Belevingsonderzoek Sectorplannen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belevingsonderzoek Sectorplannen"

Transcriptie

1 Grote Bickersstraat 6 13 KS Amsterdam Postbus BX Amsterdam tel fax Belevingsonderzoek Sectorplannen Onderzoek onder werkgevers in de sectoren zorg, stedendriehoek, procesindustrie en uitgevoerd in opdracht van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dieter Verhue en Bart Koenen 25 juni 20 projectnummer: v625

2 Inhoud 1 Samenvattende conclusie 1 2 Inleiding Aanleiding voor het onderzoek Sectoren die deelnemen aan het belevingsonderzoek Opzet van het onderzoek 2. Uitvoering 2.5 Nonrespons Leeswijzer 5 3 Bekendheid, doelstellingen en verwachtingen Bekendheid en waardering sectorplannen Doelstellingen en verwachtingen Doelstellingen Duurzame inzetbaarheid Verwachtingen ten aanzien van de eigen organisatie 3.2. Eindwaardering sectorplannen 11 Bijlage 1 Resultaten per sector

3 1. 1 Samenvattende conclusie Goede bekendheid sectorplannen en waardering rol overheid De sectorplannen zijn goed bekend in de vier sectoren: driekwart van de werkgevers kent de term sectorplannen. Bijna acht op de tien werkgevers weet - na een beknopte uitleg te hebben gelezen - dat de trajecten waaraan zij deelnemen deel uit maken van de sectorplannen (9%). De werkgevers staan zeer positief tegenover de bijdrage van de overheid aan de plannen: 9% vindt deze bijdrage (heel) positief. Positieve verwachtingen ten aanzien van de resultaten van de sectorplannen Ruim negen op de tien werkgevers - die aan trajecten meedoen die zijn gericht op het bevorderen van de doorgroeimogelijkheden van hun medewerkers - verwachten dat deze trajecten daaraan zullen bijdragen (93%). Iets minder dan negen op de tien werkgevers verwachten dat de trajecten zullen bijdragen aan de instroom van jongeren (6%), het voorkomen van toekomstige werkloosheid (%) en verbeteren van arbeidsmarktkansen van zittende medewerkers (6%). Bijna acht op de tien werkgevers verwachten dat de trajecten zullen bijdragen aan het voorkomen van uitval (%). Van trajecten op het gebied van gezondheid verwachten acht op de tien werkgevers dat ze zullen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers (9%). Driekwart van de werkgevers in de en verwachten dat de trajecten waaraan ze deelnemen, zullen bijdragen aan het behoud van vakkrachten. Bijna acht op de tien verwachten dat de trajecten zullen bijdragen aan het gemakkelijker aan goed gekwalificeerd personeel kunnen komen (%). % van de werkgevers verwacht dat de trajecten zullen bijdragen aan de begeleiding van mensen naar een andere baan. Werkgevers in de Zorg verwachten relatief vaak dat door deelname aan de trajecten minder mensen ontslagen hoeven worden (9% versus 6% van het totale aantal werkgevers). Een derde verwacht overigens niet dat de trajecten ertoe zullen leiden dat er minder mensen hoeven te worden ontslaan. Ruim een derde verwacht niet dat de trajecten zullen leiden tot het aannemen van meer personeel (%). Administratieve lasten als verbeterpunt Het merendeel van de werkgevers heeft geen verbetersuggesties voor de sectorplannen. Ruim één op de vijf geeft aan wel verbetersuggesties te hebben. Één op de tien werkgevers heeft een verbetersuggestie gericht op het verminderen van de administratieve lasten, die vaak als omslachtig en tijdrovend worden ervaren. Positieve eindwaardering deelnemers sectorplannen Alles afwegend staan werkgevers die deelnamen aan het onderzoek positief tegenover de sectorplannen: zo is 23% heel positief over de trajecten waaraan men deelneemt en is 63% positief. Slechts 1% van de werkgevers is negatief over de sectorplannen. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

4 2. 2 Inleiding 2.1 Aanleiding voor het onderzoek In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat het Kabinet sectorplannen (onder meer gericht op het aan de slag houden van mensen, om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen en om jongeren werkervaring te bieden) zal cofinancieren. Werkgevers- en werknemersorganisaties in een sector of regio kunnen gezamenlijk een sectorplan opstellen met als doel de arbeidsmarkt op korte termijn en op middellange termijn te verbeteren. Deze sociale partners dragen dan in het sectorplan arbeidsmarktmaatregelen aan waarvoor zij cofinanciering van het rijk vragen. Inmiddels zijn uit de eerste aanvraagtijdvakken in 2013 en 201 totaal zo n sectorplannen goedgekeurd en in uitvoering. Een derde aanvraagperiode voor sectorplannen is op dit moment opengesteld en loopt tot en met september 20. Het ministerie monitort de sectorplannen gedurende de looptijd (via Quick Scans) en de effecten van de sectorplannen worden geëvalueerd tussentijds in 2016 en in Het ministerie van SZW wil daarnaast graag weten hoe werkgevers in sectoren en regio s die gebruik maken van de sectorplannen de maatregelen ervaren. Hiervoor heeft zij dit belevingsonderzoek onder werkgevers, de gebruikers van sectorplannen, laten uitvoeren. Met dit onderzoek is in kaart gebracht wat de ervaringen en hoe de verwachtingen van deze werkgevers aansluiten bij de doelstellingen van de sectorplannen in hun sector of regio, waarvan zij gebruik maken. 2.2 Sectoren die deelnemen aan het belevingsonderzoek Enkele sectoren die in oktober 201 ver genoeg waren met de uitrol van de sectorplannen zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek. Hierbij is gestreefd naar een mix van sectoren, regio s en typen trajecten waaraan men deelneemt. Het onderzoek werd uitgevoerd in de sectoren / regio: Zorg (Twente, Achterhoek, Zuid Holland Zuid, Brabant en Limburg) 2 1 Zie brief voortgangsbrief sectorplannen 29 mei 20 en de quick scan van SEO. 2 Er is een beperkt gedeelte van alle sectorplannen in de zorg meegenomen in dit belevingsonderzoek. Van de 1 regio s die een sectorplan zorg in uitvoering hebben waarin scholingsmaatregelen aan de orde zijn voor het bij- en opscholen van medewerkers in de zorg, zijn er 5 regio s meegenomen. Het landelijke sectorplan zorg, waarin mobiliteitsen van werk naar werktrajecten aan de orde zijn, is niet in dit onderzoek meegenomen. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

5 3. In deze paragraaf volgt een korte beschrijving van de sectorplannen van de sectoren die aan dit onderzoek deelnamen. (landelijk) Werkzekerheid en het voorkomen van werkloosheid staan centraal in het sectorplan Bouw en Infra. Zo worden extra leerplekken gerealiseerd voor jongeren tot 2 jaar, worden oudere leermeesters behouden voor de begeleiding van leerlingen en worden werknemers zonder startkwalificaties geschoold om een startkwalificatie te kunnen behalen. Een deel van de werknemers wordt begeleid naar ander werk door bemiddeling en scholing. Ook is er aandacht voor toekomstgerichte scholing van werknemers in onder andere duurzame technologie. De sector staat voor grote uitdagingen. Op de middellange termijn dreigt een tekort aan vakkrachten. Het sectorplan speelt hier op in en richt zich op het tegengaan van uitstroom van vakbekwame personen uit deze sector. Tegelijkertijd richt het zich op het genereren van nieuwe instroom waar mogelijk. (landelijk) Met het sectorplan is onder meer beoogd extra leerwerkplekken te creëren met prioriteit voor mensen van 50 jaar en ouder. Daarnaast worden werkloze jongeren versneld opgeleid met een baangarantie. Verder worden overtollige werknemers uit andere branches begeleid naar werk in de procesindustrie. Ook schoolt de sector zittende werknemers, of laat hen vrijwillig medisch checken. De procesindustrie heeft een sterke behoefte aan nieuwe instroom. Tot 2020 heeft de sector jaarlijks duizenden nieuwe vakmedewerkers nodig. Met het sectorplan wil de branche de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt tegengaan door het stimuleren van instroom van jongeren en het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van vakmensen. Tot de procesindustrie behoren de textiel-, de voedings- en genotsmiddelenindustrie en de papierindustrie en chemische industrie. Zorg (regionaal) Er is een raamovereenkomst gesloten in april 201 tussen verschillende partijen in de Zorgsector ActiZ, VGN, GGZ Nederland, RegioPlus, CNV Publieke Zaak, Nu 91 en FBZ en het Ministerie van VWS. Daarin zijn onder meer arbeidsmarktknelpunten in de zorg benoemd, maatregelen die bijdragen aan het oplossen daarvan en een verdeling van taken over de landelijke branches en de arbeidsmarktregio s. Veel werknemers krijgen als gevolg van de hervormingen in de zorg te maken met een transitie. Daarom zijn in het landelijk sectorplan zorg mobiliteitsen van-werk-naar-werktrajecten opgenomen en in 1 regionale zorgplannen scholingstrajecten. Met de regionale sectorplannen Zorg kunnen medewerkers gebruik maken van een competentiescan/studieadvies, scholingsprogramma s gericht op de ontwikkeling van competenties die nodig zijn voor het werken in de zorg. Daarnaast zijn met name voor de zittende werknemers extra leer-werk trajecten op mbo of hbo niveau aangeboden. Ook kunnen werknemers een EVC-traject doorlopen. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

6 . Van de 1 regio s die een sectorplan zorg in uitvoering hebben zijn er 5 regio s meegenomen in dit onderzoek: Limburg (arbeidsregio s: Midden-Limburg, Noord-Limburg, Zuid-Limburg), Noord-Brabant, Zuid-Holland Zuid (arbeidsregio s: Drechtsteden, Gorichem), Twente en Achterhoek. (regionaal plan) In het regionale sectorplan en Noord-Veluwe is vooral ingezet op het bevorderen van mobiliteit van werknemers en de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt. Zo worden nieuwe leerbanen (beroepsbegeleidende leerweg) gerealiseerd en werknemers begeleid naar ander werk, om zo de doorstroom op de arbeidsmarkt te stimuleren. Het sectorplan wordt uitgevoerd in veertien gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Lochem, Nunspeet, Olst-Wijhe, Putten, Voorst, Zeewolde en Zutphen. 2.3 Opzet van het onderzoek Voordat alle vier sectoren zijn benaderd om deel te nemen aan het onderzoek, is in februari en maart 20 eerst een pilotonderzoek uitgevoerd onder werkgevers in de zorgsector Brabant en Limburg. De procedure van benadering heeft hierbij model gestaan voor het later uitgevoerde hoofdonderzoek. Het onderzoek werd per mail eerst door de sectormanagers aangekondigd. Na aankondiging hadden werkgevers de mogelijkheid om aan te geven of ze wel of niet aan het onderzoek wilden deelnemen. Werkgevers die wilden deelnemen aan het onderzoek, ontvingen een week na de aankondiging een uitnodiging per met een unieke link naar een vragenlijst met een gemiddelde invulduur van 13 minuten. Een week na het versturen van de uitnodiging ontvingen de werkgevers die de enquête nog niet hadden ingevuld een herinnering per . Een week na deze herinnering zijn de niet responderende werkgevers telefonisch benaderd om alsnog deel te nemen aan het onderzoek. 2. Uitvoering Na afronding van de pilot zijn de sectoren en regio s Zorg Zuid-Holland Zuid, Zorg Twente en Achterhoek, de, de en gefaseerd benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Hierbij werd dezelfde procedure als in de pilot gevolgd. In de onderstaande tabel is de fasering van het onderzoek en de respons weergegeven. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

7 5. 1 Fasering en respons (in absolute aantallen) Steden driehoek Zorg (met pilot) Bouw en Infra aankondiging onderzoek - 1 mei 1 mei 1 april mei start veldwerk - mei mei 23 april 3 juni reminder - mei 12 mei mei juni nagebeld - week 22 week 22 week Week 25 bruto steekproef n=36 n=6 n=1 n=9 n=559 respons n=0 (25%) n=0 (60%) n=56 (9%) n=5 (61%) n=5 (%) In totaal hebben n=0 werkgevers gerespondeerd, wat neerkomt op een respons van 25%. De responspercentages binnen de zorgsector, procesindustrie en stedendriehoek zijn hoog, terwijl de respons in de laag is. Dit is te verklaren uit het feit dat de veldwerkperiode in de enkele weken korter was (van 3 juni tot en met 22 juni). 2.5 Nonrespons Er is geen specifiek nonresponsonderzoek uitgevoerd. Wel is in de sectoren zorg, procesindustrie, stedendriehoek alle nonrespons nagebeld met het verzoek alsnog aan het onderzoek deel te nemen. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van de redenen waarom werkgevers niet aan het onderzoek hebben deelgenomen. Redenen die naar voren kwamen bij de telefonische herbenadering zijn dat niet de juiste persoon is bereikt, dat men het te druk heeft met andere werkzaamheden of dat men alsnog afziet van deelname aan de trajecten. 2.6 Leeswijzer De enquêteresultaten zijn weergegeven in afgeronde percentages. Wanneer er door afronding totalen ontstaan van meer of minder dan 0, zijn deze niet gecorrigeerd. De titels van figuren en tabellen betreffen (behoudens enkele uitsplitsingen) de exacte vraagstellingen zoals die aan de respondenten zijn voorgelegd. Bij alle figuren en tabellen is het totale aantal respondenten weergegeven dat de betreffende vraag heeft beantwoord. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

8 6. 3 Bekendheid, doelstellingen en verwachtingen In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 3.1 eerst de bekendheid en de waardering van de sectorplannen in kaart gebracht. Daarna wordt in paragraaf 3.2 dieper ingegaan op de mate waarin men verwacht dat de maatregelen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen. 3.1 Bekendheid en waardering sectorplannen De sectorplannen zijn bij driekwart van de werkgevers bekend (5%). Een kwart heeft niet van de sectorplannen gehoord (25%). 2 Heeft u voorafgaand aan dit onderzoek weleens gehoord van de term sectorplannen? (n=0; in procenten) heeft u weleens gehoord van de sectorplannen? sectoren (n=0) 5 25 ja nee Tussen de sectoren zijn enkele verschillen in de mate waarin de sectorplannen bekend zijn. Zo zijn in de zorgsector de sectorplannen alom bekend (93%) terwijl de bekendheid in de stedendriehoek (6%) en procesindustrie (6%) rond het gemiddelde ligt. De bekendheid in de sector blijft achter bij de andere drie sectoren (60%) 3. Na een korte uitleg in de vragenlijst over de sectorplannen, is vervolgens gevraagd of de werkgevers weten of de trajecten waaraan hun organisaties deelnemen onderdeel zijn van de sectorplannen. Bijna acht op de tien werkgevers geven aan dit te weten (9%). 3 Uitleg: De sectorplannen zijn plannen gericht op het toekomstbestendig maken van van de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze plannen worden voor minimaal de helft gefinancierd vanuit de sector en voor maximaal de helft door de overheid. Vraag: Wist u dat trajecten waaraan uw organisatie deelneemt onderdeel zijn van deze sectorplannen? (n=0; in procenten) wist u dat uw organisatie deelneemt aan de sectorplannen? sectoren (n=0) 9 ja nee De verschillen tussen de sectoren zijn globaal hetzelfde als bij de bekendheid. Bijna alle werkgevers in de zorgsector weten dat hun trajecten deel uitmaken van de sectorplannen (93%). In de stedendriehoek (6%) en procesindustrie (3%) ligt deze kennis rond het gemiddelde. Werkgevers in de weten het minst vaak dat de trajecten waar zij aan deelnemen deel van uitmaken van de sectorplannen (65%). 3 De grafieken met alle resultaten per sector zijn als bijlage van de rapportage opgenomen. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

9 . Hoe staan werkgevers tegenover de bijdrage die de overheid aan de kosten van de sectorplannen levert? Een ruime meerderheid van de werkgevers vindt het (heel) positief dat de overheid bijdraagt aan de trajecten binnen de sectorplannen (9%). Er zijn nauwelijks werkgevers die aangeven negatief te staan tegenover de bijdrage van de overheid aan de sectorplannen (1%). Er zijn geen verschillen tussen de sectoren. Wat vindt u ervan dat de overheid bijdraagt in de kosten van deze trajecten? (n=0) sectoren (n=0) heel positief positief niet positief, niet negatief negatief heel negatief 3.2 Doelstellingen en verwachtingen In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal doelstellingen van de sectorplannen. We laten eerst zien hoeveel procent van de organisaties de maatregelen uit de sectorplannen hebben ingezet als oplossing voor ervaren knelpunten. Vervolgens laten we zien of de werkgevers verwachten dat deze maatregelen zullen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen Doelstellingen De relevantie van de voorgelegde doelstellingen is groot. Acht op de tien werkgevers zet de sectorplannen in om de de arbeidskansen en doorgroeimogelijkheden van hun medewerkers én het voorkomen van hun toekomstige werkloosheid op te lossen. Driekwart van de werkgevers zet de maatregelen in om de inval van jongeren te bevorderen en uitval te voorkomen. 5 In welke mate worden de sectorplannen ingezet om knelpunten in de organisatie op te lossen? (n=0; in procenten) de arbeidsmarktkansen van zittende medewerkers 2 1 de doorgroeimogelijkheden van uw medewerkers 3 13 het voorkomen van toekomstige werkloosheid van uw medewerkers 0 5 de instroom van jongeren 5 1 het voorkomen van uitval 6 20 dit is een knelpunt dit is geen knelpunt dit is geen doel van onze projecten Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

10 . Bij de werkgevers die hebben aangegeven de betreffende doelstellingen als knelpunt te beschouwen is in kaart gebracht in welke mate zij verwachten dat de trajecten zullen bijdragen aan de oplossing hiervan. Ruim negen op de tien werkgevers (93%) verwachten dat de trajecten waaraan zij deel nemen zullen bijdragen aan het verbeteren van de doorgroeimogelijkheden van werknemers uit de eigen organisatie (naar een andere functie binnen of buiten de eigen organisatie). Iets minder dan negen op de tien werkgevers verwachten dat de trajecten zullen bijdragen aan de instroom van jongeren (6%), het voorkomen van toekomstige werkloosheid van de eigen medewerkers (%), de verbetering van de arbeidsmarktkansen van zittende werknemers (6%). Bijna acht op de tien verwachten dat de trajecten zullen bijdragen aan het voorkomen van toekomstige werkloosheid van eigen medewerkers (%). 6 In welke mate verwacht u dat de trajecten waaraan uw organisatie deelneemt, zullen bijdragen aan het oplossen van de volgende knelpunten in uw organisatie? (Basis: alleen gevraagd aan werkgevers die de sectorplannen hebben ingezet als oplossing voor het betreffende knelpunt; in procenten) de doorgroeimogelijkheden van uw medewerkers (n=13) 3 de instroom van jongeren (n=9) 36 1 het voorkomen van toekomstige werkloosheid van uw medewerkers (n=16) de arbeidsmarktkansen van zittende medewerkers (n=11) 39 3 het voorkomen van uitval (n=9) heel sterk tamelijk sterk enigszins niet of nauwelijks Er zijn op dit punt enkele verschillen tussen de verschillende sectoren: Zorg: in de zorgsector verwachten werkgevers vaker dan werkgevers in andere sectoren dat de trajecten zullen bijdragen aan de arbeidskansen van zittende werknemers (9% versus 6% van het totale aantal werkgevers). : werkgevers in deze sector verwachten relatief vaak dat de plannen zullen bijdragen aan de instroom van jongeren (95% versus 6% van het totale aantal werkgevers). : werkgevers in deze sector verwachten minder vaak dat de sectorplannen zullen bijdragen aan de doorgroeimogelijkheden van de eigen werknemers (% versus 93% van het totale aantal werkgevers). Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

11 Duurzame inzetbaarheid Welke verwachtingen hebben werkgevers als het gaat over de invloed van de sectorplannen op de duurzame inzetbaarheid van werknemers? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is eerst in kaart gebracht of scholing, mobiliteit en de gezondheid van medewerkers het doel zijn van de trajecten waaraan de werknemers deelnemen. De werkgevers nemen minder vaak deel aan trajecten waarin (het verbeteren van) de gezondheid van werknemers de doelstelling is dan hun scholing en mobiliteit (respectievelijk 1% versus 9% en 90%). Percentage werkgevers dat de maatregel uit het sectorplan inzet voor dit doel. (n=0; in procenten) scholing (waardoor men beter in staat is werk uit te voeren) 9 6 mobiliteit (doorgroeimogelijkheden naar andere functies) 90 de gezondheid van medewerkers 1 dit is wel een doel van de trajecten waaraan men deelneemt dit is geen doel van de trajecten waaraan men deelneemt Aan werkgevers die scholing, mobiliteit en gezondheid als doelstelling hebben, is gevraagd wat hun verwachtingen zijn. Van scholingstrajecten verwacht 93% dat ze bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Van trajecten op het gebied van mobiliteit en doorgroeimogelijkheden van werknemers verwacht 90% dit, bij trajecten op het gebied van gezondheid 9%. In welke mate verwacht u dat de trajecten waaraan uw organisatie deelneemt zullen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? (Basis: Percentage werkgevers die deze maatregel uit het sectorplan inzetten t.b.v. scholing, mobiliteit of bevorderen van de gezondheid) scholing (n=) 3 doorgroeimogelijkheden (n=) gezondheid (n=) 9 32 heel sterk tamelijk sterk enigszins niet of nauwelijks Er is één verschil tussen de sectoren. Werkgevers in de stedendriehoek denken vaker dan werkgevers in andere sectoren dat trajecten op het gebied van gezondheid niet of nauwelijks zullen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers (33% versus % van het totale aantal werknemers). Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

12 Verwachtingen ten aanzien van de eigen organisatie Tot slot is gevraagd wat men verwacht van de trajecten in relatie tot de eigen organisatie. 5% van de werkgevers in de procesindustrie en verwacht dat deelname aan de trajecten bijdraagt aan behoud van vakkrachten voor de eigen organisatie 5. Van alle werkgevers verwacht % dat door deelname aan de trajecten het gemakkelijker wordt om aan goed gekwalificeerd personeel te komen. % verwacht dat door de sectorplannen meer medewerkers naar ander werk kunnen worden begeleid. Over verwachtingen op het gebied van ontslag en het aannemen van meer mensen zijn de werkgevers verdeeld: ruim een derde van de werkgevers verwacht dat de sectorplannen op deze punten niet of nauwelijks zullen bijdragen. 9 In welke mate verwacht u dat de trajecten waaraan uw organisatie deelneemt, ervoor zullen zorgen dat binnen uw organisatie [stelling]? (Basis: percentage werkgevers dat de maatregel uit het sectorplan inzet voor deze doelen) vakkrachten behouden kunnen blijven (n=) alleen voorgelegd aan werkgevers in de procesindustrie en structuur het gemakkelijker wordt om aan goed gekwalificeerd personeel te komen (n=10) meer mensen naar ander werk kunnen worden begeleid (n=16) 32 2 minder mensen ontslaan hoeven te worden (n=161) 33 meer mensen kunnen worden aangenomen (n=16) 20 heel sterk tamelijk sterk enigszins niet of nauwelijks Er zijn enkele verschillen tussen de verschillende sectoren: Zorg: werkgevers in de zorg verwachten relatief vaak dat door deelname aan de trajecten minder mensen ontslagen hoeven worden (9% versus 6% van het totale aantal werkgevers). Daarnaast verwachten werkgevers in de zorg relatief vaak dat de trajecten waaraan zij deelnemen niet of nauwelijks zullen bijdragen aan het aannemen van meer mensen (51% versus % van het totale aantal werkgevers). : werkgevers in de procesindustrie denken relatief vaak dat ze door deelname aan de trajecten gemakkelijker aan goed gekwalificeerd personeel kunnen komen (% versus van het totale aantal werkgevers). De werkgevers hadden bij deze vraag de mogelijkheid om de optie niet van toepassing in te vullen. Werkgevers die de voorgelegde verwachtingen niet van toepassing achten, zijn niet meegenomen in de grafiek. 5 Deze stelling is alleen voorgelegd aan werkgevers in de procesindustrie en structuur. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

13 Eindwaardering sectorplannen Ook is de vraag voorgelegd hoe werkgevers - alles afwegend - de sectorplannen waarderen. Een ruime meerderheid van de werkgevers waarderen de sectorplannen (heel) positief (6%). Slechts 1% waardeert de sectorplannen negatief. Er zijn geen significante verschillen tussen de vier sectoren. Alles afwegend, hoe waardeert u als werkgever de trajecten waar u aan deelneemt? (n=0) sectoren (n=0) heel positief positief niet positief, niet negatief negatief heel negatief Via een open vraag is de mogelijkheid geboden aan de werkgevers om hun antwoorden toe te lichten. In de onderstaande kaders zijn enkele open antwoorden letterlijk weergegeven. Een werkgever uit de zorg: Wij hopen door deelname aan de trajecten medewerkers breder inzetbaar te maken op de arbeidsmarkt en ze te kunnen behouden voor de zorgbranche, door bijvoorbeeld opscholing van verzorgende naar verpleegkundige om hiermee de complexere zorg te kunnen blijven bieden met eigen mensen. Een werkgever uit de stedendriehoek: Het is goed om extra te kunnen investeren in opleidingen voor het personeel, het scholingsbudget wordt daardoor verruimd waardoor er meer mogelijkheden zijn. Met de laatste jaren van recessie is het niet gemakkelijk om geld vrij te maken voor scholing. werknemers ervaren het als positief als er sneller iets gebeurd met hun opleidingswensen. Een werkgever uit de procesindustrie: Als werkgever zijn we nu in staat met een beperkt budget meer te doen. Zelfs een achterstand een beetje inlopen. Het vinden van gekwalificeerde medewerkers in de industrie is zeer moeilijk en zo kunnen we meer mensen opleiden. Een werkgever uit de : Het is goed dat de overheid investeert in deze plannen, die kansen bieden aan jongeren en waardoor mensen langer in dienst kunnen blijven. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

14 12. Aan het einde van de vragenlijst is via een facultatieve open vraag in kaart gebracht of werkgevers nog verbetersuggesties hebben voor de trajecten. Het merendeel van de werkgevers geeft aan geen verbetersuggesties te hebben (%). Ruim één op de tien geeft verbetersuggesties aan die specifiek gaan over het verlichten van de administratieve lasten (11%). Een even grote groep geeft andere verbetersuggesties (11%). 11 Heeft u nog vragen of opmerkingen over verbetersuggesties van voor de trajecten? (n=0; in procenten) werkgevers (n=0) geen suggesties administratieve lasten verlichten andere suggestie In de onderstaande kaders zijn enkele van de facultatieve open antwoorden met betrekking tot verbetersuggesties letterlijk weergegeven. Een werkgever uit de zorg: De bijbehorende projectadministraties zijn (opnieuw) een bureaucratische ramp. Dit zou veel beter moeten kunnen! Een werkgever uit de stedendriehoek: Ik vind het initiatief zeer prijzenswaardig. Maar als ik bekijk hoeveel administratieve en beheersmatige rompslomp aan het kunnen voldoen aan de eisen hangt, vind ik de uitwerking ervan niet getuigen van maatwerk. Een werkgever uit de procesindustrie: Dit zijn goede initiatieven, alleen de admini- stratieve verplichtingen zijn te hoog. Dat kan anders worden geregeld. Een werkgever uit de : Het is jammer dat de administratieve last zo hoog moet zijn. Hierdoor heb je al % van de loonkostensubsidie nodig voor de afhandeling ervan. Verspilling. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

15 Bijlage 1 Resultaten per sector 12 Bekendheid: heeft u voorafgaand aan dit onderzoek weleens gehoord van de term sectorplannen? (n=0; in procenten) heeft u weleens gehoord van de sectorplannen? sectoren (n=0) 5 25 Zorg ja nee 13 Uitleg: De sectorplannen zijn plannen gericht op het toekomstbestendig maken van van de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze plannen worden voor minimaal de helft gefinancierd vanuit de sector en voor maximaal de helft door de overheid. Vraag: Wist u dat trajecten waaraan uw organisatie deelneemt onderdeel zijn van deze sectorplannen? (n=0; in procenten) wist u dat uw organisatie deelneemt aan de sectorplannen? sectoren (n=0) 9 Zorg ja nee 1 Draagvlak: wat vindt u ervan dat de overheid bijdraagt in de kosten van deze trajecten? (n=0) sectoren (n=0) Zorg heel positief positief niet positief, niet negatief negatief heel negatief Belevingsonderzoek Sectorplannen I v62 Veldkamp 2 juni 20

16 In welke mate verwacht u dat de trajecten waaraan uw organisatie deelneemt, zullen bijdragen aan het oplossen van de volgende knelpunten in uw organisatie? (Basis: alleen gevraagd aan werkgevers die de onderstaande doelstellingen als een knelpunt beschouwen; in procenten) sectoren (n=9) Doelstelling: de instroom van jongeren 36 1 Zorg (n=33) 9 (n=5) 9 2 (n=29) (n=5) 25 Doelstelling: de arbeidsmarktkansen van zittende medewerkers sectoren (n=11) 39 3 Zorg (n=55) (n=) (n=3) (n=5) Doelstelling: voorkomen van toekomstige werkloosheid van uw medewerkers sectoren (n=16) Zorg (n=9) 3 6 (n=0) (n=29) 2 13 (n=) 33 0 sectoren (n=13) Doelstelling: doorgroeimogelijkheden van uw werknemers 3 Zorg (n=50) (n=1) 39 6 (n=33) (n=9) Belevingsonderzoek Sectorplannen I v62 Veldkamp 2 juni 20

17 Doelstelling: het voorkomen van uitval sectoren (n=9) Zorg (n=) (n=39) 5 31 (n=2) (n=) heel sterk tamelijk sterk enigszins niet of nauwelijks 16 In welke mate verwacht u dat de trajecten waaraan uw organisatie deelneemt zullen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Selectie: deze vraag is alleen gesteld aan werkgevers die zeggen dat scholing, mobiliteit en gezondheid het doel is van de trajecten waaraan ze deelnemen (in procenten). Scholing: hierdoor is men beter in staat is zijn werk uit te voeren (n=) 2 53 Zorg (n=53) (n=53) (n=3) (n=55) Mobiliteit: doorgroeimogelijkheden naar andere functies (n=) Zorg (n=5) 61 1 (n=) (n=) Belevingsonderzoek Sectorplannen I v62 Veldkamp 2 juni 20

18 Gezondheid: verbeteren gezondheid medewerkers 9 32 Zorg heel sterk tamelijk sterk enigszins niet of nauwelijks 1 In welke mate verwacht u dat de trajecten waaraan uw organisatie deelneemt, ervoor zullen zorgen dat binnen uw organisatie [zie de doelstellingen hieronder]? (Basis: alleen gevraagd aan werkgevers die de onderstaande doelstellingen als relevant beschouwen; in procenten) Meer mensen kunnen worden aangenomen (n=16) 20 Zorg (n=1) (n=9) (n=2) 30 1 (n=) 3 3 Minder mensen ontslagen hoeven worden (n=161) 33 Zorg (n=6) 3 22 (n=1) 1 39 (n=2) 30 1 (n=) 3 3 Belevingsonderzoek Sectorplannen I v62 Veldkamp 2 juni 20

Sectorplan Zorg Zeeland

Sectorplan Zorg Zeeland Sectorplan Zorg Zeeland 26 mei 2014 Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. Inleiding... 3 2. Arbeidsmarktanalyse en maatregelen... 3 3. Taakverdeling tussen landelijke en regionale maatregelen...

Nadere informatie

Anderhalf jaar in de uitkering

Anderhalf jaar in de uitkering Opdrachtgever IWI Anderhalf jaar in de uitkering Conclusie Opdrachtnemer IWI Onderzoek Anderhalf jaar in de uitkering; nota van bevindingen Startdatum 1 januari 2008 Einddatum 1 januari 2008 Categorie

Nadere informatie

Meldcodes kindermishandeling

Meldcodes kindermishandeling Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Meldcodes kindermishandeling Beschikking, waardering,

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Evaluatie regeling kleine banen

Evaluatie regeling kleine banen Opdrachtgever SZW Evaluatie regeling kleine banen Doel en vraagstelling Opdrachtnemer SEOR / N. de Jong, J. de Koning, K. Zandvliet Onderzoek Evaluatie regeling kleine banen Einddatum 1 mei 2011 Categorie

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau

Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau Kansen voor een opleiding werktuigbouwkunde op Associate Degree niveau Een onderzoek naar de behoefte aan een opleiding Associate Degree werktuigbouwkunde. In opdracht van de Hogeschool Rotterdam Jop van

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken

Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Meting 4 september

Nadere informatie

5-GELIJKEDAGENMONITOR 2e meting 2012-2013

5-GELIJKEDAGENMONITOR 2e meting 2012-2013 5-GELIJKEDAGENMONITOR 2e meting 2012-2013 5-GELIJKEDAGENMONITOR 2 e meting 2012-2013 - eindrapport - dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom dr. M. de Weerd (projectleider) Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Associate Degree ICT

Associate Degree ICT Associate Degree ICT - verslag van een kwantitatief onderzoek onder werkgevers - Amsterdam, september 2006 Projectnummer: 1088 Drs. Reynout van der Poel Drs. Xaverio Sam-Sin Drs. Jolande Otten ERGO: BUREAU

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Rapportage onderzoeksresultaten KCH HCM mei 2013 Stichting FKB Technische Groothandel Colofon: Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 - Rapportage

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Monitor Rookvrije Scholen 2014

Monitor Rookvrije Scholen 2014 Rapportage Monitor Rookvrije Scholen 2014 In opdracht van: Contactpersoon: Longfonds Benjamin van Wijngaarden Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Aart van Grootheest drs. Liesbeth van der

Nadere informatie

Sectorplan Bouw & Infra

Sectorplan Bouw & Infra Sectorplan Bouw & Infra I. Inleiding Het Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013 geeft sociale partners in sectoren de mogelijkheid een sectorplan op te stellen, en daarvoor financiële ondersteuning te vragen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Arbeidsmarkt & mobiliteit Arbeidsmarkt & mobiliteit Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet onderwijs 2014 Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet onderwijs Een aanvulling op de arbeidsmarktanalyse

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE Bijlage A bij Kamerbrief Voortgang Actieplan Werving & Behoud van 15 oktober 2008 Onderwerp: Uitval belangstellenden MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE - AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT,

Nadere informatie