KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016"

Transcriptie

1 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten (vastgesteld College van Bestuur 15 september 2015) 1

2 1. Waarom een klachtenroute? KLACHTENROUTE voor STUDENTEN van ROC Leiden Voor elke student is het prettig als de opleiding verloopt zoals gewenst. Helaas is dat niet altijd het geval. Er kunnen problemen ontstaan waarover je misschien een klacht wilt indienen. Problemen kunt je uiteraard altijd melden aan (een panelgroep van) de studentenraad. Maar als je een klacht hebt ga je eerst kijken of een gesprek met je studieloopbaanbegeleider voldoende is om de klacht op te lossen. Als jouw klacht daarmee niet opgelost is, is het prettig om te weten welke weg je moet bewandelen. Dit kun je vinden in deze klachtenroute. 2. Voor wie is deze klachtenroute bedoeld? Voor alle studenten van de opleidingen van ROC Leiden. 3. Om welke klachten kan het gaan? Een klacht kan te maken hebben met iets wat in strijd is met de onderwijsovereenkomst (OOK), de praktijkovereenkomst (POK), het studentenstatuut, de OER/het PTA/de studiewijzer, het examenreglement, het veiligheidsbeleid, de gedragsregels ROC Leiden, het gebruik van studentgegevens, of anderszins. Deze documenten heb je in je bezit of kun je inzien op intranet of bij je studieloopbaanbegeleider. De klachten kunnen gaan over zaken (b.v. plaatsing, lessen, presentie, privacy, locatie, lestijden), personen (b.v. medestudent, docent), examens, beroepspraktijkvorming of seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Wij proberen alle klachten in overleg met jou naar tevredenheid op te lossen. Wij vragen je dan ook de route die beschreven is in dit document te volgen en raden je aan een klacht die niet door een studieloopbaanbegeleider opgelost kan worden ook te melden op 4. Hoe dien je een klacht, bezwaar of (hoger) beroep in? Als een klacht niet kan worden opgelost door je studieloopbaanbegeleider stuur je een mail of brief naar de persoon of instantie die in de onderstaande paragrafen 5 tot en met 10 worden genoemd. De brief met de klacht, het bezwaar of het (hoger) beroep moet tijdig worden ingediend en bevat de volgende punten: je naam en adres; de datum van indiening; de omschrijving van de maatregel, situatie, beslissing of gedrag waartegen de klacht of beroep wordt ingediend. Let wel: bij een beroep moet je altijd een kopie van de beslissing meesturen; de redenen van de klacht, het bezwaar of het (hoger) beroep. Als deze punten ontbreken in je brief of als de brief te laat is ingediend, kan dit tot gevolg hebben dat de klacht, het bezwaar of het (hoger) beroep niet wordt behandeld. 5. Wat doe je bij een klacht over ZAKEN, SITUATIES of MAATREGELEN? 1. Als je een klacht hebt over zaken, situaties of maatregelen (niet over examens), bijvoorbeeld over je presentie op school, het lesprogramma, lokalen, hygiëne, roosters, ontwikkelingsgerichte toetsen etc. bespreek je dit met je studieloopbaanbegeleider. Je probeert samen de klacht op te lossen. Lukt dit niet dan moet de studieloopbaanbegeleider zijn reactie binnen 3 werkdagen 1 aan jou melden. 1 Werkdag: een dag waarin binnen of vanwege de instelling onderwijsactiviteiten plaatsvinden Klachtenroute voor studenten (vastgesteld College van Bestuur 15 september 2015) 2

3 2. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht ga je vervolgens naar je manager Onderwijs (mbo opleidingen) of rector (Boerhaave College). De klacht dien je binnen 5 werkdagen na de reactie van je studieloopbaan begeleider in en je dient binnen 5 werkdagen nadat je jouw klacht mondeling toegelicht heb antwoord te krijgen. 3. Indien je met dit antwoord niet tevreden bent benader je bij de mbo opleidingen vervolgens de directeur Onderwijs van jouw opleiding Een klacht bij deze directeur dien je schriftelijk in binnen 10 werkdagen na ontvangst (of bekendmaking) van het antwoord van de manager Onderwijs. Het besluit van de directeur Onderwijs wordt schriftelijk binnen 5 werkdagen aan je meegedeeld. 4. En als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of van de rector kun je tenslotte schriftelijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de uitspraak in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Geschillencommissie Studentenstatuut.. 5. Een bezwaar over de centrale toelating en plaatsing dien je schriftelijk in binnen 10 werkdagen na ontvangst van het genomen besluit bij de directeur Onderwijs van jouw opleiding of de rector (Boerhaave College). Het besluit van de directeur of rector op je bezwaar wordt schriftelijk binnen 5 werkdagen aan je meegedeeld. 6. Een bezwaar tegen de bevestiging beeindiging van de opleiding dien je schriftelijk in binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bevestiging bij de directeur Onderwijs van jouw opleiding of de rector (Boerhaave College). Het besluit van de directeur of rector op jouw bezwaar wordt schriftelijk binnen 5 werkdagen na ontvangst aan je meegedeeld. 7. Tegen het besluit op bezwaar kun je binnen 10 werkdagen na het bekendmaken bij de Geschillencommissie Studentenstatuut in beroep gaan. 8. Het beroepschrift stuur je naar de Geschillencommissie Studentenstatuut t.a.v. de secretaris van het College van Bestuur, Postbus 16158, 2301 GD Leiden. 6. Wat doe je bij een klacht over PERSONEN? Als je een klacht hebt over personen (niet over ongewenst gedrag als bedoeld in paragraaf 8), bespreek je de klacht eerst zo snel mogelijk met de persoon zelf. 1. Als dat niet helpt of als dat té moeilijk voor je is, kun je met de klacht naar de je studieloopbaanbegeleider. Dit doe je zo snel mogelijk. Deze laatste persoon dient binnen 5 werkdagen antwoord te geven of je door te verwijzen. 2. Als deze de klacht niet kan oplossen kun je naar je manager onderwijs gaan. Dit doe je weer zo snel mogelijk. Deze persoon geeft je weer binnen 5 werkdagen antwoord of verwijst je door. 3. Als de klacht nog niet naar tevredenheid is afgehandeld, kun je je klacht schriftelijk binnen 5 werkdagen indienen bij de directeur Onderwijs van jouw opleiding of de rector (Boerhaave College). Binnen 5 werkdagen krijg je te horen wat de beslissing is over je klacht. Dit besluit wordt door de directeur of rector schriftelijk aan je meegedeeld. 4. Als je vindt dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan je binnen 10 werkdagen na het uiteindelijke besluit van de directeur of rector schriftelijk in beroep gaan bij tot de Geschillencommissie Studentenstatuut van ROC Leiden, t.a.v. de secretaris van het College van Bestuur, Postbus 16158, 2301 GD Leiden. 7. Wat doe je bij een klacht over het (bindend) STUDIEADVIES bij de entree opleidingen? 1. Als je het niet eens bent met het (bindend) studieadvies wat na maximaal vier maanden na aanvang van de Entree opleiding door de Examencommissie wordt afgegeven, dien je schriftelijk (via een brief) een klacht (bezwaar) in bij de Examencommissie van de Entree opleiding. De klacht dien je binnen 5 werkdagen in na het bekendmaken van het (bindend) studieadvies. Je dient binnen 5 werkdagen schriftelijk antwoord te krijgen of, als er een hoorzitting is geweest, zo snel mogelijk daarna. 2. Als je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van de Examencommissie kun je schriftelijk in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Dit dient binnen 10 werkdagen te gebeuren vanaf de dag na de beslissing van de Examencommissie. Deze onafhankelijke Commissie stelt een onderzoek in, hoort eventueel partijen en deelt haar beslissing zo mogelijk binnen 10 werkdagen mee aan alle betrokkenen. Een beroep bij de Commissie van Beroep voor de Examens richt je aan: de Commissie van Beroep voor de Examens t.a.v. de secretaris van het College van Bestuur, Postbus 16158, 2301 GD Leiden Klachtenroute voor studenten (vastgesteld College van Bestuur 15 september 2015) 3

4 8. Wat doe je bij een klacht over EXAMENS? 1. Als je een klacht hebt over een examen(onderdeel), probeer je deze eerst te bespreken met je docent/ examinator die verantwoordelijk is voor het examen. Dit doe je zo snel mogelijk. Binnen 5 werkdagen na het indienen van de klacht dien je antwoord te krijgen. 2. Als deze het probleem niet kan oplossen, dien je schriftelijk (via een brief) een klacht (bezwaar) in bij de Examencommissie van jouw opleiding. De klacht dien je binnen 5 werkdagen in na het bekendmaken van de beslissing over de toets/examen. Je dient binnen 5 werkdagen schriftelijk antwoord te krijgen of, als er een hoorzitting is geweest, zo snel mogelijk daarna. 3. Als je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van de Examencommissie kun je schriftelijk in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Dit dient binnen 10 werkdagen te gebeuren vanaf de dag na de beslissing van de Examencommissie. In spoedeisende zaken kun je direct in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Deze onafhankelijke Commissie stelt een onderzoek in, hoort eventueel partijen en deelt haar beslissing zo mogelijk binnen 10 werkdagen mee aan alle betrokkenen. Een beroep bij de Commissie van Beroep voor de Examens richt je aan: de Commissie van Beroep voor de Examens t.a.v. de secretaris van het College van Bestuur, Postbus 16158, 2301 GD Leiden. 9. Wat doe je bij een klacht over de BPV of andere STAGES? 1. Bij problemen of conflicten richt je je in eerste instantie tot de praktijkbegeleider van de praktijkbiedende organisatie en/of de bpv begeleider van de school. Vervolgens tracht de school in gezamenlijk overleg met jou, en eventueel het bedrijf, tot een oplossing te komen. 2. Indien niet tot een oplossing gekomen wordt neemt de directeur Onderwijs van jouw opleiding uiteindelijk een besluit. 3. Als je vindt dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan je binnen 10 werkdagen na het uiteindelijke besluit van de directeur of rector schriftelijk in beroep gaan bij tot de Geschillencommissie Studentenstatuut van ROC Leiden, t.a.v. de secretaris van het College van Bestuur, Postbus 16158, 2301 GD Leiden. 10. Wat doe je bij een klacht over ONGEWENST GEDRAG, ZOALS SEKSUELE INTIMIDATIE, DISCRIMINATIE, AGRESSIE en GEWELD? 1. Als je je door gedrag van medestudenten, docenten of andere medewerkers van ROC Leiden onveilig voelt of als je je onveilig voelt in de praktijkbiedende organisatie, kun je gaan praten met iemand die iets aan de klacht zou kunnen doen. Meld het incident bij één van de vertrouwenspersonen van ROC Leiden of bij de studieloopbaanbegeleider, rector of manager onderwijs van de opleiding. Zij vertellen je hoe je kunt handelen volgens het Reglement inzake Ongewenst Gedrag en de richtlijnen die binnen ROC Leiden gelden. De regels zijn ook op het intranet van ROC Leiden te vinden. 2. Je kunt (ook) een klacht indienen bij de Commissie Vertrouwenszaken Ongewenst Gedrag van ROC Leiden indien er (vermoedelijk) sprake is van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. De vertrouwenspersonen kunnen je daar bij helpen. Meld de klacht zo snel mogelijk. De brief met de klacht stuur je aan: de Commissie Vertrouwenszaken Ongewenst Gedrag ROC Leiden, t.a.v. de secretaris van het College van Bestuur, Postbus 16158, 2301 GD Leiden. 3. Je kunt in overleg met de vertrouwenspersoon of rechtstreeks de klacht ook melden bij de landelijke klachtencommissie. Een brief richt je dan aan: Landelijke Klachtencommissie onderwijs, p.a. Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, website: Is er nog iets onduidelijk voor je? Voor vragen over deze klachtenroute kun je je richten tot je studieloopbaanbegeleider, een vertrouwenspersoon of je manager Onderwijs of, indien van toepassing, de rector van het Boerhaave College. De klachtenroute en alle overeenkomsten en de reglementen van de commissies kun je vinden op het intranet van ROC Leiden. Klachtenroute voor studenten (vastgesteld College van Bestuur 15 september 2015) 4

5 12. Onvoorziene klachten? In gevallen waarin deze klachtenroute niet voorziet, beslist het College van Bestuur. Klachtenroute voor studenten (vastgesteld College van Bestuur 15 september 2015) 5

Klachtenregeling Studenten ROC Rivor

Klachtenregeling Studenten ROC Rivor Klachtenregeling Studenten ROC Rivor 17 juli 2014 1 Klachtenregeling voor Studenten ROC Rivor Inleiding Voor wie is deze klachtenregeling bedoeld? Deze regeling is bedoeld voor studenten van ROC Rivor

Nadere informatie

Klachtenregeling Studenten

Klachtenregeling Studenten Klachtenregeling Studenten 17 juli 2014 Inleiding Voor wie is deze klachtenregeling bedoeld? Deze regeling is bedoeld voor studenten van ROC Rivor en is overeenkomstig van toepassing op externe belanghebbenden,

Nadere informatie

Klachtenregeling Deelnemers ROC Rivor

Klachtenregeling Deelnemers ROC Rivor Klachtenregeling Deelnemers ROC Rivor 2009-2010 ROC Rivor d.d. 31 augustus 2009 Klachtenregeling voor Deelnemers ROC Rivor Voor wie is deze klachtenregeling bedoeld? Deze regeling is bedoeld voor deelnemers

Nadere informatie

Stichting Gilde Opleidingen

Stichting Gilde Opleidingen Titel: Klachtenregeling en procedures deelnemers Doel: deelnemers informatie verstrekken over de bestaande klachtenregelingen Datum vaststelling: 16 juni 2017 Auteur: Wim Riechelman signaaldatum: 1 augustus

Nadere informatie

Algemene Klachtenregeling ROC A12

Algemene Klachtenregeling ROC A12 Algemene Klachtenregeling ROC A12 Instemming OR ROCA12 22 september 2017 Instemming Studentenraad ROC A12 5 oktober 2017 Vaststelling door CvB COG 30 oktober 2017 Algemene Klachtenregeling ROC A12 Waar

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

Aard van geschil concrete voorbeelden commissie / instantie reglement Zie Commissie van beroep voor Regeling beroep tegen. A én Bezwaar tegen bindend

Aard van geschil concrete voorbeelden commissie / instantie reglement Zie Commissie van beroep voor Regeling beroep tegen. A én Bezwaar tegen bindend Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht Aard van geschil concrete voorbeelden commissie / instantie reglement Zie Klacht over examens Oneens met uitslag Commissie van beroep voor Regeling beroep

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STUDENTENSTATUUT Versie: definitief 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9506 Reglement Geschillencommissie Studentenstatuut ((vastgesteld College van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Klachten- en Beroepscommissies. 3. Klachtbehandeling. 4. Instelling van de Klachten- en Beroepscommissies

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 2. Klachten- en Beroepscommissies. 3. Klachtbehandeling. 4. Instelling van de Klachten- en Beroepscommissies KLACHTENREGELING INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Klachten- en Beroepscommissies 3. Klachtbehandeling 4. Instelling van de Klachten- en Beroepscommissies 5. Slotbepalingen 6. Begrippenlijst en schema Mediacollege

Nadere informatie

Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht

Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht Schema klachtenregelingen studenten MBO Utrecht Aard van geschil concrete voorbeelden commissie / instantie reglement Zie Klacht over examens Oneens met uitslag Commissie van beroep voor Regeling beroep

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR LEERLINGEN

KLACHTENREGELING VOOR LEERLINGEN Titel : Klachtenregeling voor leerlingen Datum : mei 2018 Status : definitief Inleiding Het ROC Kop van Noord-Holland streeft ernaar onderwijs van een hoge kwaliteit te leveren in een sfeer waarin iedereen

Nadere informatie

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte Artikel 3 Contactpersoon en vertrouwenspersoon Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor klachten van algemene aard en bezwaren tegen een beslissing (verder genoemd bezwaar) bij ROC Nijmegen

Klachtenregeling Voor klachten van algemene aard en bezwaren tegen een beslissing (verder genoemd bezwaar) bij ROC Nijmegen Klachtenregeling Voor klachten van algemene aard en bezwaren tegen een beslissing (verder genoemd bezwaar) bij ROC Nijmegen Deze klachtenregeling is bestemd voor: medewerkers van ROC Nijmegen studenten

Nadere informatie

ROC Horizon College. Reglement. Commissie van Beroep voor de Examens RVE Reglement Commissie van Beroep voor de Examens

ROC Horizon College. Reglement. Commissie van Beroep voor de Examens RVE Reglement Commissie van Beroep voor de Examens ROC Horizon College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Document 1.0.181001.RVE Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Status Vaststelling door College van Bestuur: 30 oktober 2018 Instemming

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitieft,1.0. Datum: 24maart 2015 Documentnummer: Intern/1509350 (vastgesteld College van

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Klachtenreglement dt december 2018

Klachtenreglement dt december 2018 Klachtenreglement dt-17-251 december 2018 Inhoudsopgave Processchema klacht over communicatie, begeleiding, schoolbeleid 3 Uitwerking processchema klacht over communicatie, begeleiding, schoolbeleid 4

Nadere informatie

Klachtenregeling. 1 oktober 2017 dt Postbus AW Zwolle Nijverheidstraat DZ Zwolle

Klachtenregeling. 1 oktober 2017 dt Postbus AW Zwolle Nijverheidstraat DZ Zwolle Klachtenregeling 1 oktober 2017 dt-17-251 Postbus 868 8000 AW Zwolle Nijverheidstraat 11 8031 DZ Zwolle 038 454 69 44 info@cibap.nl www.cibap.nl Inhoud Processchema klacht over communicatie, begeleiding,

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN Vastgesteld College van Bestuur, na instemming OR dd. 16-05-2013 Klachtenregelingen ROC TOP onderwerp klacht concrete voorbeelden commissie reglement Ongewenst gedrag

Nadere informatie

KLACHTENREGELING AVENTUS

KLACHTENREGELING AVENTUS KLACHTENREGELING AVENTUS voor klachten van algemene aard CB18.013 16 mei 2018, def. versie 1.0 PvB Document historie Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende revisies en bespreekmomenten

Nadere informatie

Klachtenregeling Lyceum Sancta Maria

Klachtenregeling Lyceum Sancta Maria Klachtenregeling Lyceum Sancta Maria Binnen een school werken leerlingen, ouders, docenten, ondersteunende medewerkers en directie intensief samen. Overal waar mensen samen werken ontstaan meningsverschillen,

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS

REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS Reglement vastgesteld op: 11 januari 2011 Door het College van Bestuur Reglement geldig per 11 januari 2011 REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE DEELNEMERS 1 Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

KLACHT OVER ONDERWIJS, BESLUIT, HANDELWIJZE

KLACHT OVER ONDERWIJS, BESLUIT, HANDELWIJZE KLACHT OVER ONDERWIJS, BESLUIT, HANDELWIJZE Datum 20 juli 2018 Status Definitief vastgesteld door College van Bestuur na Voorlopige vaststelling 8 mei 2018 Instemming SR op 15 mei 2018 Instemming OR op

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Windroos Foundation

Klachtenregeling Stichting Windroos Foundation Klachtenregeling Stichting Windroos Foundation KLACHTENREGELING De Raad van Bestuur van Stichting Windroos Foundation, met locaties in Amstelveen en Leiden, stelt de volgende Klachtenregeling vast. Artikel

Nadere informatie

Klachtenprocedure. Tentamenuitslagen, tentamens en beoordelingen van werkstukken en scripties Klacht over de organisatie

Klachtenprocedure. Tentamenuitslagen, tentamens en beoordelingen van werkstukken en scripties Klacht over de organisatie Klachtenprocedure Natuurlijk willen wij dat je tevreden over ons bent. Als je een klacht hebt over de organisatie of het oneens bent over een beoordeling van een tentamen of werkstuk, zullen we er alles

Nadere informatie

Titel: Klachtenregeling 2017

Titel: Klachtenregeling 2017 Titel: Klachtenregeling 2017 1 Klachtenregeling Edudelta College Datum inwerkingtreding: Schooljaar 2016/2017 Datum vaststelling CVB: 28-03-2017 Datum vaststelling OUR: 06-04-2017 Datum vaststelling OR:

Nadere informatie

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015

Klachtenreglement van. Het Oranje Kruis. Datum van ingang: 1 januari 2015 Klachtenreglement van Het Oranje Kruis 2015 Datum van ingang: 1 januari 2015 Inleiding Het Oranje Kruis streeft voortdurend naar een hoge kwaliteit van de dienstverlening. Het serieus nemen en correct

Nadere informatie

Klachtenregeling. Voor klachten van algemene aard ROC Nijmegen

Klachtenregeling. Voor klachten van algemene aard ROC Nijmegen Klachtenregeling Voor klachten van algemene aard ROC Nijmegen Deze klachtenregeling is bestemd voor: medewerkers van ROC Nijmegen studenten van ROC Nijmegen of ouders of verzorgers van deze studenten bedrijven

Nadere informatie

Klachtenprocedure. Soorten klachten. Indiening van klachten

Klachtenprocedure. Soorten klachten. Indiening van klachten Klachtenprocedure Wilt u een officiële klacht indienen? Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft ABC Opleiding & Training en Hogeschool ABC een duidelijke klachtenprocedure. Wij

Nadere informatie

Klachtenreglement ROC Ter AA

Klachtenreglement ROC Ter AA Klachtenreglement ROC Ter AA Klachten met betrekking tot examinering Mbo/ Entree (bezwaar en beroep) Voor studenten Klachtenreglement voor studenten m.b.t. examinering Pagina 1 Colofon Ingangsdatum Oktober

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2016-2017 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitief, 1.0, Datum: 16 juni 2016 Documentnummer: Intern/1609838 (vastgesteld door het College

Nadere informatie

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Voorgenomen besluit College van Bestuur d.d. 30 oktober 2012 Instemming Ondernemingsraad (WOR 27 lid 1j) d.d. 22 november 2012 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

KLACHTENREGELING NOVA COLLEGE

KLACHTENREGELING NOVA COLLEGE KLACHTENREGELING NOVA COLLEGE 1 Inleiding Het ROC Nova College heeft drie verschillende regelingen inzake klachten, geschillen, bezwaren of beroepen. Namelijk: 1. De klachtenregeling Nova College waarin

Nadere informatie

Klachtenregeling Winkler Prins 2017

Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Klachtenreglement ROC Ter AA Klachten van algemene aard Voor (oud) studenten

Klachtenreglement ROC Ter AA Klachten van algemene aard Voor (oud) studenten Klachtenreglement ROC Ter AA Klachten van algemene aard Voor (oud) studenten Klachtenreglement voor studenten algemene klachten Pagina 1 Colofon Ingangsdatum Oktober 2018 Geldigheidsduur 4 jaar; tenzij

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CITAVERDE COLLEGE

KLACHTENREGELING CITAVERDE COLLEGE KLACHTENREGELING CITAVERDE COLLEGE Toepassingsgebied klachtenregeling: de procedure zoals beschreven is van toepassing bij klachten op het gebied van onderwijsuitvoering (lessen, lestijden, aan-/afwezigheid

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Vastgesteld op 31-10-2011 het College van Bestuur Zadkine Ingangsdatum 1 november 2011 Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Het Baken Almere, Stichting voor interconfessioneel voortgezet onderwijs Colofon:

KLACHTENREGELING Het Baken Almere, Stichting voor interconfessioneel voortgezet onderwijs Colofon: KLACHTENREGELING Het Baken Almere, Stichting voor interconfessioneel voortgezet onderwijs Colofon: Uitgave: Stichting Het Baken Almere Vastgesteld door College van Bestuur: 29 oktober 2013 Instemming MR:

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen Hoe doet u dat? Klacht indienen Klacht Een klacht dient u in als u van mening bent dat het CIZ zich naar u toe verkeerd heeft gedragen. Een klacht kunt u telefonisch of schriftelijk

Nadere informatie

Wegwijzer bij het indienen van een klacht

Wegwijzer bij het indienen van een klacht Wegwijzer bij het indienen van een klacht Vastgesteld 3 januari 2011 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WEGWIJZER VOOR HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 5 3. TOELICHTING OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 6 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Bezwarencommissie TCR

Bezwarencommissie TCR Bezwarencommissie TCR Reglement Bezwarencommissie TCR versie januari 2019 Artikelen reglement bezwarencommissie Inhoud Artikel 1: Begrippen... 3 Artikel 2: Bevoegdheid... 4 Artikel 3: Samenstelling commissie...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN P E R S P E C T I E F L E E R W E R K B E D R I J V E N

ALGEMENE VOORWAARDEN P E R S P E C T I E F L E E R W E R K B E D R I J V E N ALGEMENE VOORWAARDEN P E R S P E C T I E F L E E R W E R K B E D R I J V E N Perspectief leerwerkbedrijven, Ripperdastraat 13a 2011 KG Haarlem Waarom algemene voorwaarden bij Perspectief Leerwerkbedrijven?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BO jlj094 versie Pagina 2

Inhoudsopgave. BO jlj094 versie Pagina 2 Klachtenregeling Regeling met betrekking tot het aanhangig maken van: ongewenst en/of intimiderend gedrag en klachten over het onderwijs en de organisatie. Voorgenomen besluit College van Bestuur d.d.

Nadere informatie

Klachtenregeling personeel Hogeschool Viaa

Klachtenregeling personeel Hogeschool Viaa Klachtenregeling personeel Hogeschool Viaa Vastgesteld door college van bestuur d.d.11 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg d.d. 15 april 2015 Instemming MR d.d. 5 oktober 2015 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Klachtenregeling Primus

Klachtenregeling Primus Klachtenregeling Primus INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 WIE KUNNEN EEN KLACHT INDIENEN?... 2 WAAR KUNNEN KLACHTEN ZOAL OVER GAAN?... 2 WAAR KUNT U NAAR TOE MET UW KLACHT?... 2 KLACHTEN... 2 WAT GEBEURT ER

Nadere informatie

mensenkenners Bijlage bij klachtenfolder Voor doven en slechthorenden

mensenkenners Bijlage bij klachtenfolder Voor doven en slechthorenden mensenkenners Bijlage bij klachtenfolder Voor doven en slechthorenden De klachtenfolder Je woont bij De Noorderbrug. In dit boekje staat informatie. Deze informatie is belangrijk. In de klachtenfolder

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! In deze folder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt. 2 Koraal Groep Koraal

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon. Gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo

Vertrouwenspersoon. Gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Vertrouwenspersoon Gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Inleiding Deze folder vertelt iets over de taak van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen van het Picasso Lyceum zijn: dhr. B.A.M. Cools;

Nadere informatie

Goedgekeurd Centrale directie 02 oktober 2015 Managementteam 23 oktober 2015 MR 03 februari Klachtenregeling

Goedgekeurd Centrale directie 02 oktober 2015 Managementteam 23 oktober 2015 MR 03 februari Klachtenregeling Goedgekeurd Centrale directie 02 oktober 2015 Managementteam 23 oktober 2015 MR 03 februari 2016 2016-2019 Soms gebeuren er op school dingen die niet kunnen Een goede klachtenregeling is belangrijk voor

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders

Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders Over (niet) toelaten, verwijderen en het ontwikkelingsperspectief van leerlingen Goed passend onderwijs voor ieder kind! Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! In deze folder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt. 2 Koraal Groep wil

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mode Vak Amsterdam (voorheen Marbo Modevakschool)

Algemene voorwaarden Mode Vak Amsterdam (voorheen Marbo Modevakschool) Algemene voorwaarden Mode Vak Amsterdam (voorheen Marbo Modevakschool) Waarom algemene voorwaarden bij Mode Vak Amsterdam? Wij willen voor alle deelnemers een goede organisatie en kwaliteit van de opleidingen

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Klachtenreglement ROC Ter AA Klachten die gaan over grensoverschrijdend gedrag Voor (oud) studenten

Klachtenreglement ROC Ter AA Klachten die gaan over grensoverschrijdend gedrag Voor (oud) studenten Klachtenreglement ROC Ter AA Klachten die gaan over grensoverschrijdend gedrag Voor (oud) studenten Klachtenreglement voor studenten grensoverschrijdend gedrag Pagina 1 Colofon Ingangsdatum Oktober 2018

Nadere informatie

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens Bijlage 3 - PAGINA 1 bijlage 3: REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Albeda college Bijlage 3 - PAGINA 2 Artikelen Reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

Inleiding/Waarom een klachtenregeling/doel van de klachtenregeling.

Inleiding/Waarom een klachtenregeling/doel van de klachtenregeling. Klachtenregeling Kentalis voor cliënten Inleiding/Waarom een klachtenregeling/doel van de klachtenregeling. Kentalis streeft ernaar om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen, maar we kunnen helaas

Nadere informatie

!"#$%&'()*+$',-*'.!"#$"%&'()*+,-,%&+%'!.++/0++)+/1' 23*45,6114/774'89' :;<<'=>'>+%*3' Klachtenprocedure Stichting Opleidingen Sfeerkeepers

!#$%&'()*+$',-*'.!#$%&'()*+,-,%&+%'!.++/0++)+/1' 23*45,6114/774'89' :;<<'=>'>+%*3' Klachtenprocedure Stichting Opleidingen Sfeerkeepers !"#$%&'()*+$',-*'.!"#$"%&'()*+,-,%&+%'!.++/0++)+/1' 23*45,6114/774'89' :;+%*3' Klachtenprocedure Stichting Opleidingen Sfeerkeepers 2016 1 KLACHTENPROCEDURE 1.1. Klachten binnen Stichting Opleidingen

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

3.1.6 Klachten en Bezwaren regeling

3.1.6 Klachten en Bezwaren regeling 3.1.6 Klachten en Bezwaren regeling Klachtenregeling ongewenst gedrag Artikel 1: de stichting: medewerker: cliënt: ongewenst gedrag: klacht: verweerder bestuurder: vertrouwenspersoon: Klachten commissie:

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Passenderwijs. versie april 2017

Klachtenregeling. Stichting Passenderwijs. versie april 2017 Klachtenregeling Stichting Passenderwijs versie april 2017 Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Stichting Passenderwijs maakt gebruik van een klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenreglement van Stichting Participe Delft

Klachtenreglement van Stichting Participe Delft Klachtenreglement van Stichting Participe Delft Inleiding Uiteraard gaan wij ervan uit dat u een tevreden bezoeker bent van onze locatie(s). Mocht er onverhoopt toch iets niet naar uw tevredenheid zijn,

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Koraal Groep Koraal Groep wil graag dat je tevreden bent. Tevreden over de manier

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling OSG Sevenwolden

Algemene klachtenregeling OSG Sevenwolden CvB/111025 Heerenveen, 25 oktober 2011 Algemene klachtenregeling OSG Sevenwolden INLEIDING De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor studenten

Klachtenprocedure voor studenten Klachtenprocedure voor studenten rijnijssel.nl inleiding klachtenprocedure Rijn IJssel beschikt over een klachtenprocedure voor studenten. Dit geeft je als student (deelnemer genoemd in het klachtenreglement)

Nadere informatie

Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers

Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers Bent u niet tevreden? Bij Zideris doen we ons best om goede zorg en ondersteuning te bieden aan onze cliënten.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING De Geldershof Artikel 1 Toelichting Artikel 1

KLACHTENREGELING De Geldershof Artikel 1 Toelichting Artikel 1 KLACHTENREGELING De Geldershof Het bevoegd gezag van Stichting R.K. Onderwijs Lent, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en gehoord de medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

REGLEMENT Commissie van Beroep voor de Examens. 1 oktober 2016

REGLEMENT Commissie van Beroep voor de Examens. 1 oktober 2016 REGLEMENT Commissie van Beroep voor de Examens 1 oktober 2016 Colofon Uitgave : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland Auteur : Werkgroep Examinering Kenmerk : Reglement Commissie van Beroep ROCvA/ROCvF

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College Klachtenregeling Het bevoegd gezag, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, heeft, gelet op de bepalingen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en gehoord door de medezeggenschapsraad deze

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Klachtenregeling De Berkenschutse

Klachtenregeling De Berkenschutse Klachtenregeling De Berkenschutse Het bevoegd gezag van de Stichting Kempenhaeghe (inz. De Berkenschutse) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de

Nadere informatie

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015

Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 Bepalingen Praktijkovereenkomst MBO Utrecht Model 2015-2016 Vastgesteld door College van Bestuur, na verkregen instemming van de Studentenraad: 29-06-2015 I. Begrippen in de praktijkovereenkomst Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

klachtenregeling 3 Begripsbepalingen 3 Artikel 1: 3 Artikel 2: Voorfase klachtindiening 4 Artikel 3: De vertrouwenspersoon 4

klachtenregeling 3 Begripsbepalingen 3 Artikel 1: 3 Artikel 2: Voorfase klachtindiening 4 Artikel 3: De vertrouwenspersoon 4 Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Klachtenregeling Datum instemming Directie 27 juni 2016 Datum instemming MR 18 juli 2016 Communicatie naar ouders/leerlingen Plaatsen op website

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden

Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden Praktijkovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE

KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE KLACHTENREGELING (SEKSUELE) INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD EN DISCRIMINATIE CB16.081 PvB 13-07-2016 procedures Aventus\CB16.081 Klachtenregeling (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie

Nadere informatie

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Op school, in de zorg of in de hulpverlening: overal kunnen helaas ongewenste omgangsvormen

Nadere informatie

Klachtenregeling Buurtzorg Kraam - juni 2019

Klachtenregeling Buurtzorg Kraam - juni 2019 Klachtenregeling Buurtzorg Kraam - juni 2019 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: Zorgaanbieder Raad van Bestuur Klachtencommissie Client Klacht Klager

Nadere informatie

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Informatie voor ouders Over (niet) toelaten, verwijderen en het ontwikkelingsperspectief van uw kind Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl Geschillencommissie

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. ROC Menso Alting

Praktijkovereenkomst. ROC Menso Alting Praktijkovereenkomst ROC Menso Alting Algemene Voorwaarden 1. Randvoorwaarden 1.1. De studentenraad van ROC Menso Alting heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van ROC Menso Alting en de bijbehorende

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school. Ongewenst gedrag? De coördinator sociale veiligheid luistert, helpt & verwijst

Sociale veiligheid op school. Ongewenst gedrag? De coördinator sociale veiligheid luistert, helpt & verwijst Sociale veiligheid op school Ongewenst gedrag? De coördinator sociale veiligheid luistert, helpt & verwijst Sociale veiligheid op school Een veilige school is voorwaarde om fijn te kunnen leren of werken.

Nadere informatie

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO Avondopleidingen SKO Postbus 2227 5260 CE Vught tel: 073-656 22 77 fax:073-657 16 63 e-mail: info@avondopleidingen.info De opleidingen van SKO worden verzorgd op het: Maurick College Titus Brandsmalaan

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie

Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie Praktijkovereenkomst (Algemene Voorwaarden) versie 2017.1 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van SVO vakopleiding food heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van SVO vakopleiding food en

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) Drie routes om een klacht op school op te lossen Op school kunnen problemen ontstaan voor ouders, leerlingen of personeelsleden. Als het met betrokken partijen

Nadere informatie