Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College"

Transcriptie

1 Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van toepassing op alle beroepsopleidingen die gebaseerd zijn op een competentiegericht kwalificatiedossier. Vastgesteld op 16 juni 2009 door de directeur onderwijs en de directeur examinering Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen

2 Inhoud 1 Informatie ten behoeve van de deelnemers Examencommissie Deelname aan de examens Vrijstellingen Verhindering De richtlijnen voor de samenstelling van de examens Richtlijnen voor de beoordeling van de examens Vaststelling resultaten Bekendmaking uitslagen examentoetsen en examens Herkansingen Inzage- en besprekingsrecht Bewaartermijn Diploma s, certificaten en verklaringen Onregelmatigheden Klachten Bezwaar Beroep Geheimhouding Toezicht Overige bepalingen Begrippenlijst Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen

3 1 Informatie ten behoeve van de deelnemers De domeinleiding heeft in opdracht van het College van Bestuur van het Da Vinci College voor iedere opleiding een onderwijs- en examenregeling (hierna te noemen OER 1 ) vastgesteld. De OER wordt bij aanvang van het cursusjaar aan de deelnemers uitgereikt. Het examenreglement is een algemene bijlage van de OER. De OER is een schriftelijk overzicht, waarin onder andere gegevens zijn vermeld met betrekking tot de inhoud, vorm, planning en organisatie van het onderwijs en de examinering. 2 Examencommissie Het College van Bestuur van het Da Vinci College stelt per opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in. De samenstelling van de examencommissie wordt in de OER beschreven. De examencommissie verstrekt de deelnemers duidelijke informatie over de inrichting van het onderwijs en de examens. De examencommissie zorgt voor tijdige informatie over beoordelingscriteria, afnamecondities doel, vorm, toegestane hulpmiddelen, examentoetsduur en spreiding van de examentoetsen. De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens het afnemen van de examentoetsen. De examencommissie wijst de examinatoren aan. De commissie kan aan de examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven met betrekking tot de beoordeling van de examentoetsen. 3 Deelname aan de examens Het Da Vinci College geeft ingeschreven deelnemers de gelegenheid om het examen af te leggen. De voorwaarden voor deelname aan de examenonderdelen zijn beschreven in de OER. Examendeelnemers vallen onder dezelfde regels. Een examendeelnemer is iemand die geen onderwijs volgt, maar uitsluitend aan de examenonderdelen deelneemt. 4 Vrijstellingen De examencommissie kan op verzoek van de deelnemer op basis van Erkenning van Verworven Competenties (EVC), vooropleiding of ervaring, vrijstelling verlenen voor één of meer examens. Deelnemers die in het bezit zijn van een bewijs dat zij een certificeerbare eenheid hebben behaald bij een andere instelling zijn vrijgesteld van het daarmee overeenkomende examenonderdeel. 5 Verhindering Een deelnemer die verhinderd is aan de examentoetsing deel te nemen neemt vooraf contact op met de voorzitter van de examencommissie of diens vertegenwoordiger, en meldt de reden(en) van de verhindering. De examencommissie beoordeelt of er sprake is van een geldige reden. 1 Voor het cohort 2008 diende voor 1 mei 2008 een OER te worden vastgesteld. Vanaf september 2008 geldt de zorgplicht Informatievoorziening en is de vorm hiervan vrij. In plaats van in een OER kan de informatie ook worden verstrekt in een WOK of studiewijzer. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen

4 De commissie kan bij verhindering met geldige reden op verzoek van de deelnemer besluiten dat de eerstvolgende examentoetsgelegenheid in de plaats komt van de examentoets waarbij de deelnemer verhinderd was. De eerstvolgende examentoets wordt in dat geval niet als een herkansingsexamentoets aangemerkt. Een deelnemer die te laat is, meldt zich bij de voorzitter van de examencommissie of diens vertegenwoordiger. Deze kan afhankelijk van de reden van het te laat zijn besluiten de deelnemer alsnog toestemming te verlenen aan de examentoets deel te nemen. 6 De richtlijnen voor de samenstelling van de examens Elk kwalificerend examen is gebaseerd op vastgestelde competenties, werkprocessen en kerntaken. Deze staan beschreven in de kwalificatiedossiers. Verschillende kwalificerende examens (andere versies, herkansingen en inhaalexamentoetsen) gebaseerd op dezelfde competenties, werkprocessen en kerntaken zijn van hetzelfde niveau en hebben dezelfde vorm, ongeacht de doelgroep waarvoor deze examentoets bestemd is. Voor specifieke doelgroepen en gehandicapten en in bijzondere situaties kan de examencommissie toestaan dat een examen in afwijkende vorm wordt afgenomen. 7 Richtlijnen voor de beoordeling van de examens De normen voor het beoordelen van het kwalificerende examen zijn vastgelegd in een beoordelingsvoorschrift. Examinatoren beoordelen de examens aan de hand van het beoordelingsvoorschrift. De beoordeling moet objectief zijn en in overeenstemming met de criteria die zijn vermeld in het beoordelingsvoorschrift. De mogelijk te behalen scores zijn vermeld op de examentoets(opgave). De eindwaardering voor een kerntaak wordt weergegeven met de score onvoldoende, "voldoende" of goed. 8 Vaststelling resultaten De examencommissie van de opleiding stelt de beoordeling van de examentoets / het examen vast binnen de in de OER¹ gestelde termijn. Een deelnemer heeft een kerntaak behaald als de beoordeling van de competenties voldoende is. Een deelnemer is geslaagd voor een kwalificatie indien alle kerntaken zijn behaald en indien aan alle BPV-verplichtingen en overige verplichtingen zoals gesteld in de OER 1 is voldaan. 9 Bekendmaking uitslagen examentoetsen en examens De examencommissie maakt de uitslag van examentoetsen en examens binnen de in de OER¹ gemaakte termijn bekend. 1 Voor het cohort 2008 diende voor 1 mei 2008 een OER te worden vastgesteld. Vanaf september 2008 geldt de zorgplicht Informatievoorziening en is de vorm hiervan vrij. In plaats van in een OER kan de informatie ook worden verstrekt in een WOK of studiewijzer. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen

5 10 Herkansingen Als een deelnemer een examentoets niet met goed gevolg heeft afgerond, heeft hij het recht de examentoets opnieuw af te leggen conform de bepalingen in de onderwijs- en examenregeling Inzage- en besprekingsrecht Deelnemers hebben recht op inzage en recht op bespreking met de examinator van de door de deelnemer gemaakte examentoets. Examinatoren motiveren de beoordeling van de examentoets aan de hand van het beoordelingsvoorschrift. 12 Bewaartermijn Het beoordelingsprotocol en het schriftelijke en, voor zover dit bewaard kan blijven, praktische examenwerk wordt door de examencommissie gedurende 1 jaar na diplomering bewaard. Na afloop van de bewaarperiode kan de deelnemer gedurende een maand het praktische examenwerk verkrijgen. Als de deelnemer geen gebruik maakt van deze gelegenheid kan het bevoegd gezag besluiten tot de vernietiging van het praktische examenwerk. 13 Diploma Een diploma met aanhangsel wordt uitgereikt voor een kwalificatie indien: aan alle exameneisen conform OER¹ is voldaan; aan alle BPV-verplichtingen is voldaan; aan alle financiële verplichtingen is voldaan; onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst(en) zijn ondertekend. 14 Onregelmatigheden De examencommissie kan besluiten dat bepaalde gedragingen en handelingen van de deelnemer onregelmatig zijn. Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt: fraude; het niet opvolgen van instructies van surveillanten / examinatoren; het gebruiken van niet-toegestane hulpmiddelen. Indien de examencommissie van mening is dat er sprake is van onregelmatigheden door een deelnemer, wordt de betreffende deelnemer binnen 10 werkdagen na vaststelling van de onregelmatigheid gehoord door de commissie. Als de deelnemer minderjarig is, nodigt de commissie ook de wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer uit bij het gehoor aanwezig te zijn. Deelnemers kunnen zich ook laten ondersteunen door een raadsman/-vrouw of een vertrouwenspersoon. De examencommissie kan, nadat de deelnemer is gehoord, onder andere 1 Voor het cohort 2008 diende voor 1 mei 2008 een OER te worden vastgesteld. Vanaf september 2008 geldt de zorgplicht Informatievoorziening en is de vorm hiervan vrij. In plaats van in een OER kan de informatie ook worden verstrekt in een WOK of studiewijzer. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen

6 de uitslag van de betreffende examentoets ongeldig verklaren; het resultaat van de examentoets vaststellen op het cijfer 1 of onvoldoende ; (in het geval geen cijfers worden gegeven). de deelnemer uitsluiten van (verdere) deelname aan examentoetsing, al dan niet beperkt tot een bepaalde periode. Het besluit van de examencommissie wordt genomen binnen 10 werkdagen na het horen van de deelnemer. De deelnemer, (en in het geval van een minderjarige deelnemer de ouders), wordt binnen 5 werkdagen na het nemen van het besluit schriftelijk van dit besluit in kennis gesteld. Als de deelnemer definitief wordt uitgesloten van deelname aan de examentoetsing stelt de examencommissie de inspectie en (eventueel) het praktijk- of leerbedrijf op de hoogte van het besluit. 15 Klachten Een deelnemer kan over een beslissing van een examinator mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij de voorzitter van de examencommissie, binnen 5 werkdagen nadat de deelnemer van dit besluit in kennis is gesteld. De voorzitter van de examencommissie kan de deelnemer informeren en adviseren over de wijze waarop het probleem dat de oorzaak is van de klacht kan worden opgelost. De klacht wordt binnen 10 werkdagen na het indienen van de klacht afgehandeld. 16 Bezwaar Als naar het oordeel van de deelnemer het probleem dat de oorzaak is van de klacht niet is opgelost, kan de deelnemer tegen een beslissing van de examencommissie of één van de examinatoren schriftelijk bezwaar maken bij de voorzitter van de examencommissie. Het bezwaarschrift houdt tenminste in: naam en adres van de indiener datum van indiening beschrijving van de beslissing waartegen bezwaar wordt aangetekend de gronden van het bezwaar De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt tien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag waarop de maatregel of het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt aan de deelnemer bekend is gemaakt. Als deze termijn wordt overschreden, kan de voorzitter het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. De deelnemer ontvangt een schriftelijke bevestiging dat zijn bezwaar is ontvangen. De examencommissie stelt een onderzoek in voordat een beslissing wordt genomen. Als de examencommissie het noodzakelijk vindt voor de beoordeling van het bezwaar kan zij de deelnemer en andere betrokkenen, afzonderlijk of gezamenlijk, horen. Het horen gebeurt op zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk binnen drie werkdagen nadat het bezwaarschrift is ingediend. Als de deelnemer minderjarig is, nodigt de commissie de wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer uit om bij het gehoor aanwezig te zijn. Deelnemers kunnen zich ook laten ondersteunen door een raadsman/-vrouw of een vertrouwenspersoon. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen

7 De voorzitter van de examencommissie neemt binnen tien werkdagen na het indienen van het bezwaar een besluit op bezwaar. Het besluit op bezwaar wordt schriftelijk aan de deelnemer (en in geval van een minderjarige deelnemer aan zijn wettelijke vertegenwoordiger) medegedeeld. 17 Beroep Het College van Bestuur van het Da Vinci College heeft een Commissie van Beroep voor de Examens ingesteld. Beslissingen van de examencommissie of van examinatoren kunnen worden beoordeeld door de Commissie van Beroep. Als de deelnemer het niet eens is met het besluit op bezwaar kan hij schriftelijk beroep instellen bij de Commissie van Beroep. Het beroepschrift bevat in ieder geval: naam en adres van de indiener datum van indiening beschrijving van de maatregel of de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld kopie van het bezwaarschrift kopie van het besluit op bezwaar de gronden van beroep Het beroepschrift moet worden gezonden naar de bestuurssecretaris van het College van Bestuur van het Da Vinci College, adres Leerparkpromenade 100 te Dordrecht, Postbus 1184, 3300 BD Dordrecht. Het College van Bestuur stuurt het beroepschrift direct door naar de Commissie van Beroep voor de Examens. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt tien werkdagen na de dag waarop het besluit op bezwaar is verzonden. Als deze termijn wordt overschreden, kan de voorzitter het beroepschrift niet-ontvankelijk verklaren. In verband hiermee wordt aanbevolen het beroepschrift aangetekend te verzenden.. De deelnemer ontvangt een schriftelijke bevestiging dat zijn beroep is ontvangen De Commissie van Beroep stelt de examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep. De Commissie van Beroep stelt een onderzoek in voordat een beslissing wordt genomen. De Commissie van Beroep neemt bij haar beslissingen de bepalingen van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in acht. Als de commissie het noodzakelijk vindt voor de beoordeling van het beroep, kan de commissie de deelnemer en andere betrokkenen afzonderlijk of gezamenlijk horen. Dit horen gebeurt op zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk binnen tien werkdagen nadat het beroepschrift is ingediend. De commissie beslist binnen tien werkdagen na ontvangst van het beroepschrift. De commissie kan deze termijn verlengen met tien werkdagen. De Commissie van Beroep maakt haar beslissing schriftelijk bekend aan de deelnemer, aan de wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige deelnemers, het College van Bestuur, de examencommissie, de organisatie die de beroepspraktijk verzorgt en de Inspectie van het Onderwijs. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen

8 18 Geheimhouding Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of zou moeten vermoeden, is verplicht deze gegevens geheim te houden. Dit geldt niet als een wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking verplicht of als het noodzakelijk is de gegevens bekend te maken op grond van hun taak bij de examinering. 19 Toezicht De Inspectie van het Onderwijs houdt namens de minister toezicht op het onderwijs en de examinering. Het bestuur van de Stichting R.O.C. Zuid-Holland Zuid Da Vinci College, gevestigd te Dordrecht, is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van dit examenreglement. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen

9 20 Overige bepalingen Als dit examenreglement niet voorziet in gevallen waarin een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de examencommissie. De examencommissie deelt haar beslissing zo spoedig mogelijk mee aan de betrokken examinatoren en aan de Inspectie van het Onderwijs. Dit examenreglement is van toepassing op alle opleidingen van het Da Vinci College waarvoor de onderwijs- en examenregeling (OER) 1 van toepassing is, zoals bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en die gebaseerd zijn op een competentiegericht kwalificatiedossier. Dit reglement is geldig vanaf 1 augustus Voor het cohort 2008 diende voor 1 mei 2008 een OER te worden vastgesteld. Vanaf september 2008 geldt de zorgplicht Informatievoorziening en is de vorm hiervan vrij. In plaats van in een OER kan de informatie ook worden verstrekt in een WOK of studiewijzer. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen

10 21 Begrippenlijst Beroep Beroepspraktijkvorming Bezwaar Protest tegen een besluit op bezwaar. Dat protest is gericht tot een instantie die onafhankelijk is van degene die de beslissing genomen heeft. Onderwijs dat plaatsvindt in de praktijk van het beroep. Onderwijs in de praktijk van het beroep maakt deel uit van elke beroepsopleiding, of deze nu gevolgd wordt in de beroepsbegeleidende of de beroepsopleidende leerweg. Protest tegen een beslissing over een klacht. Dat protest is gericht tot de instantie die de beslissing heeft genomen. Competentie Een combinatie van kennis, vaardigheden en houding die nodig is om kerntaken uit te kunnen voeren. Deelnemer Diploma Iemand die zich met het oog op het gebruik van de onderwijsvoorzieningen op basis van een onderwijsovereenkomst laat inschrijven bij een onderwijsinstelling. Een bewijs van een met goed gevolg afgelegd examen voor een kwalificatie dat door de examencommissie is uitgereikt. Examen Examencommissie: Examengang Examendeelnemer Examenprogrammering EVC Examinator De minister Het totaal van examentoetsen voor een kwalificatie. Een door de Wet Educatie en Beroepsonderwijs voorgeschreven commissie ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de examens voor elke door de instelling verzorgde opleiding of voor groepen van opleidingen, alsmede voor de kwaliteitscyclus rondom examinering. De organisatie van de examens Degene die aan één of meer examenonderdelen deelneemt zonder als deelnemer te zijn ingeschreven Het gedeelte van de onderwijs- en examenregeling 1 waarin zo concreet mogelijk de examinering wordt omschreven in al zijn aspecten. Erkenning van verworven competenties: het erkennen van competenties, die buiten een opleidingstraject zijn verworven. Een daartoe aangewezen persoon, die belast is met de beoordeling van een examentoets volgens de richtlijnen die daartoe gesteld zijn. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 1 Voor het cohort 2008 diende voor 1 mei 2008 een OER te worden vastgesteld. Vanaf september 2008 geldt de zorgplicht Informatievoorziening en is de vorm hiervan vrij. In plaats van in een OER kan de informatie ook worden verstrekt in een WOK of studiewijzer. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen

11 Kerntaak De in een kwalificatiedossier opgenomen omschrijving van kernactiviteiten van een beroep of beroepsgroep. Normering Onregelmatigheid Surveillant Examentoets Examinering Beschrijving van de minimale prestatie van een examendeelnemer die wordt gebruikt om vast te stellen of een examendeelnemer aan de uitstroomeisen voldoet. De normering is vooraf bekend. Een handeling of gebeurtenis bij examinering die in strijd is met de geldende regels en afspraken. Functionaris die toezicht houdt bij de afname van een examentoets. Elke vorm van summatieve (kwalificerende) beoordeling. De afname en beoordeling van een examen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2015-1 augustus 2016 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ingestemd op: Directieteam Instemming 30 maart 2015 Studentenraad Advies 19

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Examenreglement Scalda

Examenreglement Scalda Examenreglement Scalda Besluit College van Bestuur d.d. 7 april 2015 Advies Directieteam d.d. 23 maart 2015 Tekstueel aangepast d.d. 2 juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Algemene Bepalingen... 3 1. Regeling

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2016-1 augustus 2017 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Vergadering Behandeling Raad van Bestuur Voorgenomen besluit 5 april 2016

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 0.2 Vastgesteld op: 16 december 2015 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2015 Examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Examenreglement Nederlandse Kappersakademie Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Inwerkingtreding per 1 augustus 2010 Examenreglement 1 Colofon Datum Augustus

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens Bijlage 3 - PAGINA 1 bijlage 3: REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Albeda college Bijlage 3 - PAGINA 2 Artikelen Reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College Pagina 1 van 20 Inhoud 1. De regeling van de examens 2. De organisatie van de examens 3. Beroep 4. Slotartikelen Bijlagen 1. Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen

Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen 2013-2014 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. Afname Beoordelaar Beroep Bevoegd gezag

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 15 september 2015 en treedt in werking vanaf het studiejaar

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Geldig per 1 augustus 2014 Geldigheid en inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Vastgesteld op 31-10-2011 het College van Bestuur Zadkine Ingangsdatum 1 november 2011 Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Centraal examenreglement MBO Rijn IJssel 11-431

Centraal examenreglement MBO Rijn IJssel 11-431 Centraal examenreglement MBO Rijn IJssel 11-431 Dit Centraal examenreglement MBO van Rijn IJssel is een onderdeel van de onderwijs- en examenregeling van alle beroepsopleidingen. In de onderwijs en examenregeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering Vastgesteld 3 januari 2011 Regeling beroep examinering Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 3 2. REGELING BEROEP EXAMINERING... 4 2 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING

Nadere informatie

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Voorgenomen besluit College van Bestuur d.d. 30 oktober 2012 Instemming Ondernemingsraad (WOR 27 lid 1j) d.d. 22 november 2012 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Mbo SG Bonaire Kaya Korona # 4 Kralendijk 7178142 EXAMENREGLEMENT Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

Artikel 7.5.1 e.v. Deze artikelen gaan over de commissie van beroep voor de examens. In dit artikel staat dat de commissie moet worden ingesteld.

Artikel 7.5.1 e.v. Deze artikelen gaan over de commissie van beroep voor de examens. In dit artikel staat dat de commissie moet worden ingesteld. Wettelijke vereisten F.1 Examenreglement F.1.1 Inleiding Het examenreglement is een verzameling regels, die gaat over procedures en voorschriften rond de totstandkoming, organisatie en beoordeling van

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

In de Studiegids Onderwijs- en examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens.

In de Studiegids Onderwijs- en examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens. Examenreglement mbo Rijn IJssel 2015-2016 Het examenreglement mbo van Rijn IJssel zorgt ervoor dat voor iedere student gelijke examenregels gelden en is onderdeel van de onderwijs- en examenregeling van

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2014-2015 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. De belangrijkste begrippen staan opgenomen. Een lijst

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Inleiding Dit model is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 14 mei 2013 en gelegitimeerd door het Algemeen

Nadere informatie

Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013

Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013 Examenreglement Groningen, juli 2013 Het hierna volgende examenreglement maakt deel uit van het Onderwijs en Examenreglement (OER), op grond van artikel 7.4.8 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College 2014

Examenreglement van het Friesland College 2014 Examenreglement van het Friesland College 2014 Dit examenreglement is van toepassing op alle toetsen/examens (of onderdelen daarvan) van alle opleidingen van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs,

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Examenreglement Drogisterijcollege

Examenreglement Drogisterijcollege Examenreglement Drogisterijcollege 2014 Inhoudsopgave A1 Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsbepalingen Drogisterijcollege-Examencommissie Inhoud

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Cultureel Werker 4 CREBONUMMER : 10746 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

STUDIEGIDS - EXAMINERING

STUDIEGIDS - EXAMINERING PROJECTLEIDER STUDIEGIDS - EXAMINERING Projectleider (PIE) (crebo 94525) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Versie 2011 Cohort 2010 10 september 2013 Inhoud Voorwoord & leeswijzer...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

In de Studiegids Onderwijs- en Examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens.

In de Studiegids Onderwijs- en Examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens. Examenreglement mbo Rijn IJssel 2015-2016 Het examenreglement mbo van Rijn IJssel zorgt ervoor dat voor iedere student gelijke examenregels gelden en is onderdeel van de onderwijs- en examenregeling van

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN Versie 4/Vastgesteld door het CvB d.d. 1 okt 2013 / instemming OR d.d. 18 sep 2013 en SR d.d. 4 sep 2013 INHOUD Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 2 Wet-

Nadere informatie

REGLEMENT Commissie van Beroep voor de Examens. 1 oktober 2016

REGLEMENT Commissie van Beroep voor de Examens. 1 oktober 2016 REGLEMENT Commissie van Beroep voor de Examens 1 oktober 2016 Colofon Uitgave : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland Auteur : Werkgroep Examinering Kenmerk : Reglement Commissie van Beroep ROCvA/ROCvF

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Standaard

Nadere informatie

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in

In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in EXAMENREGLEMENT In dit examenreglement wordt de gang van zaken rond de vakexamens Drogist, Assistent-Drogist en Verkoop in de drogisterij van de Stichting geregeld. Het reglement wordt jaarlijks vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN P E R S P E C T I E F L E E R W E R K B E D R I J V E N

ALGEMENE VOORWAARDEN P E R S P E C T I E F L E E R W E R K B E D R I J V E N ALGEMENE VOORWAARDEN P E R S P E C T I E F L E E R W E R K B E D R I J V E N Perspectief leerwerkbedrijven, Ripperdastraat 13a 2011 KG Haarlem Waarom algemene voorwaarden bij Perspectief Leerwerkbedrijven?

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Waarom een Onderwijsregeling?

Waarom een Onderwijsregeling? Waarom een Onderwijsregeling? Dit document bevat de Onderwijsregeling van Kappersvakschool Noordoost Nederland. Wij willen voor alle leerlingen een goede organisatie en kwaliteit van de opleiding verzorgen.

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS

REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS Reglement vastgesteld op: 11 januari 2011 Door het College van Bestuur Reglement geldig per 11 januari 2011 REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS 1 Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Checklisten schoolexamen

Checklisten schoolexamen Checklisten schoolexamen 2010-2011 Checklist 1 Examenreglement Inleiding Het Eindexamenbesluit bepaalt in artikel 31.2 en 31.3 dat het bevoegd gezag een eindexamenreglement opstelt en voor 1 oktober aan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Zadkine Onderwijsplein. Documentcode/versie 1.1 Status definitief. Datum februari Examenreglement

Zadkine Onderwijsplein. Documentcode/versie 1.1 Status definitief. Datum februari Examenreglement Zadkine Onderwijsplein Documentcode/versie 1.1 Status definitief Datum februari 2014 Examenreglement 2014-2015 vastgesteld op 11 februari 2014 1.1 definitief 2 Zadkine Examenreglement 2014-2015 Inhoud

Nadere informatie

BEROEPSGERICHTE KWALIFICATIESTRUCTUUR

BEROEPSGERICHTE KWALIFICATIESTRUCTUUR EXAMENREGLEMENT BEROEPSGERICHTE KWALIFICATIESTRUCTUUR SUMMA COLLEGE 2014-2015 Datum : 1 juli 2014 Versie : 1.5a Versiebeheer Versie Datum Omschrijving Door 0.1 20 juli 2009 Definitieve vaststelling CvB

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Dit toetsreglement sport is vastgesteld door Dhr. T. Kloosterboer, lid Algemeen Bestuur KNSB op 28 augustus 2012.

Dit toetsreglement sport is vastgesteld door Dhr. T. Kloosterboer, lid Algemeen Bestuur KNSB op 28 augustus 2012. Toetsreglement Sport Dit toetsreglement sport is vastgesteld door Dhr. T. Kloosterboer, lid Algemeen Bestuur KNSB op 28 augustus 2012. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle toetsplannen van

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT Versie: definitief 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9506 Reglement Geschillencommissie Studentenstatuut ((vastgesteld College van

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Toetsingsreglement Swalef Academie

Toetsingsreglement Swalef Academie September 2016 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit toetsingsreglement geeft de procedures weer met betrekking tot de organisatie en uitvoering van toetsen bij de Swalef Academie. 2. Het toetsingsreglement

Nadere informatie

Actuele link naar deze regeling:

Actuele link naar deze regeling: Actuele link naar deze regeling: http://www.wetten.overheid.nl/bwbr0036416/ Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00621, houdende vaststelling van het examenprotocol

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs HORIZONCOLLEGE.NL

Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs HORIZONCOLLEGE.NL Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College (geldig vanaf 1 augustus 2016) Examenreglement

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4 Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. De belangrijkste begrippen staan opgenomen.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

Examenreglement NGS 2014/2015

Examenreglement NGS 2014/2015 Examenreglement NGS 2014/2015 2014, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) Stichting ROC West-Brabant CGO versie

Centraal Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) Stichting ROC West-Brabant CGO versie Centraal Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) Stichting ROC West-Brabant CGO versie Voorwoord Hoofdstuk 1 De regeling en de organisatie van de examens Hoofdstuk 2 Bezwaar en beroep Bijlage

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie