(Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal"

Transcriptie

1 (Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal 1

2 (Demografische) ontwikkelingen op deelgebieden binnen de gemeente Voerendaal Demografische gegevens Pagina 3 Onderwijs Pagina 5 Sociale cohesie Pagina 6 Maatschappelijke voorzieningen Pagina 7 Gezondheid en zorg Pagina 8 Wonen Pagina 9 2

3 Demografische gegevens De gemeente Voerendaal zal volgens de prognose de komende decennia te maken krijgen met een bevolkingsdaling en een veranderende bevolkingssamenstelling. Dit kan van invloed zijn op de leefbaarheid in de gemeente. Bevolkingsprognose gemeente Voerendaal Jaar Voerendaal Kunrade Ubachsberg Klimmen Ransdaal Totaal Bevolkingsprognose per kern Voerendaal Kunrade Jaar 0-14 jarigen jarigen 65 en ouder Ubachsberg Jaar 0-14 jarigen jarigen 65 en ouder

4 Klimmen Jaar 0-14 jarigen jarigen 65 en ouder Ransdaal Jaar 0-14 jarigen jarigen 65 en ouder BRON: E,til

5 Onderwijs De aanwezigheid van scholen is belangrijk voor de leefbaarheid. Het heeft een versterkende werking op de overige voorzieningen en verenigingen in een kern. Het is mede daardoor ook een belangrijke factor in de besluitvorming voor jonge gezinnen om zich ergens te vestigen. Momenteel zijn er 4 basisscholen in de gemeente Voerendaal, te weten: 1. Basisschool Cortemich in Voerendaal 2. Basisschool Bergop in Ubachsberg 3. Basisschool Ummer Klumme in Klimmen 4. Basisschool St. Theresia in Ransdaal De basisscholen in Klimmen en Ransdaal vormen samen één bestuur. Gevolgen van krimp Het aantal kinderen en daarmee het aantal leerlingen zal in Voerendaal afnemen. Zie hiervoor onderstaande tabel. Aantal leerlingen Cortemich Bergop Ummer Klumme St. Theresia TOTAAL BRON: leerlingenprognose basisonderwijs /- 18% -/- 9% De afname van het aantal leerlingen is van invloed op de kwaliteit van het onderwijs. Minder kinderen betekent vaak samenvoegen van klassen, wat andere competenties van leerkrachten vereist. Dit resulteert in een grotere belasting van leerkrachten, maar vaak ook in minder aandacht per kind. Eveneens zal bij een krimpende bevolking het aantal beschikbare docenten afnemen. Ook de financiën van basisscholen komen onder druk te staan. De leerling-afhankelijke inkomsten nemen door een teruglopend aantal leerlingen af, terwijl de kosten niet evenredig afnemen. Daarnaast kunnen de scholen onder de opheffingsnorm terecht komen en daardoor nog meer financiën mislopen. 5

6 Sociale cohesie Om de mate van sociale cohesie te meten, kan worden gekeken naar de beleving van de inwoners op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. De Voerendaalse bevolking is matig te spreken over hun gemeente in het algemeen. Ten opzichte van 2003 is de bevolking in 2007 minder positief. In 2003 geeft zij de gemeente een 6,5 terwijl in 2007 een 6,1 wordt toegekend. In deze score is de mate waarin de inwoners het eens zijn met de onderstaande stellingen. De gemeente waarin ik woon.... is een prettige woonplaats,. heeft een aantrekkelijk centrum,. heeft veel groenvoorzieningen,. heeft weinig mogelijkheden voor sport en recreatie,. biedt aantrekkelijke uitgaansmogelijkheden,. heeft op cultureel gebied weinig te bieden. Ten aanzien van de sociale cohesie in de gemeente zijn de inwoners redelijk te spreken. Ten opzichte van 2003 is de bevolking in 2007 even positief. In 2003 geeft zij de gemeente een 6,7 terwijl in 2007 een 6,8 wordt toegekend. In deze score is de mate waarin de inwoners het eens zijn met onderstaande stellingen. De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om; ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is; ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen; de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks. BRON: Burgeronderzoek 2007 Verenigingen en vrijwilligers Daarnaast is het aantal vrijwilligers en verenigingen een graadmeter voor de sociale cohesie. Verenigingen vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Om deze pijler van de maatschappij zo efficiënt mogelijk in stand te kunnen houden, heeft de gemeente Voerendaal de versterking van de verenigingen hoog in het vaandel staan. In het 4e kwartaal 2010 en 1e kwartaal 2011 zijn met de Voerendaalse verenigingen gesprekken gehouden om een indruk te krijgen van het reilen en zeilen bij de verenigingen. Te verwachten is dat de demografische ontwikkeling er voor zorgt dat het aantal leden van verenigingen en vrijwilligers zal afnemen. Deze bevestiging hebben wij ook tijdens de gevoerde gesprekken gekregen. Dit zorgt voor praktische en financiële problemen, omdat de kosten gelijk blijven terwijl de contributie-inkomsten afnemen. Met name bij de van oudsher traditioneel ingestelde verenigingen zoals fanfares, harmonieën, koren en ouderenverenigingen blijkt het lastig te zijn om jonge leden te vinden. Tegelijkertijd is te verwachten dat met de groeiende gezondheid van ouderen, zij ook meer en langer vrijwilligerswerk gaan doen. Uit het burgeronderzoek 2007 blijkt dat 36% van de inwoners van Voerendaal (18-jarigen en ouder) vrijwilligerswerk verricht. Voor de overige vormen van maatschappelijke participatie zie onderstaande tabel. Jaar Maatschappelijke participatie schaalscore (0= zeer laag) (10= zeer hoog) Sport Uitgaan Bezoek vrienden / familie Hobby ,1 41% 53% 91% 27% 36% ,1 41% 56% 91% 26% 36% Vrijwilligerswerk 6

7 Maatschappelijke voorzieningen Maatschappelijke voorzieningen worden gezien als een graadmeter voor de leefbaarheid. Ze zorgen voor ontplooiingsmogelijkheden voor de bewoners. Daarnaast zorgen ze voor ontmoeting en sociale cohesie. Voorzieningen zijn voor nieuwkomers bovendien belangrijke criteria om zich te vestigen. Maatschappelijke voorzieningen kunnen worden onderverdeeld in sport, recreatie en spel, voorzieningen voor doelgroepen en voorzieningen voor educatie. Tevredenheid buurtvoorzieningen Tevredenheid sportaccommodaties 61% 77% 57% Tevredenheid uitgaansgelegenheden In 2007 is gemiddeld 61% van de inwoners van de gemeente Voerendaal tevreden over de buurtvoorzieningen. Kijken we naar de afzonderlijke kernen dan zien we dat het tevredenheidspercentage het laagst is in Ubachsberg (51%) en het hoogst in Voerendaal (68%). Gemiddeld genomen laat de tevredenheid over de buurtvoorzieningen tussen 2005 en 2007 een lichte stijging zien (+3 procentpunten). Op kernniveau valt vooral de daling in Ubachsberg tussen 2005 en 2007 op (-2 procentpunten). Uit nadere analyses blijkt dat een (ruime) meerderheid van de inwoners van de gemeente Voerendaal over de meeste buurtvoorzieningen in 2007 tevreden zijn. Alleen over speelmogelijkheden (47%) en vooral jongerenvoorzieningen (16%) is een minderheid van de inwoners van Voerendaal content. De tevredenheidsverschillen tussen de Voerendaalse kernen zijn soms (zeer) groot, m.n. op de aspecten winkels (van 13% in Klimmen tot 92% in de kern Voerendaal), en sportgelegenheden in de buurt (van 56% in Ubachsberg tot 87% in Kunrade). Een blik op de ontwikkeling laat zien dat gemiddeld genomen m.n. de tevredenheid over de speelmogelijkheden afgenomen is (-8 procentpunten), terwijl de tevredenheid over het openbaar vervoer vooral een toename laat zien (+12 procentpunten). BRON: Burgeronderzoek

8 Gezondheid en zorg Hoge levensverwachting en lage sterfte in Voerendaal In Voerendaal is de levensverwachting hoger dan het Nederlandse gemiddelde (82,5 versus 80,1 jaar). De sterfte is significant lager dan het landelijke gemiddelde (61,2 versus 72,1 per inwoners). De meest voorkomende doodsoorzaken zijn in Voerendaal, net zoals gemiddeld in Nederland, hart- en vaatziekten en kanker. Gezondheidsproblemen bij 55-plussers Ernstige tot zeer ernstige eenzaamheid komt bij 8,8% van de 55-plussers in Voerendaal voor. Bij de 75- plussers is dit 12%. Het risico op een angststoornis of depressie neemt toe met het stijgen van de leeftijd. In vergelijking met Zuid-Limburg hebben de 55- en 75-plussers in Voerendaal een kleiner risico hierop (respectievelijk 5,3 en 7,7%). In Voerendaal heeft ruim één op de veertien 55-plussers in een tijdsbestek van drie maanden een letsel, vergiftiging of blessure opgelopen. In vergelijking met de regio wonen in Voerendaal minder ouderen die kansarm en niet vitaal zijn (28% versus 35%). Weinig psychosociale problemen onder Voerendaalse jongeren Van de jongeren in Voerendaal heeft 2,3% psychosociale problemen. Het percentage jongeren in Voerendaal dat wekelijks wordt gepest (2,8%) is lager dan in de regio (4,6%). Voortijdig schoolverlaten komt in Voerendaal minder voor dan in de andere Zuid-Limburgse gemeenten (1,8% versus 4,0%). Leefstijl vaak ongezond in Voerendaal Bij veel volwassenen (42%) en ouderen (55%) in Voerendaal is sprake van overgewicht en bij ouderen is een stijgende trend van de aan overgewicht gerelateerde ziekte diabetes waarneembaar (15%). Ook het percentage 13- en 14-jarige meisjes in Voerendaal met overgewicht is gestegen, maar de percentages liggen nog wel onder het regionale gemiddelde. In alle leeftijdscategorieën wordt te weinig groente en fruit gegeten en bijna één op de acht jongeren ontbijt niet dagelijks. Er zijn echter ook gunstige trends. Bijna driekwart van de Voerendaalse jongeren is lid van een sportvereniging en volwassenen en ouderen zijn minder gaan roken. De jongeren zijn daarentegen sinds 2005 meer gaan roken. Veel overmatig alcoholgebruik in Voerendaal In Voerendaal is overmatig alcohol drinken onder ouderen hoger (13%) dan in de regio (9,6%). Onder de jongeren is het binge-drinken (39%) beduidend hoger dan in de regio (31%). Veel woningen in Voerendaal hebben een binnenmilieuprobleem In de gemeente Voerendaal hebben veel woningen een probleem met het binnenmilieu. Vooral ventilatie in woningen is onder de maat. In 36% van de woningen is sprake van schimmel- en vochtplekken. Van de inwoners in Voerendaal ervaart 23% ernstige geluidshinder en heeft 11% ernstige slaapverstoring door geluid. Eén op de elf 55-plussers in Voerendaal ontvangt mantelzorg In Voerendaal ontvangt 9,1% van de 55-plussers mantelzorg. Veel Voerendaalse 55-plussers zijn zelf ook mantelzorger (15%) en de grootste groep bevindt zich onder 65- tot 75-jarigen (19%). Maar ook op hogere leeftijd (75 tot 85 jaar) wordt nog mantelzorg gegeven (6,9%). Van de mantelzorgers van 55 jaar en ouder is 19% belast. Dit is vergelijkbaar met de regio. Daarnaast is onder 55-plussers een behoefte aan sport- en beweegactiviteiten (7,8%) en bij de 75-plussers aan hulp in en om het huis via een vrijwilligersorganisatie (11%) en vervoer naar voorzieningen (13%). Investeren in gezondheid onontbeerlijk voor de toekomst Gezien de structurele bevolkingsdaling in Zuid-Limburg en Voerendaal is investeren in een gezonde samenleving zonder lichamelijke of psychische beperkingen broodnodig. Een samenleving waarin alle mensen volwaardig kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zoals arbeid en mantelzorg, staat hierin centraal. Dit vraagt om een ander gezondheidsbeleid. Een beleid waarin nadrukkelijk gekozen wordt voor gezondheidsbevorderende en -beschermende maatregelen voor kwetsbare groepen. BRON:Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 / Een gezonde kijk op Voerendaal 8

9 Wonen De samenlevingskwaliteit wordt voor een groot deel bepaald door de woonomgeving en de kwaliteit en kwantiteit van woningen. Belangrijk is hierbij de match tussen vraag en aanbod van woningen. Ontgroening en vergrijzing brengen nieuwe specifieke woonwensen met zich mee. Totaal aantal woningen (2009) Gemiddelde woningwaarde Percentage koopwoningen Waardering koopwoning % 8,1 (7,9 in Parkstad) Percentage huurwoningen Waardering huurwoning 20% 6,8 (6,7 in Parkstad) Vrijstaande woning Woning in rij Etagewoning Flat minder dan 5 woonlagen 33% 40% 15% 4% 0% 0% Flat meer dan 5 woonlagen Twee-ondereen-kap Seniorenwoning Eengezinswoning Flat / etagewoning 2% 87% 4% 7% BRON: universiteit Maastricht / Parkstadmonitor Anders 9

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Oldenzaal epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Oldenzaal en de factoren die hierop

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Borne

Kernboodschappen Gezondheid Borne Kernboodschappen Gezondheid Borne De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Borne epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Borne en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand Kernboodschappen Gezondheid Twenterand De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Twenterand epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Twenterand en de factoren die hierop

Nadere informatie

Voerendaal. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Voerendaal. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Een gezonde kijk op Voerendaal is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente Voerendaal

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo Kernboodschappen Gezondheid Hengelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Hengelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Hengelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 1 LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 FRANK VAN DER MEIJDEN (WETHOUDER GEZONDHEIDSBELEID) MARJON JACOBS (BELEIDSMEDEWERKER GEZONDHEIDSBELEID) TINEKE MEELDIJK (GGD) 2 DOEL VAN DEZE AVOND Integraal

Nadere informatie

Simpelveld. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Simpelveld. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Een gezonde kijk op Simpelveld is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Nuth. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Nuth. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Een gezonde kijk op Nuth is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente Nuth op basis van

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

Meerssen. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Meerssen. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Een gezonde kijk op Meerssen is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente Meerssen op

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Schinnen. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Schinnen. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Een gezonde kijk op Schinnen is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente Schinnen op

Nadere informatie

Landgraaf. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Landgraaf. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Een gezonde kijk op Landgraaf is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente Landgraaf

Nadere informatie

Beek. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Beek. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Een gezonde kijk op Beek is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente Beek op basis van

Nadere informatie

Vaals. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Vaals. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Een gezonde kijk op Vaals is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente Vaals op basis

Nadere informatie

Valkenburg a/d Geul. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale. Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Valkenburg a/d Geul. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale. Volksgezondheid Toekomst Verkenning Een gezonde kijk op Valkenburg aan de Geul is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Kerkrade. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Kerkrade. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Een gezonde kijk op Kerkrade is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente Kerkrade op

Nadere informatie

Een gezonde kijk op Eijsden-Margraten

Een gezonde kijk op Eijsden-Margraten Een gezonde kijk op Eijsden-Margraten is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente EijsdenMargraten

Nadere informatie

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % %

48% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Barendrecht? 20% 94% 93% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Barendrecht? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 33 2 577 30 7 17-23 jr 19- jr 5+.20 20 10.0 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % %

52% jr jr jr jr 65+ Hoe gezond is Albrandswaard? 92% 91% Gezondheid en ziekte % % % Hoe gezond is Albrandswaard? Inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl volwassenen. Hoeveel inwoners deden er mee? 174 25 355 29 426 61 17-23 jr 4.204 20 10.606 29 12.073 55 Gezondheid en ziekte

Nadere informatie

Sittard-Geleen. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Een gezonde kijk op Sittard-Geleen

Sittard-Geleen. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Een gezonde kijk op Sittard-Geleen Een gezonde kijk op Sittard-Geleen is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente Sittard-Geleen

Nadere informatie

Stein. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Stein. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Een gezonde kijk op Stein is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente Stein op basis

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Gulpen-Wittem. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Een gezonde kijk op Gulpen-Wittem

Gulpen-Wittem. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning. Een gezonde kijk op Gulpen-Wittem Een gezonde kijk op Gulpen-Wittem is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente GulpenWittem

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Maastricht. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Maastricht. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Een gezonde kijk op Maastricht is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente Maastricht

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Heerlen. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning

Heerlen. Een gezonde kijk op. maakt deel uit van Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Een gezonde kijk op Heerlen is onderdeel van de regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) Zuid-Limburg 2010 en geeft een integraal beeld van de gezondheidstoestand in de gemeente Heerlen op basis

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Twenterand. Colofon. Maakt deel uit van de Twentse Gezondheidsverkenning. Samenstelling. Uitgave. Copyright. Pagina Pagina 1

Twenterand. Colofon. Maakt deel uit van de Twentse Gezondheidsverkenning. Samenstelling. Uitgave. Copyright. Pagina Pagina 1 Pagina 0 Twenterand Maakt deel uit van de Twentse Gezondheidsverkenning Colofon Samenstelling F.K. Schabbink, C.L.A.J. Boom en F.D.H. Koedijk. Uitgave GGD Twente, Enschede, april 2017. Copyright GGD Twente,

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Ouderen in Rivierenland

Ouderen in Rivierenland Ouderen in Rivierenland 2011 Samenvatting van een onderzoek naar gezondheid en welzijn onder 65-plussers in regio Rivierenland Mannen Vrouwen 65 71 15 28 22 21 65-74 jaar 75-84 jaar 85-plus HBO/WO HAVO/VWO/MBO

Nadere informatie

Gezondheid en sociaal domein verbonden

Gezondheid en sociaal domein verbonden Algemene kenmerken Leefstijl Lichamelijke gezondheid Mentale gezondheid Zorggebruik Fysieke leefomgeving Sociale leefomgeving Sociaal economische status Zelfredzaamheid Samenredzaamheid Gezondheid en sociaal

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Cranendonck Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Heeze-Leende Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslân. November 2017

Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslân. November 2017 Psychosociale gezondheid van jongeren in Fryslân November 2017 Inleiding Hoe staat het met de psychosociale gezondheid van Friese jongeren? In 2015 zijn op de arbeidsmarkt voor het eerst meer mensen uitgevallen

Nadere informatie

Bevolking Kern Asch Gemeente Buren Bevolking (2014) 365 25.995 Bevolking (2024) 360 26.065 Bevolkingsontwikkeling (2014-2024) -1% 0%

Bevolking Kern Asch Gemeente Buren Bevolking (2014) 365 25.995 Bevolking (2024) 360 26.065 Bevolkingsontwikkeling (2014-2024) -1% 0% Kern Asch Bevolking Kern Asch Bevolking (2014) 365 25.995 Bevolking (2024) 360 26.065 Bevolkingsontwikkeling (2014-2024) -1% Vergrijzing en ontgroening (2014-2024) Kern Asch Ontwikkeling 0-25 jarigen -23%

Nadere informatie

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016

Maaspoort. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Maaspoort Halverwege de jaren zeventig wordt besloten de stad in noordelijke richting te laten doorgroeien tot aan de oevers van de Maas: de wijk Maaspoort is geboren. Bij de

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Op de fiets naar school

Op de fiets naar school In beweging Voorlichting over calorieën of aansporingen tot meer beweging zijn niet genoeg in de strijd tegen overgewicht. Wat beter helpt is een wijkgerichte aanpak om het bewoners zo gemakkelijk mogelijk

Nadere informatie

Zuidoost gezond en wel?

Zuidoost gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuidoost gezond en wel? Zeven op de tien inwoners van Zuidoost hebben een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013.

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013. Gezondheid in beeld: Gemeente Best Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 West gezond en wel? Driekwart van de inwoners van West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Oost gezond en wel? Driekwart van de inwoners van Oost heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

West. Wijk- en buurtmonitor 2016

West. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 West De wijk West ligt ten westen van het centrum van s-hertogenbosch. De wijk is ontstaan in de wederopbouwperiode (1945-1960) met het bedrijventerrein de Wolfsdonken. Van daaruit

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen.

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen. . Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheidsmonitors en bijdrage aan interventies

Gezondheidsmonitors en bijdrage aan interventies Gezondheidss en bijdrage aan interventies Input voor tussenevaluatie Beleidskader Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg 2012-2015 Gemeente Bladel 17 juli 2013 Yvonne Meertens, onderzoeker Ellen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Son en Breugel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Vitale en kwetsbare ouderen, in een leeftijd vriendelijke gemeente

Vitale en kwetsbare ouderen, in een leeftijd vriendelijke gemeente Vitale en kwetsbare ouderen, in een leeftijd vriendelijke gemeente Bijeenkomst vrijwilligers Stichting Vughterstede 12 september 2013 Prof. dr. M.J.M. Kardol 1. De ontwikkeling van de levensverwachting

Nadere informatie

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage

Veilig opgroeien in Leeuwarden Factsheet Haulerwijk. bijlage Veilig opgroeien in Leeuwarden 2015 bijlage Factsheet Haulerwijk Deze bijlage bevat cijfers op zowel buurtniveau als gemeentelijk- en provinciaal niveau. De cijfers geven inzicht in trends op het gebied

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M.

Regionale VTV 2011. Levensverwachting en sterftecijfers. Referent: Drs. M.J.J.C. Poos, R.I.V.M. Regionale VTV 2011 Levensverwachting en sterftecijfers Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Levensverwachting en sterftecijfers Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk Mei 2013 Wilmar van Dop, manager Stichting KOEL Inhoud wijkscan 1. Wijken in beeld Demografische gegevens Sociaal economisch 2. Gezondheid inwoners 3. Zorgaanbod eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet

Wijk- en buurtmonitor 2016 Opzet Opzet De Wijk- en buurtmonitor 2016 bestaat uit 14 documenten. Iedere wijk in s-hertogenbosch wordt in een apart document gepresenteerd. U kunt deze documenten vinden op de volgende gemeentelijke pagina:

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie