DORPSANALYSE Nij Beets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DORPSANALYSE Nij Beets"

Transcriptie

1 DORPSANALYSE Nij Beets Dorpsspiegel Opsterland Beetsterzwaag, april 2018 Joke van der Veen Hanna Jansons

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Basale gegevens Opsterland... 3 Aantal inwoners... 3 De respons... 3 Hoofdstuk 2 De Opsterlanders nader bezien... 3 Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers... 3 Leeftijdsverdeling... 3 Samenstelling huishouden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Forensen... 4 Inkomen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Hoofdstuk 3 Gezondheid... 4 Beoordeling gezondheidssituatie... 5 Sociale contacten en sociale isolatie... 5 Lichamelijke beperkingen... 6 Hoofdstuk 4 De dorpen getypeerd... 7 Typering per dorp... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Eigen voorzieningen binnen de dorpen... 7 Verenigingsleven... 7 Sociale cohesie... 7 Beoordeling leefomgeving... 8 Hoofdstuk 5 Veiligheid... 9 Gevoelens van onveiligheid... 9 Oorzaken onveiligheidsgevoelens... 9 Verkeers(on)veiligheid... 9 Hoofdstuk 6 Voorzieningen... 9 Dorpshuis en multifunctioneel centrum... 9 Speel- en vermaakmogelijkheden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Kinderopvang... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Peuterspeelzalen Basisonderwijs Medische voorzieningen Voorzieningen voor ouderen en gehandicapten Dorpssteunpunt Informatiepunt Wmo... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Muziekonderwijs en bibliotheek... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Sportvoorzieningen Culturele voorzieningen Dagelijkse boodschappen Recreatie en toerisme (openbaar) Vervoer Missen van een voorziening Hoofdstuk 7 De fysieke omgeving Straatverlichting Groenvoorzieningen Wegen, fietspaden en wandelpaden/trottoirs Parkeren Hoofdstuk 8 Relatie met de gemeente Gemeentelijke dienstverlening Brandweer en ambulance Politie en dorpswachten Hoofdstuk 9 Wonen in Opsterland Binnen of buiten de bebouwde kom... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Soort woning Huur- of koopwoning Beoordeling woning Verhuisplannen Verhuisbestemming Hoofdstuk 10 De dorpen in de toekomst Voor- of achteruitgang dorpen? Verwachte toekomstige ontwikkeling Toerisme Groei van het dorp Dorpsspiegel Nij Beets

3 Hoofdstuk 1 Basale gegevens Opsterland Aantal inwoners Tabel 1.1: aantal inwoners per dorp in de gemeente Opsterland (1 jan. 2018) Dorp Inwonersaantal 2018 Inwonersaantal 2013 Inwonersaantal 2009 Verschil Nij Beets ,70% Totaal ,34% Het inwoneraantal van Nij Beets is gedaald met 0,7 procent. Deze daling is relatief sterker dan de daling in Opsterland als geheel. In absolute zin is Nij Beets met vier inwoners gekrompen. De respons Tabel 1.2: Aantal inwoners, steekproefgrootte en respons in aantallen en in procenten Dorpen Aantal inwoners Steekproefgrootte Respons in Respons in procenten op 1 jan aantallen Nij Beets % 63% 76% Opsterland % 56% 68 % In totaal zijn er vragenlijsten geretourneerd. In Nij Beets zijn er 213 vragenlijsten verspreid, waarvan er 113 zijn geretourneerd. Dit is een respons van 53%, een daling ten opzichte van 2013 en lager dan het Opsterlandse gemiddelde. Hoofdstuk 2 De Opsterlanders nader bezien Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers Tabel 2.1: oorsprong van de respondenten, in % Oorspronkelijke bewoners Nieuwkomers Provincie Elders in Buiten Opsterland 2017 Opsterland 2013 Fryslân 2017 Nederland 2017 Nederland 2017 Nij Beets Opsterland ,3 Van de respondenten in Nij Beets is slechts 13 procent oorspronkelijke bewoner van de gemeente Opsterland. Ruim twee derde van de respondenten komt oorspronkelijk uit elders in de provincie. Leeftijdsverdeling Tabel 2.2: verdeling leeftijd van de Opsterlanders, in % (bron: gemeente Opsterland, 1 januari 2018) 0-4 jaar 5-9 jaar jaar jaar jaar jaar 75+ Nij Beets 5,1 4,9 6,6 6,7 52,8 12,8 4,7 4,4 Opsterland 5,2 6,2 7,2 6,3 57,1 6,2 4,1 7,8 In Nij Beets is de leeftijdsgroep van het meest omvangrijk. Hierop volgt de leeftijdscategorie van jaar. Dit percentage ligt boven het Opsterlandse gemiddelde. De groep van 75+ is het minst sterk vertegenwoordigd in Nij Beets. Tabel 2.3: verdeling leeftijd van de respondenten in % jaar jaar jaar jaar jaar jaar 75 + Nij Beets Opsterland 3,4 8,6 13,2 19,5 30,9 19,9 4,4 Dorpsspiegel Nij Beets

4 Onder de respondenten is de leeftijdscategorie 45 tot en met 54 jaar het sterkst vertegenwoordigd, bijna een derde van de respondenten valt binnen deze leeftijdscategorie. Respondenten tussen de 16 en 24 jaar en ouder dan 75 zijn het minst vertegenwoordigd. De leeftijdsverdeling van de respondenten in Nij Beets wijkt hiermee aardig af van de verdeling in Opsterland als geheel. Forensen Tabel 2.4: locatie van het werk van de werkende respondenten, in % Werkt in eigen dorp Werkt elders in Opsterland Werkt buiten Opsterland Nij Beets Opsterland Het kwart van de respondenten in Nij Beets werkt in het dorp zelf. Van de overige respondenten werkt het grootste deel buiten Opsterland (59%). Dorpsspiegel Nij Beets

5 Hoofdstuk 3 Gezondheid Beoordeling gezondheidssituatie Tabel 3.1: beoordeling van de eigen gezondheid, in een rapportcijfer Gemiddeld rapportcijfer Percentage respondenten met onvoldoende (lager dan een 6) Nij Beets 7,7 7,7 4 4 Opsterland 7,6 7,8 5 3 In Nij Beets beoordeelt men de eigen gezondheid even hoger dan de rest van Opsterland met gemiddeld een 7,7. Vier procent van de respondenten in Nij Beets beoordeelt de eigen gezondheid met een onvoldoende. In Opsterland is dat percentage gemiddeld vijf procent, hier ligt Nij Beets onder. Sociale contacten en sociale isolatie Tabel 3.2: beoordeling van de sociale contacten van de respondent, in % Ik heb voldoende contact met vrienden en kennissen Ik wil met meer mensen contact hebben Er zijn mensen met wie ik goed kan praten en vertrouwen Ik voel me wel eens alleen nee Ja Nooit Soms Vaak Soms Nij Beets Opsterland 7,7 (2013: 3,7%) 25,4 (2013: 17,3%) 1,5 (2013: 1,6%) 32 (2013: 39,1%) 2,2 (2013: 1,6%) 26,4 (2013: 21,8%) In vergelijking met het Opsterlandse gemiddelde zijn er meer respondenten in Nij Beets die aangeven niet voldoende contact te hebben met vrienden en kennissen. Daarnaast geven relatief meer respondenten in Nij Beets aan zich vaak of soms alleen te voelen (4 en 30 procent). Tabel 3.2b: beoordeling van de sociale contacten van de respondent, in aantallen en %, uitgesplitst naar leeftijdscategorie Leeftijd Ik heb voldoende contact met vrienden en kennissen Ik wil met meer mensen contact hebben Er zijn mensen met wie ik goed kan praten en vertrouwen Ik voel me wel eens alleen nee Ja Nooit Soms Vaak Soms 16 t/m t/m t/m t/m t/m t/m jaar en ouder Uit bovenstaande tabel blijkt dat 36 procent van de jongeren van 16 t/m 24 jaar zich soms alleen voelt. Van deze groep voelt 9 procent zich vaak alleen. Ook geeft 35 procent aan graag met meer mensen contact te willen hebben. Bij de groep van 75 jaar en ouder voelt 35 procent zich soms alleen en 7 procent vaak. Hier geeft iets meer dan een kwart van de mensen aan meer contact te willen hebben met mensen. Dorpsspiegel Nij Beets

6 Lichamelijke beperkingen Tabel 3.3: lichamelijke beperkingen onder de respondenten, in % Lichamelijke beperkingen Nij Beets 9 12 Opsterland In vergelijking met 2013 hebben in relatieve zin minder respondenten met een lichamelijke beperking meegedaan aan het onderzoek. In 2013 was dit percentage 12 procent, in 2017 is het percentage gedaald naar 9 procent van de respondenten in Nij Beets. Dorpsspiegel Nij Beets

7 Hoofdstuk 4 De dorpen getypeerd Eigen voorzieningen binnen de dorpen Tabel 4.1: (zeer) tevreden over eigen voorzieningen in het dorp, in % Dorpskrant Dorpswebsite Contact met Plaatselijk Belang Nij Beets Opsterland Het merendeel van de respondenten in Nij Beets is tevreden over de dorpskrant, de dorpswebsite en het contact met Plaatselijk Belang. Verenigingsleven Tabel 4.2: deelname aan een vereniging, in % Politieke partij Kerk Plaatselijk Belang Vrouwenvereniging Sociaal Cultureel Werk Sportvereniging Toneelvereniging Muziekvereniging/- muziekcorps Jongerenvereniging/ jeugdsoos Ouderenvereniging / Ouderensoos Buurtvereniging Bibliotheek Anders Nij Beets Opsterland De participatie in het verenigingsleven ligt in Opsterland het hoogste bij Plaatselijk Belang (49%) en de buurtvereniging (50%). In Nij Beets is men vooral betrokken bij Plaatselijk Belang (49%) en buurtvereniging (82%). Sociale cohesie Er zijn vijf stellingen aan de respondenten voorgelegd, die gezamenlijk een typering geven van de sociale cohesie in het dorp. Omdat de antwoorden onderling sterk samenhangen, is ervoor gekozen om deze vragen samen te nemen tot de schaal sociale cohesie. Tabel 4.3: beoordeling sociale cohesie in het dorp in schaalgemiddelden Gemiddelde score in 2017 Gemiddelde score in 2013 Nij Beets 2,18 1,90 Opsterland 2,56 2,08 Let op: hoe lager de schaalscore, hoe hoger de sociale cohesie. In Nij Beets is de schaalscore gestegen ten opzichte van Dit duidt op een lagere beoordeling van de sociale cohesie. De beoordeling ligt wel hoger dan het Opsterlandse gemiddelde. Hieronder staan de resultaten voor iedere stelling afzonderlijk gepresenteerd. Hierbij wordt weer gewoon met percentages gewerkt, waarbij een hoger percentage duidt op meer sociale cohesie: Tabel 4.4 (helemaal) eens met de stelling Ik ben gehecht aan mijn dorp, in % Nij Beets Opsterland 77 71,6 Dorpsspiegel Nij Beets

8 Het percentage respondenten in Nij Beets dat gehecht is aan het dorp is in vergelijking met 2013 gestegen met 10 procent. Tabel 4.5: (helemaal) eens met de stelling Ik woon in een dorp waar veel saamhorigheid is, in % (helemaal) eens met de stelling in 2017 (helemaal) eens met de stelling in 2013 (helemaal) eens met de stelling in 2009 Nij Beets Opsterland In vergelijking met 2013 is het percentage respondenten dat van mening is dat Nij Beets een dorp is met veel saamhorigheid, gedaald met een procent. Tabel 4.6: (helemaal) eens met de stelling Ik voel me thuis bij de mensen die in mijn dorp wonen, in % (helemaal) eens met de stelling in 2017 (helemaal) eens met de stelling in 2013 (helemaal) eens met de stelling in 2009 Nij Beets Opsterland Het merendeel van de respondenten in Opsterland (88%) voelt zich thuis bij de mensen die in het dorp wonen, in Nij Beets is dit percentage hoger met 95%. Dit percentage is gestegen ten opzichte van 2013 en Tabel 4.7: (helemaal) eens met de stelling Als ik iemand nodig heb, dan is er in het dorp iemand die ik daarvoor kan vragen, in % Nij Beets Opsterland 88 86,7 Over het algemeen kunnen de respondenten in Nij Beets iemand in het dorp vragen als ze hulp nodig hebben. Bij deze vraag heeft 96 procent van de respondenten aangegeven het (helemaal) eens te zijn met de stelling. Tabel 4.8: (helemaal) eens met de stelling Ik voel me verantwoordelijk voor mijn dorp, in % Nij Beets Opsterland 77 69,1 In Nij Beets voelt 88 procent van de respondenten zich verantwoordelijk voor het eigen dorp. Dit percentage ligt boven het Opsterlands gemiddelde (77%), en is met 10 procent gestegen ten opzichte van Beoordeling leefomgeving Tabel 4.9: beoordeling voor de leefomgeving, in een rapportcijfer Gemiddelde score in 2017 Gemiddelde score in 2013 Nij Beets 7,7 7,6 Opsterland 7,7 7,6 De respondenten in Nij Beets beoordelen hun leefomgeving hoog met een 7,7. Dit is gelijk met het gemiddelde in Opsterland. Dorpsspiegel Nij Beets

9 Hoofdstuk 5 Veiligheid Gevoelens van onveiligheid Tabel 5.1: (helemaal) eens met de stelling Ik voel me wel eens onveilig in mijn dorp, in % (Helemaal) mee eens (helemaal) mee oneens Nij Beets Opsterland De percentages van respondenten die het oneens zijn met de stelling is gestegen omdat de antwoordcategorie niet mee eens, niet mee oneens in de huidige dorpsspiegel niet was opgenomen. Met de stelling Ik voel me wel eens onveilig in het dorp is 16 procent van de respondenten het eens. Dit is in vergelijking met het Opsterlands gemiddelde lager. Oorzaken onveiligheidsgevoelens Tabel 5.2: oorzaken onveiligheidsgevoelens, in aantallen en % Verkeer (situatie) Verlichting Verloedering openbare ruimte Overlast Risico slachtoffer worden van criminaliteit Risico slachtoffer te worden van geweld Anders Nij Beets 12% 12% 15% 7% 23% 4% 10% Opsterland 23% 14% 13% 14% 16% 4% 7% De onveiligheidsgevoelens hangen het meest samen met het risico om slachtoffer te worden van criminaliteit (23%). Bij de optie anders worden slechte wegen genoemd, dat drukke verkeersplekken beter moeten worden ingericht voor voetgangers en fietsers en geven respondenten gevallen van intimidatie/vernieling/overlast aan. Verkeers(on)veiligheid Tabel 5.3: (zeer) tevreden over de verkeersveiligheid in het dorp, in % In directe woonomgeving In de kern/centrum dorp In buitengebied van het dorp Nij Beets Opsterland Driekwart van de respondenten in Nij Beets is tevreden over de verkeersveiligheid in de directe woonomgeving. Nog meer respondenten zijn tevreden over de veiligheid in de kern/centrum van het dorp (84%). Hoofdstuk 6 Voorzieningen Dorpshuis en multifunctioneel centrum Tabel 6.1: (zeer) tevreden over dorpshuis en (helemaal) eens met de stelling Een dorpshuis of multifunctioneel centrum is onmisbaar voor mijn dorp, in % (zeer) tevreden over dorpshuis Dorpshuis/MFC onmisbaar Nij Beets Opsterland In vergelijking met 2013 is men in Nij Beets minder tevreden over het dorpshuis, een daling van 45 procent. Van de respondenten is 93 procent van mening dat het dorpshuis onmisbaar is. Dit is een daling van 2 procent ten opzichte van Dorpsspiegel Nij Beets

10 Peuteropvang Tabel 6.2: tevredenheid over de peuteropvang in de gemeente, in % (zeer) tevreden (zeer) ontevreden Nij Beets Opsterland 93 7 De tevredenheid over de peuteropvang ligt in Nij Beets met 89 procent hoog. Basisonderwijs Tabel 6.3: tevredenheid over het basisonderwijs in de gemeente, in % (zeer) tevreden (zeer) ontevreden Nij Beets 96 4 Opsterland 96 4 Van de respondenten is 96 procent (zeer) tevreden over het basisonderwijs. Medische voorzieningen Tabel 6.4: tevredenheid over de medische voorzieningen in de gemeente, in % (zeer) tevreden (zeer) ontevreden Nij Beets 98 2 Opsterland 96 4 Van de respondenten is 98 procent (zeer) tevreden over de medische voorzieningen. Voorzieningen voor ouderen en gehandicapten Tabel 6.5: respondenten die vinden dat er voldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten zijn om zelfstandig in het dorp te blijven wonen, in % Voldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten Nij Beets Opsterland 51 43,0 Slechts 15 procent van de respondenten in Nij Beets vinden dat er voldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten zijn in het dorp. Dit ligt onder het gemiddelde van alle Opsterlandse dorpen. Tabel 6.6: ontbrekende aspecten bij onvoldoende voorzieningen voor ouderen en gehandicapten om zelfstandig in het dorp te blijven wonen, in % Kwaliteit Kwaliteit Kwaliteit Kwaliteit en Kwaliteit Kwaliteit Anders, en en aanbod en aanbod aanbod en aanbod en aanbod namelijk aanbod woningen zorg activiteiten voorzieningen* vervoer informatie en advies Nij Beets Opsterland Opsterland * Voorzieningen: klussendienst, personenalarmering, maaltijdservice, woningaanpassing Het merendeel van de respondenten die ontevreden is over de voorzieningen voor ouderen en gehandicapten (28%) geeft aan dat het ontbreekt aan kwaliteit en aanbod van woningen. Hierna ontbreekt het volgens de respondenten vooral aan kwaliteit en aanbod van vervoer (19%). Bij de optie anders werden de slechte wegen genoemd. Dorpsspiegel Nij Beets

11 Dorpssteunpunt Om de bekendheid van het dorpssteunpunt in kaart te brengen is de respondenten gevraagd of zij bekend zijn met het dorpssteunpunt, en of er gebruik van gemaakt wordt. Tabel 6.7 bekendheid met dorpssteunpunt in eigen dorp, in % Nee Ja, ik heb er wel eens gebruik van gemaakt Ja, maakt geen gebruik van dorpssteunpunt Nij Beets Opsterland In Nij Beets is minder dan de helft van de respondenten bekend met het dorpssteunpunt. Hiervan heeft echter niemand er eens gebruik van gemaakt. Bibliotheek Tabel 6.8: tevredenheid over de bibliotheek in de gemeente, in % Bibliotheek (zeer) tevreden (zeer) ontevreden Nij Beets Opsterland Van de respondenten is 88 procent (zeer) tevreden over de bibliotheek. Sportvoorzieningen Tabel 6.9: tevredenheid over de sportvoorzieningen in de gemeente, in % (zeer) tevreden (zeer) ontevreden Nij Beets Opsterland 92 8 De tevredenheid in Nij Beets over de sportvoorzieningen ligt hoog, 85 procent van de respondenten geeft aan (zeer) tevreden te zijn. Culturele voorzieningen Tabel 6.10: tevredenheid over de culturele voorzieningen in de gemeente, in % (zeer) tevreden (zeer) ontevreden Nij Beets Opsterland Over de culturele voorzieningen in de gemeente, zoals theater en podia, zijn in Nij Beets in vergelijking met de Opsterlandse gemiddelden relatief minder respondenten (zeer) tevreden (69%). Dagelijkse boodschappen Tabel 6.11: tevredenheid over het doen van dagelijkse boodschappen in de regio, in % (zeer) tevreden (zeer) ontevreden Nij Beets 95 5 Opsterland 92 8 In Nij Beets zijn de respondenten met 95 procent tevredenheid erg te spreken over de mogelijkheid voor dagelijkse boodschappen. Recreatie en toerisme Tabel 6.12: tevredenheid over de recreatieve voorzieningen in de gemeente, in % (zeer) tevreden (zeer) ontevreden Nij Beets Opsterland Dorpsspiegel Nij Beets

12 Het merendeel van de respondenten is (zeer) tevreden over de recreatieve voorzieningen in de gemeente. (openbaar) Vervoer Tabel 6.13: respondenten die soms of vaak gebruik maken van het (openbaar) vervoer, in % Openbaar vervoer Buurtbus Plusbus WMO-taxi Nij Beets Opsterland In Nij Beets worden het openbaar vervoer (22%) en de buurtbus (17%) het meest gebruikt. Tabel 6.14: (zeer) tevreden over de vervoersmogelijkheden, % Openbaar vervoer Buurtbus Plusbus WMO-taxi Nij Beets Opsterland De tevredenheid over de vervoersmogelijkheden is in Nij Beets erg hoog, maar bij het openbaar vervoer en de buurtbus ligt de tevredenheid wel onder het Opsterlandse gemiddelde. Missen van een voorziening Tabel 6.15: respondenten die aangeven voorzieningen te missen in eigen dorp, in % en het soort voorzieningen % mist een voorziening in 2017 % mist een voorziening in 2013 Gemiste voorziening, meest genoemd Gemiste voorziening, vaak genoemd Nij Beets Multifunctioneel centrum Sportvoorzieningen Opsterland Verscheidenheid aan Geldautomaat, sporthal, winkels verzamelpunt plastic afval In Nij Beets mist 60 procent van de respondenten een voorziening in het dorp. Als gemiste voorziening wordt het vaakst een multifunctioneel centrum genoemd, daarna sportvoorzieningen. Verder werd ook nog een aantal keren genoemd dat men een gezellig centrum mist en er een gebrek aan horeca is, betere busverbinding (ook buiten schooltijden om), leuke ontmoetingsplekken. Hoofdstuk 7 De fysieke omgeving Straatverlichting Tabel 7.1: (zeer) tevreden over de straatverlichting binnen de kern en in het buitengebied van het dorp, in % Binnen de kern In het buitengebied Nij Beets Opsterland 91,2 92,2 66,0 64,7 Over de straatverlichting is men in Nij Beets erg tevreden over de verlichting binnen de kern. Over de verlichting in het buitengebied zijn minder respondenten tevreden. Groenvoorzieningen Tabel 7.2: (zeer) tevreden over de groenvoorziening in het dorp, in % Kwaliteit/onderhoud Hoeveelheid en spreiding Nij Beets Opsterland Dorpsspiegel Nij Beets

13 De tevredenheid over de groenvoorziening in Nij Beets is gedaald ten opzichte van Wegen, fietspaden en wandelpaden/trottoirs Tabel 7.3: (zeer) tevreden over het onderhoud van wegen, fietspaden en wandelpaden in het dorp, in % Wegen Fietspaden Wandelpaden/trottoirs Nij Beets Opsterland Over het onderhoud van wegen zijn de respondenten in Nij Beets minder tevreden dan het Opsterlandse gemiddelde. Over het onderhoud van wegen is 57 procent (zeer) tevreden, over het onderhoud van fietspaden 69 procent en als het gaat om onderhoud van wandelpaden en trottoirs is 60 procent van de respondenten in Nij Beets (zeer) tevreden. Parkeren Tabel 7.4: (zeer) tevreden over de parkeermogelijkheden in het dorp, in % In directe woonomgeving In de kern/centrum van Buiten de bebouwde kom dorp Nij Beets Opsterland Het merendeel van de respondenten in Nij Beets is tevreden over de parkeermogelijkheden in het dorp. Gladheidsbestrijding Tabel 7.5: (zeer) tevreden over de gladheidsbestrijding in de gemeente, in % In directe woonomgeving In de kern/centrum van Buiten de bebouwde kom dorp Nij Beets Opsterland De tevredenheid over de gladheidsbestrijding in de gemeente is onder de respondenten in Nij Beets hoger dan het Opsterlandse gemiddelde in de directe woonomgeving. Bij de andere gebieden is men minder tevreden in Nij Beets ten opzichte van het Opsterlandse gemiddelde. Hoofdstuk 8 Relatie met de gemeente Gemeentelijke dienstverlening Tabel 8.1: (zeer) tevreden over enkele aspecten van de relatie met de gemeente, in % Betrekken inwoners bij plannen en beleid Het nakomen van afspraken Nij Beets Opsterland 59,2 73,8 66,4 72,5 Informatieverstrekking Bereikbaarheid van Dienstverlening ambtenaren Nij Beets Opsterland 82, ,0 78,4 87,0 88,3 Dorpsspiegel Nij Beets

14 De respondenten in Nij Beets zijn over het algemeen zeer tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Op het gebied van het nakomen van afspraken en bereikbaarheid van ambtenaren is men wel minder tevreden dan het Opsterlandse gemiddelde. Brandweer en ambulance Tabel 8.2: (zeer) tevreden over brandweer en ambulance in de gemeente, in % Brandweer Ambulance Nij Beets Opsterland In Nij Beets is men net als in de rest van Opsterland (zeer) tevreden over de brandweer en de ambulance in de gemeente. Politie Tabel 8.3: (zeer) tevreden over politie in de gemeente, in % Politie Nij Beets Opsterland 76 83,6 De tevredenheid over de politie is hoog. Sinds 2013 is de tevredenheid wel gedaald (-15%). Dorpsspiegel Nij Beets

15 Hoofdstuk 9 Wonen in Opsterland Soort woning Tabel 9.1: woonsituatie van de respondenten, in % Seniorenwoning Seniorenwoning met faciliteiten op beg.grond Verpleegverzorgingshuis Serviceflat / aanleunwoning Vrijstaande woning Twee onder één kap woning Rijtjeswoning Appartement / etagewoning/flat Nij Beets Opsterland 1 1 0,2 0, In Opsterland woont 60 procent van de respondenten in een vrijstaande woning. In Nij Beets woont maar liefst 84 procent van de respondenten in een vrijstaande woning. Huur- of koopwoning Tabel 9.2: woonachtig in huur- of koopwoning, in % Koopwoning Huurwoning Nij Beets Opsterland De verdeling tussen de respondenten die woonachtig zijn in een koopwoning en de respondenten die woonachtig zijn in een huurwoning is anders dan het Opsterlands gemiddelde. In Nij Beets is de verdeling: 88 procent (koopwoning) om 12 procent (huurwoning). In Opsterland is de verdeling: 83 procent (koopwoning) om 14 procent (huurwoning). Beoordeling woning Tabel 9.3: beoordeling woning, in een rapportcijfer Gemiddeld rapportcijfer in Gemiddeld rapportcijfer in Gemiddeld rapportcijfer in Nij Beets 8,2 8,0 8,0 Opsterland 8,0 8,0 7,9 Het gemiddelde rapportcijfer waarmee de respondenten in Opsterland de eigen woning beoordelen is een 8,0. In Nij Beets ligt dit cijfer iets hoger met een 8,2. Anders Verhuisplannen Tabel 9.4: respondenten met verhuisplannen, in aantallen en in procenten Verhuisplannen 2017 in aantallen Verhuisplannen 2017 in procenten Verhuisplannen 2013 in procenten Nij Beets Opsterland Bijna een vijfde van de Opsterlanders denkt erover om te gaan verhuizen. In Nij Beets ligt dit percentage hoger met 20 procent. In 2013 hadden relatief minder respondenten in Nij Beets verhuisplannen; toen dacht 12 procent van de respondenten erover om te gaan verhuizen. Verhuisbestemming Tabel 9.5: verhuisbestemming van de respondenten met verhuisplannen, in % Binnen dorp In één van de 3 grotere kernen In één van de kleinere kernen Buiten de gemeente Weet ik nog niet Nij Beets Opsterland 40 7,5 4 16,5 32 Dorpsspiegel Nij Beets

16 Ruim twee vijfde van de respondenten in Nij Beets met verhuisplannen wil binnen het dorp blijven wonen. Bijna een vijfde geeft aan binnen één van de grotere kernen te willen blijven. De rest van de respondenten met verhuisplannen zijn evenredig verdeeld over de overige categorieën. Hoofdstuk 10 De dorpen in de toekomst Voor- of achteruitgang dorpen? Tabel 10.1: voor/achteruitgang van het dorp in de afgelopen jaren, in % Vooruit Achteruit Gelijk gebleven Uitkomst in Verwachting Uitkomst in Verwachting Uitkomst in Verwachting 2017 in in in 2013 Nij Beets Opsterland Iets minder respondenten zijn van mening dat Nij Beets vooruit is gegaan, dan in 2013 verwacht werd. Als reden voor vooruitgang van de afgelopen jaren werd vooral het openen van het polderhoofdkanaal genoemd. Respondenten zijn van mening dat de leefbaarheid van het dorp hierdoor is verbeterd door een toename aan toeristen en gezelligheid. Verder zijn respondenten erg blij dat de supermarkt in het dorp is blijven bestaan. Ten slotte gaven een aantal respondenten aan dat de wegen zijn verbeterd. Bijna een derde van de respondenten is van mening dat het dorp achteruit is gegaan, meer dan in 2013 verwacht hadden. Als redenen hiervoor worden voornamelijk het gebrek aan woningbouw genoemd. Verder is men van mening dat de faciliteiten als scholen leeglopen. Men is van mening dat er meer geïnvesteerd moet worden in voorzieningen. Ten slotte wordt slecht wegenonderhoud genoemd. Verwachte toekomstige ontwikkeling Tabel 10.2: verwachting voor- of achteruitgang van het dorp voor de komende jaren, in % Vooruit Achteruit Dorp blijft gelijk Nij Beets Opsterland Ruim een kwart van de respondenten geeft aan te verwachten dat het dorp vooruit zal gaan. De respondenten hebben als reden hiervoor genoemd te hopen dat er een samenwerkingsverband voor de scholen zal ontstaan, zodat deze kan blijven. Men verwacht ook meer recreatievaart en hoopt dat de opening van het kanaal een positieve impuls geeft op het gebied van vernieuwing en aantrekkingskracht voor (jonge) mensen. Bijna een kwart van de respondenten geeft aan te verwachten dat het dorp achteruit zal gaan. Hier wordt onder andere genoemd dat respondenten bang zijn dat veel initiatieven het niet gaan redden. Het aantal vrijwilligers en jongeren in het dorp neemt terug, wegen worden slecht onderhouden en er is niet genoeg woningbouw. Toerisme Tabel 10.3: mening van de respondenten over het aantrekken van toeristen naar het dorp, in % Meer toeristen aantrekken: (helemaal) mee eens Nij Beets 78 Opsterland 52 Maar liefst 78 procent van de respondenten in Nij Beets is van mening dat het dorp meer toeristen zou mogen aantrekken. Groei van het dorp Tabel 10.4: mening van de respondenten over het aantal inwoners en het aantal woningen in het dorp, in % Ik ben tevreden zoals het is, als het gaat om: Dorpsspiegel Nij Beets

17 Inwoners Woningen Nij Beets Opsterland Het merendeel van de Opsterlanders geeft aan tevreden te zijn over het huidige aantal inwoners. Slechts 35 procent van de respondenten zijn tevreden over het aantal woningen. Dorpsspiegel Nij Beets

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Dorpsanalyse -Olterterp 1, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dorpsanalyse Bakkeveen

Dorpsanalyse Bakkeveen Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Dorpsanalyse 1 Beetsterzwaag, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Dorpsanalyse Wijnjewoude

Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Beetsterzwaag, april 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Aantal inwoners en respondenten... 4 Aantal inwoners...

Nadere informatie

Dorpsanalyse Nij Beets

Dorpsanalyse Nij Beets Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Jonkerslân

Dorpsanalyse Jonkerslân Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Hemrik. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyse Hemrik. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Tijnje. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyse Tijnje. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Lippenhuizen

Dorpsanalyse Lippenhuizen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Langezwaag

Dorpsanalyse Langezwaag Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Frieschepalen

Dorpsanalyse Frieschepalen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Terwispel

Dorpsanalyse Terwispel Dorpsanalyse Dorpsspiegel Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2 DE

Nadere informatie

Dorpsanalyse Wijnjewoude

Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Gorredijk

Dorpsanalyse Gorredijk Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsanalyse Ureterp. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyse Ureterp. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyse Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 4 Aantal inwoners... 4 De respons... 4 HOOFDSTUK 2

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels 2013-2014 Vragenlijst 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons 2 Bijlage A. Enquête Dorpsspiegel gemeente 2013 Vier spelregels bij het invullen 1. De vragenlijst moet

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Wmo Opsterland 2009

Belevingsonderzoek Wmo Opsterland 2009 Belevingsonderzoek Wmo psterland 2009 Beetsterzwaag, juni 2010 INHUDSPGAVE Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 nderzoeksverantwoording... 4 1.1 De vragenlijst... 4 1.2 Steekproef... 4 1.3 Verspreiding... 4 1.4

Nadere informatie

Dorpsanalyses. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen

Dorpsanalyses. Dorpsspiegels Opsterland Beetsterzwaag, oktober Joke van der Veen Dorpsanalyses Dorpsspiegels Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, oktober 2018 Joke van der Veen INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 1 BASALE GEGEVENS OPSTERLAND... 5 Bevolkingsdichtheid en woningdichtheid...

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Basisanalyse. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Basisanalyse. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Basale gegevens Opsterland 7 Bevolkingdichtheid en woningdichtheid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek In deze bijlage worden alle resultaten van de vragen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Ter verbetering van de leefbaarheid in Oostrum vragen wij 15 minuten van uw tijd. Deze enquête heeft tot

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Burgerpeiling Zederik

Burgerpeiling Zederik Burgerpeiling Zederik Leefbaarheid en voorzieningen volgens inwoners De gemeente Zederik vindt het belangrijk om bij het opstellen van haar gemeentelijk beleid de mening van burgers te peilen. Het Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: xx In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. We vragen u daarover een oordeel te geven door middel van een rapportcijfer op

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst In deze bijlage worden alle resultaten van de

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2018 Wijk- en buurtmonitor 2018 Engelen Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich in de

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1 Dorpnr.: 1 Leefbaarheidsenquête In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. Hier kunt u een oordeel over geven door middel van een cijfer van 1 (zeer negatief) t/m 10

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie.

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie. Vragenlijst Dorpsvisie Zevenhuizen Deze vragenlijst is opgezet als voorbereiding op de dorpsvisie. (Deze enquete is ook in te vullen via de site www.7huizen.nl) Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Empel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Empel Empel ligt ten noordoosten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit een ouder en een nieuwer gedeelte. De eerste woningen zijn in 1946 gebouwd. Deze oorspronkelijke kern

Nadere informatie

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen noord. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen noord Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Mill en Sint Hubert Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid 2016

Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Onderzoek & Statistiek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Raadsnummer Datum 6 november 2017 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Versie

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek

Leefbaarheidsonderzoek Leefbaarheidsonderzoek Horst aan de Maas Dorpsgesprek 2: Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Lottum, Swolgen, Tienray 24 september 2009 Judith Godijn en Sonja Lubbers Programma dorpsgesprek 19.30 uur: Welkom

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Beesd, oktober 2017 - 2 - Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Resultaten enquête woonbehoeften Beesd 4 Enquête woonbehoeften Beesd 12 Beesd voor Elkaar 18 - 3 - Voorwoord

Nadere informatie

4.0 De resultaten van het Enquête onderzoek

4.0 De resultaten van het Enquête onderzoek 4.0 De resultaten van het Enquête onderzoek 4.1 Wie hebben meegedaan aan de enquête? Aan het enquête onderzoek voor de structuurvisie van Hoogland hebben in totaal 408 inwoners van Hoogland meegedaan.

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek In deze bijlage worden alle resultaten

Nadere informatie

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL GRAVE PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Grave Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. Krachtig Winssen 20 September 2017 1. Krachtige Kernen 2. Diepte-interviews 3. Exploratieve workshop

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert

Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Wijk- en buurtmonitor 2018 Muntel/Vliert Ten noorden van de Binnenstad ligt de wijk Muntel/Vliert. Deze wijk bestaat uit drie verschillende buurten: de Muntel, de Vliert en Orthenpoort. De wijk telt bijna

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft

Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft Beleving openbare ruimte Tanthof Delft Onderzoek uitgevoerd door PPBnootdorp in opdracht van de gemeente Delft december 2018 1. Respons 1. Respons Bent u man of vrouw? Wat is de samenstelling van uw huishouden?

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem In deze bijlage worden alle resultaten van de vragen

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL CUIJK PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Cuijk Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE ENQUÊTE DORPSRAAD ROSSUM LEMSELO VOLTHE 2012 1 Nu en in de nabije toekomst: wat leeft er bij u? Januari 2012 Geachte inwoner(s)

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid

Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Zelfredzaamheid Eenzaamheid Financiële zelfredzaamheid Participatie - Leefbaarheid - Veiligheid Uitgevoerd door Dimensus Monitor Sociale Kracht De Bilt 2015 1/38 Onderzoeksbeschrijving De Monitor Sociale

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid en bevolkingskrimp: Groningers waarderen leefbaarheid positief, al zien ze wel achteruitgang

Leefbaarheid en bevolkingskrimp: Groningers waarderen leefbaarheid positief, al zien ze wel achteruitgang Leefbaarheid en bevolkingskrimp: Groningers waarderen leefbaarheid positief, al zien ze wel achteruitgang In de provincie Groningen bevinden zich drie krimpregio s: De Eemsdelta, De Marne en Oost- Groningen.

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Enquete feedback avond 25 oktober 2018

Enquete feedback avond 25 oktober 2018 Enquete feedback avond 25 oktober 2018 Enquete feedback avond Avond indeling: 20.00 Van 20.00 tot 20.45 Van 20.45 tot 21.00 Van 21.00 tot 21.30 Van 21.30 tot 22.00 22.00 Aanvang Presentatie enquete uitkomsten

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland

Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Wijk- en buurtmonitor 2018 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Stichtse Vecht Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 Definitief 11 augustus 201 DATUM 11 augustus 201 TITEL Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE

RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE FEBRUARI 2017 De samenstelling van de enquête Beschrijvend en specifiek Meerkeuze en open vragen Positieve en verbeter punten Betrouwbaar totaalbeeld Met elkaar naar oplossingen

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie