Dorpsanalyse Gorredijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dorpsanalyse Gorredijk"

Transcriptie

1 Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen

2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2 DE OPSTERLANDERS NADER BEZIEN... 5 Aantal jaren in Opsterland, oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers... 5 Belangrijkste dagbesteding... 6 Leeftijdsverdeling... 6 Forensen... 7 HOOFDSTUK 3 BEOORDELING GEZONDHEIDSSITUATIE... 8 Beoordeling gezondheidssituatie... 8 Sociale contacten en sociale isolatie... 8 Lichamelijke beperkingen...10 Mantelzorg...10 HOOFDSTUK 4 DE DORPEN GETYPEERD...11 Eigen voorzieningen binnen de dorpen...11 Verenigingsleven...11 Sociale cohesie...11 Beoordeling leefomgeving...13 HOOFDSTUK 5 VEILIGHEID...14 Gevoelens van onveiligheid...14 Oorzaken onveiligheidsgevoelens...14 Verkeers(on)veiligheid...14 HOOFDSTUK 6 VOORZIENINGEN...16 Dorpshuis en multifunctioneel centrum...16 Peuteropvang...16 Basisonderwijs...16 Medische voorzieningen...16 Voorzieningen voor ouderen en gehandicapten...17 Dorpssteunpunt...18 Gebiedsteam...18 Bibliotheek...18 Sportvoorzieningen...18 Culturele voorzieningen...18 Jeugdsoos...19 Speeltuinen...19 Dagelijkse boodschappen...19 Recreatie en toerisme...19 (openbaar) Vervoer...19 Missen van een voorziening

3 HOOFDSTUK 7 DE FYSIEKE OMGEVING...21 Straatverlichting...21 Groenvoorzieningen...21 Wegen, fietspaden en wandelpaden/trottoirs...21 Parkeren...21 Gladheidsbestrijding...22 Afval...22 HOOFDSTUK 8 RELATIE MET DE GEMEENTE...23 Gemeentelijke dienstverlening...23 Brandweer en ambulance...23 Politie...23 HOOFDSTUK 9 WONEN IN OPSTERLAND...24 Soort woning...24 Huur- of koopwoning...24 Beoordeling woning...24 Levensloopbestendigheid van woning...25 Rolstoelvriendelijkheid...25 Verhuisplannen...26 Waarom wil men verhuizen?...26 Verhuisbestemming...27 Woningbehoefte...27 HOOFDSTUK 10 DE DORPEN IN DE TOEKOMST...28 Voor- of achteruitgang dorpen?...28 Verwachte toekomstige ontwikkeling...28 Toerisme...28 Groei van het dorp

4 HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND Aantal inwoners Tabel 1.1: aantal inwoners per dorp in de gemeente Opsterland (1 jan. 2018) DORP INWONERSAANTAL 2018 INWONERSAANTAL 2013 INWONERSAANTAL VERSCHIL (- 0,08%) Totaal ,34% Het inwoneraantal van is gedaald in de afgelopen jaren. In absolute getallen is het inwoneraantal van sinds 2013 met zes inwoners gekrompen. Opsterland als geheel is ook gedaald in het aantal inwoners. De respons Tabel 1.2: Aantal inwoners, steekproefgrootte en respons in aantallen en in procenten DORP AANTAL INWONERS OP 1 JAN STEEKPROEF- GROOTTE T.B.V. PAPIEREN VRAGENLIJST PAPIEREN VRAGENLIJST RESPONS DIGITALE RESPONS TOTALE RESPONS RESPONSPERCENTAGE OP DE PAPIEREN VRAGENLIJST Opsterland In zijn er 812 vragenlijsten op papier verspreid. Deze is door 100 respondenten ingevuld en geretourneerd. De digitale vragenlijst is door 130 respondenten ingevuld. De totale respons komt hiermee uit op 230. Het responspercentage op de papieren vragenlijst is 12, dit is laag in vergelijking met het gemiddelde in Opsterland (26%). In de volgende hoofdstukken worden de resultaten uit de enquête gepresenteerd en besproken. De percentages zijn telkens afgerond op hele getallen. Daardoor kan het voorkomen dat de som van de percentages groter of kleiner is dan

5 HOOFDSTUK 2 DE OPSTERLANDERS NADER BEZIEN Aantal jaren in Opsterland, oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers Aan de bewoners is gevraagd hoe lang zij al in hun dorp en in de gemeente Opsterland wonen. In onderstaande tabel is aangegeven hoe lang de respondenten in hun eigen dorp wonen. Tabel 2.1: aantal jaren wonende in eigen dorp, in % HOE LANG WOONT U AL IN UW DORP? 0 2 jaar 2 5 jaar 5 10 jaar jaar 20 jaar of langer Opsterland Relatief de grootste groep respondenten woont al 20 jaar of langer in (56%). Dit percentage ligt iets onder het gemiddelde in Opsterland (57%). In onderstaande tabel is aangegeven hoe lang de respondenten in de gemeente Opsterland wonen. Tabel 2.2: aantal jaren wonende in Opsterland, in % HOE LANG WOONT U AL IN DE GEMEENTE OPSTERLAND? 0 2 jaar 2 5 jaar 5 10 jaar jaar 20 jaar of langer Opsterland Ook hier wonen de meeste respondenten al 20 jaar of langer in de gemeente Opsterland (64%). Dit percentage ligt wederom iets onder het gemiddelde in Opsterland (65%). Tabel 2.3: oorsprong van de respondenten, in % OORSPRONKELIJKE BEWONERS NIEUWKOMERS Opsterland 2017 Opsterland 2013 Provincie Fryslân 2017 Elders in Nederland 2017 Buiten Nederland Opsterland Bijna een kwart van de respondenten uit komt oorspronkelijk uit de gemeente Opsterland. Het grootste deel met 48 procent van de respondenten komen uit de provincie. Een kwart van de respondenten komt oorspronkelijk ergens anders uit Nederland vandaan. Vier procent is oorspronkelijk buitenlander. Dit gemiddelde ligt boven het Opsterlandse gemiddelde. 5

6 Belangrijkste dagbesteding Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste dagelijkse bezigheden van de respondenten uit. Tabel 2.4: belangrijkste dagelijkse bezigheid van de respondent, uitgesplitst naar leeftijdscategorie en geslacht, in % BELANGRIJKSTE DAGELIJKSE BEZIGHEID GORREDIJK OPSTERLAND Werkend voor loon (Mee-)werkend in eigen bedrijf 7 11 Schoolgaand / studerend / cursussen 3 3 Werkzoekend 1 1 Werkzaam in eigen huishouden Zorg voor (klein) kinderen/gezin 6 7 Werkzaam als vrijwilliger 4 4 Werkzaam als mantelzorger 1 1 Hobby s / sport 7 6 Klussen / tuinieren 5 5 Bezoek familie / vrienden 1 2 Anders 3 4 Net als in Opsterland als geheel hebben relatief gezien de meeste respondenten in als belangrijkste dagbesteding betaald werk. Bij de optie Anders is het volgende genoemd: Man bezoeken in verzorgingshuis Diverse persoonlijke dingen Eigen huis, vrijwilliger, hobby en sport Eropuit Eten koken Muziek studeren en lezen Re-integratietraject Sporten Studeren Van alles wat Leeftijdsverdeling Tabel 2.5: verdeling leeftijd van de Opsterlanders, in % (bron: gemeente Opsterland, 1 januari 2018) 0-4 JAAR 5-9 JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR Opsterland Ten opzichte van Opsterland als geheel zijn de leeftijdsgroepen boven de 64 jaar relatief groter in. Met een percentage van 11,4% zijn vooral de 75-plussers relatief sterk vertegenwoordigd. 6

7 Tabel 2.6: verdeling leeftijd van de respondenten in % JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR JAAR Opsterland Onder de respondenten is de leeftijdscategorie 55 tot en met 64 jaar het sterkst vertegenwoordigd met 29 procent. Respondenten tussen de 16 en 24 zijn het minst vertegenwoordigd met 3 procent. Forensen Tabel 2.7: locatie van het werk van de werkende respondenten, in % WERKT IN EIGEN DORP WERKT ELDERS IN OPSTERLAND WERKT BUITEN OPSTERLAND Opsterland Een groot gedeelte van de respondenten uit werkt in het eigen dorp (36%). Dit ligt ver boven het Opsterlandse gemiddelde. Slechts 5 procent van de respondenten werkt elders binnen de gemeente. Het grootste deel van de respondenten werkt buiten Opsterland (59%). 7

8 HOOFDSTUK 3 GEZONDHEID Beoordeling gezondheidssituatie Tabel 3.1: beoordeling van de eigen gezondheid, in een rapportcijfer GEMIDDELD RAPPORTCIJFER PERCENTAGE RESPONDENTEN MET ONVOLDOENDE (LAGER DAN EEN 6) ,6 7,4 4 6 Opsterland 7,6 7,8 5 3 In beoordeelt men de eigen gezondheid even hoog als de rest van Opsterland met een gemiddelde van 7,6. Vier procent van de respondenten in beoordeelt de eigen gezondheid met een onvoldoende. In 2013 beoordeelde zes procent van de respondenten de eigen gezondheid met een onvoldoende. Sociale contacten en sociale isolatie Tabel 3.2: beoordeling van de sociale contacten van de respondent, in % IK HEB VOLDOENDE CONTACT MET VRIENDEN EN KENNISSEN IK WIL MET MEER MENSEN CONTACT HEBBEN ER ZIJN MENSEN MET WIE IK GOED KAN PRATEN EN DIE IK KAN VERTROUWEN IK VOEL ME WEL EENS ALLEEN nee Ja Nooit Soms Vaak Soms Opsterland 8 (2013: 3,7%) 25 (2013: 17,3%) 2 (2013: 1,6%) 32 (2013: 39,1%) 2 (2013: 1,6%) 26 (2013: 21,8%) In vergelijking met het Opsterlandse gemiddelde zijn er meer respondenten in die aangeven met meer mensen contact te willen hebben (31%). Daarnaast zijn er bovengemiddeld meer respondenten in die aangeven zich soms alleen te voelen (31%). Opvallend is dat er geen respondenten zijn die hebben aangegeven dat ze nooit mensen hebben met wie ze goed kunnen praten en die ze kunnen vertrouwen, en dat slechts 1 procent van de respondenten in zich vaak alleen voelt. Tabel 3.2b: Stelling: Ik heb voldoende contact met vrienden en kennissen, in % LEEFTIJDSCATEGORIE JA NEE jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Uit bovenstaande tabel blijkt dat relatief de grootste groep respondenten die hebben aangegeven onvoldoende contact met vrienden en kennissen hebben, tussen de 25 en 34 jaar zijn (12%). 8

9 Tabel 3.2c: Stelling: Ik zou met meer mensen contact willen hebben, in % LEEFTIJDSCATEGORIE JA NEE jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Van de respondenten die hebben aangegeven graag met meer mensen contact te willen hebben zijn de meeste tussen de 16 en 34 jaar. Tabel 3.2d: Stelling: Er zijn mensen met wie ik goed kan praten en die ik kan vertrouwen, in % LEEFTIJDSCATEGORIE VAAK SOMS NOOIT jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Van de respondenten die hebben aangegeven nooit mensen te hebben met wie ze goed kunnen praten en die ze kunnen vertrouwen zijn de meeste tussen de jaar. Tabel 3.2e: Stelling: Ik voel me wel eens alleen, in % LEEFTIJDSCATEGORIE VAAK SOMS NOOIT jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar In de categorie van geeft 11 procent aan zich vaak alleen te voelen. Dit is relatief gezien de grootste groep. 9

10 Lichamelijke beperkingen Tabel 3.3: lichamelijke beperkingen onder de respondenten, in % LICHAMELIJKE BEPERKINGEN Opsterland In heeft 12 procent van de respondenten een lichamelijke beperking. Dit ligt onder het Opsterlandse gemiddelde van 13 procent. Het percentage is sinds 2013 ook gedaald. Mantelzorg Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is in tegenstelling tot vrijwilligerswerk vaak geen keuze. Aan de respondenten is gevraagd of men mantelzorger is. Daarnaast is gevraagd of men dit als een last ervaart en op de hoogte is van de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers. Het is van belang om te weten wie die mantelzorgers zijn. Zijn het vooral ouderen of ook jongeren die mantelzorg verlenen? Zijn het overwegend mannen of vrouwen? Deze informatie kan helpen om de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers beter af te stemmen op de doelgroep. Tabel 3.4: mantelzorgers onder de respondenten, verdeeld naar leeftijd, in % LEEFTIJDSCATEGORIE TOTAAL VAN DE RESPONDENTEN Opsterland In totaal geeft 17 procent van de respondenten uit aan mantelzorger te zijn. Dit ligt onder het gemiddelde in Opsterland (19%). De mantelzorgers hebben in vooral de leeftijd van jaar. Onderstaande tabel laat zien in hoeverre de respondenten bekend zijn met de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers en of ze er gebruik van maken. Tabel 3.5: bekendheid met de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers, in % Bent u mantelzorger? BENT U BEKEND MET DE ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN VOOR MANTELZORGERS? Ja, ik maak daar (wel eens) gebruik van Ja, maar maak er geen gebruik van Ja, ik besteed tot 1 uur per dag aan mantelzorg Ja, ik besteed 1 tot 4 uur per dag aan mantelzorg Ja, ik besteed 4 tot 8 uur per dag aan mantelzorg Ja, ik besteed meer dan 8 uur per dag aan mantelzorg Nee Bovenstaande tabel laat zien dat de mantelzorgers in vaak van de ondersteuningsmogelijkheden af weten. Zowel in de groep mantelzorgers met weinig uren als veel uren is er een percentage dat er ook gebruik van maakt. Nee 10

11 HOOFDSTUK 4 DE DORPEN GETYPEERD Eigen voorzieningen binnen de dorpen Tabel 4.1: (zeer) tevreden over eigen voorzieningen in het dorp, in % DORPSKRANT DORPSWEBSITE CONTACT MET PLAATSELIJK BELANG Opsterland Het merendeel van de respondenten in is tevreden over de dorpskrant, de dorpswebsite en het contact met Plaatselijk Belang. De percentages liggen op elk onderdeel wel onder het gemiddelde van Opsterland. Opvallend is de tevredenheid met het contact met Plaatselijk Belang. Deze ligt met 58% ver beneden het Opsterlandse gemiddelde. Verenigingsleven Tabel 4.2: deelname aan een vereniging, in % POLITIEKE PARTIJ KERK PLAATSELIJK BELANG VROUWENVERENIGING SOCIAAL CULTUREEL WERK SPORTVERENIGING TONEELVERENIGING MUZIEKVERENIGING/- MUZIEKCORPS JONGERENVERENIGING/ JEUGDSOOS OUDERENVERENIGING / OUDERENSOOS BUURTVERENIGING BIBLIOTHEEK ANDERS Opsterland De participatie in het verenigingsleven ligt in Opsterland het hoogste bij Plaatselijk Belang (49%) en de buurtvereniging (50%). In is men vooral betrokken bij de bibliotheek (39%) en sportvereniging (38%). De participatie bij Plaatselijk Belang is met 12 procent relatief laag onder de respondenten in. In is de optie anders ook relatief vaak genoemd. Sociale cohesie Sociale cohesie is geen gemakkelijk begrip en laat zich ook moeilijk meten. Met sociale cohesie wordt de mate waarin burgers in de maatschappij verbondenheid ervaren en zich medeverantwoordelijk voelen voor het algemeen welzijn bedoeld. Hierover zijn vijf vragen opgenomen in de dorpsspiegel. Omdat de antwoorden onderling sterk samenhangen, is net als in 2009 en 2013 ervoor gekozen om deze vragen samen te voegen tot de schaal sociale cohesie. Zo wordt per respondent als het ware een gemiddelde bepaald. Bij een aantal stellingen worden de resultaten vergeleken met die van de vorige dorpsspiegel. Een hogere score staat voor een hogere beoordeling van de sociale cohesie, waarbij 1 de laagst mogelijke beoordeling van de sociale cohesie is en 4 de hoogst mogelijke beoordeling van sociale cohesie. Let op: omdat de vragenlijsten per dorpsspiegel veranderen, komen de schalen van de verscheidene dorpsspiegels niet volledig overeen. Zo zijn in de berekening van de schaal van 2013 meer items opgenomen dan in de schaal van de huidige dorpsspiegel. Verschillen tussen de jaren moeten dus voorzichtig worden geïnterpreteerd. 11

12 Tabel 4.3: beoordeling sociale cohesie in het dorp in schaalgemiddelden GEMIDDELDE SCORE IN 2017 GEMIDDELDE SCORE IN ,77 2,75 Opsterland 2,95 2,92 In is de schaalscore gestegen ten opzichte van Dit duidt op een hogere beoordeling van de sociale cohesie. Hieronder staan de resultaten voor iedere stelling afzonderlijk gepresenteerd. Hierbij wordt weer gewoon met percentages gewerkt, waarbij een hoger percentage duidt op meer sociale cohesie: Tabel 4.4 (helemaal) eens met de stelling Ik ben gehecht aan mijn dorp, in % Opsterland Het percentage respondenten in dat gehecht is aan het dorp is in vergelijking met 2013 gestegen met 2 procent. Bijna driekwart van de respondenten geeft aan gehecht te zijn aan het dorp (73%). Tabel 4.5: (helemaal) eens met de stelling Ik woon in een dorp waar veel saamhorigheid is, in % (HELEMAAL) EENS MET DE STELLING IN 2017 (HELEMAAL) EENS MET DE STELLING IN 2013 (HELEMAAL) EENS MET DE STELLING IN Opsterland In vergelijking met 2013 is het percentage respondenten dat van mening is dat een dorp is met veel saamhorigheid gedaald met 9 procent naar 40 procent. Dit is relatief laag ten opzichte van het Opsterlandse gemiddelde. Tabel 4.6: (helemaal) eens met de stelling Ik voel me thuis bij de mensen die in mijn dorp wonen, in % (HELEMAAL) EENS MET DE STELLING IN 2017 (HELEMAAL) EENS MET DE STELLING IN 2013 (HELEMAAL) EENS MET DE STELLING IN Opsterland Het merendeel van de respondenten in Opsterland (88%) voelt zich thuis bij de mensen die in het dorp wonen, in is dit percentage lager met 83 procent. Dit percentage is iets gestegen ten opzichte van 2013 en Tabel 4.7: (helemaal) eens met de stelling Als ik iemand nodig heb, dan is er in het dorp iemand die ik daarvoor kan vragen, in % Opsterland Over het algemeen kunnen de respondenten in iemand in het dorp vragen als ze hulp nodig hebben. Bij deze vraag heeft 82 procent van de respondenten aangegeven het (helemaal) eens te zijn met de stelling. Dit is een lichte daling ten opzichte van

13 Tabel 4.8: (helemaal) eens met de stelling Ik voel me verantwoordelijk voor mijn dorp, in % Opsterland In voelt 69 procent van de respondenten zich verantwoordelijk voor het eigen dorp. Dit percentage ligt onder het Opsterlands gemiddelde (77%). Beoordeling leefomgeving Tabel 4.9: beoordeling voor de leefomgeving, in een rapportcijfer GEMIDDELDE SCORE IN 2017 GEMIDDELDE SCORE IN ,5 7,4 Opsterland 7,7 7,6 De respondenten in beoordelen hun leefomgeving met een 7,5. Dit is onder het gemiddelde in Opsterland. 13

14 HOOFDSTUK 5 VEILIGHEID Gevoelens van onveiligheid Tabel 5.1: (helemaal) eens met de stelling Ik voel me wel eens onveilig in mijn dorp, in % (HELEMAAL) MEE EENS (HELEMAAL) MEE ONEENS Opsterland De percentages van respondenten die het oneens zijn met de stelling zijn gestegen omdat de antwoordcategorie niet mee eens, niet mee oneens in de huidige dorpsspiegel niet was opgenomen. Met de stelling Ik voel me wel eens onveilig in het dorp is 22 procent van de respondenten het eens. Dit is in vergelijking met het Opsterlands gemiddelde hoger. Tabel 5.2: (helemaal) eens met de stelling In mijn dorp vindt veel criminaliteit plaats, in % (HELEMAAL) MEE EENS (HELEMAAL) MEE ONEENS Opsterland In is 18 procent van de respondenten van mening dat er in hun dorp veel criminaliteit plaatsvindt. Dit percentage ligt iets boven het gemiddelde van Opsterland (17%). Oorzaken onveiligheidsgevoelens Tabel 5.3: oorzaken onveiligheidsgevoelens, in % VERKEER (SITUATIE) VERLICHTING VERLOEDERING OPENBARE RUIMTE OVERLAST RISICO SLACHTOFFER WORDEN VAN CRIMINALITEIT RISICO SLACHTOFFER TE WORDEN VAN GEWELD ANDERS Opsterland De onveiligheidsgevoelens hangen het meest samen met het verkeer (21%). Verkeers(on)veiligheid Tabel 5.4: (zeer) tevreden over de verkeersveiligheid in het dorp, in % IN DIRECTE WOONOMGEVING IN DE KERN/CENTRUM DORP IN BUITENGEBIED VAN HET DORP Opsterland Een groot gedeelte van de respondenten in is tevreden over de verkeersveiligheid in de directe woonomgeving (71%). Over de verkeersveiligheid in de kern/centrum van het dorp zijn iets minder mensen tevreden 14

15 (69%). De tevredenheid over de verkeersveiligheid in het buitengebied van het dorp is het hoogst (79%). Ten slotte is aan de respondenten gevraagd om hun veiligheidsgevoel een algemeen rapportcijfer te geven. Tabel 5.5: beoordeling voor de veiligheid in een rapportcijfer GEMIDDELDE SCORE IN ,3 Opsterland 7,3 Met een score van 7,3 gemiddeld beoordelen de respondenten in hun veiligheid positief. Deze score is hetzelfde als het gemiddelde in Opsterland. 15

16 HOOFDSTUK 6 VOORZIENINGEN Dorpshuis en multifunctioneel centrum Tabel 6.1: (zeer) tevreden over dorpshuis en (helemaal) eens met de stelling Een dorpshuis of multifunctioneel centrum is onmisbaar voor mijn dorp, in % (ZEER) TEVREDEN OVER DORPSHUIS DORPSHUIS/MFC ONMISBAAR Opsterland In vergelijking met 2013 is men in minder tevreden over het dorpshuis, een daling van 9 procent. Van de respondenten is 86 procent van mening dat het dorpshuis onmisbaar is. Peuteropvang Tabel 6.2: tevredenheid over de peuteropvang in de gemeente, in % (ZEER) TEVREDEN (ZEER) ONTEVREDEN 99 1 Opsterland 93 7 De tevredenheid over de peuteropvang ligt in met 99 procent hoog. Basisonderwijs Tabel 6.3: tevredenheid over het basisonderwijs in de gemeente, in % (ZEER) TEVREDEN (ZEER) ONTEVREDEN 99 1 Opsterland 96 4 Van de respondenten is 99 procent (zeer) tevreden over het basisonderwijs. Medische voorzieningen Tabel 6.4: tevredenheid over de medische voorzieningen in de gemeente, in % (ZEER) TEVREDEN (ZEER) ONTEVREDEN 96 4 Opsterland 96 4 Van de respondenten is 96 procent (zeer) tevreden over de medische voorzieningen. 16

17 Voorzieningen voor ouderen en gehandicapten Tabel 6.5: respondenten die vinden dat er voldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten zijn om zelfstandig in het dorp te blijven wonen, in % VOLDOENDE VOORZIENINGEN VOOR OUDEREN EN GEHANDICAPTEN Opsterland procent van de respondenten in is van mening dat er voldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten zijn. Dit ligt ver boven het Opsterlandse gemiddelde van 51 procent. Tabel 6.6: ontbrekende aspecten bij onvoldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten om zelfstandig in het dorp te blijven wonen, in % KWALITEIT EN AANBOD WONINGEN KWALITEIT EN AANBOD ZORG KWALITEIT EN AANBOD ACTIVITEITEN KWALITEIT EN AANBOD VOORZIENINGEN* KWALITEIT EN AANBOD VERVOER KWALITEIT EN AANBOD INFORMATIE EN ADVIES ANDERS, NAMELIJK Opsterland * Voorzieningen: klussendienst, personenalarmering, maaltijdservice, woningaanpassing Een groot deel van de respondenten dat ontevreden is over de voorzieningen voor ouderen en gehandicapten (32%) geeft aan dat het ontbreekt aan kwaliteit en aanbod van woningen. Hierna ontbreekt het volgens de respondenten vooral aan kwaliteit en aanbod van zorg en activiteiten (11%). Dorpssteunpunt Om de bekendheid van het dorpssteunpunt in kaart te brengen is de respondenten gevraagd of zij bekend zijn met het dorpssteunpunt, en of er gebruik van gemaakt wordt. Tabel 6.7 bekendheid met dorpssteunpunt in eigen dorp, in % NEE JA, MAAKT GEEN GEBRUIK VAN DORPSSTEUNPUNT JA, HEEFT ER WEL EENS GEBRUIK VAN GEMAAKT Opsterland In is slechts 17 procent van de respondenten bekend met het dorpssteunpunt. 3 procent heeft er wel eens gebruik van gemaakt. 17

18 Gebiedsteam Tabel 6.8: bekendheid met Gebiedsteam eigen dorp, in % NEE JA, MAAKT GEEN GEBRUIK VAN GEBIEDSTEAM JA, HEEFT ER WEL EENS GEBRUIK VAN GEMAAKT Opsterland De respondenten in geven met een meerderheid aan niet bekend te zijn met het Gebiedsteam (71%). 8 procent geeft aan er wel eens gebruik van te hebben gemaakt, dit ligt boven het gemiddelde van Opsterland (7%). Bibliotheek Tabel 6.9: tevredenheid over de bibliotheek in de gemeente, in % (zeer) tevreden BIBLIOTHEEK (zeer) ontevreden 99 1 Opsterland Van de respondenten die een mening hebben gegeven over de bibliotheek is 99 procent tevreden. Sportvoorzieningen Tabel 6.10: tevredenheid over de sportvoorzieningen in de gemeente, in % (ZEER) TEVREDEN (ZEER) ONTEVREDEN 97 3 Opsterland procent van de respondenten geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de sportvoorzieningen. Culturele voorzieningen Tabel 6.11: tevredenheid over de culturele voorzieningen in de gemeente, in % (ZEER) TEVREDEN (ZEER) ONTEVREDEN Opsterland Over de culturele voorzieningen in de gemeente, zoals theater en podia, zijn in in vergelijking met de Opsterlandse gemiddelden relatief iets meer respondenten (zeer) tevreden (78%). 18

19 Jeugdsoos Tabel 6.12: tevredenheid over de jeugdsozen in de gemeente, in % (ZEER) TEVREDEN (ZEER) ONTEVREDEN Opsterland scoort met 60 procent wat aan de lage kant wat betreft de tevredenheid over de jeugdsoos. Speeltuinen Tabel 6.13: tevredenheid over de speeltuinen in de gemeente, in % (ZEER) TEVREDEN (ZEER) ONTEVREDEN Opsterland procent van de respondenten in is tevreden over de speeltuinen. Dit ligt onder het Opsterlandse gemiddelde. Dagelijkse boodschappen Tabel 6.14: tevredenheid over het doen van dagelijkse boodschappen in de regio, in % (ZEER) TEVREDEN (ZEER) ONTEVREDEN Opsterland 92 8 In zijn alle respondenten tevreden over de mogelijkheid voor dagelijkse boodschappen. Recreatie en toerisme Tabel 6.15: tevredenheid over de recreatieve voorzieningen in de gemeente, in % (ZEER) TEVREDEN (ZEER) ONTEVREDEN Opsterland Het merendeel van de respondenten is (zeer) tevreden over de recreatieve voorzieningen in de gemeente (79%). (openbaar) Vervoer Tabel 6.16: respondenten die soms of vaak gebruik maken van het (openbaar) vervoer, in % OPENBAAR VERVOER BUURTBUS PLUSBUS WMO-TAXI Opsterland Relatief veel respondenten in maken gebruik van het openbaar vervoer (41%). Daarna wordt van de buurtbus het meest gebruik gemaakt (27%). 19

20 Tabel 6.17: (zeer) tevreden over de vervoersmogelijkheden, % OPENBAAR VERVOER BUURTBUS PLUSBUS WMO-TAXI Opsterland De tevredenheid over de vervoersmogelijkheden is in hoog. Missen van een voorziening Tabel 6.15: respondenten die aangeven voorzieningen te missen in eigen dorp, in % en het soort voorzieningen % MIST EEN VOORZIENING IN 2017 % MIST EEN VOORZIENING IN 2013 GEMISTE VOORZIENING, MEEST GENOEMD GEMISTE VOORZIENING, VAAK GENOEMD Jeugdactiviteiten Verscheidenheid aan winkels Opsterland Verscheidenheid aan winkels Geldautomaat, sporthal, verzamelpunt plastic afval In mist 68 procent van de respondenten een voorziening in het dorp. Als gemiste voorziening wordt vooral genoemd dat er meer activiteiten voor de jeugd moeten komen. Een aantal respondenten voegt hieraan toe dat deze er moeten komen om het aantal hangjongeren te verminderen. Verder werd een verscheidenheid aan winkels vaak genoemd. Horecagelegenheden worden hier vaak genoemd. Verder geven mensen aan graag meer parkeerplekken te zien en dat de Skans op de oude plek moet blijven. 20

21 HOOFDSTUK 7 DE FYSIEKE OMGEVING Straatverlichting Tabel 7.1: (zeer) tevreden over de straatverlichting binnen de kern en in het buitengebied van het dorp, in % BINNEN DE KERN IN HET BUITENGEBIED Opsterland De respondenten in zijn erg tevreden over de verlichting binnen de kern (91%). Over de verlichting in het buitengebied zijn 76 procent van de respondenten tevreden. Groenvoorzieningen Tabel 7.2: (zeer) tevreden over de groenvoorziening in het dorp, in % KWALITEIT/ONDERHOUD HOEVEELHEID EN SPREIDING Opsterland De tevredenheid over de hoeveelheid en de spreiding van de groenvoorziening in is gedaald ten opzichte van Wegen, fietspaden en wandelpaden/trottoirs Tabel 7.3: (zeer) tevreden over het aantal wegen, fietspaden en wandelpaden in het dorp, in % WEGEN FIETSPADEN WANDELPADEN/TROTTOIRS MEN- & RUITERPADEN ATB- & MOUNTAINBIKE- ROUTES Opsterland De respondenten uit zijn erg tevreden over het aantal wegen, fietspaden, wandelpaden, men- en ruiterpaden en mountainbikeroutes. Tabel 7.4: (zeer) tevreden over het onderhoud van wegen, fietspaden en wandelpaden in het dorp, in % WEGEN FIETSPADEN WANDELPADEN/ TROTTOIRS MEN- EN RUITERPADEN ATB- EN MOUNTAINBIKE- ROUTES Opsterland De tevredenheid over onderhoud van wegen en wandelpaden ligt in onder het Opsterlandse gemiddelde. 21

22 Parkeren Tabel 7.5: (zeer) tevreden over de parkeermogelijkheden in het dorp, in % IN DIRECTE WOONOMGEVING IN DE KERN/CENTRUM VAN DORP BUITEN DE BEBOUWDE KOM Opsterland Het merendeel van de respondenten in is tevreden over de parkeermogelijkheden in de directe woonomgeving (82%) en buiten de bebouwde kom (96%). Over de parkeermogelijkheden in de kern/centrum van het dorp is minder dan de helft van de respondenten tevreden (47%). Gladheidsbestrijding Tabel 7.6: (zeer) tevreden over de gladheidsbestrijding in de gemeente, in % IN DIRECTE WOONOMGEVING IN DE KERN/CENTRUM VAN DORP BUITEN DE BEBOUWDE KOM Opsterland De tevredenheid over de gladheidsbestrijding in de gemeente is onder de respondenten in lager dan het Opsterlandse gemiddelde in de directe woonomgeving (54%) en in de kern/centrum van het dorp (75%). Over de gladheidsbestrijding in de kern/centrum van het dorp zijn meer respondenten tevreden dan in Opsterland als geheel (76%). Afval Tabel 7.7: (zeer) tevreden over aspecten/voorzieningen met betrekking tot afval in de gemeente, in % VERZAMELING BLADAFVAL HONDENPOEP ZWERFAFVAL MILIEUSTRAAT GORREDIJK BRENGPUNT GROENAFVAL URETERP Opsterland Aan bovenstaande tabel is te zien dat de respondenten uit meer tevreden zijn over de milieustraat en het brengpunt groenafval Ureterp dan gemiddeld in Opsterland. Over de andere aspecten zijn ze minder tevreden dan gemiddeld in Opsterland. 22

23 HOOFDSTUK 8 RELATIE MET DE GEMEENTE Gemeentelijke dienstverlening Tabel 8.1.1: (zeer) tevreden over enkele aspecten van de relatie met de gemeente, in % BETREKKEN INWONERS BIJ PLANNEN EN BELEID HET NAKOMEN VAN AFSPRAKEN Opsterland Tabel 8.1.2: (zeer) tevreden over enkele aspecten van de relatie met de gemeente, in % INFORMATIEVERSTREKKING BEREIKBAARHEID VAN AMBTENAREN DIENSTVERLENING Opsterland De respondenten in zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Op het gebied van het betrekken van inwoners bij plannen en beleid is echter slechts 45% van de respondenten tevreden. Brandweer en ambulance Tabel 8.2: (zeer) tevreden over brandweer en ambulance in de gemeente, in % BRANDWEER AMBULANCE Opsterland In is men net als in de rest van Opsterland (zeer) tevreden over de brandweer en de ambulance in de gemeente. Politie Tabel 8.3: (zeer) tevreden over politie in de gemeente, in % POLITIE Opsterland Het percentage respondenten dat tevreden is met de politie is 74%. 23

24 HOOFDSTUK 9 WONEN IN OPSTERLAND Soort woning Tabel 9.1: woonsituatie van de respondenten, in % SENIORENWONING SENIORENWONING MET FACILITEITEN OP BEG.GROND VERPLEEG- VERZORGINGSHUIS SERVICEFLAT / AANLEUNWONING VRIJSTAANDE WONING TWEE ONDER ÉÉN KAP WONING RIJTJESWONING APPARTEMENT / ETAGEWONING/FLAT ANDERS Opsterland 1 1 0,2 0, In Opsterland woont 60 procent van de respondenten in een vrijstaande woning. In woont slechts een derde (33%) van de respondenten in een vrijstaande woning. De respondenten wonen verder relatief gezien vaak in een rijtjeswoning (30%) en twee onder één kap woning (25%). Huur- of koopwoning Tabel 9.2: woonachtig in huur- of koopwoning, in % KOOPWONING HUURWONING Opsterland De verdeling tussen de respondenten die woonachtig zijn in een koopwoning en de respondenten die woonachtig zijn in een huurwoning is anders dan het Opsterlands gemiddelde. In is de verdeling: 72 procent (koopwoning) om 28 procent (huurwoning). In Opsterland is de verdeling: 85 procent (koopwoning) om 15 procent (huurwoning). Beoordeling woning Tabel 9.3: beoordeling woning, in een rapportcijfer GEMIDDELD RAPPORTCIJFER IN 2017 GEMIDDELD RAPPORTCIJFER IN 2013 GEMIDDELD RAPPORTCIJFER IN ,8 7,9 7,9 Opsterland 8,0 8,0 7,9 Het gemiddelde rapportcijfer waarmee de respondenten in Opsterland de eigen woning beoordelen is een 8,0. In ligt dit cijfer iets lager met een 7,8. 24

25 Tabel 9.4: beoordeling van verscheidene aspecten van de woning, uitgesplitst naar huurwoningen en koopwoningen, in % KENMERK VAN DE WONING Huurwoning POSITIEVE BEOORDELING Koopwoning Grootte Onderhoudstoestand Woonlasten kwaliteit Woonlasten inkomen Beveiliging Grootte van de bergruimte Grootte van de tuin Geluidsoverlast verkeer Geluidsoverlast buren Aanpasbaarheid van woning (levensloopbestendig maken) Aan bovenstaande tabel is de zien dat respondenten wonende in een koopwoning positiever zijn over de aspecten van hun woning dan respondenten in een huurhuis, behalve als het gaat om de grootte van de tuin. Levensloopbestendigheid van woning Aan de respondenten is gevraagd of zij in hun eigen woning kunnen blijven wonen, mochten ze (meer) zorg nodig hebben. De respondenten die als antwoord Weet ik niet hebben ingevuld zijn niet meegenomen in de berekening van de percentages. Tabel 9.5: beoordeling van levensloopbestendigheid van de woning, uitgesplitst naar huurwoningen en koopwoningen, in % Huurwoning SOORT WONING Koopwoning Ja, zonder (of met kleine) aanpassingen Ja, maar met een verbouwing aan de woning Nee procent van de respondenten in huurhuizen vindt hun woning niet levensloopbestendig. Respondenten in een koopwoning beoordelen hun woning als meer geschikt wat betreft de levensloopbestendigheid. Rolstoelvriendelijkheid Tabel 9.6: beoordeling rolstoelvriendelijkheid van de woning, uitgesplitst naar huurwoningen en koopwoningen, in % SOORT WONING GOED MATIG /SLECHT Huurwoning Koopwoning Respondenten in een koopwoning vinden hun huis vaker rolstoelvriendelijk dan respondenten in een huurwoning. 25

26 Verhuisplannen Tabel 9.7: respondenten met verhuisplannen, in aantallen en in procenten VERHUISPLANNEN 2017 IN AANTALLEN VERHUISPLANNEN 2017 IN PROCENTEN VERHUISPLANNEN 2013 IN PROCENTEN Opsterland Bijna een vijfde van de Opsterlanders denkt erover om te gaan verhuizen. In ligt dit aandeel op 21 procent. In 2013 hadden relatief minder respondenten in verhuisplannen; toen dacht slechts 20 procent van de respondenten erover om te gaan verhuizen. Waarom wil men verhuizen? De respondenten die willen verhuizen is gevraagd waarom ze willen verhuizen. Hierbij mochten ze meer dan één antwoord geven. De volgende redenen werden genoemd: Tabel 9.8: redenen voor de verhuisplannen van de respondenten, in % REDEN VERHUIZING 2017 Woning is te groot 15 Woning is te klein 29 Verandering in huishoudenssamenstelling 18 Meer kwaliteit 24 Woning met minder onderhoud 20 Van koop- naar huurwoning 6 Van huur- naar koopwoning 11 Inkomen is verbeterd 11 Inkomen is verslechterd 3 Bedrijfsbeëindiging 2 Gezondheid wordt slechter 8 Onvoldoende medische voorzieningen 5 Minder overlast gewenst 20 Meer rust 21 Dichterbij werk wonen 6 Dichterbij studie wonen 3 Dichterbij familie wonen 11 Onvoldoende algemene voorzieningen 3 Andere reden 11 26

27 Een groot deel van de respondenten die willen verhuizen geeft aan dat dit komt doordat hun woning te klein is. Elf procent heeft aangegeven een andere reden te hebben. Hier is het volgende genoemd: Achteruitgang van de natuur Burenruzie Tuin te klein, geen parkeermogelijkheid en onvoldoende bergruimte Geen thuisgevoel in Samenwoonplannen Wonen in dorp van sport Weg bij ouders Verhuisbestemming Tabel 9.9: verhuisbestemming van de respondenten met verhuisplannen, in % BINNEN DORP IN ÉÉN VAN DE 3 GROTERE KERNEN IN ÉÉN VAN DE KLEINERE KERNEN BUITEN DE GEMEENTE WEET IK NOG NIET Opsterland 40 7, % van de respondenten met verhuisplannen in wil binnen het eigen dorp blijven. De tweede grootste groep met 30% weet het nog niet. Verder denkt ruim een vijfde eraan buiten de gemeente te gaan wonen (22%). Woningbehoefte Gevraagd is naar wat voor soort woning de respondent zou willen verhuizen. Hier mochten de respondenten meer dan één antwoord aangeven. Het volgende gaven de respondenten aan: Tabel 9.10: woningbehoefte van de respondenten met verhuisplannen, in % SOORT WONING 2017 Bejaardenwoning-/seniorenwoning 8 Bejaardenwoning/seniorenwoning met voorzieningen op de BG 11 Verzorging-/verpleeghuis 2 Aanleunwoning, serviceflat 2 Vrijstaande woning 62 Twee onder één kap 38 Rijtjeswoning 18 Appartement, flat, etagewoning 21 Studentenhuis 0 Anders, namelijk 3 Het grootste deel van de respondenten geeft aan naar een vrijstaande woning te willen verhuizen. Bij de antwoordoptie Anders is het volgende genoemd: Duurzaam wonen Duurzame energiezuinige woning 27

28 HOOFDSTUK 10 DE DORPEN IN DE TOEKOMST Voor- of achteruitgang dorpen? Tabel 10.1: voor/achteruitgang van het dorp in de afgelopen jaren, in % VOORUIT ACHTERUIT GELIJK GEBLEVEN Uitkomst in 2017 Verwachting in 2013 Uitkomst in 2017 Verwachting in 2013 Uitkomst in 2017 Verwachting in Opsterland Iets meer respondenten zijn van mening dat vooruit is gegaan, dan in 2013 verwacht werd (34%). Als reden voor vooruitgang van de afgelopen jaren werd vooral het centrum genoemd. Respondenten vinden dat het centrum sterk verbeterd is de afgelopen jaren. Verder is men te spreken over het feit dat er nieuwbouwwoningen zijn gekomen en dat bestaande woningen zijn gerenoveerd. 25 procent van de respondenten is van mening dat het dorp achteruit is gegaan, meer dan in 2013 verwacht hadden. Als redenen hiervoor wordt door een aantal respondenten de leegstand in het centrum genoemd. Verder noemen een aantal respondenten dat De Skans moet blijven bestaan op de huidige plek. Verder noemen veel respondenten dat de groenvoorziening slecht onderhouden wordt. Verwachte toekomstige ontwikkeling Tabel 10.2: verwachting voor- of achteruitgang van het dorp voor de komende jaren, in % VOORUIT ACHTERUIT DORP BLIJFT GELIJK Opsterland Ruim een kwart (26%) van de respondenten geeft aan te verwachten dat het dorp vooruit zal gaan. De respondenten hebben als reden hiervoor vooral genoemd dat zij het idee hebben dat er genoeg plannen zijn om te renoveren en innoveren. Men hoopt dat de nieuwbouw nieuw leven zal trekken en dat de leegstand in het centrum tegengegaan zal worden. Negentien procent van de respondenten verwacht dat achteruit zal gaan. Als redenen hiervoor worden de volgende dingen genoemd: verdwijnen van groenvoorzieningen door nieuwbouw, toenemende drukte, afbraak van De Skans, toenemende leegstand en slechte onderhoud van wegen. Toerisme Tabel 10.3: mening van de respondenten over het aantrekken van toeristen naar het dorp, in % MEER TOERISTEN AANTREKKEN: (HELEMAAL) MEE EENS 75 Opsterland 52 Driekwart van de respondenten is van mening dat meer toeristen mag aantrekken (75%). 28

29 Groei van het dorp Tabel 10.4: mening van de respondenten over het aantal inwoners en het aantal woningen in het dorp, in % IK BEN TEVREDEN ZOALS HET IS, ALS HET GAAT OM: Inwoners Woningen Opsterland Het merendeel van de respondenten in geeft aan tevreden te zijn over het huidige aantal inwoners (83%). Een minder groot percentage (63%) is tevreden over het aantal woningen. 29

30

Dorpsanalyse Jonkerslân

Dorpsanalyse Jonkerslân Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Hemrik. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyse Hemrik. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Langezwaag

Dorpsanalyse Langezwaag Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Frieschepalen

Dorpsanalyse Frieschepalen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Lippenhuizen

Dorpsanalyse Lippenhuizen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Tijnje. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyse Tijnje. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

DORPSANALYSE Nij Beets

DORPSANALYSE Nij Beets DORPSANALYSE Nij Beets Dorpsspiegel Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, april 2018 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Basale gegevens Opsterland... 3 Aantal inwoners... 3 De respons...

Nadere informatie

Dorpsanalyse Terwispel

Dorpsanalyse Terwispel Dorpsanalyse Dorpsspiegel Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2 DE

Nadere informatie

Dorpsanalyse Wijnjewoude

Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Luxwoude

Dorpsanalyse Luxwoude Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Nij Beets

Dorpsanalyse Nij Beets Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Ureterp. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyse Ureterp. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Dorpsanalyse -Olterterp 1, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dorpsanalyse Bakkeveen

Dorpsanalyse Bakkeveen Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Dorpsanalyse 1 Beetsterzwaag, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dorpsanalyse Wijnjewoude

Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Beetsterzwaag, april 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Aantal inwoners en respondenten... 4 Aantal inwoners...

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels 2013-2014 Vragenlijst 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons 2 Bijlage A. Enquête Dorpsspiegel gemeente 2013 Vier spelregels bij het invullen 1. De vragenlijst moet

Nadere informatie

Dorpsanalyses. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyses. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyses Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 5 Bevolkingsdichtheid en woningdichtheid...

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Wmo Opsterland 2009

Belevingsonderzoek Wmo Opsterland 2009 Belevingsonderzoek Wmo psterland 2009 Beetsterzwaag, juni 2010 INHUDSPGAVE Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 nderzoeksverantwoording... 4 1.1 De vragenlijst... 4 1.2 Steekproef... 4 1.3 Verspreiding... 4 1.4

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Basisanalyse. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Basisanalyse. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Basale gegevens Opsterland 7 Bevolkingdichtheid en woningdichtheid

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK BREED SOCIAAL LOKET GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Cliënttevredenheidsonderzoek Breed Sociaal Loket gemeente Edam-Volendam Colofon Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Datum April

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1 Dorpnr.: 1 Leefbaarheidsenquête In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. Hier kunt u een oordeel over geven door middel van een cijfer van 1 (zeer negatief) t/m 10

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek

Leefbaarheidsonderzoek Leefbaarheidsonderzoek Horst aan de Maas Dorpsgesprek 2: Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Lottum, Swolgen, Tienray 24 september 2009 Judith Godijn en Sonja Lubbers Programma dorpsgesprek 19.30 uur: Welkom

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2018 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt de Groote Wielen. Een nieuwe woonwijk, midden in de polder. In totaal komen er ongeveer 4.400 woningen, daarvan

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015

Betrokkenheid van buurtbewoners. Uitgevoerd door Dimensus in opdracht van gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest Vergelijking gemeenten 2015 Leefbaarheid Jeugdhulp Sociaal Team Vrijwilligerswerk Mantelzorg Actief in de buurt Betrokkenheid van buurtbewoners Burenhulp Zelfredzaamheid Sociale contacten Financiële situatie Uitgevoerd door Dimensus

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-West

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-West Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Wijkraadpleging 2017 Woonwensen voor nu en de toekomst

Wijkraadpleging 2017 Woonwensen voor nu en de toekomst Rapportage Wijkraadpleging 2017 Woonwensen voor nu en de toekomst voor Wijkraad Vleuten-De Meern Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 7 1.1 Doelstelling en doelgroep 8 1.2 Onderzoeksopzet 9 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Ter verbetering van de leefbaarheid in Oostrum vragen wij 15 minuten van uw tijd. Deze enquête heeft tot

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 04-08-2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Algemene informatie geleverde ondersteuning...

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid 2016

Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Onderzoek & Statistiek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Raadsnummer Datum 6 november 2017 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Versie

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: xx In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. We vragen u daarover een oordeel te geven door middel van een rapportcijfer op

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport

Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport Sterksel: in elke fase van mijn leven! Tabellenrapport mevrouw M. Tan MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2014 Colofon Het PON heeft

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Samenvatting WijkWijzer 2017

Samenvatting WijkWijzer 2017 Samenvatting WijkWijzer 2017 Bevolking & wonen Inwoners Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest.

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek In deze bijlage worden alle resultaten van de vragen

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Wat vinden inwoners belangrijk voor een gezonde woonomgeving? Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Wat vinden inwoners belangrijk voor een gezonde woonomgeving? Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Wat vinden inwoners belangrijk voor een gezonde woonomgeving? Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen regio IJsselland Gezonde woonomgeving Elk jaar verzamelt GGD IJsselland

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE ENQUÊTE DORPSRAAD ROSSUM LEMSELO VOLTHE 2012 1 Nu en in de nabije toekomst: wat leeft er bij u? Januari 2012 Geachte inwoner(s)

Nadere informatie

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Stichtse Vecht Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 Definitief 11 augustus 201 DATUM 11 augustus 201 TITEL Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Wijkenmonitor. Westerkoog

Wijkenmonitor. Westerkoog Wijkenmonitor Inhoud 1 Inleiding 2 Leefomgeving 3 Capaciteiten 4 Meedoen 5 Sociale Binding 6 Verantwoording Leeswijzer Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een samenvattend

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016

Muntel/Vliert. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. In de wijk wonen

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s:

Thema s Omdat de resultaten en cijfers op wijkniveau erg uiteenlopen in onderwerp, is ervoor gekozen om deze onder te verdelen in 9 thema s: Hoe is de wijkanalyse tot stand gekomen? Monitor Hilversum Begin december 2017 is de vragenlijst Monitor Hilversum naar 10.400 Hilversummers verstuurd. In totaal werden er 109 vragen voorgelegd over uiteenlopende

Nadere informatie

Rapportage Preventief Huisbezoek Ouderen 2014

Rapportage Preventief Huisbezoek Ouderen 2014 Rapportage Preventief Huisbezoek Ouderen 2014 Rapportage Preventief Huisbezoek 2014 Het preventief huisbezoek wordt aangeboden aan alle zelfstandig wonende ouderen in Ouder-Amstel die in een kalenderjaar

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Mill en Sint Hubert Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie