Bijlage 1. Wat willen we bereiken met anders vergaderen in Drimmelen? In Drimmelen willen we:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1. Wat willen we bereiken met anders vergaderen in Drimmelen? In Drimmelen willen we:"

Transcriptie

1 Bijlage 1 Wat willen we bereiken met anders vergaderen in Drimmelen? In Drimmelen willen we: meer snelheid in het beleids- en besluitvormingsproces; grotere betrokkenheid van en betere inspraak-/informatiemogelijkheden voor burgers; duidelijker scheiding van informatievergaring meningsvorming besluitvorming een adequate informatievoorziening van de raad vanuit het college Hoe willen we dat doen? Opvattingen presidium a. vaststellen wat er moet veranderen om de doelstellingen te bereiken; b. daarbij eerst kijken naar wat we anders moeten DOEN en hoe dat kan binnen de huidige vergaderstructuur; c. vervolgens kijken of de huidige structuur moet worden aangepast of niet. Belangrijke input komt vanuit het presidium ( ). Het presidium heeft al aangegeven welke veranderingen nodig zijn. Ook hier is het goed het onderscheid tussen gedrag en vorm goed in beeld te houden. Gedrag: Vorm: goed regisseren en organiseren als raad: inhoudelijke- en procesregie voeren in samenspel met het college (bijv. via agendacommissie) stukken en dus ook discussie beperken tot de hoofdlijnen ( geen geneuzel ); technische en feitelijke vragen voorafgaand aan vergaderingen bij organisatie indienen en beantwoord krijgen; voorkomen van herhaling van opvattingen op verschillende momenten; zorgen voor een goede werkverhouding tussen het (fulltime) college en de (part time) raad; leren van best practices zoals: Milieubeleidsplan en Plan Verkeer en vervoer; par keren Drimmelen/brede school H-Zw; anders vergaderen benutten als vliegwiel naar een andere cultuur en attitude; er blijft een eigen verantwoordelijkheid liggen bij de fracties om zelf informatie te verg aren. alleen vergaderen op locatie als dat meerwaarde heeft bij informatieve bijeen ko msten; pas een opiniërend en besluitvormend debat als opvatting burger duidelijk is en is verwerkt; rekening houden met mogelijke extra belasting organisatie/griffie; bij voorkeur streven naar minder vergaderingen (in ieder geval niet meer); efficiënter vergaderen; maar ook efficiency voor organisatie (investeren in voorkant betekent tijdswinst bij besluitvorming, minder bezwaar/beroep); betere verdeling van de werkdruk ipv. pieken (voor de organisatie) leren van evaluatie nieuwe werkwijzen elders en daarmee ons voordeel doen.

2

3 De basis van het beleids- en besluitvormingsproces van de raad. Idealiter ziet het beeld er als volgt uit. oriënterende fase meningsvormende fase besluitvormende fase oriënterende bijeenkomst tussentijd meningsvormend e bijeenkomst tussentijd besluitvormende bijeenkomst informatie vergaren; actief luisteren en vragen stellen; dialoog met belanghebbende n, college en ambtenaren schriftelijke vragen aan college (technisch en informatief) doorvragen (informatief, niet technisch); uitwisseling meningen; argumenten ve rzamelen standpuntbep besluitvorming; aling in inzet instrumenten fracties; (moties, lobby tussen amendementen, fracties; initiatiefvoorstellen, uitnodigen stemverklaringen); belanghebben politieke profilering den, door standpunten uit te deskundigen dragen in fractie Om het maar even heel zwart/wit te stellen: de raadsleden beginnen geheel blanco aan een onderwerp en laten zich daarover informeren in de oriënterende fase. Zij kunnen zelf actief informatie vergaren in de bijeenkomst en daarna door schriftelijk vragen in te dienen. Die vragen worden beantwoord vóór de volgende fase, die van de meningsvorming. In die fase gaat het om het vormen van de eigen mening en het verkennen van de mening bij andere fracties, zonder al in standpunten vast te zitten. Daarna kunnen de fracties hun standpunten vaststellen en in het politieke debat in de besluitvormingsfase (vaak zijn dit stemverklaringen). Wat zijn de voordelen als je deze fasering goed volgt en je ernaar gedraagt: voor de buitenstaanders is duidelijk waar de raad mee bezig is in de oriënterende fase kunnen belanghebbenden actief worden betrokken en indien bij hen ook echt informatie wordt gehaald door de raadsleden, voelen zij zich ook echt gehoord technische en feitelijke vragerij komt niet meer voor in de bijeenkomsten, maar verloopt via indiening bij college/organisatie de voorzitter van een vergadering kan bij het stellen van technische en feitelijke vragen interveniëren en verwijzen naar de indienmogelijkheid in de oriënterende fase en meningsvormende fase kunnen raad en college goed op elkaars vragen en kennis inspelen; in de oriënterende fase kunnen deskundigen uit de organisatie ook hun kennis bieden aan de raad; in de meningsvormende fase ook, maar dan via h et college; in de besluitvormende fase kan de raad zich concentreren op de politieke inhoud en kunnen herhalingen van vragen e.d. worden voorkomen; het gaat tenminste ergens over en maakt het inhoudelijk prettig om als toehoorder of externe deelnemer erbij te zijn. De basisvoorwaarde is wel dat iedereen zich hier ook naar moet willen gedragen. Het werkbezoek aan Hardenberg liet zien dat niet iedereen dat doet en dat dat toch weer

4 de goede voornemens frustreert. Naast gedrag zijn ook sterke voorzitters een belangrijk ingrediënt voor het welslagen van een andere vergadercultuur. Vragen aan de klankbordgroep: 1. Hoe kijkt u aan tegen bovenstaande doelen en opvattingen? 2. Kunnen we deze verder aanscherpen voor de aanpak in Drimmelen? 3. Hoe wilt u dat dit verder wordt uitgewerkt? 4. Welke rol wilt u hier zelf in spelen? 5. Welke (werk)afspreken maken we hierover?

5 Bijlage Verkenning bij andere gemeenten (geactualiseerd juni 2007) In heel Nederland experimenteren gemeenten met nieuwe werkwijzen vaak begeleid door een nieuwe structuur. Inmiddels zijn er diverse vormen en benamingen waar te nemen. En intussen hebben diverse gemeenten op basis van recente ervaringen ook de nieuwe vormen al weer aangepast of zijn zelfs weer op hun schreden teruggekeerd. Voor de oriënterende fase zijn dat de politieke markt (Almere, Deventer); de informatiemarkt (Alphen aan den Rijn), het raadsplein (Castricum), de rondetafelgesprekken (Voorst, Druten en ook Woerden kiest hiervoor) en de Voorronde (Naarden). Voor de meningsvormende fase: de carrousel (Wassenaar, Zwijndrecht en Castricum), en het forum (Brummen). In sommige gemeenten combineert men de meningsvormende met besluitvormende raadsvergadering (Naarden, Hardenberg en Voorst). Andere gemeenten combineren de drie fases op één of twee avo nden per maand: debat op dinsdag (Maassluis) en de raadsavond (Vlaardingen en Arnhem). Veel gemeenten die verandering in structuur hebben gezocht zonder daarbij de eigen cultuur en gewenste gedragsveranderingen daarin mee te nemen, merken nu dat het om oude wijn in nieuwe zakken gaat. Overeenkomsten en verschillen De verschillende modellen hebben dezelfde doelen: vroeger in het proces het contact leggen tussen raad en belanghebbenden; ervoor zorgen dat raadsleden zoveel mogelijk informatie zelf kunnen ve rgaren door met belanghebbenden, college en ambtenaren direct in gesprek te gaan, de toegankelijkheid van de raad en de levendigheid (meer debat) van de politiek vergroten. De rode draad in alle modellen is dezelfde, namelijk het onderscheiden van de drie fases van oriëntatie/informatievergaring - meningsvorming - besluitvorming. De verschillen zitten vooral in de vorm: in sommige gemeenten zijn de "oude" commissies afgeschaft en is er een soort tweedeling gemaakt in oriënterende bijeenkomsten en een tweeledige raadsvergadering (eerst een gedeelte meningsvormend en daarna besluitvormend); in andere gemeenten zijn er nog wel tussen oriënterende bijeenkomsten en de besluitvormende raadsvergadering nog commissieachtige vormen (soms nog commissie genaamd, maar ook "de ronde" of "forum"). In tijd verschilt ook de aanpak: sommige gemeenten laten alle drie fases op één avond plaatsvinden, andere kiezen ervoor om de oriënterende bijeenkomsten op één avond te laten plaatsvinden en de meningsvorming en besluitvorming op één avond; tenslotte zijn er ook gemeenten die alle drie vormen op een eigen avond laten plaatsvinden. Analyse van de waarnemingen en verkenningen bij andere gemeenten Of de verschillende vormen het beoogde effect hebben, verschilt sterk naar omvang, cu ltuur en stijl per gemeente en raad. Vooral cultuur en stijl bepalen het succes en niet zozeer de gekozen vorm. Belangrijk is dat de keuze niet de keuze moet zijn om een andere vorm te introduceren, maar de keuze moet zijn om anders te willen werken. De keuze om eerder met bewoners en belanghebbenden, collegeleden en ambtenaren om de tafel te gaan zitten of direct in gesprek te gaan, bewerkstelligt zeker al een verandering, die in veel gemeenten als

6 positief wordt ervaren. In de tot nu toe gehouden evaluaties komt deze positieve ervaring naar voren. Belangrijkste winstpunten die blijken uit onze waarnemingen zijn: *bewoners ervaren de sterkere inzet op de oriëntatiefase als een toegankelijker en opener werkwijze; *belanghebbenden voelen zich in deze werkwijze beter gehoord; *raadsleden kunnen in een vroeger stadium informatie vergaren en vragen stellen; *onderwerpen gaan in meningsvormende en besluitvormende fase meer leven en ve rzanden minder in technische vragerij; *in de meningsvormende fase ontstaat meer uitwisseling tussen raadsleden, omdat zij al over de benodigde informatie beschikken; *het college en de organisatie kunnen, op basis van de informatievoorziening in de oriënterende fase, veel doelgerichter en compacter hun voorstellen aanleveren; *de raadsvergadering is veel minder een herhaling van wat al is besproken in de meningsvormende fase; *het aantal vergaderingen is in verschillende gemeenten gedaald. Belangrijkste leerpunten zijn: *structuurverandering en cultuurverandering gaan niet zomaar hand in hand; een vera ndering in vergaderstijl en -gedrag en in vaardigheden (bijv. voorzitten en luisteren, samenvatten & doorvragen) van raadsleden is een belangrijke succesfactor, die je niet mag verwaarlozen; als daaraan weinig aandacht wordt besteed, leidt een verandering in werkwijze tot oude wijn in nieuwe zakken; *een goede planning en agendering ontbreekt nog te vaak; gevolg is dat daardoor de behandeling van voorstellen in tijdnood kan komen en de afhandeling ervan (onnodig) vertraagt; *de druk op kleine fracties is groot bij gelijktijdig lopende bijeenkomsten; de inzet van burgerraadsleden of steunfractieleden kan helpen, maar moet dan wel mogelijk zijn; de communicatie en informatievoorziening over de nieuwe werkwijze naar buiten is vaak nog te "introvert" van karakter; daardoor worden bewoners te weinig geënthousiasmeerd om naar bijeenkomsten toe te komen. Welke afwegingen zie je een rol spelen bij de keuze voor een nieuwe werkwijze: * vergroten van de toegankelijkheid en transparantie van beleids- en beslisprocessen; * uitnodigend voor bewoners en belanghebbenden om eraan deel te nemen en passend bij de visie op burgerparticipatie van de betreffende gemeente; * versterken van de eigen mogelijkheden van raadsleden om informatie in te winnen; * voldoende waarborg bieden dat technische en informatieve vragen vooral in oriënteringsfase worden gesteld en - als gevolg daarvan - dus bevorderen dat de input voor meningsvorming en besluitvorming meer doelgericht en met helder geformuleerde beslispunten wordt aangeleverd; * voldoende ruimte voor onderlinge uitwisseling tussen raadsleden in de meningsvormende fase; * stimulans tot het echte politieke debat en instrumentgebruik in de besluitvormingsfase en tot meer levendigheid in en om de raad(szaal); * voldoende ruimte bieden voor invulling (en ontwikkelen) van alle rollen van de raad: kaderstellend, voldoende waarborg om op kaders op hoofdlijnen uit te komen? volksvertegenwoordigend, voldoende ruimte voor externe oriëntatie raadsleden? controlerend; kan de raad de uitvoering van beleid beter controleren? * doelmatiger qua vergaderintensiteit en gevraagde tijdsinvestering van de raadsleden; * een duidelijke nieuwe stap van een nieuwe raad (benutting van het momentum), maar houdt het wel hanteerbaar.

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Tips en valkuilen rond de organisatie van de toegang Meer dan 1000 beleidsambtenaren kwamen tijdens De Decentralisaties Dag op 28 mei

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Bijeenkomst Horizontale verantwoording Donderdag 14 februari 2013 Verslag

Bijeenkomst Horizontale verantwoording Donderdag 14 februari 2013 Verslag Bijeenkomst Horizontale verantwoording Donderdag 14 februari 2013 Verslag Inhoud 1. Samenvatting 2. Introductie & programma 3. Wat heeft JoU dit jaar gedaan? 4. Hoe vinden de aanwezigen dat het met JoU

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019

CONCEPT-KADERNOTA OP WEG. Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 CONCEPT-KADERNOTA OP WEG Visie en kaders voor regionale samenwerking op Basismobiliteit 2015-2019 Datum: 3 februari 2015 Inspraakperiode: 10 februari tot 17 maart 2015 Van de gemeenten: Apeldoorn, Brummen,

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Modellen voor lokale participatie

Modellen voor lokale participatie Modellen voor lokale participatie Een zoektocht naar toekomstbestendige, lokale burger- en cliëntenparticipatie Colofon Uitgave: Koepel Wmo-raden, Movisie, Zorgbelang Noord-Holland Auteurs: Maarten de

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie