Belevingsonderzoek Sectorplannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belevingsonderzoek Sectorplannen"

Transcriptie

1 Grote Bickersstraat 6 13 KS Amsterdam Postbus BX Amsterdam tel fax Belevingsonderzoek Sectorplannen Onderzoek onder werkgevers in de sectoren zorg, stedendriehoek, procesindustrie en uitgevoerd in opdracht van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dieter Verhue en Bart Koenen 25 juni 20 projectnummer: v625

2 Inhoud 1 Samenvattende conclusie 1 2 Inleiding Aanleiding voor het onderzoek Sectoren die deelnemen aan het belevingsonderzoek Opzet van het onderzoek 2. Uitvoering 2.5 Nonrespons Leeswijzer 5 3 Bekendheid, doelstellingen en verwachtingen Bekendheid en waardering sectorplannen Doelstellingen en verwachtingen Doelstellingen Duurzame inzetbaarheid Verwachtingen ten aanzien van de eigen organisatie 3.2. Eindwaardering sectorplannen 11 Bijlage 1 Resultaten per sector

3 1. 1 Samenvattende conclusie Goede bekendheid sectorplannen en waardering rol overheid De sectorplannen zijn goed bekend in de vier sectoren: driekwart van de werkgevers kent de term sectorplannen. Bijna acht op de tien werkgevers weet - na een beknopte uitleg te hebben gelezen - dat de trajecten waaraan zij deelnemen deel uit maken van de sectorplannen (9%). De werkgevers staan zeer positief tegenover de bijdrage van de overheid aan de plannen: 9% vindt deze bijdrage (heel) positief. Positieve verwachtingen ten aanzien van de resultaten van de sectorplannen Ruim negen op de tien werkgevers - die aan trajecten meedoen die zijn gericht op het bevorderen van de doorgroeimogelijkheden van hun medewerkers - verwachten dat deze trajecten daaraan zullen bijdragen (93%). Iets minder dan negen op de tien werkgevers verwachten dat de trajecten zullen bijdragen aan de instroom van jongeren (6%), het voorkomen van toekomstige werkloosheid (%) en verbeteren van arbeidsmarktkansen van zittende medewerkers (6%). Bijna acht op de tien werkgevers verwachten dat de trajecten zullen bijdragen aan het voorkomen van uitval (%). Van trajecten op het gebied van gezondheid verwachten acht op de tien werkgevers dat ze zullen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers (9%). Driekwart van de werkgevers in de en verwachten dat de trajecten waaraan ze deelnemen, zullen bijdragen aan het behoud van vakkrachten. Bijna acht op de tien verwachten dat de trajecten zullen bijdragen aan het gemakkelijker aan goed gekwalificeerd personeel kunnen komen (%). % van de werkgevers verwacht dat de trajecten zullen bijdragen aan de begeleiding van mensen naar een andere baan. Werkgevers in de Zorg verwachten relatief vaak dat door deelname aan de trajecten minder mensen ontslagen hoeven worden (9% versus 6% van het totale aantal werkgevers). Een derde verwacht overigens niet dat de trajecten ertoe zullen leiden dat er minder mensen hoeven te worden ontslaan. Ruim een derde verwacht niet dat de trajecten zullen leiden tot het aannemen van meer personeel (%). Administratieve lasten als verbeterpunt Het merendeel van de werkgevers heeft geen verbetersuggesties voor de sectorplannen. Ruim één op de vijf geeft aan wel verbetersuggesties te hebben. Één op de tien werkgevers heeft een verbetersuggestie gericht op het verminderen van de administratieve lasten, die vaak als omslachtig en tijdrovend worden ervaren. Positieve eindwaardering deelnemers sectorplannen Alles afwegend staan werkgevers die deelnamen aan het onderzoek positief tegenover de sectorplannen: zo is 23% heel positief over de trajecten waaraan men deelneemt en is 63% positief. Slechts 1% van de werkgevers is negatief over de sectorplannen. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

4 2. 2 Inleiding 2.1 Aanleiding voor het onderzoek In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat het Kabinet sectorplannen (onder meer gericht op het aan de slag houden van mensen, om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen en om jongeren werkervaring te bieden) zal cofinancieren. Werkgevers- en werknemersorganisaties in een sector of regio kunnen gezamenlijk een sectorplan opstellen met als doel de arbeidsmarkt op korte termijn en op middellange termijn te verbeteren. Deze sociale partners dragen dan in het sectorplan arbeidsmarktmaatregelen aan waarvoor zij cofinanciering van het rijk vragen. Inmiddels zijn uit de eerste aanvraagtijdvakken in 2013 en 201 totaal zo n sectorplannen goedgekeurd en in uitvoering. Een derde aanvraagperiode voor sectorplannen is op dit moment opengesteld en loopt tot en met september 20. Het ministerie monitort de sectorplannen gedurende de looptijd (via Quick Scans) en de effecten van de sectorplannen worden geëvalueerd tussentijds in 2016 en in Het ministerie van SZW wil daarnaast graag weten hoe werkgevers in sectoren en regio s die gebruik maken van de sectorplannen de maatregelen ervaren. Hiervoor heeft zij dit belevingsonderzoek onder werkgevers, de gebruikers van sectorplannen, laten uitvoeren. Met dit onderzoek is in kaart gebracht wat de ervaringen en hoe de verwachtingen van deze werkgevers aansluiten bij de doelstellingen van de sectorplannen in hun sector of regio, waarvan zij gebruik maken. 2.2 Sectoren die deelnemen aan het belevingsonderzoek Enkele sectoren die in oktober 201 ver genoeg waren met de uitrol van de sectorplannen zijn benaderd voor deelname aan het onderzoek. Hierbij is gestreefd naar een mix van sectoren, regio s en typen trajecten waaraan men deelneemt. Het onderzoek werd uitgevoerd in de sectoren / regio: Zorg (Twente, Achterhoek, Zuid Holland Zuid, Brabant en Limburg) 2 1 Zie brief voortgangsbrief sectorplannen 29 mei 20 en de quick scan van SEO. 2 Er is een beperkt gedeelte van alle sectorplannen in de zorg meegenomen in dit belevingsonderzoek. Van de 1 regio s die een sectorplan zorg in uitvoering hebben waarin scholingsmaatregelen aan de orde zijn voor het bij- en opscholen van medewerkers in de zorg, zijn er 5 regio s meegenomen. Het landelijke sectorplan zorg, waarin mobiliteitsen van werk naar werktrajecten aan de orde zijn, is niet in dit onderzoek meegenomen. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

5 3. In deze paragraaf volgt een korte beschrijving van de sectorplannen van de sectoren die aan dit onderzoek deelnamen. (landelijk) Werkzekerheid en het voorkomen van werkloosheid staan centraal in het sectorplan Bouw en Infra. Zo worden extra leerplekken gerealiseerd voor jongeren tot 2 jaar, worden oudere leermeesters behouden voor de begeleiding van leerlingen en worden werknemers zonder startkwalificaties geschoold om een startkwalificatie te kunnen behalen. Een deel van de werknemers wordt begeleid naar ander werk door bemiddeling en scholing. Ook is er aandacht voor toekomstgerichte scholing van werknemers in onder andere duurzame technologie. De sector staat voor grote uitdagingen. Op de middellange termijn dreigt een tekort aan vakkrachten. Het sectorplan speelt hier op in en richt zich op het tegengaan van uitstroom van vakbekwame personen uit deze sector. Tegelijkertijd richt het zich op het genereren van nieuwe instroom waar mogelijk. (landelijk) Met het sectorplan is onder meer beoogd extra leerwerkplekken te creëren met prioriteit voor mensen van 50 jaar en ouder. Daarnaast worden werkloze jongeren versneld opgeleid met een baangarantie. Verder worden overtollige werknemers uit andere branches begeleid naar werk in de procesindustrie. Ook schoolt de sector zittende werknemers, of laat hen vrijwillig medisch checken. De procesindustrie heeft een sterke behoefte aan nieuwe instroom. Tot 2020 heeft de sector jaarlijks duizenden nieuwe vakmedewerkers nodig. Met het sectorplan wil de branche de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt tegengaan door het stimuleren van instroom van jongeren en het verbeteren van duurzame inzetbaarheid van vakmensen. Tot de procesindustrie behoren de textiel-, de voedings- en genotsmiddelenindustrie en de papierindustrie en chemische industrie. Zorg (regionaal) Er is een raamovereenkomst gesloten in april 201 tussen verschillende partijen in de Zorgsector ActiZ, VGN, GGZ Nederland, RegioPlus, CNV Publieke Zaak, Nu 91 en FBZ en het Ministerie van VWS. Daarin zijn onder meer arbeidsmarktknelpunten in de zorg benoemd, maatregelen die bijdragen aan het oplossen daarvan en een verdeling van taken over de landelijke branches en de arbeidsmarktregio s. Veel werknemers krijgen als gevolg van de hervormingen in de zorg te maken met een transitie. Daarom zijn in het landelijk sectorplan zorg mobiliteitsen van-werk-naar-werktrajecten opgenomen en in 1 regionale zorgplannen scholingstrajecten. Met de regionale sectorplannen Zorg kunnen medewerkers gebruik maken van een competentiescan/studieadvies, scholingsprogramma s gericht op de ontwikkeling van competenties die nodig zijn voor het werken in de zorg. Daarnaast zijn met name voor de zittende werknemers extra leer-werk trajecten op mbo of hbo niveau aangeboden. Ook kunnen werknemers een EVC-traject doorlopen. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

6 . Van de 1 regio s die een sectorplan zorg in uitvoering hebben zijn er 5 regio s meegenomen in dit onderzoek: Limburg (arbeidsregio s: Midden-Limburg, Noord-Limburg, Zuid-Limburg), Noord-Brabant, Zuid-Holland Zuid (arbeidsregio s: Drechtsteden, Gorichem), Twente en Achterhoek. (regionaal plan) In het regionale sectorplan en Noord-Veluwe is vooral ingezet op het bevorderen van mobiliteit van werknemers en de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt. Zo worden nieuwe leerbanen (beroepsbegeleidende leerweg) gerealiseerd en werknemers begeleid naar ander werk, om zo de doorstroom op de arbeidsmarkt te stimuleren. Het sectorplan wordt uitgevoerd in veertien gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Lochem, Nunspeet, Olst-Wijhe, Putten, Voorst, Zeewolde en Zutphen. 2.3 Opzet van het onderzoek Voordat alle vier sectoren zijn benaderd om deel te nemen aan het onderzoek, is in februari en maart 20 eerst een pilotonderzoek uitgevoerd onder werkgevers in de zorgsector Brabant en Limburg. De procedure van benadering heeft hierbij model gestaan voor het later uitgevoerde hoofdonderzoek. Het onderzoek werd per mail eerst door de sectormanagers aangekondigd. Na aankondiging hadden werkgevers de mogelijkheid om aan te geven of ze wel of niet aan het onderzoek wilden deelnemen. Werkgevers die wilden deelnemen aan het onderzoek, ontvingen een week na de aankondiging een uitnodiging per met een unieke link naar een vragenlijst met een gemiddelde invulduur van 13 minuten. Een week na het versturen van de uitnodiging ontvingen de werkgevers die de enquête nog niet hadden ingevuld een herinnering per . Een week na deze herinnering zijn de niet responderende werkgevers telefonisch benaderd om alsnog deel te nemen aan het onderzoek. 2. Uitvoering Na afronding van de pilot zijn de sectoren en regio s Zorg Zuid-Holland Zuid, Zorg Twente en Achterhoek, de, de en gefaseerd benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Hierbij werd dezelfde procedure als in de pilot gevolgd. In de onderstaande tabel is de fasering van het onderzoek en de respons weergegeven. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

7 5. 1 Fasering en respons (in absolute aantallen) Steden driehoek Zorg (met pilot) Bouw en Infra aankondiging onderzoek - 1 mei 1 mei 1 april mei start veldwerk - mei mei 23 april 3 juni reminder - mei 12 mei mei juni nagebeld - week 22 week 22 week Week 25 bruto steekproef n=36 n=6 n=1 n=9 n=559 respons n=0 (25%) n=0 (60%) n=56 (9%) n=5 (61%) n=5 (%) In totaal hebben n=0 werkgevers gerespondeerd, wat neerkomt op een respons van 25%. De responspercentages binnen de zorgsector, procesindustrie en stedendriehoek zijn hoog, terwijl de respons in de laag is. Dit is te verklaren uit het feit dat de veldwerkperiode in de enkele weken korter was (van 3 juni tot en met 22 juni). 2.5 Nonrespons Er is geen specifiek nonresponsonderzoek uitgevoerd. Wel is in de sectoren zorg, procesindustrie, stedendriehoek alle nonrespons nagebeld met het verzoek alsnog aan het onderzoek deel te nemen. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van de redenen waarom werkgevers niet aan het onderzoek hebben deelgenomen. Redenen die naar voren kwamen bij de telefonische herbenadering zijn dat niet de juiste persoon is bereikt, dat men het te druk heeft met andere werkzaamheden of dat men alsnog afziet van deelname aan de trajecten. 2.6 Leeswijzer De enquêteresultaten zijn weergegeven in afgeronde percentages. Wanneer er door afronding totalen ontstaan van meer of minder dan 0, zijn deze niet gecorrigeerd. De titels van figuren en tabellen betreffen (behoudens enkele uitsplitsingen) de exacte vraagstellingen zoals die aan de respondenten zijn voorgelegd. Bij alle figuren en tabellen is het totale aantal respondenten weergegeven dat de betreffende vraag heeft beantwoord. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

8 6. 3 Bekendheid, doelstellingen en verwachtingen In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 3.1 eerst de bekendheid en de waardering van de sectorplannen in kaart gebracht. Daarna wordt in paragraaf 3.2 dieper ingegaan op de mate waarin men verwacht dat de maatregelen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen. 3.1 Bekendheid en waardering sectorplannen De sectorplannen zijn bij driekwart van de werkgevers bekend (5%). Een kwart heeft niet van de sectorplannen gehoord (25%). 2 Heeft u voorafgaand aan dit onderzoek weleens gehoord van de term sectorplannen? (n=0; in procenten) heeft u weleens gehoord van de sectorplannen? sectoren (n=0) 5 25 ja nee Tussen de sectoren zijn enkele verschillen in de mate waarin de sectorplannen bekend zijn. Zo zijn in de zorgsector de sectorplannen alom bekend (93%) terwijl de bekendheid in de stedendriehoek (6%) en procesindustrie (6%) rond het gemiddelde ligt. De bekendheid in de sector blijft achter bij de andere drie sectoren (60%) 3. Na een korte uitleg in de vragenlijst over de sectorplannen, is vervolgens gevraagd of de werkgevers weten of de trajecten waaraan hun organisaties deelnemen onderdeel zijn van de sectorplannen. Bijna acht op de tien werkgevers geven aan dit te weten (9%). 3 Uitleg: De sectorplannen zijn plannen gericht op het toekomstbestendig maken van van de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze plannen worden voor minimaal de helft gefinancierd vanuit de sector en voor maximaal de helft door de overheid. Vraag: Wist u dat trajecten waaraan uw organisatie deelneemt onderdeel zijn van deze sectorplannen? (n=0; in procenten) wist u dat uw organisatie deelneemt aan de sectorplannen? sectoren (n=0) 9 ja nee De verschillen tussen de sectoren zijn globaal hetzelfde als bij de bekendheid. Bijna alle werkgevers in de zorgsector weten dat hun trajecten deel uitmaken van de sectorplannen (93%). In de stedendriehoek (6%) en procesindustrie (3%) ligt deze kennis rond het gemiddelde. Werkgevers in de weten het minst vaak dat de trajecten waar zij aan deelnemen deel van uitmaken van de sectorplannen (65%). 3 De grafieken met alle resultaten per sector zijn als bijlage van de rapportage opgenomen. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

9 . Hoe staan werkgevers tegenover de bijdrage die de overheid aan de kosten van de sectorplannen levert? Een ruime meerderheid van de werkgevers vindt het (heel) positief dat de overheid bijdraagt aan de trajecten binnen de sectorplannen (9%). Er zijn nauwelijks werkgevers die aangeven negatief te staan tegenover de bijdrage van de overheid aan de sectorplannen (1%). Er zijn geen verschillen tussen de sectoren. Wat vindt u ervan dat de overheid bijdraagt in de kosten van deze trajecten? (n=0) sectoren (n=0) heel positief positief niet positief, niet negatief negatief heel negatief 3.2 Doelstellingen en verwachtingen In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal doelstellingen van de sectorplannen. We laten eerst zien hoeveel procent van de organisaties de maatregelen uit de sectorplannen hebben ingezet als oplossing voor ervaren knelpunten. Vervolgens laten we zien of de werkgevers verwachten dat deze maatregelen zullen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen Doelstellingen De relevantie van de voorgelegde doelstellingen is groot. Acht op de tien werkgevers zet de sectorplannen in om de de arbeidskansen en doorgroeimogelijkheden van hun medewerkers én het voorkomen van hun toekomstige werkloosheid op te lossen. Driekwart van de werkgevers zet de maatregelen in om de inval van jongeren te bevorderen en uitval te voorkomen. 5 In welke mate worden de sectorplannen ingezet om knelpunten in de organisatie op te lossen? (n=0; in procenten) de arbeidsmarktkansen van zittende medewerkers 2 1 de doorgroeimogelijkheden van uw medewerkers 3 13 het voorkomen van toekomstige werkloosheid van uw medewerkers 0 5 de instroom van jongeren 5 1 het voorkomen van uitval 6 20 dit is een knelpunt dit is geen knelpunt dit is geen doel van onze projecten Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

10 . Bij de werkgevers die hebben aangegeven de betreffende doelstellingen als knelpunt te beschouwen is in kaart gebracht in welke mate zij verwachten dat de trajecten zullen bijdragen aan de oplossing hiervan. Ruim negen op de tien werkgevers (93%) verwachten dat de trajecten waaraan zij deel nemen zullen bijdragen aan het verbeteren van de doorgroeimogelijkheden van werknemers uit de eigen organisatie (naar een andere functie binnen of buiten de eigen organisatie). Iets minder dan negen op de tien werkgevers verwachten dat de trajecten zullen bijdragen aan de instroom van jongeren (6%), het voorkomen van toekomstige werkloosheid van de eigen medewerkers (%), de verbetering van de arbeidsmarktkansen van zittende werknemers (6%). Bijna acht op de tien verwachten dat de trajecten zullen bijdragen aan het voorkomen van toekomstige werkloosheid van eigen medewerkers (%). 6 In welke mate verwacht u dat de trajecten waaraan uw organisatie deelneemt, zullen bijdragen aan het oplossen van de volgende knelpunten in uw organisatie? (Basis: alleen gevraagd aan werkgevers die de sectorplannen hebben ingezet als oplossing voor het betreffende knelpunt; in procenten) de doorgroeimogelijkheden van uw medewerkers (n=13) 3 de instroom van jongeren (n=9) 36 1 het voorkomen van toekomstige werkloosheid van uw medewerkers (n=16) de arbeidsmarktkansen van zittende medewerkers (n=11) 39 3 het voorkomen van uitval (n=9) heel sterk tamelijk sterk enigszins niet of nauwelijks Er zijn op dit punt enkele verschillen tussen de verschillende sectoren: Zorg: in de zorgsector verwachten werkgevers vaker dan werkgevers in andere sectoren dat de trajecten zullen bijdragen aan de arbeidskansen van zittende werknemers (9% versus 6% van het totale aantal werkgevers). : werkgevers in deze sector verwachten relatief vaak dat de plannen zullen bijdragen aan de instroom van jongeren (95% versus 6% van het totale aantal werkgevers). : werkgevers in deze sector verwachten minder vaak dat de sectorplannen zullen bijdragen aan de doorgroeimogelijkheden van de eigen werknemers (% versus 93% van het totale aantal werkgevers). Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

11 Duurzame inzetbaarheid Welke verwachtingen hebben werkgevers als het gaat over de invloed van de sectorplannen op de duurzame inzetbaarheid van werknemers? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is eerst in kaart gebracht of scholing, mobiliteit en de gezondheid van medewerkers het doel zijn van de trajecten waaraan de werknemers deelnemen. De werkgevers nemen minder vaak deel aan trajecten waarin (het verbeteren van) de gezondheid van werknemers de doelstelling is dan hun scholing en mobiliteit (respectievelijk 1% versus 9% en 90%). Percentage werkgevers dat de maatregel uit het sectorplan inzet voor dit doel. (n=0; in procenten) scholing (waardoor men beter in staat is werk uit te voeren) 9 6 mobiliteit (doorgroeimogelijkheden naar andere functies) 90 de gezondheid van medewerkers 1 dit is wel een doel van de trajecten waaraan men deelneemt dit is geen doel van de trajecten waaraan men deelneemt Aan werkgevers die scholing, mobiliteit en gezondheid als doelstelling hebben, is gevraagd wat hun verwachtingen zijn. Van scholingstrajecten verwacht 93% dat ze bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers. Van trajecten op het gebied van mobiliteit en doorgroeimogelijkheden van werknemers verwacht 90% dit, bij trajecten op het gebied van gezondheid 9%. In welke mate verwacht u dat de trajecten waaraan uw organisatie deelneemt zullen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? (Basis: Percentage werkgevers die deze maatregel uit het sectorplan inzetten t.b.v. scholing, mobiliteit of bevorderen van de gezondheid) scholing (n=) 3 doorgroeimogelijkheden (n=) gezondheid (n=) 9 32 heel sterk tamelijk sterk enigszins niet of nauwelijks Er is één verschil tussen de sectoren. Werkgevers in de stedendriehoek denken vaker dan werkgevers in andere sectoren dat trajecten op het gebied van gezondheid niet of nauwelijks zullen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers (33% versus % van het totale aantal werknemers). Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

12 Verwachtingen ten aanzien van de eigen organisatie Tot slot is gevraagd wat men verwacht van de trajecten in relatie tot de eigen organisatie. 5% van de werkgevers in de procesindustrie en verwacht dat deelname aan de trajecten bijdraagt aan behoud van vakkrachten voor de eigen organisatie 5. Van alle werkgevers verwacht % dat door deelname aan de trajecten het gemakkelijker wordt om aan goed gekwalificeerd personeel te komen. % verwacht dat door de sectorplannen meer medewerkers naar ander werk kunnen worden begeleid. Over verwachtingen op het gebied van ontslag en het aannemen van meer mensen zijn de werkgevers verdeeld: ruim een derde van de werkgevers verwacht dat de sectorplannen op deze punten niet of nauwelijks zullen bijdragen. 9 In welke mate verwacht u dat de trajecten waaraan uw organisatie deelneemt, ervoor zullen zorgen dat binnen uw organisatie [stelling]? (Basis: percentage werkgevers dat de maatregel uit het sectorplan inzet voor deze doelen) vakkrachten behouden kunnen blijven (n=) alleen voorgelegd aan werkgevers in de procesindustrie en structuur het gemakkelijker wordt om aan goed gekwalificeerd personeel te komen (n=10) meer mensen naar ander werk kunnen worden begeleid (n=16) 32 2 minder mensen ontslaan hoeven te worden (n=161) 33 meer mensen kunnen worden aangenomen (n=16) 20 heel sterk tamelijk sterk enigszins niet of nauwelijks Er zijn enkele verschillen tussen de verschillende sectoren: Zorg: werkgevers in de zorg verwachten relatief vaak dat door deelname aan de trajecten minder mensen ontslagen hoeven worden (9% versus 6% van het totale aantal werkgevers). Daarnaast verwachten werkgevers in de zorg relatief vaak dat de trajecten waaraan zij deelnemen niet of nauwelijks zullen bijdragen aan het aannemen van meer mensen (51% versus % van het totale aantal werkgevers). : werkgevers in de procesindustrie denken relatief vaak dat ze door deelname aan de trajecten gemakkelijker aan goed gekwalificeerd personeel kunnen komen (% versus van het totale aantal werkgevers). De werkgevers hadden bij deze vraag de mogelijkheid om de optie niet van toepassing in te vullen. Werkgevers die de voorgelegde verwachtingen niet van toepassing achten, zijn niet meegenomen in de grafiek. 5 Deze stelling is alleen voorgelegd aan werkgevers in de procesindustrie en structuur. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

13 Eindwaardering sectorplannen Ook is de vraag voorgelegd hoe werkgevers - alles afwegend - de sectorplannen waarderen. Een ruime meerderheid van de werkgevers waarderen de sectorplannen (heel) positief (6%). Slechts 1% waardeert de sectorplannen negatief. Er zijn geen significante verschillen tussen de vier sectoren. Alles afwegend, hoe waardeert u als werkgever de trajecten waar u aan deelneemt? (n=0) sectoren (n=0) heel positief positief niet positief, niet negatief negatief heel negatief Via een open vraag is de mogelijkheid geboden aan de werkgevers om hun antwoorden toe te lichten. In de onderstaande kaders zijn enkele open antwoorden letterlijk weergegeven. Een werkgever uit de zorg: Wij hopen door deelname aan de trajecten medewerkers breder inzetbaar te maken op de arbeidsmarkt en ze te kunnen behouden voor de zorgbranche, door bijvoorbeeld opscholing van verzorgende naar verpleegkundige om hiermee de complexere zorg te kunnen blijven bieden met eigen mensen. Een werkgever uit de stedendriehoek: Het is goed om extra te kunnen investeren in opleidingen voor het personeel, het scholingsbudget wordt daardoor verruimd waardoor er meer mogelijkheden zijn. Met de laatste jaren van recessie is het niet gemakkelijk om geld vrij te maken voor scholing. werknemers ervaren het als positief als er sneller iets gebeurd met hun opleidingswensen. Een werkgever uit de procesindustrie: Als werkgever zijn we nu in staat met een beperkt budget meer te doen. Zelfs een achterstand een beetje inlopen. Het vinden van gekwalificeerde medewerkers in de industrie is zeer moeilijk en zo kunnen we meer mensen opleiden. Een werkgever uit de : Het is goed dat de overheid investeert in deze plannen, die kansen bieden aan jongeren en waardoor mensen langer in dienst kunnen blijven. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

14 12. Aan het einde van de vragenlijst is via een facultatieve open vraag in kaart gebracht of werkgevers nog verbetersuggesties hebben voor de trajecten. Het merendeel van de werkgevers geeft aan geen verbetersuggesties te hebben (%). Ruim één op de tien geeft verbetersuggesties aan die specifiek gaan over het verlichten van de administratieve lasten (11%). Een even grote groep geeft andere verbetersuggesties (11%). 11 Heeft u nog vragen of opmerkingen over verbetersuggesties van voor de trajecten? (n=0; in procenten) werkgevers (n=0) geen suggesties administratieve lasten verlichten andere suggestie In de onderstaande kaders zijn enkele van de facultatieve open antwoorden met betrekking tot verbetersuggesties letterlijk weergegeven. Een werkgever uit de zorg: De bijbehorende projectadministraties zijn (opnieuw) een bureaucratische ramp. Dit zou veel beter moeten kunnen! Een werkgever uit de stedendriehoek: Ik vind het initiatief zeer prijzenswaardig. Maar als ik bekijk hoeveel administratieve en beheersmatige rompslomp aan het kunnen voldoen aan de eisen hangt, vind ik de uitwerking ervan niet getuigen van maatwerk. Een werkgever uit de procesindustrie: Dit zijn goede initiatieven, alleen de admini- stratieve verplichtingen zijn te hoog. Dat kan anders worden geregeld. Een werkgever uit de : Het is jammer dat de administratieve last zo hoog moet zijn. Hierdoor heb je al % van de loonkostensubsidie nodig voor de afhandeling ervan. Verspilling. Belevingsonderzoek Sectorplannen v62 Veldkamp 25 juni 20

15 Bijlage 1 Resultaten per sector 12 Bekendheid: heeft u voorafgaand aan dit onderzoek weleens gehoord van de term sectorplannen? (n=0; in procenten) heeft u weleens gehoord van de sectorplannen? sectoren (n=0) 5 25 Zorg ja nee 13 Uitleg: De sectorplannen zijn plannen gericht op het toekomstbestendig maken van van de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze plannen worden voor minimaal de helft gefinancierd vanuit de sector en voor maximaal de helft door de overheid. Vraag: Wist u dat trajecten waaraan uw organisatie deelneemt onderdeel zijn van deze sectorplannen? (n=0; in procenten) wist u dat uw organisatie deelneemt aan de sectorplannen? sectoren (n=0) 9 Zorg ja nee 1 Draagvlak: wat vindt u ervan dat de overheid bijdraagt in de kosten van deze trajecten? (n=0) sectoren (n=0) Zorg heel positief positief niet positief, niet negatief negatief heel negatief Belevingsonderzoek Sectorplannen I v62 Veldkamp 2 juni 20

16 In welke mate verwacht u dat de trajecten waaraan uw organisatie deelneemt, zullen bijdragen aan het oplossen van de volgende knelpunten in uw organisatie? (Basis: alleen gevraagd aan werkgevers die de onderstaande doelstellingen als een knelpunt beschouwen; in procenten) sectoren (n=9) Doelstelling: de instroom van jongeren 36 1 Zorg (n=33) 9 (n=5) 9 2 (n=29) (n=5) 25 Doelstelling: de arbeidsmarktkansen van zittende medewerkers sectoren (n=11) 39 3 Zorg (n=55) (n=) (n=3) (n=5) Doelstelling: voorkomen van toekomstige werkloosheid van uw medewerkers sectoren (n=16) Zorg (n=9) 3 6 (n=0) (n=29) 2 13 (n=) 33 0 sectoren (n=13) Doelstelling: doorgroeimogelijkheden van uw werknemers 3 Zorg (n=50) (n=1) 39 6 (n=33) (n=9) Belevingsonderzoek Sectorplannen I v62 Veldkamp 2 juni 20

17 Doelstelling: het voorkomen van uitval sectoren (n=9) Zorg (n=) (n=39) 5 31 (n=2) (n=) heel sterk tamelijk sterk enigszins niet of nauwelijks 16 In welke mate verwacht u dat de trajecten waaraan uw organisatie deelneemt zullen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Selectie: deze vraag is alleen gesteld aan werkgevers die zeggen dat scholing, mobiliteit en gezondheid het doel is van de trajecten waaraan ze deelnemen (in procenten). Scholing: hierdoor is men beter in staat is zijn werk uit te voeren (n=) 2 53 Zorg (n=53) (n=53) (n=3) (n=55) Mobiliteit: doorgroeimogelijkheden naar andere functies (n=) Zorg (n=5) 61 1 (n=) (n=) Belevingsonderzoek Sectorplannen I v62 Veldkamp 2 juni 20

18 Gezondheid: verbeteren gezondheid medewerkers 9 32 Zorg heel sterk tamelijk sterk enigszins niet of nauwelijks 1 In welke mate verwacht u dat de trajecten waaraan uw organisatie deelneemt, ervoor zullen zorgen dat binnen uw organisatie [zie de doelstellingen hieronder]? (Basis: alleen gevraagd aan werkgevers die de onderstaande doelstellingen als relevant beschouwen; in procenten) Meer mensen kunnen worden aangenomen (n=16) 20 Zorg (n=1) (n=9) (n=2) 30 1 (n=) 3 3 Minder mensen ontslagen hoeven worden (n=161) 33 Zorg (n=6) 3 22 (n=1) 1 39 (n=2) 30 1 (n=) 3 3 Belevingsonderzoek Sectorplannen I v62 Veldkamp 2 juni 20

19 gemakkelijker wordt om aan goed gekwalificeerd personeel te komen (n=10) Zorg (n=6) (n=51) 2 29 (n=33) (n=50) meer mensen naar ander werk kunnen worden begeleid (n=16) 32 2 Zorg (n=52) 0 1 (n=59) (n=26) 2 (n=6) vakkrachten (of goed gekwalificeerd personeel) behouden blijven () (n=36) (n=52) heel sterk tamelijk sterk enigszins niet of nauwelijks Belevingsonderzoek Sectorplannen I v62 Veldkamp 2 juni 20

Sectorplannen zorgsector

Sectorplannen zorgsector Sectorplannen zorgsector Tussen 6 mei en 9 september 2014 hebben de zorgsectoren/-regio s de beschikking van SZW ontvangen voor de uitvoering van hun landelijke en regionale sectorplannen. Al in april

Nadere informatie

Sectorplannen: de rol van gemeenten

Sectorplannen: de rol van gemeenten Sectorplannen: de rol van gemeenten Wat hebben gemeenten aan sectorplannen en wat kunnen gemeenten betekenen voor de uitvoering van sectorplannen? Erik Lemans en Paul van Kruining, ondersteuning Actieteam

Nadere informatie

Sectorplan Procesindustrie

Sectorplan Procesindustrie Sectorplan Procesindustrie Algemeen Regeling sectorplannen uitvloeisel sociaal akkoord Kern: werkgelegenheid creëren en behouden Opdracht vanuit sociale sectorale partners in procesindustrie (AWVN, VNCI,

Nadere informatie

Evaluatie sectorplannen

Evaluatie sectorplannen Opdrachtgever SZW Evaluatie sectorplannen quickscan 1 Opdrachtnemer SEO Economisch Onderzoek, Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) / A. Heyma, S. van der Werff, J. Brekelmans, H. Smulders Onderzoek

Nadere informatie

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid actieteam@stvda.nl Even ter herinnering: de achtergrond Sociaal Akkoord 11 april 2013 regionale arbeidsmarkt:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

Inventarisatie afspraken sectorplannen, augustus 2014 FNV, Paul van den Boom, Fredy Peltzer

Inventarisatie afspraken sectorplannen, augustus 2014 FNV, Paul van den Boom, Fredy Peltzer Centrale afspraken en de regionale uitvoering In onderstaande inventarisatie zijn de afspraken in de belangrijkste technische sectorplannen geïnventariseerd op basis van de uitgangspunten die de FNV had

Nadere informatie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie De kracht van sociaal ondernemen Veel werkgevers werken al jaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren dagelijks de maatschappelijke

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Raamwerk Sectorplannen Zorg

Raamwerk Sectorplannen Zorg Raamwerk Sectorplannen Zorg 1. Inleiding In 2013 is door het ministerie van SZW de subsidieregeling Cofinanciering Sectorplannen geïntroduceerd. Het betreft een generieke regeling, die beoogt maatwerk

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie

Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie Ik geef altijd 100% dat geeft mijn hele zaak energie De kracht van sociaal ondernemen Veel werkgevers werken al jaren met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij ervaren dagelijks de maatschappelijke

Nadere informatie

Sectorplannen en Techniekpact: stand van zaken en regionale verknoping

Sectorplannen en Techniekpact: stand van zaken en regionale verknoping 1 Sectorplannen en Techniekpact: stand van zaken en regionale verknoping Ben Roodhuizen Actieteam Crisisbestrijding en FNV Bondgenoten Paul van Kruining Ondersteuningsteam Actieteam Crisisbestrijding en

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

Regionale monitor eerste kwartaal 2017 en de trendrapportage vierde kwartaal 2016

Regionale monitor eerste kwartaal 2017 en de trendrapportage vierde kwartaal 2016 Regionale monitor eerste kwartaal 1 en de trendrapportage vierde kwartaal In FactorWerk hebben we met elkaar afgesproken in 1, 3 extra banen in de marktsector en extra banen in de publieke sector te realiseren.

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Zeeland / West- Brabant

Zeeland / West- Brabant Arbeidsmarkt- en stageonderzoek procestechnische opleidingen Zeeland / West- Brabant 2015 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet... 3 1.1 Respons... 3 2 Stage- en leerwerkplaatsen... 4 2.1 Verdeling over de sectoren...

Nadere informatie

Wat is het Transitiehuis?

Wat is het Transitiehuis? Wat is het Transitiehuis? Joep Jansen namens VSB 2 Wat is het Transitiehuis? Achtergronden Sectorale arbeidsmarkt o Nieuwe Scholingsstructuur Richtlijn Steigers o Dreigend tekort aan gekwalificeerd vakmensen

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

Quickscan 4 - Evaluatie Sectorplannen

Quickscan 4 - Evaluatie Sectorplannen Amsterdam, oktober 2016 In opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Quickscan 4 - Evaluatie Sectorplannen Arjan Heyma & Siemen van der Werff (SEO) Joris Brekelmans (ECBO) QUICKSCAN

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Sectorplan zorg en welzijn

Sectorplan zorg en welzijn Sectorplan 2014 2016 zorg en welzijn Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Jeugdzorg en Kinderopvang en Landelijke plan zorg en Regionale plannen zorg Woensdag 25 februari 2015 Programma 2 sectorplannen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 566 Financieel en sociaal-economisch beleid Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Sectorplan Bouw en Infra

Sectorplan Bouw en Infra Sectorplan Bouw en Infra 2013-2015 Nieuwegein 1 april 2014 Tina Boes Comply or Explain Wanneer is goed goed genoeg PxQ Vraag en aanbod? Welke maatregel? Wat wil je bereiken en wat verwacht de ander Verbinding

Nadere informatie

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra. TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.nl Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015 Het Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015

Nadere informatie

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186 Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 00 5 59 99 fax 00 15 44 e-mail info@kantarpublic.com www.kantarpublic.com De Dag van de Leraar Onderzoek naar het bereik en de

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

In het Sectorplan Bouw & Infra zijn vijf subsidieregelingen opgenomen voor werkgevers (maatregel 2 t/m 6).

In het Sectorplan Bouw & Infra zijn vijf subsidieregelingen opgenomen voor werkgevers (maatregel 2 t/m 6). Subsidieregelingen sectorplan In het Sectorplan Bouw & Infra zijn vijf subsidieregelingen opgenomen voor werkgevers (maatregel 2 t/m 6). Maatregel 2: Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Okt 2017 % aantal % aantal % Nederland

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Samenvatting Meer banen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, maar niet in alle sectoren In de Stedendriehoek en

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt. Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Draagvlak voor het regeerakkoord: woningmarkt Flitspeiling in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Resultaten Flitspeiling Draagvlak

Nadere informatie

Prioritering maatschappelijke vraagstukken

Prioritering maatschappelijke vraagstukken Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Prioritering maatschappelijke vraagstukken Veldwerkverantwoording

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie

Datum 15 oktober 2015 Betreft Beschikking herziening subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2015

Datum 15 oktober 2015 Betreft Beschikking herziening subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidingsfonds Vakopleiding Procesindustrie (OVP) Postbus 24090 2490AB DEN HAAG 2490AB24090 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus

Nadere informatie

ook in de toekomst gezond en vitaal

ook in de toekomst gezond en vitaal Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: ook in de toekomst gezond en vitaal Sectorplan 2015-2016 Een miljoen euro beschikbaar voor projecten om vakmanschap te behouden en te versterken. Doe mee en maak er

Nadere informatie

Meerlanden/ Spa Groep Mensontwikkeling en Sectorplan Ambor. Marlies van der Greft (Meerlanden) Wouter Jansen (Spa/ NVRD)

Meerlanden/ Spa Groep Mensontwikkeling en Sectorplan Ambor. Marlies van der Greft (Meerlanden) Wouter Jansen (Spa/ NVRD) Meerlanden/ Spa Groep Mensontwikkeling en Sectorplan Ambor Marlies van der Greft (Meerlanden) Wouter Jansen (Spa/ NVRD) Meerlanden: ambities 2012-2016 Samen meer waarde creëren: Meer mogelijkheden voor

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Kees Hagens Rijnland Advies

Intersectorale mobiliteit. Kees Hagens Rijnland Advies Intersectorale mobiliteit Kees Hagens Rijnland Advies Programma 1. Inleiding en overzicht intersectorale mobiliteit Kees Hagens, Rijnland Advies 2. Technisch Talent Werkt Margreet Westerbeek, Koninklijke

Nadere informatie

Factsheet Sectorplannen

Factsheet Sectorplannen Factsheet Sectorplannen Bijeenkomst 29 januari 2015 Haske van Aken en Floor Koukoulas Projectleiders Sectorplan Samen werk maken van werk Erik Lemans en Paul Kruining Actieteam Crisisbestreiding - Stichting

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur

DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur Den Haag, 2015 DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID

STICHTING VAN DE ARBEID Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr.dr. L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 z509 LK DEN HAAG T 070-3 499 577 E info@stvda.nl www.stvda.nl

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers E-MOVO gemeente - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Alcoholgebruik heeft ooit alcohol gedronken 50 41 24 68 48 42 45 68 61 46 51 51 heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken

Nadere informatie

3840BC1128. O&O-fonds voor de Bouwnijverheid Postbus BC HARDERWIJK

3840BC1128. O&O-fonds voor de Bouwnijverheid Postbus BC HARDERWIJK > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag O&O-fonds voor de Bouwnijverheid Postbus 1128 3840BC HARDERWIJK 3840BC1128 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag

Nadere informatie

Quickscan 3 - Evaluatie Sectorplannen

Quickscan 3 - Evaluatie Sectorplannen Amsterdam, november 2015 In opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Quickscan 3 - Evaluatie Sectorplannen Arjan Heyma, Siemen van der Werff & Sandra Vriend (SEO) Hester Smulders, Joris

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te

Nadere informatie

9700AP610. Provincie Groningen Postbus AP GRONINGEN

9700AP610. Provincie Groningen Postbus AP GRONINGEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Provincie Groningen Postbus 610 9700AP GRONINGEN 9700AP610 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke CONTACT NIVEL K. de Groot, MSc RN Postbus 1568 3500

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER SECTORPLAN ZORG EN WELZIJN LIMBURG

INVENTARISATIEFORMULIER SECTORPLAN ZORG EN WELZIJN LIMBURG INVENTARISATIEFORMULIER SECTORPLAN ZORG EN WELZIJN LIMBURG Met het invullen van dit formulier krijgt Zorg aan Zet inzicht in de gegevens die wij tussen 6/7 mei en 13 mei van u nodig hebben om het regionaal

Nadere informatie

Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage

Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage maart 2017 Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 1 REALISATIES... 3 1.1 De 7 maatregelen van de regionale sectorplannen zorg... 3 1.2 Realisatie... 4 2 KENMERKEN

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te geven. De menukaart

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Namens het Platform O&O

Hartelijk welkom. Namens het Platform O&O Hartelijk welkom Namens het Platform O&O Met dank aan: 9 april 2014 maar heeft de jeugd ook werk? Onderwijs, vakbond en werkgevers over hun aanpak Nut en noodzaak om jongeren te betrekken What snew? Anno

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Digitale en schriftelijk Schoolverlaters - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, augustus 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomsten die worden gepland op 6 en 7 mei (per sector) zullen we hierop nader terugkomen.

Tijdens de informatiebijeenkomsten die worden gepland op 6 en 7 mei (per sector) zullen we hierop nader terugkomen. Enkele relevante inhoudelijke passages uit het format voor het Regionaal Sectorplan Zorg en Welzijn Limburg; regionaal plan scholing en instroom jongeren Ten geleide Onderstaand bieden wij u - middels

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Ziekenhuissector Samenvattend rapport Kenmerk: 20378 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 15 2 Inleiding

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011

Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Mobiliteit Intersectoraal? Auteur: Michel Winnubst Datum: 7 oktober 2011 Opzet Verschillende vormen van mobiliteit Sectoren Betrokken partijen: Werknemers Werkgevers O&O fondsen En verder Hoe te organiseren

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers 11 november 2015 Rapportage enquête jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers In opdracht van Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie