Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College"

Transcriptie

1 Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld in de WEB (art 7.4.8) en is van toepassing op alle beroepsopleidingen die gebaseerd zijn op een eindtermgericht kwalificatiedosser, opleidingen funderende educatie en opleidingen NT2. 1

2 Inhoud 1 Informatie ten behoeve van de deelnemers (inleiding) Examencommissie Deelname aan de examens Vrijstellingen Deelname en verhindering De richtlijnen voor de samenstelling van de examens Richtlijnen voor de beoordeling van de examens Vaststelling resultaten deelkwalificaties Bekendmaking uitslagen examentoetsen en examens Herkansingen Inzage- en besprekingsrecht Bewaartermijn Beroepspraktijkvorming Diploma s, certificaten en verklaringen Onregelmatigheden Klachten Bezwaar Beroep Geheimhouding Toezicht Overige bepalingen Begrippenlijst

3 1 Informatie ten behoeve van de deelnemers Het College van Bestuur van het Da Vinci College heeft een onderwijs- en examenregeling (hierna te noemen OER) vastgesteld. De OER wordt voor aanvang van het cursusjaar aan de deelnemers bekendgemaakt. Het examenreglement is een algemene bijlage van de OER. De OER is een schriftelijk overzicht, waarin onder andere gegevens zijn vermeld met betrekking tot de inhoud, vorm, planning en organisatie van het examen of onderdelen van het examen (toetsen). 2 Examencommissie Het College van Bestuur van het Da Vinci College stelt per opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in. De samenstelling van de examencommissie wordt in de OER beschreven. De examencommissie verstrekt de deelnemers duidelijke informatie over de inrichting van het onderwijs en de examens. De examencommissie zorgt voor tijdige informatie over doelen, vorm, toegestane hulpmiddelen, toetsduur en spreiding van de examentoetsen. De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens het afnemen van de examentoetsen. De examencommissie wijst de examinatoren aan. De commissie kan aan de examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven met betrekking tot de beoordeling van de examentoetsen. De examencommissie heeft de organisatie van de examens beschreven in het Kwaliteitshandboek. 3 Deelname aan de examens Het Da Vinci College geeft ingeschreven deelnemers de gelegenheid om het examen af te leggen. De voorwaarden voor deelname aan de examenonderdelen zijn beschreven in de OER. Examendeelnemers vallen onder dezelfde regels. Een examendeelnemer is iemand die geen onderwijs volgt, maar uitsluitend aan de examenonderdelen deelneemt. 4 Vrijstellingen De examencommissie kan op verzoek van de deelnemer op basis van Erkenning van Verworven Competenties (EVC), vooropleiding of ervaring, vrijstelling verlenen voor één of meer examentoetsen. De examencommissie baseert zich bij het verlenen van vrijstellingen op de richtlijnen, zoals die in de onderwijs- en examenregeling (OER) zijn neergelegd. Deelnemers die in het bezit zijn van een bewijs dat zij een deelkwalificatie hebben behaald bij een andere instelling zijn vrijgesteld van het daarmee overeenkomende examenonderdeel. 3

4 5 Deelname en verhindering Deelnemers zijn verplicht deel te nemen aan examentoetsen van de opleiding waarvoor zij zich hebben ingeschreven. Een deelnemer die verhinderd is aan de examentoetsing deel te nemen neemt vooraf contact op met de voorzitter van de examencommissie, of diens plaatsvervanger, en meldt de reden(en) van de verhindering. De voorzitter van deze commissie beoordeelt of er sprake is van een geldige reden. De commissie kan bij verhindering met geldige reden op verzoek van de deelnemer besluiten dat de eerstvolgende examentoetsgelegenheid in de plaats komt van de examentoets waarbij de deelnemer verhinderd was. De eerstvolgende examentoets wordt in dat geval niet als een herkansingsexamentoets aangemerkt. Een deelnemer die te laat is, meldt zich bij de voorzitter van de examencommissie of diens plaatsvervanger. Deze kan afhankelijk van de reden van het te laat zijn besluiten de deelnemer alsnog toestemming te verlenen aan de examentoets deel te nemen. De deelnemer kan niet meer tot de examentoets worden toegelaten, wanneer de eerste deelnemer de examentoetsruimte inmiddels heeft verlaten. 6 De richtlijnen voor de samenstelling van de examens Elke toets is gebaseerd op vastgestelde eindtermen. Deze eindtermen staan beschreven in de OER. Alle vragen en opdrachten van de examentoets moeten betrekking hebben op de eindtermen. Verschillende examentoetsen (bijvoorbeeld herkansingen en inhaaltoetsen) gebaseerd op dezelfde eindtermen zijn zoveel mogelijk van hetzelfde niveau, ongeacht de doelgroep waarvoor deze examentoets bestemd is en ongeacht de vorm waarin deze examentoets gesteld is. Voor specifieke doelgroepen en gehandicapten kan de examencommissie toestaan dat een examentoets in afwijkende vorm wordt afgenomen. 7 Richtlijnen voor de beoordeling van de examens De normen voor het beoordelen van de examentoets zijn vastgelegd in een beoordelingsvoorschrift. Examinatoren beoordelen de examentoets aan de hand van het beoordelingsvoorschrift. De beoordeling moet objectief zijn en in overeenstemming met de criteria die zijn vermeld in het beoordelingsvoorschrift. De mogelijk te behalen scores zijn vermeld op de examentoets(opgave). De deelnemer heeft het recht om het beoordelingsvoorschrift in te zien. De examinator stelt de deelnemer zo spoedig mogelijk na de examentoets op de hoogte van de gehanteerde normen. 8 Vaststelling resultaten deelkwalificaties De examencommissie stelt per deelkwalificatie vast of een deelnemer daarvoor geslaagd is of niet. De eindwaardering voor een deelkwalificatie kan worden weergegeven in een cijfer van 1 tot en met 10, of in een begrip als onvoldoende, "voldoende", "goed" of uitmuntend. Een deelnemer heeft een deelkwalificatie behaald als de eindbeoordeling afgerond een 6 of hoger is, of is uitgedrukt in een van de begrippen "voldoende" of "goed" of uitmuntend en de beroepspraktijkvorming voldoende is afgesloten. 4

5 Een deelnemer is geslaagd voor een kwalificatie indien alle deelkwalificaties, noodzakelijk voor het behalen van een diploma, zijn behaald. Cijfers van alle onderdelen van een deelkwalificatie worden vastgesteld op één decimaal, waarbij geen rekening wordt gehouden met de daarop volgende decimalen. Eindcijfers van deelkwalificaties worden vastgesteld op een geheel getal. Bij afronding worden breuken van een half of meer naar boven afgerond en breuken van minder dan een half naar beneden. Voor deelnemers aan de cursus Nederlands als tweede taal I en II gelden wettelijke regelingen die voor het begin van het cursusjaar aan de deelnemers bekend worden gemaakt. 9 Bekendmaking uitslagen examentoetsen en examens De examencommissie van de opleiding stelt de beoordeling van de examentoets vast binnen de in de onderwijs- en examenregeling gestelde termijn. 10 Herkansingen Als een deelnemer een examentoets niet met goed gevolg heeft afgerond, heeft hij het recht de examentoets in overeenstemming met de onderwijs- en examenregeling opnieuw af te leggen. 11 Inzage- en besprekingsrecht Deelnemers hebben recht op inzage en recht op bespreking met de examinator van de door de deelnemer gemaakte examentoets. Examinatoren motiveren de beoordeling van de examentoets aan de hand van het beoordelingsvoorschrift. 12 Bewaartermijn Het schriftelijke en, voor zover dit bewaard kan blijven, praktische examenwerk wordt door de examencommissie gedurende 1 jaar na diplomering bewaard. Na afloop van de bewaarperiode kan de deelnemer gedurende een maand het praktische examenwerk verkrijgen. Als de deelnemer geen gebruik maakt van deze gelegenheid kan het bevoegd gezag besluiten tot de vernietiging van het praktische examenwerk. 13 Beroepspraktijkvorming De examencommissie stelt vast of de betreffende eindtermen zoals vermeld in de OER zijn behaald. De examencommissie betrekt het oordeel van het opleidende bedrijf of de opleidende organisatie bij de beoordeling. 14 Diploma s, certificaten en verklaringen Een diploma met cijferlijst wordt uitgereikt aan de deelnemer die geslaagd is voor de vereiste deelkwalificaties en dus ook voor de beroepspraktijkvorming. De deelnemer die geslaagd is voor een deelkwalificatie en die de opleiding beëindigt, ontvangt een certificaat voor die deelkwalificatie. 5

6 15 Onregelmatigheden De examencommissie kan besluiten dat bepaalde gedragingen en handelingen van de deelnemer onregelmatig zijn. Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt: fraude; het niet opvolgen van instructies van surveillanten; het gebruiken van niet-toegestane hulpmiddelen. Indien de examencommissie van mening is dat er sprake is van onregelmatigheden door een deelnemer, wordt de betreffende deelnemer binnen 10 werkdagen na vaststelling van de onregelmatigheid gehoord door de commissie. Als de deelnemer minderjarig is, nodigt de commissie ook de wettelijke vertegenwoordiger van de deelnemer uit bij het gehoor aanwezig te zijn. Deelnemers kunnen zich ook laten ondersteunen door een raadsman/-vrouw of een vertrouwenspersoon De examencommissie kan, nadat de deelnemer is gehoord, onder andere de uitslag van de betreffende toets ongeldig verklaren; het resultaat van de toets vaststellen op het cijfer 1 of onvoldoende ; (in het geval geen cijfers worden gegeven. de deelnemer uitsluiten van (verdere) deelname aan toetsing, al dan niet beperkt tot een bepaalde periode. Het besluit van de examencommissie wordt genomen binnen 10 werkdagen na het horen van de deelnemer. De deelnemer, (en in het geval van een minderjarige deelnemer de ouders), wordt binnen 5 werkdagen na het nemen van het besluit schriftelijk van dit besluit in kennis gesteld. Als de deelnemer definitief wordt uitgesloten van deelname aan de toetsing stelt de examencommissie de inspectie en (eventueel) het praktijk- of leerbedrijf op de hoogte van het besluit. 16 Klachten Een deelnemer kan over een beslissing van een examinator mondeling of schriftelijk een klacht indienen bij de voorzitter van de examencommissie, binnen 5 werkdagen nadat de deelnemer van dit besluit in kennis is gesteld. De voorzitter van de examencommissie kan de deelnemer informeren en adviseren over de wijze waarop het probleem dat de oorzaak is van de klacht kan worden opgelost. De klacht wordt binnen 10 werkdagen na het indienen van de klacht afgehandeld. 6

7 17 Bezwaar Als naar het oordeel van de deelnemer het probleem dat de oorzaak is van de klacht niet is opgelost, kan de deelnemer tegen een beslissing van de examencommissie of één van de examinatoren schriftelijk bezwaar maken bij de voorzitter van de examencommissie. Het bezwaarschrift houdt tenminste in: naam en adres van de indiener datum van indiening beschrijving van de beslissing waartegen bezwaar wordt aangetekend de gronden van het bezwaar De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt tien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag waarop de maatregel of het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt aan de deelnemer bekend is gemaakt. Als deze termijn wordt overschreden, kan de voorzitter het bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaren. De deelnemer ontvangt een schriftelijke bevestiging dat zijn bezwaar is ontvangen. De examencommissie stelt een onderzoek in voordat een beslissing wordt genomen. Als de examencommissie het noodzakelijk vindt voor de beoordeling van het bezwaar kan zij de deelnemer en andere betrokkenen, afzonderlijk of gezamenlijk, horen. Het horen gebeurt op zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk binnen drie werkdagen nadat het bezwaarschrift is ingediend. Als de deelnemer minderjarig is, nodigt de commissie de wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer uit om bij het gehoor aanwezig te zijn. Deelnemers kunnen zich ook laten ondersteunen door een raadsman/-vrouw of een vertrouwenspersoon. De voorzitter van de examencommissie neemt binnen tien werkdagen na het indienen van het bezwaar een besluit op bezwaar. Het besluit op bezwaar wordt schriftelijk aan de deelnemer (en in geval van een minderjarige deelnemer aan zijn wettelijke vertegenwoordiger) medegedeeld. 18 Beroep Het College van Bestuur van het Da Vinci College heeft een Commissie van Beroep voor de Examens ingesteld. Beslissingen van de examencommissie of van examinatoren kunnen worden beoordeeld door de Commissie van Beroep. Als de deelnemer het niet eens is met het besluit op bezwaar kan hij schriftelijk beroep instellen bij de Commissie van Beroep. Het beroepschrift bevat in ieder geval: naam en adres van de indiener datum van indiening beschrijving van de maatregel of de beslissing waartegen beroep wordt ingediend kopie van het bezwaarschrift kopie van het besluit op bezwaar de gronden van beroep 7

8 Het beroepschrift moet worden gezonden naar de bestuurssecretaris van het College van Bestuur van het Da Vinci College, adres Leerparkpromenade 100 te Dordrecht, Postbus 1184, 3300 BD Dordrecht. Het College van Bestuur stuurt het beroepschrift direct door naar de Commissie van Beroep voor de Examens. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt tien werkdagen na de dag waarop het besluit op bezwaar is verzonden. Als deze termijn wordt overschreden, kan de voorzitter het beroepschrift niet-ontvankelijk verklaren. In verband hiermee wordt aanbevolen het beroepschrift aangetekend te verzenden.. De deelnemer ontvangt een schriftelijke bevestiging dat zijn beroep is ontvangen De Commissie van Beroep stelt de examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep. De Commissie van Beroep stelt een onderzoek in voordat een beslissing wordt genomen. De Commissie van Beroep neemt bij haar beslissingen de bepalingen van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in acht. Als de commissie het noodzakelijk vindt voor de beoordeling van het beroep, kan de commissie de deelnemer en andere betrokkenen afzonderlijk of gezamenlijk horen. Dit horen gebeurt op zo kort mogelijke termijn, maar uiterlijk binnen tien werkdagen nadat het beroepschrift is ingediend. De commissie beslist binnen tien werkdagen na ontvangst van het beroepschrift. De commissie kan deze termijn verlengen met tien werkdagen. De Commissie van Beroep maakt haar beslissing schriftelijk bekend aan de deelnemer, aan de wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige deelnemers, het College van Bestuur, de examencommissie, de organisatie die de beroepspraktijk verzorgt en de inspectie. Zie bijlage achterin dit reglement voor een schema waarin is weergegeven hoe de te volgen procedure is. 19 Geheimhouding Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of zou moeten vermoeden, is verplicht deze gegevens geheim te houden. Dit geldt niet als een wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking verplicht of als het noodzakelijk is de gegevens bekend te maken op grond van hun taak bij de examinering. 20 Toezicht De inspectie houdt namens de minister toezicht op het onderwijs. Het KCE (KwaliteitsCentrum Examinering) is een onafhankelijke door de Minister erkende instelling die beoordeelt of de instelling zich houdt aan de beschreven examenprocessen en of de examenproducten voldoen aan de gestelde eisen. De organisatie van de examens (de zogenaamde examengang) wordt ten behoeve van het KCE beschreven in het Handboek Examinering. Het bestuur van de Stichting R.O.C. Zuid-Holland Zuid Da Vinci College, gevestigd te Dordrecht, is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van dit examenreglement. 8

9 21 Overige bepalingen Als dit examenreglement niet voorziet in gevallen waarin een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de examencommissie. De examencommissie deelt haar beslissing zo spoedig mogelijk mee aan de betrokken examinatoren en aan de inspectie. Dit examenreglement is van toepassing voor alle opleidingen van het Da Vinci College waarvoor de onderwijs- en examenregeling (OER) van toepassing is, zoals bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, die gebaseerd zijn op een eindtermgericht kwalificatiedossier. Dit reglement is geldig vanaf 1 augustus

10 22 Begrippenlijst Beroep Beroepspraktijkvorming Bezwaar Certificaat Deelkwalificatie Deelnemer Diploma Eindtermen Examen Examengang Examendeelnemer Examenprogrammering EVC Examinator De minister Normering Protest tegen een besluit op bezwaar. Dat protest is gericht tot een instantie die onafhankelijk is van degene die de beslissing genomen heeft. Onderwijs dat plaatsvindt in de praktijk van het beroep. Onderwijs in de praktijk van het beroep maakt deel uit van elke beroepsopleiding, of deze nu gevolgd wordt in de beroepsbegeleidende of de beroepsopleidende leerweg. Protest tegen een beslissing over een klacht. Dat protest is gericht tot de instantie die de beslissing heeft genomen. Het bewijsstuk voor het behalen van een deelkwalificatie van een opleiding. Een combinatie van eindtermen, vastgesteld voor een bepaalde opleiding, die een zelfstandige betekenis heeft. Iemand die zich met het oog op het gebruik van de onderwijsvoorzieningen op basis van een onderwijsovereenkomst laat inschrijven bij een onderwijsinstelling. Een bewijsstuk voor het behalen van een volledige kwalificatie van een opleiding. Omschreven kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen, waar over degene die een opleiding, of een deel ervan, voltooit, moet beschikken. Eindtermen hebben betrekking op het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren en kunnen betekenis hebben voor de doorstroming naar vervolgonderwijs. Onder het examen als bedoeld in Hoofdstuk 7 Titel 4 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs wordt het geheel van examentoetsen verstaan. De organisatie van de examens Degene die aan één of meer examenonderdelen deelneemt zonder als deelnemer te zijn ingeschreven Het gedeelte van de onderwijs- en examenregeling waarin zo concreet mogelijk de examentoetsing wordt omschreven in al zijn aspecten. Erkenning van verworven competenties Degene die belast is met het beoordelen van het examen of onderdelen daarvan. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beschrijving van de minimale prestatie van een examendeelnemer die wordt gebruikt om vast te stellen of een deelkwalificatie wordt beheerst. 10

11 De normering van een deelkwalificatie wordt vooraf bepaald en staat vermeld in de examenprogrammering. Surveillant Examentoets Examentoetsing Medewerker die toezicht houdt bij de afname van toetsen. Eén of meer opdrachten, door de deelnemers te vervullen bij de examinering van een examenonderdeel of een deel daarvan. De afname en beoordeling van een examenonderdeel of delen daarvan. 11

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement Van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland-Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is vastgesteld op 1 juli 2016 door dhr. H.J. van Gorkom, directeur onderwijs en strategie namens

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB

Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Examenreglement Zadkine voor educatie en beroepsopleidingen volgens de WEB Vastgesteld 15 mei 2009 Zadkine Postbus 84021 3009 CA ROTTERDAM 010-214 00 44 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Artikel 1 De regeling

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement (versie 15 oktober 2011)

Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Examenreglement (versie 15 oktober 2011) Het examenreglement beschrijft de regels, procedures en voorschriften met betrekking tot de totstandkoming, organisatie en beoordeling van examens. Het Arcus College

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2015-1 augustus 2016 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ingestemd op: Directieteam Instemming 30 maart 2015 Studentenraad Advies 19

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0

Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus AE Heerlen 088-0ARCUS0 Stichting Arcus College Examenovereenkomst beroepsonderwijs Postbus 207 6400 AE Heerlen 088-0ARCUS0 Ondergetekenden: De Onderwijsinstelling Arcus College, gevestigd te Heerlen, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Examenreglement Scalda

Examenreglement Scalda Examenreglement Scalda Besluit College van Bestuur d.d. 7 april 2015 Advies Directieteam d.d. 23 maart 2015 Tekstueel aangepast d.d. 2 juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Algemene Bepalingen... 3 1. Regeling

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Examenreglement Augustus 2015

Examenreglement Augustus 2015 Examenreglement Augustus 2015 Vastgesteld door: College van Bestuur Vastgesteld op: D.d. 26 juni 2015 Auteur: Bestuursbureau Inhoud Woord vooraf 3 Regeling van het examen 4 Gelegenheid Begrippen, toepassing

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2016-1 augustus 2017 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Vergadering Behandeling Raad van Bestuur Voorgenomen besluit 5 april 2016

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens Bijlage 3 - PAGINA 1 bijlage 3: REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Albeda college Bijlage 3 - PAGINA 2 Artikelen Reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

EXAMENREGLEMENT VMBO. In dit examenreglement wordt verstaan onder: EXAMENREGLEMENT VMBO Dit reglement is van toepassing op de leerlingen die in 2015-2016 in vmbo 4 zitten. Elk jaar reikt de rector aan docenten en leerlingen die bij dat examen betrokken zijn, een aangepaste

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement vastgesteld door de Examencommissie op : 3 juli 2017 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 23 oktober 2017 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan.

Kenmerkend voor de opleidingen is dat deze voor een groot gedeelte uit de praktijk bestaan. Algemene Voorwaarden Overzicht opleidingen Deze onderwijs- en examenregeling geldt voor alle opleidingen. Aan inschrijving voor deze opleiding stellen we geen vooropleidingseisen vast. Het onderwijsprogramma

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 15 september 2015 en treedt in werking vanaf het studiejaar

Nadere informatie

Examenreglement Koning Willem I College

Examenreglement Koning Willem I College Dit examenreglement is door de centrale examencommissie van het Koning Willem I College vastgesteld op 6 juni 2017 en treedt in werking vanaf het studiejaar 2017-2018. Het examenreglement geldt vanaf het

Nadere informatie

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College Pagina 1 van 20 Inhoud 1. De regeling van de examens 2. De organisatie van de examens 3. Beroep 4. Slotartikelen Bijlagen 1. Samenvatting

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

Examenreglement April 2017

Examenreglement April 2017 Examenreglement April 2017 Inhoud 1. Examenreglement... 3 Toezicht 4 Examenorganisatie 4 1.3 Centrale examinering 4 1.5 Examendeelnemer 4 1.6 Vrijstelling 5 1.7 Aangepaste examinering 5 1.8 Afwijkingen

Nadere informatie

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen

Examenreglement. Nederlandse Kappersakademie. Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Examenreglement Nederlandse Kappersakademie Onderdeel van de Algemene studie-informatie, tevens reglement/statuten dagopleidingen Inwerkingtreding per 1 augustus 2010 Examenreglement 1 Colofon Datum Augustus

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Standaard

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering Vastgesteld 3 januari 2011 Regeling beroep examinering Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 3 2. REGELING BEROEP EXAMINERING... 4 2 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 0.2 Vastgesteld op: 16 december 2015 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2015 Examenreglement

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Cultureel Werker 4 CREBONUMMER : 10746 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College 2014

Examenreglement van het Friesland College 2014 Examenreglement van het Friesland College 2014 Dit examenreglement is van toepassing op alle toetsen/examens (of onderdelen daarvan) van alle opleidingen van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs,

Nadere informatie

Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen

Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen Bijlage: 1: Examenreglement ROC Midden Nederland beroepsgerichte opleidingen 2013-2014 1. Begrippenlijst Deze begrippenlijst is onderdeel van het examenreglement. Afname Beoordelaar Beroep Bevoegd gezag

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA

Kwalificatiestructuur Sport 2012. Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Kwalificatiestructuur Sport 2012 Toetsdocumenten Toetsreglement sport KNSA Inleiding Dit model is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 14 mei 2013 en gelegitimeerd door het Algemeen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. IVIO-Opleidingen Bolderweg AT Almere

EXAMENREGLEMENT. IVIO-Opleidingen Bolderweg AT Almere EXAMENREGLEMENT IVIO-Opleidingen Bolderweg 2 1332 AT Almere Kenmerk document: Versie: 2.0 februari 2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag van IVIO-Opleidingen op: Van: IVIO-Opleidingen, management Voor:

Nadere informatie

Examenreglement Albeda College. Examenreglement. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies.

Examenreglement Albeda College. Examenreglement. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. Examenreglement Dit reglement vervangt alle voorgaande versies. Vastgesteld door het college van bestuur april 2015 Ingangsdatum: 1-8-2015 Inhoud Voorwoord 4 Wettelijke verplichting... 4 Uitwerking...

Nadere informatie

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen.

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. Examenreglement ExSI 0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. 1. Begrippen Artikel 1.1 Dit examenreglement verstaat onder de volgende begrippen:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Inzage en bezwaar Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Instemming Studentenraad : Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord.

EXAMENREGLEMENT. Dit Reglement wordt voor 1 oktober ter kennis gebracht aan de Inspecteur, belast met het toezicht op de OSG Schoonoord. EXAMENREGLEMENT VAN DE LOCATIE OPENBAAR LYCEUM ZEIST VERSIE 2015-2016 Het Eindexamen van het Openbaar Lyceum Zeist is ingericht conform de richtlijnen van het Eindexamenbesluit VWO, HAVO, MAVO, VMBO, hierna

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Dit toetsreglement sport is vastgesteld door Dhr. T. Kloosterboer, lid Algemeen Bestuur KNSB op 28 augustus 2012.

Dit toetsreglement sport is vastgesteld door Dhr. T. Kloosterboer, lid Algemeen Bestuur KNSB op 28 augustus 2012. Toetsreglement Sport Dit toetsreglement sport is vastgesteld door Dhr. T. Kloosterboer, lid Algemeen Bestuur KNSB op 28 augustus 2012. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle toetsplannen van

Nadere informatie

Toetsingsreglement Swalef Academie

Toetsingsreglement Swalef Academie September 2016 Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit toetsingsreglement geeft de procedures weer met betrekking tot de organisatie en uitvoering van toetsen bij de Swalef Academie. 2. Het toetsingsreglement

Nadere informatie

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Voorgenomen besluit College van Bestuur d.d. 30 oktober 2012 Instemming Ondernemingsraad (WOR 27 lid 1j) d.d. 22 november 2012 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 28-09--2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Artikel 7.5.1 e.v. Deze artikelen gaan over de commissie van beroep voor de examens. In dit artikel staat dat de commissie moet worden ingesteld.

Artikel 7.5.1 e.v. Deze artikelen gaan over de commissie van beroep voor de examens. In dit artikel staat dat de commissie moet worden ingesteld. Wettelijke vereisten F.1 Examenreglement F.1.1 Inleiding Het examenreglement is een verzameling regels, die gaat over procedures en voorschriften rond de totstandkoming, organisatie en beoordeling van

Nadere informatie

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6

Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Examenregelement Dit reglement geldt m.i.v. 1 augustus 2012 voor alle leerlingen van de leerjaren 4, 5 en 6 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van het Eindexamen besluit vwo-havo-mavo-vbo heeft

Nadere informatie