Reproductie van het rapport zonder toestemming van de inspectie of de school/instelling vindt niet plaats anders dan in zijn volledige vorm.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reproductie van het rapport zonder toestemming van de inspectie of de school/instelling vindt niet plaats anders dan in zijn volledige vorm."

Transcriptie

1 DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ SO ELIMSCHOOL/ SO DE WISSEL Plaats: Hellendoorn en Almelo BRIN-nummer: 08PQ Bevoegd gezag: Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG) Onderzoek uitgevoerd op: 24 februari 2009 Conceptrapport verzonden op 19 maart 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op: 23 april 2009 Reproductie van het rapport zonder toestemming van de inspectie of de school/instelling vindt niet plaats anders dan in zijn volledige vorm.

2 1 ONDERZOEK Onderzoek De inspectie heeft op 24 februari 2009 een onderzoek uitgevoerd op twee so locaties van de SOTOG, cluster 4, om na te gaan of er sprake is van tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs en in de naleving van wet- en regelgeving. Aanleiding Uit analyses die de inspectie heeft uitgevoerd, kwam naar voren dat zich mogelijke tekortkomingen voordoen in de kwaliteitszorg, het systeem van leerlingenzorg en het onderwijsleerproces. Dit vermoeden van tekortkomingen baseert de inspectie op de oordelen in het rapport van het Periodiek Kwaliteitsonderzoek (PKO) dat de inspectie uitvoerde in 2004 op de locatie Elimschool in Hellendoorn. De Wissel is een nieuwe locatie van de SOTOG en nog niet eerder bezocht door de inspectie. Omdat het bevoegd gezag niet beschikt over voldoende valide en betrouwbare zelfevaluatiegegevens, bezoekt de inspectie De Wissel om de onderwijskwaliteit in beeld te brengen en te beoordelen. Gesprek met het bevoegd gezag Op 13 maart 2008 heeft de inspectie dit met het bevoegd gezag besproken. Uit het gesprek en uit de beschikbare informatie konden het bevoegd gezag en de inspectie niet eenduidig vaststellen of de in de rapportages vermelde tekortkomingen al dan niet nog aanwezig zijn. De inspectie heeft daarom besloten bij twee so-locaties van de SOTOG een onderzoek uit te voeren om na te gaan of er sprake is van tekortkomingen. Aansluitend stelt de inspectie een kwaliteitsprofiel op aan de hand waarvan zij een eindoordeel geeft over de onderwijskwaliteit. Op basis daarvan richt de inspectie het vervolgtoezicht in. Onderzoeksmethode Deze rapportage is gebaseerd op: - Onderzoek en analyse van documenten en gegevens over de school die bij de inspectie aanwezig zijn. - Analyse van documenten die de school aan de inspectie heeft toegestuurd of uitgereikt en die zicht bieden op de ontwikkelingen van de school, waaronder: - Schoolplan en meerjarenactieplan ; - Onderzoek op de locaties waarbij: o schooldocumenten, waaronder handelingsplannen, zijn bestudeerd; o gesprekken zijn gevoerd met de directie; o de onderwijspraktijk is geobserveerd; o gesprekken met de commissie voor de begeleiding en met leraren zijn gevoerd. Op 10 maart 2009 heeft de inspectie de voorlopige bevindingen van het onderzoek teruggekoppeld aan het bevoegd gezag en de directie. 08PQ-def-RvB hb

3 Toezichtkader Het onderzoek is uitgevoerd op basis van het Toezichtkader speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Dit document is te vinden op Uit het waarderingskader zijn de volgende kwaliteitsaspecten onderzocht die mogelijk samenhangen met de hierboven genoemde risico s: kwaliteitszorg, voorwaarden kwaliteitszorg, systeem van leerlingenzorg, functionaliteit handelingsplanning, leerstofaanbod, onderwijstijd, (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch handelen, schoolklimaat en opbrengsten. Binnen die kwaliteitsaspecten zijn alle kernindicatoren, waaronder de normindicatoren, onderzocht. Opbouw rapport De inspectie heeft er voor gekozen per afzonderlijke brin een rapport te maken met per locatie een paragraaf bevindingen en conclusie. Het kwaliteitsbeleid is centraal belegd en daarom voor de SOTOG als geheel beschreven en beoordeeld in hoofdstuk 2 met eventueel opmerkingen over de betreffende locatie. In hoofdstuk 3 en 4 staan de bevindingen, conclusie en vervolgtoezicht van het onderzoek bij de so Elimschool en so De Wissel. Bij vastgestelde tekortkomingen is tevens de onderbouwing van deze beoordelingen opgenomen. 08PQ-def-RvB hb

4 2. SOTOG - Bevindingen algemeen Oordelen op indicatoren van de kwaliteitszorg Legenda: In onderstaande tabel vermeldt de inspectie welke indicatoren in dit onderzoek zijn betrokken en tot welke bevindingen dit heeft geleid. De bevindingen zijn weergegeven in de vorm van een score. De score geeft aan in welke mate de indicator bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs: 1. draagt niet of nauwelijks bij; 2. draagt onvoldoende bij; 3. draagt voldoende bij; 4. draagt in hoge mate bij; 5. niet te beoordelen (alleen bij opbrengsten). Kwaliteitsaspect 1: cyclisch proces kwaliteitszorg De school zorgt systematisch voor behoud en verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. 1.1 De school heeft inzicht in de verschillende onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie 1.2 De school hanteert een onderwijsconcept dat aansluit bij haar leerlingenpopulatie 1.3 De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten 1.4 De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen 1.5 De school evalueert regelmatig de leerlingenzorg 1.6 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten 1.7 De school borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen en de leerlingenzorg 1.8 De school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over de gerealiseerde kwaliteit van haar onderwijs 1.9 De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel Kwaliteitsaspect 2: voorwaarden kwaliteitszorg De voorwaarden voor zorg en kwaliteit zijn aanwezig. 2.1 De schoolleiding stuurt de kwaliteitszorg aan 2.2 De kwaliteitszorg is verbonden met de visie op leren en onderwijzen en de leerlingenzorg in het schoolplan 2.3 De schoolleiding zorgt voor een professionele schoolcultuur 2.4 Bij de zorg voor kwaliteit zijn personeel, directie, leerlingen, ouders/verzorgers en bestuur betrokken 08PQ-def-RvB hb

5 Onderbouwing Alleen de indicatoren die als onvoldoende zijn beoordeeld worden toegelicht. Kwaliteitsaspecten 1 en 2: Cyclisch proces kwaliteitszorg en voorwaarden kwaliteitszorg De kwaliteitszorg is op het merendeel van de onderzochte indicatoren van onvoldoende niveau. Deze beoordeling is vergelijkbaar met het oordeel in het PKOrapport van Alleen het sociale veiligheidsbeleid is voldoende verbeterd. De SOTOG heeft weliswaar veel ontwikkelingen in gang gezet op het gebied van huisvesting, nieuwe locaties en vernieuwende onderwijsprojecten, maar de totale beleidscyclus is nog niet geheel doorlopen. In het meerjarenactieplan zijn de voornemens van de SOTOG voor de komende periode vastgelegd, uitgewerkt per locatie, maar de actiepunten zijn onvoldoende in meetbare doelen geformuleerd die gericht zijn op het primaire proces. Dit leidt er mede toe dat de meeste onderdelen van de kwaliteitszorg niet op orde zijn. Zo ontbreekt het inzicht in de kwaliteit van het leren en onderwijzen en van de opbrengsten. Een rapportage aan relevante belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit ontbreekt. De voorwaarden voor kwaliteitszorg (indicatoren 2.1 t/m 2.4) beoordeelt de inspectie uitsluitend als het merendeel van de indicatoren bij het cyclisch proces van kwaliteitszorg (indicatoren 1.1 tot en 1.8) onvoldoende zijn. De voorwaarden voor de kwaliteitszorg zijn in voldoende mate vervuld, alleen de medewerkers en leerlingen zijn nog onvoldoende betrokken bij de zorg voor de kwaliteit. Het oudertevredenheidsonderzoek is nog niet op alle locaties afgenomen. De Elimschool heeft wel een ouderenquête afgenomen, maar die is niet geanalyseerd en heeft geen expliciete relatie met eventuele verbeteractiviteiten. Voor het personeel staat voor dit jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek in de planning. 08PQ-def-RvB hb

6 3. Bevindingen 3.1 So Elimschool Naleving De inspectie heeft onderzocht of wordt voldaan aan de naleving van wettelijke voorschriften over onderstaande onderwerpen. Schoolplan in art. 21 van de WEC Schoolgids in art. 22 van de WEC Onderwijstijd in art. 11 van de WEC Schoolplan is aanwezig Wel aanwezig Wel voldaan aan naleving Oordelen op indicatoren Kwaliteitsaspect 3: systeem van leerlingenzorg De school beschikt over een cyclisch systeem van leerlingenzorg. 3.1 De commissie voor de begeleiding bepaalt de onderwijsrelevante beginsituatie van de leerlingen 3.3 De school stelt een handelingsplan vast in overeenstemming met de ouders/verzorgers 3.5 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen 3.8 De commissie voor de begeleiding evalueert de uitvoering van het handelingsplan De cursief aangeduide indicatoren zijn normindicatoren. De beoordeling daarvan is doorslaggevend voor het vaststellen van het eindoordeel over de onderwijskwaliteit als geheel. Kwaliteitsaspect 4: functionaliteit handelingsplanning De school zorgt voor een passende begeleiding van leerlingen. 4.1 De leerinhouden komen overeen met de afspraken in de documenten voor handelingsplanning 08PQ-def-RvB hb

7 Kwaliteitsaspect 5: leerstofaanbod Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs of de naschoolse woon-, werk- en vrijtijdssituatie. 5.1 De school hanteert een aanbod voor de schoolse vakken 5.4 Het leerstofaanbod sluit aan op het uitstroomperspectief van de leerlingen 5.5 Het leerstofaanbod maakt mogelijk gericht in te spelen op verschillen tussen leerlingen Kwaliteitsaspect 6: onderwijstijd De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. 6.3 De teamleden maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd 6.4 De school stemt de hoeveelheid tijd af op de onderwijsbehoeften van (individuele) leerlingen Kwaliteitsaspect 7: (ortho)pedagogisch handelen Het (ortho)pedagogisch handelen van de teamleden leidt tot een veilige en motiverende leeromgeving 7.2 De teamleden gaan op een respectvolle wijze met de leerlingen om 7.4 De teamleden hanteren de gedragsregels 7.6 De teamleden stemmen hun (ortho) pedagogisch handelen af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen Kwaliteitsaspect 8: (ortho)didactisch handelen Het (ortho)didactisch handelen van de leraren ondersteunt het leren van de leerlingen 8.2 De leraren leggen duidelijk uit 8.4 De leraren stimuleren de leerlingen tot denken 8.5 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer 8.7 De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de onderwijsbehoeften van de leerling 08PQ-def-RvB hb

8 Kwaliteitsaspect 9: actieve en zelfstandige rol leerlingen De leerlingen spelen een actieve en zelfstandige rol bij de onderwijsactiviteiten 9.1 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten 9.3 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun leerproces, die past bij hun ontwikkelingsniveau Kwaliteitsaspect 10: schoolklimaat De sfeer op school is veilig en ondersteunend voor de leerlingen De school heeft inzicht in de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op school voordoen 10.2 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om de school 10.3 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op afhandeling van incidenten in en om de school 10.4 De leerlingen en de teamleden voelen zich aantoonbaar veilig op school 10.6 De ouders/verzorgers tonen zich betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt 10.8 Leerlingen, teamleden en ouders ervaren dat de schoolleiding positief bijdraagt aan het schoolklimaat Kwaliteitsaspect 11: opbrengsten De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingen verwacht mag worden De resultaten van de leerlingen aan het einde van de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingen mag worden verwacht Onderbouwing Alleen de indicatoren die als onvoldoende zijn beoordeeld worden toegelicht, daarom ontbreken de kwaliteitsaspecten 3, 4, 5,7, 8 en 10 in de onderbouwing. Kwaliteitsaspect 6: Onderwijstijd Uit de handelingsplannen en uit de lesobservaties blijkt dat er onvoldoende voorzien wordt in variatie in tijd voor onderwijs en leren op basis van onderwijsbehoeften van 08PQ-def-RvB hb

9 individuele leerlingen. Er is ook geen schoolbeleid geformuleerd of een aandachtspunt benodigde leertijd opgenomen in het handelingsplan, waardoor de mogelijkheid tot systematische evaluatie van deze benodigde leertijd ontbreekt. Kwaliteitsaspect 9 Het ontbreekt op de Elimschool aan het planmatig bevorderen van de verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen leerproces, afhankelijk van hun mogelijkheden. Individuele leerkrachten besteden zeker aandacht aan zelfstandigheid, maar een doorgaande lijn vanaf de onderbouw van het so is niet vastgelegd noch zichtbaar. Kwaliteitsaspect 11: Opbrengsten Op dit moment kan de inspectie de opbrengsten van de school niet beoordelen. Dit heeft geen gevolgen voor het toezicht door de inspectie, want dit is (vooralsnog) hoofdzakelijk gebaseerd op de normindicatoren in het kwaliteitsaspect systeem van leerlingenzorg. De beslisregels over de vorm van het vervolgtoezicht zijn gebaseerd op dat kwaliteitsaspect. De so Elimschool heeft wel over drie jaren de uitstroomgegevens opgenomen in de schoolgids, maar daar geen analyse aan verbonden of deze gegevens afgezet tegen zelf geformuleerde doelen. 3.2 Conclusie en vervolg Oordelen Het onderwijs op de so Elimschool is van voldoende kwaliteit. Vervolgtoezicht Op grond van het voorgaande, heeft de inspectie voor de so Elimschool het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de school het vertrouwen heeft van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft geen reden om het toezicht te verscherpen. 08PQ-def-RvB hb

10 4. Bevindingen 4.1 So De Wissel Naleving De inspectie heeft onderzocht of wordt voldaan aan de naleving van wettelijke voorschriften over onderstaande onderwerpen. Schoolplan in art. 21 van de WEC Schoolgids in art. 22 van de WEC Onderwijstijd in art. 11 van de WEC Niet aanwezig Wel aanwezig Wel voldaan aan naleving Onderbouwing/ Context De locatie De Wissel is sinds 1 augustus 2008 als zelfstandige locatie gevestigd in een nieuw gebouw op één terrein met vso De Veenlanden De nadruk in deze eerste periode lag op organisatorische en beheersmatige zaken. Wat betreft onderwijskundig beleid, wordt tot nu toe aangesloten bij de so Elimschool. De Wissel heeft geen eigenstandig schoolplan beschikbaar. Oordelen op indicatoren Kwaliteitsaspect 3: systeem van leerlingenzorg De school beschikt over een cyclisch systeem van leerlingenzorg. 3.1 De commissie voor de begeleiding bepaalt de onderwijsrelevante beginsituatie van de leerlingen 3.3 De school stelt een handelingsplan vast in overeenstemming met de ouders/verzorgers 3.5 De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen 3.8 De commissie voor de begeleiding evalueert de uitvoering van het handelingsplan De cursief aangeduide indicatoren zijn normindicatoren. De beoordeling daarvan is doorslaggevend voor het vaststellen van het eindoordeel over de onderwijskwaliteit als geheel. Kwaliteitsaspect 4: functionaliteit handelingsplanning De school zorgt voor een passende begeleiding van leerlingen. 4.1 De leerinhouden komen overeen met de afspraken in de documenten voor handelingsplanning 08PQ-def-RvB hb

11 Kwaliteitsaspect 5: leerstofaanbod Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs of de naschoolse woon-, werk- en vrijtijdssituatie. 5.1 De school hanteert een aanbod voor de schoolse vakken 5.4 Het leerstofaanbod sluit aan op het uitstroomperspectief van de leerlingen 5.5 Het leerstofaanbod maakt mogelijk gericht in te spelen op verschillen tussen leerlingen Kwaliteitsaspect 6: onderwijstijd De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken. 6.3 De teamleden maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijstijd 6.4 De school stemt de hoeveelheid tijd af op de onderwijsbehoeften van (individuele) leerlingen Kwaliteitsaspect 7: (ortho)pedagogisch handelen Het (ortho)pedagogisch handelen van de teamleden leidt tot een veilige en motiverende leeromgeving 7.2 De teamleden gaan op een respectvolle wijze met de leerlingen om 7.4 De teamleden hanteren de gedragsregels 7.6 De teamleden stemmen hun (ortho) pedagogisch handelen af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen Kwaliteitsaspect 8: (ortho)didactisch handelen Het (ortho)didactisch handelen van de leraren ondersteunt het leren van de leerlingen 8.2 De leraren leggen duidelijk uit 8.4 De leraren stimuleren de leerlingen tot denken 8.5 De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer 8.7 De leraren stemmen de instructie en verwerking af op de onderwijsbehoeften van de leerling Kwaliteitsaspect 9: actieve en zelfstandige rol leerlingen De leerlingen spelen een actieve en zelfstandige rol bij de onderwijsactiviteiten 9.1 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten 9.3 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun leerproces, die past bij hun ontwikkelingsniveau 08PQ-def-RvB hb

12 Kwaliteitsaspect 10: schoolklimaat De sfeer op school is veilig en ondersteunend voor de leerlingen De school heeft inzicht in de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op school voordoen 10.2 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten in en om de school 10.3 De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op afhandeling van incidenten in en om de school 10.4 De leerlingen en de teamleden voelen zich aantoonbaar veilig op school 10.6 De ouders/verzorgers tonen zich betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt 10.8 Leerlingen, teamleden en ouders ervaren dat de schoolleiding positief bijdraagt aan het schoolklimaat Kwaliteitsaspect 11: opbrengsten De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingen verwacht mag worden De resultaten van de leerlingen aan het einde van de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingen mag worden verwacht Alleen de indicatoren die als onvoldoende zijn beoordeeld worden toegelicht, daarom ontbreken de kwaliteitsaspecten 4, 5, 7 en 10 in de onderbouwing. Onderbouwing Kwaliteitsaspect 3: Systeem van leerlingenzorg Het systeem van leerlingenzorg bij De Wissel is van voldoende kwaliteit. Van de vier indicatoren die bij dit kwaliteitsaspect beoordeeld zijn, voldoet de school op drie daarvan aan de eisen. Doordat sinds dit schooljaar in de volle breedte met handelingsplannen wordt gewerkt, is de cyclus nog niet doorlopen, waardoor de plannen nog niet geëvalueerd zijn. Een analyse door de leden van de CvB van de factoren die hebben bijgedragen aan of belemmerend hebben gewerkt bij het realiseren van de doelen, is derhalve niet aangetroffen. Kwaliteitsaspect 6: Onderwijstijd De inspectie heeft tijdens de lesobservaties niet in alle gevallen waargenomen dat de leraren de hoeveelheid tijd voor onderwijs en leren planmatig aanpassen aan de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. Ook is deze aanpassing niet in de 08PQ-def-RvB hb

13 handelingsplanning opgenomen, waardoor de mogelijkheid tot systematische evaluatie van benodigde leertijd ontbreekt. Kwaliteitsaspect 8: (ortho)didactisch handelen Tijdens de lessen is wisselend waargenomen dat leraren hun instructie en verwerking afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen, veelal is deze indicator leraarafhankelijk ingevuld. Ook zijn in de handelingsplannen geen aanpassingen hieromtrent aangetroffen. Kwaliteitsaspect 9 De verantwoordelijkheid van leerlingen voor het eigen leerproces, uiteraard afhankelijk van hun mogelijkheden, is niet vastgelegd noch zichtbaar tijdens de lesobservaties. Het bevorderen van de zelfstandigheid wordt leraarafhankelijk ingevuld. Kwaliteitsaspect 11: Opbrengsten Op dit moment kan de inspectie de opbrengsten van de school niet beoordelen. Dit heeft geen gevolgen voor het toezicht door de inspectie, want dit is (vooralsnog) hoofdzakelijk gebaseerd op de normindicatoren in het kwaliteitsaspect systeem van leerlingenzorg. De beslisregels over de vorm van het vervolgtoezicht zijn gebaseerd op dat kwaliteitsaspect. 4.2 Conclusie en vervolgtoezicht Oordelen van de inspectie Het onderwijs op de so De Wissel is van voldoende kwaliteit, maar er is een tekortkoming in de evaluatie van de handelingsplanning op so De Wissel. Verder zijn er enkele tekortkomingen vastgesteld in het onderwijsleerproces en in het systeem van kwaliteitszorg. Bovendien kan de school niet aantonen dat ze voldoende opbrengsten realiseert. Toezichtarrangement Op grond van het voorgaande heeft de inspectie voor De Wissel het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de school het vertrouwen heeft van de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft geen reden om het toezicht te verscherpen. 08PQ-def-RvB hb

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VSO LEEUWARDEN - CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VSO LEEUWARDEN - CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ VSO LEEUWARDEN - CLUSTER 4 Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 23JT Onderzoek uitgevoerd op: 24 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 27 augustus 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE AMBELT REGIO APELDOORN, LOCATIE VSO NUNSPEET CLUSTER 4

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE AMBELT REGIO APELDOORN, LOCATIE VSO NUNSPEET CLUSTER 4 DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE AMBELT REGIO APELDOORN, LOCATIE VSO NUNSPEET CLUSTER 4. Plaats : Nunspeet BRIN-nummer : 02YN Onderzoek uitgevoerd op : 29

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ TH. HART DE RUYTERSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 140R Onderzoek uitgevoerd op: 9 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 1 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE LEEUWERIK EN DE TRIVIANT SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE LEEUWERIK EN DE TRIVIANT SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE LEEUWERIK EN DE TRIVIANT SCHOOL VOOR SO/VSO-MG ZMLK Plaats : Neede BRIN-nummer : 18QP Onderzoek uitgevoerd op : 17 en 18 maart 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE BASCULE/AMC (AFDELING PSYCHIATRIE), VSO-ZMOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE BASCULE/AMC (AFDELING PSYCHIATRIE), VSO-ZMOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE BASCULE/AMC (AFDELING PSYCHIATRIE), VSO-ZMOK Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 07IQ Onderzoek uitgevoerd op :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. St. Maartenschool te Nijmegen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. St. Maartenschool te Nijmegen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ St. Maartenschool te Nijmegen School/instelling: St. Maartenschool Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 00OS Onderzoeksnummer: 109616 Onderzoek uitgevoerd op: 23 oktober

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK School : Dr. Herderscheeschool voor so/vso-zmlk Plaats : Almelo BRIN-nummer : 19QO Onderzoeksnummer : 95184 Datum schoolbezoek : 21 juni

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ LSG-RENTRAY ONDERWIJS DEVENTER VSO ZMOK

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ LSG-RENTRAY ONDERWIJS DEVENTER VSO ZMOK DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ LSG-RENTRAY ONDERWIJS DEVENTER VSO ZMOK Plaats : Zwolle BRIN-nummer : 02PQ Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 26 januari 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. ARIANE de Ranitz SO/VSO-LG/LZ (inclusief De Hoogstraat)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. ARIANE de Ranitz SO/VSO-LG/LZ (inclusief De Hoogstraat) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ARIANE de Ranitz SO/VSO-LG/LZ (inclusief De Hoogstraat) Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 02YT Onderzoeksnummer: 110484 Onderzoek uitgevoerd op: 27 en 29 januari 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE KAPSTOK

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE KAPSTOK DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE KAPSTOK Plaats: Hengelo BRIN-nummer: 00KM Bevoegd gezag: Stichting Scholengroep Twente Speciaal (SSTS) Onderzoek uitgevoerd op: 16 en 23 juni 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ VSO DE SONNEWIJSER LOCATIES OSS EN TIEL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ VSO DE SONNEWIJSER LOCATIES OSS EN TIEL RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ VSO DE SONNEWIJSER LOCATIES OSS EN TIEL Plaats : Oss en Tiel BRIN-nummer : 00RT Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 14 juni 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE NEVENVESTIGING VAN DE OBADJASCHOOL CLUSTER 4 VSO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE NEVENVESTIGING VAN DE OBADJASCHOOL CLUSTER 4 VSO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE NEVENVESTIGING VAN DE OBADJASCHOOL CLUSTER 4 VSO Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 26 NC Onderzoek uitgevoerd op : 21 september 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE ZAANSTREEK, VSO-ZMOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE ZAANSTREEK, VSO-ZMOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE ZAANSTREEK, VSO-ZMOK Plaats : Krommenie BRIN-nummer : 07IQ Onderzoek uitgevoerd op : 10 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO Plaats: Groningen BRIN-nummer: 16NK Onderzoeksnummer: HB2780075 Onderzoek uitgevoerd op: 7 april 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE ERASMUSSCHOOL VSO CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE ERASMUSSCHOOL VSO CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE ERASMUSSCHOOL VSO CLUSTER 4 Plaats: Groningen BRIN-nummer: 19WF Onderzoek uitgevoerd op: 24 maart 2009 Conceptrapport verzonden op: 16 april 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL SO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL SO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL SO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87325 Onderzoek uitgevoerd op : 13 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE TOEKOMST VSO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE TOEKOMST VSO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE TOEKOMST VSO Plaats : Ede BRIN-nummer : 16QF Cluster : 3 Onderzoek uitgevoerd op : 12 maart 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 26 juni 2012 HB3020646/7

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ZWENGEL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ZWENGEL RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE ZWENGEL Plaats : Vught en Veldhoven BRIN-nummer : 23XK Arrangementsnummer : Onderzoek uitgevoerd op : 20, 23 en 26 april 2010 Rapport vastgesteld te Breda

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE THERMIEK SO-LG/MG EN LZ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE THERMIEK SO-LG/MG EN LZ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE THERMIEK SO-LG/MG EN LZ Plaats : Leiden BRIN-nummer : 19UQ Registratienummer : 3077376 Onderzoek uitgevoerd op : 3 en 9 maart 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ E.J. VAN DETSCHOOL CLUSTER 4 (PI)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ E.J. VAN DETSCHOOL CLUSTER 4 (PI) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ E.J. VAN DETSCHOOL CLUSTER 4 (PI) Plaats: Amsterdam BRIN-nummer: 20YN Onderzoek uitgevoerd op: 1 februari 2010 Conceptrapport verzonden op: 15 februari 2010, H2885281

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 'T IEMENSCHOER EN T KORHOEN, SCHOOL VOOR SO/VSO/MG/ZML

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 'T IEMENSCHOER EN T KORHOEN, SCHOOL VOOR SO/VSO/MG/ZML RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 'T IEMENSCHOER EN T KORHOEN, SCHOOL VOOR SO/VSO/MG/ZML School : 't Iemenschoer en t Korhoen, school voor so/vso/mg/zml Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 01CN Onderzoeksnummer

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS (IVOO) SO-AFDELING

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS (IVOO) SO-AFDELING RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS (IVOO) SO-AFDELING Plaats : Maastricht BRIN-nummer : 00SH Cluster : 4, SO Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 16ZB Onderzoeksnummer: 116891 Onderzoek uitgevoerd op: 1 en 2 september 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC MOSKOU, RUSLAND School : NTC Moskou, Rusland Plaats : 125367 MOSKOU - RUSLAND BRIN-nummer : 28LR Onderzoeksnummer : 119893 Datum schoolbezoek : 20 en 21 september

Nadere informatie

m o INSPECTIE van hetonderwus

m o INSPECTIE van hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Kubus, locatie Heindijk School/instelling: De Kubus Plaats: Rotterdam BRIN -nummer: 19BU-1 Registratienummer: 2751855 Onderzoek uitgevoerd op: 29 januari 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE MEERPAAL SO ZMLK LINIE COLLEGE VSO ZMLK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE MEERPAAL SO ZMLK LINIE COLLEGE VSO ZMLK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE MEERPAAL SO ZMLK LINIE COLLEGE VSO ZMLK Plaats: Den Helder BRIN-nummer: 07IT Onderzoek uitgevoerd op: 25 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 17 juni 2009 Rapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/ P.C.B.S. DE KLISTER School: p.c.b.s. De Klister Plaats: Nieuw Buinen BRIN-nummer: 05RC Onderzoeksnummer: 107525 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Koninklijke Visio, Instituut tot onderwijs van Slechtzienden en Blinden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Koninklijke Visio, Instituut tot onderwijs van Slechtzienden en Blinden Inspectie van het Onderwijs I * f *^j*j Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Koninklijke Visio, Instituut tot onderwijs van Slechtzienden en Blinden Plaats:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DR. A. VAN VOORTHUIJSENSCHOOL SO-ZML/MG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DR. A. VAN VOORTHUIJSENSCHOOL SO-ZML/MG RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ DR. A. VAN VOORTHUIJSENSCHOOL SO-ZML/MG Plaatsen : Haarlem en Hoofddorp BRIN-nummer : 18IS Cluster : 3 Onderzoek uitgevoerd op : 29 juni en 2 juli 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VSO Hengelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VSO Hengelo Plaats : Hengelo Ov BRIN nummer : 00KM OKE 07 VSO Onderzoeksnummer : 150043 Datum onderzoek : 7 november 2012 Datum vaststelling : 23 januari 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ SPINAKER, LOCATIE DEN HELDER CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ SPINAKER, LOCATIE DEN HELDER CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ SPINAKER, LOCATIE DEN HELDER CLUSTER 4 Plaats : Den Helder BRIN-nummer : 18ZJ Onderzoek uitgevoerd op : 23 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ PRISMA VOOR SPECIAAL ONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ PRISMA VOOR SPECIAAL ONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ PRISMA VOOR SPECIAAL ONDERWIJS Plaats : Alphen aan de Rijn BRIN-nummer : 04EF Cluster : 3 Onderzoek uitgevoerd op : 27 juni 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. THRIMWALDA Plaats: Gytsjerk BRIN-nummer: 14BP Onderzoeksnummer: 117092 Onderzoek uitgevoerd op: 29 september 2009 Conceptrapport verzonden op: 28

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2010-2011 bij Basisschool De Zuidwester Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16JB Onderzoeksnummer : 122489 Datum schoolbezoek : 17 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE PIRAMIDE AFDELING VSO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE PIRAMIDE AFDELING VSO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE PIRAMIDE AFDELING VSO Plaats : s-gravenhage BRIN-nummer : 20JM Cluster : 3 Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. "DE UTSKOAT" Plaats: Witmarsum BRIN-nummer: 08FI Onderzoeksnummer: 116890 Onderzoek uitgevoerd op: 22 en 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ. Mytylschool Tilburg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ. Mytylschool Tilburg RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ Mytylschool Tilburg Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 02ZX Arrangementsnummer : 119537 Onderzoek uitgevoerd op : 23 en 24 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ AURUM COLLEGE, VSO, CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ AURUM COLLEGE, VSO, CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ AURUM COLLEGE, VSO, CLUSTER 4 Plaats: Lelystad BRIN-nummer: 23HU Onderzoek uitgevoerd op: 26 mei 2010 Conceptrapport verzonden op: 27 augustus 2010, H2948252

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ SCHOLENGEMEENSCHAP DE KEYZER

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ SCHOLENGEMEENSCHAP DE KEYZER RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ SCHOLENGEMEENSCHAP DE KEYZER AFDELING VSO Plaats : Goirle BRIN-nummer : 27YR Cluster : 3 en 4 Arrangementsnummer : 180458 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. RUITENVELDER School : o.b.s. Ruitenvelder Plaats : Froombosch BRIN-nummer : 12XX Onderzoeksnummer : 95417 Datum schoolbezoek : 20 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE LEIDSE BUITENSCHOOL CLUSTER IV

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE LEIDSE BUITENSCHOOL CLUSTER IV RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE LEIDSE BUITENSCHOOL CLUSTER IV Plaats : Katwijk aan Zee BRIN-nummer : 02EJ Arrangementsnummer : 3020671 Onderzoek uitgevoerd op : 31

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE TREDE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE TREDE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE TREDE School : o.b.s. De Trede Plaats : Haule BRIN-nummer : 15LU Onderzoeksnummer : 92397 Datum schoolbezoek : 12 april 2007 Datum vaststelling : 26 juni

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 89330

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL. : de Erasmusschool : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 89330 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE ERASMUSSCHOOL School : de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 89330 Datum schoolbezoek : 14 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Christelijk College De Populier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Christelijk College De Populier RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Christelijk College De Populier Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Onderzoeksnummer: 2848610 Onderzoek uitgevoerd op: 22 september 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ YULIUS ONDERWIJS, LOCATIE VSO HET TIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ YULIUS ONDERWIJS, LOCATIE VSO HET TIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ YULIUS ONDERWIJS, LOCATIE VSO HET TIJ Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 01UC-9 Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 15 mei 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL 'T BARTJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL 'T BARTJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL 'T BARTJE School : NTC-po De Nederlandse school 't Bartje Plaats : PATAN - - NEPAL BRIN-nummer : 28FU Onderzoeksnummer : 101884 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE AMSTERBAKEN - JJI (VOORHEEN JOC)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE AMSTERBAKEN - JJI (VOORHEEN JOC) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE AMSTERBAKEN - JJI (VOORHEEN JOC) Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 07IQ Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 17 en 18 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS (IVOO) VSO-AFDELING

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS (IVOO) VSO-AFDELING RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS (IVOO) VSO-AFDELING Plaats : Maastricht/Meerssen BRIN-nummer : 00SH Cluster : 4, VSO Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ PAEDOLOGISCH INSTITUUT DE PIONIER LOCATIE AMSTERDAM (CLUSTER 4)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ PAEDOLOGISCH INSTITUUT DE PIONIER LOCATIE AMSTERDAM (CLUSTER 4) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ PAEDOLOGISCH INSTITUUT DE PIONIER LOCATIE AMSTERDAM (CLUSTER 4) Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 23FA Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 21 februari 2012

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BEISTERVELD

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BEISTERVELD RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BEISTERVELD School/vestiging: Plaats: Bergeijk BRIN-nummer: 06HG Onderzoeksnummer: 104008 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG Plaats: Woudsend BRIN-nummer: 06PI Onderzoeksnummer: 116884 Onderzoek uitgevoerd op: 7 en 8 mei 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE DOBBELSTEEN School : Basisschool de Dobbelsteen Plaats : Ulft BRIN-nummer : 03LK Onderzoeksnummer : 80294 Datum schoolbezoek : 20 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ VAN DER REESCHOOL SOVSO CLUSTER 4. Emmen: Houtweg Emmen: Michaël Strogof f straat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ VAN DER REESCHOOL SOVSO CLUSTER 4. Emmen: Houtweg Emmen: Michaël Strogof f straat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ VAN DER REESCHOOL SOVSO CLUSTER 4 Emmen: Houtweg Emmen: Michaël Strogof f straat Plaats: Emmen BRIN-nummer: OOZF Onderzoek uitgevoerd op: 3 juni 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ACCENT PRAKTIJKONDERWIJS AMERSFOORT Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 28CA Onderzoeksnummer: 80064 Onderzoek uitgevoerd op: woensdag 3 februari 2010 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL VALENTIJN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL VALENTIJN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL VALENTIJN School : Basisschool Valentijn Plaats : Harderwijk BRIN-nummer : 06AF Onderzoeksnummer : 109694 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ DE BETS FRIJLINGSCHOOL VOOR SPECIAAL ONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ DE BETS FRIJLINGSCHOOL VOOR SPECIAAL ONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ DE BETS FRIJLINGSCHOOL VOOR SPECIAAL ONDERWIJS Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 01KX Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 27 maart 2012

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE MIJLPAAL

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE MIJLPAAL RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL DE MIJLPAAL School : Basisschool De Mijlpaal Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 24AM Onderzoeksnummer : 92702 Datum schoolbezoek : 22 februari 2007

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE HOEKSTIEN. : c.b.s. De Hoekstien : Surhuisterveen BRIN-nummer : 11MB Onderzoeksnummer : 90529

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE HOEKSTIEN. : c.b.s. De Hoekstien : Surhuisterveen BRIN-nummer : 11MB Onderzoeksnummer : 90529 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE HOEKSTIEN School : c.b.s. De Hoekstien Plaats : Surhuisterveen BRIN-nummer : 11MB Onderzoeksnummer : 90529 Datum schoolbezoek : 12 en 13 maart 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK School : Dr. Herderscheeschool voor so/vso-zmlk Plaats : Almelo BRIN-nummer : 19QO Onderzoeksnummer : 92020 Datum schoolbezoek : 16 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN SENSIS ONDERWIJS, LOCATIE ROTTERDAM, AFDELING SO EN VSO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN SENSIS ONDERWIJS, LOCATIE ROTTERDAM, AFDELING SO EN VSO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ SENSIS ONDERWIJS, LOCATIE ROTTERDAM, AFDELING SO EN VSO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 25HE-3 en 25HE-4 Onderzoeksnummer: 117487 Onderzoek uitgevoerd op: 31 augustus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stedelijk Dalton Lyceum. afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Stedelijk Dalton Lyceum. afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN Stedelijk Dalton Lyceum afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo gemengde leerweg Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24PY Onderzoek uitgevoerd op: 2 december 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER School : c.b.s. De Wegwijzer Plaats : Westerbork BRIN-nummer : 07AU Onderzoeksnummer : 101935 Datum schoolbezoek : 15 november 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN DE REGENBOOG/DE WINGERD

RAPPORT VAN BEVINDINGEN DE REGENBOOG/DE WINGERD RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE REGENBOOG/DE WINGERD Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 05HS Onderzoeksnummer: 117281 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 29 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD School : Katholieke Basisschool Willibrord Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 27NV Onderzoeksnummer : 94920 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

ip o INSPECTIE hetonderwijs DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Obs De Meander!

ip o INSPECTIE hetonderwijs DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Obs De Meander! ip o INSPECTIE DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Obs De Meander! School/instelling: De Meander Plaats: Drachten BRIN-nummer: 27UC-1 Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 20 januari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ SO/VSO DE RIETLANDEN, LOCATIE HERMAN BROEREN SCHOOL CLUSTER 4

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ SO/VSO DE RIETLANDEN, LOCATIE HERMAN BROEREN SCHOOL CLUSTER 4 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ SO/VSO DE RIETLANDEN, LOCATIE HERMAN BROEREN SCHOOL CLUSTER 4 Plaats: Rosmalen, Den Bosch BRIN-nummer: 21GN Onderzoek uitgevoerd op: 17 en 19 november 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl) Plaats: Naaldwijk BRIN-nummer: 14YD-3 Registratienummer: 3207441 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN SENSIS ONDERWIJS, LOCATIE BREDA

RAPPORT VAN BEVINDINGEN SENSIS ONDERWIJS, LOCATIE BREDA RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ SENSIS ONDERWIJS, LOCATIE BREDA Plaats : Breda BRIN-nummer : 25HE-2 Onderzoeksnummer : 117475 Onderzoek uitgevoerd op : 7 juli 2009 Conceptrapport verzonden op : 14

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE SPRONG, LOCATIE DE LINDENHORST VSO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE SPRONG, LOCATIE DE LINDENHORST VSO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE SPRONG, LOCATIE DE LINDENHORST VSO Plaats Zeist BRIN-nummer : 01KI Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 28 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPRONG VSO-ZMOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPRONG VSO-ZMOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPRONG VSO-ZMOK Plaats : Maarsbergen BRIN-nummer : 01KI Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 1 november 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie