ADVIES WERKGROEP VERGADERWIJZEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES WERKGROEP VERGADERWIJZEN"

Transcriptie

1 ADVIES WERKGROEP VERGADERWIJZEN 18 april 2012 definitief

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelen Waarnemingen/overwegingen en adviezen (per doel) Het zijn van volksvertegenwoordiger (door te weten wat er speelt onder de bevolking) Het aantrekkelijk maken van de lokale politiek voor burgers Het stellen van kaders van beleid ofwel het maken van beleid... 7 in hoofdlijnen Het controleren van het college op de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid Doorwerking naar vergaderstructuur en de leiding van bijeenkomsten Vergaderstructuur Voorzitters: binnen én buiten de vergadering Alle adviezen op een rijtje De aanvankelijke vraag- en discussiepunten..12 Bijlage 1 Samenstelling werkgroep Bijlage 2 Proef vergaderschema

3 1 Inleiding In deze notitie is het advies van de werkgroep vergaderwijzen verwoord. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om de hiernavolgende vragen te beantwoorden: 1 Welke doelen heeft de gemeenteraad zich in 2007 gesteld bij de invoering van de huidige werkwijze, en in welke mate zijn deze gerealiseerd? 2 Is er aanleiding deze doelen te heroverwegen en/of aan te passen? 3 Welke succes- en faalfactoren zijn te onderscheiden? Met andere woorden: welke omstandigheden hebben bijgedragen aan positieve resultaten en welke omstandigheden zorgen ervoor dat gewenste resultaten nog zijn uitgebleven? 4 a. Welke inspanning is nodig om het gewenste resultaat te bewerkstelligen? b. Welke bijsturing is wenselijk bij ongewenste effecten? Hierop wordt in de hiernavolgende paragrafen nader ingegaan. De vragen 1 en 2 komen aan de orde in paragraaf 2. De vragen 3 en 4 in paragraaf 3. In paragraaf 4 (blz. 11) zijn alle adviezen in één overzicht opgenomen. 2 Doelen Met de invoering van de gewijzigde vergaderstructuur stelde de raad zich de volgende doelen: 1 Het zijn van volksvertegenwoordiger, door te weten wat er speelt onder de bevolking en van daaruit punten (beleidsmatig) op de agenda zetten van raad en commissies. 2 Het aantrekkelijk maken van de lokale politiek voor burgers. 3 Het stellen van kaders van beleid ofwel het maken van beleid in hoofdijnen. 4 Het controleren van het college op de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid. De verandering van de vergaderstructuur moet gericht zijn op: het vergroten van de betrokkenheid van burgers; het verbeteren van de informatie van raad, commissie en burgers; het verbeteren van het besluitvormingsproces (inzichtelijkheid, fasering, afbakening bevoegdheden, taakverdeling); het overeen- en nakomen van herkenbare en doeltreffende controlepunten en controletijdstippen voor de uitvoering door het college. (Bron: advies van de werkgroep vergadercultuur, mei 2007) De werkgroep is van mening dat deze doelen en beoogde resultaten anno 2012 onverminderd van kracht zijn. 3

4 Advies 1: Continueer de doelen en beoogde resultaten die in 2007 aan de basis stonden van de wijziging van de vergaderstructuur. 3 Waarnemingen/overwegingen en adviezen (per doel) 3.1 Het zijn van volksvertegenwoordiger (door te weten wat er speelt onder de bevolking) Waarneming/overweging De werkgroep ziet dat het agenderen van thema s in de praktijk een zaak van de fracties zelf is. Raadsbrede agendering komt in de bestuurspraktijk van Langedijk niet veel voor. Uiteraard hebben de fracties het primaat bij het agenderen van onderwerpen op basis van het vertegenwoordigen van bepaalde belangen, vanuit een bepaalde politieke visie. Tegelijkertijd hoeft raadsbrede agendering van beleidthema s waarover alle fracties oordelen dat ze raadsbemoeienis vragen, de eigen mogelijkheden van fracties niet in de weg te staan. Dit zou kunnen indien de raad 3 tot 4 beleidsthema s aanwijst (waarvan bekend is dat deze in een bepaalde periode actueel zijn) en afspreekt dat burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen hierop in een vroeg stadium actief zullen worden bevraagd, in één of meerdere forumbijeenkomsten. Het oriënterende deel van de fora kan hiertoe worden benut. De volgende punten komen hierbij naar voren: De raad vergadert doorgaans in de lichtkring van de collegestukken, de gezamenlijke externe oriëntatie op relevante onderwerpen kan indien de raad hiervoor kiest in een éérder stadium plaatsvinden; Indien de raad dat wil doen, moet dat goed worden afgestemd met het college; burgers moeten niet tweemaal over hetzelfde onderwerp worden uitgenodigd; Voor het proactief bepalen van een onderwerp, kan aangesloten worden op een raadsplanning; Alternatief is dat de raad niet eigenstandig een externe oriëntatie organiseert maar het college meer nadrukkelijk vraagt om in de beginfase de onderscheiden (tegengestelde) belangen, belangen- en publieksgroepen en hun voors en tegens in beeld te brengen. 4

5 Advies 2: Ter (verdere) versterking van de vertegenwoordigende rol wijst de raad (in overleg met het college van B&W) een à twee beleidsonderwerpen aan uit de raadsplanning en besluit: ofwel tot een zelfstandige maatschappelijke oriëntatie op deze beleidsonderwerpen; ofwel het college te vragen in de vorm van bijvoorbeeld een startnotitie een verkenning aan te leveren over de kern van het vraagstuk en de belangen die daarbij spelen (actoranalyse), waarop de beraadslaging in orienterende fora kan worden toegespitst. Externe oriëntatie door de raad kan plaatsvinden in het oriënterende deel van de forumbijeenkomsten, maar kan eveneens plaatsvinden in de vorm van een aparte hoorzitting. 3.2 Het aantrekkelijk maken van de lokale politiek voor burgers Waarneming/overweging Buiten het feit dat de werkvorm raadsmarkt tot op heden nog niet goed van de grond is gekomen, stelt de werkgroep vast dat burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen de weg naar de (oriënterende) fora hebben gevonden. Daarmee is overigens niet gezegd dat de burgers de lokale politiek ook aantrekkelijker zijn gaan vinden. Een knelpunt dat de werkgroep ervaart in het gesprek met burgers is dat deze in het oriënterende deel van de bijeenkomst wél met een standpunt komen (en daarmee dus ook de belangenafweging maken) terwijl de fracties worden geacht hun politieke oordeel (incl. het maken van een belangenafweging) op te schorten. Hierdoor blijft het gesprek met de burger enigszins onvolledig. Het kan juist interessant zijn voor fracties hun politieke ideeën te toetsen aan de inbreng van externe partijen. Juist in deze informerende/oriënterende fase is die uitwisseling relevant voor de politieke meningsvorming in de volgende stap. Een voorbeeldvraag die fracties hier kunnen stellen: Onze fractie neigt ernaar om in te stemmen met het verkeersplan. Kunt u mij nog eens uitleggen welke argumenten de bewoners in uw straat hebben tégen de invoering van een 30 kmzone? Juist omdat de raad doorgaans beraadslaagt over finale voorstellen aan de raad, komt het gesprek met externe partijen in de forumbijeenkomst op een laat tijdstip in het proces naar besluitvorming. Indien advies 2 wordt gerealiseerd, kunnen de externe partijen (nog) betrokken worden bij de belangenafwegingen die later in het proces aan de orde zullen zijn. Het gesprek tussen burger en de raad gaat dan over de mogelijke keuzes die door de raad moeten worden beslecht. Een andere waarneming betreft het feit dat er op dit moment eigenlijk nauwelijks regels/beperkingen zijn voor de externe deelnemers aan de oriënterende fora. In verband met het timemanagement van de vergaderingen is dat niet handig en ook ongewenst. Tegelijkertijd is het zo dat ook bij de externe meesprekers de spelregels niet altijd even duidelijk zijn. Dat geldt bijvoorbeeld de bespreking van ingekomen stukken, onder te verdelen in brieven van externe partijen en memo s van het college. Nu komt het voor dat burgers een ingekomen brief van hen komen toelichten. Dat is dubbelop en dus onnodig. Denkbaar is dat de raad verschillende spelregels/werkvormen hanteert t.b.v. fora in de oriënterende fase. Indien de raad een onderwerp in een vroegtijdig stadium wil bespreken en de raad ook vooraf weet welke vraagstukken hierbij aan de orde zijn, kan het oriënterende forum de benaming meespreek- 5

6 forum o.i.d. krijgen. Vergelijk dit bijvoorbeeld met het organiseren van een hoorzitting, zoals de Tweede Kamer op gezette momenten doet. Uitgezocht kan worden bij welke onderwerpen (bijvoorbeeld aan de hand van een terugblik over het afgelopen halfjaar) dit een werkbare oplossing kan zijn. Advies 3: Argumentuitwisseling tussen externe partijen en de fracties in de oriënterende ronde toestaan en stimuleren, ook als een fractie haar (voorlopige) politieke oordeel laat doorschemeren. Politieke argumentuitwisseling tussen de fracties is alleen toegestaan in de volgende ronde (meningsvorming). (Het staat de fracties overigens wél vrij om vragen met een politieke achtergrond aan het college te stellen.) Forum Burgers Raadsfracties College Forum Oriënterend Fracties en burgers zijn met elkaar in discussie. Uit vraagstelling van fracties mag politieke voorkeur blijken, fracties gaan echter niet met elkáár in discussie. Vragen van burgers over bestuurlijke/uitvoerende zaken kunnen ook door het college worden beantwoord. Uit vraagstelling van fracties aan college mag politieke voorkeur blijken. Advies 4: Ontwikkel ter wille van een efficiënte tijdsbesteding verschillende spelregels/werkvormen voor de inbreng van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen afhankelijk van de omvang en aard van de verwachte inbreng. Communiceer deze spelregels. 6

7 3.3 Het stellen van kaders van beleid ofwel het maken van beleid in hoofdlijnen De werkgroep maakt in deze paragraaf een onderscheid in: a b c De focus van de raad. De kwaliteit van de informatievoorziening. Het samenspel tussen raad en college in het meningsvormend forum. Waarneming/overweging Focus van de raad De werkgroep merkt op dat de raadsfracties in de eerste plaats een eigen aandeel hebben in het achterwege blijven van discussies over kaders, dat wil zeggen: het beslechten van politiek relevante keuzes. De werkgroep neemt waar dat discussies door inbreng van de fracties regelmatig gaan over uitvoerende zaken. Het is (blijkbaar) moeilijk voor de discussiedeelnemers om zich vooral toe te leggen op de politieke keuzes. Deze waarneming laat zich lastig vangen in een structuurafspraak. Het is aan de deelnemers elkaar daar op aan te spreken. Indien alle deelnemers het hiermee eens zijn, kan de voorzitters worden toegestaan sprekers hierop te wijzen. Kwaliteit van informatievoorziening Een belangrijk onderscheid tussen college en raad is dat de raad de politieke keuzes doet, en dat het college bestuurt met inachtneming van deze keuzes. U neemt waar dat een en ander eveneens kan liggen aan het feit dat in de collegevoorstellen bestuurlijke informatie en politieke keuzes door elkaar lopen. Goede (amendeerbare) dicta kunnen dat mede ondersteunen zodat duidelijk wordt: welke inhoudelijke beslissingen van de raad worden gevraagd in termen van (politieke) keuzes. Bijkomend voordeel hierbij is dat voorzitters over goede handvatten beschikken om de discussie ook toe te spitsen op de voorstellen. Samenspel tussen raad en college in meningsvormend forum Op dit moment geldt als afspraak dat het college in het meningsvormende deel niet (meer) mag meediscussiëren. Deze afspraak is gemaakt om te voorkomen dat in deze fase nog over technische vragen en details wordt gesproken. De werkgroep realiseert zich dat hiermee relevante invalshoeken verloren kunnen gaan in de aanloop naar definitieve besluitvorming door de raad. In het samenspel tussen raad en college kan het wenselijk zijn dat raads- en collegeleden nog meningen en argumenten uitwisselen, voordat de raad een definitief besluit neemt. Het college moet in de gelegenheid zijn om nog iets te zeggen over de inbreng van een of meerdere fracties, die mogelijk leiden tot moties en amendementen. Advies 5: Raadsleden worden uitgenodigd elkaar aan te spreken op de politieke relevantie van hun inbreng. Voorzitters worden uitgenodigd hierop tijdens de vergadering te sturen. 7

8 Advies 6: Het college wordt gevraagd om (voor zover dat nog niet gebeurt) bij majeure onderwerpen raadsvoorstellen voor te leggen die zijn voorzien van een dictum met de belangrijkste beslispunten. Advies 7: Forum Burgers Raadsfracties College Forum Meningsvormend Burgers hebben geen rol. Fracties gaan met elkaar in discussie. College kan desgevraagd om verduidelijking vragen, of een denkrichting afraden resp. bijvallen. 3.4 Het controleren van het college op de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid Waarneming/overweging De werkgroep constateert dat de controlerende rol nog onvoldoende uit de verf komt. In het bijzonder neemt de werkgroep waar dat de raad in onvoldoende mate controleert/evalueert op de uitkomsten (i.t.t. input in de vorm van financiële middelen) van het beleid. De raad heeft hier zelf ook een aandeel in, d.w.z. stuurt er zelf te weinig op. Evaluatie en controle zijn in het belang van de gehele raad. In afzonderlijke nota s worden verschillende evaluatiemomenten afgesproken, waarop het overzicht in het algemeen ontbreekt. Evaluatie (i.p.v. het begrip controle) legt een accent op kennisvergaring en meningsvorming binnen de raad aan de hand van vragen als: Heeft het beleid de beoogde resultaten opgeleverd? Is het beleid doelmatig dat wil zeggen zijn de beleidsactiviteiten en de beleidsresultaten tegen zo laag mogelijke kosten gerealiseerd? Is er steun voor het beleid? Zijn er neveneffecten van het beleid? Waren deze voorzien of onvoorzien en zijn deze positief of juist negatief? Is het beleidsproces goed verlopen? Is er goed samengewerkt tussen de betrokken partijen? In het samenspel tussen raad en college is het denkbaar dat de raad met het college afspreekt dat evaluatieve informatie deel uitmaakt van actieve informatieplicht. Vervolgens is het wenselijk daartoe ook evaluatiemomenten af te spreken. Het ligt voor de hand om dat op een goede manier in de Planning & Control (P&C)-cyclus te integreren. Advies 8: Vraag het college om de gestelde kaders bij aparte beleidsnota s te integreren in de programmabegroting (voor zover dat nog niet is gebeurd). Integreer de evaluatiemomenten in de reguliere P&C-cyclus. 8

9 4 Doorwerking naar vergaderstructuur en de leiding van bijeenkomsten 4.1 Vergaderstructuur Mede aan de hand van het in de bijlage opgenomen schema met daarin opgenomen verschillende vergadermodellen, heeft de werkgroep zich de vraag gesteld of er aanleidingen zijn veranderingen na te streven in de vergaderstructuur. De belangrijkste vragen die de werkgroep stelde zijn: Bevalt de huidige werkwijze als het gaat om de raadsvergadering? Bijvoorbeeld: is de raadsvergadering als sluitstuk van de besluitvorming nog interessant voor het publiek of moet die gewoon op een andere avond, vanaf uur plaatsvinden? Drie parallelle fora: is dat een goede keuze? Wat zijn de voor- en nadelen; zijn er alternatieven? Raadsvergadering In 2007 is om goede redenen besloten om alle bijeenkomsten op een en dezelfde avond te organiseren. Niettemin nemen de leden van de werkgroep waar dat de raadsvergaderingen verder zijn gaan uitlopen en dat de raad meer tijd nodig heeft voor discussie en debat. Tegen die achtergrond spreekt de werkgroep er een voorkeur voor uit om de raadsvergadering op een aparte avond te gaan plannen. Bij een aanvang om uur tot uur (met regelmatig uitloop) is het niet langer burgervriendelijk. Parallelle fora Ook heeft de werkgroep zich de vraag gesteld of continuering van parallelle sessies de voorkeur verdient boven een terugkeer naar vergaderingen achter elkaar (op verschillende avonden). De volgende argumenten pro en contra passeerden de revue: een deel van de werkgroep is de mening toegedaan dat raadsleden (én burgers) altijd in de gelegenheid moeten zijn om naar believen te kunnen kiezen uit geagendeerde onderwerpen. Bij een keuze voor parallelle sessies is dat nooit mogelijk. Daarnaast zijn er praktische argumenten om te pleiten voor één vergaderavond. Alle raadsfracties zijn dan in huis en er kan volop worden overlegd, vooral ook tussen de bedrijven door. Voor burgers is er het voordeel dat ook zij in de wandelgangen raadsleden kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen overleggen. De werkgroep onderschrijft deze argumenten, tegelijkertijd zijn ze niet vergelijkbaar met het hierboven aangegeven principiële bezwaar. De verwachting is gerechtvaardigd dat er meer tijdsdruk komt te staan op de forumbijeenkomsten door de in dit advies bepleite grotere kwaliteit en diepgang in de forumbijeenkomsten. Een en ander combinerend, spreekt de werkgroep daarom een voorkeur uit voor het handhaven van parallelle forumbijeenkomsten, evenwel beperkt tot twee per avond in plaats van drie (inclusief de pauze gaat het dan om vier vergaderblokken waarvan er steeds twee parallel plaatsvinden). Advies 9: De raadsvergadering wordt voortaan op een aparte avond van tot uur gehouden. Advies 10: Het aantal parallelle fora wordt verminderd van drie naar twee per avond. 9

10 4.2 Voorzitters: binnen én buiten de vergadering Waarnemingen/overwegingen Met de in deze notitie opgenomen adviezen wordt een zwaarder beroep gedaan op de voorzitters van de fora. Voorzitters moeten tot méér in staat zijn dan alleen technisch voorzitten zoals: het modereren van discussie tussen forumleden en burgers; idem voor de interactie tussen de fracties en met het college in de meningsvormende fase, bewaken dat het uitsluitend om politiek relevante inbreng gaat en voorkómen dat discussies uitvoerend en technisch van aard worden. samenvatten van geleverde inbreng en vooral aangeven hoe het stokje wordt overgedragen naar een volgende bijeenkomst. De werkgroep spreekt daarom uit dat de aanwijzing/benoeming van voorzitters niet zozeer een politieke benoeming moet zijn, maar een gebaseerd op de competenties van degene die voorzit. Tegelijkertijd neemt de werkgroep waar dat het animo om voorzitter te zijn op dit moment niet groot is. Toch is er de wens om het potentieel aantal (plv.) voorzitters (verder) uit te breiden. Ook spreekt de werkgroep er een voorkeur voor uit om de huidige voorzitters te ontlasten door de twee parallelle fora te laten leiden door twee voorzitters: één voor en één na de pauze. Daarnaast wil de werkgroep de voorzitters in staat stellen een meer invloedrijke rol te spelen bij de organisatie en samenstelling van de agenda. Dit kan door de instelling van een agendacommissie waarin steeds een deel van de voorzitters zitting heeft. De voorzitter van de raad/tevens voorzitter college kan hierin adviserend lid zijn. Ten slotte kunnen de voorzitters worden ondersteund door extra training en begeleiding. Advies 11: Over forumvoorzitters: Uitbreiding van het aantal (plv.) voorzitters, op basis van competentieprofiel; Training en begeleiding van deze voorzitters; Instelling agendacommissie voor de voorzitters. 10

11 5 Alle adviezen op een rijtje Adviezen 1 Continueer de doelen en beoogde resultaten die in 2007 aan de basis stonden van de wijziging van de vergaderstructuur. 2 Ter (verdere) versterking van de vertegenwoordigende rol wijst de raad (in overleg met het college van B&W) een à twee beleidsonderwerpen aan uit de (te actualiseren) raadsplanning en besluit: ofwel tot een zelfstandige maatschappelijke oriëntatie op deze beleidsonderwerpen; ofwel het college te vragen in de vorm van bijvoorbeeld een startnotitie een verkenning aan te leveren over de kern van het vraagstuk en de belangen die daarbij spelen (actoranalyse), waarop de beraadslaging in oriënterende fora kan worden toegespitst. Externe oriëntatie door de raad kan plaatsvinden in het oriënterende deel van de forumbijeenkomsten, maar kan eveneens plaatsvinden in de vorm van een aparte hoorzitting. 3 Argumentuitwisseling tussen externe partijen en de fracties in de oriënterende ronde toestaan en stimuleren, ook als een fractie haar (voorlopige) politieke oordeel laat doorschemeren. Politieke argumentuitwisseling tussen de fracties is alleen toegestaan in de volgende ronde (meningsvorming). (Het staat de fracties overigens wél vrij om vragen met een politieke achtergrond aan het college te stellen.) 4 Ontwikkel ter wille van een efficiënte tijdsbesteding verschillende spelregels/werkvormen voor de inbreng van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen afhankelijk van de omvang en aard van de verwachte inbreng. Communiceer deze spelregels. 5 Raadsleden worden uitgenodigd elkaar aan te spreken op de politieke relevantie van hun inbreng. Voorzitters worden uitgenodigd hierop tijdens de vergadering te sturen. 6 Het college wordt gevraagd om (voor zover dat nog niet gebeurt) bij majeure onderwerpen raadsvoorstellen voor te leggen die zijn voorzien van een dictum met de belangrijkste beslispunten. 7 In de meningsvormende bijeenkomst van het forum gaan de fracties met elkaar in discussie. Het college kan desgevraagd om verduidelijking vragen, of een denkrichting afraden resp. bijvallen. 8 Vraag het college om de gestelde kaders bij aparte beleidsnota s te integreren in de programmabegroting (voor zover dat nog niet is gebeurd). Integreer de evaluatiemomenten in de reguliere P&C- cyclus. 9 De raadsvergadering wordt voortaan op een aparte avond van tot uur gehouden. 10 Het aantal parallelle fora wordt verminderd van drie naar twee per avond. 11 Over forumvoorzitters: Uitbreiding van het aantal (plv.) voorzitters, op basis van competentieprofiel; Training en begeleiding van deze voorzitters; Instelling agendacommissie voor de voorzitters 11

12 De aanvankelijke vraag- en discussiepunten: Onderdeel Kan gaan over Uw vragen (bron: Hans van den Bogaerde) Organisatie van en binnen het raadswerk Procesorganisatie en -sturing (presidium, raadsvoorzitter, voorzitters fora, fractievoorzitters, griffie) Regie op het ontwikkelingsproces en regie op dagelijkse organisatie van de raad Meerjarenagenda van de raad Werkwijze raad Samenspel en taakverdeling tussen fora en raad, werkwijzen binnen de raad Drie parallelle fora: is dat een goede keuze? Wat zijn de voor- en nadelen; zijn er alternatieven? Bevalt de huidige werkwijze als het gaat om de raadsvergadering? Bijvoorbeeld: is de raadsvergadering als sluitstuk van de besluitvorming nog interessant voor het publiek of moet die gewoon op een andere avond, vanaf uur plaatsvinden? Hoe werkt de Verordening op de fora en het RvO voor de raad in de praktijk? (Voorbeeld 1: het «tegenhouden» in een forum van voorstellen naar een volgende fase door twee fracties in een forum lijkt een loze bepaling; voorbeeld 2: de overgang van oriëntatie naar meningsvorming is niet altijd even markant en het is niet altijd gelijkluidend of een portefeuillehouder bij de M-fase nog een rol kan/mag spelen.) Is een agendacommissie, bestaande uit de forumvoorzitters en de raadsvoorzitter, beter dan een presidium dat de agenda s accordeert? Is een stuwmeer aan forum- of raadsonderwerpen een probleem? De deelname door (burger)raadsleden aan inloopspreekuren bij P&C-producten is vrij, de deelname aan een forum over deze onderwerpen is beperkt tot twee deelnemers per fractie. Is dit een wenselijke situatie? Uit te breiden met de deelname per fractie aan de fora in het algemeen. De voorzitters van de fora hebben als zij een vergadering leiden geen mogelijkheid om in een forum te participeren, en dat wordt door enkele fracties als ongewenst beschouwd. Wat is daar aan te doen? Kan de verslaglegging van de fora anders, zeker als er een ontsluitbaar audioarchief is. Volstaan voor de fora besluitenlijsten met fractiestandpunten? 12

13 Functioneren raad en taakopvatting Samenspel raadcollege-organisatie Informatievoorziening aan de raad Rollen: volksvertegenwoordigende politiek sturende en controlerende rol Ambities/ doelen voor de komende vier jaar Politieke focus en debat Raadscommunicatie Onderlinge taakverdeling met het oog op functioneren raad Hoe kunnen partijen elkaar in stelling brengen en elkaar bedienen op elkaars kerntaken ('samenwerkingsdualisme') met het oog op een zo goed mogelijk gemeentebestuur als geheel? Kwaliteit schriftelijke stukken Invulling actieve informatieplicht Kan papierloos vergaderen winst opleveren, onder voorwaarde van een adequaat RIS/BIS? Voldoet de raadsmarkt als één van de instrumenten van burgerbetrokkenheid? Hoe duaal is de raad, bezien vanuit het perspectief van de vergaderstructuur? Rol van het college in de meningsvormende fase van de raadsbehandeling De ronde met technische vragen is nuttig, maar wel erg belastend voor de griffie en de organisatie. Is er een relatie tussen de kwaliteit van de raadsvoorstellen en de hoeveelheid technische vragen met de invalshoek dat hier vanuit een algemene kennis over dit punt naar gekeken zou moeten worden opdat er een oordeel over gevormd kan worden. 13

14 Bijlage 1: De werkgroep vergaderwijzen bestaat uit: De heer N. Zwart (voorzitter) Mevrouw E.M. van As De heer H. de Graaf De heer J.T. Bakkum (plv. mevrouw A.E. Kloosterboer) Mevrouw W. Koning-Hoeve (plv. de heer B.J.N. Fintelman) De heer G.J.E. Nijman De heer M.L. Reijven De heer J.M.J.E. Vogels (vervangen door de heer J.A. van Dongen) De heer J.F.N. Cornelisse Mevrouw E.J. Bergström De heer J.H. Spaak De heer J. van den Bogaerde De werkgroep werd begeleid door de heer H. Kessens GroenLinks ChristenUnie VVD Kleurrijk Langedijk CDA Dorpsbelang Langedijk PvdA Hart voor Langedijk/D66 Burgemeester Forumgriffier Forumgriffier Griffier Partners + Pröpper, bestuurskundig onderzoeksen adviesbureau. 14

15 Bijlage 2: proef vergaderschema 15

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006.

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. 2006. Nr.: 06.0025 Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. In maart 2005 heeft de fractie van D66 de Notitie Bestuurlijke Vernieuwing uitgebracht, met als ondertitel: Het Forum Lugdunum:

Nadere informatie

NOTITIE VERGADERMODELLEN

NOTITIE VERGADERMODELLEN NOTITIE VERGADERMODELLEN 1. Inleiding Sinds de invoering van de wet dualisering gemeentebestuur in 2002 is in een grote meerderheid van de gemeenten het vergaderstelsel gewijzigd. Op die manier werd beoogd

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Bijlage 1. Wat willen we bereiken met anders vergaderen in Drimmelen? In Drimmelen willen we:

Bijlage 1. Wat willen we bereiken met anders vergaderen in Drimmelen? In Drimmelen willen we: Bijlage 1 Wat willen we bereiken met anders vergaderen in Drimmelen? In Drimmelen willen we: meer snelheid in het beleids- en besluitvormingsproces; grotere betrokkenheid van en betere inspraak-/informatiemogelijkheden

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners 1 Waarom veranderen? We willen dualer debatteren We willen korter/ efficiënter vergaderen We willen meer

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 mei 2010 Agendanummer: 8 Status: Opiniërend Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

1. De besluitvormingscyclus van de Gorcumse gemeenteraad te splitsen (zie bijlage) in:

1. De besluitvormingscyclus van de Gorcumse gemeenteraad te splitsen (zie bijlage) in: Raadsvoorstel: 2015-1405 Onderwerp: vergaderstructuur Datum: 9 juni 2015 Portefeuillehouder: G. Veldhuijzen Raadsbijeenkomst: 8 september Raadsvergadering: 24 september 2015 Programma: Bestuur Opsteller:

Nadere informatie

** Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt. 23 oktober 2012 RV/12/00237 6. Geacht raadslid,

*<BARCODE>* Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt. 23 oktober 2012 RV/12/00237 6. Geacht raadslid, Voorstel raad nr.rv/12/00237 1 ** Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt 23 oktober 2012 RV/12/00237 6 Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder Onderwerp

Nadere informatie

Zichtbare politiek. kan iedereen volgen. PARTNERS+PRÖPPER Bestuurskundig onderzoek en advies

Zichtbare politiek. kan iedereen volgen. PARTNERS+PRÖPPER Bestuurskundig onderzoek en advies Zichtbare politiek kan iedereen volgen. Ondersteuning van gemeenteraden, college en ambtelijke organisatie bij het herontdekken van de politiek PARTNERS+PRÖPPER Bestuurskundig onderzoek en advies Postbus

Nadere informatie

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Een duidelijk beeld krijgen van het waarom en hoe anders vergaderen een nieuwe vergaderschema

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Invoeren Beeldvormend Opiniërend en Besluitvormend (BOB) vergaderen.

Invoeren Beeldvormend Opiniërend en Besluitvormend (BOB) vergaderen. Invoeren Beeldvormend Opiniërend en Besluitvormend (BOB) vergaderen. 1. Inleiding In het verleden is door de gemeenteraad de wens uitgesproken om te komen tot een nieuwe systematiek van vergaderen. Het

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

FVO. Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: 20 ONDERWERP. Instemmen met de vergaderstructuur en het vergaderschema september-december 2014.

FVO. Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: 20 ONDERWERP. Instemmen met de vergaderstructuur en het vergaderschema september-december 2014. Wolfs, Madeleine GRIFFIE S0GRI RAD: RAD140709 woensdag 9 juli 2014 BW: BW140603 voorstel gemeenteraad FVO Vergadering van de gemeenteraad van 9 juli 2014 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Forumavond 2 december 2014

Forumavond 2 december 2014 Forumavond 2 december 2014 Besluitenlijst forum 1A van 2 december 2014 Mevrouw M. Swager De heer J.F.N. Cornelisse (plv. PH) Ambtenaren: De heer H. Engberts (onderwerp 1) Mevrouw G.C.I. Kager Insprekers:

Nadere informatie

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Ter voorbereiding van de invoering van het nieuwe vergaderstelsel en van de opstelling van de daarvoor benodigde verordeningen, besluit de gemeenteraad

Nadere informatie

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Werkprocessen gemeenteraad bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Vastgesteld op 10 juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene aspecten vergaderingen 1.1 raads informatie systeem (ris) 1.2 beeld- en geluidopnames

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE NAAR EEN ANDERE MANIER VAN VERGADEREN

DISCUSSIENOTITIE NAAR EEN ANDERE MANIER VAN VERGADEREN DISCUSSIENOTITIE NAAR EEN ANDERE MANIER VAN VERGADEREN Voorwoord In een vergadering van het groot presidium is aan de hand van een aantal ontwikkelingen gesproken over de wijze waarop Sliedrecht vergadert.

Nadere informatie

Vergaderen met BOB. een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel

Vergaderen met BOB. een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel Vergaderen met BOB een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel Januari 2014 1. Inleiding In 2011/2012 heeft een werkgroep uit de raad zich gebogen over de thema s burgerparticipatie en bestuurlijke

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

Griffie werkplan 2012

Griffie werkplan 2012 Griffie werkplan 2012 De griffie is de directe ondersteuning en adviseur van de gemeenteraad: ze ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en de raadscommissies bij de uitvoering in haar functie als volksvertegenwoordiger,

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Enquête evaluatie vergaderstructuur raad

Enquête evaluatie vergaderstructuur raad Enquête evaluatie vergaderstructuur raad Na de zomer van 2012 is de proef met de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad van Dongeradeel begonnen. Daarbij is afgesproken dat in december 2012 een tussentijdse

Nadere informatie

Startdocument Visie bestuurlijke vernieuwing in de gemeente Drimmelen Ontwikkelingstraject Werk met werk maken Organisatiebreed vernieuwen

Startdocument Visie bestuurlijke vernieuwing in de gemeente Drimmelen Ontwikkelingstraject Werk met werk maken Organisatiebreed vernieuwen Startdocument Visie bestuurlijke vernieuwing in de gemeente Drimmelen Bestuurlijke vernieuwing speelt zich af op het snijvlak van bestuur, ambtelijke organisatie en samenleving. Zij hebben in dit vernieuwingsproces

Nadere informatie

5. Het presidium als volgt samenstellen: burgemeester (voorzitter), fractievoorzitters,

5. Het presidium als volgt samenstellen: burgemeester (voorzitter), fractievoorzitters, Aan de raad AGENDAPUNT 6 Andere werkwijze van de gemeenteraad Voorstel: 1. Per september 2010 nadrukkelijk onderscheiden: beeldvorming, meningvorming en besluitvorming, in een cyclus van drie weken. 2.

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister"

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport Yes, minister Raadsbrief Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister" Datum: 26 augustus 2015 Betreft Programma: 1. Burger en bestuur Portefeuillehouder: E. Nauta-van Moorsel Medewerker:

Nadere informatie

HvL/D66: geeft aan nu het onderwerp handhaving graag verder te willen bespreken, omdat dat één van de voorwaarden is.

HvL/D66: geeft aan nu het onderwerp handhaving graag verder te willen bespreken, omdat dat één van de voorwaarden is. Onderwerp: Verlenging sluitingstijden horeca Datum behandeling: 14 september 2011 Behandeling door: Forum 2 20.00-22.00 uur Voorzitter: Griffier: College: Ambtelijk: Verslag: VVD: GroenLinks: HvL/D66:

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD van de UNIVERSITEIT UTRECHT In werking getreden op 1 januari 2015. Vastgesteld door de universiteitsraad op 9 december 2014. Artikel 9.31 WHW Universiteitsraad [ ]

Nadere informatie

Raad en inwoners naar nieuwe verhoudingen. Samenvatting. Christa van Oorsouw juni 2007

Raad en inwoners naar nieuwe verhoudingen. Samenvatting. Christa van Oorsouw juni 2007 Raad en inwoners naar nieuwe verhoudingen Samenvatting Christa van Oorsouw juni 2007 Thesis in het kader van de opleiding Public Management en Policy Open Universiteit Nederland Engelse titel: City Council

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

VERGADERVERSLAG (kort)

VERGADERVERSLAG (kort) VERGADERVERSLAG (kort) Van : Bijeenkomst evaluatie dualisme Datum : 23 januari 2006 Aanwezig : de heer M. Visser de heer T.C.C. den Braanker de heer D. Van Meeuwen mevrouw G.J. Visser-Schlieker de heer

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

Doel 2: informeren over de rol en de waarde van de gemeenteraad voor inwoners, instrument

Doel 2: informeren over de rol en de waarde van de gemeenteraad voor inwoners, instrument Raadscommunicatieprogramma 2011-2014 Inleiding Begin 2010 is onderzoek gedaan naar de wensen en mogelijkheden om de communicatie tussen gemeenteraad en inwoners te versterken 1. Het onderzoek biedt verschillende

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 februari 2012 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : -- Afdeling : Rekenkamer Castricum/Langedijk Opsteller : Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Rapport

Nadere informatie

Nieuwegein 2010-145. Datum 15 april 2010 Portefeuillehouder: Presidium

Nieuwegein 2010-145. Datum 15 april 2010 Portefeuillehouder: Presidium Nieuwegein 2010-145 Aan de qemeenteraad Onderwerp: Procedure rondom werving en selectie van de Griffier Datum 15 april 2010 Portefeuillehouder: Presidium Afdeling: Griffie Bijlagen: 1 Bijgaand treft u

Nadere informatie

Samenwerking griffies Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde

Samenwerking griffies Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde Samenwerking griffies Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde 27 oktober 2010 1. Inleiding De burgemeesters van de gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde (hierna: BSV) hebben onlang het initiatief

Nadere informatie

Eindevaluatie van het BOB vergadermodel van de raad. 18 maart 2014 GRF/HR.

Eindevaluatie van het BOB vergadermodel van de raad. 18 maart 2014 GRF/HR. Eindevaluatie van het BOB vergadermodel van de raad 18 maart 2014 GRF/HR. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 2. Tussenevaluatie BOB model 4 2.1 De knelpunten 4 2.2 De kwaliteit

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013

statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 MEMO Aan: Presidium Van: statengriffie Onderwerp: voorstel nieuwe werkwijze informerende Statencommissies Datum: september 2013 1. Aanleiding. Er is meerdere keren in het presidium gesproken over de werkwijze

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Trainingstraject gemeente Bronckhorst

Trainingstraject gemeente Bronckhorst Trainingstraject gemeente Bronckhorst Datum 18 januari 2015 Op verzoek van Gemeente Bronckhorst Mariëlle van der Leur, griffier Contactpersoon Debat.NL Alex Klein klein@debat.nl 023-5629972 of 06-40516523

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

([if UP 2 013-29/ Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp. Datum 23 oktober 2013. Vaste vergaderdag bijeenkomsten gemeenteraad van Nieuwegein

([if UP 2 013-29/ Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp. Datum 23 oktober 2013. Vaste vergaderdag bijeenkomsten gemeenteraad van Nieuwegein Nieuwegein *\ /,#fslr\ ([if UP 2 013-29/ % Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Datum 23 oktober 2013 Vaste vergaderdag bijeenkomsten gemeenteraad van Nieuwegein Afdeling Griffie Bijlagen PRESIDIUM

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking

De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking De Drie Vragen Samengevat Resultaten enquête Doorwerking In september 2012 heeft de commissie Kwaliteitszorg weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan op welke

Nadere informatie

Bijlage 1: toelichting bij een vergadercyclus

Bijlage 1: toelichting bij een vergadercyclus Bijlage 1: toelichting bij een vergader MAANDAG 1 De begint met een vergaderavond die bestaat uit twee delen: een besluitvormend deel en een informatief deel. De raadsvergadering van een uur, gaat vooraf

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie 2015 gemeente Midden-Drenthe

Verordening cliëntenparticipatie 2015 gemeente Midden-Drenthe De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 Participatiewet; gezien het advies van de commissie Zorg en Welzijn;

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Herijking vergaderstructuur PS II

Herijking vergaderstructuur PS II Herijking vergaderstructuur PS II De evaluatie van de vergaderstructuur Provinciale Staten van Drenthe 2013-2014 Bijlage bij Statenstuk 2014-653, Provinciale Staten: herijking vergaderstructuur PS II Datum

Nadere informatie

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO Opgesteld door: A. Franken Datum: 23 december 2015 Overleg gepleegd met:

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT

Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Bijlage 2a Concept Reglement van orde Agendacommissie CONCEPT Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 juni Aanwezig: Voorzitter: College: Drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Ambtenaren: -- Griffier: Aanwezig: J. van

Nadere informatie

Informatienota. Kennisnemen van: 1. Inleiding

Informatienota. Kennisnemen van: 1. Inleiding Informatienota Aan: Van: Onderwerp: Portefeuillehouders: Datum collegebesluit 11 maart 2014 Geheim: Nee Commissie Bestuur Het college van burgmeester en wethouders LEAN maken van het bestuurlijke besluitvormingsproces

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

Samenvatting evaluatie Praat met de Raad 29.06.2013

Samenvatting evaluatie Praat met de Raad 29.06.2013 Door de Werkgroep Raadscommunicatie is d.d. 1 juli een vragenlijst gestuurd aan de Krimpense Raadsfracties, waarin een 7-tal vragen zijn gesteld ten aanzien van de eerste sessie van Praat met de Raad gehouden

Nadere informatie

1. tweemaal per maand op woensdag een vergadering te houden met een informerend, opiniërend en adviserend deel en een besluitvormend deel

1. tweemaal per maand op woensdag een vergadering te houden met een informerend, opiniërend en adviserend deel en een besluitvormend deel Aan de gemeenteraad /270406 Agendapunt Roden, 28 maart 2006 Onderwerp Experiment vergaderorde gemeenteraad Voorstel De werkgroep Dualisme stelt de Raad voor: Bij wijze van experiment, tijdelijk: 1. tweemaal

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

(uit Burgerparticipatie, een praktische handleiding voor gemeenten, uitgave Sdu 2004).

(uit Burgerparticipatie, een praktische handleiding voor gemeenten, uitgave Sdu 2004). RAADSWERKGROEP BURGERPARTICIPATIE Notitie Burgerparticipatie: raadsadvies Steller: W. van Hunnik, voorzitter werkgroep Burgerparticipatie Versie: 28 september 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Argumenten: U gehoord hebbende in de oordeelsvorming, komt het College tot de volgende conclusies wat betreft de voorliggende vragen:

Argumenten: U gehoord hebbende in de oordeelsvorming, komt het College tot de volgende conclusies wat betreft de voorliggende vragen: Raadsvoorstel Raadsvergadering: 19 februari 2015 Agendapunt: 12 Voorstelnummer: 021915 12 Landsmeer, Onderwerp: Besluitvorming bestuurlijke toekomst fase I. Voorgesteld raadsbesluit / c.q. beslispunten:

Nadere informatie

In veel gemeenten in ons land zo niet alle zien we het gebeuren: VERSNIPPERING & FRAGMENTATIE ALS KANS OP POLITIEKE VERNIEUWING

In veel gemeenten in ons land zo niet alle zien we het gebeuren: VERSNIPPERING & FRAGMENTATIE ALS KANS OP POLITIEKE VERNIEUWING VERSNIPPERING & FRAGMENTATIE ALS KANS OP POLITIEKE VERNIEUWING opinie Bert Blase Bert Blase is waarnemend burgemeester van Vlaardingen en was eerder onder meer burgemeester van Alblasserdam en waarnemend

Nadere informatie

Monnickendam, 22 september 2015. Nummer: 166-137. Aan de Raad. Onderwerp Wijzigen Reglement van orde gemeenteraad Waterland

Monnickendam, 22 september 2015. Nummer: 166-137. Aan de Raad. Onderwerp Wijzigen Reglement van orde gemeenteraad Waterland Monnickendam, 22 september 2015 Nummer: 166-137 Portefeuillehouder: Contactpersoon: mw. L.M.B.C. Wagenaar-Kroon drs. E.G.H. Dijk MPM Aan de Raad Onderwerp Wijzigen Reglement van orde gemeenteraad Waterland

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert

undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert undert Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie 2013/17314 Rubriek: 1 Naam regeling: Verordening auditcommissie gemeente Zundert Citeertitel: Geen citeertitel 1 Wettelijke grondslag Artikel 82 Gemeentewet

Nadere informatie

Dhr. van Iersel, (voorzitter), mevr. D. Eikelenboom (SP) en dhr. W. Couwenberg (met kennisgeving)

Dhr. van Iersel, (voorzitter), mevr. D. Eikelenboom (SP) en dhr. W. Couwenberg (met kennisgeving) Opgemaakt door Mevr. M. Steenbergen Aanwezig Dhr.G. van der Put, (voorzitter), de heren A. de Laat (SP), J. van Gulik (LRG), J. Swaans (VVD), M. van Oosterwijk, (Pro Actief Goirle), en de dames mevr. M.

Nadere informatie

Quick scan gemeenteraden Rijk van Nijmegen inzake intergemeentelijke samenwerking 27 augustus 2013

Quick scan gemeenteraden Rijk van Nijmegen inzake intergemeentelijke samenwerking 27 augustus 2013 Quick scan gemeenteraden Rijk van Nijmegen inzake intergemeentelijke samenwerking 27 augustus 2013 Dirk Langedijk Inleiding In juni en juli 2013 vond een consultatieronde plaats langs de gemeenteraden

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber

Ad Jongenelen, Carola van t Schip en Frank Reiber Spelregels Jongerengemeenteraad 19 februari 2015 Er zijn 2 onderwerpen (agendapunten): - Veiligheid - Openings- en sluitingstijden van de horeca Regels van de vergadering - Ieder onderwerp/ agendapunt

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Informatienota. 1. Inleiding

Informatienota. 1. Inleiding Informatienota Aan: 1.degenen die zijn aangemeld voor de quick scan lokaal bestuur (raadsleden, college en ambtenaren) 2. het presidium Van: driehoek burgemeester, secretaris en griffier Onderwerp: quick

Nadere informatie

Raadsgriffie F.V.A. Hoogervorst/ M. Huisman (0223)67 8102/67 8101 f.hooqervorst@denhelder.nl / mehuisman(s)denhelder.nl

Raadsgriffie F.V.A. Hoogervorst/ M. Huisman (0223)67 8102/67 8101 f.hooqervorst@denhelder.nl / mehuisman(s)denhelder.nl gemeente Den Helder Registratienummer: BI08.02365 Portefeuillehouder: Raadsvoorstel Presidium Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: Raadsgriffie F.V.A. Hoogervorst/

Nadere informatie

Advies raadswerkgroep grote projecten 18 mei 2011

Advies raadswerkgroep grote projecten 18 mei 2011 Inleiding Deze notitie bevat een advies van de raadswerkgroep informatievoorziening grote projecten over hoe de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad bij projectmatig werken (PMW) verder

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân gelet op: - artikel 24 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; - artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie