ADVIES WERKGROEP VERGADERWIJZEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES WERKGROEP VERGADERWIJZEN"

Transcriptie

1 ADVIES WERKGROEP VERGADERWIJZEN 18 april 2012 definitief

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelen Waarnemingen/overwegingen en adviezen (per doel) Het zijn van volksvertegenwoordiger (door te weten wat er speelt onder de bevolking) Het aantrekkelijk maken van de lokale politiek voor burgers Het stellen van kaders van beleid ofwel het maken van beleid... 7 in hoofdlijnen Het controleren van het college op de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid Doorwerking naar vergaderstructuur en de leiding van bijeenkomsten Vergaderstructuur Voorzitters: binnen én buiten de vergadering Alle adviezen op een rijtje De aanvankelijke vraag- en discussiepunten..12 Bijlage 1 Samenstelling werkgroep Bijlage 2 Proef vergaderschema

3 1 Inleiding In deze notitie is het advies van de werkgroep vergaderwijzen verwoord. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om de hiernavolgende vragen te beantwoorden: 1 Welke doelen heeft de gemeenteraad zich in 2007 gesteld bij de invoering van de huidige werkwijze, en in welke mate zijn deze gerealiseerd? 2 Is er aanleiding deze doelen te heroverwegen en/of aan te passen? 3 Welke succes- en faalfactoren zijn te onderscheiden? Met andere woorden: welke omstandigheden hebben bijgedragen aan positieve resultaten en welke omstandigheden zorgen ervoor dat gewenste resultaten nog zijn uitgebleven? 4 a. Welke inspanning is nodig om het gewenste resultaat te bewerkstelligen? b. Welke bijsturing is wenselijk bij ongewenste effecten? Hierop wordt in de hiernavolgende paragrafen nader ingegaan. De vragen 1 en 2 komen aan de orde in paragraaf 2. De vragen 3 en 4 in paragraaf 3. In paragraaf 4 (blz. 11) zijn alle adviezen in één overzicht opgenomen. 2 Doelen Met de invoering van de gewijzigde vergaderstructuur stelde de raad zich de volgende doelen: 1 Het zijn van volksvertegenwoordiger, door te weten wat er speelt onder de bevolking en van daaruit punten (beleidsmatig) op de agenda zetten van raad en commissies. 2 Het aantrekkelijk maken van de lokale politiek voor burgers. 3 Het stellen van kaders van beleid ofwel het maken van beleid in hoofdijnen. 4 Het controleren van het college op de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid. De verandering van de vergaderstructuur moet gericht zijn op: het vergroten van de betrokkenheid van burgers; het verbeteren van de informatie van raad, commissie en burgers; het verbeteren van het besluitvormingsproces (inzichtelijkheid, fasering, afbakening bevoegdheden, taakverdeling); het overeen- en nakomen van herkenbare en doeltreffende controlepunten en controletijdstippen voor de uitvoering door het college. (Bron: advies van de werkgroep vergadercultuur, mei 2007) De werkgroep is van mening dat deze doelen en beoogde resultaten anno 2012 onverminderd van kracht zijn. 3

4 Advies 1: Continueer de doelen en beoogde resultaten die in 2007 aan de basis stonden van de wijziging van de vergaderstructuur. 3 Waarnemingen/overwegingen en adviezen (per doel) 3.1 Het zijn van volksvertegenwoordiger (door te weten wat er speelt onder de bevolking) Waarneming/overweging De werkgroep ziet dat het agenderen van thema s in de praktijk een zaak van de fracties zelf is. Raadsbrede agendering komt in de bestuurspraktijk van Langedijk niet veel voor. Uiteraard hebben de fracties het primaat bij het agenderen van onderwerpen op basis van het vertegenwoordigen van bepaalde belangen, vanuit een bepaalde politieke visie. Tegelijkertijd hoeft raadsbrede agendering van beleidthema s waarover alle fracties oordelen dat ze raadsbemoeienis vragen, de eigen mogelijkheden van fracties niet in de weg te staan. Dit zou kunnen indien de raad 3 tot 4 beleidsthema s aanwijst (waarvan bekend is dat deze in een bepaalde periode actueel zijn) en afspreekt dat burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen hierop in een vroeg stadium actief zullen worden bevraagd, in één of meerdere forumbijeenkomsten. Het oriënterende deel van de fora kan hiertoe worden benut. De volgende punten komen hierbij naar voren: De raad vergadert doorgaans in de lichtkring van de collegestukken, de gezamenlijke externe oriëntatie op relevante onderwerpen kan indien de raad hiervoor kiest in een éérder stadium plaatsvinden; Indien de raad dat wil doen, moet dat goed worden afgestemd met het college; burgers moeten niet tweemaal over hetzelfde onderwerp worden uitgenodigd; Voor het proactief bepalen van een onderwerp, kan aangesloten worden op een raadsplanning; Alternatief is dat de raad niet eigenstandig een externe oriëntatie organiseert maar het college meer nadrukkelijk vraagt om in de beginfase de onderscheiden (tegengestelde) belangen, belangen- en publieksgroepen en hun voors en tegens in beeld te brengen. 4

5 Advies 2: Ter (verdere) versterking van de vertegenwoordigende rol wijst de raad (in overleg met het college van B&W) een à twee beleidsonderwerpen aan uit de raadsplanning en besluit: ofwel tot een zelfstandige maatschappelijke oriëntatie op deze beleidsonderwerpen; ofwel het college te vragen in de vorm van bijvoorbeeld een startnotitie een verkenning aan te leveren over de kern van het vraagstuk en de belangen die daarbij spelen (actoranalyse), waarop de beraadslaging in orienterende fora kan worden toegespitst. Externe oriëntatie door de raad kan plaatsvinden in het oriënterende deel van de forumbijeenkomsten, maar kan eveneens plaatsvinden in de vorm van een aparte hoorzitting. 3.2 Het aantrekkelijk maken van de lokale politiek voor burgers Waarneming/overweging Buiten het feit dat de werkvorm raadsmarkt tot op heden nog niet goed van de grond is gekomen, stelt de werkgroep vast dat burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen de weg naar de (oriënterende) fora hebben gevonden. Daarmee is overigens niet gezegd dat de burgers de lokale politiek ook aantrekkelijker zijn gaan vinden. Een knelpunt dat de werkgroep ervaart in het gesprek met burgers is dat deze in het oriënterende deel van de bijeenkomst wél met een standpunt komen (en daarmee dus ook de belangenafweging maken) terwijl de fracties worden geacht hun politieke oordeel (incl. het maken van een belangenafweging) op te schorten. Hierdoor blijft het gesprek met de burger enigszins onvolledig. Het kan juist interessant zijn voor fracties hun politieke ideeën te toetsen aan de inbreng van externe partijen. Juist in deze informerende/oriënterende fase is die uitwisseling relevant voor de politieke meningsvorming in de volgende stap. Een voorbeeldvraag die fracties hier kunnen stellen: Onze fractie neigt ernaar om in te stemmen met het verkeersplan. Kunt u mij nog eens uitleggen welke argumenten de bewoners in uw straat hebben tégen de invoering van een 30 kmzone? Juist omdat de raad doorgaans beraadslaagt over finale voorstellen aan de raad, komt het gesprek met externe partijen in de forumbijeenkomst op een laat tijdstip in het proces naar besluitvorming. Indien advies 2 wordt gerealiseerd, kunnen de externe partijen (nog) betrokken worden bij de belangenafwegingen die later in het proces aan de orde zullen zijn. Het gesprek tussen burger en de raad gaat dan over de mogelijke keuzes die door de raad moeten worden beslecht. Een andere waarneming betreft het feit dat er op dit moment eigenlijk nauwelijks regels/beperkingen zijn voor de externe deelnemers aan de oriënterende fora. In verband met het timemanagement van de vergaderingen is dat niet handig en ook ongewenst. Tegelijkertijd is het zo dat ook bij de externe meesprekers de spelregels niet altijd even duidelijk zijn. Dat geldt bijvoorbeeld de bespreking van ingekomen stukken, onder te verdelen in brieven van externe partijen en memo s van het college. Nu komt het voor dat burgers een ingekomen brief van hen komen toelichten. Dat is dubbelop en dus onnodig. Denkbaar is dat de raad verschillende spelregels/werkvormen hanteert t.b.v. fora in de oriënterende fase. Indien de raad een onderwerp in een vroegtijdig stadium wil bespreken en de raad ook vooraf weet welke vraagstukken hierbij aan de orde zijn, kan het oriënterende forum de benaming meespreek- 5

6 forum o.i.d. krijgen. Vergelijk dit bijvoorbeeld met het organiseren van een hoorzitting, zoals de Tweede Kamer op gezette momenten doet. Uitgezocht kan worden bij welke onderwerpen (bijvoorbeeld aan de hand van een terugblik over het afgelopen halfjaar) dit een werkbare oplossing kan zijn. Advies 3: Argumentuitwisseling tussen externe partijen en de fracties in de oriënterende ronde toestaan en stimuleren, ook als een fractie haar (voorlopige) politieke oordeel laat doorschemeren. Politieke argumentuitwisseling tussen de fracties is alleen toegestaan in de volgende ronde (meningsvorming). (Het staat de fracties overigens wél vrij om vragen met een politieke achtergrond aan het college te stellen.) Forum Burgers Raadsfracties College Forum Oriënterend Fracties en burgers zijn met elkaar in discussie. Uit vraagstelling van fracties mag politieke voorkeur blijken, fracties gaan echter niet met elkáár in discussie. Vragen van burgers over bestuurlijke/uitvoerende zaken kunnen ook door het college worden beantwoord. Uit vraagstelling van fracties aan college mag politieke voorkeur blijken. Advies 4: Ontwikkel ter wille van een efficiënte tijdsbesteding verschillende spelregels/werkvormen voor de inbreng van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen afhankelijk van de omvang en aard van de verwachte inbreng. Communiceer deze spelregels. 6

7 3.3 Het stellen van kaders van beleid ofwel het maken van beleid in hoofdlijnen De werkgroep maakt in deze paragraaf een onderscheid in: a b c De focus van de raad. De kwaliteit van de informatievoorziening. Het samenspel tussen raad en college in het meningsvormend forum. Waarneming/overweging Focus van de raad De werkgroep merkt op dat de raadsfracties in de eerste plaats een eigen aandeel hebben in het achterwege blijven van discussies over kaders, dat wil zeggen: het beslechten van politiek relevante keuzes. De werkgroep neemt waar dat discussies door inbreng van de fracties regelmatig gaan over uitvoerende zaken. Het is (blijkbaar) moeilijk voor de discussiedeelnemers om zich vooral toe te leggen op de politieke keuzes. Deze waarneming laat zich lastig vangen in een structuurafspraak. Het is aan de deelnemers elkaar daar op aan te spreken. Indien alle deelnemers het hiermee eens zijn, kan de voorzitters worden toegestaan sprekers hierop te wijzen. Kwaliteit van informatievoorziening Een belangrijk onderscheid tussen college en raad is dat de raad de politieke keuzes doet, en dat het college bestuurt met inachtneming van deze keuzes. U neemt waar dat een en ander eveneens kan liggen aan het feit dat in de collegevoorstellen bestuurlijke informatie en politieke keuzes door elkaar lopen. Goede (amendeerbare) dicta kunnen dat mede ondersteunen zodat duidelijk wordt: welke inhoudelijke beslissingen van de raad worden gevraagd in termen van (politieke) keuzes. Bijkomend voordeel hierbij is dat voorzitters over goede handvatten beschikken om de discussie ook toe te spitsen op de voorstellen. Samenspel tussen raad en college in meningsvormend forum Op dit moment geldt als afspraak dat het college in het meningsvormende deel niet (meer) mag meediscussiëren. Deze afspraak is gemaakt om te voorkomen dat in deze fase nog over technische vragen en details wordt gesproken. De werkgroep realiseert zich dat hiermee relevante invalshoeken verloren kunnen gaan in de aanloop naar definitieve besluitvorming door de raad. In het samenspel tussen raad en college kan het wenselijk zijn dat raads- en collegeleden nog meningen en argumenten uitwisselen, voordat de raad een definitief besluit neemt. Het college moet in de gelegenheid zijn om nog iets te zeggen over de inbreng van een of meerdere fracties, die mogelijk leiden tot moties en amendementen. Advies 5: Raadsleden worden uitgenodigd elkaar aan te spreken op de politieke relevantie van hun inbreng. Voorzitters worden uitgenodigd hierop tijdens de vergadering te sturen. 7

8 Advies 6: Het college wordt gevraagd om (voor zover dat nog niet gebeurt) bij majeure onderwerpen raadsvoorstellen voor te leggen die zijn voorzien van een dictum met de belangrijkste beslispunten. Advies 7: Forum Burgers Raadsfracties College Forum Meningsvormend Burgers hebben geen rol. Fracties gaan met elkaar in discussie. College kan desgevraagd om verduidelijking vragen, of een denkrichting afraden resp. bijvallen. 3.4 Het controleren van het college op de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid Waarneming/overweging De werkgroep constateert dat de controlerende rol nog onvoldoende uit de verf komt. In het bijzonder neemt de werkgroep waar dat de raad in onvoldoende mate controleert/evalueert op de uitkomsten (i.t.t. input in de vorm van financiële middelen) van het beleid. De raad heeft hier zelf ook een aandeel in, d.w.z. stuurt er zelf te weinig op. Evaluatie en controle zijn in het belang van de gehele raad. In afzonderlijke nota s worden verschillende evaluatiemomenten afgesproken, waarop het overzicht in het algemeen ontbreekt. Evaluatie (i.p.v. het begrip controle) legt een accent op kennisvergaring en meningsvorming binnen de raad aan de hand van vragen als: Heeft het beleid de beoogde resultaten opgeleverd? Is het beleid doelmatig dat wil zeggen zijn de beleidsactiviteiten en de beleidsresultaten tegen zo laag mogelijke kosten gerealiseerd? Is er steun voor het beleid? Zijn er neveneffecten van het beleid? Waren deze voorzien of onvoorzien en zijn deze positief of juist negatief? Is het beleidsproces goed verlopen? Is er goed samengewerkt tussen de betrokken partijen? In het samenspel tussen raad en college is het denkbaar dat de raad met het college afspreekt dat evaluatieve informatie deel uitmaakt van actieve informatieplicht. Vervolgens is het wenselijk daartoe ook evaluatiemomenten af te spreken. Het ligt voor de hand om dat op een goede manier in de Planning & Control (P&C)-cyclus te integreren. Advies 8: Vraag het college om de gestelde kaders bij aparte beleidsnota s te integreren in de programmabegroting (voor zover dat nog niet is gebeurd). Integreer de evaluatiemomenten in de reguliere P&C-cyclus. 8

9 4 Doorwerking naar vergaderstructuur en de leiding van bijeenkomsten 4.1 Vergaderstructuur Mede aan de hand van het in de bijlage opgenomen schema met daarin opgenomen verschillende vergadermodellen, heeft de werkgroep zich de vraag gesteld of er aanleidingen zijn veranderingen na te streven in de vergaderstructuur. De belangrijkste vragen die de werkgroep stelde zijn: Bevalt de huidige werkwijze als het gaat om de raadsvergadering? Bijvoorbeeld: is de raadsvergadering als sluitstuk van de besluitvorming nog interessant voor het publiek of moet die gewoon op een andere avond, vanaf uur plaatsvinden? Drie parallelle fora: is dat een goede keuze? Wat zijn de voor- en nadelen; zijn er alternatieven? Raadsvergadering In 2007 is om goede redenen besloten om alle bijeenkomsten op een en dezelfde avond te organiseren. Niettemin nemen de leden van de werkgroep waar dat de raadsvergaderingen verder zijn gaan uitlopen en dat de raad meer tijd nodig heeft voor discussie en debat. Tegen die achtergrond spreekt de werkgroep er een voorkeur voor uit om de raadsvergadering op een aparte avond te gaan plannen. Bij een aanvang om uur tot uur (met regelmatig uitloop) is het niet langer burgervriendelijk. Parallelle fora Ook heeft de werkgroep zich de vraag gesteld of continuering van parallelle sessies de voorkeur verdient boven een terugkeer naar vergaderingen achter elkaar (op verschillende avonden). De volgende argumenten pro en contra passeerden de revue: een deel van de werkgroep is de mening toegedaan dat raadsleden (én burgers) altijd in de gelegenheid moeten zijn om naar believen te kunnen kiezen uit geagendeerde onderwerpen. Bij een keuze voor parallelle sessies is dat nooit mogelijk. Daarnaast zijn er praktische argumenten om te pleiten voor één vergaderavond. Alle raadsfracties zijn dan in huis en er kan volop worden overlegd, vooral ook tussen de bedrijven door. Voor burgers is er het voordeel dat ook zij in de wandelgangen raadsleden kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen overleggen. De werkgroep onderschrijft deze argumenten, tegelijkertijd zijn ze niet vergelijkbaar met het hierboven aangegeven principiële bezwaar. De verwachting is gerechtvaardigd dat er meer tijdsdruk komt te staan op de forumbijeenkomsten door de in dit advies bepleite grotere kwaliteit en diepgang in de forumbijeenkomsten. Een en ander combinerend, spreekt de werkgroep daarom een voorkeur uit voor het handhaven van parallelle forumbijeenkomsten, evenwel beperkt tot twee per avond in plaats van drie (inclusief de pauze gaat het dan om vier vergaderblokken waarvan er steeds twee parallel plaatsvinden). Advies 9: De raadsvergadering wordt voortaan op een aparte avond van tot uur gehouden. Advies 10: Het aantal parallelle fora wordt verminderd van drie naar twee per avond. 9

10 4.2 Voorzitters: binnen én buiten de vergadering Waarnemingen/overwegingen Met de in deze notitie opgenomen adviezen wordt een zwaarder beroep gedaan op de voorzitters van de fora. Voorzitters moeten tot méér in staat zijn dan alleen technisch voorzitten zoals: het modereren van discussie tussen forumleden en burgers; idem voor de interactie tussen de fracties en met het college in de meningsvormende fase, bewaken dat het uitsluitend om politiek relevante inbreng gaat en voorkómen dat discussies uitvoerend en technisch van aard worden. samenvatten van geleverde inbreng en vooral aangeven hoe het stokje wordt overgedragen naar een volgende bijeenkomst. De werkgroep spreekt daarom uit dat de aanwijzing/benoeming van voorzitters niet zozeer een politieke benoeming moet zijn, maar een gebaseerd op de competenties van degene die voorzit. Tegelijkertijd neemt de werkgroep waar dat het animo om voorzitter te zijn op dit moment niet groot is. Toch is er de wens om het potentieel aantal (plv.) voorzitters (verder) uit te breiden. Ook spreekt de werkgroep er een voorkeur voor uit om de huidige voorzitters te ontlasten door de twee parallelle fora te laten leiden door twee voorzitters: één voor en één na de pauze. Daarnaast wil de werkgroep de voorzitters in staat stellen een meer invloedrijke rol te spelen bij de organisatie en samenstelling van de agenda. Dit kan door de instelling van een agendacommissie waarin steeds een deel van de voorzitters zitting heeft. De voorzitter van de raad/tevens voorzitter college kan hierin adviserend lid zijn. Ten slotte kunnen de voorzitters worden ondersteund door extra training en begeleiding. Advies 11: Over forumvoorzitters: Uitbreiding van het aantal (plv.) voorzitters, op basis van competentieprofiel; Training en begeleiding van deze voorzitters; Instelling agendacommissie voor de voorzitters. 10

11 5 Alle adviezen op een rijtje Adviezen 1 Continueer de doelen en beoogde resultaten die in 2007 aan de basis stonden van de wijziging van de vergaderstructuur. 2 Ter (verdere) versterking van de vertegenwoordigende rol wijst de raad (in overleg met het college van B&W) een à twee beleidsonderwerpen aan uit de (te actualiseren) raadsplanning en besluit: ofwel tot een zelfstandige maatschappelijke oriëntatie op deze beleidsonderwerpen; ofwel het college te vragen in de vorm van bijvoorbeeld een startnotitie een verkenning aan te leveren over de kern van het vraagstuk en de belangen die daarbij spelen (actoranalyse), waarop de beraadslaging in oriënterende fora kan worden toegespitst. Externe oriëntatie door de raad kan plaatsvinden in het oriënterende deel van de forumbijeenkomsten, maar kan eveneens plaatsvinden in de vorm van een aparte hoorzitting. 3 Argumentuitwisseling tussen externe partijen en de fracties in de oriënterende ronde toestaan en stimuleren, ook als een fractie haar (voorlopige) politieke oordeel laat doorschemeren. Politieke argumentuitwisseling tussen de fracties is alleen toegestaan in de volgende ronde (meningsvorming). (Het staat de fracties overigens wél vrij om vragen met een politieke achtergrond aan het college te stellen.) 4 Ontwikkel ter wille van een efficiënte tijdsbesteding verschillende spelregels/werkvormen voor de inbreng van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen afhankelijk van de omvang en aard van de verwachte inbreng. Communiceer deze spelregels. 5 Raadsleden worden uitgenodigd elkaar aan te spreken op de politieke relevantie van hun inbreng. Voorzitters worden uitgenodigd hierop tijdens de vergadering te sturen. 6 Het college wordt gevraagd om (voor zover dat nog niet gebeurt) bij majeure onderwerpen raadsvoorstellen voor te leggen die zijn voorzien van een dictum met de belangrijkste beslispunten. 7 In de meningsvormende bijeenkomst van het forum gaan de fracties met elkaar in discussie. Het college kan desgevraagd om verduidelijking vragen, of een denkrichting afraden resp. bijvallen. 8 Vraag het college om de gestelde kaders bij aparte beleidsnota s te integreren in de programmabegroting (voor zover dat nog niet is gebeurd). Integreer de evaluatiemomenten in de reguliere P&C- cyclus. 9 De raadsvergadering wordt voortaan op een aparte avond van tot uur gehouden. 10 Het aantal parallelle fora wordt verminderd van drie naar twee per avond. 11 Over forumvoorzitters: Uitbreiding van het aantal (plv.) voorzitters, op basis van competentieprofiel; Training en begeleiding van deze voorzitters; Instelling agendacommissie voor de voorzitters 11

12 De aanvankelijke vraag- en discussiepunten: Onderdeel Kan gaan over Uw vragen (bron: Hans van den Bogaerde) Organisatie van en binnen het raadswerk Procesorganisatie en -sturing (presidium, raadsvoorzitter, voorzitters fora, fractievoorzitters, griffie) Regie op het ontwikkelingsproces en regie op dagelijkse organisatie van de raad Meerjarenagenda van de raad Werkwijze raad Samenspel en taakverdeling tussen fora en raad, werkwijzen binnen de raad Drie parallelle fora: is dat een goede keuze? Wat zijn de voor- en nadelen; zijn er alternatieven? Bevalt de huidige werkwijze als het gaat om de raadsvergadering? Bijvoorbeeld: is de raadsvergadering als sluitstuk van de besluitvorming nog interessant voor het publiek of moet die gewoon op een andere avond, vanaf uur plaatsvinden? Hoe werkt de Verordening op de fora en het RvO voor de raad in de praktijk? (Voorbeeld 1: het «tegenhouden» in een forum van voorstellen naar een volgende fase door twee fracties in een forum lijkt een loze bepaling; voorbeeld 2: de overgang van oriëntatie naar meningsvorming is niet altijd even markant en het is niet altijd gelijkluidend of een portefeuillehouder bij de M-fase nog een rol kan/mag spelen.) Is een agendacommissie, bestaande uit de forumvoorzitters en de raadsvoorzitter, beter dan een presidium dat de agenda s accordeert? Is een stuwmeer aan forum- of raadsonderwerpen een probleem? De deelname door (burger)raadsleden aan inloopspreekuren bij P&C-producten is vrij, de deelname aan een forum over deze onderwerpen is beperkt tot twee deelnemers per fractie. Is dit een wenselijke situatie? Uit te breiden met de deelname per fractie aan de fora in het algemeen. De voorzitters van de fora hebben als zij een vergadering leiden geen mogelijkheid om in een forum te participeren, en dat wordt door enkele fracties als ongewenst beschouwd. Wat is daar aan te doen? Kan de verslaglegging van de fora anders, zeker als er een ontsluitbaar audioarchief is. Volstaan voor de fora besluitenlijsten met fractiestandpunten? 12

13 Functioneren raad en taakopvatting Samenspel raadcollege-organisatie Informatievoorziening aan de raad Rollen: volksvertegenwoordigende politiek sturende en controlerende rol Ambities/ doelen voor de komende vier jaar Politieke focus en debat Raadscommunicatie Onderlinge taakverdeling met het oog op functioneren raad Hoe kunnen partijen elkaar in stelling brengen en elkaar bedienen op elkaars kerntaken ('samenwerkingsdualisme') met het oog op een zo goed mogelijk gemeentebestuur als geheel? Kwaliteit schriftelijke stukken Invulling actieve informatieplicht Kan papierloos vergaderen winst opleveren, onder voorwaarde van een adequaat RIS/BIS? Voldoet de raadsmarkt als één van de instrumenten van burgerbetrokkenheid? Hoe duaal is de raad, bezien vanuit het perspectief van de vergaderstructuur? Rol van het college in de meningsvormende fase van de raadsbehandeling De ronde met technische vragen is nuttig, maar wel erg belastend voor de griffie en de organisatie. Is er een relatie tussen de kwaliteit van de raadsvoorstellen en de hoeveelheid technische vragen met de invalshoek dat hier vanuit een algemene kennis over dit punt naar gekeken zou moeten worden opdat er een oordeel over gevormd kan worden. 13

14 Bijlage 1: De werkgroep vergaderwijzen bestaat uit: De heer N. Zwart (voorzitter) Mevrouw E.M. van As De heer H. de Graaf De heer J.T. Bakkum (plv. mevrouw A.E. Kloosterboer) Mevrouw W. Koning-Hoeve (plv. de heer B.J.N. Fintelman) De heer G.J.E. Nijman De heer M.L. Reijven De heer J.M.J.E. Vogels (vervangen door de heer J.A. van Dongen) De heer J.F.N. Cornelisse Mevrouw E.J. Bergström De heer J.H. Spaak De heer J. van den Bogaerde De werkgroep werd begeleid door de heer H. Kessens GroenLinks ChristenUnie VVD Kleurrijk Langedijk CDA Dorpsbelang Langedijk PvdA Hart voor Langedijk/D66 Burgemeester Forumgriffier Forumgriffier Griffier Partners + Pröpper, bestuurskundig onderzoeksen adviesbureau. 14

15 Bijlage 2: proef vergaderschema 15

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11

Pagina 1 van 6 Versie 1 Registratienr.: Z/14/000757/742 Agendapunt 11 Pagina 1 van 6 Versie 1 Afdeling: Griffie Leiderdorp, 3 juli 2014 Onderwerp: Pilot nieuwe vergaderstructuur Aan de raad. Beslispunten 1. Een pilot van een half jaar uit te voeren met een driewekelijkse

Nadere informatie

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006.

2006. Nr.: 06.0025 Dnst: Griffie. Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. 2006. Nr.: 06.0025 Werkwijze Raad en commissies 2006 2010. Leiden, 21 maart 2006. In maart 2005 heeft de fractie van D66 de Notitie Bestuurlijke Vernieuwing uitgebracht, met als ondertitel: Het Forum Lugdunum:

Nadere informatie

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3

Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen vergaderstructuur gemeenteraad Bijlage(n) : 3 Voorstel aan : Gemeenteraad van 18 december 2006 Behandeling in : Commissies Grondgebiedszaken en Algemeen Bestuursbeleid en Samenlevingszaken en Middelen van 6 december 2006 Nummer : 37 Onderwerp : Vernieuwen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Procedurevoorstel verkenning vergaderstructuur versie d.d. 5 juni 2015

Procedurevoorstel verkenning vergaderstructuur versie d.d. 5 juni 2015 Procedurevoorstel verkenning vergaderstructuur versie d.d. 5 juni 2015 1. Inleiding De kerngroep heeft in het najaar van 2014 ingestemd met het volbrengen van een verkenning naar andere vergaderstructuren.

Nadere informatie

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving.

Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. Politieke Avond Gooise Meren Handleiding / Algemene beschrijving. 1. Inleiding In deze handleiding/beschrijving wordt aangegeven wat het doel c.q. karakter is (van de verschillende onderdelen) van de Politieke

Nadere informatie

NOTITIE VERGADERMODELLEN

NOTITIE VERGADERMODELLEN NOTITIE VERGADERMODELLEN 1. Inleiding Sinds de invoering van de wet dualisering gemeentebestuur in 2002 is in een grote meerderheid van de gemeenten het vergaderstelsel gewijzigd. Op die manier werd beoogd

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden

Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 47 Haarlem, 22 mei 2012 Onderwerp: Statenvoordracht verbeteren werkwijze PS en commissies en aantal duocommissieleden Bijlagen: - ontwerpbesluit - concept-onderzoeksopzet

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen

Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Initiatiefvoorstel klankbordgroepen Inleiding In Langedijk lopen momenteel een aantal grote, ingrijpende projecten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van door de gemeente ingestelde klankbordgroepen. Daarnaast

Nadere informatie

Bijlage 1. Wat willen we bereiken met anders vergaderen in Drimmelen? In Drimmelen willen we:

Bijlage 1. Wat willen we bereiken met anders vergaderen in Drimmelen? In Drimmelen willen we: Bijlage 1 Wat willen we bereiken met anders vergaderen in Drimmelen? In Drimmelen willen we: meer snelheid in het beleids- en besluitvormingsproces; grotere betrokkenheid van en betere inspraak-/informatiemogelijkheden

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 mei 2010 Agendanummer: 8 Status: Opiniërend Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners

Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners Nieuwe raad met een open blik! Anders vergaderen, anders omgaan met elkaar en met onze inwoners 1 Waarom veranderen? We willen dualer debatteren We willen korter/ efficiënter vergaderen We willen meer

Nadere informatie

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.

: Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Raad : 27 februari 2007 Agendanr. : Doc.nr : B200700726 Team: : Bestuur RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststelling van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad. Toelichting

Nadere informatie

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455

ONS KENMERK 07UIT05041 DOORKIESNUMMER 010-2465455 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 6

Gemeente Helden. Agendapunt 6 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand, de verordening

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: inrichting presidium. Voorstel Te besluiten om:

Raadsvoorstel: Onderwerp: inrichting presidium. Voorstel Te besluiten om: Raadsvoorstel: 2015-1406 Onderwerp: inrichting presidium Datum: 9 juni 2015 Portefeuillehouder: G. Veldhuijzen Raadsbijeenkomst: 8 september Raadsvergadering: 24 september 2015 Programma: Bestuur Opsteller:

Nadere informatie

** Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt. 23 oktober 2012 RV/12/00237 6. Geacht raadslid,

*<BARCODE>* Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt. 23 oktober 2012 RV/12/00237 6. Geacht raadslid, Voorstel raad nr.rv/12/00237 1 ** Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt 23 oktober 2012 RV/12/00237 6 Voorstel ingebracht door Begrotingsprogramma Portefeuillehouder Onderwerp

Nadere informatie

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder

Anders vergaderen in Landsmeer. Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Doel van de avond Waarom anders vergaderen Wat willen we bereiken Het BOB model Vergaderschema Hoe gaan we verder Een duidelijk beeld krijgen van het waarom en hoe anders vergaderen een nieuwe vergaderschema

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

1. De besluitvormingscyclus van de Gorcumse gemeenteraad te splitsen (zie bijlage) in:

1. De besluitvormingscyclus van de Gorcumse gemeenteraad te splitsen (zie bijlage) in: Raadsvoorstel: 2015-1405 Onderwerp: vergaderstructuur Datum: 9 juni 2015 Portefeuillehouder: G. Veldhuijzen Raadsbijeenkomst: 8 september Raadsvergadering: 24 september 2015 Programma: Bestuur Opsteller:

Nadere informatie

Invoeren Beeldvormend Opiniërend en Besluitvormend (BOB) vergaderen.

Invoeren Beeldvormend Opiniërend en Besluitvormend (BOB) vergaderen. Invoeren Beeldvormend Opiniërend en Besluitvormend (BOB) vergaderen. 1. Inleiding In het verleden is door de gemeenteraad de wens uitgesproken om te komen tot een nieuwe systematiek van vergaderen. Het

Nadere informatie

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt

Bijlage. Vooraf: algemeen uitgangspunt Bijlage. Rol gemeenteraad en rol politieke partijen bij gemeentelijke herindeling als onderdeel van Plan van Aanpak Gemeentelijke herindeling Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. Vooraf: algemeen

Nadere informatie

Pilot informatievoorziening

Pilot informatievoorziening PARTNERS + PRÖPPER Verslag (conclusies) Pilot informatievoorziening Aan Provincie Noord-Brabant, de commissie RVL, gedeputeerde en de heer F. Koldewee Van Deanneke Steenbeek en Rob Paulussen Vught, 15

Nadere informatie

verordening op het raadspresidium

verordening op het raadspresidium nummer 1.1.6 regeling verordening op het raadspresidium nr. 1.1.6 de raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van het presidium van 28 juni 2014; Gelet op artikel 4 van het Reglement van Orde voor

Nadere informatie

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

GRIFFIEPLAN GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE GRIFFIEPLAN 2011-2014 GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling en kerntaken Griffie 3. Taakopvatting 4. Ambities van de gemeenteraad 5. Bedrijfsvoering Griffie Januari 2011, Cor Onderwater,

Nadere informatie

Forumavond 2 december 2014

Forumavond 2 december 2014 Forumavond 2 december 2014 Besluitenlijst forum 1A van 2 december 2014 Mevrouw M. Swager De heer J.F.N. Cornelisse (plv. PH) Ambtenaren: De heer H. Engberts (onderwerp 1) Mevrouw G.C.I. Kager Insprekers:

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare forumvergaderingen van 12 maart De heren F. Westerkamp en J.F.N. Cornelisse, mevrouw E.M.

Besluitenlijst van de openbare forumvergaderingen van 12 maart De heren F. Westerkamp en J.F.N. Cornelisse, mevrouw E.M. Besluitenlijst van de openbare forumvergaderingen van 12 maart 2013 Besluitenlijst forum 1A van 12 maart 2013 Aanwezig: Voorzitter: Mevrouw E.M. van As College: De heren F. Westerkamp en J.F.N. Cornelisse,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Werkwijzen vergaderstelsel gemeenteraad Voorstel: 1. Vanaf 1 april 2013 overgaan tot een maandelijkse cyclus van raadsvergaderingen. 2. In de

Nadere informatie

Welkom. bij de. gemeenteraad

Welkom. bij de. gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De raad neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken in de gemeente. Of het nu gaat om toeristenbelasting

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTE BUREN PER 1 JANUARI 2014

VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTE BUREN PER 1 JANUARI 2014 VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTE BUREN PER 1 JANUARI 2014 Op 18 februari 2013 is de werkgroep vergaderstructuur bijeen geweest. Tijdens deze vergadering zijn principe-afspraken gemaakt. Deze hebben o.a. betrekking

Nadere informatie

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd:

MEMO. Voorafgaande aan de eerste termijn van de algemene beschouwingen zijn de volgende hamerstukken geagendeerd: MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, H. Sepers Betreft : Begroting 10 november 2016 Datum : 4 november 2016 Beste raadsleden, Op donderdag 10 november staat de raadsvergadering in het teken van de begroting.

Nadere informatie

FVO. Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: 20 ONDERWERP. Instemmen met de vergaderstructuur en het vergaderschema september-december 2014.

FVO. Doorkiesnummer : (0495) 57 52 06 Agendapunt: 20 ONDERWERP. Instemmen met de vergaderstructuur en het vergaderschema september-december 2014. Wolfs, Madeleine GRIFFIE S0GRI RAD: RAD140709 woensdag 9 juli 2014 BW: BW140603 voorstel gemeenteraad FVO Vergadering van de gemeenteraad van 9 juli 2014 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1

Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Beslisdocument Vernieuwend Vergaderen (A12.002728) 1 Ter voorbereiding van de invoering van het nieuwe vergaderstelsel en van de opstelling van de daarvoor benodigde verordeningen, besluit de gemeenteraad

Nadere informatie

Zichtbare politiek. kan iedereen volgen. PARTNERS+PRÖPPER Bestuurskundig onderzoek en advies

Zichtbare politiek. kan iedereen volgen. PARTNERS+PRÖPPER Bestuurskundig onderzoek en advies Zichtbare politiek kan iedereen volgen. Ondersteuning van gemeenteraden, college en ambtelijke organisatie bij het herontdekken van de politiek PARTNERS+PRÖPPER Bestuurskundig onderzoek en advies Postbus

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke

In het onderstaande overzicht is een stand van zaken aangegeven per juni De indeling is gebaseerd op het actieplan Bestuurlijke TUSSENSTAND PROJECT BESTUURLIJKE VERNIEUWING (juni 2007) In december 2006 is door de raad het actieplan Bestuurlijke Vernieuwing vastgesteld. Daarmee werd groen licht gegeven om met verschillende acties

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012

Werkprocessen gemeenteraad. bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Werkprocessen gemeenteraad bijlage bij het Reglement van Orde 2012 Vastgesteld op 10 juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene aspecten vergaderingen 1.1 raads informatie systeem (ris) 1.2 beeld- en geluidopnames

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VERGADERSTRUCTUUR SEPTEMBER 2015

RESULTATEN ENQUÊTE VERGADERSTRUCTUUR SEPTEMBER 2015 RESULTATEN ENQUÊTE VERGADERSTRUCTUUR SEPTEMBER 2015 De enquête is ingevuld door: sleden/commissieleden 14 Collegeleden 3 4 Bij gemaakte opmerkingen vertegenwoordigt ieder streepje de opmerking van één

Nadere informatie

Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen

Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen Bij15-386 Politieke vragen die voorafgaan aan het verbeteren van de kwaliteit van het vergaderen Aanleiding In 2014 is het vergaderstelsel van Heerhugowaard aan de hand van een enquête geëvalueerd. De

Nadere informatie

De gemeenteraad, helder in woord en daad!

De gemeenteraad, helder in woord en daad! De gemeenteraad, helder in woord en daad! Communicatieplan 2006-2010 gemeenteraad Haaren 1. Inleiding Sinds de invoering van het duale stelsel is de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende

Nadere informatie

Notitie evaluatie Anders vergaderen Door de gemeenteraad d.d. 8 maart 2010 vastgesteld als overdrachtsdocument voor de nieuwe raad.

Notitie evaluatie Anders vergaderen Door de gemeenteraad d.d. 8 maart 2010 vastgesteld als overdrachtsdocument voor de nieuwe raad. Notitie evaluatie Anders vergaderen Door de gemeenteraad d.d. 8 maart 2010 vastgesteld als overdrachtsdocument voor de nieuwe raad. Inleiding De Raad heeft zich in het raadsprogramma 2006-2010 ten doel

Nadere informatie

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen.

September 2014. Evaluatie BOB vergaderen. September 2014 Evaluatie BOB vergaderen. Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Evaluatie BOB model 3 3. Evaluaties 3 4. De beeldvormende vergadering 4 5. De oordeelsvormende vergadering 4 6. De besluitvormende

Nadere informatie

mening** R: 1 R: 1 R: 6 F: 7 F: 0 F: 0

mening** R: 1 R: 1 R: 6 F: 7 F: 0 F: 0 Evaluatie agendacommissie (20 formulieren ingeleverd, 10 raad en 10 forum) Verwachtingen m.b.t. de agendacommissie Stelling Oneens Neutraal Eens Geen 1 Het is de verantwoordelijkheid van de agendacommissie

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN

EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN EEN NIEUWE MANIER VAN VERGADEREN 2014 -... Een nieuwe manier van vergaderen 1 INLEIDING De gemeenteraad heeft in februari 2009 besloten volgens een nieuwe systematiek te vergaderen. Tot die tijd werden

Nadere informatie

Welkom bij de gemeenteraad

Welkom bij de gemeenteraad Welkom bij de gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste orgaan van onze gemeente. De raad vertegenwoordigt u, als inwoner van de gemeente Raalte en neemt beslissingen over allerlei belangrijke zaken

Nadere informatie

Vaste deelnemers? Soms Nee Ja Nee Nee

Vaste deelnemers? Soms Nee Ja Nee Nee Discussienotitie ad hoc commissie verbetering vergaderstelsel Na bespreking in de ad hoc commissie van 30 maart 2011, inclusief de reactie van de SP (afwezig tijdens de 30 e ) Deze versie zal door de leden

Nadere informatie

Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert

Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de gemeente Weert Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO Opgesteld door: A. Franken Datum: 23 december 2015 Overleg gepleegd met:

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Vastgesteld op 21 maart 2016

Vastgesteld op 21 maart 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Commissie van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR Rijk van Nijmegen) Vastgesteld op 21 maart 2016 Artikel

Nadere informatie

Enquête evaluatie vergaderstructuur raad

Enquête evaluatie vergaderstructuur raad Enquête evaluatie vergaderstructuur raad Na de zomer van 2012 is de proef met de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad van Dongeradeel begonnen. Daarbij is afgesproken dat in december 2012 een tussentijdse

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE NAAR EEN ANDERE MANIER VAN VERGADEREN

DISCUSSIENOTITIE NAAR EEN ANDERE MANIER VAN VERGADEREN DISCUSSIENOTITIE NAAR EEN ANDERE MANIER VAN VERGADEREN Voorwoord In een vergadering van het groot presidium is aan de hand van een aantal ontwikkelingen gesproken over de wijze waarop Sliedrecht vergadert.

Nadere informatie

In hoofdstuk 9 van de Eindrapportage zijn op diverse onderwerpen aanbevelingen gedaan.

In hoofdstuk 9 van de Eindrapportage zijn op diverse onderwerpen aanbevelingen gedaan. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 501029 G.J Eeftink Gri -- ONDERWERP Tussentijdse evaluatie raadswerk AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel , 1. Beslispunt 2. Inleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten

Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel , 1. Beslispunt 2. Inleiding 3. Beoogd effect 4. Argumenten Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 193656 Mw. A. van Vliet-Kuiper, burgemeester Evaluatie Politieke Avond Gooise Meren Aan de raad, 1. Beslispunt 1. Instemmen met de conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 3. Taken

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 3. Taken Toelichting Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 3. Taken De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet. De raadscommissies bereiden de besluitvorming

Nadere informatie

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn.

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn. MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, Hans Sepers Betreft : Voorbereiding beantwoording vragen begroting 5 november 2015 Datum : 19 oktober 2015 Beste raadsleden, Op donderdag 5 november staat de raadsvergadering

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta. Spelregels algemeen bestuur versie september 2017

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta. Spelregels algemeen bestuur versie september 2017 WATERSCHAPSBLAD 27 Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta Nr. 8842 september 2017 Spelregels algemeen bestuur versie september 2017 Deel 1: spelregels thema- AB

Nadere informatie

Vergaderen met BOB. een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel

Vergaderen met BOB. een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel Vergaderen met BOB een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad Boxtel Januari 2014 1. Inleiding In 2011/2012 heeft een werkgroep uit de raad zich gebogen over de thema s burgerparticipatie en bestuurlijke

Nadere informatie

VERGADERVERSLAG (kort)

VERGADERVERSLAG (kort) VERGADERVERSLAG (kort) Van : Bijeenkomst evaluatie dualisme Datum : 23 januari 2006 Aanwezig : de heer M. Visser de heer T.C.C. den Braanker de heer D. Van Meeuwen mevrouw G.J. Visser-Schlieker de heer

Nadere informatie

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017

Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Verslag vergadering presidium d.d. 15 mei 2017 Zaaknummer: 128030 Locatie: vergaderruimte Willinks Notulist: J. Eppinga Aanwezig: De heer B.J.J. Bengevoord (voorzitter) De heer H.J. Tannemaat (WB) De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 22 juni 2010 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken 1 Politieke Markt - 2 Vaststellen besluitenlijst voorrondes d.d. 18 mei

Nadere informatie

Evaluatievragen Papierloos werken/ipad. Gemeenteraad Oegstgeest. Januari 2013

Evaluatievragen Papierloos werken/ipad. Gemeenteraad Oegstgeest. Januari 2013 Evaluatievragen Papierloos werken/ipad Gemeenteraad Oegstgeest Januari 2013 Inleiding De gemeenteraad van Oegstgeest heeft in oktober 2010 in zijn streven naar duurzaamheid en een beter milieu besloten

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Griffie werkplan 2012

Griffie werkplan 2012 Griffie werkplan 2012 De griffie is de directe ondersteuning en adviseur van de gemeenteraad: ze ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en de raadscommissies bij de uitvoering in haar functie als volksvertegenwoordiger,

Nadere informatie

5. Het presidium als volgt samenstellen: burgemeester (voorzitter), fractievoorzitters,

5. Het presidium als volgt samenstellen: burgemeester (voorzitter), fractievoorzitters, Aan de raad AGENDAPUNT 6 Andere werkwijze van de gemeenteraad Voorstel: 1. Per september 2010 nadrukkelijk onderscheiden: beeldvorming, meningvorming en besluitvorming, in een cyclus van drie weken. 2.

Nadere informatie

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie.

Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Raad VOORBLAD Onderwerp Rapport Rekenkamercommissie BBLM Recreatief handhaven? Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet

B e s l u i t: A. Presidium en Griffie. De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet De raad van de gemeente Almere, Gelet op het artikel 16 en 33 van de Gemeentewet B e s l u i t: vast te stellen de spelregels voor raadsleden van Almere 2012 1.1 Inleiding In Almere willen we op een open

Nadere informatie

Bijlage 1: toelichting bij een vergadercyclus

Bijlage 1: toelichting bij een vergadercyclus Bijlage 1: toelichting bij een vergader MAANDAG 1 De begint met een vergaderavond die bestaat uit twee delen: een besluitvormend deel en een informatief deel. De raadsvergadering van een uur, gaat vooraf

Nadere informatie

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS

GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS GEHEIMHOUDING EN DE GEMEENTERAAD DE REGELS Openbaarheid van vergaderingen 1. Vergaderingen van de raad en commissie zijn openbaar. Ze beginnen altijd in openbaarheid (met uitzondering van de vergadering

Nadere informatie

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister"

Raadsbrief. Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport Yes, minister Raadsbrief Onderwerp: Vernieuwing raadsstukken en aanvullende reactie rapport "Yes, minister" Datum: 26 augustus 2015 Betreft Programma: 1. Burger en bestuur Portefeuillehouder: E. Nauta-van Moorsel Medewerker:

Nadere informatie

Datum: 2 mei 2014 Zaaknr.: HG Documentnr.: Van afdeling : BOO Opgesteld door: B.R. van Leeuwen. Onderwerp Raadsvoorstel en -besluit:

Datum: 2 mei 2014 Zaaknr.: HG Documentnr.: Van afdeling : BOO Opgesteld door: B.R. van Leeuwen. Onderwerp Raadsvoorstel en -besluit: gemeente Hardinxveld-Giessendam RAADSVOORSTEL EN BESLUIT Datum: 2 mei 2014 Zaaknr.: HG 20262 Documentnr.: 15426 Van afdeling : BOO Opgesteld door: B.R. van Leeuwen Portefeuillehouder Datum raadsbehandeling

Nadere informatie

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht

2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht 2. Instrumentenoverzicht Gemeenteraad Utrecht Instrument Wat wil ik? Welke procedure? AMBTELIJKE BIJSTAND Verordening op de ambtelijke bijstand Gemeenteblad van Utrecht 2009, nr. 45 AMENDEMENT Artikel

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van de raadscommissie

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Startdocument Visie bestuurlijke vernieuwing in de gemeente Drimmelen Ontwikkelingstraject Werk met werk maken Organisatiebreed vernieuwen

Startdocument Visie bestuurlijke vernieuwing in de gemeente Drimmelen Ontwikkelingstraject Werk met werk maken Organisatiebreed vernieuwen Startdocument Visie bestuurlijke vernieuwing in de gemeente Drimmelen Bestuurlijke vernieuwing speelt zich af op het snijvlak van bestuur, ambtelijke organisatie en samenleving. Zij hebben in dit vernieuwingsproces

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie

Jaarverslag raad en griffie 2016

Jaarverslag raad en griffie 2016 1 Jaarverslag raad en griffie 2016 Inhoud Het raadswerk in 2016... 3 De personele bezetting in 2016: raad, steunfractie, griffie... 7 Het budget in 2016... 9 Stand van zaken visie op de griffie in 2016...

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie