Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen"

Transcriptie

1 Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. Afname Beoordelaar Beroep Bevoegd gezag Certificaat Certificeerbare eenheid Commissie van Beroep voor de Examens Deelnemer Diploma Ervaringscertificaat Erkennen van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) Examen Examencommissie Examendeelnemer Examendossier De tijdspanne waarbinnen de prestatie op de exameneenheid door de deelnemer is gepland en wordt uitgevoerd conform de instructies bij het exameninstrument Een beoordelaar bepaalt of de prestaties van de deelnemer aan het examen voldoende zijn. Een interne beoordelaar is werkzaam binnen ROC Midden Nederland. Een externe beoordelaar is werkzaam in het werkveld waarvoor wordt opgeleid. Beroep van een deelnemer tegen een uitspraak van de beoordelaar of de examencommissie naar aanleiding van een ingediende klacht. College van Bestuur van ROC Midden Nederland. Een certificaat (deeldiploma) is een wettelijk erkend document waarmee is aangetoond en vastgelegd dat de bezitter ervan voldoet aan de eisen van een certificeerbare eenheid van een opleiding. Een deel van de opleiding dat op zich een waarde heeft op de arbeidsmarkt. Hiervoor kan een apart certificaat worden behaald. De certificeerbare eenheden van een opleiding zijn vastgelegd in het kwalificatiedossier van de opleiding. Een onafhankelijke commissie die het beroep behandelt dat door een deelnemer is ingesteld. Persoon die is ingeschreven bij ROC Midden Nederland voor het volgen van onderwijs en het deelnemen aan het examen. Een diploma is een wettelijk erkend document waarmee is aangetoond en vastgelegd dat de bezitter een omschreven kwalificatie heeft behaald. Een overzicht van door (werk-)ervaring verkregen competenties, kennis en vaardigheden, dat wordt afgegeven door een erkende aanbieder van Ervaringscertificaten op basis van de procedure voor erkenning van verworven competenties (EVC-procedure). Elders behaalde diploma s of certificaten waaruit blijkt dat de deelnemer bepaalde competenties voldoende beheerst. De deelnemer hoeft gedurende de opleiding niet nogmaals aan te tonen dat hij deze competenties beheerst. Het in het examenplan vastgelegde geheel van toetsen en proeven (exameneenheden) die de prestaties op de kerntaken en de taal- en rekenvaardigheden meten op het vereiste eindniveau, zoals beschreven in het kwalificatiedossier. De commissie die belast is met verschillende taken rond examens. Elk college heeft een college-examencommissie ingericht en optioneel verschillende examencommissies op afdelings- of opleidingsniveau (subexamencommissie). De taken en verantwoordelijkheden van de examencommissies zijn vastgelegd in de Procesbeschrijving Examineren van Studenten Iemand die als examendeelnemer bij ROC MN staat ingeschreven middels een examenovereenkomst maar geen onderwijs volgt, ook wel extraneus genoemd. Dossier van de student dat alle resultaten bevat van de exameneenheden, die in het examenplan zijn beschreven. versie 0.1/11 juli 2013/OM 1

2 Exameneenheid Examenonderdeel Examenplan Kwalificatie Kwalificatiedossier Onderwijsovereenkomst Ontwikkelende toetsing Een in het examenplan beschreven en gecodeerde eenheid met een afzonderlijke afname, waarop een deelnemer beoordeeld wordt. Wettelijke term waarmee de diverse beroepsgerichte en specifieke onderdelen bedoeld worden. De examenonderdelen kunnen bestaan uit verschillende exameneenheden. Overzicht van alle gegevens over de inhoud, vorm, plaats van afname, beoordeling, beoordelaars, weging en cesuur van de examens. De diploma-eisen van een opleiding. Deze eisen geven samen weer wat de gediplomeerde moet kunnen als burger en als starter op de arbeidsmarkt. Bij het Crebonummer behorend wettelijk document waarin is aangegeven aan welke eisen de deelnemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor het diploma. Er gelden diplomavereisten voor de volgende onderdelen: het beroep, Nederlands, rekenen en indien van toepassing één of meerdere moderne vreemde talen. Een overeenkomst tussen deelnemer en bevoegd gezag die ten grondslag ligt aan de inschrijving. De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen tussen instelling en deelnemer. In de overeenkomst worden per deelnemer zaken t.a.v. o.a. het onderwijs, het examen, de kosten van de opleiding en de studiebegeleiding overeengekomen. Toetsing, bedoeld om de voortgang in de opleiding te meten, en desgewenst om te bepalen wanneer de deelnemer voldoende is voorbereid om aan het examen(onderdeel) deel te nemen. 2. De regeling van de examens in aansluiting op de WEB Art. 2.1 Inwerkingtreding Dit examenreglement treedt in werking op 1 augustus Het geldt voor alle deelnemers van de beroepsgerichte opleidingen van ROC Midden Nederland. Art. 2.2 Toegang en toelating lid 1 Degene die aan een onderwijsinstelling als deelnemer is ingeschreven, heeft toegang tot de examenvoorzieningen met in achtneming van de toelatingseisen die staan beschreven in het examenplan. lid 2 Degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen wenst te worden toegelaten, kan zich als examendeelnemer in laten schrijven. Aan die inschrijving kunnen kosten verbonden zijn en worden nadere voorwaarden gesteld. Deze examendeelnemer wordt ook extraneus genoemd. Art. 2.3 Afwezigheid De examencommissie stelt deelnemers die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat zijn aan examenvoorzieningen deel te nemen, in staat om na opheffing van de situatie van ziekte of overmacht- alsnog aan de betreffende examenvoorziening deel te nemen. De deelnemer overlegt een bewijs (verklaring van een arts e.d.) van zijn verhindering. De deelnemer heeft dan recht deel te nemen aan de volgende examengelegenheid en behoudt het recht op herkansing. versie 0.1/11 juli 2013/OM 2

3 Art. 2.4 Vrijstelling De examencommissie kan op verzoek van de deelnemer vrijstelling verlenen voor het afleggen van één of meerdere examenonderdelen (of -eenheden) op basis van resultaten die in eerder of elders in een officieel en erkend document zijn vastgelegd. De vrijstellingen worden opgenomen in het examendossier. Een beoordelaar baseert zich bij het verlenen van deze vrijstelling op de richtlijnen en criteria zoals die in de procesbeschrijving Examineren van studenten zijn vastgelegd. De beoordelaar werkt onder verantwoordelijkheid van de examencommissie. Art. 2.5 Examenplan Art. 2.6 Beoordeling lid 1 lid 2 lid 3 lid 4 De examencommissie stelt het examenplan van de opleiding vast. Het examen wordt conform dit plan uitgevoerd. De deelnemer verplicht zich om afspraken na te komen die betrekking hebben op het examen. Per exameneenheid wordt door de beoordelaar(s) vastgesteld of de prestatie van de deelnemer voldoet aan de vereisten. De behaalde resultaten worden opgenomen in het dossier van de deelnemer. De beoordeling van de kerntaken worden weergegeven in cijfers of met een beschrijving zoals onvoldoende, voldoende, goed of uitstekend. Voor Loopbaan en burgerschap geldt voor het generieke deel een inspanningsverplichting. Deelnemers moeten voldoen aan de inspanningseisen die ROCMN voor het onderdeel stelt. Deze inspanningsresultaten worden, nadat vastgesteld is dat hieraan voldaan is, weergegeven in de beschrijving inspanning aangetoond. Voor deelnemers aan cohorten vanaf geldt dat de examens voor Nederlandse taal en rekenen worden beoordeeld met cijfers op de referentieniveaus 2F of 3F afhankelijk van het niveau van de opleiding. De moderne vreemde talen worden op CEF niveaus beoordeeld. De examencommissie maakt de resultaten van een examen binnen zes schoolweken schriftelijk bekend aan de deelnemer. Art. 2.7 Onregelmatigheden lid 1 De examencommissie kan maatregelen treffen tegen deelnemers die ten aanzien van het examen onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, wordt de deelnemer door de examencommissie gehoord. De deelnemer kan zich laten bijstaan; de minderjarige deelnemer kan zich laten vergezellen door een wettelijke vertegenwoordiger. lid 2 Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt: - het oneigenlijk gebruik van apparatuur; - het plegen van fraude tijdens de afname - het niet-authentiek zijn van ingeleverd examenwerk. - het gebruik van niet toegestane hulpmiddelen - het niet opvolgen van instructies van toezichthouders en beoordelaars. Het is ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen of handelingen aan te merken als onregelmatigheid in de zin van dit artikel. lid 3 De examencommissie deelt haar maatregel binnen tien schooldagen mee aan de deelnemer, nadat de onregelmatigheid schriftelijk door de beoordelaar is gemeld aan de examencommissie. De examencommissie wijst de deelnemer daarbij op de mogelijkheid tot het aantekenen van beroep. lid 4 De examencommissie zendt van haar maatregel ook een afschrift aan de wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer als deze minderjarig is. lid 5 De maatregelen bedoeld in dit artikel kunnen zijn: - ongeldig verklaring van de betreffende exameneenheid - uitsluiting van verdere deelname aan het examen versie 0.1/11 juli 2013/OM 3

4 lid 6 - aanvullende sancties onder verantwoordelijkheid van de examencommissie. Indien de onregelmatigheid te wijten is aan het gedrag van personeel van de instelling of van hulpkrachten die door de instelling zijn aangetrokken, hetzij door gedraging hetzij door het verstrekken van verkeerde informatie, worden maatregelen als bedoeld in lid 5 alleen toegepast voor zover de kandidaat zelf verantwoordelijk is voor het ontstaan van die onregelmatigheid. Art. 2.8 Examengelegenheden De deelnemer wordt de gelegenheid geboden om examen af te leggen overeenkomstig de in het examenplan van de desbetreffende opleiding vermelde aantal mogelijkheden per exameneenheid. De deelnemer heeft recht op ten minste één herkansing. Art. 2.9 Waardepapieren lid 1 Een diploma wordt uitgereikt aan de deelnemer als: - uit de examenresultaten is gebleken dat aan alle kwalificatie-eisen van het kwalificatiedossier is voldaan; - aan alle kwalificatie-eisen van het brondocument Loopbaan en Burgerschap (LB) is voldaan en - de beroepspraktijkvorming met een voldoende is beoordeeld. lid 2 Een certificaat wordt aan de deelnemer uitgereikt als een certificeerbare eenheid, zoals bedoeld in artikel van de Wet Educatie en beroepsonderwijs, met goed gevolg is afgesloten. lid 3 Een bewijs van deelname met behaalde resultaat kan op verzoek worden uitgereikt als de deelnemer de opleiding verlaat, voordat aan de eisen voor het verstrekken van een diploma is voldaan. Onder resultaat wordt verstaan: de beoordeling van kwalificerende toetsen die onderdeel zijn van het examenplan. lid 4 Een bewijs van deelname met daarop het getoetste en behaalde resultaat voor Nederlands en rekenen wordt uitgegeven aan de deelnemer die na met een opleiding gestart is en waarvan de resultaten nog geen invloed hebben op de slag/zak beslissing. 3. De organisatie van examens Art. 3.1 Organisatie van examens lid 1 Het College van Bestuur van ROC Midden Nederland heeft ten behoeve van de organisatie, de inrichting en de uitvoering van examens voor het ROC en per college respectievelijk een Instellingsexamencommissie en een college-examencommissie ingericht. De samenstelling van de deze examencommissie is als volgt: voorzitter: Lid CvB secretaris: secretaris lid CvB leden: alle collegedirecteuren, van wie één aandachtsgebiedhouder Examinering is. De samenstelling is als volgt: voorzitter: collegedirecteur; secretaris: medewerker college; leden: alle afdelingsmanagers. lid 2 De college-examencommissie kan ten behoeve van de uitvoering van examens examencommissies inrichten op afdelings- of opleidingsniveau. Het inrichten van één of meerdere subexamencommissies is optioneel. lid 3 De verantwoordelijkheden en taken van de examencommissies zijn vastgelegd in de procesbeschrijving Examineren van Studenten. lid 4 De taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij examens zijn vastgelegd in de procesbeschrijving Examineren van Studenten. versie 0.1/11 juli 2013/OM 4

5 Art. 3.2 Exameninformatie lid 1 De examencommissie verstrekt de deelnemer tijdig volledige informatie over de examens. lid 2 Alle gegevens over de inhoud, vorm, plaats van afname, beoordeling/beoordelaars, toelatingseisen, weging, cesuur en herkansingen van de exameneenheden staan vermeld in het examenplan. Het examenplan wordt bekend gemaakt via de Studiegids, Inhoud opleiding en examen, dat op Blackboard wordt geplaatst. Het college, cq de examencommissie draagt zorg voor tijdige en juiste informatie over de examens aan de deelnemers Art. 3.3 Hulpmiddelen In de instructie van de exameneenheid staat vermeld welke hulpmiddelen de deelnemers tijdens de afname mag gebruiken. Art. 3.4 Bewaartermijn Het examenwerk van de deelnemer wordt, als de aard of omvang van het werk dat toelaat, samen met het examen, de beoordelingscriteria en de begeleidende protocollen bewaard door de examencommissie. De bewaartermijn is 12 maanden en gaat in op het moment dat de betreffende onderwijsovereenkomst wordt beëindigd. Art. 3.5 Geheimhouding lid 1 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examens en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examens noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. lid 2 Het college heeft voor het bewaren en overdragen van exameninstrumenten een zodanige procedure ingericht dat de geheimhouding is gewaarborgd. Art. 3.6 Aangepaste examens voor deelnemers met een beperking en anderstaligen Voor anderstalige deelnemers en deelnemers met een beperking kan de examencommissie toestaan dat de afname van bepaalde exameneenheden in afwijkende vorm en/of duur plaatsvinden conform de procedure aangepaste examinering zoals beschreven in het proces Examineren van studenten. Art. 3.7 Inzage De deelnemer heeft recht op inzage van het beoordeelde, gemaakte examenwerk en op een motivering van de beoordeling. De examencommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de inzage. De inzage vindt plaats binnen tien schooldagen nadat de resultaten bekend zijn gemaakt. versie 0.1/11 juli 2013/OM 5

6 4. De richtlijnen voor uitvoering van examens Art. 4.1 Deskundigheid De college-examencommissie waarborgt dat de medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van examens over de nodige deskundigheid beschikken om hun taken ten aanzien van het examen naar behoren te kunnen verrichten. Art. 4.2 Afname en beoordeling De college-examencommissie waarborgt dat: - het afnemen van het examen/de exameneenheid zorgvuldig geschiedt. (Zie hiervoor ook artikel 2 van dit reglement). - de beoordeling van het afgelegde examen/ de exameneenheid zorgvuldig wordt uitgevoerd. Art.4.3 Afnamecondities. lid 1 De examencommissie draagt er zorg voor dat: - voldoende toezicht aanwezig is en de surveillant(en) geïnstrueerd. - de examensfeer en condities gewaarborgd zijn. - de kandidaat tijdens de afname uitsluitend gebruik kan maken van toegestane hulpmiddelen (zie handboek COE ); - voorkomen wordt dat kandidaten kennis kunnen nemen van elkaars antwoorden; - indien relevant: kandidaten na afloop van een afname geen papier en/of aantekeningen meenemen uit de examenruimte en dat de ingenomen aantekeningen worden vernietigd. Art.4.4 Afwezigheid lid 1 lid 2 lid 3 lid 4 De examencommissie ziet erop toe dat er tussen de instelling en de kandidaat en/of de ouders/verzorgers (indien mogelijk voorafgaand aan de feitelijke afwezigheid) adequaat is gecommuniceerd over de afwezigheid. De examencommissie: - maakt op het proces-verbaal melding van de afwezigheid; - hoort de kandidaat; - stelt vast of de genoemde reden een al dan niet geldige reden is voor afwezigheid. De examencommissie besluit welke maatregel(en) genomen wordt (worden), waarbij het recht om minimaal eenmaal te mogen herkansen binnen de opleidingstijd in elk geval geldt. De examencommissie informeert de kandidaat of, bij minderjarigheid diens ouder(s)/verzorger(s), schriftelijk over de wijze waarop het examen zal worden afgerond. Art.4.5 Te laat komen. lid 1 De examencommissie wordt geacht een kandidaat tot maximaal 30 minuten na aanvang daarna is er sprake van afwezigheid. lid 2 De eindtijd blijft bij het te laat komen door de kandidaat gelijk, tenzij nog tijdens de zitting in overleg met de inspectie anders wordt besloten. Als tijdens de zitting geen contact met de inspectie mogelijk is, neemt de examencommissie zelf de beslissing en meldt dit in het proces verbaal. versie 0.1/11 juli 2013/OM 6

7 Art.4.6 Onwel worden lid 1 Een eenmaal gemaakt examen kan achteraf niet ongeldig worden verklaard door een melding van de kandidaat. lid 2 Voor kandidaten van wie bekend is dat er in de thuissituatie grote spanningen zijn, bijvoorbeeld vanwege ziekte of overlijden van een familielid of vanwege andere ingrijpende persoonlijke omstandigheden, is het aan te raden om vanuit de instelling van tevoren te peilen of deelname aan het examen op dat moment aan de orde is. Verder is het raadzaam om bij de plaatsing in de examenruimte rekening te houden met kandidaten met een bepaalde ziekte of aandoening. lid 3 Als een kandidaat tijdens de zitting onwel wordt, overlegt de examencommissie in eerste instantie met de kandidaat over de vraag of deze het examen kan voortzetten. lid 4 Als de kandidaat het examen niet kan afmaken, gaat de examencommissie tijdens de zitting na of de kandidaat het examen later op diezelfde dag kan voortzetten. De examencommissie maakt hiervan melding in het proces-verbaal. lid 5 Als de kandidaat het examen op diezelfde dag kan voortzetten, dient de kandidaat tot die tijd in quarantaine te worden gehouden. lid 6 Indien de kandidaat het examen niet op dezelfde dag kan voortzetten, bepaalt de examencommissie om het tijdens de zitting gemaakte examenwerk ongeldig te verklaren. Op het proces-verbaal wordt melding gemaakt van de reden. lid 7 De examencommissie informeert de kandidaat of, bij minderjarigheid diens ouders, schriftelijk over de wijze waarop het examen zal worden afgerond. 5. Klacht en Beroep Art. 5.1 Klacht indienen lid 1 Een deelnemer kan tegen maatregelen en beslissingen met betrekking tot het examen schriftelijk een klacht indienen via een meldknop op de website van ROC MN door middel van een klachtenformulier ( lid 2 De klacht dient binnen tien schooldagen te worden ingediend. De termijn vangt aan de dag nadat de beslissing door de beoordelaar of de examencommissie is bekend gemaakt. Wanneer de klacht later wordt ingediend staat geen beroep meer open tegen de afhandeling van de klacht bij de Commissie van Beroep voor de Examens. lid 3 De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht. Art. 5.2 Behandeling van de klacht lid 1 ROC MN streeft er naar de klacht binnen dertig schooldagen af te handelen. Eventueel kan de behandeling één keer twintig schooldagen worden verlengd. Verdere verlenging kan alleen met toestemming van de klager. lid 2 De klacht wordt in behandeling genomen door de examencommissie. Bij de afhandeling van de klacht wordt contact gezocht met de klager en krijgt deze gelegenheid zijn klacht toe te lichten. lid 3 De klager ontvangt schriftelijk en gemotiveerd bericht omtrent de afhandeling van de klacht. lid 4 ROCMN draagt zorg voor registratie van de ingediende klachten en bezwaren. lid 5 ROC MN rapporteert jaarlijks over de ingediende klachten en bezwaren. versie 0.1/11 juli 2013/OM 7

8 Art. 5.3 Beroep: In beroep gaan lid 1 Een deelnemer kan tegen een beslissing van de beoordelaar of de examencommissie in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens van het ROC Midden Nederland. lid 2 De deelnemer dient, om in beroep te gaan, een beroepschrift in bij de Commissie van Beroep voor de Examens. lid 3 De deelnemer dient het beroepsschrift in binnen twee weken (tien schooldagen). De termijn vangt aan de dag nadat de beslissing door de beoordelaar of de examencommissie is bekend gemaakt. Art. 5.4 Beroepschrift lid 1 Het beroepschrift bevat: - naam en adres van de indiener; - datum van indiening; - omschrijving van de beslissing of maatregel waartegen beroep wordt ingediend; - de gronden van het beroep. lid 2 Het beroep wordt ingediend bij het bevoegd gezag: ROC Midden Nederland t.a.v. Commissie van Beroep voor de examens Postbus GB UTRECHT lid 3 Bij ontvangst voorziet de Commissie van Beroep voor de Examens het beroepschrift van een dagstempel. De dagstempel toont de datum waarop het beroep is ontvangen en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijn van twee weken (10 schooldagen) waarbinnen het beroepschrift ingediend moet worden. De commissie van beroep stelt de college examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep. Art. 5.5 Minnelijke schikking Nadat de deelnemer het beroepschrift heeft ingediend, kan in overleg met de college examencommissie alsnog worden geprobeerd tot een minnelijke schikking (overeenstemming) te komen en daarmee het probleem op te lossen. Als dit lukt, hoeft het ingediende beroep niet te worden behandeld. Art. 5.6 Termijn uitspraak beroep lid 1 De Commissie van Beroep voor de Examens beslist zo mogelijk binnen vier weken (20 schooldagen) na indiening van het beroep. De commissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van twee weken (10 schooldagen). lid 2 De beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de indiener van het beroepschrift. Als deze minderjarig is, stuurt de Commissie van Beroep voor de Examens ook aan de ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) een afschrift van haar beslissing. lid 3 De Commissie van Beroep voor de Examens deelt de uitslag mee aan het College van Bestuur met een afschrift aan de voorzitter van de college examencommissie van het betrokken college. versie 0.1/11 juli 2013/OM 8

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 0.2 Vastgesteld op: 16 december 2015 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2015 Examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2014-2015 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. De belangrijkste begrippen staan opgenomen. Een lijst

Nadere informatie

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4

Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4 Examenreglement ROC Midden Nederland Beroepsgerichte opleidingen 2015-2016 versie: 1.4 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. De belangrijkste begrippen staan opgenomen.

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Examenreglement Vastgesteld door Stuurgroep ExTra

Examenreglement Vastgesteld door Stuurgroep ExTra Examenreglement 2016-17 Vastgesteld door Stuurgroep ExTra - 11 07 2016 Het examenreglement is inclusief aangepast hoofdstuk 3.1 voor ExTra - de pilotcolleges. Examenreglement ROC Midden Nederland 2016-2017

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement Van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland-Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is vastgesteld op 1 juli 2016 door dhr. H.J. van Gorkom, directeur onderwijs en strategie namens

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Examenreglement Nederlandse Kappersakademie Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Inwerkingtreding per 1 augustus 2010 Examenreglement 1 Colofon Datum Augustus

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2015-1 augustus 2016 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ingestemd op: Directieteam Instemming 30 maart 2015 Studentenraad Advies 19

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement Bijlage 11: Examenreglement 1. Algemeen Binnen ROC TOP kennen we algemene afspraken en huisregels met betrekking tot de examens. We verwachten van alle betrokkenen dat zij de regels in acht nemen. De examenleiding

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2016-1 augustus 2017 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Vergadering Behandeling Raad van Bestuur Voorgenomen besluit 5 april 2016

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Vastgesteld 15 mei 2009 Zadkine Postbus 84021 3009 CA ROTTERDAM 010-214 00 44 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Artikel 1 De regeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement vastgesteld door de Examencommissie op : 3 juli 2017 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 23 oktober 2017 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Examenreglement (versie 15 oktober 2011)

Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Het examenreglement beschrijft de regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de totstandkoming, organisatie en beoordeling van examens. Het Arcus College

Nadere informatie

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens Bijlage 3 - PAGINA 1 bijlage 3: REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Albeda college Bijlage 3 - PAGINA 2 Artikelen Reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Afnamereglement examens uitgevoerd op school

Afnamereglement examens uitgevoerd op school Afnamereglement examens uitgevoerd op school Bronnen: - Examenreglement ROC Menso Alting - Diplomamodel (Staatscourant 2012 nr. 10761, 4 juni 2012) 1. Organisatie van examens op school 1.1 Het examen Een

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 6 juni 2017 en treedt in werking vanaf het studiejaar 2017-2018. Het examenreglement geldt vanaf het

Nadere informatie

Examenreglement Albeda College. Examenreglement. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies.

Examenreglement Albeda College. Examenreglement. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. Examenreglement Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. Vastgesteld door het college van bestuur april 2015 Ingangsdatum: 1-8-2015 Inhoud Voorwoord 4 Wettelijke verplichting... 4 Uitwerking...

Nadere informatie

Examenreglement April 2017

Examenreglement April 2017 Examenreglement April 2017 Inhoud 1. Examenreglement... 3 Toezicht 4 Examenorganisatie 4 1.3 Centrale examinering 4 1.5 Examendeelnemer 4 1.6 Vrijstelling 5 1.7 Aangepaste examinering 5 1.8 Afwijkingen

Nadere informatie

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Vastgesteld op 31-10-2011 het College van Bestuur Zadkine Ingangsdatum 1 november 2011 Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 15 september 2015 en treedt in werking vanaf het studiejaar

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek Examinering Leeuwenborgh

Handboek Examinering Leeuwenborgh Handboek Examinering Leeuwenborgh Document 5.2: Het Examenreglement 5.2. Het Examenreglement van Leeuwenborgh Het voorliggende examenreglement is geldig voor de reguliere MBO-opleidingen. Daar waar dit

Nadere informatie

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College Pagina 1 van 20 Inhoud 1. De regeling van de examens 2. De organisatie van de examens 3. Beroep 4. Slotartikelen Bijlagen 1. Samenvatting

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering Vastgesteld 3 januari 2011 Regeling beroep examinering Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 3 2. REGELING BEROEP EXAMINERING... 4 2 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Instemming Studentenraad : Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Examenprotocol 2013-2014

Examenprotocol 2013-2014 Examenprotocol 2013-2014 In het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB 1 staat het volgende: Artikel 6 Taken College voor examens, lid 1, onderdeel j. Het college is belast met het bij regeling vaststellen

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013

Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013 Examenreglement Groningen, juli 2013 Het hierna volgende examenreglement maakt deel uit van het Onderwijs en Examenreglement (OER), op grond van artikel 7.4.8 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Nadere informatie

Examenreglement Scalda

Examenreglement Scalda Examenreglement Scalda Besluit College van Bestuur d.d. 7 april 2015 Advies Directieteam d.d. 23 maart 2015 Tekstueel aangepast d.d. 2 juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Algemene Bepalingen... 3 1. Regeling

Nadere informatie

Actuele link naar deze regeling:

Actuele link naar deze regeling: Actuele link naar deze regeling: http://www.wetten.overheid.nl/bwbr0036416/ Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00621, houdende vaststelling van het examenprotocol

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

BEROEPSGERICHTE KWALIFICATIESTRUCTUUR

BEROEPSGERICHTE KWALIFICATIESTRUCTUUR EXAMENREGLEMENT BEROEPSGERICHTE KWALIFICATIESTRUCTUUR SUMMA COLLEGE 2014-2015 Datum : 1 juli 2014 Versie : 1.5a Versiebeheer Versie Datum Omschrijving Door 0.1 20 juli 2009 Definitieve vaststelling CvB

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND

EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND voor alle studenten die gestart zijn met een mbo-opleiding vanaf 1 augustus 2012 Ingangsdatum : 1 augustus 2017 Status : Vastgesteld Raad van Bestuur Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan.

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan. Algemene Voorwaarden Overzicht opleidingen Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor alle opleidingen. Aan inschrijving voor deze opleiding stellen we geen vooropleidingseisen vast. Het onderwijsprogramma

Nadere informatie

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen.

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. Examenreglement ExSI 0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. 1. Begrippen Artikel 1.1 Dit examenreglement verstaat onder de volgende begrippen:

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen

Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen Examenplan BIG Herregistratie verpleegkundigen Versie 3.0 Vastgesteld op: 30 augustus 2017 Door: Vaststellingscommissie Kennisnetwerk en Examencommissie BIG Herregistratie ROC MN Examenplan BIG Herregistratie

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs HORIZONCOLLEGE.NL

Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs HORIZONCOLLEGE.NL Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College (geldig vanaf 1 augustus 2016) Examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 47592 23 augustus 2017 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 26 juni 2017, nummer CvTE-17.01282, houdende

Nadere informatie

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Mbo SG Bonaire Kaya Korona # 4 Kralendijk 7178142 EXAMENREGLEMENT Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen Examenplan BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: Vaststellingscommissie Kennisnetwerk en Examencommissie ROC MN. Examenplan BIG herregistratie. 1. Algemeen

Nadere informatie

Checklisten schoolexamen

Checklisten schoolexamen Checklisten schoolexamen 2010-2011 Checklist 1 Examenreglement Inleiding Het Eindexamenbesluit bepaalt in artikel 31.2 en 31.3 dat het bevoegd gezag een eindexamenreglement opstelt en voor 1 oktober aan

Nadere informatie

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend)

Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Verantwoording eindexamenresultaat per kerntaak Ondernemer Retail ( crebo 25166) ( Kwalificerend) Kerntaak 1: Start een retailonderneming BOR-OP-s Ondernemingsplan schriftelijk min 35,0% BOR-OP-v Ondernemingsplan

Nadere informatie

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College (geldig vanaf 1 augustus 2014) Pagina 1 van 20 Inhoud 1. De regeling van de examens 2. De organisatie van de examens 3. Beroep 4. Slotartikelen

Nadere informatie

Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015 Geldend van t/m heden

Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015 Geldend van t/m heden Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015 Geldend van 01-08-2017 t/m heden Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00621, houdende vaststelling

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage

IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage IFV Uitvoeringsregeling Bezwaar en inzage Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26780 27 augustus 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01456, houdende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN P E R S P E C T I E F L E E R W E R K B E D R I J V E N

ALGEMENE VOORWAARDEN P E R S P E C T I E F L E E R W E R K B E D R I J V E N ALGEMENE VOORWAARDEN P E R S P E C T I E F L E E R W E R K B E D R I J V E N Perspectief leerwerkbedrijven, Ripperdastraat 13a 2011 KG Haarlem Waarom algemene voorwaarden bij Perspectief Leerwerkbedrijven?

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Inleiding Dit model is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 14 mei 2013 en gelegitimeerd door het Algemeen

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

In de Studiegids Onderwijs- en Examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens.

In de Studiegids Onderwijs- en Examenregeling (St-OER) van je opleiding staat informatie over de inhoud, de vorm en de organisatie van de examens. Examenreglement mbo Rijn IJssel 2015-2016 Het examenreglement mbo van Rijn IJssel zorgt ervoor dat voor iedere student gelijke examenregels gelden en is onderdeel van de onderwijs- en examenregeling van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie