Dorpsanalyse Bakkeveen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dorpsanalyse Bakkeveen"

Transcriptie

1 Dorpsspiegels Opsterland Dorpsanalyse 1 Beetsterzwaag, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk 2 De Opsterlanders nader bezien 6 Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers 6 Leeftijdsverdeling 6 Samenstelling huishouden 7 Forensen 7 Inkomen 7 Hoofdstuk 3 Gezondheid 9 Beoordeling gezondheidssituatie 9 Sociale contacten en sociale isolatie 9 Lichamelijke beperkingen 9 2 Hoofdstuk 4 De dorpen getypeerd 10 Typering dorp 10 Eigen voorzieningen binnen het dorp 10 Verenigingsleven 11 Sociale cohesie 11 Beoordeling leefomgeving 13 Hoofdstuk 5 Veiligheid 14 Gevoelens van onveiligheid 14 Verkeers(on)veiligheid 14 Hoofdstuk 6 Voorzieningen 15 Dorpshuis en multifunctioneel centrum 15 Speel- en vermaakmogelijkheden 15 Kinderopvang 16 Peuterspeelzalen 16 Basisonderwijs 16 Medische voorzieningen 16 Voorzieningen voor ouderen en gehandicapten 17 Dorpssteunpunt 18 Informatiepunt Wmo 18 Muziekonderwijs en bibliotheek 19 Sportvoorzieningen 19 Culturele voorzieningen 19 Dagelijkse boodschappen 20 Recreatie en toerisme 20 Openbaar Vervoer 20 Missen van een voorziening 21

3 Hoofdstuk 7 De fysieke omgeving 22 Straatverlichting 22 Groenvoorzieningen 22 Wegen, fietspaden en wandelpaden/trottoirs 22 Parkeren 23 Gladheidsbestrijding 23 Hoofdstuk 8 Relatie met de gemeente 24 Gemeentelijke dienstverlening 24 Brandweer en ambulance 24 Politie 25 Hoofdstuk 9 Wonen in Opsterland 26 Binnen of buiten de bebouwde kom 26 Soort woning 26 Huur- of koopwoning 26 Beoordeling woning 27 Verhuisplannen 27 Verhuisbestemming 27 Verhuizen naar koop- of huurwoning 28 Hoofdstuk 10 De dorpen in de toekomst 29 Voor- of achteruitgang dorp? 29 Verwachte toekomstige ontwikkeling 29 Toerisme 30 Groei van het dorp 30 3

4 4

5 Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten Aantal inwoners Tabel 1.1: aantal inwoners per dorp in de gemeente Opsterland (1 jan. 2013) Dorp Inwonersaantal 2013 Inwonersaantal 2009 Inwonersaantal 2005 Verschil /- 0% Totaal ,39% In vergelijking met 2009 is het inwoneraantal in precies gelijk gebleven. In 2009 was er nog een lichte daling te zien ten opzichte van 2005 qua inwonertal. Het inwoneraantal in heel Opsterland is licht gestegen met 0,39 procent. De respons Tabel 1.2: Aantal inwoners, steekproefgrootte en respons in aantallen en in procenten Dorpen Aantal inwoners op 1 jan Steekproefgrootte Respons in aantallen Respons in procenten % 79% 62% Opsterland % 68 % 70 % In is gekozen voor een kleinere steekproef. Dit heeft invloed op de betrouwbaarheid van de resultaten in dit rapport. Opvallendheden in de basisanalyse die niet in lijn liggen met de verwachting en het beeld dat in het dorp heerst, zijn dan ook besproken met Plaatselijk Belang. Het persoonlijk rondbrengen en weer ophalen van de enquêtes door Plaatselijk Belang heeft geresulteerd in een respons van 67 procent. Dit responspercentage is in, net als in veel andere Opsterlandse dorpen, iets gedaald ten opzichte van

6 Hoofdstuk 2 De Opsterlanders nader bezien Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers Tabel 2.1: oorsprong van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 2) Dorpsnaam Oorspronkelijke bewoners Nieuwkomers Opsterland 2013 Opsterland 2009 Provincie Fryslân 2013 Elders in Nederland 2013 Buiten Nederland Opsterland Ten opzichte van 2009 hebben in relatieve zin meer oorspronkelijke bewoners meegewerkt aan het onderzoek. Daarnaast zijn de respondenten vrij evenredig verdeeld over de categorieën; Opsterland, Provincie Fryslân en elders in Nederland met respectievelijk 38, 34 en 27 procent. Leeftijdsverdeling Tabel 2.2: verdeling leeftijd van de Opsterlanders, in % (bron: gemeente Opsterland, 1 januari 2013) Dorpsnaam 0-4 jaar 5-9 jaar jaar jaar jaar jaar ,6 6,4 8,0 7,0 56,8 7,0 4,2 6,0 Opsterland 5,2 6,2 7,2 6,3 57,1 6,2 4,1 7,8 De verdeling naar leeftijd van de inwoners van is vergelijkbaar met het Opsterlands gemiddelde. Tabel 2.3: verdeling leeftijd van de respondenten in % (zie vragenlijst: vraag 4) Dorpnaam jaar jaar jaar jaar jaar jaar Opsterland 7,9 9,7 15,4 23,5 21,8 16,1 3,4 De leeftijdscategorieën 35 tot en met 44 jaar en 45 tot en met 54 jaar zijn in dit onderzoek het sterkst vertegenwoordigd, beide met 23 procent. De leeftijdscategorie 16 tot en met 24 jaar is het minst vertegenwoordigd met slechts vier procent. Ter vergelijking: in heel Opsterland wordt de jongste leeftijdscategorie vertegenwoordigd door acht procent van de respondenten.

7 Samenstelling huishouden Tabel 2.4: samenstelling van de huishoudens van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 9) Dorpnaam Alleen Alleen met kinderen Met partner Met partner en kinderen Bij ouder(s) Opsterland In bestaat 45 procent van de huishoudens van de respondenten uit een gezin met partner en kind(eren). Daarnaast bestaat ruim een derde van de huishoudens van de respondenten (36%) uit (echt)paren. In vergelijking met het Opsterlands gemiddelde hebben in in relatieve zin meer respondenten meegewerkt waarvan het huishouden is samengesteld uit een gezin met partner en kind(eren). Daarnaast hebben in ook relatief meer respondenten meegewerkt aan het onderzoek waarvan het huishouden bestaat uit een gezin zonder partner, met kinderen. Forensen Tabel 2.5: locatie van het werk van de werkende respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 6B) Dorpnaam Werkt in eigen dorp Werkt elders in Opsterland Werkt buiten Opsterland Opsterland Relatief veel respondenten in werken in het eigen dorp. Dit komt mogelijk door het grote aantal Zzp ers in het dorp. Inkomen Tabel 2.6: totale maandelijks inkomen van het huishouden van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 68) Dorpnaam Hoog inkomen Gemiddeld inkomen Laag inkomen Opsterland In vergelijking met 2009 waarderen veel minder respondenten in het totale maandelijkse inkomen van het huishouden als laag. In 2009 was dit 19 procent van de respondenten, in 2013 is dit slechts vier procent van de respondenten. Het aantal respondenten (relatief gezien) dat het inkomen als hoog beoordeeld is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van Het percentage respondenten dat het inkomen beoordeeld als gemiddeld is sterk gestegen van 69 procent naar 82 procent.

8 8

9 Hoofdstuk 3 Gezondheid Beoordeling gezondheidssituatie Tabel 3.1: beoordeling van de eigen gezondheid, in een rapportcijfer (zie vragenlijst: vraag 61) Dorpnaam Gemiddeld rapportcijfer Percentage respondenten met onvoldoende (lager dan een 6) ,6 7,7 0 4 Opsterland 7,8 7,9 3 3,9 In Opsterland wordt de eigen gezondheid hoog beoordeeld met gemiddeld een 7,8, in ligt dit cijfer iets lager met een 7,6. In heeft geen van de respondenten de eigen gezondheid met een onvoldoende beoordeeld. Sociale contacten en sociale isolatie Tabel 3.2: beoordeling van de sociale contacten van de respondent, in % (zie vragenlijst: vraag 56-60) Dorpnaam Ik heb voldoende contact met vrienden en kennissen Ik wil met meer mensen contact hebben Er zijn mensen met wie ik goed kan praten en vertrouwen Ik voel me wel eens alleen Nee Ja Nooit Soms Vaak Soms Opsterland 3,7 (2009: 3,9%) 17,3 (2009: 19,4%) 1,6 (2009: 1,9%) 39,1 (2009: 42,9%) 1,6 (2009: 1,6%) 21,8 (2009: 24,8%) 9 In voelen relatief iets meer respondenten zich vaak of soms alleen, in vergelijking met het Opsterlands gemiddelde. Het percentage respondenten dat aangeeft voldoende contact met vrienden en kennissen te hebben is hoger dan in de rest van Opsterland (7%). Twee procent van de respondenten geeft aan zich vaak alleen te voelen. Lichamelijke beperkingen Tabel 3.3: lichamelijke beperkingen onder de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 60) Dorpnaam Lichamelijke beperkingen Opsterland 11 17,2 In heeft 13 procent van de respondenten aangegeven een lichamelijke beperking te hebben waardoor hij of zijn beperkt wordt in het dagelijks leven. Dit percentage ligt iets boven het Opsterlands gemiddelde.

10 Hoofdstuk 4 De dorpen getypeerd Typering per dorp Tabel 4.1: door de respondenten ondersteunde typeringen van het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 8) Dorpsnaam Fijn om te Wonen Vooruit- Strevend Een hecht dorp Zeer levendig Uitstraling en centrumfunctie Opsterland Dorpsnaam Er is niets te beleven Forensendorp / een slaapdorp Dorp van tegenstellingen Beter niet wonen Behoudend dorp Opsterland Er is aan de respondenten gevraagd om aan te geven hoe ze tegen hun eigen dorp aankijken. Het was mogelijk om één of meer typeringen te kiezen. In is men, net als in de rest van Opsterland, van mening dat een dorp is waar het fijn is om te wonen. Geen van de respondenten heeft aangegeven dat een dorp is waar men beter niet kan wonen. 10 Eigen voorzieningen binnen de dorpen Tabel 4.2: (zeer) tevreden over eigen voorzieningen in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 39) Dorpsnaam Dorpskrant Dorpswebsite Contact met Plaatselijk Belang Opsterland In is men vooral tevreden over de dorpskrant en de dorpswebsite. Het percentage respondenten dat tevreden is over het contact met Plaatselijk Belang ligt iets onder het Opsterlands gemiddelde.

11 Verenigingsleven Tabel 4.3: deelname aan een vereniging, in % (zie vragenlijst: vraag 46) Dorpsnaam Politieke partij Kerk Plaatselijk Belang Sociaal Cultureel Werk Vrouwenvereniging Sportvereniging Opsterland ,2 33,3 46,8 8,2 6,7 37,0 Dorpsnaam Muziekvereniging/ -muziekcorps Toneelvereniging Jongerenvereniging/ jeugdsoos Ouderenvereniging / Ouderensoos Buurtvereniging Anders Opsterland ,8 10,4 3,5 8,6 59,7 59,1 De participatie in het verenigingsleven ligt in Opsterland het hoogst bij de buurtvereniging (56%) en Plaatselijk Belang (48%). In ligt het percentage respondenten dat participeert binnen Plaatselijk Belang zelfs nog iets hoger met 53 procent. In participeert daarnaast een opvallend hoog percentage respondenten (24%) binnen de toneelvereniging. 11 Sociale cohesie Tabel 4.4: beoordeling sociale cohesie in het dorp in schaalgemiddelden (zie vragenlijst: vraag 50-55) Dorpsnaam Gemiddelde score in 2013 Gemiddelde score in ,10 2,02 Opsterland 2,08 2,05 Er zijn zes stellingen aan de respondenten voorgelegd, die gezamenlijk een typering geven van de sociale cohesie in het dorp. Omdat de vragen onderling sterk samenhangen, is ervoor gekozen om deze vragen samen te nemen tot de schaal sociale cohesie. Let op: hoe lager de score, hoe hoger de sociale cohesie. In is de score gestegen ten opzichte van 2009, dit duidt op een lagere beoordeling van de sociale cohesie.

12 Hieronder staan de resultaten voor iedere stelling afzonderlijk gepresenteerd. Hierbij wordt weer gewoon met percentages gewerkt, waarbij een hoger percentage duidt op meer sociale cohesie: Tabel 4.5: (helemaal) eens met de stelling De mensen in het dorp blijven hier graag wonen, in % (zie vragenlijst: vraag 49) Dorpsnaam Opsterland 95,0 93,8 Het percentage respondenten dat het eens is met de stelling De mensen in het dorp blijven hier graag wonen is met vier procent gedaald ten opzichte van Het percentage in wijkt nauwelijks af van het Opsterlands gemiddelde. Tabel 4.6: (helemaal) eens met de stelling Ik ben gehecht aan mijn dorp, in % (vragenlijst: vraag 52) Dorpsnaam Opsterland 71,6 74,3 In vergelijking met 2009 zijn relatief minder respondenten in gehecht aan het dorp. deze trend is in heel Opsterland te zien. Tabel 4.7: (helemaal) eens met de stelling Ik woon in een dorp waar veel saamhorigheid is, in % (zie vragenlijst: vraag 50) Dorpsnaam (helemaal) eens met de stelling in 2013 (helemaal) eens met de stelling in 2009 (helemaal) eens met de stelling in Opsterland In is 61 procent van de respondenten van mening dat een dorp is waar veel saamhorigheid is. Dit percentage is ten opzichte van 2009 gedaald met elf procent.

13 Tabel 4.8: (helemaal) eens met de stelling Ik voel me thuis bij de mensen die in mijn dorp wonen, in % (zie vragenlijst: vraag 51) Dorpsnaam (helemaal) eens met de stelling in 2013 (helemaal) eens met de stelling in 2009 (helemaal) eens met de stelling in Opsterland Drie kwart van de respondenten in voelt zich thuis bij de mensen die in het dorp wonen. Ten opzichte van 2009 is dit percentage gedaald met vijftien procent. Daarnaast ligt dit percentage ruim onder het Opsterlands gemiddelde (86%). Tabel 4.9: (helemaal) eens met de stelling Als ik iemand nodig heb, dan is er in het dorp iemand die ik daarvoor kan vragen, in % (zie vragenlijst: vraag 53) Dorpsnaam Opsterland 86,7 87,4 Vier vijfde van de respondenten in is het eens met de stelling Als ik iemand nodig heb, dan is er in het dorp iemand die ik daarvoor kan vragen. Dit percentage is ten opzichte van 2009 met zeven procent gedaald. 13 Tabel 4.10: (helemaal) eens met de stelling Ik voel me verantwoordelijk voor mijn dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 54) Dorpsnaam Opsterland 69,1 70,4 Ruim vier vijfde van de respondenten in (83%) is het eens met de stelling Ik voel me verantwoordelijk voor mijn dorp, dit percentage ligt ruim boven het Opsterlands gemiddelde van 69,1 procent. Beoordeling leefomgeving Tabel 4.11: beoordeling voor de leefomgeving, in een rapportcijfer (zie vragenlijst: vraag 45) Dorpsnaam Gemiddelde score in 2013 Gemiddelde score in ,7 8,0 Opsterland 7,6 7,7 De leefomgeving wordt door de respondenten in over het algemeen positief beoordeeld met een gemiddeld cijfer van een 7,7. In 2009 werd de leefomgeving door de respondenten in beoordeeld met een gemiddeld cijfer van een 8,0.

14 Hoofdstuk 5 Veiligheid Gevoelens van onveiligheid Tabel 5.1: (helemaal) eens met de stelling Ik voel me wel eens onveilig in mijn dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 55) Dorpsnaam (Helemaal) mee eens Niet mee eens / niet mee oneens (helemaal) mee oneens Opsterland 19 22, , ,0 Vergeleken met het Opsterlands gemiddelde voelt men zich in iets veiliger. Ten opzichte van 2009 vertonen de cijfers van betreffende veiligheid geen noemenswaardige veranderingen. Als reden voor onveiligheidsgevoelens werd, net als in 2009, vooral de verkeerssituatie genoemd. Verkeers(on)veiligheid Tabel 5.2: (zeer) tevreden over de verkeersveiligheid in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 18) Dorpsnaam Automobilisten Fietsers Voetgangers Opsterland 82,6 78,8 70,9 66,9 78,8 77,0 Het merendeel van de respondenten in is tevreden over de verkeersveiligheid. De tevredenheid over de verkeersveiligheid in ligt net als in 2009, ruim boven het Opsterlands gemiddelde.

15 Hoofdstuk 6 Voorzieningen Dorpshuis en multifunctioneel centrum Tabel 6.1: (zeer) tevreden over dorpshuis en (helemaal) eens met de stelling Een dorpshuis of multifunctioneel centrum is onmisbaar voor mijn dorp (zie vragenlijst: vragen 39 en 48) Dorpsnaam (zeer) tevreden over dorpshuis Dorpshuis/MFC onmisbaar Opsterland 91 88, ,5 In is 67 procent van de respondenten (zeer) tevreden over het dorpshuis, daarnaast is 89 procent van de respondenten van mening dat een dorpshuis/mfc onmisbaar is in. Beide percentages zijn gedaald ten opzichte van Opvallend is de relatief lage tevredenheid over het dorpshuis in ten opzichte van het Opsterlands gemiddelde. Dit heeft volgens Plaatselijk Belang mogelijk te maken met het feit dat het dorpshuis momenteel niet toereikend is. In vergelijking met omliggende dorpen is het dorpshuis klein en daarnaast is er geen toneel/podium aanwezig. De verenigingen in zijn tevens versnipperd. Speel- en vermaakmogelijkheden Tabel 6.2: (zeer) tevreden over de speel- en vermaakmogelijkheden in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 24) Dorpsnaam Peuters Kinderen Jongeren Opsterland 84 (73,9% in 2009) 85 (75,4% in 2009) 47 (38,1% in 2009) In bovenstaande tabel valt op dat vooral de tevredenheid over de speel- en vermaakmogelijkheden voor peuters ruim onder het Opsterlands gemiddelde ligt. Kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat het aantal respondenten dat deze vraag beantwoord heeft, zeer gering is. Bovenstaande cijfers geven daarom slechts een indicatie. Tabel 6.3: oorzaken ontevredenheid over speel- en vermaakmogelijkheden (zie vragenlijst: vraag 24B) Dorpsnaam Kwaliteit Bereikbaarheid Breedte aanbod Aansluiting behoefte Veiligheid Opsterland 2,6% 3,7% 29,2% 13,7% 5,0% De respondenten die (zeer) ontevreden zijn over de speel- en vermaakmogelijkheden, zijn vooral ontevreden over de breedte van het aanbod en de aansluiting bij de behoefte. Ook in de andere Opsterlandse dorpen zijn respondenten die aangeven ontevreden te zijn over de speel- en vermaakmogelijkheden, vooral ontevreden zijn over de breedte van het aanbod en de aansluiting bij de behoefte.

16 Kinderopvang In dit rapport is geen tabel opgenomen met betrekking tot de tevredenheid over de kinderopvang in de gemeente. Het aantal respondenten dat deze vraag heeft beantwoord is dermate gering dat geen waarde gehecht mag worden aan de uitkomsten. Peuterspeelzalen Ook over de peuterspeelzalen hebben relatief weinig respondenten hun mening gegeven. Onderstaande tabel geeft daarom slechts een indicatie. Tabel 6.4: (zeer) tevreden over de peuterspeelzalen in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 22B) Dorpsnaam Kwaliteit Bereikbaarheid Betaalbaarheid Opsterland 95,7 95,7 68,5 16 Over de kwaliteit en de bereikbaarheid van de peuterspeelzalen is men in (zeer) tevreden. Over de betaalbaarheid is men minder tevreden, 67 procent heeft aangegeven hier (zeer) tevreden over te zijn. Ook in de andere Opsterlandse dorpen is men over de betaalbaarheid van de peuterspeelzalen minder tevreden dan over de kwaliteit en bereikbaarheid. Basisonderwijs Tabel 6.5: (zeer) tevreden over het basisonderwijs in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 23B) Dorpsnaam Kwaliteit Bereikbaarheid Opsterland 93,4 85,3 98,4 97,4 In vergelijking met 2009 is de tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs sterk gestegen van 79 naar 92 procent. Over de bereikbaarheid van het basisonderwijs is ruim negen tiende van de respondenten in (zeer) tevreden. Medische voorzieningen Tabel 6.6: (zeer) tevreden over de medische voorzieningen in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 34) Dorpsnaam Kwaliteit Bereikbaarheid Opsterland 89,6 93,9 90,7 95,3 Over de kwaliteit en de bereikbaarheid van de medische voorzieningen is men in (zeer) tevreden. De percentages vertonen geen noemenswaardige verschillen met 2009 en met het Opsterlands gemiddelde.

17 Voorzieningen voor ouderen en gehandicapten Tabel 6.7: respondenten die vinden dat er voldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten zijn om zelfstandig in het dorp te blijven wonen, in % (vragenlijst: vraag 37) Dorpsnaam Voldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten Opsterland 43,0 47,0 Opvallend weinig respondenten (18%) zijn van mening dat er voldoende voorzieningen in aanwezig zijn voor ouderen en gehandicapten om zelfstandig in het dorp te kunnen blijven wonen. Ter vergelijking: in 2009 gaf 42 procent van de respondenten aan dat er voldoende voorzieningen in aanwezig zijn voor ouderen en gehandicapten om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Tabel 6.8: respondenten die vinden dat er voldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten zijn om zelfstandig in het dorp te blijven wonen, in %( zie vragenlijst: vraag 37) leeftijdscategorie Ja Nee Ik weet het niet 16 t/m 24 0% 0% 7% 25 t/m 34 0% 0% 14% 35 t/m 44 21% 33% 21% t/m 54 21% 0% 28% 55 t/m 64 14% 67% 14% 65 t/m 74 36% 0% 10% 75 plus 7% 0% 7% Twee derde van de respondenten die aangeven dat er onvoldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten aanwezig zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen, zijn tussen de 55 en de 65 jaar. De overige 33 procent van deze groep is tussen de 35 en 45 jaar. De respondenten die van mening zijn dat er voldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten aanwezig zijn om zelfstandig in het dorp te kunnen blijven wonen, zijn meer verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën.

18 Tabel 6.9: ontbrekende aspecten bij onvoldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten om zelfstandig in het dorp te blijven wonen, in % (zie vragenlijst: vraag 37B) Dorpsnaam Kwaliteit en aanbod woningen Kwaliteit en aanbod zorg Kwaliteit en aanbod activiteiten Kwaliteit en aanbod voorzieningen* Kwaliteit en aanbod vervoer Kwaliteit en aanbod informatie en advies Opsterland Opsterland * Voorzieningen: klussendienst, personenalarmering, maaltijdservice, woningaanpassing Volgens de respondenten in ontbreekt het vooral aan kwaliteit en aanbod van woningen. Daarnaast wordt vaak genoemd dat men kwaliteit en aanbod van voorzieningen mist (29%). Volgens Plaatselijk Belang wordt inderdaad het aanbod van woningen gemist in het dorp. Ouderen willen graag in het dorp blijven wonen, maar dat is nu niet mogelijk. 18 Dorpssteunpunt Hieronder wordt aangegeven hoe tevreden de respondenten zijn over het dorpssteunpunt in hun dorp en welk percentage respondenten deze vraag als niet van toepassing beschouwd. Tabel 6.10: (zeer) tevreden over dorpssteunpunt in eigen dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 39E) Dorpsnaam Niet van toepassing (zeer) tevreden Opsterland Geen van de respondenten heeft een mening gegeven over het dorpssteunpunt in het eigen dorp. In is echter wel een dorpssteunpunt aanwezig. Informatiepunt Wmo Tabel 6.11: bekendheid met en gebruik van het Informatiepunt Wmo, in % (zie vragenlijst: vraag 36) Dorpsnaam Wel bekend, geen gebruik van gemaakt Bekend, wel gebruik van gemaakt Onbekend Opsterland 39,4 6,7 54,6 Ruim de helft van de respondenten in is niet bekend met het informatiepunt Wmo. Negen procent is wel bekend met het informatiepunt en heeft hier ook wel eens gebruik van gemaakt. De overige 33 procent is bekend met het informatiepunt, maar heeft hier (nog) geen gebruik van gemaakt.

19 Muziekonderwijs en bibliotheek Tabel 6.12: (zeer) tevreden over het muziekonderwijs en de bibliotheek in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 28) Dorpsnaam Muziekonderwijs Bibliotheek Opsterland 79 79, ,7 De tevredenheid over het muziekonderwijs en de bibliotheek in de gemeente is in onder de respondenten in gestegen ten opzichte van De tevredenheid over beide voorzieningen ligt onder het Opsterlands gemiddelde. Sportvoorzieningen Tabel 6.13: (zeer) tevreden over de sportvoorzieningen in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 25) Dorpsnaam Kwaliteit Bereikbaarheid Aansluiting behoefte Opsterland 68,1 (87,8% in 2009) 69,5 (91,2% in 2009) 63,9 (85,3% in 2009) De tevredenheid over de sportvoorzieningen in de gemeente is onder de respondenten in sterk gedaald. De tevredenheid over de sportvoorzieningen ligt in tevens aanzienlijk lager dan in de andere Opsterlandse dorpen. 19 Culturele voorzieningen Tabel 6.14: (zeer) tevreden over de culturele voorzieningen in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 27) Dorpsnaam Kwaliteit Bereikbaarheid Aansluiting behoefte Opsterland In zijn de respondenten iets minder tevreden over de culturele voorzieningen in de gemeente. In 2009 was in dit percentage ook al een kleine daling te zien, deze daling lijkt zich nu door te zetten.

20 Dagelijkse boodschappen Tabel 6.15: (zeer) tevreden over de mogelijkheden voor het doen van dagelijkse boodschappen in de regio, in % (zie vragenlijst: vraag 20) Dorpsnaam Kwaliteit Bereikbaarheid Betaalbaarheid Opsterland ,5 87,4 86,5 In vergelijking met het Opsterlands gemiddelde is men in (zeer) tevreden over de mogelijkheden voor het doen van dagelijkse boodschappen in de regio. Recreatie en toerisme Tabel 6.16: (zeer) tevreden over de recreatieve voorzieningen in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 26) Dorpsnaam Kwaliteit Bereikbaarheid Aansluiting behoefte Opsterland ,9 89,9 86,1 In vergelijking met 2009 is men in heel Opsterland minder tevreden over de recreatieve voorzieningen in de gemeente. In is het merendeel van de respondenten (zeer) tevreden over de recreatieve voorzieningen in de gemeente. Over de kwaliteit, bereikbaarheid en de aansluiting bij de behoefte is respectievelijk 80, 91 en 83 procent (zeer) tevreden. (Openbaar) Vervoer Tabel 6.17: respondenten die soms of vaak gebruik maken van het (openbaar) vervoer, in % (zie vragenlijst: vraag 29) Dorpsnaam Openbaar vervoer Buurtbus Plusbus Opsterland ,9 4,6 3,0 In vergelijking met het Opsterlands gemiddelde, maakt men in minder vaak gebruik van het openbaar vervoer. Dit geldt tevens voor de buurtbus en de plusbus; twee procent van de respondenten maakt wel eens gebruik van de buurtbus en geen van de respondenten heeft aangegeven wel eens gebruik te maken van de plusbus.

21 Tabel 6.18: (zeer) tevreden over de vervoersmogelijkheden, % (zie vragenlijst: vraag 30) Dorpsnaam Kwaliteit Bereikbaarheid Frequentie Opsterland ,9 76,9 64,2 Over de verschillende aspecten van de vervoersmogelijkheden in is men minder tevreden. Vooral over de frequentie van de vervoersmogelijkheden zijn de respondenten relatief ontevreden. Slechts 40 procent van de respondenten is (zeer) tevreden over de frequentie van de vervoersmogelijkheden. Ook in 2009 werd dit aspect in minder positief beoordeeld. In rijdt echter elk uur een bus. Missen van een voorziening Tabel 6.19: respondenten die aangeven voorzieningen te missen in eigen dorp, in % en het soort voorzieningen (zie vragenlijst: vraag 40) Dorpsnaam % mist een voorziening in 2013 % mist een voorziening in 2009 Gemiste voorziening, meest genoemd Gemiste voorziening, vaak genoemd Sportfaciliteiten Voorzieningen voor jongeren Opsterland Winkels/supermarkt Geldautomaat 21 Net als in 2009 mist 42 procent van de respondenten een voorziening in. Bij deze vraag bestond de mogelijkheid om aan te geven welke voorziening(en) men mist in het dorp. Hierbij werd in vooral aangegeven dat men sportfaciliteiten mist in het dorp. Daarnaast werd vaak genoemd dat voorzieningen voor jongeren ontbreken in. Ook Plaatselijk Belang herkent dit; de jeugd trekt naar omliggende dorpen voor voorzieningen/activiteiten. Tabel 6.19B: respondenten die aangeven voorzieningen te missen in eigen dorp, in %, uitgesplitst naar leeftijdscategorie (zie vragenlijst: vraag 40) Leeftijdscategorie % mist een voorziening % mist geen voorziening 16 t/m 24 4% 5% 25 t/m 34 8% 11% 35 t/m 44 19% 21% 45 t/m 54 27% 21% 55 t/m 64 15% 21% 65 t/m 74 15% 21% 75 plus 12% 0% Van de respondenten die een voorziening missen in het dorp zijn de meeste respondenten tussen de 45 en 55 jaar (27%). De respondenten die geen voorziening missen in het dorp zijn gelijkmatiger verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën.

22 Hoofdstuk 7 De fysieke omgeving Straatverlichting Tabel 7.1: (zeer) tevreden over de straatverlichting binnen de kern en in het buitengebied van het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 16) Dorpsnaam Binnen de kern In het buitengebied Opsterland 92,2 92,1 64,7 66,0 In zijn de respondenten over het algemeen (zeer) tevreden over de straatverlichting, zowel binnen de kern als in het buitengebied. Ten opzichte van 2009 is de tevredenheid over de straatverlichting in het buitengebied gestegen met tien procent. De tevredenheid over de straatverlichting ligt in ruim boven het Opsterlands gemiddelde. Groenvoorzieningen Tabel 7.2: (zeer) tevreden over de groenvoorziening in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 19) Dorpsnaam Kwaliteit/onderhoud Hoeveelheid en spreiding Aansluiting bij behoefte Opsterland 72,5 76,6 87,6 86,9 86,2 85,6 De tevredenheid over de kwaliteit en/of het onderhoud van de groenvoorziening in het dorp is in vergelijking met 2009 gedaald. Dit geldt zowel voor heel Opsterland als voor in het bijzonder. Wegen, fietspaden en wandelpaden/trottoirs Tabel 7.3: (zeer) tevreden over het onderhoud van wegen, fietspaden en wandelpaden in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 15) Dorpsnaam Wegen Fietspaden Wandelpaden/trottoirs Opsterland 79 78, , ,0 Vooral over het onderhoud van de fietspaden is men in minder tevreden dan in Plaatselijk Belang geeft aan dat vooral de fietspaden in het bos slecht zijn.

23 Parkeren Tabel 7.4: (zeer) tevreden over de parkeermogelijkheden in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 17) Dorpsnaam Aantal plaatsen Bereikbaarheid/ligging Grootte parkeerplaats Opsterland 80,3 71,2 88,9 83,4 84,5 75,5 De tevredenheid over de parkeermogelijkheden in het dorp is net als in heel Opsterland ook in gestegen. Vooral de tevredenheid over de bereikbaarheid/ligging is gestegen ten opzichte van 2009 met tien procent. Gladheidsbestrijding Tabel 7.5: (zeer) tevreden over de gladheidsbestrijding in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 33) Dorpnaam Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom Opsterland Over de gladheidsbestrijding binnen de bebouwde kom is 51 procent van de respondenten in (zeer) tevreden. Over de gladheidsbestrijding buiten de bebouwde kom is 73 procent van de respondenten (zeer) tevreden. 23

24 Hoofdstuk 8 Relatie met de gemeente Gemeentelijke dienstverlening Tabel 8.1: (zeer) tevreden over enkele aspecten van de relatie met de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 38) Dorpsnaam Betrekken inwoners bij plannen en beleid Het nakomen van afspraken Opsterland 73,8 72,5 72,5 69,0 Dorpsnaam Informatieverstrekking Bereikbaarheid van ambtenaren Dienstverlening Opsterland 87 87,8 78,4 78,5 88,3 24 De tevredenheid over het betrekken van inwoners bij plannen en beleid is in toegenomen met 17 procent. Daarnaast zijn de respondenten over de dienstverlening van de gemeente ook (zeer) tevreden (86%). De tevredenheid over het nakomen van afspraken is iets afgenomen ten opzichte van Ook over de informatieverstrekking zijn de respondenten in vergelijking met 2009 minder tevreden (-13%). De tevredenheid over de bereikbaarheid van ambtenaren is in afgenomen met vier procent ten opzichte van Brandweer en ambulance Tabel 8.2: (zeer) tevreden over brandweer en ambulance in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 35) Dorpsnaam Brandweer Ambulance Opsterland 96 95, ,0 In zijn de respondenten over het algemeen (zeer) tevreden over de brandweer en ambulance. De percentages tevreden respondenten zijn in vergelijking met 2009 gestegen met zes (brandweer) en acht procent (ambulance).

25 Politie Tabel 8.3: (zeer) tevreden over politie in de gemeente, in % (zie vragenlijst: vraag 35) Dorpsnaam Politie Opsterland 83,6 71,0 Het merendeel van de respondenten in is tevreden over de politie in de gemeente. In heel Opsterland is de tevredenheid over de politie gestegen ten opzichte van In is de tevredenheid nog meer gestegen met 15 procent. 25

26 Hoofdstuk 9 Wonen in Opsterland Binnen of buiten de bebouwde kom Tabel 9.1: woonachtig binnen of buiten de bebouwde kom, in % (zie vragenlijst: vraag 1) Dorpsnaam Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom Opsterland In woont 83 procent van de respondenten binnen de bebouwde kom, 17 procent van de respondenten woont in het buitengebied. Soort woning Tabel 9.2: woonsituatie van de respondenten, in % (zie vragenlijst: vraag 10) Dorpsnaam Seniorenwoning Seniorenwoning met faciliteiten op beg. grond Verpleeg- Serviceflat / Vrijstaande Twee onder woning één kap woning verzorgings- huis aanleunwoning Rijtjeswoning Appartement /etagewoning/ flat Anders Opsterland ,5 2 0,1 0,1 64,9 18,9 8,2 2 3,2 Gemiddeld woont 68 procent van de Opsterlanders in een vrijstaande woning. Daarnaast woont 18 procent van de respondenten in een twee onder een kap woning. In vergelijking met het Opsterlands gemiddelde wonen in relatief veel respondenten in een rijtjeswoning (21%). Huur- of koopwoning Tabel 9.3: woonachtig in huur- of koopwoning, in % (zie vragenlijst: vraag 11) Dorpsnaam Koopwoning Huurwoning Opsterland 84 83, ,2 Het merendeel van de respondenten in woont in een koopwoning (91%), de overige negen procent van de respondenten in woont in een huurwoning.

27 Beoordeling woning Tabel 9.4: beoordeling woning, in een rapportcijfer (zie vragenlijst: vraag 13) Dorpsnaam Gemiddeld rapportcijfer in 2013 Gemiddeld rapportcijfer in 2009 Gemiddeld rapportcijfer in ,1 8,0 7,9 Opsterland 8,0 7,9 7,8 Het rapportcijfer waarmee respondenten in de eigen woning beoordelen is gemiddeld een 8,1. Dit cijfer is nauwelijks veranderd in de afgelopen jaren en wijkt niet noemenswaardig af van het Opsterlands gemiddelde. Verhuisplannen Tabel 9.5: respondenten met verhuisplannen, in aantallen en in procenten (zie vragenlijst: vraag 14) Dorpsnaam Verhuisplannen 2013 in aantallen Verhuisplannen 2013 in procenten Verhuisplannen 2009 in procenten Opsterland ,9 In denkt 17 procent van de respondenten erover om te gaan verhuizen. Dit percentage is vergelijkbaar met het gemiddelde van Opsterland (19%). In 2009 hadden in relatieve zin iets meer respondenten verhuisplannen in (20%). 27 Verhuisbestemming Tabel 9.6: verhuisbestemming van de respondenten met verhuisplannen, in % (zie vragenlijst: vraag 14B) Dorpsnaam Binnen dorp In één van de 3 grotere kernen In één van de kleinere kernen Buiten de gemeente Weet ik nog niet Opsterland Een kwart van de respondenten met verhuisplannen is voornemens om naar één van de grotere kernen te verhuizen. Ruim een tiende van de respondenten met verhuisplannen is voornemens om in te blijven wonen. Voor het grootste gedeelte van de respondenten met verhuisplannen is de verhuisbestemming nog onbekend.

28 Verhuizen naar huur- of koopwoning Tabel 9.7: verhuisbestemming van de respondenten met verhuisplannen, in % (zie vragenlijst: vraag 14B) Dorpnaam Huur Koop Opsterland Een kwart van de respondenten met verhuisplannen is op zoek naar een huurwoning. Plaatselijk Belang geeft aan dat het geringe aanbod van huurwoningen een probleem is in. 28

29 Hoofdstuk 10 De dorpen in de toekomst Voor- of achteruitgang dorpen? Tabel 10.1: voor/achteruitgang van het dorp in de afgelopen jaren, in % (zie vragenlijst: vraag 41) Dorpsnaam Vooruit Achteruit Gelijk gebleven Uitkomst in 2013 Verwachting in 2009 Uitkomst in 2013 Verwachting in 2009 Uitkomst in 2013 Verwachting in Opsterland 18 29, , ,5 In 2009 heeft 30 procent van de respondenten aangegeven een vooruitgang in het dorp te verwachten. In 2013 is elf procent van de respondenten van mening dat deze vooruitgang ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. In 2009 verwachtte slechts elf procent een achteruitgang in het dorp, nu is ruim een derde (34%) van mening dat het dorp achteruit is gegaan in de afgelopen jaren. Het percentage respondenten die de verwachting hebben uitgesproken dat het dorp gelijk zou blijven is vergelijkbaar met het percentage respondenten dat in 2013 heeft aangegeven dat het dorp daadwerkelijk gelijk is gebleven. Verwachte toekomstige ontwikkeling Tabel 10.2: verwachting voor- of achteruitgang van het dorp voor de komende jaren, in % (zie vragenlijst: vraag 42) Dorpsnaam Vooruit Achteruit Dorp blijft gelijk Opsterland Precies een kwart van de respondenten in is optimistisch over de toekomst van hun dorp en verwacht een vooruitgang van het dorp in de komende jaren. Daarnaast verwacht 30 procent een achteruitgang en 46 procent verwacht dat het dorp gelijk zal blijven in de komende jaren. In vergelijking met de cijfers uit 2009 zijn er in verhouding in vooral meer respondenten die een achteruitgang verwachten.

30 Toerisme Tabel 10.3: mening van de respondenten over het aantrekken van toeristen naar het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 44) Dorpsnaam Meer toeristen aantrekken Dorp is geen toeristische trekker Er zijn al te veel toeristen Opsterland In zijn veel voorzieningen afhankelijk van het toerisme. Ruim een derde van de respondenten is van mening dat er al te veel toeristen in zijn. In vergelijking met het Opsterlands gemiddelde is dit percentage zeer hoog. Hier staat tegenover dat 60 procent van de respondenten in van mening is dat het dorp meer toeristen zou mogen aantrekken. Slechts vier procent geeft aan dat geen toeristische trekker is. Groei van het dorp Tabel 10.4: mening van de respondenten over het aantal inwoners en het aantal woningen in het dorp, in % (zie vragenlijst: vraag 43) Dorpsnaam Ik ben tevreden zoals het is, als het gaat om: Het dorp moet groeien, als het gaat om: Er zijn al te veel inwoners/ woningen Inwoners Woningen Inwoners Woningen Inwoners Woningen Opsterland Het merendeel van de respondenten in geeft aan tevreden te zijn over het huidige aantal inwoners en woningen. In heel Opsterland liggen deze percentages gemiddeld nog iets hoger. Daarnaast wordt in relatief vaak genoemd dat het dorp mag groeien qua woningen (38%). Slechts vier procent van de respondenten in is van mening dat er al te veel woningen en inwoners zijn in het dorp.

31 31

32 32

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Dorpsanalyse -Olterterp 1, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dorpsanalyse Wijnjewoude

Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Beetsterzwaag, april 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Aantal inwoners en respondenten... 4 Aantal inwoners...

Nadere informatie

DORPSANALYSE Nij Beets

DORPSANALYSE Nij Beets DORPSANALYSE Nij Beets Dorpsspiegel Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, april 2018 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Basale gegevens Opsterland... 3 Aantal inwoners... 3 De respons...

Nadere informatie

Dorpsanalyse Lippenhuizen

Dorpsanalyse Lippenhuizen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Langezwaag

Dorpsanalyse Langezwaag Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Jonkerslân

Dorpsanalyse Jonkerslân Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Hemrik. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyse Hemrik. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Tijnje. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyse Tijnje. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Frieschepalen

Dorpsanalyse Frieschepalen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Nij Beets

Dorpsanalyse Nij Beets Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Terwispel

Dorpsanalyse Terwispel Dorpsanalyse Dorpsspiegel Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2 DE

Nadere informatie

Dorpsanalyse Gorredijk

Dorpsanalyse Gorredijk Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Wijnjewoude

Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Ureterp. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyse Ureterp. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels 2013-2014 Vragenlijst 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons 2 Bijlage A. Enquête Dorpsspiegel gemeente 2013 Vier spelregels bij het invullen 1. De vragenlijst moet

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Wmo Opsterland 2009

Belevingsonderzoek Wmo Opsterland 2009 Belevingsonderzoek Wmo psterland 2009 Beetsterzwaag, juni 2010 INHUDSPGAVE Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 nderzoeksverantwoording... 4 1.1 De vragenlijst... 4 1.2 Steekproef... 4 1.3 Verspreiding... 4 1.4

Nadere informatie

Dorpsanalyses. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyses. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyses Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 5 Bevolkingsdichtheid en woningdichtheid...

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Basisanalyse. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Basisanalyse. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Basale gegevens Opsterland 7 Bevolkingdichtheid en woningdichtheid

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Beesd, oktober 2017 - 2 - Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Resultaten enquête woonbehoeften Beesd 4 Enquête woonbehoeften Beesd 12 Beesd voor Elkaar 18 - 3 - Voorwoord

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Ter verbetering van de leefbaarheid in Oostrum vragen wij 15 minuten van uw tijd. Deze enquête heeft tot

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers.

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers. WijkWijzer 2011 De tien Utrechtse wijken in cijfers www.onderzoek.utrecht.nl Inleiding Voor u ligt de WijkWijzer 2011; een bron aan informatie over de tien Utrechtse wijken. Aan de hand van vijf belangrijke

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

centrum voor onderzoek en statistiek

centrum voor onderzoek en statistiek centrum voor onderzoek en statistiek WONEN, LEVEN EN UITGAAN IN ROTTERDAM 1999 Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 1999 Projectnummer: 99-1412 drs. S.G. Rijpma, drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Cliënttevredenheidsonderzoek Breed Sociaal Loket gemeente Edam-Volendam Colofon Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Datum April

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2017

Interactief bestuur. Omnibus 2017 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-015 1 maart 2012 9.30 uur Gevoelens van onveiligheid iets verminderd Minder Nederlanders voelen zich onveilig Slachtofferschap veel voorkomende criminaliteit

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE

RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE FEBRUARI 2017 De samenstelling van de enquête Beschrijvend en specifiek Meerkeuze en open vragen Positieve en verbeter punten Betrouwbaar totaalbeeld Met elkaar naar oplossingen

Nadere informatie

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017

Burgeronderzoek gemeente Velsen November 2017 Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 November 2017 DATUM November 2017 TITEL Burgeronderzoek gemeente Velsen 2017 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Velsen Jeroen Lijzenga Boulevard Heuvelink

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. Krachtig Winssen 20 September 2017 1. Krachtige Kernen 2. Diepte-interviews 3. Exploratieve workshop

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Beesd, oktober 2017 - 2 - Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Resultaten enquête woonbehoeften Beesd 4 Enquête woonbehoeften Beesd 12 Beesd voor Elkaar 18 - 3 - Voorwoord

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%. Samenvatting Parkeren Cluster Ruimte/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2014 is het DIP hierover benaderd.

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie.

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie. Vragenlijst Dorpsvisie Zevenhuizen Deze vragenlijst is opgezet als voorbereiding op de dorpsvisie. (Deze enquete is ook in te vullen via de site www.7huizen.nl) Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben

Nadere informatie

Rapport Veere Middelburg, december 2013

Rapport Veere Middelburg, december 2013 Rapport Veere Middelburg, december Colofon SCOOP Samenstelling Hanneke Westerhout Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118) 635311 www.scoopzld.nl

Nadere informatie

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Afdeling Onderzoek en Statistiek Marieke Hottenhuis December

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid 2016

Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Onderzoek & Statistiek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Raadsnummer Datum 6 november 2017 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Versie

Nadere informatie

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012

Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Burgeronderzoek Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1888

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

WOONTEVREDENHEID 2011

WOONTEVREDENHEID 2011 WOONTEVREDENHEID 2011 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Vierhuizen Vooruit! Vanavond. Dorpsonderzoeken. Onderzoeksmodel. Doel van het onderzoek. Tussentijdse presentatie onderzoeksresultaten

Vierhuizen Vooruit! Vanavond. Dorpsonderzoeken. Onderzoeksmodel. Doel van het onderzoek. Tussentijdse presentatie onderzoeksresultaten Vanavond Vierhuizen Vooruit! Tussentijdse presentatie inwonersonderzoek Vierhuizen 2012 Kenniscentrum NoorderRuimte Dorpsonderzoeken Doel van het onderzoek en het onderzoeksmodel Voortgang en eerste resultaten!

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: xx In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. We vragen u daarover een oordeel te geven door middel van een rapportcijfer op

Nadere informatie

Rapport Zeeuws-Vlaanderen

Rapport Zeeuws-Vlaanderen Rapport Zeeuws-Vlaanderen Middelburg, december 2013 Colofon SCOOP 2013 Samenstelling Han Schellekens Herman Braat SCOOP Kousteensedijk 7 Postbus 407 4330 AK Middelburg Telefoon (0118) 682500 Telefax (0118)

Nadere informatie

4.0 De resultaten van het Enquête onderzoek

4.0 De resultaten van het Enquête onderzoek 4.0 De resultaten van het Enquête onderzoek 4.1 Wie hebben meegedaan aan de enquête? Aan het enquête onderzoek voor de structuurvisie van Hoogland hebben in totaal 408 inwoners van Hoogland meegedaan.

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Burgerijenquête Imago van de gemeente Oosterhout

Burgerijenquête Imago van de gemeente Oosterhout Burgerijenquête 2008 Imago van de gemeente Oosterhout Burgerijenquête 2008 De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek waarbij, via een uitgebreide vragenlijst, meerdere thema s tegelijk

Nadere informatie