Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek"

Transcriptie

1 Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013

2 Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer volwassenen (19 tot en met 64 jaar) en bijna ouderen (65 jaar en ouder) in de regio Zuidoost-Brabant. Dit is inclusief de ophoging van de steekproef in Eindhoven met ruim vragenlijsten. Volwassenenmonitor In de gemeente Laarbeek hebben 933 volwassenen de vragenlijst ontvangen. 459 van hen deden mee aan het onderzoek, daarmee bedroeg de respons 49%. In de hele regio Zuidoost-Brabant was de respons voor de groep volwassenen 41%. In de gemeente Laarbeek wonen volwassenen van 19 tot en met 64 jaar. Voor Laarbeek komt elke 1% dus overeen met 130 volwassenen. Ouderenmonitor Van alle inwoners van 65+ uit de gemeente Laarbeek hebben 690 ouderen de vragenlijst ontvangen. 59% van hen vulde deze vragenlijst in, dit komt neer op 409 ouderen. Voor de hele regio Zuidoost-Brabant was de respons onder ouderen ook 59%. In deze rapportage komt elke 1% overeen met 36 ouderen. In dit boekje worden kort enkele belangrijke en actuele resultaten uit beide monitors voor uw gemeente toegelicht. Met name de relevante verschillen tussen uw gemeente en de regio en (mogelijke) trends worden belicht. Deze resultaten worden beschreven voor de volgende acht thema s: Gezondheid en welbevinden Zorg en hulp Leefstijl Participatie Leefomgeving en leefbaarheid Eenzaamheid Zelfredzaamheid Armoede en sociale uitsluiting De resultaten van de monitors zijn tevens gebundeld in een tabellenboek per gemeente. Resultaten uitgewerkt naar achtergrondkenmerken zijn gebundeld in een regio tabellenboek. Deze tabellenboeken kunt u raadplegen via of Rapportage gemeente Laarbeek 2

3 Gezondheid en welbevinden Meerderheid van de inwoners is positief over de eigen gezondheid Net als in de regio ervaart 84% van de volwassenen en 58% van de ouderen in Laarbeek zijn of haar gezondheid als (zeer) goed. Zevenendertig procent van de volwassenen en 79% van de ouderen heeft één of meer chronische aandoeningen. Een hoge bloeddruk is zowel onder volwassenen als onder ouderen de meest voorkomende chronische aandoening (respectievelijk 11% en 41%). Chronische aandoeningen die daarnaast veel voorkomen onder 65-plussers in Laarbeek zijn gewrichtsslijtage van de heupen of knieën (21%) en diabetes (16%). Volwassenen voelen zich psychisch gezonder Iemand die zich psychisch ongezond voelt, is onder andere vaker zenuwachtig, somber en neerslachtig en minder vaak gelukkig. Dertien procent van de volwassenen in Laarbeek voelt zich psychisch ongezond. Deze groep is kleiner dan gemiddeld in de regio waar 20% zich psychisch ongezond voelt. In de regio is een toename te zien van het aantal volwassenen dat zich psychisch ongezond voelt (17% in 2009 versus 20% in 2012). In Laarbeek zien we deze toename niet. In Laarbeek geven ook meer volwassenen aan zich (erg) gelukkig te voelen (85% versus 79%). Van de ouderen voelt, vergelijkbaar met de regio, 18% zich psychisch ongezond....en ook het risico op psychiatrische aandoeningen is lager Van de volwassenen in Laarbeek heeft 35% een matig tot hoog risico op een angststoornis of depressie. Ook deze groep is kleiner dan gemiddeld in de regio (41%). Maar zowel in Laarbeek als in de regio is de laatste jaren wel een stijging te zien; deze stijging is echter alleen significant op regioniveau. Verder heeft 3% een hoog risico op een angststoornis of depressie. Van de ouderen in Laarbeek heeft 41% een matig tot hoog risico op een psychiatrische aandoening. Vier procent heeft een hoog risico. Rapportage gemeente Laarbeek 3

4 Leefstijl Minder softdrugsgebruik Zestien procent van de volwassenen heeft wel eens softdrugs gebruikt; dit is lager dan het regiopercentage van 22%. Zowel in Zuidoost-Brabant als in Laarbeek zien we wel een kleine toename in het softdrugsgebruik sinds 2009, deze toename is echter alleen significant in de regio. Van de volwassenen in Laarbeek rookt 22% en is 3% zware roker. Van de ouderen rookt 11% en is 2% zware roker. Bijna één op de tien inwoners drinkt overmatig In Laarbeek drinkt 89% van de volwassenen en 76% van de ouderen alcohol. In de regio zien we sinds 2009 onder de volwassenen een kleine afname in het alcoholgebruik en onder ouderen juist een kleine toename. In Laarbeek zijn deze cijfers gelijk gebleven. Overmatig alcoholgebruik (mannen >21 glazen per week; vrouwen >14 glazen per week) komt voor bij 9% van de volwassenen en ouderen. In de regio is het percentage overmatige drinkers bij volwassenen afgenomen van 13% naar 9%. In Laarbeek is deze trend ook zichtbaar maar niet significant. Er is geen algemeen veilige norm voor verantwoord alcoholgebruik. Men spreekt liever van aanvaardbaar alcoholgebruik. Dit houdt voor mannen in: maximaal 10 glazen per week, maximaal 2 glazen per dag en maximaal 5 drinkdagen per week. Voor vrouwen gelden de maxima van 5 glazen per week, 1 glas per dag en 5 drinkdagen per week. In Laarbeek voldoet ongeveer 70% van de volwassen en de helft van de ouderen niet aan deze norm. In de regio is het percentage volwassenen dat niet voldoet aan de norm aanvaardbaar alcoholgebruik afgenomen; in Laarbeek is deze trend niet zichtbaar. Rapportage gemeente Laarbeek 4

5 Meer dan de helft van de inwoners is te zwaar Net als in voorgaande jaren is 49% van de volwassenen in de gemeente te zwaar en heeft 13% last van ernstig overgewicht/obesitas. Bij de ouderen heeft eveneens een grote groep overgewicht, namelijk 64%. Obesitas is ook een groot probleem, dit komt voor bij ongeveer één op de vijf ouderen..maar het merendeel voldoet wel aan de Norm Gezond Bewegen De Nederlandse Norm Gezond Bewegen ligt op minstens vijf dagen per week een half uur matig intensieve lichaamsbeweging. In Laarbeek voldoet bijna zeven op de tien inwoners van 19 jaar en ouder aan deze beweegnorm. Regionaal is sinds 2009 zowel bij de volwassenen als ouderen een toename te zien. Ook in Laarbeek lijken met name de volwassenen, maar ook de ouderen, vaker te voldoen aan deze norm dan in De toename is echter niet statistisch significant. De Fitheidsnorm, drie maal per week minimaal 20 minuten zwaar intensief bewegen, wordt minder vaak behaald. Een kwart van de volwassenen en 45% van de ouderen voldoet aan deze norm. Te weinig tijd, lichamelijke beperkingen en desinteresse van invloed op beweging Eén op de drie volwassenen denkt niet voldoende te bewegen. De meeste bewegen niet voldoende omdat zij te weinig tijd hebben (18%) of geen interesse meer hebben (8%). Van de 65-plussers denkt bijna 30% procent dat ze niet voldoende bewegen. Meest genoemde redenen zijn een lichamelijke beperking (13%), gevolgd door desinteresse (7%). Rapportage gemeente Laarbeek 5

6 Leefomgeving en leefbaarheid Volwassenen hebben minder last van geluidshinder In Laarbeek wordt 11% van de volwassenen ernstig gehinderd door geluid; in de regio is dat 16%. De inwoners ervaren de meeste geluidshinder van buren (5%), verkeer op wegen waar je niet harder mag dan 50 km/uur (3%) en brommers/scooters (2%.) Maar de geluidshinder door brommers/scooters is wel lager dan op regioniveau (5%). Het percentage volwassenen dat gehinderd wordt door geur bedraagt 7%. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn stallen met vee (2%), een openhaard, allesbrander of andere houtkachel (2%) en landbouw- en veeteeltactiviteiten (2%). en zijn minder bezorgd over invloed omgeving op de gezondheid Over het algemeen zijn de volwassenen in Laarbeek minder bezorgd over de invloed van de omgeving op de gezondheid (9% versus 14% in de regio). Maar dit geldt niet voor de invloed van akker- en tuinbouw in de buurt (3% versus 1%). Meer inwoners geven een voldoende voor de eigen buurt De groep 19- tot en met 64-jarigen in Laarbeek geven vaker een voldoende als rapportcijfer voor de eigen buurt (95% versus 91% in de regio). Ook zijn ze vaker tevreden over de betrokkenheid in de buurt (68% versus 57% in de regio). Daarentegen vinden minder volwassenen dat de gemeente voldoende doet om bewoners bij veranderingen in de buurt te betrekken (25% versus 31% in de regio). Zowel in de regio als in Laarbeek waren de inwoners in 2009 meer tevreden over deze taak, maar op gemeenteniveau is dit verschil niet significant. Gevoel van veiligheid is groter dan in regio De volwassenen in Laarbeek voelen zich vaker overdag of s avonds/ s nachts veilig (85% versus 77% in de regio). Bij de ouderen voelt ook de meerderheid (87%) zich overdag of s avonds/ s nachts veilig. Bij de ouderen is er zowel in de regio als in de gemeente sinds 2009 een toename te zien in gevoelens van veiligheid, deze toename is echter alleen significant in de regio. Rapportage gemeente Laarbeek 6

7 Zelfredzaamheid Ruim één op de vier 65-plussers is beperkt in bezigheden Nu van mensen wordt verwacht dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, wordt zelfredzaamheid steeds belangrijker. In Laarbeek is, vergelijkbaar met de regio, 16% van de volwassenen en 27% van de ouderen beperkt in het werk of andere bezigheden als gevolg van de lichamelijke gezondheid. Ouderen zijn vooral beperkt doordat zij slechter kunnen lopen (31%) en lichamelijk eerder moe zijn (29%). Dertien procent van de ouderen heeft grote moeite met of hulp nodig bij dagelijkse handelingen, zoals zichzelf wassen, eten en drinken en zichzelf verplaatsen....en bijna één op de vijf heeft weinig regie over eigen leven Negentien procent van de ouderen en 7% van de volwassenen heeft weinig regie over het eigen leven. Deze groep geeft onder andere aan zich vaak hulpeloos te voelen en weinig controle te hebben over hetgeen hen overkomt. Ook hebben zij het gevoel weinig te kunnen veranderen aan het eigen leven en de toekomst. In de regio is het aantal volwassenen dat weinig regie heeft sinds 2009 toegenomen; in Laarbeek is dit niet het geval. Bij de ouderen is zowel in de gemeente als in de regio een toename in eigen regie waarneembaar. Deze is echter alleen op regioniveau significant. Een kwart van de ouderen is kwetsbaar Iemand is kwetsbaar als hij of zij op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied problemen ondervindt. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met het geheugen (psychisch), gewichtsverlies (lichamelijk) of onvoldoende steun krijgen van anderen (sociaal). Vergelijkbaar met de regio is ongeveer een kwart van de ouderen in Laarbeek kwetsbaar. Men lijkt vaker psychisch kwetsbaar (26%), en minder vaak lichamelijk (16%) of sociaal kwetsbaar (15%). In de regio is het aantal kwetsbare ouderen de afgelopen jaren afgenomen. Deze trend is niet zichtbaar in Laarbeek. Rapportage gemeente Laarbeek 7

8 Zorg en hulp Huisartsbezoek sinds 2009 fors toegenomen Meer dan de helft (56%) van de ouderen in Laarbeek heeft in de afgelopen 2 maanden de huisarts bezocht. In 2009 was dit nog 36%. Deze toename in huisartsbezoek is ook waarneembaar in de regio Zuidoost-Brabant. In Laarbeek is daarnaast te zien dat de ouderen ook in het afgelopen jaar vaker de huisarts bezochten (80% in 2009 versus 88% 2012), deze trend is niet aanwezig in de regio. Ouderen ontvangen vooral hulp van professionals Meer dan een kwart van alle 65- plussers ontvangt hulp in verband met de gezondheid. Dit betreft vooral betaalde hulp (21%). Twaalf procent krijgt hulp van een mantelzorger en 2% van een vrijwilliger. Daarnaast geeft ruim de helft (55%) van de ouderen aan dat zij bij gezondheidsproblemen in de (nabije) toekomst kunnen rekenen op hulp van een huisgenoot. Eén op de zes verwacht helemaal geen hulp tot zijn/haar beschikking te hebben. Daarnaast is er ook een kleine groep (5%) die op dit moment behoefte heeft aan meer hulp in verband met zijn gezondheid....maar de groep die zorg krijgt van mantelzorger lijkt toe te nemen In de regio is het aandeel volwassenen én ouderen dat het afgelopen jaar mantelzorg heeft ontvangen ten opzichte van 2009 significant toegenomen. In Laarbeek zien we voor beide groepen ook een lichte, maar niet significante, stijging: voor volwassenen van 3% naar 5% en voor de ouderen van 10% naar 11%. De meeste ouderen ontvangen mantelzorg van hun (schoon)kinderen (8%). Meer ouderen kunnen vanuit woning gebruik maken van diensten Vergeleken met de regio, geven meer ouderen aan vanuit de eigen woning gebruik te kunnen maken van diensten zoals huishoudelijke hulp of een maaltijdservice (56% versus 46% in de regio). Dertien procent maakt ook Rapportage gemeente Laarbeek 8

9 daadwerkelijk gebruik van deze diensten, dit is vergelijkbaar met het regiogemiddelde. Vierenveertig procent geeft aan gebruik te kunnen maken van verpleging of verzorging op afroep (vanuit bejaarden-/verzorgingstehuis of dienstencentrum). Sinds 2009 is dit zowel in de gemeente als de regio toegenomen, maar deze toename is alleen op regioniveau significant. Aan de andere kant zien we dat de behoefte om gebruik te kunnen maken van verpleging/verzorging op afroep afneemt; ook deze afname is alleen op regioniveau significant. Gebruik van WMO-voorzieningen groter dan in regio Twaalf procent van de volwassenen en 11% van de ouderen heeft in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van een WMO-voorziening. Deze percentages zijn duidelijk hoger dan de regiopercentages van 7%. Vergeleken met de regio, maken beide leeftijdsgroepen vaker gebruik van ondersteuning bij vrijwilligerswerk. De ouderen in Laarbeek weten over het algemeen goed waar men in de gemeente terecht kan voor vragen en informatie over WMO-voorzieningen (60% versus 49% in de regio). Er is echter ook een groep inwoners die behoefte heeft aan informatie over een WMO-voorziening, maar niet weten waar ze daarvoor moeten zijn. Dit geldt voor één op de negen ouderen. Ruim vier op de tien maken gebruik van welzijnsvoorzieningen Vier op de tien 65-plussers in Laarbeek maken wel eens gebruik van één of meerdere welzijnsvoorzieningen. Men maakt het meest gebruik van hulp bij administratieve/financiële activiteiten en recreatieve/culturele activiteiten. Meer dan gemiddeld in de regio, maken de ouderen in Laarbeek gebruik van hulp in en om het huis, verricht door een vrijwilliger (6% versus 3%). Bij ongeveer een kwart van de ouderen die nog geen welzijnsvoorzieningen gebruikt, bestaat wel de behoefte. Men heeft dan vooral behoefte aan een algemene gezondheidscheck (13%) en aan sport- of bewegingsactiviteiten (9%). Rapportage gemeente Laarbeek 9

10 Participatie Volwassenen verrichten vaker vrijwilligerswerk Een derde van de Laarbeekse inwoners van 19 jaar en ouder verricht vrijwilligerswerk. De volwassenen in Laarbeek zijn wat dit betreft actiever dan hun leeftijdsgenoten uit de regio, gemiddeld verricht 28% vrijwilligerswerk. De door volwassenen meest genoemde redenen om geen vrijwilligerswerk te doen zijn Ik kan er geen tijd voor vrijmaken en Ik besteed mijn tijd liever aan andere zaken. In de regio is het aantal vrijwilligers toegenomen sinds 2009; in Laarbeek lijkt deze trend alleen zichtbaar onder de groep volwassenen. en nemen actief deel aan verenigingsleven Eenenzestig procent van de 19- tot en met 64-jarigen en 72% van de 65- plussers is lid van een vereniging of club. Deze percentages liggen hoger dan in de regio (respectievelijk 53% en 60%). Ook zijn er in Laarbeek meer volwassenen lid van een sportvereniging of sportclub (44% versus 37% in de regio). Daarentegen is sinds 2009 zowel in de gemeente als in de regio een daling in lidmaatschap van een (sport)vereniging waarneembaar. Deze daling is echter alleen op regioniveau significant. Van alle ouderen is ook nog bijna 30% lid van een sportvereniging (regio 25%). Daarnaast zien we dat de Laarbeekse ouderen vaker deelnemen aan groepsbijeenkomsten en kerkelijke bijeenkomsten dan in de regio (68% versus 59% en 53% versus 44%). Maar het aantal ouderen dat naar kerkelijke bijeenkomsten gaat is zowel in de regio als in de gemeente sinds 2009 significant gedaald. Eén op de vijf geeft mantelzorg aan naasten Ongeveer één op de vijf inwoners heeft het afgelopen jaar mantelzorg gegeven. Het aantal volwassenen én ouderen dat het afgelopen jaar mantelzorg heeft gegeven, is toegenomen ten opzichte van Deze toenames zijn echter alleen significant op regioniveau. Hetzelfde geldt voor de groep die momenteel mantelzorg geeft. Rapportage gemeente Laarbeek 10

11 Mantelzorg wordt met name gegeven in de vorm van huishoudelijk werk (huishouding en/of warme maaltijd), het bieden van gezelschap, troost en afleiding en begeleiding en/of vervoer (bij bezoek aan arts, kapper, enz.). Ouderen geven vaker intensief mantelzorg Van de ouderen geeft 8% intensief mantelzorg, dit wil zeggen dat men langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week mantelzorg geeft. Dit ligt hoger dan het regiogemiddelde (4%). Van de oudere mantelzorgers voelt 17% zich zwaar belast en 20% heeft behoefte aan meer praktische ondersteuning, met name in de vorm van informatie en advies. Vier procent van de volwassenen geeft momenteel intensief mantelzorg en van alle volwassen mantelzorgers voelt 13% zich zwaar belast. Rapportage gemeente Laarbeek 11

12 Eenzaamheid Eenzaamheid groot probleem, ook onder volwassenen Vaak wordt gedacht dat eenzaamheid voornamelijk voorkomt bij ouderen. Dat het echter ook een probleem vormt onder 19- tot en met 64-jarigen blijkt uit het feit dat een derde uit deze leeftijdsgroep in Laarbeek eenzaam is. Bij 6% is sprake van (zeer) ernstige eenzaamheid. Regionaal is ernstige eenzaamheid toegenomen sinds 2009, van 7% naar 9%. In Laarbeek lijkt ook een stijgende trend zichtbaar, maar deze is niet statistisch significant. Sociale eenzaamheid lijkt af te nemen In de regio is het aantal volwassenen met sociale eenzaamheid afgenomen, in Laarbeek is eenzelfde, maar niet significante, trend zichtbaar. Sociale eenzaamheid houdt in dat men bij niemand terecht kan en niet veel mensen volledig kan vertrouwen. Emotionele eenzaamheid (ervaren van leegte ervaart of het missen van een goede vriend(in)) komt regionaal juist steeds vaker voor. In Laarbeek is het percentage hetzelfde gebleven. Eén op de tien ouderen is zeer ernstig eenzaam Van de 65-plussers is 45% eenzaam en 10% is eenzaam in (zeer) ernstige mate. Ook hier zien we op regioniveau sinds 2009 een toename wat betreft de (zeer) ernstige eenzaamheid. In Laarbeek is het aantal meer dan verdubbeld, in 2009 was 4% ernstig eenzaam, in 2012 bedraagt dit aantal 10%. Deze trend kon echter niet statistisch worden aangetoond. ondanks dat veel ouderen wel een goed sociaal netwerk hebben Uit regionale analyses blijkt dat vooral ouderen die geen lokaal sociaal netwerk hebben en gereserveerd zijn in hun sociale contacten, eenzaam zijn. De meeste ouderen in Laarbeek hebben een sterk lokaal sociaal netwerk wat onder meer blijkt uit het feit dat 93% van hen aangeeft voldoende steun van anderen te ontvangen. In Laarbeek behoren verder de meeste ouderen (45%) tot het netwerktype lokaal geïntegreerd (Wij kennen elkaar allemaal in de buurt en zorgen voor elkaar. Er komt altijd wel Rapportage gemeente Laarbeek 12

13 iemand kijken hoe het met me gaat). Dit percentage ligt fors hoger dan in de regio (34%). Verder behoren minder ouderen tot het netwerktype privacy gericht (Ik heb niet veel contact met mensen in de buurt, maar ik ben misschien altijd al te onafhankelijk) (3% versus 8% in de regio). Behoefte aan hulp bij eenzaamheid blijft stabiel Aan de ouderen is gevraagd of ze hulp willen om iets aan hun eenzaamheid te doen. Hierop antwoordt 2% dat ze wel graag hulp willen, maar deze nog niet krijgen. Uitgaande van de groep ouderen die zichzelf eenzaam voelt is dit 11%. Dit is vergelijkbaar met de regio en voorgaande jaren. Rapportage gemeente Laarbeek 13

14 Armoede en sociale uitsluiting Volwassenen hebben minder moeite om rond te komen De inwoners van 19 tot en met 64 jaar in Laarbeek hebben minder vaak een laag huishoudinkomen van maximaal (8% versus 14% in de regio). Daarnaast heeft 14% moeite om rond te komen van hun inkomsten. Ook deze groep is duidelijk kleiner dan in de regio (22%). In Laarbeek zijn minder ouderen met een HBO/WO opleidingsniveau (13% versus 18% in de regio). Daarnaast ontvangen de 65-plussers in Laarbeek vaker alleen AOW (35% versus 22% in de regio). Maar de groep die moeite heeft met rondkomen is daarentegen vergelijkbaar met de regio (13%). Minder volwassenen zijn sociaal uitgesloten Van de volwassenen in Laarbeek is 1% matig tot sterk sociaal uitgesloten. Deze groep is duidelijk kleiner dan gemiddeld in de regio waar dit percentage 5% bedraagt. Bij het bepalen van sociale uitsluiting zijn 4 dimensies meegenomen: - sociale participatie (betreft gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid en de frequentie van contact met buren of mensen in de straat); - sociale grondrechten (bestrijkt een divers aantal grondrechten waaronder een goede woning en medische zorg); - materiële deprivatie (deze schaal meet in hoeverre huishoudens over voldoende financiële middelen beschikken om de in Nederland gangbare goederen en diensten te betalen); - normatieve integratie (refereert naar het naleven van centrale normen en waarden van de Nederlandse samenleving). De volwassenen in Laarbeek wijken op veel punten gunstig af. Zo hebben minder inwoners onvoldoende geld om een lidmaatschap van sportclub of vereniging te betalen of om bij vrienden/familie langs te gaan. Ook hebben minder volwassenen problemen om een onverwachte uitgave van 1000 te doen. Verder hebben ze meer contact met buren of mensen uit de straat, kunnen ze vaker bij iemand in de omgeving terecht voor dagelijkse problemen en missen ze minder vaak gezelligheid om zich heen. Rapportage gemeente Laarbeek 14

15 Meer informatie of vragen? Voor meer informatie kunt u terecht op een van onderstaande websites: - GGD Gezondheidsatlas: - Regionaal kompas GGD Brabant-Zuidoost: Tabellenboeken Op deze websites vindt u onder meer de tabellenboeken van de Volwassenmonitor 19 tot en met 64 jaar en de Ouderenmonitor , en andere monitors van de GGD. De cijfers van uw gemeente kunt u hier ook vergelijken met omringende gemeenten in Zuidoost-Brabant. Regionale factsheets Ook te downloaden via bovenstaande websites zijn de regionale thema factsheets. Hierin zijn regionale cijfers en verschillen tussen gemeenten beschreven, evenals verschillen tussen specifieke groepen (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, etniciteit en opleiding). Deze rapportage geeft inzicht in risicogroepen en biedt meer achtergrondinformatie over de verschillende thema s. Kenniscentrum De GGD Brabant-Zuidoost adviseert uw gemeente graag op maat naar aanleiding van deze resultaten. De gegevens kunnen als basis dienen voor het gezondheidsbeleid in uw gemeente, maar zijn ook bruikbaar voor andere beleidsterreinen zoals de WMO en de transities. Binnen het Kenniscentrum Onderzoek kunnen specifieke vragen ingediend worden. Resultaten kunnen bijvoorbeeld verder worden toegelicht in een persoonlijk gesprek, een uitgebreidere rapportage of een presentatie. Contact Voor meer informatie of voor vragen kunt u ook contact opnemen met: Michelle Hoeijmakers, Onderzoeksmedewerker (schrijver van dit boekje) Tel.: , Paula Dijkema, Onderzoeksfunctionaris (contactpersoon gemeente) Tel.: , Ellen van Bree, Adviseur Lokaal Gezondheidsbeleid tel , Rapportage gemeente Laarbeek 15

16 Gezondheidsmonitor 2012/2013

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Asten Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Someren Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne

Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheid in beeld: Gemeente Deurne Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie of vragen?

Inleiding. Meer informatie of vragen? Gezondheid in beeld: Gezondheidsmonitor 2012/2013 Gemeente Veldhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Meer informatie of vragen? Eind 2012 zijn de

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Cranendonck Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Gemert-Bakel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Son en Breugel Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Bergeijk

Gezondheid in beeld: Gemeente Bergeijk Gezondheid in beeld: Gemeente Bergeijk Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000 volwassenen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Reusel- De Mierden Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Geldrop-Mierlo Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Oirschot

Gezondheid in beeld: Gemeente Oirschot Gezondheid in beeld: Gemeente Oirschot Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl gemeente Oirschot 1 Rapportage Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Valkenswaard Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013.

Gezondheid in beeld: Gemeente Best. Gezondheidsmonitor 2012/2013. Gezondheid in beeld: Gemeente Best Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Heeze-Leende Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Eindhoven Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.ggdgezondheidsatlas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ruim 35.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen.

Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen. . Gezondheid in beeld: Gemeente Nuenen Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond

Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheid in beeld: Gemeente Helmond Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000

Nadere informatie

Gezondheid in beeld:

Gezondheid in beeld: Gezondheid in beeld: Gemeente Waalre Gezondheidsmonitor 2012/2013 www.regionaalkompas.nl Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer 44.000 volwassenen

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Heeze-Leende

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Heeze-Leende Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Heeze-Leende Voorwoord Een goede gezondheid zowel lichamelijk als psychisch vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke

Nadere informatie

Ouderenmonitor

Ouderenmonitor Impressie van de Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Oirschot Presentatie Gemeenteraad 10 oktober 2017 Volwassenen- en Ouderenmonitor Monitors in 21 gemeenten Zuidoost-Brabant Steekproef van 19 t/m

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Someren

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Someren Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 16-17 Someren Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven. De

Nadere informatie

Lichamelijke gezondheid

Lichamelijke gezondheid De Gezondheidsmonitor Zeeland is uitgevoerd door de GGD Zeeland in opdracht van alle Zeeuwse gemeenten bij zelfstandig wonende Zeeuwen van 19 jaar of ouder. Van de ruim 14.000 aangeschreven volwassenen

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Helmond

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Helmond Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Helmond Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Laarbeek

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Laarbeek Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Laarbeek Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bladel

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bladel Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Bladel Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de Volwassenen- en Ouderenmonitor voor de gemeente Bladel. In deze rapportage kunt u de belangrijkste

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Valkenswaard

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Valkenswaard Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Valkenswaard Voorwoord Een goede gezondheid zowel lichamelijk als psychisch vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bergeijk

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Bergeijk Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 16-17 Bergeijk Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de Volwassenen- en Ouderenmonitor voor de gemeente Bergeijk. In deze rapportage kunt u de belangrijkste

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Deurne

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Deurne Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Deurne Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Oirschot

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Oirschot Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Oirschot Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Asten

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Asten Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Asten Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Best

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Best Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 16-17 Best Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven. De inwoners

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Gemert-Bakel

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Gemert-Bakel Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Gemert-Bakel Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Nuenen

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Nuenen Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Nuenen Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Eersel

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Eersel Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Eersel Voorwoord Voor u ligt de rapportage van de Volwassenen- en Ouderenmonitor voor de gemeente Eersel. In deze rapportage kunt u de belangrijkste

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en gemeente Tilburg en wijken Gezondheid en Ziekte Ervaren gezondheid Ervaart eigen

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Ommen? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Ommen? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 961 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Geldrop-Mierlo

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Geldrop-Mierlo Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Geldrop-Mierlo Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.589 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Hardenberg Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Zwartewaterland Staphorst 1.036 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Steenwijkerland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente 1.036 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Hardenberg Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gezondheidsmonitor ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmerliede Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Hardenberg? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Steenwijkerland 1.529 inwoners deden mee Kampen Zwartewaterland Staphorst Zwolle Dalfsen Ommen Olst-Wijhe Raalte Deventer

Nadere informatie

Aandachtspunten bij het lezen van de tabellen: - De percentages zijn altijd gebaseerd op de totale groep.

Aandachtspunten bij het lezen van de tabellen: - De percentages zijn altijd gebaseerd op de totale groep. 0BLeeswijzer In dit tabellenboek worden de resultaten van de ouderenenquête 2016 vergeleken met die van de vorige ouderenenquête uit respectievelijk 2009 en 2012. De cijfers uit de ouderenenquête 2016

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwolle? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.589 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Staphorst GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners, zo ook in 2016. Met deze

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Deventer? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland Staphorst 1.392 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Cranendonck

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Cranendonck Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Cranendonck Voorwoord Een goede gezondheid zowel lichamelijk als psychisch vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Waalre

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Waalre Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Waalre Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Veldhoven

Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor Veldhoven Resultaten Volwassenen- en Ouderenmonitor 2016-2017 Veldhoven Voorwoord Een goede gezondheid van lichaam én geest vergroot de mogelijkheden van mensen om (langer) mee te doen in het maatschappelijke leven.

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Gemeente Schouwen-Duiveland GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Versie juli 2017 onderzoek@ggdzeeland.nl Inhoud Toelichting

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Staphorst? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Zwartewaterland 1.129 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer

Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016 Samenvatting gemeente Haarlemmermeer Inhoud Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van de Gezondheidsmonitor en 2016 voor gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder

Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Gemeente Hulst GGD Tabellenboek Gezondheidsmonitor 65 jaar en ouder 2016 2017 Versie juli 2017 onderzoek@ggdzeeland.nl Inhoud Toelichting Respons

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden

Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) Gezondheid en ziekten. Zelfredzaamheid. Welbevinden Gezondheidsmonitor Volwassenen (19 t/m 64 jaar) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de wijken, en wijken, Gezondheid en ziekten Ervaren gezondheid Ervaart eigen gezondheid als gaat wel, slecht

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Gemeente rapportage Nederweert Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016

Gemeente rapportage Nederweert Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 Gemeente rapportage Nederweert Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 Leeswijzer De onderstaande lokale rapportage is een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten uit de Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR 65+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland

GEZONDHEIDSMONITOR 65+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland GEZONDHEIDSMONITOR 65+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Houten, (sub)regio en Nederland Indien percentages vetgedrukt zijn betekent het dat ze significant afwijken van het percentage waarmee ze vergeleken

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Kernpunten gezondheidsmonitors

Kernpunten gezondheidsmonitors Kernpunten gezondheidsmonitors als evaluatie en vertrekpunt voor het Wmo-beleid 2012 t/m 2015 van de gemeente Heeze-Leende 31 mei 2011 Mieke van Duijnhoven, Onderzoeksmedewerker Antje Eugster, Onderzoeksfunctionaris

Nadere informatie

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen.

In deze factsheet kunt u de belangrijkste resultaten van de Gezondheidspeiling Senioren 2008 lezen. Over het onderzoek GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het najaar van 2008 een Gezondheidspeiling gehouden onder 6.700 inwoners van 65 jaar en ouder. De GGD deed dit in opdracht van de gemeenten Blaricum,

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Dorpsprofielen gemeente Bunnik. Carolien Plevier 29 september 2017

Dorpsprofielen gemeente Bunnik. Carolien Plevier 29 september 2017 Dorpsprofielen gemeente Bunnik Carolien Plevier 29 september 2017 Maatschappelijke veranderingen: Vergrijzing Toename chronisch zieken Groter beroep op zelfredzaamheid en autonomie Verzakelijking relaties

Nadere informatie

Gezondheidsmonitors en bijdrage aan interventies

Gezondheidsmonitors en bijdrage aan interventies Gezondheidss en bijdrage aan interventies Input voor tussenevaluatie Beleidskader Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg 2012-2015 Gemeente Bladel 17 juli 2013 Yvonne Meertens, onderzoeker Ellen

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster

Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD Zeeland, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Gezondheidsmonitor 2012, Ouderen versie 2.0, september 2013 Kenmerk: 13-1693 KW/CdR GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie Postbus 345 4460 AS Goes 0113-249 456 onderzoek@ggdzeeland.nl

Nadere informatie

VOLWASSENENMONITOR JAAR

VOLWASSENENMONITOR JAAR VOLWASSENENMONITOR 19-64 JAAR - 2016-2017 Tabel 2d. Kernindicatoren naar en gemeente A. Achtergrond kenmerken % % % % % Geslacht Man 50 45 55 41 56 Vrouw 50 55 45 59 44 Leeftijd 19 t/m 24 jaar 10 8 12

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Aandachtspunten bij het lezen van de tabellen: - De percentages zijn altijd gebaseerd op de totale groep.

Aandachtspunten bij het lezen van de tabellen: - De percentages zijn altijd gebaseerd op de totale groep. 0BLeeswijzer In dit tabellenboek worden de resultaten van de volwassenenenquête 2016 vergeleken met die van de vorige volwassenenenquête uit respectievelijk 2009 en 2012. De cijfers uit de volwassenenenquête

Nadere informatie

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming

Leidenincijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming incijfers Beleidsonderzoek draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Uitkomsten GGD-gezondheidspeiling 2016 Gezondheid van aren BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I

Nadere informatie

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand

Kernboodschappen Gezondheid Twenterand Kernboodschappen Gezondheid Twenterand De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Twenterand epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Twenterand en de factoren die hierop

Nadere informatie

VOLWASSENENMONITOR JAAR

VOLWASSENENMONITOR JAAR VOLWASSENENMONITOR 19-64 JAAR - 2016-2017 Tabel 2c. Kernindicatoren naar SES-gebieden gemeente 't Hout, Warande, A. Achtergrond kenmerken % % % % Geslacht Man 50 51 47 51 Vrouw 50 49 53 49 Leeftijd 19

Nadere informatie

Input voor update en aanscherping prestatie-indicatoren nota Lokaal gezondheidsbeleid en voor andere beleidsnotities

Input voor update en aanscherping prestatie-indicatoren nota Lokaal gezondheidsbeleid en voor andere beleidsnotities Resultaten Gezondheidsmonitors volwassenen en ouderen -2013 Input voor update en aanscherping prestatie-indicatoren nota Lokaal gezondheidsbeleid en voor andere beleidsnotities Gemeente Eersel Oktober

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-018 18 maart 2008 9.30 uur Gezonde leefstijl wint langzaam terrein De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 1 LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 FRANK VAN DER MEIJDEN (WETHOUDER GEZONDHEIDSBELEID) MARJON JACOBS (BELEIDSMEDEWERKER GEZONDHEIDSBELEID) TINEKE MEELDIJK (GGD) 2 DOEL VAN DEZE AVOND Integraal

Nadere informatie

Dorp Brakel Kerkwijk & Nederhemert Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Woonsituatie Zaltbommel

Dorp Brakel Kerkwijk & Nederhemert Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Woonsituatie Zaltbommel Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente ZALTBOMMEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Stadsdeelprofielen Den Haag 2017

Stadsdeelprofielen Den Haag 2017 Stadsdeelprofielen 17 April 18 Stadsdeelprofielen 17 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Loosduinen 5 Escamp 13 Segbroek Scheveningen 28 Centrum 36 Laak 44 Haagse Hout 51 Leidscheveen-Ypenburg 58 Tabel 1: Gezondheidsindicatoren

Nadere informatie

Maasdriel. Heerewaarden &Rossum Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Kerdriel Ammerzoden Hedel

Maasdriel. Heerewaarden &Rossum Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Kerdriel Ammerzoden Hedel Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente MAASDRIEL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

LINGEWAAL Asperen Heukelum (incl Spijk) Vuren Herwijnen Totaal. aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

LINGEWAAL Asperen Heukelum (incl Spijk) Vuren Herwijnen Totaal. aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente LINGEWAAL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Neerijnen. Oost: Varik en Ophemert Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Neerijnen. Oost: Varik en Ophemert Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente NEERIJNEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Doelgroep VGZ en GZO in 2 categorieen VGZ GZO

Doelgroep VGZ en GZO in 2 categorieen VGZ GZO Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente HEUMEN. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

FACTSHEET GEZONDHEIDSPEILING VOLWASSENEN Resultaten van de gezondheidsenquête onder inwoners van 19 tot 65 jaar in de regio Gooi en Vechtstreek

FACTSHEET GEZONDHEIDSPEILING VOLWASSENEN Resultaten van de gezondheidsenquête onder inwoners van 19 tot 65 jaar in de regio Gooi en Vechtstreek FACTSHEET GEZONDHEIDSPEILING VOLWASSENEN 8 Resultaten van de gezondheidsenquête onder inwoners van 19 tot 65 jaar in de regio Gooi en Vechtstreek Over het onderzoek GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het

Nadere informatie

Wamel & Dreumel Beneden&Boven Leeuwen Maaskant Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Wamel & Dreumel Beneden&Boven Leeuwen Maaskant Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente WEST MAAS EN WAAL. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent

Nadere informatie

Culemborg West Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Culemborg West Totaal aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente CULEMBORG. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder

Nadere informatie

50-64 jaar jaar jaar

50-64 jaar jaar jaar Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder dan

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMONITOR 6S+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Oudewater, (sub)regio en Nederland

GEZONDHEIDSMONITOR 6S+ jaar 2016 Kernindicatoren gemeente Oudewater, (sub)regio en Nederland GEZONDHEIDSMONITOR 6S+ jaar 2016 (Algemene kenmerken Burgerlijke staat Respons = 55,2% Respons = 58 f9% Respons = 58 f0% Respons = 52 f3% «Vb o/o o/o o/o Eenpersoonshuishouden 29,4 28,9 33,8 Gehuwd/samenwonend

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie