Examenreglement (versie 15 oktober 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement (versie 15 oktober 2011)"

Transcriptie

1 Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Het examenreglement beschrijft de regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de totstandkoming, organisatie en beoordeling van examens. Het Arcus College is verantwoordelijk voor de examinering, inclusief de examinering binnen de beroepspraktijkvorming (bpv). In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding staat aangegeven hoe je wordt beoordeeld en welke examens er zijn. Dit examenreglement is onlosmakelijk verbonden met de OER van de opleiding. Ingangsdatum reglement Artikel 1 Deze versie van het examenreglement gaat in per 15 oktober 2011 en geldt voor de examinering van elke opleiding die het Arcus College volgens het CREBO verzorgt. Samenstelling examencommissie Artikel 2 1. Het College van Bestuur heeft ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de examens per opleiding (of groep van opleidingen) een examencommissie ingesteld. 2. De examens en/of examenonderdelen waarop dit reglement van toepassing is, worden onder verantwoordelijkheid van de examencommissie afgenomen. Artikel 3 1. De examencommissie bestaat uit de Unitdirecteur van de unit waaronder de opleiding valt, alsmede de Opleidingscoördinator van de opleiding en medewerkers die belast zijn met het verzorgen van de opleiding. 2. De voorzitter van de examencommissie kan een subexamencommissie instellen voor ondersteuning bij de uitvoering van zijn taken. Taken examencommissie Artikel 4 De taken van de examencommissie zijn in elk geval: 1. de organisatie van de examens; 2. de afname van de examens; 3. het aanwijzen van de examinatoren; 4. het verlenen van vrijstelling (op grond van de WEB en op grond van richtlijnen van het bevoegd gezag); 5. het vaststellen van regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens het afnemen van het examen of de examenonderdelen; 6. het vaststellen van de eventuele afwijkende wijze van examinering voor specifieke doelgroepen, waaronder in ieder geval gehandicapten en mensen met een beperking; 7. het geven van richtlijnen aan examinatoren met betrekking tot beoordeling en uitslag. Artikel 5 1. De examencommissie wijst de examinatoren aan. 2. Als examinator kunnen optreden de medewerkers die belast zijn met het verzorgen van het onderwijs in de betreffende opleiding en/of afdeling en voor wat betreft de bpv uit personen die met het verzorgen van het desbetreffende onderricht zijn belast. Inschrijving Artikel 6 Degenen die bij het Arcus College als deelnemer of extraneus zijn ingeschreven, hebben toegang tot de examenvoorzieningen. Bijzondere bepalingen zijn opgenomen in de onderwijs- en examenregeling (OER). Artikel 7 Degene die niet als deelnemer bij het Arcus College is ingeschreven, maar uitsluitend tot de examenvoorziening wenst te worden toegelaten, kan als extraneus aan het examen deelnemen. Met de extraneus wordt een aparte overeenkomst afgesloten.

2 Aanmelding examen/deelkwalificaties Artikel 8 Deelnemers met wie het Arcus College een onderwijsovereenkomst heeft afgesloten, hebben zich daarmee aangemeld voor het examen, omvattende de examenonderdelen conform de betreffende OER. Artikel 9 Een ieder kan zich inschrijven als extraneus (examendeelnemer) door ondertekening van de Examenovereenkomst met het Arcus College. Door inschrijving zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing. Daarnaast geldt als voorwaarde voor de inschrijving voor het examen dat betaling van de kosten per examen zoals genoemd in de Examenovereenkomst heeft plaatsgevonden (niet tijdige betaling kan leiden tot het niet mogen deelnemen aan het examen). Bekendmaking examens Artikel Bij de start van het schooljaar wordt het examenprogramma aan alle betrokkenen bij het examen uitgereikt. Dit programma staat beschreven in de OER. 2. Tijdens de opleiding wordt de (examen)deelnemer minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan het examen geïnformeerd over tijd en plaats en eventueel gebruik van hulpmiddelen. Vrijstelling Artikel Op grond van bewijsstukken kan de deelnemer vrijstelling(en) krijgen voor een bepaald examen(onderdeel). De deelnemer richt hiertoe een schriftelijk verzoek aan de examencommissie. 2. De examencommissie verleent op grond van artikel lid 3 van de WEB een vrijstelling aan deelnemers die in het bezit zijn van een certificaat van een andere instelling voor het met het certificaat overeenkomende examenonderdeel. 3. Andere gronden op basis waarvan een deelnemer vrijstelling kan vragen, zijn verklaringen van Eerder Verworven Competenties die zijn afgegeven door geaccrediteerde EVC-centra. Ziekte/overmacht Artikel 12 Deelnemers die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat zijn aan het examen deel te nemen, worden na afloop van hun ziekte of na afloop van een overmachtsituatie bij de eerstvolgende mogelijkheid in de gelegenheid gesteld het betreffende examen af te leggen. De examencommissie kan hierbij nadere bepalingen aangeven en voorwaarden stellen ten aanzien van de wijze waarop dit examen wordt afgenomen. Artikel 13 De examencommissie bepaalt of er daadwerkelijk sprake is van ziekte of overmacht en kan in verband hiermee bewijsmiddelen verlangen. In het geval er geen sprake blijkt te zijn van ziekte of overmacht kan de examencommissie het handelen van de deelnemer als onregelmatigheid aanmerken in de zin van artikel 8 van dit reglement. Aanwezigheid Artikel Deelnemers zijn verplicht deel te nemen aan het examen waarvoor zij zijn ingeschreven. 2. Deelnemers die aan een examen niet hebben deelgenomen dienen zich daarvoor schriftelijk te verantwoorden bij de secretaris van de examencommissie. 3. De examencommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim. 4. Alleen voor deelnemers die een geldige reden hebben, komt een volgende examengelegenheid in de plaats van de verzuimde examengelegenheid. 1

3 Aanvang examen Artikel (Examen)deelnemers dienen op tijd aanwezig te zijn. Nadere regels hiervoor staan vermeld in de studiegids. 2. Een (examen)deelnemer die te laat is wordt tot uiterlijk 30 minuten na de aanvang van het examen nog toegelaten tot de examenruimte. Dit geldt echter alleen wanneer de aard en duur van het examen dit toelaat én geen andere deelnemer die aan hetzelfde examen deelneemt de examenruimte verlaten heeft. 3. Als de (examen)deelnemer te laat komt, wordt geen extra tijd ter beschikking gesteld. Fraudebepalingen Artikel 16 De examencommissie kan bij gebleken onregelmatigheden bij examinering maatregelen treffen tegen de (examen)deelnemer. Voordat de maatregel wordt uitgevoerd, wordt de (examen)deelnemer schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen en in de gelegenheid gesteld gehoord te worden. De (examen)deelnemer kan zich laten bijstaan. De minderjarige (examen)deelnemer laat zich vergezellen door een wettelijke vertegenwoordiger. Artikel 17 Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt: 1. spieken; 2. het niet opvolgen van instructies van surveillanten; 3, het gebruik van niet-toegestane (elektronische) hulpmiddelen; 4, plagiaat. Verder staat het ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheid in de zin van dit artikel. Artikel 18 Onregelmatigheden als bedoeld in artikel 17 kunnen leiden tot oplegging van één of meerdere van de volgende maatregelen: 1. uitsluiting van (verdere) deelname aan examinering; 2. het ongeldig verklaren van één of meer examenonderdelen; 3. het bepalen dat het diploma, het certificaat en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd afleggen van het examen in de door de examencommissie aan te wijzen onderdelen. Artikel 19 Een ieder die betrokken is bij het examen en vermoedt dat er sprake is van fraude is verplicht dit te melden aan de examencommissie. Artikel 20 De partijen die betrokken zijn bij de Onderwijsovereenkomst en/of Praktijkovereenkomst die op de opleiding van toepassing is, worden schriftelijk in kennis gesteld van de maatregel. Een kopie van dit schrijven wordt in het deelnemersdossier opgenomen. Uitslag Artikel 21 De uitslag van elk examen(onderdeel) wordt door de examencommissie binnen drie weken na afname van het examen(onderdeel) aan de (examen)deelnemer bekend gemaakt. Voor examen(onderdelen) afgenomen en beoordeeld door externe instanties gelden andere termijnen. Deze termijnen worden aan de (examen)deelnemer meegedeeld. Artikel 22 Per examenonderdeel wordt door de examencommissie vastgesteld of een (examen)deelnemer deze met goed gevolg heeft afgerond. 2

4 Artikel 23 Een (examen)deelnemer heeft een examen met goed gevolg afgerond indien de eindbeoordeling afgerond een 6 of hoger is, of is uitgedrukt in een van de begrippen "voldoende"of "goed". Breuken van een half of meer worden naar boven afgerond; breuken van minder dan een half naar beneden. Artikel 24 Deelcijfers van examenonderdelen worden vastgesteld op één decimaal, waarbij de 2e decimaal wordt verwaarloosd. Eindcijfers van deelkwalificaties worden vastgesteld op een geheel getal. Artikel 25 Een (examen)deelnemer is geslaagd voor een examen indien alle examenonderdelen, noodzakelijk voor het behalen van een diploma, met goed gevolg zijn afgerond. Artikel 26 Alle uitslagen worden schriftelijk aan de (examen)deelnemer bekend gemaakt. Herkansing Artikel Indien een (examen)deelnemer een examen niet met goed gevolg heeft afgerond, wordt de gelegenheid gegeven tot herkansing. De examencommissie kan nadere bepalingen aangeven en voorwaarden stellen ten aanzien van de wijze waarop deze examens worden afgenomen. 2. Indien het resultaat van de herkansing lager uitvalt dan dat van het oorspronkelijke examen, geldt het hoogst behaalde cijfer. Artikel 28 De deelnemer dient zich voor een herkansing opnieuw voor het examen in te schrijven. Dit geldt tevens voor deelnemers die in overleg met de examencommissie in een versneld tempo het examen wensen af te ronden. Artikel 29 De examencommissie adviseert de deelnemer die na de herkansing niet is geslaagd voor een examen over de voortgang van de opleiding. Artikel 30 De examencommissie stelt de (examen)deelnemer op diens verzoek in de gelegenheid de opgaven en beoordelingscriteria van door hem gemaakte examens in te zien. Aangepaste wijze van examineren Artikel 31 De examencommissie kan toestaan dat ten aanzien van specifieke doelgroepen, waaronder in ieder geval mensen met een beperking, het examen geheel of gedeeltelijk wordt afgenomen op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van deelnemers. De wijze van afwijking is zodanig dat de eisen die bij het examen aan de (examen)deelnemer worden gesteld, zoveel mogelijk gelijk zijn aan die voor andere (examen)deelnemers. De aangepaste vorm moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die zijn geformuleerd in artikel 37. Beroepspraktijkvorming (bpv) Artikel 32 De bepalingen ten aanzien van bpv zijn vastgelegd in een praktijkovereenkomst (POK), afgesloten tussen de deelnemer, het Arcus College, de praktijkbiedende organisatie en voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), het bestuur van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB). Bewaren, inzagerecht en recht op bespreking Artikel Het schriftelijke en, voor zover dit bewaard kan blijven, praktische werk wordt gedurende ten minste twaalf maanden na de diplomering gearchiveerd en bewaard. Voor wat betreft grote en niet-houdbare werkstukken wordt volstaan met het bewaren van de protocollen. 3

5 2. Na afloop van de twaalf maanden wordt het schriftelijke werk vernietigd en wordt de deelnemer gedurende een maand in de gelegenheid gesteld om het praktische werk te verkrijgen. Indien de kandidaat geen gebruik maakt van de hem geboden gelegenheid, komt het praktische werk toe aan het bevoegd gezag. 3. Binnen een periode van vier lesweken na bekendmaking van de uitslag van het examen hebben belanghebbenden recht op inzage en heeft de deelnemer recht op bespreking van het materiaal en motivering van de beoordeling. De inzage vindt plaats onder toezicht van een medewerker die daartoe aangewezen is door de examencommissie; de examinator hoeft hierbij niet aanwezig te zijn. Geheimhouding Artikel 34 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Tenzij enig wettelijk voorschrift of zijn taak bij de uitvoering van de examinering hem tot bekendmaking verplicht. De richtlijnen voor de samenstelling van de examens Artikel 35 De examens worden vastgesteld onder verantwoordelijkheid van de examencommissie. Artikel 36 De examenonderdelen waarop de examens betrekking hebben en de vorm waarin de examens worden afgenomen worden minimaal 10 werkdagen van te voren aan de (examen)deelnemers bekend gemaakt. Kwaliteit Artikel 37 Examens voldoen aan daaraan te stellen kwaliteitscriteria. Dit betekent dat: 1. het examen de omvang van de examenstof niet te buiten gaat; 2. elk examen dat gebaseerd is op bepaalde examenstof, een zoveel mogelijk vergelijkbare moeilijkheidsgraad heeft als elk vorig examen met dezelfde examenstof, ongeacht de doelgroep waarvoor dit examen bestemd is en ongeacht de vorm waarin dit examen gesteld is; 3. examens voldoen aan de te stellen eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, validiteit en transparantie. De richtlijnen voor de beoordeling van de examens Artikel De prestatie van elke (examen)deelnemer wordt aan de hand van dezelfde normen op gelijke wijze beoordeeld. 2. De prestatie van elke (examen)deelnemer wordt beoordeeld aan de hand van normen die door de examencommissie zijn vastgesteld in een beoordelingsvoorschrift. Artikel 39 Voordat examinering plaatsvindt, is bepaald welke uitslag door de (examen)deelnemer minimaal moet worden behaald om voor een voldoende beoordeling in aanmerking te komen. (Examen)deelnemers worden desgevraagd door de examinator op de hoogte gebracht van de criteria die bij de beoordeling gehanteerd zijn. Artikel 40 Examinatoren moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet eenduidig zijn en in overeenstemming met de beoordelingscriteria. Bezwaar Artikel Een (examen)deelnemer kan tegen een besluit van de examencommissie schriftelijk bezwaar aantekenen bij de examencommissie. 2. Bezwaar moet worden ingediend binnen 2 weken na de bekendmaking van het besluit. 3. De examencommissie stelt de (examen)deelnemer schriftelijk op de hoogte van de ontvangst van het bezwaar en neemt binnen 2 weken na ontvangst een besluit. 4

6 4. Het besluit wordt schriftelijk medegedeeld aan de (examen)deelnemer onder verwijzing naar de mogelijkheid van beroep zie artikel 43 van dit reglement. 5. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het secretariaat van de examencommissie van de opleiding (voor adressen zie bijlage 1). Artikel 42 In het bezwaarschrift staat tenminste vermeld: - Opleiding; - Naam en adres van de indiener; - Datum van indiening; - Omschrijving van het besluit van de examencommissie waartegen bezwaar wordt ingediend; - De gronden van het bezwaar. Beroep Artikel Een (examen)deelnemer kan tegen een beslissing van de examencommissie op het bezwaar binnen 2 weken in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens. 2. De Commissie van Beroep voor de Examens stelt de examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep en stelt de deelnemer schriftelijk op de hoogte van de ontvangst van het beroep. 3. De Commissie van Beroep behandelt het beroep volgens het Reglement Commissie van Beroep voor de Examens. Dit reglement ligt ter inzage bij de secretaris van de examencommissie. 4. De Commissie van Beroep neemt binnen vier weken na ontvangst een besluit tenzij zij deze termijn heeft verlengd met ten hoogste twee weken. 5. Het besluit wordt conform artikel lid 5 van de WEB schriftelijk medegedeeld aan de deelnemer, aan de ouders, voogden of verzorgers van de deelnemer indien deze minderjarig is, aan het bevoegd gezag, aan het bedrijf dat of de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt en aan de inspectie. Artikel In het beroepsschrift staat tenminste vermeld: - Naam en adres van de indiener; - Dagtekening; - Omschrijving van het besluit op bezwaar van de examencommissie waartegen beroep wordt ingediend; - De gronden van het beroep; - Indien van toepassing een machtigingsbewijs. Bij het beroepsschrift worden verder afschriften van de op het besluit betrekking hebbende stukken verstrekt, waaronder in elk geval een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt. 2. Het beroepsschrift dient gericht te worden aan de secretaris van de Commissie van Beroep voor de Examens (zie voor adressen bijlage 1). Diploma's Artikel 45 De deelnemer die een examen met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt op verzoek een certificaat. Hij richt hiertoe een verzoek tot de examencommissie. Artikel 46 De deelnemer die geslaagd is voor alle examens van een kwalificatie, ontvangt hiervoor een diploma. Al of niet door de eigen instelling uitgereikte certificaten die deel uitmaken van het examen dienen -voorafgaand aan de uitreiking van het diploma- te worden ingeleverd bij de examencommissie. Artikel 47 Indien er geen diploma of certificaat uitgereikt kan worden, kan -op verzoek- aan de deelnemer die een opleiding verlaat, door de examencommissie een verklaring van de instelling worden overhandigd waarin de behaalde studieresultaten zijn aangegeven. Onvoorziene omstandigheden Artikel 48 In geval van omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur. 5

7 Geldigheid en reikwijdte Artikel 49 Deze versie van het examenreglement geldt voor alle deelnemers in de beroepsopleidingen en de opleidingen Educatie met uitzondering van de opleidingen Voortgezet Volwassenenonderwijs en opleidingen Nederlands als tweede taal I en II van het Arcus College gevestigd te Heerlen. 6

8 Definities Beroep Protest tegen een beslissing. Dat protest is gericht tot een instantie die onafhankelijk is van degene die de beslissing genomen heeft. Beroepspraktijkvorming (bpv) Onderwijs dat plaatsvindt in de praktijk van het beroep (dus in een bedrijf of organisatie). De bpv wordt verzorgd op grondslag van een overeenkomst, gesloten door 1) de instelling, 2)de deelnemer en 3) het bedrijf dat de bpv verzorgt. Bevoegd gezag Het bevoegd gezag voor de onderwijs- en examenregelingen is het College van Bestuur van het Arcus College. Bezwaar Protest tegen een beslissing. Dat protest is gericht tot de instantie die de beslissing genomen heeft. Certificaat Een bewijsstuk van het behalen van een examen(onderdeel) van een opleiding. Cesuur De laagste examenscore waaraan een voldoende wordt toegekend. Certificeerbare eenheid Samenhangende kerntaken of werkprocessen waarvoor een afzonderlijke beoordeling mogelijk is. College van Bestuur Het college dat belast is met het bestuur van het Arcus College. Commissie van Beroep voor de examens Een onafhankelijke commissie die het beroep behandelt dat door een deelnemer is ingesteld; de commissie oordeelt over de beslissingen van de examencommissie of van een examinator. CREBO Centraal Register Beroeps Opleidingen. Deelkwalificatie Een combinatie van eindtermen vastgesteld voor een bepaalde beroepsopleiding die in het licht van de uitoefening van het beroep waarop de opleiding is gericht, een zelfstandige betekenis heeft. Een deelkwalificatie wordt afgesloten met een examen. Deelnemer Een deelnemer is een persoon die is ingeschreven bij het Arcus College. Diploma Een diploma is een bewijsstuk voor het behalen van een opleiding. De examencommissie van het Arcus College reikt het diploma uit. Eindtermen Eindtermen zijn omschreven kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen, waarover degene die de opleiding voltooid, dient te beschikken. Examen Het examen toetst of de deelnemer bij het voltooien van de opleiding voldoet aan de eindtermen. Het examen kan bestaan uit afzonderlijke onderdelen. Het examen van beroepsopleidingen bestaat uit onderdelen die overeenkomen met de deelkwalificaties/werkprocessen. Het examen van een beroepsopleiding is met gunstig gevolg afgelegd indien de examens van die opleiding met gunstig gevolg zijn afgelegd. Examencommissie 7

9 De commissie die belast is met verschillende taken rond examens. Examenonderdeel Een onderdeel van het examen. Examenonderdelen kunnen onder andere bestaan uit deelkwalificaties, kerntaken, werkprocessen, beroepspraktijkvorming, Nederlands, Moderne Vreemde Talen (MVT), Rekenen en Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB). Examenprogrammering Het gedeelte van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin zo concreet mogelijk de examinering wordt omschreven in al zijn aspecten. Examinator/beoordelaar Degene die belast is met het beoordelen van het examen. Extraneus (examendeelnemer) Een ieder die uitsluitend wordt toegelaten tot de examenvoorzieningen. Kandidaat-deelnemer Een deelnemer die is ingeschreven maar nog niet in een opleiding is geplaatst. Kerntaak Een verzameling van samenhangende werkprocessen en competenties behorend bij het beroep. Leerweg De Wet educatie en beroepsonderwijs kent twee leerwegen, die tot eenzelfde kwalificatie leiden; a. de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): de praktijkcomponent omvat een praktijkdeel van 60% of meer van de studieduur. b. de beroepsopleidende leerweg (BOL): de praktijkcomponent omvat een praktijkdeel van minimaal 20% en minder dan 60% van de studieduur. OER De onderwijs- en examenregeling van de betreffende opleiding. Onderwijsovereenkomst De overeenkomst tussen deelnemer en het Arcus College die ten grondslag ligt aan de inschrijving. De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen tussen het Arcus College en deelnemer. Opleiding Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op het behalen van een diploma. Elke opleiding wordt afgesloten met een examen. Praktijkovereenkomst De overeenkomst die het Arcus College, de deelnemer en het bedrijf dat de bpv verzorgt, met elkaar afsluiten. Als het gaat om een praktijkovereenkomst voor de beroepsbegeleidende leerweg, ondertekent ook het landelijk orgaan dat daarmee verklaart dat de praktijkplaats een gunstige beoordeling heeft. Studiejaar Een normatief studiejaar bestaat uit veertig weken van elk veertig uren, waaronder begrepen de bpv. WEB Wet educatie en beroepsonderwijs Werkproces Een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. 8

10 Centrale Servicedesk Stichting Arcus College Telefoonnummer: Secretariaat van de examencommissies van het Arcus College Unit Techniek Schandelermolenweg CG Heerlen Telefoonnummer: Unit Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn Klompstraat KT Heerlen Telefoonnummer: Unit Horeca en Toerisme Willemstraat KZ Heerlen Telefoonnummer: Unit Administratie en Handel Meezenbroekerweg VK Heerlen Telefoonnummer: Unit Educatie/Trajectbureau Diepenbrockstraat TJ Heerlen Telefoonnummer: Secretariaat van de Commissie van Beroep voor de Examens Arcus College Centraal Bureau Telefoonnummer:

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0 Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus 207 6400 AE Heerlen 088-0ARCUS0 Ondergetekenden: De Onderwijsinstelling Arcus College, gevestigd te Heerlen, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Vastgesteld 15 mei 2009 Zadkine Postbus 84021 3009 CA ROTTERDAM 010-214 00 44 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Artikel 1 De regeling

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement Van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland-Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is vastgesteld op 1 juli 2016 door dhr. H.J. van Gorkom, directeur onderwijs en strategie namens

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement vastgesteld door de Examencommissie op : 3 juli 2017 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 23 oktober 2017 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

Examenreglement Scalda

Examenreglement Scalda Examenreglement Scalda Besluit College van Bestuur d.d. 7 april 2015 Advies Directieteam d.d. 23 maart 2015 Tekstueel aangepast d.d. 2 juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Algemene Bepalingen... 3 1. Regeling

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan.

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan. Algemene Voorwaarden Overzicht opleidingen Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor alle opleidingen. Aan inschrijving voor deze opleiding stellen we geen vooropleidingseisen vast. Het onderwijsprogramma

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2015-1 augustus 2016 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ingestemd op: Directieteam Instemming 30 maart 2015 Studentenraad Advies 19

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens Bijlage 3 - PAGINA 1 bijlage 3: REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Albeda college Bijlage 3 - PAGINA 2 Artikelen Reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2016-1 augustus 2017 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Vergadering Behandeling Raad van Bestuur Voorgenomen besluit 5 april 2016

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Geldig per 1 augustus 2014 Geldigheid en inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 6 juni 2017 en treedt in werking vanaf het studiejaar 2017-2018. Het examenreglement geldt vanaf het

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 15 september 2015 en treedt in werking vanaf het studiejaar

Nadere informatie

Examenreglement Albeda College. Examenreglement. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies.

Examenreglement Albeda College. Examenreglement. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. Examenreglement Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. Vastgesteld door het college van bestuur april 2015 Ingangsdatum: 1-8-2015 Inhoud Voorwoord 4 Wettelijke verplichting... 4 Uitwerking...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Examenreglement April 2017

Examenreglement April 2017 Examenreglement April 2017 Inhoud 1. Examenreglement... 3 Toezicht 4 Examenorganisatie 4 1.3 Centrale examinering 4 1.5 Examendeelnemer 4 1.6 Vrijstelling 5 1.7 Aangepaste examinering 5 1.8 Afwijkingen

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement Bijlage 11: Examenreglement 1. Algemeen Binnen ROC TOP kennen we algemene afspraken en huisregels met betrekking tot de examens. We verwachten van alle betrokkenen dat zij de regels in acht nemen. De examenleiding

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 0.2 Vastgesteld op: 16 december 2015 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2015 Examenreglement

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Artikel 7.5.1 e.v. Deze artikelen gaan over de commissie van beroep voor de examens. In dit artikel staat dat de commissie moet worden ingesteld.

Artikel 7.5.1 e.v. Deze artikelen gaan over de commissie van beroep voor de examens. In dit artikel staat dat de commissie moet worden ingesteld. Wettelijke vereisten F.1 Examenreglement F.1.1 Inleiding Het examenreglement is een verzameling regels, die gaat over procedures en voorschriften rond de totstandkoming, organisatie en beoordeling van

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen

Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen 2013-2014 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. Afname Beoordelaar Beroep Bevoegd gezag

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Examenreglement Nederlandse Kappersakademie Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Inwerkingtreding per 1 augustus 2010 Examenreglement 1 Colofon Datum Augustus

Nadere informatie

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Mbo SG Bonaire Kaya Korona # 4 Kralendijk 7178142 EXAMENREGLEMENT Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013

Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013 Examenreglement Groningen, juli 2013 Het hierna volgende examenreglement maakt deel uit van het Onderwijs en Examenreglement (OER), op grond van artikel 7.4.8 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Arcus OOK, maart 2015 Pagina 1 van 12 VOORWAARDEN De Centrale Studentenraad van Stichting Arcus College (hierna te noemen: Arcus) heeft ingestemd

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College Pagina 1 van 20 Inhoud 1. De regeling van de examens 2. De organisatie van de examens 3. Beroep 4. Slotartikelen Bijlagen 1. Samenvatting

Nadere informatie

Checklisten schoolexamen

Checklisten schoolexamen Checklisten schoolexamen 2010-2011 Checklist 1 Examenreglement Inleiding Het Eindexamenbesluit bepaalt in artikel 31.2 en 31.3 dat het bevoegd gezag een eindexamenreglement opstelt en voor 1 oktober aan

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. IVIO-Opleidingen Bolderweg AT Almere

EXAMENREGLEMENT. IVIO-Opleidingen Bolderweg AT Almere EXAMENREGLEMENT IVIO-Opleidingen Bolderweg 2 1332 AT Almere Kenmerk document: Versie: 2.0 februari 2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag van IVIO-Opleidingen op: Van: IVIO-Opleidingen, management Voor:

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3

Informatie examinering voor de student. Examencommissie Cluster ECUV versie 3 Informatie examinering voor de student Examencommissie Cluster ECUV 2015-2016 versie 3 Informatie examinering voor de student 2015, Rijn IJssel www.rijnijssel.nl Copyright bij de uitgever. Alle rechten

Nadere informatie

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen.

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. Examenreglement ExSI 0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. 1. Begrippen Artikel 1.1 Dit examenreglement verstaat onder de volgende begrippen:

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2.

ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Pagina 1 van 8 ALGEMEEN REGLEMENT VAN TOEZICHT EN EXAMENS VOOR DE NIVEAUS 1 EN 2. Algemeen reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111)

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Afnamereglement examens uitgevoerd op school

Afnamereglement examens uitgevoerd op school Afnamereglement examens uitgevoerd op school Bronnen: - Examenreglement ROC Menso Alting - Diplomamodel (Staatscourant 2012 nr. 10761, 4 juni 2012) 1. Organisatie van examens op school 1.1 Het examen Een

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND

EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND EXAMENREGLEMENT MBO MBORIJNLAND voor alle studenten die gestart zijn met een mbo-opleiding vanaf 1 augustus 2012 Ingangsdatum : 1 augustus 2017 Status : Vastgesteld Raad van Bestuur Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Handboek Examinering Leeuwenborgh

Handboek Examinering Leeuwenborgh Handboek Examinering Leeuwenborgh Document 5.2: Het Examenreglement 5.2. Het Examenreglement van Leeuwenborgh Het voorliggende examenreglement is geldig voor de reguliere MBO-opleidingen. Daar waar dit

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie