07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)"

Transcriptie

1 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) Inhoudsopgave Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)... 2 Amendement Toekomst Stichting Media Houten, beschikbaar stellen subsidiebedrag Raadsvoorstel toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)... 5 Amendement Toekomst Stichting Media Houten, kosten voor de omroep Motie Toekomst Stichting Media Houten, meerjarig ontwikkelplan, inclusief televisie... 13

2 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)

3 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) Amendement Toekomst Stichting Media Houten, beschikbaar stellen subsidiebedrag.

4 Amendement ( 2-4 ) OVJ-Ç/VX' 3r ' v HOUTEN Raadsvoorstelnummer: Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 15 december 2015 Onderwerp: Toekomst Stichting Media Houten Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor, inhoudende: Beslispunt 2 van het raadsbesluit als volgt te wijzigen:» Voor het jaar 2016 aan Omroep Houten een subsidiebedrag van C ^ beschikbaar te stellen Toelichting Het verhogen van subsidie past niet in het beleid zoals wij omgaan met voorzieningen. De overige subsidies (bijv. bibliotheek, theater, sport etc) zijn de afgelopen jaren teruggeschroefd en aan organisaties wordt gevraagd alles te doen om zelf inkomen te genereren. De structurele jaarlijkse subsidie vanaf 2017 aan Omroep Houten zal onderdeel zijn van de integrale afweging bij de Perspectiefnota Er zijn volgens het rapport van Rigo van in 2015 in Houten iets minder dan woningen en zal het aantal woningen tot 2025 stijgen tot ca Wij stellen dan ook voor de subsidie aan Omroep Houten voor het jaar 2016 op het niveau van 2015 te houden. Yvonne van Dijk-Hessing WD

5 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) Raadsvoorstel toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten)

6 Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 10 november 2015 Onderwerp: T o e k o m s t Stichting Media Houten ( O m r o e p Houten) Beslispunten: 1. Het C o m m i s s a r i a a t voor de Media positief te adviseren over de aanwijzing van O m r o e p Houten als publieke o m r o e p voor de g e m e e n t e Houten voor de periode ; 2. Voor het jaar 2016 aan O m r o e p Houten een s u b s i d i e b e d r a g van C ^ beschikbaar te s t e l l e n ; 3. De kosten van het voorstel onder 2 voor het jaar 2016 te dekken uit de Stelpost A l g e m e n e Uitkering W M O (C , ^ en Fonds Maatschappelijke O n t w i k k e l i n g (C ^ ) ; 4. Voor het jaar 2017 e.v. de structurele jaarlijkse subsidie aan Stichting Media Houten onderdeel te laten zijn van de integrale a f w e g i n g e n bij het opstellen van de P e r s p e c t i e f n o t a. Samenvatting: Houten beschikt sinds 5 jaar over een lokale media-instelling, O m r o e p Houten. De omroep wil graag verder met haar activiteiten. Geadviseerd wordt het C o m m i s s a r i a a t voor de Media positief te adviseren over de aanwijzing van O m r o e p Houten als lokale omroep voor de g e m e e n t e Houten voor de komende 5 jaar ( ) en gelijktijdig een besluit te nemen over de g e m e e n t e l i j k e financiering van Stichting Media H o u t e n / O m r o e p Houten. Aanleiding: In 2010 heeft de g e m e e n t e r a a d besloten het C o m m i s s a r i a a t voor de Media positief te adviseren over O m r o e p H o u t e n. Dit heeft geresulteerd in de aanwijzing door het Commissariaat van O m r o e p Houten als officiële lokale o m r o e p voor de g e m e e n t e Houten. Deze aanwijzing gold voor een periode van 5 jaar. De o m r o e p is de eerste 3 jaar bescheiden van start g e g a a n en ontving daarvoor een b e s c h e i d e n subsidie van C ^ per jaar. Eind 2013 bent u via een raadsbrief g e ï n f o r m e e r d over de tussentijdse (positieve) evaluatie van de O m r o e p. Deze evaluatie leidde ertoe dat het college destijds besloten heeft de O m r o e p continuïteit te bieden door hen ook te subsidiëren in de laatste t w e e jaar van de a a n w i j z i n g. In die j a r e n ontving de omroep een subsidiebedrag van ^ per jaar. Nu zijn de 5 jaar om en dit betekent dat uw raad nu w e d e r o m de vraag krijgt voorgelegd het C o m m i s s a r i a a t te adviseren over de komende 5 jaar. Naast deze a d v i e s a a n v r a a g ligt ook de bekostiging van Stichting Media H o u t e n / O m r o e p Houten voor. Doel van dit voorstel: Dit voorstel heeft een tweeledig doel, te w e t e n : Door het C o m m i s s a r i a a t van de Media positief te adviseren over de aanwijziging van O m r o e p Houten als publieke o m r o e p voor onze g e m e e n t e, wordt de z e n d m a c h t i g i n g verlengd en kan de O m r o e p blijven b e s t a a n ; Door het f i n a n c i e r e n van O m r o e p Houten conform de richtlijnen van de Mediawet 2008 kan Houten beschikken over een adequaat w e r k e n d e (100 7o vrijwilligers) lokale o m r o e p. 0 IllllKllHIll

7 -2Argumenten per beslispunt: 1.1 De huidige aanwijzing van Omroep Houten als lokale omroep voor de gemeente Houten loopt af en dient hernieuwd te worden. O m r o e p Houten voldoet aan alle door de M e d i a w e t gestelde v o o r w a a r d e n om als lokale o m r o e p a a n g e w e z e n te w o r d e n (zie ook bijlage 1) Door subsidie te verstrekken zich nog steeds verder kan behoudt Houten ontwikkelen. een goede publieke omroep die Omroep Houten is een 100 Zo burgerinitiatief en beschikt over een groot draagvlak. Op dit m o m e n t -5 jaar na de start- is er s p r a k e van een stabiele organisatie met 70 vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten en met een groot m a a t s c h a p p e l i j k d r a a g v l a k. Dit draagvlak uit zich o n d e r m e e r in het P r o g r a m m a Bepalend O r g a a n ( P B O ) van de o m r o e p. Hierin zijn de s e c t o r e n J e u g d / j o n g e r e n / s p o r t, O n d e r w i j s, Natuur en o m g e v i n g, W e l z i j n s w e r k, Z o r g, Kunst en cultuur, M i d d e n s t a n d en W e r k n e m e r s / w e r k g e v e r s v e r t e g e n w o o r d i g d. Dit maakt O m r o e p Houten 'van en voor i e d e r e e n '. Wij zijn van mening dat het m a a t s c h a p p e l i j k draagvlak voor O m r o e p Houten ook belangrijker is dan de feitelijke luister- en kijkdichtheid Omroep Houten heeft in de afgelopen vijfjaar zich een vaste plaats in het lokale medialandschap verworven. Er w o r d t s a m e n g e w e r k t met het Houtens Nieuws en het Trefpunt en er zijn g e s p r e k k e n g a a n d e over s a m e n w e r k i n g met R T V - U t r e c h t over een lokaal m e d i a center w a a r ook het Groentje een grote rol in gaat s p e l e n. De nieuwe uitgeverij van het G r o e n t j e heeft ambities en wil actiever gaan s a m e n w e r k e n met de lokale o m r o e p. Alle lokale media voelen de urgentie van beter te gaan s a m e n w e r k e n. G o e d e v o o r b e e l d e n hiervan zijn t h u i s t e c h n o l o g i e, w o o n v i s i e en v l u c h t e l i n g e n. De lokale o m r o e p zal hierdoor nog meer p r o f e s s i o n a l i s e r e n en de kwaliteit zal o m h o o g g a a n Een lokale omroep kan een grote bijdrage leveren aan de lokale democratie. Lokale m e d i a kunnen een rol spelen in het v e r s t e v i g e n van het v e r t r o u w e n in de lokale politiek. Dit gebeurt niet door de techniek, maar door de verhalen als v e r b i n d e n d e s c h a k e l. De g e m e e n t e Houten maakt ook regelmatig gebruik van de d i e n s t e n van de omroep of van de informatie die op internet te vinden is. Een v o o r b e e l d hiervan is de serie over t h u i s t e c h n o l o g i e in het kader van de W M O. De lokale o m r o e p is zeker een van de g e m e e n t e l i j k e i n f o r m a t i e k a n a l e n g e w o r d e n bij het u i t d r a g e n van het gemeentelijk beleid. Denk hierbij aan W M O, sport, cultuur. Inmiddels heeft Omroep Houten 1550 H o u t e n s e v e r h a l e n g e m a a k t (zie de bijlagen voor een overzicht van het bereik van de v e r h a l e n ). Deze v e r h a l e n vertellen de g e m e e n s c h a p p e l i j k e g e s c h i e d e n i s van H o u t e n Voor het jaar 2016 isruimte een bedrag van C ^ vrij te maken voor Stichting Media Houten/Omroep Houten. G e b l e k e n is dat de omroep v o l d o e n d e m a a t s c h a p p e l i j k draagvlak en kwaliteit heeft om via hun g e d e g e n berichtgeving een structurele bijdrage te leveren aan het m a a t s c h a p p e l i j k debat in H o u t e n. Dit vergt een structurele subsidie, die goed g e r e g e l d moet w o r d e n. De huidige s u b s i d i ë r i n g is met name bedoeld voor de dekking van de vaste l a s t e n. De landelijke o n t w i k k e l i n g e n laten zien dat de rol van de lokale media breder zijn g e w o r d e n dan i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g. Het draait ook om het stimuleren van het m a a t s c h a p p e l i j k debat en hierin s a m e n w e r k e n met andere lokale initiatieven. Deze a a n j a a g f u n c t i e zou O m r o e p Houten nog verder kunnen ontwikkelen en d a a r v o o r is een extra budget nodig b o v e n o p de d e k k i n g van de vaste lasten. In het g e m e e n t e f o n d s zit een bedrag van c a. ê 1,25 w o n i n g versleuteld voor lokale o m r o e p e n. Dit bedrag is, in t e g e n s t e l l i n g tot vroeger, niet meer g e l a b e l d. Binnen de huidige begroting kan de subsidie voor het jaar 2016 w o r d e n o p g e v a n g e n (zie verder de a r g u m e n t a t i e onder het punt ' f i n a n c i ë n ' ).

8 -34.1 Aangezien de structurelele financiering van Stichting Media Houten/Omroep Houten vanaf het jaar 2017 niet kan worden gedekt uit reeds bestaande budgetten zal deze worden aangemeld voor de komende Perspectiefnota. G o e d e a f s p r a k e n maken over de o n a f h a n k e l i j k e functie van de O p m r o e p Houten binnen het maatschappelijk debat en hoe de aanjaagfunctie vorm zou kunnen k r i j g e n, vergt tijd. Daarom wordt voorgesteld de structurele subsidie voor Stichting Media Houten onderdeel te laten uitmaken van de integrale afwegingen bij het opstellen van de Perspectiefnota. W i j gaan hierbij uit van f i n a n c i e r i n g conform de richtlijn die de Mediawet stelt (ca. C 1,25 per w o o n r u i m t e ). Uitgaande van ca w o n i n g e n in Houten komt dit neer op een jaarlijks bedrag van ca. C , ^ Naast f i n a n c i e r i n g door de g e m e e n t e zorgt Stichting Media Houten ook voor andere i n k o m s t e n. De doelstelling is om eind dit jaar 10 z g n. s u p p o r t e r s te hebben die ieder een vast bedrag per jaar betalen. Verder heeft de o m r o e p drie vaste supporters die de o m r o e p in natura o n d e r s t e u n e n door materialen te leveren en bijv. studiomeubels te b o u w e n en/of apparatuur te leveren. Participatie: De evaluatie van de O m r o e p en de v r a g e n die gesteld zijn aan het Burgerpanel zijn mede in s a m e n w e r k i n g met het bestuur van O m r o e p Houten tot stand g e k o m e n (zie bijlage 2 voor de resultaten van het B u r g e r p a n e l ). Communicatie: Hierin hoeft geen bijzondere actie te w o r d e n o n d e r n o m e n. Financiën: De financiering van Stichting Media Houten valt in twee gedeelten uiteen. Voor het jaar 2016 kan een bedrag van ê ^ gedekt w o r d e n uit de Stelpost A l g e m e n e Uitkering W M O Integratieuitkering (C , ^ en Fonds M a a t s c h a p p e l i j k e Ontwikkeling ( ^ ). De structurele financiering vanaf het jaar 2017 ad C ^ per jaar kan w o r d e n m e e g e n o m e n bij de integrale a f w e g i n g e n die onderdeel uitmaken van de opstelling van de k o m e n d e Perspectiefnota. Kanttekeningen: O m r o e p Houten is, ondanks dat de O m r o e p al sinds 2010 van start is, nog een j o n g e o m r o e p. De omroep is dan ook nog steeds op allerlei gebied (professionaliteit, bereik, f i n a n c i e n ) aan het groeien. Er is extra geld nodig in tijden van b e z u i n i g i n g. Hoewel de activiteiten van O m r o e p Houten wenselijk zijn, staan de budgetten van de gemeente Houten onder druk. De g e m e e n t e is niet verplicht ca. ë 1,25 per w o o n r u i m t e beschikbaar te stellen indien de g e m e e n t e aannemelijk kan maken dat de o m r o e p met een lager bedrag ook een t o e r e i k e n d media-aanbod kan r e a l i s e r e n. Mocht de g e m e e n t e r a a d bij de a f w e g i n g e n van de Perspectiefnota tot de c o n c l u s i e k o m e n dat er geen middelen voor O m r o e p Houten beschikbaar k o m e n, dan zal dat mogelijk kunnen leiden tot het staken van de activiteiten door O m r o e p H o u t e n. Voortgang: Het bestuur van Stichting Media Houten en het Commissariaat voor de Media zullen schriftelijk worden geïnformeerd over het raadsbesluit. Kort nadat l a a t s t g e n o e m d e het positieve advies heeft o n t v a n g e n, zal zij O m r o e p Houten w e d e r o m a a n w i j z e n als lokale publieke media-instelling voor de g e m e e n t e Houten.

9 Evaluatie: W a n n e e r via de Perspectiefnota de O m r o e p Houten ook na 2016 structureel vanuit de g e m e e n t e bekostigd zal blijven w o r d e n, zullen elke drie jaar de resultaten van O m r o e p Houten zowel in financiële als in inhoudelijke zin g e ë v a l u e e r d w o r d e n. Houten, 10 november 2015 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester, H.S. den Bieman W.M. de Jong Meegezonden bijlagen 1. J a a r v e r s l a g e n 2013 en O m r o e p Houten 2. Resultaten Burgerpanel 3. Overzicht van het bereik van de Houtense verhalen 4. V o o r g a a n d e besluitvorming Verantwoordelijke wethouder(s): 1 poho: J. Rensen 2 poho: e e Zaaknummer: 15CV000417

10 -5- Raadsbesluit (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 15 december 2015) Voorstelnummer De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015 nr. BWV gelezen en besluit; 1. Het C o m m i s s a r i a a t voor de Media positief te adviseren over de a a n w i j z i n g van Omroep Houten als publieke o m r o e p voor de g e m e e n t e Houten voor de periode ; 2. Voor het jaar 2016 aan O m r o e p Houten een s u b s i d i e b e d r a g van ^ beschikbaar te stellen; 3. De kosten van het voorstel onder 2 ten laste te brengen algemene reserve en het begrotingssaldo over het jaar 4. Voor het jaar 2017 e.v. de structurele jaarlijkse subsidie aan Stichting Media Houten onderdeel te laten zijn van de integrale a f w e g i n g e n bij het opstellen van de Perspectiefnota. van de 2016; Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 15 december De raad van de g e m e e n t e Houten, de griffier de voorzitter, \\ W. M. de Jořtg

11 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) Amendement Toekomst Stichting Media Houten, kosten voor de omroep

12 Amendement \ o #PVDA Fractie de Laat Christenunie Raadsvoorstelnummer: Onderwerp: Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: Beslispunt 3, luidende: "De kosten van het voorstel onder 2 voor het jaar 2016 te dekken uit de Stelpost Algemene Uitkering WMO (Ç24.500^) en Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling (G3.000^)" Te vervangen door: "De kosten van het voorstel onder 2 ten laste te brengen van de algemene reserve en het begrotingssaldo over het jaar 2016" Toelichting: De hekken rond het sociale domein staan er niet voor niets omheen. Dat geld is niet bedoeld voor financiering van de lokale omroep. Daarom regelt dit amendement een alternatieve financiering en laat de kosten voor Omroep Houten in 2016 ten laste komen van de algemene reserve en het begrotingssaldo Wouter van den Berg SGP Jana Smith-Visser Christenunie visser Anneke Dubbink PvdA

13 07.0. Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten) Motie Toekomst Stichting Media Houten, meerjarig ontwikkelplan, inclusief televisie

14 MOTIE INWONERSPARTIJ TOEKOMST HOUTEN Raadsvoorstelnummer: Motienummer: De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 15 december Onderwerp: Toekomst Stichting Media Houten (Omroep Houten). De Raad; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2015; Overwegende dat Omroep Houten zich de afgelopen jaren een vaste plaats in het lokale medialandschap heeft verworven; Van oordeel zijnde dat Omroep Houten als lokale omroep van grote betekenis is in de informatievoorziening voor de inwoners van Houten; Van mening zijnde dat Omroep Houten de komende jaren zich zou dienen te ontwikkelen tot een volwaardige, lokale en onafhankelijke omroep; Roept het college op: Om in overleg en in samenwerking met Omroep Houten te komen tot een meerjarig ontwikkelplan met als doel te komen tot een volwaardige, lokale en onafhankelijke omroep, waarbij zowel beeld als geluid, inclusief televisie, deel van uitmaken. en gaat over tot de orde van de dag. Gerard Zandbergen T Powered by TCPDF (

19.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014

19.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014 19.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014 Inhoudsopgave 19.0. Maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014... 2 Raadsvoorstel maandelijkse begrotingswijziging oktober 2014... 3 19.0. Maandelijkse

Nadere informatie

13.0. Realisatie kleine zaal Theater Aan de Slinger

13.0. Realisatie kleine zaal Theater Aan de Slinger 13.0. Realisatie kleine zaal Theater Aan de Slinger Inhoudsopgave 13.0. Realisatie kleine zaal Theater Aan de Slinger... 2 Raadsvoorstel Realisatie kleine zaal Theater Aan de Slinger... 3 Amendement realisatie

Nadere informatie

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Inhoudsopgave 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215... 2 Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging november 215... 3 Raadsvoorstel Maandelijkse

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling

003. Beleidsnota Internationale Samenwerking, schakelen naar een hogere versnelling 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling Inhoudsopgave 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling... 2 Raadsvoorstel

Nadere informatie

05.0. Innovatieagenda WIL 2016-2019

05.0. Innovatieagenda WIL 2016-2019 05.0. Innovatieagenda WIL 2016-2019 Inhoudsopgave 05.0. Innovatieagenda WIL 2016-2019... 2 Raadsvoorstel Innovatieagenda WIL 2016-2019... 3 Amendement Innovatieagenda WIL 2016-2019, m.u.v. terugvordering

Nadere informatie

03.0. Benoeming leden raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Houten

03.0. Benoeming leden raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Houten 03.0. Benoeming leden raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Houten Inhoudsopgave 03.0. Benoeming leden raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Houten... 2 Raadsvoorstel benoeming

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst02052 Beslisdatum B&W 3 december 2013 Dossiernummer 13.49.351 Raadsvoorstel aanwijzing Studio040 als lokale publieke media-instelling. Inleiding Het Commissariaat voor

Nadere informatie

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken.

Doel van dit voorstel: De ingediende aanvraag om omgevingsvergunning planologisch mogelijk maken. Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-083 Houten, 17 november 2015 Onderwerp: Verzoek om Verklaring van geen bedenkingen uitbreiden en wijzigen bedrijf Schonauwenseweg 8 Beslispunten: ^ 1. het Toetsingskader

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 25 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 25 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-015 Houten, 25 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang WIL Beslispunten: 1. Enkele onvolkomenheden in de Verordening tegemoetkoming

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid

Raadsvoorstel. Ill. Onderwerp: Herijking armoedebeleid Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-056 Houten, 30 mei 2017 Onderwerp: Herijking armoedebeleid Beslispunten: 1. De raad voor te stellen de beleidsnota herijking armoedebeleid 2017-2020 -als integraal onderdeel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Beslispunten: Aanleiding. Doel van dit voorstel. Voorstelnummer: Houten, 25 oktober 2016 '"-1

Raadsvoorstel. Onderwerp: Beslispunten: Aanleiding. Doel van dit voorstel. Voorstelnummer: Houten, 25 oktober 2016 '-1 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2016-065 Houten, 25 oktober 2016 Onderwerp: '"-1 Wijziging Gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Beslispunten: 1. Het college toestemming te verlenen om de gewijzigde Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : De gemeenteraad Datum vergadering : 5 februari 2015 Agenda nummer : 2015-1-18283 Portefeuillehouder : Burgemeester L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen Onderwerp : Aanwijzen Stichting Regio

Nadere informatie

07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie

07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie 07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie Inhoudsopgave 07.0. Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie... 2 Raadsvoorstel Notitie aan de slag met behoud

Nadere informatie

2. In het jaar 2013 de resultaten van Omroep Houten te evalueren en een besluit nemen over de verdere toekomst van Omroep Houten.

2. In het jaar 2013 de resultaten van Omroep Houten te evalueren en een besluit nemen over de verdere toekomst van Omroep Houten. Raadsvoorstel Nr. 2010-031 (GEWIJZIGD) Houten, 10 augustus 2010 Onderwerp: Stichting Media Houten (Omroep Houten) Beslispunten: 1. Het commissariaat voor de Media positief te adviseren over de aanwijzing

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Nr. 2011-059 Houten, 8 november 2011

Nr. 2011-059 Houten, 8 november 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-059 Houten, 8 november 2011 Onderwerp: Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor het jaar 2012. Beslispunten: 1. De werking van het aanwijzingsbesluit t.a.v.

Nadere informatie

16.0. Onttrekking aan de openbaarheid van 6 parkeerplaatsen aan het Achterom

16.0. Onttrekking aan de openbaarheid van 6 parkeerplaatsen aan het Achterom 16.0. Onttrekking aan de openbaarheid van 6 parkeerplaatsen aan het Achterom Inhoudsopgave 16.0. Onttrekking aan de openbaarheid van 6 parkeerplaatsen aan het Achterom... 2 Raadsvoorstel Onttrekking aan

Nadere informatie

Lokale omroep verzoek standpunt gemeenteraad. Voorstel

Lokale omroep verzoek standpunt gemeenteraad. Voorstel Raadsvergadering: 11 januari 2011 Agendapunt: 14 Kenmerk: Datum voorstel: 14 december 2010 Portefeuillehouder: Burgemeester J.D. Alssema Informant: Mevrouw B. Hoogeveen Bastiaans Onderwerp: Lokale omroep

Nadere informatie

14.0. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Houten

14.0. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Houten 14.0. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Houten Inhoudsopgave 14.0. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Houten... 2 Bijlage: Profiel Raad van Toezicht

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-057 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze Noordvleugelprovincie Beslispunten: 1. In te stemmen met de zienswijze van de gemeente Houten op het

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014

Voorstelnummer: Houten, 18 maart 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-016 Houten, 18 maart 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Invoeringsstrategie Partcipatiewet Beslispunten: 1. De Invoeringsstrategie Participatiewet Lekstroom vast te stellen

Nadere informatie

19.0. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH)

19.0. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH) 19.0. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH) Inhoudsopgave 19.0. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH)... 2 Bijlage: profiel Raad

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen van D66

Algemene Beschouwingen van D66 03.01. Algemene Beschouwingen van D66 Inhoudsopgave 03.01. Algemene Beschouwingen van D66... 2 Algemene Beschouwingen bij de Perspectiefnota 2017: Democraten 66 (D66)... 3 Raadsvoorstel Perspectiefnota

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 december 2014

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 december 2014 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-082 Houten, 2 december 2014 Onderwerp: Sportcentrum Houten Beslispunten: 1. Een koopgarantie te geven voor een gedurende 20 jaar afnemend bedrag van 800.000

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

07.0. Nieuwe "Verordening Wmo-raad Gemeente Houten"

07.0. Nieuwe Verordening Wmo-raad Gemeente Houten 07.0. Nieuwe "Verordening Wmo-raad Gemeente Houten" Inhoudsopgave 07.0. Nieuwe "Verordening Wmo-raad Gemeente Houten"... 2 Raadsvoorstel nieuwe verordening Wmo-raad... 3 07.0. Nieuwe "Verordening Wmo-raad

Nadere informatie

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen

Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen Raadsvergadering -m I Hfierhugowa ard VQOrstelnummer: Stad van kansen r ^-llqe M Besluit: 15 uteei*»^ rjom wmj 2oioi^a A Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 15 RB2010138 advies aanvraag Stichting Heerhugowaard

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 3 oktober 2017

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 3 oktober 2017 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-089 Houten, 3 oktober 2017 Onderwerp: Ontwikkeling Hofstad III (Grassen Noord) Beslispunten: 1. een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied Hofstad

Nadere informatie

4.0. Vaststellen komgrens Houten o.g.v. de Wet Natuurbescherming

4.0. Vaststellen komgrens Houten o.g.v. de Wet Natuurbescherming 4.0. Vaststellen komgrens Houten o.g.v. de Wet Natuurbescherming Inhoudsopgave 4.0. Vaststellen komgrens Houten o.g.v. de Wet Natuurbescherming... 2 Raadsvoorstel vaststellen komgrens Houten o.g.v. de

Nadere informatie

Voorstelnummer: 2014-048 Houten, 3 juli 2014

Voorstelnummer: 2014-048 Houten, 3 juli 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-048 Houten, 3 juli 2014 Onderwerp: Raadsvoorstel Politiek verlof griffier/werving nieuwe griffier Beslispunten: 1. In te stemmen met het verzoek om politiek verlof (zogenaamd

Nadere informatie

003. Openbare Verlichting

003. Openbare Verlichting 003. Openbare Verlichting Inhoudsopgave 003. Openbare Verlichting... 2 Raadsvoorstel Openbare Verlichting... 3 003. Openbare Verlichting 003. Openbare Verlichting Raadsvoorstel Openbare Verlichting Raadsvoorstel

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-053 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Notitie opdrachtgeverschap & experimenten Sociale agenda 2013/2014 Beslispunten: 1. De Notitie opdrachtgeverschap & experimenten

Nadere informatie

3.0. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

3.0. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 3.0. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Inhoudsopgave 3.0. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive... 2 Raadsvoorstel Verordening verrekening bestuurlijke boete bij

Nadere informatie

Nr Houten, 17 maart In te stemmen met de vier beslispunten zoals verwoord in de Kadernota reintegratie.

Nr Houten, 17 maart In te stemmen met de vier beslispunten zoals verwoord in de Kadernota reintegratie. Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2009-011 Houten, 17 maart 2009 Onderwerp: Kadernota re-integratie Beslispunten: 1. In te stemmen met de vier beslispunten zoals verwoord in de Kadernota reintegratie.

Nadere informatie

I org MBANSZ Nr (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx

I org MBANSZ Nr (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx Raadsvoorstel I org.00000714 MBANSZ Nr.2012-030 (gewijzigd) Houten, 20 juni 2012 xxx Onderwerp: Raadsvoorstel beleidsadvies sociale armoede Beslispunten: 1. De afbakening van het begrip sociale armoede

Nadere informatie

10.0. Voordracht benoeming griffier

10.0. Voordracht benoeming griffier 10.0. Voordracht benoeming griffier Inhoudsopgave 10.0. Voordracht benoeming griffier... 2 Raadsvoorstel voordracht benoeming griffier... 3 10.0. Voordracht benoeming griffier 10.0. Voordracht benoeming

Nadere informatie

03.0. Verordeningen Wet werk en bijstand aangepast op de wet aanscherping WWB

03.0. Verordeningen Wet werk en bijstand aangepast op de wet aanscherping WWB 03.0. Verordeningen Wet werk en bijstand aangepast op de wet aanscherping WWB Inhoudsopgave 03.0. Verordeningen Wet werk en bijstand aangepast op de wet aanscherping WWB... 2 Raadsvoorstel Verordeningen

Nadere informatie

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706

*Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 *Z015B66BD5F* documentnr.: INT/C/16/24320 zaaknr.: Z/C/16/28706 Raadsvoorstel Onderwerp : Advies aan Commissariaat voor de Media inzake aanvragen voor aanwijzing lokale omroep Datum college : 31 mei 2016

Nadere informatie

Economisch hart van de Kempen *R *

Economisch hart van de Kempen *R * Economisch hart van de Kempen *R2013.038* Nummer : R2013.038/Z120000763 Onderwerp : Aanwijzing lokale publieke media-instelling Aan de raad Samenvatting Zowel Stichting Streekomroep De Kempen als Stichting

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening

Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d. : Bestuurlijk handelen en dienstverlening Raadsvergadering d.d. : 28 en 30 juni 2016 Agendanr.: 6d Afdeling : Beleid en Ontwikkeling Portefeuillehouder : Burgemeester A. Callewaert - de Groot Onderwerp : Fusie BLOS-Kempen TV Betreffend onderdeel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. 23 februari Middelen januari 2017 Nieuwe streekomroep. Bedrijfsvoering

RAADSVOORSTEL. 23 februari Middelen januari 2017 Nieuwe streekomroep. Bedrijfsvoering RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 23 februari 2017 Afdeling Middelen Voorstel nummer Datum Onderwerp 143023 17 januari 2017 Nieuwe streekomroep Programma Bedrijfsvoering Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

003. Verordening advisering planschade

003. Verordening advisering planschade 003. Verordening advisering planschade Inhoudsopgave 003. Verordening advisering planschade... 2 Raadsvoorstel verordening planschade... 3 003. Verordening advisering planschade 003. Verordening advisering

Nadere informatie

3.0. Jaarstukken resultaatbestemming

3.0. Jaarstukken resultaatbestemming 3.. Jaarstukken 215 - resultaatbestemming nhoudsopgave 3.. Jaarstukken 215 - resultaatbestemming... 2 Bijlage: begrotingswijziging - resultaatbestemming jaarrekening 215... 3 Raadsvoorstel Jaarstukken

Nadere informatie

I org MBAN SZ Nr Houten, 11 december 2012 t34 Onderwerp: Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie

I org MBAN SZ Nr Houten, 11 december 2012 t34 Onderwerp: Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie Raadsvoorstel *2012-082* I org.00000714 MBAN SZ Nr. 2012-082 Houten, 11 december 2012 t34 Onderwerp: Notitie aan de slag met behoud van uitkering en tegenprestatie Beslispunten: 1. De notitie aan de slag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Transformatieagenda Wmo en haar omgeving. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Transformatieagenda 2017-2018 Wmo en haar omgeving doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 161900 datum voorstel: 23 november 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Nr Houten, 17 augustus 2010

Nr Houten, 17 augustus 2010 Raadsvoorstel Nr. 2010-030 Houten, 17 augustus 2010 Onderwerp: Diverse verordeningen sociale zaken Beslispunten: 1. De wijzigingsverordening Afstemmingsverordening WIJ vast te stellen 2. De navolgende

Nadere informatie

*Z012E6DB877* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z012E6DB877* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z012E6DB877* Registratienummer : Z -13-01400 / 739 Agendanummer : Portefeuillehouder : Wethouder De Jong Raadsvergadering : 25 april

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen van de VVD

Algemene Beschouwingen van de VVD 03.03. Algemene Beschouwingen van de VVD Inhoudsopgave 03.03. Algemene Beschouwingen van de VVD... 2 Algemene Beschouwingen bij de Perspectiefnota 2017: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)...

Nadere informatie

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland Ra ad sv oorstel Raadsvoorstel Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168795 datum

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Beslispunten 1. de startnotitite integraal veiligheidsbeleid vast te stellen,

Beslispunten 1. de startnotitite integraal veiligheidsbeleid vast te stellen, OPENBAAR Adviseur: M. Boerman (BBO, tst. 803) Portefeuillehouder: E.M. Timmers - van Klink 10.02675 1 ADVIESNOTA Politieke Ronde d.d. 8 april 2010 Raadsvergadering d.d. 22 april 2010 Voorstel nr. Programma

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 oktober 2014

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 oktober 2014 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-065 Houten, 2 oktober 2014 Onderwerp: Voordracht benoeming griffier Beslispunten: Ingaande 1 januari 2015 de heer W. van Zanen uit Amsterdam aanstellen

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S002. Opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld / Oranjehuis Datum Agendapunt Documentnummer R05S002 Onderwerp Opvang en begeleiding van slachtoffers Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Het realiseren van een regionale voorziening voor de opvang en begeleiding

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. de visienotitie cliëntondersteuning sociaal domein 2017 e.v. vast te stellen;

B&W Vergadering. 1. de visienotitie cliëntondersteuning sociaal domein 2017 e.v. vast te stellen; 2.2.13 Visienotitie clientondersteuning sociaal domein 1 Dossier 799 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 799 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 13 september 2016 Agendapunt 2.2.13 Omschrijving Visienotitie

Nadere informatie

De verordening gaat in op 1 augustus 2016 en geldt voor alle aanvragen die na deze datum worden gedaan.

De verordening gaat in op 1 augustus 2016 en geldt voor alle aanvragen die na deze datum worden gedaan. Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 24 mei 2016 Onderwerp: Verordening en Beleidsregels leerlingenvervoer Beslispunten: 1.De verordening leerlingenvervoer gemeente Houten vast te stellen en daarmee:

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 30 januari 2014 Herzien besluit inzake beëindiging vrijwilligersverzekering 24554

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 30 januari 2014 Herzien besluit inzake beëindiging vrijwilligersverzekering 24554 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 30 januari 2014 onderwerp Herzien besluit inzake beëindiging vrijwilligersverzekering 24554 zaakkenmerk Inleiding In september 2013 heeft uw Raad besloten

Nadere informatie

3.0. Wet markt en overheid; economische activiteiten in het algemeen belang

3.0. Wet markt en overheid; economische activiteiten in het algemeen belang 3.0. Wet markt en overheid; economische activiteiten in het algemeen belang Inhoudsopgave 3.0. Wet markt en overheid; economische activiteiten in het algemeen belang... 2 Raadsvoorstel wet markt en overheid;

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00F12DBB65* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : mevr. S. van Heeren Zaakgericht\346 Behandelend ambtenaar M.J. van Gent Zaaknummer Z.16-17406 Afdeling Ruimtelijke

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 28 juni 2016 R09S009/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 28 juni 2016 R09S009/z Datum Agendapunt Documentnummer R09S009/z160028046 Onderwerp Samenwerking Ermelo-Harderwijk- Raadsvoorstel Beoogd effect Behoud van bestuurlijke zelfstandigheid en autonomie door middel van samenwerking.

Nadere informatie

Nr Houten, 2 november 2010

Nr Houten, 2 november 2010 Raadsvoorstel Nr. 2010-052 Houten, 2 november 2010 Onderwerp: Openbare Verlichting Beslispunten: 1. Aan de raad voor te stellen in te stemmen met het verstrekken van een totaal aan kredieten van 3.895.000

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 02-05-2017 Agendapunt: Onderwerp: Aan de raad van

Nadere informatie

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 116279 Datum : 3 februari 2015 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

Nr Houten, 21 december 2010

Nr Houten, 21 december 2010 Raadsvoorstel Nr. 2011-001 Houten, 21 december 2010 Onderwerp: Evaluatie delegatie projectbesluiten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de delegatie van projectbesluiten en ermee in te

Nadere informatie

2.0. Aanleg glasvezel buitengebied Houten.

2.0. Aanleg glasvezel buitengebied Houten. 2.0. Aanleg glasvezel buitengebied Houten. Inhoudsopgave 2.0. Aanleg glasvezel buitengebied Houten.... 2 Bijlage 1: verordening 1e wijziging verordening heffing en invordering leges 2017... 3 Raadsvoorstel

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp :

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : Portefeuillehouder(s) : P. H. Roos, Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen Paraaf : Paraaf: Afdeling : Samenleving

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 2 oktober 2015 Raadsvergadering : 1 november 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 1 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

Nr Houten, 19 mei 2009

Nr Houten, 19 mei 2009 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2009-026 Houten, 19 mei 2009 Onderwerp: Persoonsgebonden budget Hulp bij het Huishouden en beleidsregels schrijnende situaties bij gebruikelijke zorg. Beslispunten: 1.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Inzet Combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Inzet Combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Onderwerp Inzet Combinatiefuncties c.q. buurtsportcoaches Volgnr. 2013-006 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Gerty Vonk Afdeling Samenleving Datum voorstel 18 december 2012 Opiniërende

Nadere informatie

M. Goossens, F. van den Berg, M. Bouwman, M. van Baaren

M. Goossens, F. van den Berg, M. Bouwman, M. van Baaren VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Baaren Tel nr: 8413 Nummer: 16A.00861 Datum: 27 september 2016 Team: Realisatie & Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 26 januari november De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 26 januari november De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 08 november 2011 Agendapunt Onderwerp Toekomst Zuiderkapel te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden

Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden Portefeuillehouder J.R. Zoetendal Datum collegebesluit 15 november 2016 Opsteller J.G. Sloothaak Registratie GF16.20082 Agendapunt 7 Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Nr Houten, 8 december Onderwerp: Benoeming lid Algemeen Bestuur Regio Utrecht en Afvalverwijdering Utrecht

Nr Houten, 8 december Onderwerp: Benoeming lid Algemeen Bestuur Regio Utrecht en Afvalverwijdering Utrecht Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2008-061 Houten, 8 december 2008 Onderwerp: Benoeming lid Algemeen Bestuur Regio Utrecht en Afvalverwijdering Utrecht Beslispunten: 1. Wethouder M.N. Kallen te benoemen

Nadere informatie

003. Samengaan GGD EEmland en GGD Midden-Nederand

003. Samengaan GGD EEmland en GGD Midden-Nederand 003. Samengaan GGD EEmland en GGD Midden-Nederand Inhoudsopgave 003. Samengaan GGD EEmland en GGD Midden-Nederand... 2 Raadsvoorstel samengaan GGD's... 3 003. Samengaan GGD EEmland en GGD Midden-Nederand

Nadere informatie

4.0. Vaststellen verordening individuele inkomenstoeslag

4.0. Vaststellen verordening individuele inkomenstoeslag 4.0. Vaststellen verordening individuele inkomenstoeslag Inhoudsopgave 4.0. Vaststellen verordening individuele inkomenstoeslag... 2 Bijlage: verordening individuele inkomenstoeslag WIL... 3 Raadsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 98220 Datum: 18 november 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn.

MEMO uur: schorsing De voorzitter schorst de vergadering. Zo hebben de fracties de tijd zich voor te bereiden op de tweede termijn. MEMO Aan Van : Gemeenteraad : Griffie, Hans Sepers Betreft : Voorbereiding beantwoording vragen begroting 5 november 2015 Datum : 19 oktober 2015 Beste raadsleden, Op donderdag 5 november staat de raadsvergadering

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 09 februari 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 09 februari 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 09 februari 2015 Onderwerp: Aanvraag zendmacht lokale omroep 2015-2020 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL - Besluit - Commissie en Raad (1) Uw raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 27 januari 2015 Raadsvergadering : 5 maart 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : Geen Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: -Concept Onderwerp: Programmabegroting 2007 BWS Uitvoeringsorgaan NW Overijssel. Conceptbesluit: Het college neemt kennis van: - De

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00E4962E38* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer 323 Directeur: mevr. S. van Heeren Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.15-15691 Datum: 16 februari 2016 Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 12 augustus Pagina 1 van 8

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 12 augustus Pagina 1 van 8 AGENDAPUNT NR: 2009.0.068.567 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 12 augustus 2009 Pagina 1 van 8 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.068.567 Datum Zaaknummer 2009-07-02925

Nadere informatie

Nr Houten, 20 maart Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel

Nr Houten, 20 maart Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel Raadsvoorstel Nr. 2012-019 Houten, 20 maart 2012 Onderwerp: Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel 2012-2014. Beslispunten: In te stemmen met het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op:

GEMEENTEBLAD. Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op: Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op: de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2015; het amendement van PvdA, CDA en D 66, behorende bij raadsvoorstelnummer

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma D Kennis en Welzijn BBVnummer: 127175 Raadsvoorstel: 129060 Portefeuillehouder: Maret Rombout Onderwerp Vergaande

Nadere informatie