Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam"

Transcriptie

1 Examenreglement Inburgeringsexamen Domein Educatie en Inburgering ROC van Amsterdam Versie Op 1 Besproken door Werkgroep Erkenning Inburgeringsexamen 7 februari Vastgesteld door CvB 26 februari Herziene versie Vastgesteld door CvB 21 mei Versie t.b.v basistoets KCE Juni/ juli Versie t.b.v. toezichtfase KCE Maart 2008

2 INHOUDSOPGAVE 1. Aanmelding, identificatie, registratie, aanwezigheid, vrijstelling Aanmelding Identificatie Identificatie bij aanmelding Identificatie bij aankomst op de examenlocatie van het ROC van Amsterdam Identificatie bij de afnamelocatie Registratie Aanwezigheid Vrijstelling Betrokkenen bij examinering, bevoegdheden en taken Examencommissie Samenstelling Taken Eisen Werkwijze en toezicht Examinatoren Deskundigheid examinatoren Examenbureau Inburgeringsexamen Het praktijkexamen Inhoud praktijkexamen Organisatie van het praktijkexamen Afname van het praktijkexamen Beoordeling van het praktijkexamen Resultaten van het praktijkexamen Gegevensverstrekking en het bewaren van toetsproducten Fraude, onregelmatigheden en onvoorziene omstandigheden Fraude Onregelmatigheden Onvoorziene omstandigheden Bezwaar en beroep Bezwaar e Beroep e beroep Centrale Commissie van Beroep voor de Examens Vorm Samenstelling Taken Benoeming en ontslag Klachten Bijlage 1a: Protocol examenafname Panelgesprek... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bijlage 1b: Protocol examenafname Combi-examen Bijlage 1c: Protocol examenafname 6 Assessments Bijlage 2: Aanmeldingsformulier Praktijkexamen voor kandidaat Bijlage 3: Resultaatformulier praktijkexamens Bijlage 4: Examenlocaties ROC van Amsterdam Bijlage 5: Organisatie Inburgeringsexamen Bijlage 6: Samenstelling Examencommissie Bijlage 7: Samenstelling Commissie van Beroep voor de Examens.20 Bijlage 8: Bezwaar en Beroep

3 1. AANMELDING, IDENTIFICATIE, REGISTRATIE, AANWEZIGHEID, VRIJSTEL- LING 1.1. AANMELDING Het ROC van Amsterdam stelt ieder die daartoe een verzoek indient, in de gelegenheid examen te doen. Dit geldt ook voor zelfmelders en kandidaten die elders hun inburgeringcursus hebben gevolgd. Een kandidaat kan zich aanmelden voor een inburgeringsexamen op de locaties Amstelveen, Hoofddorp, Hilversum of Zocherstraat. Deelnemers aan een inburgeringscursus bij het ROC van Amsterdam kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij het examenbureau. Aan de toegang is de voorwaarde van betaling van het examengeld voor een van de examenvormen gesteld: 185,= voor een Portfolio-examen, 380,= voor een Portfolio & Assessment-examen, 550,= voor een Assessment-examen, 125,= voor een herkansing van één assessment Dit zijn de examengelden zoals die gelden voor het kalenderjaar Het ROC van Amsterdam behoudt zich het recht voor om in 2009 tot een bijstelling van deze gelden te komen IDENTIFICATIE IDENTIFICATIE BIJ AANMELDING Bij aanmelding wordt een kopie van zowel de voor- als achterkant van het identiteitsdocument van de kandidaat gemaakt 1. Daarbij moet een handtekening van de kandidaat aanwezig zijn (bijvoorbeeld op het aanvraagformulier of op het identiteitsdocument). Zodoende zijn gegevens, handtekening en pasfoto van de kandidaat bekend. De kandidaat wordt niet aangemeld voor het examen als het identiteitsdocument: 1. ongeldig is; 2. vals is; 3. niet van de betreffende kandidaat is; 4. niet van de juiste soort is IDENTIFICATIE BIJ AANKOMST OP DE EXAMENLOCATIE VAN HET ROC VAN AMSTER- DAM Bij aankomst van de kandidaat op het ROC van Amsterdam wordt het identiteitsdocument van de kandidaat gecontroleerd. De instelling controleert het identiteitsdocument aan de hand van de gegevens uit de administratie: 1. het nummer van het identiteitsdocument; 2. de naam op het identiteitsdocument; 3. de geboortedatum van de kandidaat; 4. de foto met de persoon die voor hem/haar staat; $!! %$&'()!! *( +%!!,-(.---// 0/ 1 -$%%$.( 22!!32!,22!!322!!3!) "!! "& 3!! 3(,3 4!! 3-!! 5 -&,, %$4! $) "& $,2!3 $-$%.!26,-4!!&!!%!21"&2! 2$$,!!2"!&3!!7 8/ #

4 5. de handtekening. De kandidaat wordt geen toegang verleend tot het examen als het identiteitsdocument: 1. ongeldig is; 2. vals is; 3. niet van de betreffende kandidaat is; 4. niet van de juiste soort is; 5. of als de gegevens op het identiteitsdocument niet overeenkomen met de gegevens uit de eigen administratie IDENTIFICATIE BIJ DE AFNAMELOCATIE Bij de afnamelocatie wordt het identiteitsdocument van de kandidaat gecontroleerd. De geboortedatum, vermeld op het proces-verbaal, wordt mede gebruikt om de kandidaat te identificeren. Indien het identiteitsdocument akkoord is, wordt de kandidaat toegelaten tot het examen en wordt in het proces-verbaal geregistreerd dat de legitimatie akkoord is. Het procesverbaal wordt door de kandidaat ondertekend als bewijs dat hij of zij aanwezig is. De kandidaat wordt de toegang tot de het examen geweigerd als het identiteitsdocument: 1. ongeldig is; 2. vals is; 3. niet van de betreffende kandidaat is; 4. niet van de juiste soort is. Indien de kandidaat de toegang tot het examen geweigerd wordt, wordt op het procesverbaal genoteerd dat de kandidaat geweigerd is wegens het ontbreken van een juiste legitimatie. De kandidaat wordt geïnformeerd over de te volgen procedure voor een nieuwe aanmelding en over de mogelijkheid een klacht in te dienen. Bij fraude met de identificatie wordt de examencommissie en/of het bevoegd gezag ingelicht. De examencommissie en/of het bevoegd gezag beslist over eventuele sancties. 9

5 1.3. REGISTRATIE Bij de aanmelding van de kandidaat moet de instelling de gegevens registreren dan wel aanvullen, die nodig zijn voor het Informatiesysteem Inburgering (ISI). Het ROC van Amsterdam verstrekt aan de IB-Groep uit eigen beweging of op verzoek kosteloos alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken die bij of krachtens de wet aan dit orgaan zijn opgedragen ten behoeve van opneming in het Informatiesysteem Inburgering. Hieronder zijn de (voorlopige) gegevens die het ROC van Amsterdam over de kandidaat aan de IB-groep moet aanleveren weergegeven: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, burgerservicenummer, geboortedatum, geslacht, het nummer van het identiteitsdocument, examenniveau praktijkexamen (schriftelijke vaardigheden) examenresultaat examenprofiel examenvariant datum bepaling examenresultaat exameninstelling BRIN-code 1.4. AANWEZIGHEID Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan de examens waarvoor zij zijn ingeschreven. Kandidaten die aan een examen niet hebben deelgenomen, overleggen aan de examencommissie een verklaring waarop de reden van het verzuim is vermeld. De examencommissie oordeelt over de geldigheid van het verzuim. Een geldige reden is overmacht, een ongeldige reden is eigen oorzaak. Als eigen oorzaak wordt bijvoorbeeld aangemerkt: verslapen. Voor kandidaten die een geldige reden hadden, komt de eerstvolgende examengelegenheid in de plaats van de verzuimde examengelegenheid. Kandidaten die geen geldige reden hebben, kunnen zich opnieuw aanmelden (dit is facultatief) VRIJSTELLING Het is niet aan het ROC van Amsterdam om te beoordelen of kandidaten vrijgesteld zijn. Deze beoordeling gebeurt door de gemeente.

6 2. BETROKKENEN BIJ EXAMINERING, BEVOEGDHEDEN EN TAKEN Het ROC van Amsterdam biedt op 7 locaties de gelegenheid om een inburgeringsexamen af te leggen (bijlage 4). De domeinregisseur Educatie en Inburgering is binnen het ROC van Amsterdam voor het gehele werkgebied van het ROC eindverantwoordelijk voor de organisatie, het verloop en de afhandeling van de inburgeringsexamens (zie bijlage 5 voor de organisatie van het inburgeringsexamen) EXAMENCOMMISSIE SAMENSTELLING Het ROC van Amsterdam heeft een centrale Examencommissie Inburgeringsexamen, bestaande uit minimaal 21 gecertificeerde assessoren. Voor de samenstelling zie bijlage 6. De domeinregisseur Educatie & Inburgering van het ROC van Amsterdam is voorzitter van deze commissie. De examencommissie is benoemd door het bevoegd gezag van de instelling TAKEN De examencommissie is belast met de volgende taken: 1. de organisatie en de afname van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen; 2. de bekendmaking van de resultaten van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen. 3. de behandeling van bezwaren en geschillen over beslissingen van de examinatoren aangaande het praktijkdeel van het inburgeringsexamen EISEN Aan de examencommissie worden de volgende eisen gesteld: 1. De examinatoren zijn in het bezit van een geldig certificaat waaruit blijkt dat zij een door de minister vastgestelde training met goed gevolg hebben afgerond. 2. Bij de uitoefening van de taak heeft ten minste een van de examinatoren (de assessor) niet het inburgeringsonderwijs van de kandidaat verzorgd. 3. Bij regeling van de minister kunnen nadere regels worden gesteld over de examencommissie WERKWIJZE EN TOEZICHT Voor een examen op een locatie stelt het Examenbureau uit de centrale Examencommissie een examencommissie van 3 leden samen. Eén van de leden wordt aangewezen als voorzitter. Deze voorzitter is eindverantwoordelijk voor het praktijkexamen op de locatie, voert hier de regie en houdt toezicht op de uitvoering van de praktijkexamens conform de Handleidingen en portfolio s behorend bij het praktijkdeel van het inburgeringsexamen [VROM, oktober 2007]. De voorzitter controleert wie er geëxamineerd moet worden en door welke examinatoren en neemt contact op met het examenbureau in geval van afwezigheid van een examinator. De voorzitter controleert of het toetsmateriaal na afloop van een praktijkexamen vernietigd wordt en of de toetsproducten en beoordelingsmodellen op de juiste plaats worden opgeslagen. De voorzitter ziet er op toe dat de resultaten van het praktijkexamen geregistreerd worden in het Aanmeldsysteem Praktijkdeel Inburgeringsexamen (API). Onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de examencommissie wordt ieder afgenomen examen geëvalueerd. Dit wordt met behulp van een proces verbaal vastgelegd. Deze informatie wordt door de projectleider van het Examenbureau Inburgeringsexamen verzameld en daar waar wenselijk in opdracht van de domeinregisseur omgezet in verbeteracties. De voorzitter van de examencommissie draagt er derhalve zorg voor dat alle resultaten bij de projectleider van het Examenbureau Inburgeringsexamen worden aangeleverd. De voorzitter is daarmee het aanspreekpunt voor de projectleider van het Examenbureau Inburgeringsexamen. :

7 De andere 2 leden van de examencommissie zijn assessoren waarvan er één niet betrokken is geweest bij de uitvoering van het inburgerinstraject van de kandidaat. Eén van de assessoren fungeert als toetsleider en de ander als assessor. De toetsleider geeft de instructie en neemt de toets af conform de Handleidingen en portfolio s behorend bij het praktijkdeel van het inburgeringsexamen De assessor beoordeelt tijdens en na de afname de productie van de kandidaat. Indien nodig kan de assessor ingrijpen tijdens de afname. De examencommissie fungeert als bezwaarcommissie voor het examen EXAMINATOREN DESKUNDIGHEID EXAMINATOREN Het ROC van Amsterdam beschikt over examinatoren die in het bezit zijn van een geldig certificaat. Dit hebben zij verkregen door het met goed gevolg afronden van een door de minister vastgestelde training. Examinatoren kunnen tijdens een afname de rol van assessor of toetsleider vervullen. Er zijn altijd twee examinatoren aanwezig tijdens het examen. De toetsleider neemt het inburgeringsexamen bij de kandidaat af. De assessor kan tijdens de afname van het examen ingrijpen. De assessor beoordeelt het examen. De assessor heeft niet het inburgeringonderwijs van de kandidaat verzorgd EXAMENBUREAU INBURGERINGSEXAMEN Er is een centraal Examenbureau Inburgeringsexamen waarbij een projectleider de dagelijkse leiding heeft. Deze projectleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de examens, de administratieve afhandeling en de archivering van de examendossiers. Dit Examenbureau Inburgeringsexamen valt hiërarchisch onder domeinregisseur Educatie & Inburgering van het ROC van Amsterdam. Zoals hiervoor aangegeven ligt de dagelijkse leiding van het examenbureau bij de projectleider. Deze projectleider controleert maandelijks: of de examens conform de handleidingen afgenomen zijn, of de examenproducten centraal zijn aangeleverd, of de examenmaterialen vernietigd zijn, of de resultaatformulieren praktijkexamens correct zijn ingevuld en op het examenbureau aangeleverd zijn, of de ingevulde processen verbaal zijn aangeleverd. De projectleider maakt hiervan een schriftelijke rapportage voor de domeinregisseur. De domeinregisseur bespreekt elk kwartaal de rapportages in de examencommissie en stelt eventuele verbeteracties vast. De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verbeteracties. De projectleider houdt jaarlijks functioneringsgesprekken met de assessoren en zorgt voor deskundigheidsbevordering. ;

8 3. HET PRAKTIJKEXAMEN 3.1. INHOUD PRAKTIJKEXAMEN De inhoud van het praktijkexamen is vastgesteld door de Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie in hoofdstuk 4 van de Wet van 30 november 2006, houdende regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering) ORGANISATIE VAN HET PRAKTIJKEXAMEN De organisatie van het praktijkexamen geschiedt conform de vastgestelde Handleidingen en portfolio s behorend bij het praktijkdeel van het inburgeringsexamen AFNAME VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Afname van praktijkexamens geschiedt op zeven afnamelocaties conform de vastgestelde Handleidingen en portfolio s behorend bij het praktijkdeel van het inburgeringsexamen: de toetsleider neemt het examen af, de assessor bewaakt de gang van zaken voor, tijdens en na afloop van het examen. De assessor stelt het resultaat vast en rapporteert daarover aan de projectleider. Deze handleidingen maken onderdeel uit van de Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 12 december 2006, nr /06 tot wijziging van de Regeling inburgering. Voor de afname: Kandidaten moeten zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsdocument (zie paragraaf 1). De assessor controleert of het identiteitsdocument overeenkomt met het document dat bij aanmelding getoond is en overtuigt zich van de identiteit van de kandidaat. Tijdens de afname De examinator noteert bijzonderheden betreffende de praktijktoetsing in het proces verbaal (bijlage 1a t/m c) Aan het eind van de afname Kandidaten leveren toetsmateriaal en gemaakte opgaven in bij de examinator. De examinator staat ervoor in, dat het examenwerk door de kandidaat is vervaardigd. De examinator controleert en noteert de ontvangst van het materiaal op de afvinklijst. Na afloop De examinator zorgt voor de beoordeling van het examenmateriaal. De examinator draagt al het materiaal over aan de examencommissie BEOORDELING VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Algemeen De examens worden direct tijdens de afname of vlak na de afname beoordeeld. Er wordt vastgelegd welke beoordelaars welke examenproducten beoordeeld hebben, dit met het oog op een mogelijke controle achteraf op de kwaliteit van de beoordeling. In de Handleidingen en portfolio s behorend bij het praktijkdeel van het inburgeringsexamen zijn de beoordelingsvoorschriften en de normering van het examen opgenomen. Richtlijnen De beoordelaars houden zich tijdens de beoordeling aan onderstaande richtlijnen: 1. Elke kandidaat wordt objectief beoordeeld. 2. Elke kandidaat wordt aan de hand van dezelfde normen op gelijke wijze beoordeeld. 3. Elke kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van de normen die zijn vastgelegd in de Handleidingen en portfolio s behorend bij het praktijkdeel van het inburgeringsexamen. 4. Kandidaten moeten door de examinator op de hoogte gebracht worden van de normering die bij de beoordeling gehanteerd wordt.

9 5. Examinatoren moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet consistent zijn en in overeenstemming met de beoordelingscriteria RESULTATEN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Wijze van bekendmaking resultaten De examencommissie draagt er zorg voor dat het resultaat van het praktijkexamen schriftelijk bekendgemaakt wordt binnen een termijn van 10 werkdagen: 1. aan de examenkandidaat; 2. aan de IB-groep; 3. aan andere betrokkenen. <

10 4. GEGEVENSVERSTREKKING EN HET BEWAREN VAN TOETSPRODUCTEN Het ROC van Amsterdam verstrekt aan de IB-Groep uit eigen beweging of op verzoek kosteloos alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken die bij of krachtens de wet aan dit orgaan zijn opgedragen ten behoeve van opneming in het Informatiesysteem Inburgering. Kandidaat: voornaam, achternaam, adres, woonplaats, burgerservicenummer / sofinummer, geboortedatum, geslacht, nummer van identiteitsdocument. Resultaat: Examenvorm: Profiel: Niveau: Resultaat: Portfolio, Assessments, Portfolio & assessments Werk, OGO Schriftelijke vaardigheden: A1, A2 Geslaagd, Niet geslaagd Centrale registratie De resultaten worden voor elke kandidaat individueel geregistreerd op de beoordelingsformulieren uit de Handleidingen en portfolio s behorend bij het praktijkdeel van het inburgeringsexamen en in het toetsboekje van de kandidaat. De resultaten worden intern ook centraal geregistreerd volgens de procedure Resultaatverwerking en wel zodanig dat er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen dat examenen persoonsgegevens worden beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Geslaagd Een kandidaat heeft het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen met goed gevolg afgerond indien de eindbeoordeling van alle onderdelen voldoende is. Het ROC van Amsterdam reikt de uitslag uit of stuurt deze aan de kandidaat door middel van het beoordelingsformulier van het praktijkexamen, als de beroepstermijn is verstreken. Diploma Een diploma wordt aan de kandidaat door de IB-groep uitgereikt of toegezonden als alle onderdelen van het inburgeringsexamen behaald zijn. Rapportage aan andere betrokkenen Bedoeld worden betrokkenen aan wie de instelling verplicht is te rapporteren over de door de kandidaat behaalde resultaten, voor zover deze rapportage niet strijdig is met de bescherming van de privacy van de kandidaat. Bewaren toetsproducten en kwaliteitscontrole Bewaarplicht Het ROC van Amsterdam is verplicht de producten van het praktijkexamen, inclusief de bijbehorende scorebladen en de bandopnames van de spreekproducten, gedurende minimaal 3,5 jaar na het examen te bewaren op een dusdanige plaats en wijze dat de examenproducten alleen voor dan wel met toestemming van de examencommissie toegankelijk zijn. Vernietigingsplicht Het ROC van Amsterdam is verplicht de toetsproducten inclusief de bijbehorende scorebladen en spreekproducten, minimaal 3,5 jaar na de toetsafname te vernietigen. De examencommissie draagt er zorg voor dat het vernietigen naar behoren geschiedt.

11 Kwaliteitscontrole De instelling verplicht zich mee te werken aan de door het KCE uit te voeren kwaliteitscontroles op afname en beoordeling van het examen. Dit houdt in dat de instelling het KCE op verzoek inzicht geeft in alle zaken en documenten betreffende de afname en beoordeling van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen en de verwerking van resultaten.

12 5. FRAUDE, ONREGELMATIGHEDEN EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 5.1. FRAUDE In geval van fraude neemt de examencommissie een besluit over de te nemen maatregelen. Van fraude is sprake bij bijvoorbeeld gebruik van meegebrachte materialen en oneigenlijk verkregen bewijzen in het portfolio, bij identiteitsfraude of anderszins ONREGELMATIGHEDEN De examencommissie kan maatregelen treffen tegen kandidaten, die ten aanzien van het examen onregelmatigheden plegen. Voordat een maatregel wordt opgelegd, wordt de kandidaat gehoord. Een minderjarige kandidaat laat zich vergezellen door een wettelijke vertegenwoordiger. Verder staat het ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en dergelijke aan te merken als onregelmatigheid. Indien de onregelmatigheid te wijten is aan het gedrag van de persoon van de instelling of van hulpkrachten die door de instelling zijn aangetrokken, hetzij door gedragingen hetzij door het verstrekken van verkeerde informatie, worden maatregelen alleen toegepast voor zover de kandidaat zelf verantwoordelijk is voor die onregelmatigheid ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN In geval van omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist het bevoegd gezag in samenspraak met de examencommissie.

13 6. BEZWAAR EN BEROEP 6.1. BEZWAAR Een inburgeraar kan tegen de gang van zaken, maatregelen en beslissingen met betrekking tot het examen of delen daarvan schriftelijk bezwaar aantekenen bij de examencommissie. Dit bezwaar moet binnen 2 werkdagen na het examen aangetekend worden. Indien en voor zover het bezwaar zich richt tegen de handelwijze of een beslissing van een examinator die lid is van de examencommissie, neemt deze geen deel aan de besluitvorming over het bezwaar E BEROEP Een inburgeraar kan tegen een uitspraak op het bezwaar beroep aantekenen bij de beroepscommissie die is ingesteld door de domeinregisseur Educatie & Inburgering. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Geen van de leden is betrokken bij de afname van het examen waar het beroep betrekking op heeft. De inburgeraar stuurt het in voorgaande alinea bedoelde beroepschrift binnen 3 werkdagen na de uitspraak aan de domeinregisseur. De regisseur voorziet het beroepschrift van een dagstempel en stuurt het onverwijld naar de beroepscommissie. Deze commissie behandelt het beroep en stelt de examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep E BEROEP Een inburgeraar kan tegen een uitspraak op het beroep een tweede beroep aantekenen bij de Centrale Commissie van Beroep voor de Examens. Deze commissie behandelt het beroep volgens het "Beroepsreglement Examens" dat door de commissie is opgesteld en vastgesteld. De commissie stelt de examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep. De inburgeraar stuurt het in voorgaande alinea bedoelde beroepschrift aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag voorziet het beroepschrift van een dagstempel en stuurt het onverwijld naar de Centrale Commissie van Beroep voor de Examens. Het bezwaar- of beroepschrift houdt in: naam en adres van de indiener; datum van indiening; omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen bezwaar of beroep wordt ingediend (kopie meesturen); de gronden van het bezwaar of beroep. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt drie werkdagen. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing schriftelijk is bekendgemaakt De betreffende commissie beslist zo mogelijk binnen 10 werkdagen na indiening van het beroep. De commissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van 10 werkdagen CENTRALE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS VORM Het ROC van Amsterdam heeft een onafhankelijke Centrale Commissie van Beroep voor de Examens. De leden zijn vermeld in een bijlage van dit reglement SAMENSTELLING De commissie bestaat uit een even aantal gewone leden en evenveel plaatsvervangende leden, een voorzitter, tevens lid, en een plaatsvervangende voorzitter. #

14 De leden en de plaatsvervangende leden maken geen deel uit van het bevoegd gezag van het ROC van Amsterdam of van de examencommissie TAKEN De commissie heeft tot taak de behandeling en beslechting van geschillen over beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren van het praktijkdeel van het inburgeringsexamen. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Zij stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie maakt haar beslissing bekend aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is. Daarnaast maakt de commissie haar beslissing bekend aan het bevoegd gezag van het ROC van Amsterdam en aan de IB-groep. Indien de commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing van de examinatoren geheel of gedeeltelijk. Zij kan bepalen dat opnieuw of alsnog in de zaak wordt beslist, dan wel dat het praktijkdeel van het inburgeringsexamen opnieuw wordt afgenomen onder door de commissie te stellen voorwaarden. De examencommissie of de examinator van wie de beslissing is vernietigd, voorziet voor zover nodig opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak van de Centrale Commissie van Beroep voor de Examens. De commissie kan daarvoor in haar uitspraak een termijn stellen. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist, kan de commissie op verzoek van de kandidaat, in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak, een voorlopige voorziening treffen, na de desbetreffende examencommissie dan wel de desbetreffende examinator te hebben gehoord, althans behoorlijk te hebben opgeroepen. Herziening van een uitspraak van de commissie kan op verzoek van elk van beide partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die indien deze eerder bekend waren geweest tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden. De leden van de examencommissie en de examinatoren verstrekken aan de commissie de inlichtingen die de commissie voor de uitvoering van haar taak nodig oordeelt BENOEMING EN ONTSLAG Bij een vacature in de centrale commissie van beroep wordt uit de medewerkers van het ROC van Amsterdam een kandidaat geworven met deskundigheid op het terrein van toetsing en examinering. De leden van de commissie van beroep worden benoemd door het College van Bestuur met instemming van de CMR. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de overige leden en plaatsvervangende leden worden benoemd voor de termijn van vijf jaar. Zij zijn opnieuw benoembaar. Op eigen verzoek wordt aan de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie van Beroep voor de Examens ontslag verleend. Bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar wordt hun ontslag verleend met ingang van de eerstvolgende maand. Leden worden ontslagen indien zij uit hoofde van ziekte of gebreken niet in staat zijn hun functie te vervullen evenals indien zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf zijn veroordeeld. Alvorens het ontslag op grond van het in de derde volzin bepaalde wordt verleend, wordt de betrokkene van het voornemen tot ontslag in kennis gesteld en wordt hem de gelegenheid geboden zich ter zake te doen horen. Voor de samenstelling van deze commissie zie bijlage KLACHTEN Kandidaten kunnen klachten schriftelijk kenbaar maken aan de Klachtencommissie Deelnemers. De procedure voor afhandeling en de termijnen zijn vastgelegd in de Klachtenprocedure van het ROC van Amsterdam. 9

15 BIJLAGE 2: AANMELDINGSFORMULIER PRAKTIJKEXAMEN INBURGERING VOOR KANDIDAAT AANMELDINGSFORMULIER PRAKTIJKEXAMEN INBURGERING In blokletters invullen alstublieft. Ondergetekende wil deelnemen aan het Praktijkexamen Inburgering Achternaam : Voornaam en voorletters : Tussenvoegsels : Straatnaam Postcode Land : : : Huisnummer : Plaats : Telefoon Geboortedatum : Geslacht (dd/mm/jjjj) Burgerservicenum- Nummer identiteitsdocument : mer : Oudkomer/nieuwkomer adres Ik wil het volgende examen afleggen: Portfolio examen Portfolio en assessment examen 380. Assessmentexamen : M/V : Ik wil het examen afleggen in de richting: Onderwijs, Gezondheid en Opvoeding Werk met de specialisatie richting "&, & %!- %$ Ik wil het examen afleggen op niveau 1 : A1 A2 Dit formulier kunt u op afspraak, te samen met uw portfoliobewijzen persoonlijk afgeven bij: De Voortwijzer Zocherstraat U dient dan ook uw verblijfsvergunning of Nederland Identiteitsbewijs of Nederlands paspoort mee te nemen. Voor aanvang van het examen dient het volledige bedrag voor het praktijkexamen voldaan te zijn. Plaats, datum: handtekening:

16 BIJLAGE 3: RESULTAATFORMULIER PRAKTIJKEXAMENS (Dit formulier is in samenwerking met de IB-groep ontwikkeld, het kan nog gewijzigd worden). Kandidaat Voornaam:. Achternaam:. Adres:. Woonplaats:. Geslacht: M /V Geboortedatum: Burgerservicenummer / sofinummer: Nummer identiteitsdocument: Resultaat Datum vaststelling examenresultaat: Examenvorm Profiel Niveau schriftelijke vaardigheden Resultaat Portfolio Assessments Portfolio & assessments Werk OGO A1 A2 Geslaagd Niet geslaagd Ondertekening Plaats Datum.. Naam ondertekenaar Handtekening Naam instelling. Controleer alle gegevens en verstuur het formulier naar: <naam> <tav> <adres> <postcode plaats> en adres> BIJLAGE 4: EXAMENLOCATIES ROC VAN AMSTERDAM ROC van Amsterdam Volwassenenonderwijs Van Ostadestraat ST Amsterdam :

17 ROC van Amsterdam Volwassenenonderwijs Bijlmerdreef TV Amsterdam Zuidoost ROC van Amsterdam BIA Zocherstraat LR Amsterdam ROC van Amsterdam Airport Opaallaan XV Hoofddorp ROC van Amsterdam Gooi & Vechtstreek Arena Hilversum ROC van Amsterdam Amstelveen De Savornin Lohmanstraat XM Amstelveen ROC van Amsterdam Amstelveen Arthur van Schendellaan LB Uithoorn ;

18 BIJLAGE 5: ORGANISATIE INBURGERINGSEXAMEN Het ROC van Amsterdam biedt op 7 locaties de gelegenheid om een inburgeringsexamen af te leggen. De domeinregisseur Educatie en Inburgering is binnen het ROC van Amsterdam voor het gehele werkgebied van het ROC eindverantwoordelijk voor de organisatie, het verloop en de afhandeling van de inburgeringsexamens. Het ROC van Amsterdam heeft een centrale Examencommissie Inburgeringsexamen, bestaande uit minimaal 21 gecertificeerde assessoren. De domeinregisseur Educatie & Inburgering van het ROC van Amsterdam is voorzitter van deze commissie. Er is een centraal Examenbureau Inburgeringsexamen dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van de examens, de administratieve afhandeling en de archivering van de examendossiers. Dit Examenbureau Inburgeringsexamen valt hiërarchisch onder domeinregisseur Educatie & Inburgering van het ROC van Amsterdam. De dagelijkse leiding is in handen van de projectleider Examenbureau Inburgeringsexamen. Raad van Toezicht College van Bestuur Centrale Commissie van Beroep Examens Domeinregisseur Educatie & Inburgering Examencommissie Examenbureau Projectleider Afnamelocatie Amsterdam Zocherstraat Afnamelocatie Amsterdam Van Ostadestraat Afnamelocatie Amsterdam CEC Ganzenhoef Afnamelocatie Hilversum Arena Afnamelocatie Hoofddorp Opaallaan Afnamelocatie Uithoorn Arthur van Schendellaan Afnamelocatie Amstelveen De Savornin Lohmanlaan

19 BIJLAGE 6: SAMENSTELLING EXAMENCOMMISSIE naam Functie Datum certificaat Henk Geldermans Voorzitter 1 Jacqueline Veerman Lid Janine Samplonius Lid C.H. Koning Lid Margreet Kok Lid Jacqueline Kleemans Lid Marieke Dankers Lid Liesbeth Foekens Lid Henny Berkhout Lid L. Peeters Lid Y. Boer Lid N. van Wonderen Lid H. van den Bergh Lid Marion Westerduin Lid Marjoke Roos Lid Marjonne van Randwijk Lid Hanny van der Laan Lid Annika Burggraaf Lid Janny van Rossen Lid Willemien Christiaanse Lid Anneke Tolsma Lid Alice Hellings Lid Marijke Koppers Lid Marie-José Eikenbroek Lid Hadewych Kapteijn Lid Mirte Lous Lid Catarina Geelen Lid Wil Smit Lid Gordon Balfour Lid L. Leeflang Lid <

20 5!!% &/6//5$ 5!!% 7 /5//=/> >" >" A A?!?! 7 &//8/7/($ 7 //B 7 / //>/1

21

Examenreglement. Bij het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. ROC Rivor

Examenreglement. Bij het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. ROC Rivor 1 Examenreglement Bij het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen ROC Rivor 1 Regels over aanmelding, identificatie, registratie, aanwezigheid, vrijstelling Aanmelding ROC Rivor stelt een ieder die daartoe

Nadere informatie

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.)

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) Exameninstelling Inburgering Examenreglement voor het praktijkexamen Inburgering John Eversdijk B.I.C. Stadsring 181, 3817 BA Amersfoort

Nadere informatie

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen

College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen College voor Educatie Examenreglement praktijkdeel inburgeringsexamen Vastgesteld door de directeur van het College van Educatie ROC van Twente op 6 oktober 2011 0 Inhoudsopgave: 1. Regels over aanmelding,

Nadere informatie

Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013

Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering. Versie 6, Februari 2013 Nieuwland Opleidingen B.V. Examenreglement praktijkexamen inburgering Versie 6, Februari 2013 Examenreglement praktijkexamen inburgering Nieuwland 2013 1 Inhoud 1. Regels over aanmelding, identificatie,

Nadere informatie

Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen

Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringexamen Examenreglement Sagènn versie december 2013 Pagina 1 van 26 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doel examenreglement... 3 1. Aanmelding, identificatie,

Nadere informatie

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008

Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE Basistoets Inburgering ROC Westerschelde 990173 30 juli 2008 Rapport KCE-Basistoets inburgeringsexamen Instelling Nummer instelling: 990173 Naam instelling: ROC Westerschelde Plaats: Terneuzen

Nadere informatie

Examenreglement Inburgering Rijn IJssel

Examenreglement Inburgering Rijn IJssel Examenreglement Inburgering Rijn IJssel 11-432 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1. Aanmelding... 3 Artikel 2. Betaling... 3 Artikel 3. Identificatie... 4 Artikel 4. Registratie... 5 Artikel 5. Aanwezigheid...

Nadere informatie

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn

Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Examenreglement voor het praktijkdeel van het Inburgeringsexamen. Stichting AKROS Welzijn Vastgesteld door het bevoegd gezag: MW. M.W.J.Schutte Uitgave: Versie 9 05-04- 2013 Inhoudsopgave 1. Begrippen

Nadere informatie

PIBLW-Examenbureau Inburgering

PIBLW-Examenbureau Inburgering PIBLW-Examenbureau Inburgering Examenreglement Praktijkdeel Inburgeringsexamen Versie 2.2013 Inhoudsopgave 1. A a n m e l d i n g, e x a m e n k o s t e n, i d e n t i f i c a t i e, r e g i s t r a t

Nadere informatie

Examenreglement Schoonmaakexamens

Examenreglement Schoonmaakexamens Examenreglement Schoonmaakexamens IVIO-Examenbureau 2011, versie 1 Inhoudsopgave 1. AANMELDING, EXAMENKOSTEN, IDENTIFICATIE, REGISTRATIE, AANWEZIGHEID, VRIJSTELLING EN PRIVACY GEËXAMINEERDE... 3 1.1 AANMELDING...

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2014 tot en met 31-12-2014 27-2-2015 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Jaarverslag exameninstelling Inburgeringsexamen

Jaarverslag exameninstelling Inburgeringsexamen Jaarverslag exameninstelling Inburgeringsexamen 1 mei 2013-1 mei 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Jaarverslag in cijfers... 4 Wijzigingen en uitwerkingen... 6 A. Registratie en Identificatie... 6 B. Afname

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGLEMENT Commissie van Beroep voor de Examens. 1 oktober 2016

REGLEMENT Commissie van Beroep voor de Examens. 1 oktober 2016 REGLEMENT Commissie van Beroep voor de Examens 1 oktober 2016 Colofon Uitgave : ROC van Amsterdam / ROC van Flevoland Auteur : Werkgroep Examinering Kenmerk : Reglement Commissie van Beroep ROCvA/ROCvF

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0

Jaarverslag 2013 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0 Jaarverslag 2013 Gilde Opleidingen Versie 1.0 Vastgesteld MT, 20 februari 2014 1 Voorwoord Op 7 februari 2008 heeft de toenmalige minister van VROM Gilde Opleidingen aangewezen als exameninstelling voor

Nadere informatie

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007

Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam. Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Reglement voor De Commissie van Beroep voor de examens Grafisch Lyceum Rotterdam Gewijzigd en vastgesteld op 4 juli 2007 Artikelen reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: Algemene Bepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS CB08.198 AJH 09-09-2008 \reglement cie. van beroep voor de examens versie 2.0 def.vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement commissie van beroep

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie

Jaarverslag Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Jaarverslag 2013 Examenbureau Inburgering PIBLW-Reintegratie Samenstelling jaarverslag: Joanna Mocko, Coördinator Examenbureau Inburgering Het verslag wordt openbaar gemaakt via publicatie op de website

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding.

1.2 Vrijstelling Vrijstelling wordt op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemer verleend door de examencommissie van de opleiding. HET EXAMENREGLEMENT In dit stuk worden de regelingen rond het examen beschreven. Een examen is een onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en houding die een kandidaat zich bij voltooiing van de

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0

Jaarverslag 2012 Praktijkexameninstelling Inburgering Gilde Opleidingen Versie 1.0 Jaarverslag 2012 Gilde Opleidingen Versie 1.0 Vastgesteld MT, 28 maart 2013 1 Voorwoord Op 7 februari 2008 heeft de toenmalige minister van VROM Gilde Opleidingen aangewezen als exameninstelling voor het

Nadere informatie

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV

Het examenreglement. Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Het examenreglement VASTSTELLING EN BEKENDMAKING Dit examenreglement is vastgesteld door het hoofdbestuur van de NBV Namens de NBV, De voorzitter. Bijlage Regeling Bijenteeltonderwijs. Het examenreglement

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1

Examenreglement. Examenreglement. Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Examenreglement Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 1 Opleidingen in Zorg, Wonen en Welzijn 2 Inhoudsopgave Examenreglement EVV opleiding... 5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 7 Artikel 1 Verklarende

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering

Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering Jaarverslag Praktijk Examenbureau Inburgering 1-7-2013 tot 1-7-2014 18-7-2014 Sagènn Educatie BV, Amsterdam versie 1.0 1 Inhoud Voorwoord... 3 1. Kwalitatieve gegevens... 4 1.1. Afname van de examens en

Nadere informatie

EDUCATIE Jan Ligthartstraat AM Rotterdam Postbus BA Rotterdam (010)

EDUCATIE Jan Ligthartstraat AM Rotterdam Postbus BA Rotterdam (010) EDUCATIE Jan Ligthartstraat 250 3083 AM Rotterdam Postbus 1043 3000 BA Rotterdam (010) 281 11 00 EXAMENREGLEMENT PRAKTIJKEXAMEN INBURGERING ZADKINE EDUCATIE ingevolge de Wet houdende regels inzake inburgering

Nadere informatie

Examenreglement. Examenreglement ten behoeve van het afnemen van decentrale inburgeringexamens bij NCB Projecten BV.

Examenreglement. Examenreglement ten behoeve van het afnemen van decentrale inburgeringexamens bij NCB Projecten BV. Examenreglement Examenreglement ten behoeve van het afnemen van decentrale inburgeringexamens bij NCB Projecten BV. Versie 16, 25 september 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Regels over aanmelding,

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP ROC NIJMEGEN Versie 4/Vastgesteld door het CvB d.d. 1 okt 2013 / instemming OR d.d. 18 sep 2013 en SR d.d. 4 sep 2013 INHOUD Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 2 Wet-

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2014

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2014 ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2014 Datum: 14 april 2015 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Kwalitatieve gegevens examinering praktijkexamens inburgering...

Nadere informatie

Jaarverslag Inburgeringexamens ROC Rivor

Jaarverslag Inburgeringexamens ROC Rivor Jaarverslag Inburgeringexamens ROC Rivor 2012 Inhoud 1. Borging van het proces... 3 a. Afname van de examens... 3 b. Toelating tot de examens... 3 c. Deskundigheid van de examinatoren... 3 d. Het vaststellen

Nadere informatie

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens Bijlage 3 - PAGINA 1 bijlage 3: REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Albeda college Bijlage 3 - PAGINA 2 Artikelen Reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering

Vastgesteld 3 januari Regeling beroep examinering Vastgesteld 3 januari 2011 Regeling beroep examinering Inhoud 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING... 3 2. REGELING BEROEP EXAMINERING... 4 2 1. TOELICHTING VOORAF OP REGELING BEROEP EXAMINERING

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 0.2 Vastgesteld op: 16 december 2015 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2015 Examenreglement

Nadere informatie

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013

Examenprotocol. Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 Examenprotocol Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen versie 05-11-2013 2 1. Het examenreglement (algemeen) De Vakopleiding Installateur Haarden, Kachels en Rookkanalen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

E X A M E N R E G L E M E N T

E X A M E N R E G L E M E N T E X A M E N R E G L E M E N T Algemeen reglement voor het afnemen van VCAexamens in het kader van diplomering volgens het Uitvoeringsbesluit VCA januari 2012 van ECABO Dit reglement sluit aan op het Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Vastgesteld op 31-10-2011 het College van Bestuur Zadkine Ingangsdatum 1 november 2011 Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

Examenreglement NIBE SVV

Examenreglement NIBE SVV Examenreglement NIBE SVV BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. Website : www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland

Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland De Regeling toelatingstoetsen Noord Nederland geeft regels voor de uitvoering van het toelatingsonderzoek op grond waarvan personen die niet in het bezit zijn

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement

1. Algemeen. 1.2 Deelname aan het examen. Bijlage 11: Examenreglement Bijlage 11: Examenreglement 1. Algemeen Binnen ROC TOP kennen we algemene afspraken en huisregels met betrekking tot de examens. We verwachten van alle betrokkenen dat zij de regels in acht nemen. De examenleiding

Nadere informatie

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen.

0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. Examenreglement ExSI 0. Preambule In het examenreglement zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. 1. Begrippen Artikel 1.1 Dit examenreglement verstaat onder de volgende begrippen:

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Examenreglement Colofon

Examenreglement Colofon Examenreglement Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming Ondernemingsraad : 25 maart 2015 Instemming Studentenraad : 30 maart 2015 Vastgesteld College van Bestuur : 7 april 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering

Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Regeling Klachten, Bezwaar en Beroep Examinering Voorgenomen besluit College van Bestuur d.d. 30 oktober 2012 Instemming Ondernemingsraad (WOR 27 lid 1j) d.d. 22 november 2012 Instemming Studentenraad

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Jaarverslag inburgeringexamens bij ROC Nijmegen 2008

Jaarverslag inburgeringexamens bij ROC Nijmegen 2008 Jaarverslag inburgeringexamens bij ROC Nijmegen 2008 1 januari 2008-31 december 2008 roc nijmegen jaarverslag inburgering 2008 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. In- en externe ontwikkelingen 4 1.1 Interne ontwikkelingen

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht

Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Examenreglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht Cito B.V. Arnhem Reglement Beveiligingsadviseur Luchtvracht november 2015 pagina 1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2015-1 augustus 2016 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ingestemd op: Directieteam Instemming 30 maart 2015 Studentenraad Advies 19

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS VAN HET DRENTHE COLLEGE

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS VAN HET DRENTHE COLLEGE REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS VAN HET DRENTHE COLLEGE INHOUDSOPGAVE Samenstelling en lidmaatschap Art. 1 t/m 4.3 Werkwijze Art. 5 t/m 8.3-4 Werkingssfeer Art. 9 t/m 14..4 Overige bepalingen

Nadere informatie

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015

Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Examenreglement Spectrum Benelux Wft Examens versie 20-04-2015 Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: Spectrum Benelux: CDFD: DUO: Website: Kandidaat: Examencommissie: Toezichthouder: Toetscentra:

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s

INHOUDSOPGAVE. Toetsreglement Opleidingen NBB. De organisatie van de PvB s INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Toetsingscommissie Hoofdstuk 2 Regeling van de PvB s Hoofdstuk 3 De organisatie van de PvB s Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Richtlijnen voor de samenstelling van de PvB s

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

B. Eindexamenreglement VMBO

B. Eindexamenreglement VMBO B. Eindexamenreglement VMBO 2011-2012 leerjaar 3 Oktober 2011 B 1 Inhoud Het Eindexamenreglement 3 1 Eindexamen 3 2 Schoolexamen 3 2.1 Algemeen 3 2.2 Inrichting van het schoolexamen 3 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

jaarrapportage examenbureau KCE

jaarrapportage examenbureau KCE jaarrapportage examenbureau KCE maart 2013- maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aantal aanmeldingen 4 3. Uitslag examen 6 4. Aantal afgenomen examens per onderdeel 7 5. Examencommissie / examinatoren

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave

STE EXAMENBUREAU EXAMENREGLEMENT. Examenreglement EPBD. Inhoudsopgave Examenreglement EPBD Inhoudsopgave 1 01 Doelstelling en algemene bepalingen 02 Toelatingsvoorwaarden 03 Examencommissie 04 Algemene regels bij uitvoering van het examen 05 Beoordeling 06 inzage 07 Klachten,

Nadere informatie

Examenreglement Financieel Kenniscentrum

Examenreglement Financieel Kenniscentrum 1 Examenreglement Financieel Kenniscentrum Artikel 1 doel en strekking Artikel 1 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door FKC afgenomen (Wft-)examens en Wft-PE Examens en heeft als doel belanghebbenden

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2012

Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2012 Eindrapportage Praktijkexamen Inburgering KCE 2012 Domein Bedrijfsopleidingen w.o. Educatie ROC ID College 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in 2012 bij ROC ID College 3. Organisatie - Examencommissie Educatie

Nadere informatie

e. Inburgeringsexamen: als bedoeld in artikel 13 tot en met artikel 15 Wet Inburgering (WI).

e. Inburgeringsexamen: als bedoeld in artikel 13 tot en met artikel 15 Wet Inburgering (WI). REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op alle opleidingen van CITAVERDE College, Helicon Opleidingen, Gilde Opleidingen, ROC Ter AA, Summa College

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op de door NIBE SVV afgenomen Wft, PE Plus en PEexamens. Examenreglement NIBE SVV Wft Examens Begripsomschrijvingen: Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE SVV: De business unit NIBE SVV Examens. CDFD: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.

Nadere informatie

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2011

ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2011 ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND JAARVERSLAG PRAKTIJKEXAMENS INBURGERING JAAR 2011 Datum: 13 april 2012 Versie: definitief Documentnummer: 247.446 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Kwalitatieve gegevens examinering

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST

EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST EXAMENREGLEMENT MEDEWERKER CONTACTLENZEN & CONTACTLENS- SPECIALIST Studiejaar 2014-2015 @ Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.)

John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) John Eversdijk Bureau voor Interculturele Communicatie (B.I.C.) Exameninstelling Inburgering Jaarverslag 2011 Exameninstelling voor het praktijkdeel Inburgeringsexamen John Eversdijk B.I.C. Stadsring 181,

Nadere informatie

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2012, Examenbureau NCB Projecten BV., juni

Jaarverslag. Examenbureau NCB Projecten BV. Jaarverslag 2012, Examenbureau NCB Projecten BV., juni Jaarverslag Examenbureau NCB Projecten BV. 2012 Jaarverslag 2012, Examenbureau NCB Projecten BV., juni 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Kwalitatief deel 4 1. De organisatie 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Examencommissie,

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB)

Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging (TBMB) Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Monteur Beveiligingsinstallaties

Monteur Beveiligingsinstallaties Monteur Beveiligingsinstallaties Versie 1, januari 2016 Artikel 1. Begripsomschrijvingen CIBV De instelling die onder andere is belast met de voorbereiding, de organisatie en de administratieve afhandeling

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie