afname beoordeeld. Er wordt via een resultatenformulier (zie bijlagen 5 en 5.1) vastgelegd welke beoordelaars welke examenproducten beoordeeld hebben. Dit met het oog op mogelijke kwaliteitscontrole achteraf.. Beoordeling van het praktijkexamen vindt uitsluitend plaats conform de In de handleiding Assessment en Portfolio opgenomen beoordelingsvoorschriften en de normeringen Richtlijnen De beoordelaars houden zich tijdens de beoordeling aan onderstaande richtlijnen: Elke kandidaat wordt objectief beoordeeld; Elke kandidaat wordt aan de hand van dezelfde normen op gelijke wijze beoordeeld; Elke kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van de normen die zijn vastgelegd in de handleiding Assessment en Portfolio; Kandidaten moeten door de examinator op de hoogte gebracht worden van de normering die bij de beoordeling gehanteerd wordt; Examinatoren moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet consistent zijn en in overeenstemming met de beoordelingscriteria. 8

9 3.4. Resultaten van het examen Wijze van bekendmaking resultaten De examencommissie draagt er zorg voor dat het resultaat van het praktijkexamen schriftelijk bekend gemaakt wordt binnen een termijn van 10 werkdagen aan: de examenkandidaat; DUO; andere betrokkenen Gegevens verstrekking aan DUO De exameninstelling verstrekt aan DUO uit eigen beweging of op verzoek kosteloos alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken die bij of krachtens deze wet aan deze organen zijn opgedragen ten behoeve van opneming in het informatiesysteem Inburgering. Kandidaat: Voornaam, achternaam, adres, woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum, geslacht. Resultaat: Examenvorm: Profiel: Niveau: Resultaat: Portfolio, Assessments, Combinatie Portfolio & Assessments Werk, OGO, Maatschappelijke Participatie, Ondernemersschap A1, A2 (A1 uitsluitend voor de schriftelijke vaardigheden) Geslaagd, Niet geslaagd. Na invoering van de gegevens in API vindt er nog een controle plaats zodat geborgd is dat het resultaat dat de instelling aan de kandidaat heeft gecommuniceerd gelijk is aan het resultaat dat in API is ingevoerd Centrale registratie De resultaten worden voor elke kandidaat individueel geregistreerd op de beoordelingsformulieren uit de handleiding Assessment en Portfolio en in het toetsboekje van de kandidaat. De resultaten worden intern ook centraal geregistreerd, volgens de procedure Resultaatverwerking en zodanig dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen opdat examen- en persoonsgegevens worden beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking Geslaagd Een kandidaat heeft het praktijkdeel van het inburgeringsexamen met goed gevolg afgerond indien de eindbeoordeling van alle onderdelen voldoende is. De exameninstelling maakt de uitslag schriftelijk bekend aan de kandidaat middels een brief en het resultatenformulier (zie bijlage 5) Diploma Een diploma wordt aan de kandidaat door DUO uitgereikt of toegezonden als alle onderdelen van het inburgeringsexamen behaald zijn Rapportage aan andere betrokkenen Bedoeld worden betrokkenen aan wie de instelling verplicht is te rapporteren over de door de kandidaat behaalde resultaten en voor zover deze rapportage niet strijdig is met de bescherming van de privacy van de kandidaat. 9

10 3.5. Bewaren toetsproducten en kwaliteitscontrole Bewaarplicht De exameninstelling is verplicht de producten van het praktijkexamen, inclusief de bijbehorende scorebladen en eventuele geluidsopnames van de spreekproducten, gedurende minimaal 3,5 jaar na het examen te bewaren op een dusdanige plaats en wijze dat de examenproducten alleen voor dan wel met toestemming van de examencommissie toegankelijk zijn Vernietigingsplicht De exameninstelling is verplicht de toetsproducten inclusief de bijbehorende scorebladen en spreekproducten na minimaal 3,5 jaar na toetsafname te vernietigen. Ander toetsmateriaal dient direct na afname van het examen vernietigd te worden. De examencommissie draagt er zorg voor dat het vernietigen naar behoren geschiedt Kwaliteitsborging en controle Voor het borgen van de kwaliteit maakt John Eversdijk (B.I.C.)" uitsluitend gebruik van examinatoren die de bij regeling van de minister vastgestelde examinatoren training hebben gevolgd, examen hebben gedaan en in het bezit zijn van een geldig certificaat. John Eversdijk (B.I.C.) verplicht zich mee te werken aan de door het KCE uit te voeren kwaliteitscontroles op afname en beoordeling van het examen. Dit houdt in dat de instelling het KCE op verzoek inzicht geeft in alle zaken en documenten betreffende de afname en beoordeling van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen en de verwerking van resultaten. John Eversdijk (B.I.C.) geeft wijzigingen in de examenorganisatie, de examencommissie en de commissie van Beroep door aan het KCE. Eveneens worden belangrijke wijzigingen in dit examenreglement, werkwijzen en procedures wat betreft de in dit reglement beschreven elementen aan het KCE doorgegeven. De directie van John Eversdijk (B.I.C.) ziet toe op de toepassing van alle van toepassing zijnde Handleidingen en regelgeving omtrent de afname van de praktijkexamens Inburgering en bewaakt alle daarvoor noodzakelijke administratieve processen en procedures. Minimaal drie maal per jaar vindt overleg plaats met de examencommissie en examinatoren over noodzakelijke wijzigingen en bijsturingen in de examenprocedures en het examenreglement. Tevens wordt in deze bijeenkomsten ruimschoots gelegenheid gegeven voor inventarisatie en afstemming van knelpunten. Deze knelpunten worden vooraf schriftelijk aan de examencommissie medegedeeld en zullen als agendapunt worden opgevoerd. Tijdens de bijeenkomst worden indien noodzakelijk nieuwe afspraken c.q. wijzigingen die leiden tot verbetering doorgevoerd. Deze verbeterpunten zullen ter evaluatie opgevoerd worden als agendapunt bij de volgende bijeenkomst. De inrichting van het verbetertraject vindt plaats conform de kwaliteitscyclus Plan Do Check Act. 10

11 4. Procedures en sancties bij fraude, onregelmatigheden en onvoorziene omstandigheden 4.1. Fraude In geval van fraude neemt de examencommissie binnen vier weken een besluit over de te volgen maatregelen. Van fraude is sprake bij bijvoorbeeld gebruik van meegebrachte materialen en oneigenlijk verkregen bewijzen in het portfolio, bij identiteitsfraude of anderszins. Uit de dossiers blijkt dat de procedure binnen gestelde termijnen (vier weken) is gevolgd Onregelmatigheden De examencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten, die ten aanzien van het examen onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, wordt de kandidaat gehoord. Een minderjarige kandidaat laat zich vergezellen door een wettelijke vertegenwoordiger. Verder is het ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheid. Indien de onregelmatigheid te wijten is aan het gedrag of onjuiste informatievoorziening van een persoon waarmee de exameninstelling een gezagsverhouding heeft, worden de maatregelen alleen toegepast voor zover de kandidaat zelf verantwoordelijk is voor die onregelmatigheid Signalering Als een kandidaat zich ten aanzien van een examen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de examencommissie, op voorstel van de examinator, het examen ongeldig verklaren en bepalen dat de kandidaat het examen (of een onderdeel daarvan) opnieuw moet afleggen. De examinator doet het voorstel (schriftelijk met vermelding van aard en moment) zo spoedig mogelijk nadat de onregelmatigheid aan hem bekend is geworden. Wanneer de onregelmatigheid pas na afloop van het examen wordt ontdekt, kan de examencommissie DUO voorstellen het examenresultaat ongeldig te verklaren. De exameninstelling doet het voorstel zo spoedig mogelijk nadat de onregelmatigheid is uitgekomen. Beide partijen (kandidaat en examinator) worden gehoord in hun onderbouwing voordat wordt overgegaan tot het nemen van een besluit Besluit De examencommissie neemt een besluit omtrent de fraudeverdenking. De melder van de fraude mag geen deel uit maken van de besluitvorming. Als dit niet mogelijk is, wordt duidelijk gemaakt wie in dit geval bevoegd is tot het nemen van het besluit. Het besluit en de argumentatie die er aan ten grondslag ligt worden schriftelijk vastgelegd. Het besluit wordt aan de verdachte en aangever schriftelijk meegedeeld. Voor de kandidaat zal bij voorkeur op A2 niveau worden gecommuniceerd of een mondelinge toelichting plaatsvinden Uitvoeren besluit De examencommissie voert het besluit uit. Indien het besluit betrekking heeft op al vastgelegde resultaten zorgt de examencommissie ervoor dat de correcties worden verwerkt en doorgegeven aan DUO. Als aan de fraude een meer structurele oorzaak ten grondslag ligt, dan neemt de examencommissie of het bevoegd gezag passende maatregelen die ervoor zorgen dat naar verwachting de fraude niet meer kan voorkomen Onvoorziene omstandigheden In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bevoegd gezag. 11

12 5. Procedures afhandeling beroep en klachten 5.1. Beroep Kandidaten kunnen bij de onafhankelijke commissie van beroep binnen 2 weken schriftelijk beroep instellen tegen de beslissing van de examinator of de examencommissie. Het beroepschrift bevat in ieder geval: - naam en adres van kandidaat; - de datum van het beroepschrift; - een omschrijving van de beslissing, waartegen beroep wordt ingesteld; - de redenen waarom niet met de beslissing wordt ingestemd. Dit beroep dient binnen 6 weken na de beslissing bij de commissie van beroep te zijn ingesteld. De commissie van beroep beslist schriftelijk binnen 6 weken na ontvangst van het beroepsschrift op het beroep. De commissie van beroep kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan. Verder uitstel is mogelijk voor zover de indiener van het beroepsschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad of ermee instemmen. Als er aan een geschil over een beslissing een meer structurele oorzaak ten grondslag ligt, dan neemt de examencommissie of het bevoegd gezag passende maatregelen die er voor zorgen dat naar verwachting het geschil over een beslissing niet meer kan voorkomen Dossiervorming voorgelegde geschillen De dossiers van aan de commissie van beroep voorgelegde geschillen zijn volledig. Documenten betreffende de beroepszaak worden in een dossier opgenomen. Volledigheid van het dossier houdt in dat alle relevante stappen die in het kader beroepsprocedure gezet moeten zijn, in het dossier zichtbaar zijn. Hierdoor zijn de beslissingen uit de aanvraag en beraadslagingen herleidbaar. 5.2.Klachten Kandidaten kunnen klachten schriftelijk kenbaar maken aan de klachtencommissie. De procedure voor afhandeling en de termijnen zijn vastgelegd in de klachtenprocedure van de exameninstelling. De klachtenprocedure is verplicht op grond van artikel 3.13 (eerste lid, onderdeel g) van de Regeling Inburgering (zie bijlage 6). 12

13 Bijlagen: Op dit examenreglement zijn de volgende bijlagen van toepassing: Bijlage 1: Aanmeldingsformulier Praktijkexamen Inburgering Bijlage 2: Proces-verbaal Praktijkexamen Inburgering Bijlage 3: Leden examencommissie (bevoegd gezag) Bijlage 3.1: Certificaten examinatoren Bijlage 4: Leden Commissie van Beroep Bijlage 5: Resultatenformulier Praktijkexamen Inburgering (assessments) Bijlage 5.1: Resultatenformulier Praktijkexamen Inburgering (panelgesprek) Bijlage 6: Klachtenregeling vastgesteld: Naam: J.M.J. Eversdijk Plaats: Amersfoort Datum: 21 april

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen Vastgesteld door de directeur van het College van Educatie ROC van Twente op 6 oktober 2011 0 Inhoudsopgave: 1. Regels over aanmelding,

Nadere informatie

Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013

Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013 Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering Versie 6, Februari 2013 Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland 2013 1 Inhoud 1. Regels over aanmelding, identificatie,

Nadere informatie

Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen

Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doel examenreglement... 3 1. Aanmelding, identificatie,

Nadere informatie

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE-Basistoets inburgeringsexamen Instelling Nummer instelling: 990173 Naam instelling: ROC Westerschelde Plaats: Terneuzen

Nadere informatie

PIBLW-Examenbureau Inburgering

PIBLW-Examenbureau Inburgering PIBLW-Examenbureau Inburgering Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringsexamen Versie 2.2013 Inhoudsopgave 1. A a n m e l d i n g, e x a m e n k o s t e n, i d e n t i f i c a t i e, r e g i s t r a t

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2014 tot en met 31-12-2014 27-2-2015 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de

Nadere informatie

Examenreglement Schoonmaakexamens

Examenreglement Schoonmaakexamens Examenreglement Schoonmaakexamens IVIO-Examenbureau 2011, versie 1 Inhoudsopgave 1. AANMELDING, EXAMENKOSTEN, IDENTIFICATIE, REGISTRATIE, AANWEZIGHEID, VRIJSTELLING EN PRIVACY GEËXAMINEERDE... 3 1.1 AANMELDING...

Nadere informatie

Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam

Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Versie Op 1 Besproken door Werkgroep Erkenning Inburgeringsexamen 7 februari 2007 2 Vastgesteld door CvB 26 februari

Nadere informatie

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Vastgesteld door het bevoegd gezag: MW. M.W.J.Schutte Uitgave: Versie 9 05-04- 2013 Inhoudsopgave 1. Begrippen

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN Versie 4/Vastgesteld door het CvB d.d. 1 okt 2013 / instemming OR d.d. 18 sep 2013 en SR d.d. 4 sep 2013 INHOUD Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 2 Wet-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Examenbureau Nieuwland Opleidingen B.V. Jaarverslag 2012. Examenbureau Nieuwland

Jaarverslag 2012 Examenbureau Nieuwland Opleidingen B.V. Jaarverslag 2012. Examenbureau Nieuwland Jaarverslag 2012 Exambureau Nieuwland 1 Inhoudsopgave: Inleiding... 3 1 Kwalitatieve rapportage... 3 1.1 Afname van de exams... 3 1.2 De voorwaard voor toelating tot het exam... 3 1.3 De deskundigheid

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave Examenreglement EPBD Inhoudsopgave 1 01 Doelstelling en algemene bepalingen 02 Toelatingsvoorwaarden 03 Examencommissie 04 Algemene regels bij uitvoering van het examen 05 Beoordeling 06 inzage 07 Klachten,

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

d.d. 31 maart 2014 de voorzitter van de commissie Commissie van Kwaliteitshandhaving commissie die toeziet op kwaliteitszaken binnen NRTO

d.d. 31 maart 2014 de voorzitter van de commissie Commissie van Kwaliteitshandhaving commissie die toeziet op kwaliteitszaken binnen NRTO Reglement commissie van Beroep voor Examens van de NRTO d.d. 31 maart 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: NRTO Nederlandse Raad voor

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015

E X A M E N R E G L E M E N T. Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Handboek van VCA Infra 2015 IBEX Instituut voor Beroepsexamens IBEX Instituut voor

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA)

Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (VIA) Reglement voor de Commissie van Beroep Eindexamens VWO-HAVO-VMBO welke is ingesteld op grond van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO- VBO Artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03

Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 1 Algemene en begripsbepalingen 03 Hoofdstuk 2 Examens 03 Paragraaf 1: Theorie-examen Paragraaf 2: Praktijkexamen Paragraaf 3: Benoemingen en herbenoemingen Hoofdstuk 3 Nascholing 06 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

jaarrapportage examenbureau KCE

jaarrapportage examenbureau KCE jaarrapportage examenbureau KCE maart 2013- maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aantal aanmeldingen 4 3. Uitslag examen 6 4. Aantal afgenomen examens per onderdeel 7 5. Examencommissie / examinatoren

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PE examens. Examenreglement NIBE-SVV Wft- en PE Plus examens BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 2013

EXAMENREGLEMENT 2013 EXAMENREGLEMENT 2013 INHOUD Artikel Pagina 1 Werkgroep Examens. 2 2 Taken en bevoegdheden. 2 3 Examenreglement. 3 4 Examenprocedure en voorwaarden. 3 5 Het examen. 4 6 Waardering van examenresultaten.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D)

SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Examenreglement SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) Algemeen 1. Het examen ter verkrijging van het SRM-diploma SRM Strategisch communicatiemanagement - BNP niveau 5 (D) wordt afgenomen

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Klachten- en geschillenprocedure

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Klachten- en geschillenprocedure Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Klachten- en geschillenprocedure Juli 2015 Bijlage 3 en 4 - Pensioenreglement BPF Schilders versie 34 1 juli 2015 1

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Voorgenomen besluit College van Bestuur d.d. 30 oktober 2012 Instemming Ondernemingsraad (WOR 27 lid 1j) d.d. 22 november 2012 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Examenreglement KGH Douaneopleidingen

Examenreglement KGH Douaneopleidingen KGH Douaneopleidingen Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Examencommissie Examen Herexamen Examendatum Een commissie bestaande uit leden afkomstig van de Douane en uit het bedrijfsleven.

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO

Reglement individueel. Klachtenrecht MCO Reglement individueel Klachtenrecht MCO Augustus 2010 Reglement Individueel Klachtenrecht 1 Inhoud Artikel 1 Plaats en functie van de Klachtencommissie 3 Artikel 2 Samenstelling, voordracht en benoeming

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST

EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST Studiejaar 2014-2015 @ Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd. Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut

Examenreglement Stichting Nederlands Examen Instituut Pagina 1 van 7 Examen Stichting 1. Algemeen: Dit examen, gebaseerd op de ISO17024 en richtlijnen vanuit een certificerende instelling (verder te noemen C.I) geldt voor alle door Stichting (verder te noemen

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in EXAMENREGLEMENT In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in de drogisterij van de Stichting geregeld. Het reglement wordt jaarlijks vastgesteld

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A

Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Examenreglement MOA NIMA Sensorisch Onderzoeker - A Het examenreglement 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA en NIMA. De MOA S.O. Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit MOA-

Nadere informatie

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT [Dit reglement geldt uitsluitend voor kandidaten afkomstig van ITV en HWN. LOI-kandidaten dienen zich te melden bij LOI. Op hen

Nadere informatie

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007

VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 VCA-HANDBOEK Conform Uitvoeringsbesluit VCA, versie 3.1, 29 augustus 2007 Deel III van VII: Examenreglement tbv de kandidaten NIBHV Hoofdweg 240 3067 GJ ROTTERDAM Telefoon: (010) 289 28 88 Fax: (010) 289

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB)

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie