RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE MICHAËLSCHOOL, LOCATIE HET DOK VSO-ZMOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE MICHAËLSCHOOL, LOCATIE HET DOK VSO-ZMOK"

Transcriptie

1 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE MICHAËLSCHOOL, LOCATIE HET DOK VSO-ZMOK Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 03XK-2 Arrangementsnummer : Onderzoek uitgevoerd op : 2 november 2010 Conceptrapport verzonden op : 6 december 2010 Rapport vastgesteld te Eindhoven op 8 februari 2011 HB /12 Documentnummer: H

2 Pagina 2 van 11

3 1. INLEIDING De Inspectie van het Onderwijs heeft op 2 november 2010 een onderzoek uitgevoerd op de Michaëlschool, locatie VSO Het Dok, in Eindhoven om na te gaan of er sprake is van tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs en de naleving van wet- en regelgeving. Aanleiding Tijdens een kwaliteitsonderzoek op 30 maart 2009 stelde de inspectie tekortkomingen vast in de aspecten kwaliteitszorg, systeem van leerlingenzorg, functionaliteit handelingsplanning, tijd, didactisch handelen en schoolklimaat. Ook constateerde de inspectie toen drie tekortkomingen in het kader van de naleving van wettelijke voorschriften. De bevindingen van het onderzoek staan beschreven in het inspectierapport dat is vastgesteld op 25 juni De inspectie beoordeelde de kwaliteit van het onderwijs als zwak en intensiveerde het toezicht. In het kader hiervan voert de inspectie nu een onderzoek uit om na te gaan of de eerder vastgestelde tekortkomingen zijn opgeheven. Toezichthistorie Het Dok bestaat sinds De locatie biedt onderwijs aan cliënten van de afdeling forensische jeugdpsychiatrie van de GGZ Eindhoven en aan cliënten die door de GGZ ambulant worden begeleid. Het gaat daarbij om jongeren van 16 tot en met 20 jaar die onderwijsbelemmeringen ondervinden als gevolg van psychische problemen en/of een psychiatrische stoornis. In 2006 voerde de inspectie op Het Dok een nulmeting uit en constateerde zij dat de meeste kwaliteitsaspecten nog onvoldoende uit de verf kwamen. De bevindingen van deze nulmeting staan beschreven in het inspectierapport dat is vastgesteld op 20 september In maart 2009 zag de inspectie vooruitgang ten opzichte van 2006, maar van een basiskwaliteit was nog geen sprake. In maart en september 2010 vonden voortgangsgesprekken plaats in het kader van geïntensiveerd toezicht. Onderzoeksopzet Deze rapportage is gebaseerd op: - Onderzoek en analyse van documenten over de school, onder andere de schoolgids 2010/2011, het plan van aanpak 2009/2010 en een evaluatie daarvan, het activiteitenplan 2010/2011, de groepsplannen 2010/2011 en de resultaten van recente tevredenheidonderzoeken onder ouders en leerlingen; - Onderzoek op locatie, waarbij de inspectie: Leerlingendossiers, handelingsplannen en enkele actuele beleidsdocumenten met betrekking tot leerlingenzorg, aanbod en veiligheid heeft bestudeerd; de onderwijspraktijk heeft geobserveerd; gesprekken heeft gevoerd met de directie, leden van de commissie voor de begeleiding, leerlingen en leraren. Uit het waarderingskader onderzocht de inspectie de basisset van indicatoren. Om het belang van de kwaliteitszorg te benadrukken in relatie tot het borgen en verder ontwikkelen van de gerealiseerde basiskwaliteit, voegde zij de indicatoren uit het aspect 'cyclisch proces van kwaliteitszorg' aan het onderzoek toe. Pagina 3 van 11

4 Na afloop van het onderzoek besprak de inspectie de bevindingen met de directie van de school. Daarbij was de vertegenwoordiger van het bevoegd gezag aanwezig. Toezichtkader De inspectie heeft zich bij haar onderzoek gebaseerd op het toezichtkader speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs In het jaarwerkplan verantwoordt de inspectie welke wettelijke aspecten zijn onderzocht. De documenten zijn te vinden op Opbouw rapport In hoofdstuk 2 staan de bevindingen uit het onderzoek op het gebied van de onderwijskwaliteit en de wettelijke voorschriften. Daarop volgt een beschouwing met een toelichting op tekortkomingen en waar mogelijk in samenhang een beschrijving van de schoolontwikkeling. Hoofdstuk 3 geeft het toezichtarrangement weer. Pagina 4 van 11

5 2. BEVINDINGEN Michaëlschool, locatie Het Dok 2.1 Kwaliteits- en nalevingsprofiel In onderstaande tabel vermeldt de inspectie welke indicatoren in dit onderzoek zijn betrokken en tot welke bevindingen het onderzoek heeft geleid. De nummering in de tabellen verwijst naar het volledige waarderingskader (voortgezet) speciaal onderwijs. De bevindingen zijn weergegeven in de vorm van een score. De score geeft aan in welke mate de betreffende indicator gerealiseerd is. De inspectie heeft daarnaast onderzocht of wordt voldaan aan de naleving van enkele wettelijke voorschriften. Legenda: 1. slecht 2. onvoldoende 3. voldoende 4. goed 5. niet te beoordelen (alleen bij opbrengsten) Cyclisch proces kwaliteitszorg 1.1 De school heeft inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. 1.2 De school hanteert een onderwijsconcept dat aansluit bij haar leerlingenpopulatie. 1.3 De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten. 1.4 De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen. 1.5 De school evalueert regelmatig de leerlingenzorg. 1.6 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. 1.7 De school borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen en de leerlingenzorg. 1.8 De school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over de gerealiseerde kwaliteit van haar onderwijs. Systeem van leerlingenzorg 3.1 De commissie voor de begeleiding bepaalt de onderwijsrelevante beginsituatie van de leerlingen. 3.3 De school stelt een handelingsplan vast in overeenstemming met de ouders. 3.5 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen. 3.8 De commissie voor de begeleiding evalueert de uitvoering van het handelingsplan. Functionaliteit handelingsplanning 4.1 De leerinhouden komen overeen met de afspraken in de documenten voor handelingsplanning. Pagina 5 van 11

6 Leerstofaanbod 5.1 De school hanteert een leerstofaanbod voor de schoolse vakken. 5.4 Het leerstofaanbod sluit aan op het uitstroomperspectief van de leerlingen. 5.5 Het leerstofaanbod maakt het mogelijk gericht in te spelen op verschillen tussen leerlingen. Onderwijstijd 6.3 De teamleden maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd. 6.4 De school stemt de hoeveelheid tijd af op de onderwijsbehoeften van (individuele) leerlingen. (Ortho)pedagogisch handelen 7.2 De teamleden gaan op een respectvolle wijze met de leerlingen om. 7.4 De teamleden handhaven de gedragsregels. 7.6 De teamleden stemmen hun (ortho)pedagogisch handelen af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. (Ortho)didactisch handelen 8.2 De leraren leggen duidelijk uit. 8.4 De leraren stimuleren de leerlingen tot denken. 8.5 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. 8.7 De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de onderwijsbehoeften van de leerling. Actieve en zelfstandige rol leerlingen 9.1 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. 9.3 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun leerproces, die past bij hun ontwikkelingsniveau. Schoolklimaat 10.1 De school heeft inzicht in de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op school voordoen De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om de school De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op afhandeling van incidenten in en om de school De leerlingen en de teamleden voelen zich aantoonbaar veilig op school De ouders tonen zich betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt. Opbrengsten 11.4 De resultaten van de leerlingen aan het eind van de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingen mag worden verwacht. 5 Wet- en regelgeving De school heeft de vastgestelde schoolgids aan de inspectie toegestuurd (WEC, artikel 27). De school heeft het vastgestelde schoolplan aan de inspectie toegestuurd (WEC, artikel 27). De onderwijstijd voldoet aan de wettelijke voorschriften (WEC, artikel 11). ja nee Pagina 6 van 11

7 2.2 Beschouwing Algemeen beeld De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op Het Dok van voldoende niveau is. Zij baseert haar oordeel op de beslisregel die zij toepast op het aspect systeem van leerlingenzorg. Drie van de vier normindicatoren uit dit aspect waardeert zij met een voldoende. De afgelopen jaren heeft de school hard gewerkt om de tekortkomingen die de inspectie bij eerdere onderzoeken vaststelde, op te heffen. In diverse opzichten hebben deze inspanningen resultaat gehad. Een aantal verbetertrajecten zijn nog in een afrondende fase. Dat geldt bijvoorbeeld voor de implementatie van een digitaal leerlingvolgsysteem. Het jaarplan laat zien dat de school zich bewust is van noodzakelijke vervolgstappen. Werkgroepen zetten zich in voor verdere kwaliteitsontwikkeling, waarbij zij getuigen van een op opbrengsten gerichte aanpak. De inspectie heeft één tekortkoming vastgesteld in de naleving van wettelijke voorschriften. Een actueel schoolplan ontbreekt. Toelichting Cyclisch proces kwaliteitszorg Op het gebied van kwaliteitszorg heeft de school zich ten opzichte van 2009 sterk verbeterd. De inspectie constateerde toen dat de school slechts bij twee van de acht indicatoren aan de basiseisen voldeed. Nu stelt zij vast dat de school beschikt over een cyclisch systeem dat nog slechts op enkele onderdelen verbetering behoeft. De school heeft kennis van de onderwijsrelevante kenmerken van haar populatie en vertaalt deze naar een onderwijsconcept en meetbare doelstellingen voor het onderwijsleerproces. De groepsplannen, die de leerroutes binnen de school beschrijven, laten zien wat de school op basis van de kenmerken van de leerlingen verstaat onder goed onderwijs en hoe zij daar in de onderwijspraktijk aan wil werken. Of zij die beoogde kwaliteit ook levert, gaat de school na aan de hand van cyclisch ingeplande tevredenheidonderzoeken en door een systematische analyse van de groepsplannen aan het einde van het schooljaar. Ook klassenbezoeken door de orthopedagogen en de locatieleider, overleggen en teambijeenkomsten geven zicht op de kwaliteit van het primaire proces. Doelen voor leerlingenzorg en opbrengsten heeft de school daarentegen in onvoldoende mate vastgelegd. Weliswaar bespreekt de commissie voor de begeleiding (CvB) regelmatig de leerlingenzorg, maar onduidelijk is wat de beoogde verwachting is waarmee zij de bevindingen vergelijkt. Zo blijkt bijvoorbeeld onvoldoende dat de inbreng van didactische deskundigheid door de CvB een aspect is dat aandacht krijgt. Dit hangt samen met het feit dat de school het voornemen een intern begeleider aan te stellen, nog niet heeft uitgevoerd. De aansturing vanuit de CvB om de kwaliteit van de handelingsplannen en het didactisch handelen te versterken, is daardoor niet optimaal. Met betrekking tot opbrengsten heeft de school een start gemaakt met het vastleggen van uitstroomresultaten. Zij is nog niet zover dat ze daar systematisch conclusies aan verbindt. Pagina 7 van 11

8 Het valt op dat de school belang hecht aan het behoud van gerealiseerde kwaliteit. Afspraken en procedures liggen vast. De school heeft een map voor nieuwe medewerkers en zij actualiseert regelmatig de mentormappen. Ook de klassenbezoeken en de daaraan gekoppelde coaching spelen in dit opzicht een belangrijke rol. Nieuwe leraren krijgen bovendien een gedegen inwerktraject. Voor een school die de laatste jaren een sterke groei gekend heeft van leerlingen en personeel is dit van groot belang, zeker gezien de zwaarte van de doelgroep. De school heeft de betrokkenheid van ouders versterkt door deze vaker telefonisch dan schriftelijk te benaderen. De schoolgids is echter een wettelijk medium waarin de school zich aan belanghebbenden moet verantwoorden. Dat doet zij op dit moment slechts summier. De effecten van verbetertrajecten en de kwaliteit van de uitstroomgegevens zijn onderbelicht. Systeem van leerlingenzorg en functionaliteit handelingsplanning Door de verbeteringen van de afgelopen jaren voldoet het systeem van leerlingenzorg op dit moment grotendeels aan de eisen van de inspectie. De school werkt nog aan de verdere kwaliteitsverbetering van de handelingsplannen en de evaluatie van de uitvoering ervan. Zij verwacht dit schooljaar de vruchten te plukken van verbeteracties die zij op deze punten heeft uitgezet. Binnen een maand na toelating beschikt de leerling over een instroomhandelingsplan, waarin de CvB de onderwijsrelevante beginsituatie heeft vastgelegd. Dit starthandelingsplan en ook de plannen die daarop volgen komen in overeenstemming met ouders en leerlingen tot stand. In de meeste gevallen staat in het handelingsplan ook het beoogde perspectief genoemd in de vorm van uitstroom naar vervolgopleiding, arbeid of dagbesteding. Dit perspectief bepaalt de leerroute die de leerling op basis van een groepsplan gaat volgen. Waar het perspectief bij de start nog onvoldoende duidelijk is, stelt de school observatiedoelen. Om de ontwikkeling van de leerlingen beter te kunnen volgen, heeft de school het aanbod voor de verschillende vaken vormingsgebieden vertaald naar meetbare doelen. Bij de theoriegroepen vallen deze doelen samen met de te verwerken leerstof van de gebruikte methodes die tot een examen leiden. Bij de praktijk- en vormingsgebieden zijn werkkaarten gemaakt en voor een deel nog in ontwikkeling. Met betrekking tot de sociale ontwikkeling is de school bezig doelen te formuleren in relatie tot een methode voor sociale vaardigheid. Ook de checklist Beroepspraktijkvorming (BPV) levert doelen die in het handelingsplan vermeld staan. Het merendeel van de doelen is inmiddels overgezet naar een digitaal leerlingvolgsysteem, dat een handelingsplan nieuwe stijl moet opleveren. Bij het nieuwe handelingsplan zal de school nadrukkelijk aandacht besteden aan de tekortkomingen die de inspectie op dit moment met betrekking tot de indicatoren 3.8 en 4.1 vaststelt. Ten eerste blijkt nu uit de plannen onvoldoende dat bij de evaluatie of doelen al of niet bereikt zijn, een analyse betrokken wordt van belemmerende en bevorderende factoren, waarop de school invloed kan uitoefenen. Voordat leraren besluiten doelen te herhalen of nieuwe doelen te stellen moet duidelijk zijn in welke mate factoren als onderwijstijd, aanbod, didactisch en pedagogisch handelen bijdragen aan een succesvolle ontwikkeling van de leerling. Ten tweede zijn de plannen op dit moment qua leerinhoud alleen bij de theorieklassen voldoende functioneel. Doordat leerlingen in die klassen met leerstofplanners werken, is het verband tussen het feitelijke aanbod en de afspraken in documenten voor handelingsplanning in de meeste gevallen traceerbaar. Pagina 8 van 11

9 Primaire proces De kwaliteit van het primaire proces is op alle aspecten grotendeels van voldoende niveau. De drie tekortkomingen die de inspectie heeft vastgesteld, vragen om een versterking van het didactisch handelen en de afstemming van de onderwijstijd. Wat positief opvalt is de goede pedagogische sfeer en in het verlengde daarvan het veilige schoolklimaat. Leerlingen en leraren met wie de inspectie gesproken heeft, bevestigen dit beeld. De school heeft met de tevredenheidonderzoeken, een leerlingenraad en het personeelsbeleid goed zicht op de gevoelens van welbevinden van leerlingen en teamleden. Zij beseft het belang hiervan, gezien de complexe doelgroep en de vele nieuwe, vaak nog onervaren leerkrachten. De inspectie heeft niet met ouders gesproken, maar kan uit de resultaten van het tevredenheidonderzoek en de handtekeningen onder de handelingsplannen opmaken dat de betrokkenheid van ouders is toegenomen. Binnen de mogelijkheden die de school heeft op het terrein van de GGZ, waaraan zij verbonden is, en met de beperking dat niet alle leerlingen zich vrij kunnen bewegen, streeft zij naar een zo breed mogelijk onderwijsaanbod. Daartoe behoren ook interne en waar mogelijk externe stages. Een nieuwe keuken voor de praktijkrichting horeca en de praktijk- en vormingskaarten om aan de hand van concrete doelen kennis en vaardigheden te ontwikkelen, zijn belangrijke aanwinsten van de afgelopen periode. Positief is bovendien dat de school het aanbod verbindt met het totale dagprogramma van de jongeren dat inspeelt op wonen, werken/leren, sociale contacten en vrije tijd. Bovendien heeft de school het aanbod voor de sociale ontwikkeling uitgebreid en heeft zij themalessen geïntroduceerd die klassikale werkvormen mogelijk maken. Leraren maken over het algemeen voldoende efficiënt gebruik van de onderwijstijd. Ook is er sprake van afstemming in tempo en op basis van individuele werkschema s. Het beleid hierachter is echter onvoldoende traceerbaar, ook niet in de groepsplannen. Te weinig blijkt op grond waarvan de keuzes voor tempo en duur voor de te bereiken doelen gemaakt worden. Ook is het de vraag of de school er leerlingen tijdens het zelfstandig werken voldoende van bewust maakt, dat tijd ertoe doet. Het didactisch handelen kent veel goede kanten, maar kan beter waar het de instructie betreft. Dat geldt vooral voor de theorielessen. De uitleg aan de individuele leerling wanneer deze zelf een vraag stelt, is zeker van voldoende niveau. Het zelfstandig werken vertoont echter te veel alleen de kenmerken van zelfstudie. Leraren kunnen de kansen om voorkennis te activeren, reflectie te bevorderen en zelfverantwoordelijk leren te stimuleren, beter benutten. Enkele leerlingen geven ook zelf aan dat zij de uitleg missen zoals zij die uit het reguliere onderwijs gewend waren. De school betrekt leerlingen bij hun handelingsplan en geeft ze de kans ambitieuze doelen te stellen. In de theoriegroepen komt het voor dat leerlingen zelf hun werk plannen. Daarnaast bevat het recent ingevoerde digitale volgsysteem doelen om de zelfredzaamheid van leerlingen te bevorderen. De effecten daarvan zijn op dit moment nog onvoldoende aantoonbaar. Net als bij indicator 6.3 geldt ook voor indicator 9.3 dat het beleid en de doelen die de school op dit punt voor ogen heeft, niet duidelijk beschreven zijn. Pagina 9 van 11

10 Opbrengsten De inspectie heeft kennis genomen van een op resultaten gerichte aanpak, maar kan niet beoordelen of de leerlingen zich daarmee aan het einde van de schoolperiode dan ook naar verwachting ontwikkeld hebben. De tekortkoming in het systeem van leerlingenzorg en het feit dat nog onvoldoende cycli van handelingsplanning zijn doorlopen, staan een verantwoording van opbrengsten in de weg. Bovendien zijn noch bij de school noch bij de inspectie normen beschikbaar om de eindresultaten van leerlingen te wegen en er een oordeel aan te verbinden. Deugdelijkheidseisen Conform artikel 27 van de WEC dient het bevoegd gezag ten minste een maal in de vier jaar het schoolplan vast te stellen en na vaststelling en instemming van de MR aan de inspectie te zenden. Het Dok beschikt op dit moment over een schoolplan 2006/2010, dat bij de start van schooljaar 2006/2007 voor vier jaar is vastgesteld. Het bevoegd gezag heeft verzuimd per 1 september 2010 voor de komende vier jaar opnieuw een schoolplan vast te stellen en aan de inspectie te zenden. Pagina 10 van 11

11 3. TOEZICHTARRANGEMENT Kwaliteit van onderwijs De Inspectie van het Onderwijs kent aan de Michaëlschool, locatie Het Dok, het basisarrangement toe. Dit betekent dat de inspectie op dit moment geen reden heeft om het toezicht te intensiveren. Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse en, eventueel, een onderzoek in het kader van een themaonderzoek. Wet- en regelgeving De inspectie heeft vastgesteld dat het bevoegd gezag verzuimd heeft per 1 september 2010 voor de komende vier jaar een actueel schoolplan vast te stellen en dat aan de inspectie toe te zenden. Dit betekent een tekortkoming in het kader van de naleving van wettelijke voorschriften. Het bevoegd gezag dient de geconstateerde tekortkoming op te heffen. De inspectie geeft daartoe de volgende opdracht: Binnen drie maanden en uiterlijk vóór 1 maart 2011 zendt het bevoegd gezag de inspectie een actueel schoolplan dat zij na instemming door de MR heeft vastgesteld. Pagina 11 van 11

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE PROF. DR. LEO KANNERSCHOOL. Educatieve School- en Beroepstoeleiding CURIUM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE PROF. DR. LEO KANNERSCHOOL. Educatieve School- en Beroepstoeleiding CURIUM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE PROF. DR. LEO KANNERSCHOOL Educatieve School- en Beroepstoeleiding CURIUM CLUSTER 4 Plaats : Oegstgeest BRIN-nummer : 00NT Registratienummerr

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET MOZAIEK SO ALMELO Plaats: Almelo BRIN-nummer: 00KM Onderzoek uitgevoerd op: 18 maart 2010 Conceptrapport verzonden op: 19 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ SO DE STERRENKIJKER LOCATIES OSS EN UDEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ SO DE STERRENKIJKER LOCATIES OSS EN UDEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ SO DE STERRENKIJKER LOCATIES OSS EN UDEN Plaats : Oss en Uden BRIN-nummer : 00RT Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 5 en 22 juni 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VSO LEEUWARDEN - CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VSO LEEUWARDEN - CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ VSO LEEUWARDEN - CLUSTER 4 Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 23JT Onderzoek uitgevoerd op: 24 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 27 augustus 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ VSO DE SONNEWIJSER LOCATIES OSS EN TIEL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ VSO DE SONNEWIJSER LOCATIES OSS EN TIEL RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ VSO DE SONNEWIJSER LOCATIES OSS EN TIEL Plaats : Oss en Tiel BRIN-nummer : 00RT Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 14 juni 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE BASCULE/AMC (AFDELING PSYCHIATRIE), VSO-ZMOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE BASCULE/AMC (AFDELING PSYCHIATRIE), VSO-ZMOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE BASCULE/AMC (AFDELING PSYCHIATRIE), VSO-ZMOK Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 07IQ Onderzoek uitgevoerd op :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE BERNADETTESCHOOL SO/VSO-ZMLK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE BERNADETTESCHOOL SO/VSO-ZMLK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE BERNADETTESCHOOL SO/VSO-ZMLK Plaats : Oss BRIN-nummer : 02SW Arrangementsnummer : 90482 Onderzoek uitgevoerd op : 4 november 2010 Rapport

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE AMBELT REGIO APELDOORN, LOCATIE VSO NUNSPEET CLUSTER 4

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE AMBELT REGIO APELDOORN, LOCATIE VSO NUNSPEET CLUSTER 4 DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE AMBELT REGIO APELDOORN, LOCATIE VSO NUNSPEET CLUSTER 4. Plaats : Nunspeet BRIN-nummer : 02YN Onderzoek uitgevoerd op : 29

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ LSG-RENTRAY ONDERWIJS DEVENTER VSO ZMOK

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ LSG-RENTRAY ONDERWIJS DEVENTER VSO ZMOK DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ LSG-RENTRAY ONDERWIJS DEVENTER VSO ZMOK Plaats : Zwolle BRIN-nummer : 02PQ Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 26 januari 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ KORCZAKSCHOOL, LOCATIE ODYZEECOLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ KORCZAKSCHOOL, LOCATIE ODYZEECOLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ KORCZAKSCHOOL, LOCATIE ODYZEECOLLEGE VSO ZMOK Plaats : Kloetinge BRIN-nummer : 04EY Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 26 januari 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE LATASTESCHOOL, SCHOOL VOOR SO-ZMOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE LATASTESCHOOL, SCHOOL VOOR SO-ZMOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE LATASTESCHOOL, SCHOOL VOOR SO-ZMOK Plaats : Horn BRIN-nummer : 00UT Arrangementsnummer : 83192 Onderzoek uitgevoerd op : 26 en 27 april 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE ZAANSTREEK, VSO-ZMOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE ZAANSTREEK, VSO-ZMOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE ZAANSTREEK, VSO-ZMOK Plaats : Krommenie BRIN-nummer : 07IQ Onderzoek uitgevoerd op : 10 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE WIDDONCKSCHOOL LOCATIE WEERT SO-ZMOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE WIDDONCKSCHOOL LOCATIE WEERT SO-ZMOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE WIDDONCKSCHOOL LOCATIE WEERT SO-ZMOK Plaats : Weert BRIN-nummer : 18CZ-1 Arrangementsnummer : 92532 Onderzoek uitgevoerd op : 14 december

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4 DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4 Plaats : Deelen BRIN-nummer : 02EY Onderzoek uitgevoerd op : 16 maart en 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET VSO PELSCOLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET VSO PELSCOLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET VSO PELSCOLLEGE Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 00PQ Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 19 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE KORENAER, LOCATIE DEURNE VSO-ZMOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE KORENAER, LOCATIE DEURNE VSO-ZMOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE KORENAER, LOCATIE DEURNE VSO-ZMOK Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 03TV-4 Arrangementsnummer : 90499 Onderzoek uitgevoerd op : 17 en 18 november 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE PIRAMIDE AFDELING VSO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE PIRAMIDE AFDELING VSO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE PIRAMIDE AFDELING VSO Plaats : s-gravenhage BRIN-nummer : 20JM Cluster : 3 Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE THERMIEK SO-LG/MG EN LZ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE THERMIEK SO-LG/MG EN LZ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE THERMIEK SO-LG/MG EN LZ Plaats : Leiden BRIN-nummer : 19UQ Registratienummer : 3077376 Onderzoek uitgevoerd op : 3 en 9 maart 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KLIMOPSCHOOL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KLIMOPSCHOOL RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KLIMOPSCHOOL AFDELING VSO ZMLK Plaats : Middelburg BRIN-nummer : 00OJ Cluster : 3 Onderzoek uitgevoerd op : 17 april 2012 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE KOETSVELDSCHOOL (SO/VSO-ZMLK) AFDELING SPECIAAL ONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE KOETSVELDSCHOOL (SO/VSO-ZMLK) AFDELING SPECIAAL ONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE KOETSVELDSCHOOL (SO/VSO-ZMLK) AFDELING SPECIAAL ONDERWIJS Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 02GA Registratienummer : 2996041 Onderzoek uitgevoerd op : 2

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE AMBELT SO REGIO ZWOLLE

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE AMBELT SO REGIO ZWOLLE DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE AMBELT SO REGIO ZWOLLE Plaats: Kampen/Steenwijk/Zwolle BRIN-nummer: 02YN Bevoegd gezag: De Ambelt Onderzoek uitgevoerd op 10, 12, 18 en 19 november 2009

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE JAN BAPTISTSCHOOL, AFDELING VSO CLUSTER 3

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE JAN BAPTISTSCHOOL, AFDELING VSO CLUSTER 3 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE JAN BAPTISTSCHOOL, AFDELING VSO CLUSTER 3 Plaats : Maastricht BRIN-nummer : 17LV Arrangementsnummer : 90509 Onderzoek uitgevoerd op : 23 en 24 november

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ BOSLUST, SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ BOSLUST, SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ BOSLUST, SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK Plaats : Ommen BRIN-nummer : 06RJ Onderzoek uitgevoerd op : 14 april 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE CALEIDOSCOOP SO-CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE CALEIDOSCOOP SO-CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE CALEIDOSCOOP SO-CLUSTER 4 Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 02EP Onderzoek uitgevoerd op : 15 en 16 september 2010 Rapport vastgesteld te Zwolle op 3

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE XAVERIUSSCHOOL SO-AFDELING CLUSTER 4

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE XAVERIUSSCHOOL SO-AFDELING CLUSTER 4 CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE XAVERIUSSCHOOL SO-AFDELING CLUSTER 4 Plaats : Sittard, Geleen en Guttecoven BRIN-nummer : 04EP Arrangementsnummer : Onderzoek uitgevoerd op : 31

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS (IVOO) SO-AFDELING

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS (IVOO) SO-AFDELING RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS (IVOO) SO-AFDELING Plaats : Maastricht BRIN-nummer : 00SH Cluster : 4, SO Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ZWENGEL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ZWENGEL RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ZWENGEL Plaats : Vught en Veldhoven BRIN-nummer : 23XK Arrangementsnummer : Onderzoek uitgevoerd op : 20, 23 en 26 april 2010 Rapport vastgesteld te Breda

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE NEVENVESTIGING VAN DE OBADJASCHOOL CLUSTER 4 VSO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE NEVENVESTIGING VAN DE OBADJASCHOOL CLUSTER 4 VSO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE NEVENVESTIGING VAN DE OBADJASCHOOL CLUSTER 4 VSO Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 26 NC Onderzoek uitgevoerd op : 21 september 2011 Rapport

Nadere informatie

Reproductie van het rapport zonder toestemming van de inspectie of de school/instelling vindt niet plaats anders dan in zijn volledige vorm.

Reproductie van het rapport zonder toestemming van de inspectie of de school/instelling vindt niet plaats anders dan in zijn volledige vorm. DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ SO ELIMSCHOOL/ SO DE WISSEL Plaats: Hellendoorn en Almelo BRIN-nummer: 08PQ Bevoegd gezag: Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE CATHARINASCHOOL SO/VSO-ZMLK, AFDELING VSO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE CATHARINASCHOOL SO/VSO-ZMLK, AFDELING VSO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE CATHARINASCHOOL SO/VSO-ZMLK, AFDELING VSO Plaats : Heerlen BRIN-nummer : 20IF Arrangementsnummer : 125238 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE KOETSVELDSCHOOL (SO/VSO-ZMLK) AFDELING VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE KOETSVELDSCHOOL (SO/VSO-ZMLK) AFDELING VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE KOETSVELDSCHOOL (SO/VSO-ZMLK) AFDELING VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 02GA Registratienummer : 2996059 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PORTALIS VSO ZMOK VERBONDEN AAN HET POORTJE JEUGDINRICHTINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PORTALIS VSO ZMOK VERBONDEN AAN HET POORTJE JEUGDINRICHTINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PORTALIS VSO ZMOK VERBONDEN AAN HET POORTJE JEUGDINRICHTINGEN Plaats : Groningen BRIN-nummer : 02YL Onderzoek uitgevoerd op : 3 november

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE LEEUWERIK EN DE TRIVIANT SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE LEEUWERIK EN DE TRIVIANT SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE LEEUWERIK EN DE TRIVIANT SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK Plaats : Neede BRIN-nummer : 18QP Onderzoek uitgevoerd op : 17 en 18 maart 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL SO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL SO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL SO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87325 Onderzoek uitgevoerd op : 13 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DR. A. VAN VOORTHUIJSENSCHOOL SO-ZML/MG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DR. A. VAN VOORTHUIJSENSCHOOL SO-ZML/MG RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DR. A. VAN VOORTHUIJSENSCHOOL SO-ZML/MG Plaatsen : Haarlem en Hoofddorp BRIN-nummer : 18IS Cluster : 3 Onderzoek uitgevoerd op : 29 juni en 2 juli 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ YULIUS ONDERWIJS, LOCATIE VSO HET TIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ YULIUS ONDERWIJS, LOCATIE VSO HET TIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ YULIUS ONDERWIJS, LOCATIE VSO HET TIJ Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 01UC-9 Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 15 mei 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ HET EDUCATIEF CENTRUM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ HET EDUCATIEF CENTRUM RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ HET EDUCATIEF CENTRUM VSO ZMOK Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 01BS-04 Arrangementsnummer : 122340 Onderzoek uitgevoerd op : 18 januari 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ E.J. VAN DETSCHOOL CLUSTER 4 (PI)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ E.J. VAN DETSCHOOL CLUSTER 4 (PI) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ E.J. VAN DETSCHOOL CLUSTER 4 (PI) Plaats: Amsterdam BRIN-nummer: 20YN Onderzoek uitgevoerd op: 1 februari 2010 Conceptrapport verzonden op: 15 februari 2010, H2885281

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE PAPERCLIP Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 11DX Onderzoek uitgevoerd op : 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op : 30 juni 2009 Rapport vastgesteld te Heemstede

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ SCHOLENGEMEENSCHAP DE KEYZER

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ SCHOLENGEMEENSCHAP DE KEYZER RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ SCHOLENGEMEENSCHAP DE KEYZER AFDELING VSO Plaats : Goirle BRIN-nummer : 27YR Cluster : 3 en 4 Arrangementsnummer : 180458 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. De Bouwsteen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. De Bouwsteen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING De Bouwsteen Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 12 SO Onderzoeksnummer : 150044 Datum onderzoek : 8 november 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS (IVOO) VSO-AFDELING

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS (IVOO) VSO-AFDELING RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS (IVOO) VSO-AFDELING Plaats : Maastricht/Meerssen BRIN-nummer : 00SH Cluster : 4, VSO Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE TOEKOMST VSO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE TOEKOMST VSO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE TOEKOMST VSO Plaats : Ede BRIN-nummer : 16QF Cluster : 3 Onderzoek uitgevoerd op : 12 maart 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 26 juni 2012 HB3020646/7

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ LICHTENBEEK SO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ LICHTENBEEK SO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ LICHTENBEEK SO Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 01RE/24HY/05LW Cluster : 3 Onderzoek uitgevoerd op : 20 maart 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 26 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Koninklijke Visio, Instituut tot onderwijs van Slechtzienden en Blinden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Koninklijke Visio, Instituut tot onderwijs van Slechtzienden en Blinden Inspectie van het Onderwijs I * f *^j*j Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Koninklijke Visio, Instituut tot onderwijs van Slechtzienden en Blinden Plaats:

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE KAPSTOK

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE KAPSTOK DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE KAPSTOK Plaats: Hengelo BRIN-nummer: 00KM Bevoegd gezag: Stichting Scholengroep Twente Speciaal (SSTS) Onderzoek uitgevoerd op: 16 en 23 juni 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. RMPI-school, locatie De Dijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. RMPI-school, locatie De Dijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RMPI-school, locatie De Dijk Plaats: Papendrecht BRIN-nummer: 01UC Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 7 september 2009 Conceptrapport verzonden op: 3 maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE AMSTERBAKEN - JJI (VOORHEEN JOC)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE AMSTERBAKEN - JJI (VOORHEEN JOC) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE AMSTERBAKEN - JJI (VOORHEEN JOC) Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 07IQ Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 17 en 18 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE ERASMUSSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE ERASMUSSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE ERASMUSSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 19WF Onderzoek uitgevoerd op: 24 maart 2009 Conceptrapport verzonden op: 16 april 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Albertine Agnesschool Plaats : Oranjewoud BRIN-nummer : 15WU Onderzoeksnummer : 122396 Datum schoolbezoek : 12 april 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ PRISMA VOOR SPECIAAL ONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ PRISMA VOOR SPECIAAL ONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ PRISMA VOOR SPECIAAL ONDERWIJS Plaats : Alphen aan de Rijn BRIN-nummer : 04EF Cluster : 3 Onderzoek uitgevoerd op : 27 juni 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. St. Vincentiusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. St. Vincentiusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij St. Vincentiusschool Plaats : Volendam BRIN-nummer : 02RQ Onderzoeksnummer : 127415 Datum schoolbezoek : 25 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ZONNEHOF VOOR SO/VSO-MG/ZMLK

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ZONNEHOF VOOR SO/VSO-MG/ZMLK DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ZONNEHOF VOOR SO/VSO-MG/ZMLK Plaats : Raalte BRIN-nummer : 26NR Onderzoek uitgevoerd op : 9 en 10 maart 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. r.k.b.s. H. Gerardus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. r.k.b.s. H. Gerardus RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING r.k.b.s. H. Gerardus Plaats : Ter Apel BRIN nummer : 06LH C1 Onderzoeksnummer : 286375 Datum onderzoek : 19 november 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ SPINAKER, LOCATIE HOORN CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ SPINAKER, LOCATIE HOORN CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ SPINAKER, LOCATIE HOORN CLUSTER 4 Plaats : Hoorn BRIN-nummer : 18ZJ Onderzoek uitgevoerd op : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Hofstede Praktijkschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Hofstede Praktijkschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Hofstede Praktijkschool Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 04NF-0 Onderzoeksnummer: 2848958 Onderzoek uitgevoerd op: 25 september 2009 Conceptrapport verzonden op: 3

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO Plaats: Groningen BRIN-nummer: 16NK Onderzoeksnummer: HB2780075 Onderzoek uitgevoerd op: 7 april 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE MEERPAAL SO ZMLK LINIE COLLEGE VSO ZMLK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE MEERPAAL SO ZMLK LINIE COLLEGE VSO ZMLK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE MEERPAAL SO ZMLK LINIE COLLEGE VSO ZMLK Plaats: Den Helder BRIN-nummer: 07IT Onderzoek uitgevoerd op: 25 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 17 juni 2009 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. ARIANE de Ranitz SO/VSO-LG/LZ (inclusief De Hoogstraat)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. ARIANE de Ranitz SO/VSO-LG/LZ (inclusief De Hoogstraat) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ARIANE de Ranitz SO/VSO-LG/LZ (inclusief De Hoogstraat) Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 02YT Onderzoeksnummer: 110484 Onderzoek uitgevoerd op: 27 en 29 januari 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 28CA Onderzoeksnummer: 80064 Onderzoek uitgevoerd op: woensdag 3 februari 2010 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. VSO De Argo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. VSO De Argo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VSO De Argo Plaats : Terneuzen BRIN nummer : 04EY OKE 03 VSO Onderzoeksnummer : 151349 Datum onderzoek : 20 februari 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ VSO DE RADAR/ABS ARNHEM EN VELP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ VSO DE RADAR/ABS ARNHEM EN VELP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ VSO DE RADAR/ABS ARNHEM EN VELP Plaats : Arnhem en Velp BRIN-nummer : 23GK Onderzoek uitgevoerd op : 9 en 10 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ. Mytylschool Tilburg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ. Mytylschool Tilburg RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ Mytylschool Tilburg Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 02ZX Arrangementsnummer : 119537 Onderzoek uitgevoerd op : 23 en 24 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE BOOMGAARD

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE BOOMGAARD RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE BOOMGAARD Plaats: Amsterdam BRIN-nummer: 16AD Onderzoek uitgevoerd op: 22 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 9 september 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPRONG VSO-ZMOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPRONG VSO-ZMOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPRONG VSO-ZMOK Plaats : Maarsbergen BRIN-nummer : 01KI Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 1 november 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE PARKSCHOOL VSO-AFDELING CLUSTER 3

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE PARKSCHOOL VSO-AFDELING CLUSTER 3 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE PARKSCHOOL VSO-AFDELING CLUSTER 3 Plaats : Sittard BRIN-nummer : 12QN Arrangementsnummer : 138757 Onderzoek uitgevoerd op : 17 en 18 mei 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE LEIDSE BUITENSCHOOL CLUSTER IV

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE LEIDSE BUITENSCHOOL CLUSTER IV RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE LEIDSE BUITENSCHOOL CLUSTER IV Plaats : Katwijk aan Zee BRIN-nummer : 02EJ Arrangementsnummer : 3020671 Onderzoek uitgevoerd op : 31

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Regenboog Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 12PC Onderzoek uitgevoerd op: 18 en 19 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 4 juni 2009 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK School : Dr. Herderscheeschool voor so/vso-zmlk Plaats : Almelo BRIN-nummer : 19QO Onderzoeksnummer : 95184 Datum schoolbezoek : 21 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SGM Beatrix-De Sprienke - Mytylschool De Sprienke

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. SGM Beatrix-De Sprienke - Mytylschool De Sprienke RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK SGM Beatrix-De Sprienke - Mytylschool De Sprienke Plaats : Goes BRIN nummer : 02CK OKE 01 SO Onderzoeksnummer : 150070 Datum onderzoek : 20 november 2012 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. School Lievenshove, locatie vso

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. School Lievenshove, locatie vso RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ School Lievenshove, locatie vso Plaats : Oosterhout BRIN-nummer : 23GY Onderzoeksnummer : 117237 Onderzoek uitgevoerd op : 29 juni 2009 Conceptrapport verzonden op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VLIEGER School : De Vlieger Plaats : Dronten BRIN-nummer : 11OD Onderzoeksnummer : 117342 Onderzoek uitgevoerd op: 5 oktober 2009 Conceptrapport verzonden op: 12

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. "De Skâns" Plaats : Frieschepalen BRIN-nummer : 13EI Onderzoeksnummer : 123241 Datum schoolbezoek : 7 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs "De Meander"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. obs De Meander RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij obs "De Meander" Plaats : Leersum BRIN-nummer : 05ZW Onderzoeksnummer : 123645 Datum schoolbezoek : 22 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

De Willem Teellinckschool

De Willem Teellinckschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ De Willem Teellinckschool Plaats : Achterberg BRIN-nummer : 06IW Arrangementsnummer : 71750 Onderzoek uitgevoerd op : 19 april 2010 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Openbare basisschool Zeijen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Openbare basisschool Zeijen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Openbare basisschool Zeijen Plaats : Zeijen BRIN nummer : 12DG C1 Onderzoeksnummer : 286030 Datum onderzoek : 26 november 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL GERARDUS MAJELLA Plaats : Vaassen BRIN-nummer : 03JI Onderzoek uitgevoerd op : 22 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie