Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek"

Transcriptie

1 Gezondheid in beeld: Gemeente Laarbeek Gezondheidsmonitor 2012/2013

2 Inleiding Eind 2012 zijn de Volwassenenmonitor en Ouderenmonitor tegelijkertijd verzonden naar ongeveer volwassenen (19 tot en met 64 jaar) en bijna ouderen (65 jaar en ouder) in de regio Zuidoost-Brabant. Dit is inclusief de ophoging van de steekproef in Eindhoven met ruim vragenlijsten. Volwassenenmonitor In de gemeente Laarbeek hebben 933 volwassenen de vragenlijst ontvangen. 459 van hen deden mee aan het onderzoek, daarmee bedroeg de respons 49%. In de hele regio Zuidoost-Brabant was de respons voor de groep volwassenen 41%. In de gemeente Laarbeek wonen volwassenen van 19 tot en met 64 jaar. Voor Laarbeek komt elke 1% dus overeen met 130 volwassenen. Ouderenmonitor Van alle inwoners van 65+ uit de gemeente Laarbeek hebben 690 ouderen de vragenlijst ontvangen. 59% van hen vulde deze vragenlijst in, dit komt neer op 409 ouderen. Voor de hele regio Zuidoost-Brabant was de respons onder ouderen ook 59%. In deze rapportage komt elke 1% overeen met 36 ouderen. In dit boekje worden kort enkele belangrijke en actuele resultaten uit beide monitors voor uw gemeente toegelicht. Met name de relevante verschillen tussen uw gemeente en de regio en (mogelijke) trends worden belicht. Deze resultaten worden beschreven voor de volgende acht thema s: Gezondheid en welbevinden Zorg en hulp Leefstijl Participatie Leefomgeving en leefbaarheid Eenzaamheid Zelfredzaamheid Armoede en sociale uitsluiting De resultaten van de monitors zijn tevens gebundeld in een tabellenboek per gemeente. Resultaten uitgewerkt naar achtergrondkenmerken zijn gebundeld in een regio tabellenboek. Deze tabellenboeken kunt u raadplegen via of Rapportage gemeente Laarbeek 2

3 Gezondheid en welbevinden Meerderheid van de inwoners is positief over de eigen gezondheid Net als in de regio ervaart 84% van de volwassenen en 58% van de ouderen in Laarbeek zijn of haar gezondheid als (zeer) goed. Zevenendertig procent van de volwassenen en 79% van de ouderen heeft één of meer chronische aandoeningen. Een hoge bloeddruk is zowel onder volwassenen als onder ouderen de meest voorkomende chronische aandoening (respectievelijk 11% en 41%). Chronische aandoeningen die daarnaast veel voorkomen onder 65-plussers in Laarbeek zijn gewrichtsslijtage van de heupen of knieën (21%) en diabetes (16%). Volwassenen voelen zich psychisch gezonder Iemand die zich psychisch ongezond voelt, is onder andere vaker zenuwachtig, somber en neerslachtig en minder vaak gelukkig. Dertien procent van de volwassenen in Laarbeek voelt zich psychisch ongezond. Deze groep is kleiner dan gemiddeld in de regio waar 20% zich psychisch ongezond voelt. In de regio is een toename te zien van het aantal volwassenen dat zich psychisch ongezond voelt (17% in 2009 versus 20% in 2012). In Laarbeek zien we deze toename niet. In Laarbeek geven ook meer volwassenen aan zich (erg) gelukkig te voelen (85% versus 79%). Van de ouderen voelt, vergelijkbaar met de regio, 18% zich psychisch ongezond....en ook het risico op psychiatrische aandoeningen is lager Van de volwassenen in Laarbeek heeft 35% een matig tot hoog risico op een angststoornis of depressie. Ook deze groep is kleiner dan gemiddeld in de regio (41%). Maar zowel in Laarbeek als in de regio is de laatste jaren wel een stijging te zien; deze stijging is echter alleen significant op regioniveau. Verder heeft 3% een hoog risico op een angststoornis of depressie. Van de ouderen in Laarbeek heeft 41% een matig tot hoog risico op een psychiatrische aandoening. Vier procent heeft een hoog risico. Rapportage gemeente Laarbeek 3

4 Leefstijl Minder softdrugsgebruik Zestien procent van de volwassenen heeft wel eens softdrugs gebruikt; dit is lager dan het regiopercentage van 22%. Zowel in Zuidoost-Brabant als in Laarbeek zien we wel een kleine toename in het softdrugsgebruik sinds 2009, deze toename is echter alleen significant in de regio. Van de volwassenen in Laarbeek rookt 22% en is 3% zware roker. Van de ouderen rookt 11% en is 2% zware roker. Bijna één op de tien inwoners drinkt overmatig In Laarbeek drinkt 89% van de volwassenen en 76% van de ouderen alcohol. In de regio zien we sinds 2009 onder de volwassenen een kleine afname in het alcoholgebruik en onder ouderen juist een kleine toename. In Laarbeek zijn deze cijfers gelijk gebleven. Overmatig alcoholgebruik (mannen >21 glazen per week; vrouwen >14 glazen per week) komt voor bij 9% van de volwassenen en ouderen. In de regio is het percentage overmatige drinkers bij volwassenen afgenomen van 13% naar 9%. In Laarbeek is deze trend ook zichtbaar maar niet significant. Er is geen algemeen veilige norm voor verantwoord alcoholgebruik. Men spreekt liever van aanvaardbaar alcoholgebruik. Dit houdt voor mannen in: maximaal 10 glazen per week, maximaal 2 glazen per dag en maximaal 5 drinkdagen per week. Voor vrouwen gelden de maxima van 5 glazen per week, 1 glas per dag en 5 drinkdagen per week. In Laarbeek voldoet ongeveer 70% van de volwassen en de helft van de ouderen niet aan deze norm. In de regio is het percentage volwassenen dat niet voldoet aan de norm aanvaardbaar alcoholgebruik afgenomen; in Laarbeek is deze trend niet zichtbaar. Rapportage gemeente Laarbeek 4

5 Meer dan de helft van de inwoners is te zwaar Net als in voorgaande jaren is 49% van de volwassenen in de gemeente te zwaar en heeft 13% last van ernstig overgewicht/obesitas. Bij de ouderen heeft eveneens een grote groep overgewicht, namelijk 64%. Obesitas is ook een groot probleem, dit komt voor bij ongeveer één op de vijf ouderen..maar het merendeel voldoet wel aan de Norm Gezond Bewegen De Nederlandse Norm Gezond Bewegen ligt op minstens vijf dagen per week een half uur matig intensieve lichaamsbeweging. In Laarbeek voldoet bijna zeven op de tien inwoners van 19 jaar en ouder aan deze beweegnorm. Regionaal is sinds 2009 zowel bij de volwassenen als ouderen een toename te zien. Ook in Laarbeek lijken met name de volwassenen, maar ook de ouderen, vaker te voldoen aan deze norm dan in De toename is echter niet statistisch significant. De Fitheidsnorm, drie maal per week minimaal 20 minuten zwaar intensief bewegen, wordt minder vaak behaald. Een kwart van de volwassenen en 45% van de ouderen voldoet aan deze norm. Te weinig tijd, lichamelijke beperkingen en desinteresse van invloed op beweging Eén op de drie volwassenen denkt niet voldoende te bewegen. De meeste bewegen niet voldoende omdat zij te weinig tijd hebben (18%) of geen interesse meer hebben (8%). Van de 65-plussers denkt bijna 30% procent dat ze niet voldoende bewegen. Meest genoemde redenen zijn een lichamelijke beperking (13%), gevolgd door desinteresse (7%). Rapportage gemeente Laarbeek 5

6 Leefomgeving en leefbaarheid Volwassenen hebben minder last van geluidshinder In Laarbeek wordt 11% van de volwassenen ernstig gehinderd door geluid; in de regio is dat 16%. De inwoners ervaren de meeste geluidshinder van buren (5%), verkeer op wegen waar je niet harder mag dan 50 km/uur (3%) en brommers/scooters (2%.) Maar de geluidshinder door brommers/scooters is wel lager dan op regioniveau (5%). Het percentage volwassenen dat gehinderd wordt door geur bedraagt 7%. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn stallen met vee (2%), een openhaard, allesbrander of andere houtkachel (2%) en landbouw- en veeteeltactiviteiten (2%). en zijn minder bezorgd over invloed omgeving op de gezondheid Over het algemeen zijn de volwassenen in Laarbeek minder bezorgd over de invloed van de omgeving op de gezondheid (9% versus 14% in de regio). Maar dit geldt niet voor de invloed van akker- en tuinbouw in de buurt (3% versus 1%). Meer inwoners geven een voldoende voor de eigen buurt De groep 19- tot en met 64-jarigen in Laarbeek geven vaker een voldoende als rapportcijfer voor de eigen buurt (95% versus 91% in de regio). Ook zijn ze vaker tevreden over de betrokkenheid in de buurt (68% versus 57% in de regio). Daarentegen vinden minder volwassenen dat de gemeente voldoende doet om bewoners bij veranderingen in de buurt te betrekken (25% versus 31% in de regio). Zowel in de regio als in Laarbeek waren de inwoners in 2009 meer tevreden over deze taak, maar op gemeenteniveau is dit verschil niet significant. Gevoel van veiligheid is groter dan in regio De volwassenen in Laarbeek voelen zich vaker overdag of s avonds/ s nachts veilig (85% versus 77% in de regio). Bij de ouderen voelt ook de meerderheid (87%) zich overdag of s avonds/ s nachts veilig. Bij de ouderen is er zowel in de regio als in de gemeente sinds 2009 een toename te zien in gevoelens van veiligheid, deze toename is echter alleen significant in de regio. Rapportage gemeente Laarbeek 6

7 Zelfredzaamheid Ruim één op de vier 65-plussers is beperkt in bezigheden Nu van mensen wordt verwacht dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, wordt zelfredzaamheid steeds belangrijker. In Laarbeek is, vergelijkbaar met de regio, 16% van de volwassenen en 27% van de ouderen beperkt in het werk of andere bezigheden als gevolg van de lichamelijke gezondheid. Ouderen zijn vooral beperkt doordat zij slechter kunnen lopen (31%) en lichamelijk eerder moe zijn (29%). Dertien procent van de ouderen heeft grote moeite met of hulp nodig bij dagelijkse handelingen, zoals zichzelf wassen, eten en drinken en zichzelf verplaatsen....en bijna één op de vijf heeft weinig regie over eigen leven Negentien procent van de ouderen en 7% van de volwassenen heeft weinig regie over het eigen leven. Deze groep geeft onder andere aan zich vaak hulpeloos te voelen en weinig controle te hebben over hetgeen hen overkomt. Ook hebben zij het gevoel weinig te kunnen veranderen aan het eigen leven en de toekomst. In de regio is het aantal volwassenen dat weinig regie heeft sinds 2009 toegenomen; in Laarbeek is dit niet het geval. Bij de ouderen is zowel in de gemeente als in de regio een toename in eigen regie waarneembaar. Deze is echter alleen op regioniveau significant. Een kwart van de ouderen is kwetsbaar Iemand is kwetsbaar als hij of zij op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied problemen ondervindt. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen zijn met het geheugen (psychisch), gewichtsverlies (lichamelijk) of onvoldoende steun krijgen van anderen (sociaal). Vergelijkbaar met de regio is ongeveer een kwart van de ouderen in Laarbeek kwetsbaar. Men lijkt vaker psychisch kwetsbaar (26%), en minder vaak lichamelijk (16%) of sociaal kwetsbaar (15%). In de regio is het aantal kwetsbare ouderen de afgelopen jaren afgenomen. Deze trend is niet zichtbaar in Laarbeek. Rapportage gemeente Laarbeek 7

8 Zorg en hulp Huisartsbezoek sinds 2009 fors toegenomen Meer dan de helft (56%) van de ouderen in Laarbeek heeft in de afgelopen 2 maanden de huisarts bezocht. In 2009 was dit nog 36%. Deze toename in huisartsbezoek is ook waarneembaar in de regio Zuidoost-Brabant. In Laarbeek is daarnaast te zien dat de ouderen ook in het afgelopen jaar vaker de huisarts bezochten (80% in 2009 versus 88% 2012), deze trend is niet aanwezig in de regio. Ouderen ontvangen vooral hulp van professionals Meer dan een kwart van alle 65- plussers ontvangt hulp in verband met de gezondheid. Dit betreft vooral betaalde hulp (21%). Twaalf procent krijgt hulp van een mantelzorger en 2% van een vrijwilliger. Daarnaast geeft ruim de helft (55%) van de ouderen aan dat zij bij gezondheidsproblemen in de (nabije) toekomst kunnen rekenen op hulp van een huisgenoot. Eén op de zes verwacht helemaal geen hulp tot zijn/haar beschikking te hebben. Daarnaast is er ook een kleine groep (5%) die op dit moment behoefte heeft aan meer hulp in verband met zijn gezondheid....maar de groep die zorg krijgt van mantelzorger lijkt toe te nemen In de regio is het aandeel volwassenen én ouderen dat het afgelopen jaar mantelzorg heeft ontvangen ten opzichte van 2009 significant toegenomen. In Laarbeek zien we voor beide groepen ook een lichte, maar niet significante, stijging: voor volwassenen van 3% naar 5% en voor de ouderen van 10% naar 11%. De meeste ouderen ontvangen mantelzorg van hun (schoon)kinderen (8%). Meer ouderen kunnen vanuit woning gebruik maken van diensten Vergeleken met de regio, geven meer ouderen aan vanuit de eigen woning gebruik te kunnen maken van diensten zoals huishoudelijke hulp of een maaltijdservice (56% versus 46% in de regio). Dertien procent maakt ook Rapportage gemeente Laarbeek 8

9 daadwerkelijk gebruik van deze diensten, dit is vergelijkbaar met het regiogemiddelde. Vierenveertig procent geeft aan gebruik te kunnen maken van verpleging of verzorging op afroep (vanuit bejaarden-/verzorgingstehuis of dienstencentrum). Sinds 2009 is dit zowel in de gemeente als de regio toegenomen, maar deze toename is alleen op regioniveau significant. Aan de andere kant zien we dat de behoefte om gebruik te kunnen maken van verpleging/verzorging op afroep afneemt; ook deze afname is alleen op regioniveau significant. Gebruik van WMO-voorzieningen groter dan in regio Twaalf procent van de volwassenen en 11% van de ouderen heeft in het afgelopen jaar gebruik gemaakt van een WMO-voorziening. Deze percentages zijn duidelijk hoger dan de regiopercentages van 7%. Vergeleken met de regio, maken beide leeftijdsgroepen vaker gebruik van ondersteuning bij vrijwilligerswerk. De ouderen in Laarbeek weten over het algemeen goed waar men in de gemeente terecht kan voor vragen en informatie over WMO-voorzieningen (60% versus 49% in de regio). Er is echter ook een groep inwoners die behoefte heeft aan informatie over een WMO-voorziening, maar niet weten waar ze daarvoor moeten zijn. Dit geldt voor één op de negen ouderen. Ruim vier op de tien maken gebruik van welzijnsvoorzieningen Vier op de tien 65-plussers in Laarbeek maken wel eens gebruik van één of meerdere welzijnsvoorzieningen. Men maakt het meest gebruik van hulp bij administratieve/financiële activiteiten en recreatieve/culturele activiteiten. Meer dan gemiddeld in de regio, maken de ouderen in Laarbeek gebruik van hulp in en om het huis, verricht door een vrijwilliger (6% versus 3%). Bij ongeveer een kwart van de ouderen die nog geen welzijnsvoorzieningen gebruikt, bestaat wel de behoefte. Men heeft dan vooral behoefte aan een algemene gezondheidscheck (13%) en aan sport- of bewegingsactiviteiten (9%). Rapportage gemeente Laarbeek 9

10 Participatie Volwassenen verrichten vaker vrijwilligerswerk Een derde van de Laarbeekse inwoners van 19 jaar en ouder verricht vrijwilligerswerk. De volwassenen in Laarbeek zijn wat dit betreft actiever dan hun leeftijdsgenoten uit de regio, gemiddeld verricht 28% vrijwilligerswerk. De door volwassenen meest genoemde redenen om geen vrijwilligerswerk te doen zijn Ik kan er geen tijd voor vrijmaken en Ik besteed mijn tijd liever aan andere zaken. In de regio is het aantal vrijwilligers toegenomen sinds 2009; in Laarbeek lijkt deze trend alleen zichtbaar onder de groep volwassenen. en nemen actief deel aan verenigingsleven Eenenzestig procent van de 19- tot en met 64-jarigen en 72% van de 65- plussers is lid van een vereniging of club. Deze percentages liggen hoger dan in de regio (respectievelijk 53% en 60%). Ook zijn er in Laarbeek meer volwassenen lid van een sportvereniging of sportclub (44% versus 37% in de regio). Daarentegen is sinds 2009 zowel in de gemeente als in de regio een daling in lidmaatschap van een (sport)vereniging waarneembaar. Deze daling is echter alleen op regioniveau significant. Van alle ouderen is ook nog bijna 30% lid van een sportvereniging (regio 25%). Daarnaast zien we dat de Laarbeekse ouderen vaker deelnemen aan groepsbijeenkomsten en kerkelijke bijeenkomsten dan in de regio (68% versus 59% en 53% versus 44%). Maar het aantal ouderen dat naar kerkelijke bijeenkomsten gaat is zowel in de regio als in de gemeente sinds 2009 significant gedaald. Eén op de vijf geeft mantelzorg aan naasten Ongeveer één op de vijf inwoners heeft het afgelopen jaar mantelzorg gegeven. Het aantal volwassenen én ouderen dat het afgelopen jaar mantelzorg heeft gegeven, is toegenomen ten opzichte van Deze toenames zijn echter alleen significant op regioniveau. Hetzelfde geldt voor de groep die momenteel mantelzorg geeft. Rapportage gemeente Laarbeek 10

11 Mantelzorg wordt met name gegeven in de vorm van huishoudelijk werk (huishouding en/of warme maaltijd), het bieden van gezelschap, troost en afleiding en begeleiding en/of vervoer (bij bezoek aan arts, kapper, enz.). Ouderen geven vaker intensief mantelzorg Van de ouderen geeft 8% intensief mantelzorg, dit wil zeggen dat men langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week mantelzorg geeft. Dit ligt hoger dan het regiogemiddelde (4%). Van de oudere mantelzorgers voelt 17% zich zwaar belast en 20% heeft behoefte aan meer praktische ondersteuning, met name in de vorm van informatie en advies. Vier procent van de volwassenen geeft momenteel intensief mantelzorg en van alle volwassen mantelzorgers voelt 13% zich zwaar belast. Rapportage gemeente Laarbeek 11

12 Eenzaamheid Eenzaamheid groot probleem, ook onder volwassenen Vaak wordt gedacht dat eenzaamheid voornamelijk voorkomt bij ouderen. Dat het echter ook een probleem vormt onder 19- tot en met 64-jarigen blijkt uit het feit dat een derde uit deze leeftijdsgroep in Laarbeek eenzaam is. Bij 6% is sprake van (zeer) ernstige eenzaamheid. Regionaal is ernstige eenzaamheid toegenomen sinds 2009, van 7% naar 9%. In Laarbeek lijkt ook een stijgende trend zichtbaar, maar deze is niet statistisch significant. Sociale eenzaamheid lijkt af te nemen In de regio is het aantal volwassenen met sociale eenzaamheid afgenomen, in Laarbeek is eenzelfde, maar niet significante, trend zichtbaar. Sociale eenzaamheid houdt in dat men bij niemand terecht kan en niet veel mensen volledig kan vertrouwen. Emotionele eenzaamheid (ervaren van leegte ervaart of het missen van een goede vriend(in)) komt regionaal juist steeds vaker voor. In Laarbeek is het percentage hetzelfde gebleven. Eén op de tien ouderen is zeer ernstig eenzaam Van de 65-plussers is 45% eenzaam en 10% is eenzaam in (zeer) ernstige mate. Ook hier zien we op regioniveau sinds 2009 een toename wat betreft de (zeer) ernstige eenzaamheid. In Laarbeek is het aantal meer dan verdubbeld, in 2009 was 4% ernstig eenzaam, in 2012 bedraagt dit aantal 10%. Deze trend kon echter niet statistisch worden aangetoond. ondanks dat veel ouderen wel een goed sociaal netwerk hebben Uit regionale analyses blijkt dat vooral ouderen die geen lokaal sociaal netwerk hebben en gereserveerd zijn in hun sociale contacten, eenzaam zijn. De meeste ouderen in Laarbeek hebben een sterk lokaal sociaal netwerk wat onder meer blijkt uit het feit dat 93% van hen aangeeft voldoende steun van anderen te ontvangen. In Laarbeek behoren verder de meeste ouderen (45%) tot het netwerktype lokaal geïntegreerd (Wij kennen elkaar allemaal in de buurt en zorgen voor elkaar. Er komt altijd wel Rapportage gemeente Laarbeek 12

13 iemand kijken hoe het met me gaat). Dit percentage ligt fors hoger dan in de regio (34%). Verder behoren minder ouderen tot het netwerktype privacy gericht (Ik heb niet veel contact met mensen in de buurt, maar ik ben misschien altijd al te onafhankelijk) (3% versus 8% in de regio). Behoefte aan hulp bij eenzaamheid blijft stabiel Aan de ouderen is gevraagd of ze hulp willen om iets aan hun eenzaamheid te doen. Hierop antwoordt 2% dat ze wel graag hulp willen, maar deze nog niet krijgen. Uitgaande van de groep ouderen die zichzelf eenzaam voelt is dit 11%. Dit is vergelijkbaar met de regio en voorgaande jaren. Rapportage gemeente Laarbeek 13

14 Armoede en sociale uitsluiting Volwassenen hebben minder moeite om rond te komen De inwoners van 19 tot en met 64 jaar in Laarbeek hebben minder vaak een laag huishoudinkomen van maximaal (8% versus 14% in de regio). Daarnaast heeft 14% moeite om rond te komen van hun inkomsten. Ook deze groep is duidelijk kleiner dan in de regio (22%). In Laarbeek zijn minder ouderen met een HBO/WO opleidingsniveau (13% versus 18% in de regio). Daarnaast ontvangen de 65-plussers in Laarbeek vaker alleen AOW (35% versus 22% in de regio). Maar de groep die moeite heeft met rondkomen is daarentegen vergelijkbaar met de regio (13%). Minder volwassenen zijn sociaal uitgesloten Van de volwassenen in Laarbeek is 1% matig tot sterk sociaal uitgesloten. Deze groep is duidelijk kleiner dan gemiddeld in de regio waar dit percentage 5% bedraagt. Bij het bepalen van sociale uitsluiting zijn 4 dimensies meegenomen: - sociale participatie (betreft gevoelens van sociale en emotionele eenzaamheid en de frequentie van contact met buren of mensen in de straat); - sociale grondrechten (bestrijkt een divers aantal grondrechten waaronder een goede woning en medische zorg); - materiële deprivatie (deze schaal meet in hoeverre huishoudens over voldoende financiële middelen beschikken om de in Nederland gangbare goederen en diensten te betalen); - normatieve integratie (refereert naar het naleven van centrale normen en waarden van de Nederlandse samenleving). De volwassenen in Laarbeek wijken op veel punten gunstig af. Zo hebben minder inwoners onvoldoende geld om een lidmaatschap van sportclub of vereniging te betalen of om bij vrienden/familie langs te gaan. Ook hebben minder volwassenen problemen om een onverwachte uitgave van 1000 te doen. Verder hebben ze meer contact met buren of mensen uit de straat, kunnen ze vaker bij iemand in de omgeving terecht voor dagelijkse problemen en missen ze minder vaak gezelligheid om zich heen. Rapportage gemeente Laarbeek 14

15 Meer informatie of vragen? Voor meer informatie kunt u terecht op een van onderstaande websites: - GGD Gezondheidsatlas: - Regionaal kompas GGD Brabant-Zuidoost: Tabellenboeken Op deze websites vindt u onder meer de tabellenboeken van de Volwassenmonitor 19 tot en met 64 jaar en de Ouderenmonitor , en andere monitors van de GGD. De cijfers van uw gemeente kunt u hier ook vergelijken met omringende gemeenten in Zuidoost-Brabant. Regionale factsheets Ook te downloaden via bovenstaande websites zijn de regionale thema factsheets. Hierin zijn regionale cijfers en verschillen tussen gemeenten beschreven, evenals verschillen tussen specifieke groepen (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, etniciteit en opleiding). Deze rapportage geeft inzicht in risicogroepen en biedt meer achtergrondinformatie over de verschillende thema s. Kenniscentrum De GGD Brabant-Zuidoost adviseert uw gemeente graag op maat naar aanleiding van deze resultaten. De gegevens kunnen als basis dienen voor het gezondheidsbeleid in uw gemeente, maar zijn ook bruikbaar voor andere beleidsterreinen zoals de WMO en de transities. Binnen het Kenniscentrum Onderzoek kunnen specifieke vragen ingediend worden. Resultaten kunnen bijvoorbeeld verder worden toegelicht in een persoonlijk gesprek, een uitgebreidere rapportage of een presentatie. Contact Voor meer informatie of voor vragen kunt u ook contact opnemen met: Michelle Hoeijmakers, Onderzoeksmedewerker (schrijver van dit boekje) Tel.: , Paula Dijkema, Onderzoeksfunctionaris (contactpersoon gemeente) Tel.: , Ellen van Bree, Adviseur Lokaal Gezondheidsbeleid tel , Rapportage gemeente Laarbeek 15

16 Gezondheidsmonitor 2012/2013

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers

Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers Gezondheidsmonitor 2012 een overzicht van de cijfers De gezondheid en participatie van Zeeuwse 65-plussers zijn in de afgelopen vijf jaar verbeterd. Ouderen voelen zich minder beperkt door de lichamelijke

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Gezondheid Lichamelijke en leefstijl gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Ouderenonderzoek Kennemerland

Ouderenonderzoek Kennemerland Ouderenonderzoek Kennemerland Een onderzoek naar de gezondheid en het wel bevinden van 65-plussers en hun behoefte aan voor zieningen, zorg en vervoer. Ouderenonderzoek Kennemerland HET ONDERZOEK In het

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII

40 De Staat van de Stad Amsterdam VIII 3 Gezondheid Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke en psychische beperkingen kunnen participatie belemmeren, omgekeerd kan participatie de gezondheid

Nadere informatie

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 1 LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID BERGEIJK 2017/2020 FRANK VAN DER MEIJDEN (WETHOUDER GEZONDHEIDSBELEID) MARJON JACOBS (BELEIDSMEDEWERKER GEZONDHEIDSBELEID) TINEKE MEELDIJK (GGD) 2 DOEL VAN DEZE AVOND Integraal

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011

Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid. Raadsrotonde 22 september 2011 Ouderenbeleid met specifieke aandacht voor volksgezondheid Raadsrotonde 22 september 2011 Doelstelling Gedachtenwisseling over het ouderenbeleid en de uitvoering daarvan met specifieke aandacht voor volksgezondheid

Nadere informatie

Gezond ouder worden in Zeeland

Gezond ouder worden in Zeeland Gezond ouder worden in Zeeland Resultaten van de Ouderenmonitor Zeeland 2010 Gezondheid heeft bij ouderen een andere betekenis dan bij jongeren. Preventie en zorg richt zich bij de jongere leeftijdsgroepen

Nadere informatie

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010

23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de ouderenmonitor 2010 23 65-plussers in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de ouderenmonitor 2010 2011 Het gaat over het algemeen goed met onze 65-plussers. Zij voelen zich beter dan vijf jaar geleden en de deelname aan sportieve

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012

Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Zuid gezond en wel? Van de inwoners van Zuid heeft 81% een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Ouderenmonitor 65+ 2012-2013. Waalre. Tabellenboek

Ouderenmonitor 65+ 2012-2013. Waalre. Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Waalre Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Gemeente Waalre Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen

Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen Kernboodschappen Gezondheid Haaksbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Haaksbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Haaksbergen en de factoren die hierop

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek. Eenzaamheid Steunpunten Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Delft Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek Eenzaamheid

Nadere informatie

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland

Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland Voorlopig tabellenboek Volwassenen- en seniorenenquête 2012 Flevoland 1 Dit is een voorlopige uitgave. Na de zomer 2013 komen definitieve tabellen beschikbaar. Gezondheidsenquête: volwassenen en senioren

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Gezondheidspeiling 2012

Gezondheidspeiling 2012 FACTSHEET Gezondheidspeiling 212 Resultaten van de vierjaarlijkse gezondheidsenquête onder inwoners van 19 jaar en ouder in de regio Gooi en Vechtstreek SAMENVATTING Inwoners van Gooi en Vechtstreek voelen

Nadere informatie

Noord gezond en wel?

Noord gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 gezond en wel? Meer dan twee derde van de inwoners van heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor

Nadere informatie

Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012

Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 Gezondheid in de Midden-IJssel/Oost-Veluwe Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 mw. A. de Lange Barsukoff, MSc., epidemioloog mw. ir. P. Boluijt, epidemioloog mw. ir. C. Capel, beleidsadviseur

Nadere informatie

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel?

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Kernpunten 1. Minder lichamelijke problemen bij homomannen De gezondheidsverschillen

Nadere informatie

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost

Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Gezondheidsprofiel Boxtel Oost Verbinden preventie-curatie Presentatie wijkteam 6 februari 2014 Marije Scholtens (GGD Hart voor Brabant), Nicole de Baat (Robuust) Programma 16.00 16.05 welkom en voorstelrondje

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009

Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Gezondheidsmonitor Ouderen 2009 Tabellenboek Veghel L:\GB\Epidemiologie\HvB in Zicht\Gezondheidsmonitor en rvtv\gezondheidsmonitor ouderen\uitvoering 2009\rapportage

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

Someren Tabellenboek

Someren Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Tabellenboek Ouderenmonitor 65+ 2012-2013 Onderwerpen Gezondheid en ziekte Zelfredzaamheid Welbevinden Leefstijl Leefbaarheid Eenzaamheid Maatschappelijke participatie Huiselijk

Nadere informatie

Gezondheid in de Achterhoek

Gezondheid in de Achterhoek Gezondheid in de Achterhoek Resultaten van de Monitor volwassenen en ouderen 2012 mw. A. de Lange Barsukoff, MSc., epidemioloog mw. ir. P. Boluijt, epidemioloog mw. ir. C. Capel, beleidsadviseur mw. dr.

Nadere informatie

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Samenvatting Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Versie 1, oktober 2013 Bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Noaberkracht Dinkelland Tubbergen In Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wonen 47.279

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen

Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen Kernboodschappen Gezondheid Dinkelland & Tubbergen De GGD Twente verzamelt in opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Noaberkracht

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven

hoog risico angststoornis/depressie matig of hoog risico angststoornis/depressie hulp stress/spanningen 7 8 - te weinig regie over eigen leven Bron: Gezondheidsmonitor Regio Kennemerland 2012 Aantal ouderen (65 jaar en ouder) in Haarlemmermeer per 1-1-2013: 19.700 Functioneren en kwaliteit van leven Ziekten en aandoeningen Uitkomsten ouderen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012

Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 GGD Amsterdam GGD Haaglanden GGD Rotterdam-Rijnmond Gemeente Utrecht, Volksgezondheid December 2014, herziene versie Tabellenboek G4 gezondheidsmonitor 2012 1 Het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo

Kernboodschappen Gezondheid Hengelo Kernboodschappen Gezondheid Hengelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Hengelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Hengelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

1 2 JUNI 2013. Raadsinformatie. Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Raadsinformatie Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: 1 2 JUNI 13 Raadsleden Fractieassistenten; Fractiemedewerkers; Raadsinformatie overig tactsheet gezondheidsmonitor MiniFactsheet_Gezondheidsonderzoek_Haarlemmermeer.pdf

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw,

MEMO. Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013. Geachte heer/mevrouw, MEMO Aan : Raads- en burgerleden Van : HM Vonk - Schenkel Onderwerp : Gezondheidsmonitoren GGD Datum : 13 november 2013 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand vindt u de volwassenenmonitor en de ouderenmonitor

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek

Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Sociale activiteiten Mantelzorg. Gezondheidsonderzoek Gezondheid en welzijn van volwassenen en senioren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Resultaten van het Gezondheidsonderzoek 2012 Ondersteuning Beperkingen Sociale activiteiten Mantelzorg Gezondheidsonderzoek

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen Achtergrondinformatie Opvoeding en opvoedingsondersteuning Wonen, welzijn Lichamelijke en zorg gezondheid leefstijl en psychosociaal welbevinden Conclusies en aanbevelingen Ouderenmonitor Monitor kinderen

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Utrechtse Heuvelrug

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Utrechtse Heuvelrug Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! In navolging van het volwassenenonderzoek in 2004 heeft de GGD Midden-Nederland in het najaar van 2008 een gezondheidsenquête gehouden onder volwassenen in de

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar

Samenvatting en Beschouwing 65-94 jaar 7b GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 3 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Zo gezond zijn ouderen in de regio Amstelland en Diemen!

Zo gezond zijn ouderen in de regio Amstelland en Diemen! Zo gezond zijn ouderen in de regio Amstelland en Diemen! Factsheet Gezondheidsmonitor 2010 De GGD Amsterdam heeft in het najaar van 2010 de gezondheidssituatie van de oudere inwoners (65 jaar en ouder)

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel?

Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel? Amsterdamse 65-plussers: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Hoe staat het met de gezondheid en het welbevinden van 65-plussers in Amsterdam? Welke beperkingen ervaren zij in het dagelijks

Nadere informatie

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Houten

Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! Houten Lokale resultaten Iedereen Gezond & Wel?! In navolging van het volwassenenonderzoek in 2004 heeft de GGD Midden-Nederland in het najaar van 2008 een gezondheidsenquête gehouden onder volwassenen in de

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Hoogvliet Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Voorwoord In dit

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Overschie Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Berdi Christiaanse Gea Schouten Voorwoord In dit

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar

Samenvatting en Beschouwing 19 64 jaar 7a GEZONDHEIDSPEILING 2005 Het doel van de gezondheidspeiling is het volgen van ontwikkelingen in gezondheid en gezond gedrag. Ruim 10.800 personen in de leeftijd van 19 t/m 94 jaar in de regio Zuid-Holland

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Ouderen in Coevorden

Ouderen in Coevorden Ouderen in Resultaten van het ouderenonderzoek 2012 Over de gezondheid en leefgewoonten van ouderen September 2014 Versie 1.1 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N LICHAMELIJKE GEZONDHEID V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 2 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel

Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel Cijfers gezondheidssituatie gemeente Leeuwarderadeel In onderstaande tabellen zijn cijfers weergegeven met betrekking tot de gezondheid van Friezen in de gemeente Leeuwarderadeel. Daarnaast vindt u ook

Nadere informatie

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren

Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Samenvatting gezondheidspeiling Wijdemeren Een analyse van de gezondheidstoestand van de bevolking geeft zicht op de gezondheidsproblemen die in de regio en gemeente spelen en de groepen waarin die problemen

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Noordwest Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Noordwest en subwijken

Nadere informatie

Monitor volwassenen en ouderen 2013

Monitor volwassenen en ouderen 2013 Lichaam en geest Sociale relaties Materiële zekerheid Arbeid & presteren Stuurkracht Kwetsbaarheid Monitor volwassenen en ouderen 2013 De ouderen van de toekomst Het onderzoek In het najaar van 2012 heeft

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Zo gezond is Uithoorn!

Zo gezond is Uithoorn! Zo gezond is Uithoorn! Factsheet Gezondheidsmonitor 2010 In deze factsheet leest u de belangrijkste uitkomsten uit de Gezondheidsmonitor 2010. Deze monitor is uitgevoerd onder inwoners van 19 jaar en ouder

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Zo gezond is Aalsmeer!

Zo gezond is Aalsmeer! Zo gezond is Aalsmeer! Factsheet Gezondheidsmonitor 2010 In deze factsheet leest u de belangrijkste uitkomsten van de Gezondheidsmonitor 2010. Deze monitor is uitgevoerd onder inwoners van 19 jaar en ouder

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

55+MONITOR 2008. Gemeente Weert

55+MONITOR 2008. Gemeente Weert 55+MONITOR 2008 Gemeente Weert Juni 2010 Een onderzoek naar de gezondheid en de leefstijl van zelfstandig wonende 55- plussers en het gebruik van en de behoefte aan voorzieningen op het gebied van welzijn

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen. Gemeenterapport Zwolle

Gezondheidsmonitor Ouderen. Gemeenterapport Zwolle Gezondheidsmonitor Ouderen Gemeenterapport Zwolle Zwolle 2011 GGD IJsselland Annette Baltissen Sandra Borsboom Lidewij van den Berg Marja de Jong Ingrid van Aart 1 1 Inleiding... 3 1.1 Gemeentelijke verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Noord Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In dit rapport

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente Stadscentrum Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Bianca Stam Gea Schouten Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Volwassenen in Assen

Volwassenen in Assen Volwassenen in Resultaten van het volwassenenonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen December 2014 Colofon: Uitgave: GGD Epidemiologie, afdeling GIO epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Ommen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente In de gemeente gaven 478 ouders van ½- tot 12 jaar inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in deelgemeente IJsselmonde Wijkrapportage (CBS-buurt) Augustus 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Gea Schouten Bianca Stam Berdi Christiaanse Voorwoord In

Nadere informatie

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD

Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD Beschrijving van de gezondheid van de inwoners van Bergeijk op basis van de monitors van de GGD Leefstijl De manier waarop we leven en het gedrag dat we vertonen zijn van invloed op de gezondheid. Een

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie