Examenreglement Scalda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement Scalda"

Transcriptie

1 Examenreglement Scalda Besluit College van Bestuur d.d. 7 april 2015 Advies Directieteam d.d. 23 maart 2015 Tekstueel aangepast d.d. 2 juni 2015

2 Inhoud Inhoud... 2 Algemene Bepalingen Regeling van de Examens Organisatie van de examens Verzoeken, klachten, bezwaar en beroep... 9 Bijlage 1: Begrippenlijst Bijlage 2: Adressen BO jongle007 versie 2 juni 2015 Pagina 2

3 Algemene Bepalingen 0.1 Gelegenheid Het bevoegd gezag van Scalda biedt de studenten de gelegenheid examens af te leggen. 0.2 Reikwijdte Met examens of examenonderdelen worden bedoeld: alle beoordelingen die een afsluitend karakter hebben voor het verkrijgen van het diploma of certificaat, ongeacht de vorm van dat examen. 0.3 Omvang reglement Dit reglement bestaat uit de Algemene bepalingen, 3 hoofdstukken en 2 bijlagen. Deze bijlagen zijn integraal onderdeel van het reglement. 0.4 Begrippenlijst Bij dit reglement hoort een begrippenlijst. Daarin worden begrippen die in dit reglement voorkomen toegelicht. Bij de interpretatie en toepassing van dit reglement zijn de gegeven omschrijvingen bindend. Zie bijlage Bereik Dit reglement is van toepassing op alle opleidingen van Scalda, behalve de Inburgeringsactiviteiten en het VAVO van het onderwijscluster Educatie. Voor zover er ten aanzien van examens landelijke voorschriften gelden, worden deze met voorrang toegepast. Dit reglement is ook niet van toepassing op de Centraal Ontwikkelde Examens MBO voor talen en rekenen, hiervoor gelden landelijke regels. 0.6 Bekendmaking Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van Scalda: Hardheidsclausule 1. In zaken waarin het examenreglement niet voorziet, beslist de examencommissie. 2. In zaken waarin het zonder meer toepassen van het examenreglement voor een individuele student zodanige nadelige gevolgen heeft dat deze, naar het oordeel van de examencommissie, niet in verhouding staan met de betreffende situatie, kan de examencommissie besluiten van het reglement af te wijken. 0.8 Status Bij het oordelen over de gang van zaken bij examens of het interpreteren van regels en dergelijke heeft het examenreglement voorrang boven andere documenten. BO jongle007 versie 2 juni 2015 Pagina 3

4 1. Regeling van de Examens 1.1a Toegang en toelating 1.1b Examendeelnemers Alleen degenen die aan de onderwijsinstelling als student of examendeelnemer zijn ingeschreven, hebben toegang tot de examenvoorzieningen. Aan de toegang zijn verder de volgende aanvullende voorwaarden gesteld: voor de toegang tot bepaalde examens of examenonderdelen kan vereist worden dat andere examens of examenonderdelen met goed gevolg zijn afgelegd; kandidaten moeten op de juiste wijze voor het examen zijn aangemeld; in bepaalde gevallen gelden overeenkomstig het vermelde in de betreffende examenprogrammering aanvullende voorwaarden; kandidaten moeten zich voorafgaand aan het examen kunnen legitimeren. Degene die alleen tot de examenvoorzieningen wenst te worden toegelaten, moet zich bij Scalda als examendeelnemer laten inschrijven en moet voor deelname aan de examens: de intentie hebben het diploma bij Scalda te behalen; voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving en toelating; de verschuldigde examenkosten, zoals die voor de betreffende examens vooraf kenbaar zijn gemaakt, hebben betaald; een verklaring van werkgever, school of andere instantie overleggen, waaruit de examencommissie de conclusie kan trekken dat toegang tot de examens rechtmatig is; als zodanig gelden in elk geval verklaringen betreffende: a) het gevolgd hebben van minimaal een vergelijkbare opleiding op hetzelfde of hoger niveau; b) idem van onderdelen van een dergelijke opleiding; c) het voldoen aan de voorwaarden die gelden voor een EVC procedure; zich hebben aangemeld voor elk examenmoment op de voorgeschreven wijze (zie art. 2.3). 1.2 Aanwezigheid Kandidaten worden geacht deel te nemen aan de examens waarvoor zij zijn aangemeld. Kandidaten die aan een examen niet kunnen deelnemen, moeten vooraf hiervan de reden vermelden bij het aanspreekpunt van het onderwijsteam. Aan ongeoorloofd verzuim zijn consequenties verbonden. 1.3 Vrijstelling De examencommissie kan op verzoek van de betrokkene op basis van aantoonbare vooropleiding of ervaring, vrijstelling verlenen van het afleggen van één of meer examens of examenonderdelen. Ook kan zij studie- of ervaringsresultaten erkennen die aan een andere instelling zijn behaald. Voorafgaand aan de verlening van de vrijstelling onderzoekt (een afvaardiging van) de examencommissie de geldigheid van argumentatie op basis van de bewijsstukken, gesprekken en/of een vorm van vrijstellingstest en doet hiervan verslag. Studenten die in het bezit zijn van een certificaat, verkregen op grond van een met succes voltooid examenonderdeel aan een andere instelling zijn vrijgesteld van het daarmee overeenkomende examendeel van Scalda. Dit onderdeel zal niet worden meegenomen bij de bepaling van de resultaten en er zal geen beoordeling aan worden toegekend. Bij vrijstelling wordt het eerder behaalde resultaat of het woord VRIJSTELLING op de resultatenlijst vermeld. 1.4 Programmering Alle gegevens met betrekking tot de programmering van de examens worden in het document Onderwijs- en Examenregeling (OER) van een opleiding bekendgemaakt. BO jongle007 versie 2 juni 2015 Pagina 4

5 1.5 Onregelmatigheden 1. Een ieder die betrokken is bij de examinering en vermoedt dat er sprake is van bedrog of onregelmatigheden is verplicht dit te melden aan de secretaris van de examencommissie. 2. De examencommissie treft maatregelen tegen kandidaten die ten aanzien van examinering onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, wordt de kandidaat door de examencommissie gehoord. De kandidaat kan zich laten bijstaan; de minderjarige kandidaat laat zich vergezellen door een wettelijk vertegenwoordiger. 3. Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt: ongeoorloofd overnemen van (delen van) examenwerk van andere kandidaten; voeren van ongeoorloofd overleg met andere kandidaten in de examensituatie; het niet opvolgen van instructies van begeleiders, assessoren of surveillanten; het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen; plagiaat Toelichting Het is ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheid in de zin van dit artikel. Voorbeelden van maatregelen bedoeld in dit artikel die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: het betreffende examen wordt met een onvoldoende beoordeeld; uitsluiting van deelname aan dat examen gedurende dat cursusjaar; uitsluiting van (verdere) deelname aan examinering. De maatregel wordt door de examencommissie schriftelijk bekend gemaakt aan de kandidaat, in afschrift aan het aanspreekpunt van het onderwijsteam en de overige partijen die betrokken zijn bij de onderwijsovereenkomst van de betreffende kandidaat. Als de onregelmatigheid te wijten is aan het gedrag van personeel van de instelling of van hulpkrachten die door de instelling zijn aangetrokken, hetzij door gedragingen, hetzij door het verstrekken van verkeerde informatie, wordt de behandeling van de melding van de onregelmatigheid door de examencommissie overgedragen aan de directeur als eindverantwoordelijke voor de examenorganisatie in het onderwijscluster. 1.6 Uitslag De definitieve uitslag van interne examens moet, voor zover de bepaling van de uitslag door de school geschiedt, binnen 15 werkdagen na afsluiting van het examen bekendgemaakt worden. Indien de bepaling van de uitslag buiten de school plaatsvindt, moet de uitslag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, na ontvangst aan de kandidaten medegedeeld worden. De einduitslag wordt door het bevoegd gezag binnen 5 werkdagen na afsluiting van de opleiding bekendgemaakt. Uitslagen van examens worden schriftelijk en/of elektronisch aan de kandidaten bekendgemaakt. Uit overwegingen van privacy publiceert Scalda in geen geval verzamellijsten van resultaten van studenten. BO jongle007 versie 2 juni 2015 Pagina 5

6 1.7 Uitslagregels 1. Per examenonderdeel wordt door de examencommissie vastgesteld of een kandidaat daarvoor geslaagd is of niet. De eindwaardering voor een examenonderdeel wordt weergegeven in een van de volgende begrippen: onvoldoende; voldoende; goed; of voldaan niet voldaan of in een van de volgende cijfers: 10 = uitmuntend 9 = zeer goed 8 = goed 7 = ruim voldoende 6 = voldoende 5 = bijna voldoende 4 = onvoldoende 3 = gering 2 = slecht 1 = zeer slecht geslaagd cijferafronding 2. Een kandidaat is voor een examenonderdeel geslaagd indien het behaalde resultaat met minimaal voldoende wordt gewaardeerd dan wel het gewogen gemiddelde van de behaalde resultaten na afronding 6 of meer is. 3. Een kandidaat is geslaagd voor een opleiding indien alle onderdelen zijn behaald die noodzakelijk zijn voor het afronden van de opleiding. 4. Als een examenonderdeel wordt beoordeeld met een cijfer, wordt dit vastgesteld met een nauwkeurigheid van één decimaal; het eindcijfer wordt afgerond tot een geheel getal. 5. Bij afronding worden breuken van een half of meer naar boven afgerond en breuken van minder dan een half naar beneden. Hierbij geldt een decimaal van minder dan 0,50 als minder dan een half. (Het deelcijfer 5,45, aan te geven in één decimaal, wordt afgerond tot 5,5.) 1.8 Aantal gelegenheden niet behaald tellend resultaat 1. Indien een examenonderdeel als gevolg van het bepaalde in artikel 1.7 lid 2 als onvoldoende geldt, heeft een kandidaat het recht om binnen de overeengekomen studieduur het examenonderdeel nog één keer af te leggen. 2. De kandidaat die na de reguliere pogingen, zoals omschreven in artikel 1.8 lid 1, niet is geslaagd voor een examenonderdeel, wordt geadviseerd over de voortgang van de opleiding. 3. Het hoogst behaalde resultaat telt. 1.9 Diploma / certificaat De examencommissie reikt een diploma / certificaat met resultatenoverzicht uit aan de kandidaat die geslaagd is voor alle examenonderdelen die bij het diploma horen of voor het onderdeel dat bij het certificaat hoort. Het model van de certificaten en diploma s wordt vastgesteld door of namens het bevoegd gezag. BO jongle007 versie 2 juni 2015 Pagina 6

7 2. Organisatie van de examens 2.1 Examencommissie Door of namens het bevoegd gezag wordt of worden ten behoeve van het toezicht op de examinering en de examenorganisatie en het afnemen van de examens één of meerdere examencommissies ingesteld. De leden van de examencommissie worden door of namens het bevoegd gezag benoemd op basis van deskundigheid en zijn afkomstig uit een onderwijs- of exameninstelling dan wel uit het beroepenveld. 2.2 Bekendmaking Alle gegevens met betrekking tot de planning, organisatie en vorm van de examens worden in de examenprogrammering bekend gemaakt. De examenprogrammering maakt deel uit van het document Onderwijs- en Examenregeling (OER) van een opleiding. 2.3 Aanmelding De wijze waarop aanmelding voor deelname aan examens moet plaatsvinden, staat beschreven in het document Onderwijs- en Examenregeling (OER). 2.4 Hulpmiddelen In het document Onderwijs- en Examenregeling (OER) wordt aandacht besteed aan het gebruik van hulpmiddelen en zo mogelijk wordt hier al aangegeven welke hulpmiddelen bij de examens mogen worden gebruikt. Aanvullingen en wijzigingen hierop worden uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de betreffende examens aan de kandidaten bekendgemaakt. 2.5 Examinatoren De examencommissie wijst de examinatoren aan. 2.6 Oproep Kandidaten worden uiterlijk 20 werkdagen vóór de vastgestelde datum van een examen op de hoogte gebracht van de examengelegenheid en de onderdelen waarop die examinering betrekking heeft. 2.7 Ziekte/overmacht Kandidaten die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat zijn aan examens deel te nemen, worden opnieuw in de gelegenheid gesteld de betreffende examens af te leggen. De examencommissie kan van de kandidaat verlangen dat de reden van afwezigheid wordt aangetoond. 2.8 Laatkomers Kandidaten die zich na aanvang van het examen melden, mogen alleen nog deelnemen indien het betreffende examen dit toelaat. De kandidaat moet uitleggen wat de reden is voor het te laat komen. Het is ter beoordeling van de begeleiders of assessoren of de kandidaat alsnog mag deelnemen. Zij noteren dit in een procesverbaal, met de reden waarom de kandidaat al dan niet is toegelaten. De examencommissie beslist of deze keuze juist is geweest. BO jongle007 versie 2 juni 2015 Pagina 7

8 2.9 Inzagerecht, bewaartermijn en recht op bespreking Gemaakt werk (schriftelijk of elektronisch) van kandidaten wordt, indien de aard of omvang van dat werk het toelaat, samen met het examenmateriaal en de beoordelingscriteria onder verantwoordelijkheid van de examencommissie, bewaard. De bewaartermijn bedraagt tenminste anderhalf kalenderjaar na diplomering. Als de voortgang van de opleiding of een bezwaar- of beroepsprocedure dat vereist wordt het materiaal langer bewaard. De termijn gaat in na de bekendmaking van de kwalificering. Voor de centraal ontwikkelde examens talen en rekenen geldt een andere regeling die is gepubliceerd op de website: Tot twee weken na de bekendmaking van de kwalificering hebben kandidaten recht op inzage onder toezicht van een lid van het personeel van de school en heeft de kandidaat recht op bespreking van het materiaal en motivering van de beoordeling. Na afloop van de bewaartermijn krijgt de kandidaat de gelegenheid werkstukken e.d. met een uniek karakter op te halen. Daarna komt het resterend materiaal toe aan het bevoegd gezag, dat het materiaal vernietigt. De wijze waarop de bewaring en het inzagerecht in de praktijk wordt georganiseerd wordt beschreven in het document Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet al uit hoofde van functie, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit Afwijkende examinering Ten aanzien van specifieke doelgroepen en kandidaten met een functiebeperking kan de examencommissie toestaan dat een examen in een afwijkende vorm wordt afgenomen en gefaciliteerd. De examencommissie bepaalt welke aanpassingen dit zijn. De doelstelling en het niveau van het examen mogen niet anders zijn dan de beoogde doelstellingen en het niveau van het oorspronkelijke examen. De regeling wordt in de vorm van een schriftelijke verklaring vastgelegd en aan de kandidaat uitgereikt, zodat deze de afwijkingsregeling indien noodzakelijk kan aantonen. BO jongle007 versie 2 juni 2015 Pagina 8

9 3. Verzoeken, klachten, bezwaar en beroep 3.1 Verzoeken van studenten Studenten kunnen altijd over examinering en hun individuele situatie een verzoek richten aan de secretaris van de examencommissie. De examencommissie past, als dit naar haar oordeel nodig is, hoor en wederhoor toe en komt tot een besluit. Het besluit wordt schriftelijk aan de student medegedeeld. Als de student het niet eens is met de beslissing van de examencommissie, kan hij/zij in beroep gaan zoals is verwoord bij artikel Klachten Een kandidaat kan over de omstandigheden van de examinering of over het proces van afname van het examen een schriftelijke klacht indienen bij de secretaris van de examencommissie. 3.3 Bezwaar Een kandidaat kan over de getroffen maatregelen en/of de genomen beslissingen met betrekking tot het examen schriftelijk bezwaar aantekenen bij de examencommissie. 3.4 Beroep 1. Een kandidaat kan tegen een definitieve uitspraak van de examencommissie, naar aanleiding van een ingediend verzoek, een ingediende klacht of een ingediend bezwaar, beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor de Examens. De Commissie van Beroep voor de Examens behandelt het beroep volgens het 'Reglement Commissie van Beroep voor de Examens' dat door deze commissie is opgesteld en vastgesteld. 2. De indientermijn voor het aantekenen van beroep is 10 werkdagen na uitspraak van de examencommissie. 3.5 Bekendmaking De opleiding draagt er zorg voor dat de kandidaat bij deelname aan het examen of examenonderdeel bekend is met de in dit hoofdstuk beschreven mogelijkheden van bezwaar en beroep. BO jongle007 versie 2 juni 2015 Pagina 9

10 Bijlage 1: Begrippenlijst Assessor De assessor moet vaststellen of een examenkandidaat een van te voren vastgesteld niveau in termen van vakkennis, beroepshouding en/of competenties heeft bereikt en zich daarbij baseren op feitelijke en objectieve gegevens. Een belangrijke randvoorwaarde om tot deze gegevens te kunnen komen is de veilige en heldere examensituatie, waarvoor de assessor ook verantwoordelijk is. Beroep Protest tegen een beslissing. Dat protest is gericht aan een instantie die onafhankelijk is van degene die de beslissing genomen heeft. Beroepspraktijkvorming (BPV) Onderwijs dat plaatsvindt in de praktijk van het beroep (dus in een bedrijf of organisatie). Van elke beroepsopleiding, of deze nu gevolgd wordt in de beroepsbegeleidende of beroepsopleidende leerweg maakt onderwijs in de praktijk van het beroep deel uit. De beroepspraktijkvorming wordt verzorgd op grondslag van een overeenkomst, gesloten door de instelling, de student en het bedrijf dat de beroepspraktijkvorming verzorgt. Beroepspraktijkvorming maakt geen deel uit van de examinering. Bevoegd gezag Het bevoegd gezag is het College van Bestuur. Bezwaar Protest tegen een beslissing. Dat protest is gericht aan de instantie die de beslissing genomen heeft. Certificaat Een door de onderwijsinstelling af te geven en een door de overheid gegarandeerd bewijs dat een student een deel van een opleiding met goed resultaat heeft doorlopen. Een certificaat wordt gekoppeld aan de certificeerbare eenheid. (zie ook certificeerbare eenheid) Certificeerbare eenheid Een voor de arbeidsmarkt herkenbare en relevante set van competenties, vormgegeven rond één of meer kerntaken. Aan een certificeerbare eenheid is een certificaat verbonden als bewijsstuk met civiele waarde. Commissie van beroep (voor de examens) De commissie die het beroep behandelt dat door een kandidaat is ingesteld. Er gaat een bezwaarprocedure bij de examencommissie aan vooraf. De commissie van beroep voor de examens is een onafhankelijke commissie die werkt met een eigen reglement. Diploma Een diploma is een krachtens de wet erkend document waarmee is aangetoond en vastgelegd dat de bezitter een omschreven kwalificatie behaald heeft. De examencommissie van de onderwijsinstelling reikt het diploma uit. EVC Erkenning van verworven competenties: bij de vooropleidingseisen wordt rekening gehouden met de formele vooropleidingseisen, maar ook met op andere wijze verkregen competenties, zoals leer- en werkervaring. BO jongle007 versie 2 juni 2015 Pagina 10

11 Examen Omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht, de vaardigheden en in voorkomende gevallen de beroepshoudingen die de student zich bij de voltooiing van de opleiding eigen moet hebben gemaakt, evenals de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek aan de hand van de uitstroomeisen. Kenmerkend aan een examen is dat het resultaat bijdraagt aan het al of niet behalen van het diploma. Examencommissie De commissie die door het bevoegd gezag belast is met de organisatie en de afname van de examens en met het bewaken van de kwaliteit van de examens Examendeelnemer Iemand die deelneemt aan examinering maar niet als student is ingeschreven. Examendeelnemers hebben geen toegang tot de onderwijsfaciliteiten en de beroepspraktijkvorming. Per examengelegenheid wordt hen de vooraf kenbaar gemaakte examenkosten in rekening gebracht. Examinator Degene die belast is met afnemen van het examen. Wordt aangewezen door de examencommissie. Fraude Bedrog, vervalsing van resultaten of ontoelaatbaar gebruik van informatiebronnen waardoor een onjuist beeld van de te beoordelen competenties van een examenkandidaat ontstaat. Kandidaat Student of examendeelnemer, die op grond van een overeenkomst deelneemt aan de examenvoorziening. Klacht Een uiting van ontevredenheid of misnoegen over omstandigheden en/of gedragingen met betrekking tot het examen Kwalificatie Het geheel aan kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen dat voor de uitoefening van een beroep, verdere studie en/of maatschappelijk functioneren wordt vereist. Leerweg De WEB kent twee leerwegen die tot eenzelfde kwalificatie leiden. Het betreft: de beroepsbegeleidende leerweg (BBL); de beroepsopleidende leerweg (BOL). Onderwijsinstelling De instelling die op basis van de wet is erkend voor het verzorgen van onderwijs in de vorm van beroepsopleidingen en waarvan het bevoegd gezag de studenten de gelegenheid geeft een examen af te leggen. Onregelmatigheid Omstandigheid die de standaard afnamecondities van de examinering in gevaar brengt en/of afbreuk doet aan de kwaliteit van de beoordeling. Opleiding Een samenhangend geheel van onderwijseenheden of modulen, gericht op het behalen van een diploma. Binnen elke opleiding worden examens afgenomen. Proces-verbaal Schriftelijk verslag van de afname van het examen. BO jongle007 versie 2 juni 2015 Pagina 11

12 Reglement Officieel vastgelegde regeling. Student Iemand die zich met het oog op het gebruik van de onderwijsvoorzieningen in de BVE laat inschrijven bij een onderwijsinstelling. Surveillant Iemand die bij afname van examens toezicht houdt (toezichthouder). Verklaring Een schriftelijk document waarin, voor de student die de opleiding verlaat, wordt vastgelegd welke onderdelen er met succes zijn afgerond Vrijstellingen Het op grond van diploma's, certificaten of een EVC ervaringscertificaat, kandidaten vrijstellen van bepaalde onderdelen van het examen. In feite betekent dit dat het verkregen diploma, certificaat of de EVC-erkenning inwisselbaar geacht wordt met voorafgaande diploma's, certificaten, onderwijseenheden van de beroepskwalificatie, waarvoor de betrokken kandidaat opteert. Werkdagen De dagen waarop door de school regulier onderwijs wordt verzorgd (dus niet de studentenvakanties en de erkende feestdagen) Wettelijk vertegenwoordiger Ouder, voogd WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs BO jongle007 versie 2 juni 2015 Pagina 12

13 Bijlage 2: Adressen Bevoegd gezag: Commissie van Beroep voor de Examens: Centrale Examencommissie Talen en Rekenen Onderwijscluster Maritiem Onderwijscluster Techniek Onderwijscluster ICT & E Onderwijscluster Economie Onderwijscluster HTV Onderwijscluster Zorg Onderwijscluster Welzijn Onderwijscluster CIOS Onderwijscluster Educatie College van Bestuur Scalda, Postbus 102, 4530 AC Terneuzen Commissie van Beroep voor de Examens Scalda Postbus 102, 4530 AC Terneuzen Centrale Examencommissie Talen en Rekenen Scalda Postbus 102, 4530 AC Terneuzen Boulevard Bankert AC Vlissingen Postbus AA Vlissingen Postbus AA Vlissingen Postbus GA Middelburg Postbus GA Middelburg Postbus MC Goes Postbus MC Goes Postbus MC Goes Postbus GA Middelburg BO jongle007 versie 2 juni 2015 Pagina 13

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Vastgesteld 15 mei 2009 Zadkine Postbus 84021 3009 CA ROTTERDAM 010-214 00 44 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Artikel 1 De regeling

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement vastgesteld door de Examencommissie op : 3 juli 2017 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 23 oktober 2017 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

Examenreglement (versie 15 oktober 2011)

Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Het examenreglement beschrijft de regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de totstandkoming, organisatie en beoordeling van examens. Het Arcus College

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2015-1 augustus 2016 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ingestemd op: Directieteam Instemming 30 maart 2015 Studentenraad Advies 19

Nadere informatie

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Voorgenomen besluit College van Bestuur d.d. 30 oktober 2012 Instemming Ondernemingsraad (WOR 27 lid 1j) d.d. 22 november 2012 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement Van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland-Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is vastgesteld op 1 juli 2016 door dhr. H.J. van Gorkom, directeur onderwijs en strategie namens

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2016-1 augustus 2017 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Vergadering Behandeling Raad van Bestuur Voorgenomen besluit 5 april 2016

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 0.2 Vastgesteld op: 16 december 2015 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2015 Examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan.

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan. Algemene Voorwaarden Overzicht opleidingen Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor alle opleidingen. Aan inschrijving voor deze opleiding stellen we geen vooropleidingseisen vast. Het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Examenreglement April 2017

Examenreglement April 2017 Examenreglement April 2017 Inhoud 1. Examenreglement... 3 Toezicht 4 Examenorganisatie 4 1.3 Centrale examinering 4 1.5 Examendeelnemer 4 1.6 Vrijstelling 5 1.7 Aangepaste examinering 5 1.8 Afwijkingen

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0 Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus 207 6400 AE Heerlen 088-0ARCUS0 Ondergetekenden: De Onderwijsinstelling Arcus College, gevestigd te Heerlen, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen

Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen 2013-2014 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. Afname Beoordelaar Beroep Bevoegd gezag

Nadere informatie

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College Pagina 1 van 20 Inhoud 1. De regeling van de examens 2. De organisatie van de examens 3. Beroep 4. Slotartikelen Bijlagen 1. Samenvatting

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement Albeda College. Examenreglement. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies.

Examenreglement Albeda College. Examenreglement. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. Examenreglement Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. Vastgesteld door het college van bestuur april 2015 Ingangsdatum: 1-8-2015 Inhoud Voorwoord 4 Wettelijke verplichting... 4 Uitwerking...

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement Bijlage 11: Examenreglement 1. Algemeen Binnen ROC TOP kennen we algemene afspraken en huisregels met betrekking tot de examens. We verwachten van alle betrokkenen dat zij de regels in acht nemen. De examenleiding

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 15 september 2015 en treedt in werking vanaf het studiejaar

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 6 juni 2017 en treedt in werking vanaf het studiejaar 2017-2018. Het examenreglement geldt vanaf het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

Handboek Examinering Leeuwenborgh

Handboek Examinering Leeuwenborgh Handboek Examinering Leeuwenborgh Document 5.2: Het Examenreglement 5.2. Het Examenreglement van Leeuwenborgh Het voorliggende examenreglement is geldig voor de reguliere MBO-opleidingen. Daar waar dit

Nadere informatie

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens Bijlage 3 - PAGINA 1 bijlage 3: REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Albeda college Bijlage 3 - PAGINA 2 Artikelen Reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

BEROEPSGERICHTE KWALIFICATIESTRUCTUUR

BEROEPSGERICHTE KWALIFICATIESTRUCTUUR EXAMENREGLEMENT BEROEPSGERICHTE KWALIFICATIESTRUCTUUR SUMMA COLLEGE 2014-2015 Datum : 1 juli 2014 Versie : 1.5a Versiebeheer Versie Datum Omschrijving Door 0.1 20 juli 2009 Definitieve vaststelling CvB

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Afnamereglement examens uitgevoerd op school

Afnamereglement examens uitgevoerd op school Afnamereglement examens uitgevoerd op school Bronnen: - Examenreglement ROC Menso Alting - Diplomamodel (Staatscourant 2012 nr. 10761, 4 juni 2012) 1. Organisatie van examens op school 1.1 Het examen Een

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College 2014

Examenreglement van het Friesland College 2014 Examenreglement van het Friesland College 2014 Dit examenreglement is van toepassing op alle toetsen/examens (of onderdelen daarvan) van alle opleidingen van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs,

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Examenreglement Nederlandse Kappersakademie Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Inwerkingtreding per 1 augustus 2010 Examenreglement 1 Colofon Datum Augustus

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Examenreglement 2016 en 2017

Examenreglement 2016 en 2017 Examenreglement 2016 en 2017 Vastgesteld op 8 december 2015 Definitief 1 Definitief 2 Zadkine Examenreglement 2016-2017 Inhoud Voorwoord 5 Wettelijke verplichting... 5 Uitwerking... 5 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND

EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND voor alle studenten die gestart zijn met een mbo-opleiding vanaf 1 augustus 2012 Ingangsdatum : 1 augustus 2017 Status : Vastgesteld Raad van Bestuur Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT : ROC van Flevoland

EXAMENREGLEMENT : ROC van Flevoland EXAMENREGLEMENT ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Auteur : Werkgroep Examinering Traject OR ROCvF : 22-02-2016 ter informatie Traject CSR ROCvA - ROCvF : n.v.t. Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

In de Studiegids Onderwijs- en examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens.

In de Studiegids Onderwijs- en examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens. Examenreglement mbo Rijn IJssel 2015-2016 Het examenreglement mbo van Rijn IJssel zorgt ervoor dat voor iedere student gelijke examenregels gelden en is onderdeel van de onderwijs- en examenregeling van

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Instemming Studentenraad : Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 7.5.1 e.v. Deze artikelen gaan over de commissie van beroep voor de examens. In dit artikel staat dat de commissie moet worden ingesteld.

Artikel 7.5.1 e.v. Deze artikelen gaan over de commissie van beroep voor de examens. In dit artikel staat dat de commissie moet worden ingesteld. Wettelijke vereisten F.1 Examenreglement F.1.1 Inleiding Het examenreglement is een verzameling regels, die gaat over procedures en voorschriften rond de totstandkoming, organisatie en beoordeling van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Zadkine Onderwijsplein. Documentcode/versie 1.1 Status definitief. Datum februari Examenreglement

Zadkine Onderwijsplein. Documentcode/versie 1.1 Status definitief. Datum februari Examenreglement Zadkine Onderwijsplein Documentcode/versie 1.1 Status definitief Datum februari 2014 Examenreglement 2014-2015 vastgesteld op 11 februari 2014 1.1 definitief 2 Zadkine Examenreglement 2014-2015 Inhoud

Nadere informatie

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2014-2015 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. De belangrijkste begrippen staan opgenomen. Een lijst

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College (geldig vanaf 1 augustus 2014) Pagina 1 van 20 Inhoud 1. De regeling van de examens 2. De organisatie van de examens 3. Beroep 4. Slotartikelen

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Vastgesteld op 31-10-2011 het College van Bestuur Zadkine Ingangsdatum 1 november 2011 Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant

Examenreglement. Inservice. Opleiding. Radiologisch. Laborant Examenreglement Inservice Opleiding Radiologisch Laborant Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Wettelijk kader 5 Artikel 2 Algemene bepalingen 5 Artikel 3 Het examen 6 Artikel 4

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar>

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV

Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV Installatiedeskundige Beveiligings-camerasystemen CCTV Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs HORIZONCOLLEGE.NL

Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs HORIZONCOLLEGE.NL Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College (geldig vanaf 1 augustus 2016) Examenreglement

Nadere informatie