3.0. Jaarstukken resultaatbestemming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3.0. Jaarstukken resultaatbestemming"

Transcriptie

1 3.. Jaarstukken resultaatbestemming nhoudsopgave 3.. Jaarstukken resultaatbestemming... 2 Bijlage: begrotingswijziging - resultaatbestemming jaarrekening Raadsvoorstel Jaarstukken resultaatbestemming... 1 Bijlage: resultaatbestemming jaarrekening

2 3.. Jaarstukken resultaatbestemming

3 3.. Jaarstukken resultaatbestemming Bijlage: begrotingswijziging - resultaatbestemming jaarrekening 215

4 Formulier begrotingswijziging Nr begrotingswijziging Datum raadsvergadering Nummer raadsvoorstel Omschrijving : : : : 1618 Dienstjaar: juni 216 Afdeling: Staf Resultaatbestemming jaarrekening 215 (BWV16.15 dd ) KOSTENPLAATSEN Lasten / J/N OMSCHRJVNG / CKP nterne dienstverlening 3433 N Overige werkzaamheden door derden Ontwikk 3. Kosten diverse KP afd Dienstverlening N Overige werkzaamheden door derden TOTAAL LASTEN Baten / J/N OMSCHRJVNG / CKP nterne dienstverlening 628 N Doorbelasting vanuit CKP KP afd Dienstverlening N Doorbelasting vanuit KP TOTAAL BATEN LASTEN -/- BATEN PRODCTEN Lasten PROG / J/N OMSCHRJVNG / A A A Mutaties reserves : Storting Storting Storting Saldo kostenplaatsen Betrokken N CKP nterne Dienstverlening 18.3 N KP Dienstverlening 3. Ontwikk Kosten diverse DSPDF_A1C6_ xlsx

5 Lasten bouwvergunningen N Advieskosten TOTAAL LASTEN Baten PROG / J/N OMSCHRJVNG / Mutaties reserves Kosten bouwaa A posten A A A Onttrek Onttrek TOTAAL BATEN LASTEN -/- BATEN NVESTERNGEN Lasten / J/N OMSCHRJVNG / 216 TOTAAL LASTEN Baten :1 / J/N OMSCHRJVNG / TOTAAL BATEN LASTEN -/- BATEN DSPDF_A1C6_ xlsx

6 RESERVES EN VOORZENNGEN Lasten / J/N OMSCHRJVNG / Overboekingsrekening algemene reserve N Overboeking investeringen 98.3 posten N Overboeking investeringen Algemene reserve (vrij) 98.3 Onttrek Best res overlopende posten 98.3 Onttrek TOTAAL LASTEN Baten / J/N OMSCHRJVNG / Algemene reserve (vrij) posten Best res economische crisis Best res overlopende posten 98.3 Storting Overboekingsrekening algemene reserve N Overboeking investeringen 98.3 Overlop TOTAAL BATEN LASTEN -/- BATEN : DSPDF_A1C6_ xlsx

7 Toelichting Begrotingswijziging Nummer wijziging: Nummer raad: Omschrijving Resultaatbestemming jaarrekening 215 (BWV16.15 dd ) Algemeen Bij het gedeelte "producten", wordt in de 2e kolom "PROG" het 6-cijferige nummer van het product vermeld zoals dat is opgenomen in de bijlage in de begroting 212. Bij de kolom "J/N" wordt aangegeven of het structureel is of niet

8 rente n afschrijving annuïteit investering 5,% 3 annuïtair 6.55,14 1., jan afschrijving 1., 1.55, , 1.58, , 1.659, , 1.742, , 1.829, , 1.921, , 2.17, , 2.118, , 2.224, 83.45, 2.335, 81.7, 2.451, , 2.574, 76.45, 2.73, , 2.838, 7.54, 2.98, , 3.129, , 3.285, 61.11, 3.449, , 3.622, 54.39, 3.83, 5.236, 3.993, , 4.193, 42.5, 4.42, , 4.623, 33.25, 4.854, rente 5., 4.925, 4.846, 4.763, 4.676, 4.584, 4.488, 4.387, 4.281, 4.17, 4.54, 3.931, 3.82, 3.667, 3.525, 3.376, 3.22, 3.56, 2.883, 2.72, 2.512, 2.312, 2.13, 1.882, 1.651, kap.lasten 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 31-dec , , , , , , , , 83.45, 81.7, , 76.45, , 7.54, , , 61.11, , 54.39, 5.236, , 42.5, , 33.25, ,

9 rente n afschrijving investering 5,% 25 lineair 1., jan afschrijving 1., 4., 96., 4., 92., 4., 88., 4., 84., 4., 8., 4., 76., 4., 72., 4., 68., 4., 64., 4., 6., 4., 56., 4., 52., 4., 48., 4., 44., 4., 4., 4., 36., 4., 32., 4., 28., 4., 24., 4., 2., 4., 16., 4., 12., 4., 8., 4., 4., 4., rente 5., 4.8, 4.6, 4.4, 4.2, 4., 3.8, 3.6, 3.4, 3.2, 3., 2.8, 2.6, 2.4, 2.2, 2., 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, 1., 8, 6, 4, 2, kap.lasten 9., 8.8, 8.6, 8.4, 8.2, 8., 7.8, 7.6, 7.4, 7.2, 7., 6.8, 6.6, 6.4, 6.2, 6., 5.8, 5.6, 5.4, 5.2, 5., 4.8, 4.6, 4.4, 4.2, 31-dec 96., 92., 88., 84., 8., 76., 72., 68., 64., 6., 56., 52., 48., 44., 4., 36., 32., 28., 24., 2., 16., 12., 8., 4.,,

10 3.. Jaarstukken resultaatbestemming Raadsvoorstel Jaarstukken resultaatbestemming

11 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 216-3(GEWJZGD) Houten, 25 mei 216 Onderwerp: J a a r s t u k k e n r e s u l t a a t b e s t e m m i n g Beslispunten: 1. Bij het eerdere raadsvoorstel bepaalde j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 215 ad voor C 98.3 t.b.v. de o v e r l o p e n d e posten in de a l g e m e n e reserve (vrij) te storten 2. Het dan nog resterende j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 215 ad C in de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis te storten 3. C 98.3 te storten in de b e s t e m m i n g s r e s e r v e o v e r l o p e n d e posten t.b.v. in 216 uit te voeren projecten 215 en dit bedrag te dekken door een o n t t r e k k i n g uit de a l g e m e n e reserve (vrij) 4. ê 98.3 aan de b e s t e m m i n g s r e s e r v e o v e r l o p e n d e posten t.b.v. de te m a k e n kosten 216 voor projecten 215 te o n t t r e k k e n. Samenvatting: Met een afzonderlijk voorstel zijn de j a a r s t u k k e n 215 inclusief bijlage G r o n d e x p l o i t a t i e Houten 216 aan uw raad a a n g e b o d e n en is het resultaat van de j a a r r e k e n i n g 215 b e p a a l d. Met dit voorstel wordt dit eerder bepaalde resultaat bestemd. Aanleiding: Algemeen Dit voorstel betreft de b e s t e m m i n g van het resultaat van de j a a r r e k e n i n g 215. V o o r g e s t e l d wordt de stukken aan de raad aan te bieden en het resultaat 215 o v e r e e n k o m s t i g te b e s t e m m e n. J a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 215 De g e v o l g e n van de e c o n o m i s c h e crisis ( ) zijn nog steeds zichtbaar in de ( m e e r j a r e n ) b e g r o t i n g van de g e m e e n t e H o u t e n. Voor 215 was er nog s p r a k e van een begrotingstekort van C 1,3 miljoen. Door een onttrekking van C 1,4 miljoen aan de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis heeft de g e m e e n t e r a a d in november 214 echter een incidenteel sluitende begroting 215 v a s t g e s t e l d. Het j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 215 is 6,6 miljoen positief. Zonder de onttrekking aan de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis zou er dus sprake zijn van een j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t van C,8 miljoen negatief. Wel aanzienlijk beter dan het begrote tekort van C 1,3 miljoen. Het j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 215 is 6,5 miljoen hoger dan bij de t w e e d e bestuursrapportage 215 (C,1 miljoen) was begroot. Met een collegebrief d.d. 15 februari 216 is de raad tussentijds g e ï n f o r m e e r d over een aantal financiële o n t w i k k e l i n g e n (positief effect: 6,8 miljoen) die zich hebben v o o r g e d a a n nadat de t w e e d e bestuursrapportage 215 door de raad op 3 november 215 is v a s t g e s t e l d. Daarnaast is de raad op 4 mei 216 met een collegebrief geïnformeerd over de actuele ontwikkeling met betrekking tot de verkoop van Kasteel Heemstede en bijgebouwen (negatief effect: ê",6 miljoen). O n d e r financiën w o r d e n op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen toegelicht. J a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 215 t o e v o e g e n aan b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis Bij de vaststelling van de j a a r s t u k k e n 213 heeft de raad besloten om de j a r e n in s a m e n h a n g te b e s c h o u w e n. Dit betekent dat de begrotingssaldi en j a a r r e k e n i n g - r e s u l t a t e n in deze periode w o r d e n verrekend via de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis. Op basis hiervan heeft bij de begroting 215 een onttrekking aan de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis p l a a t s g e v o n d e n, w a a r d o o r de begroting llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 216-3

12 incidenteel sluitend is. Deze w e r k w i j z e is ook met de t o e z i c h t h o u d e r provincie trecht besproken. n de brief "Aard begrotingstoezicht " d.d. 16 d e c e m b e r 215 van de provincie trecht staat dan ook: "naar aanleiding van de uitgevoerde beoordeling van uw (meerjaren)begroting spreken wij de waardering uit voor het behoedzame en consistent financieel beleid dat uw gemeente voert. Dit geeft ons het vertrouwen dat de in het verleden gemaakte maatwerkafspraken voor herstel van het structureel financieel evenwicht in 218 tijdig en ten volle worden nagekomen". n lijn met het bovenstaande wordt de raad voorgesteld om het j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 215 toe te voegen aan de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis. Een e v e n t u e l e inzet van deze b e s t e m m i n g s r e s e r v e is onderdeel van de perspectiefnota Dan is er meer duidelijkheid over de g e a c t u a l i s e e r d e prognose van f i n a n c i e e l meerjarenperspectief Vrije a l g e m e n e r e s e r v e E v e n e e n s als bij de b e h a n d e l i n g van de j a a r s t u k k e n 214 wordt de raad bij de j a a r s t u k k e n 214 v o o r g e s t e l d om in te s t e m m e n met het in s a m e n h a n g b e s c h o u w e n v a n de jaren Het gevolg hiervan is, dat het j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 215 minus de voorgestelde resultaatbestemmingen(c 98.3) voor een bedrag van C te storten in de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis. Door in te s t e m m e n met in 216 het j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t niet t o e v o e g e n aan de vrije a l g e m e n e reserve maar aan de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis is de p r o g n o s e voor de stand van de vrije a l g e m e n e reserve per 31 d e c e m b e r C 2,65 miljoen. Deze blijft hiermee nog steeds boven de provinciale norm van C 2,38 miljoen. Door strak te sturen op de o n t w i k k e l i n g van het begrotingssaldo is er ook in 215 g e e n reden geweest voor v e r s t e r k i n g van de vrije a l g e m e n e reserve. n 215 is voor ê,1 miljoen gebruik g e m a a k t van de in de begroting door de raad uit de b e k l e m d e vrijgemaakte C 6, miljoen(restant t.b.v.grondexploitaties). Deze middelen zijn gebruikt voor een t o e v o e g i n g aan de v o o r z i e n i n g " v e r l i e s g e v e n d c o m p l e x Vinex" ( C,1 miljoen) om aan te sluiten bij het nadelige resultaat, dat v o o r t k o m t uit de herziening van de g r o n d e x p l o i t a t i e s f e b r u a r i Het restant C 5,9 miljoen blijft beschikbaar om in te zetten voor de grondexploitaties z o n d e r dat dit g e v o l g e n heeft voor de m e e r j a r e n b e g r o t i n g. O o k is de vorming van de nieuwe voorziening "Gevolgen garantiestelling H e e m s t e d e " voor 6 2, miljoen ten laste van de a l g e m e n e beklemde reserve gegaan. De raad had bij de vaststelling van de begroting 216 op 3 november besloten tot het instellen van deze v o o r z i e n i n g. A a n g e z i e n het risico ook al in aanwezig is, moet deze voorziening al bij de j a a r r e k e n i n g 215 g e v o r m d w o r d e n. Resultaatbestemmings voorstellen n 215 zijn enkele b e l e i d s d o e l e n met bijbehorende budgetten beschikbaar g e s t e l d, w a a r v a n om verschillende r e d e n e n het b e l e i d s v o o r n e m e n nog niet is uitgevoerd en de belasting van de b i j b e h o r e n d e budgetten hierdoor nog niet is g e b e u r d. De b e s t e m m i n g s r e s e r v e o v e r l o p e n d e posten heeft als doel de raad in staat te stellen b u d g e t t e n, die g e k o p p e l d zijn aan het realiseren van b e l e i d s d o e l e n, naar een volgend begrotingsjaar over te b r e n g e n. De t o e v o e g i n g e n en o n t t r e k k i n g e n aan deze reserve v i n d e n, door de raad, bij de r e s u l t a a t b e s t e m m i n g van het r e k e n i n g r e s u l t a a t plaats. Bedragen x ê 1 Omschrijving Bedrag Storting in b e s t e m m i n g s r e s e r v e o v e r l o p e n d e p o s t e n : 1. Kosten extra w e r k z a a m h e d e n in 216 als het gevolg van de b o u w a a n v r a g e n Kosten verdere ontwikkeling van het midoffice en de diverse digitale k o p p e l i n g e n (in- en extern) O n t w i k k e l b u d g e t c o n c e p t Huis van de Stad

13 -3- Doel van dit voorstel: Het bepaalde j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 215 te b e s t e m m e n. Argumenten per beslispunt: 1.1/2.1 Er wordt afgeweken van de gebruikelijke resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat Het gebruikelijke uitgangspunt is dat het positieve resultaat (č ) wordt gestort in de a l g e m e n e reserve (vrij). Echter, bij de vaststelling van de j a a r s t u k k e n heeft de raad besloten om de jaren in s a m e n h a n g te b e s c h o u w e n. Om dit mogelijk te maken wordt daarom voorgesteld om ś in de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis te storten en om C 98.3 t.b.v. de overlopende posten in de a l g e m e n e reserve (vrij) te storten. 3.1 Om dekkin g te hebben voor de in 216 uit te voeren projecten 215 moet een storting ni de bestemmin gsreserve overlope n de poste n plaatsvin den, die wordt gevoed door een on ttrekkin g uit de algemen e reserve (vrij) 4.1 Kosten extra werkzaamheden ni 216 als het gevolg van de bouwaan vragen 215 n de 215 zijn er meer bouwleges o n t v a n g e n dan oorspronkelijk g e r a a m d. n de collegebrief van augustus 215 is de Raad hierover g e ï n f o r m e e r d. Hierbij is a a n g e g e v e n dat er naast de ontvangst van extra bouwleges ook extra uitgaven zijn. De extra kosten w o r d e n voor een belangrijk deel v e r o o r z a a k t door de extra inhuur voor v e r g u n n i n g v e r l e n i n g, toezicht en h a n d h a v i n g. Hoewel de inkomsten (leges) in 215 zijn g e r e a l i s e e r d, worden een deel van de extra w e r k z a a m h e d e n in 216 uitgevoerd. De plannen w a a r v o o r v e r g u n n i n g is v e r l e e n d, komen naar v e r w a c h t i n g in dat jaar in a a n b o u w. Dan is er ook toezicht n o d i g. Voor de extra w e r k z a a m h e d e n v o o r t v l o e i e n d e uit de extra v e r g u n n i n g a a n v r a g e n is in 215 extra geld beschikbaar g e s t e l d. V o o r g e s t e l d wordt om het resterende gedeelte van dit budget in 216 in te zetten voor de d e k k i n g van de resterende w e r k z a a m h e d e n bij toezicht die nog voortvloeien uit de extra v e r g u n n i n g a a n v r a g e n van Kosten verdere on twikkelin g va n het mídoffice e n de diverse digitale koppeli nn ge (in- en exter n ). n 215 waren er budgetten beschikbaar om de kosten van een verdere ontwikkeling van het midof f ice en de diverse d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e digitale koppelingen (inen extern) te d e k k e n. Deze w e r k z a a m h e d e n v i n d e n pas in 216 plaats. 4.3 On twikkelbudget n co cept Huis van de Stad n 215 is een budget van k 2. b e s c h i k b a a r g e s t e l d, voor ontwikkelingskosten o m te komen tot het Huis van de S t a d. Hierbij was r e k e n i n g g e h o u d e n dat per 1 januari 216 dit vorm zou krijgen mede door, de in huizing van nieuwe huurder in het gemeentehuis. Dit heef t in ieder geval een h a l f j a a r vertraging o p g e l o p e n en daardoor zijn er in 215 nagenoeg geen ontwikkelingskosten g e m a a k t. De vertraging is ontstaan doordat deze nieuwe huurder de beslissing niet in 215 kon n e m e n en deze hee f t d o o r g e s c h o v e n naar 216 (juli). Participatie: N.V.T. Communicatie: Er wordt dit jaar evenals vorig jaar geen persbericht g e m a a k t. De w e t h o u d e r Financiën heef t in de p e r s b i j e e n k o m s t van 19 april a s. een mondelinge toelichting over de j a a r s t u k k e n aan de pers g e g e v e n. Financiën: Het bij het eerdere collegevoorstel bepaalde j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 215 ad C te s t o r t e n : «C 98.3 t.b.v. de o v e r l o p e n d e posten in de a l g e m e n e reserve (vrij)» in de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis

14 -4Vervolgens wordt in de b e s t e m m i n g s r e s e r v e o v e r l o p e n d e posten t.b.v. in 216 uit te voeren projecten 215 gestort en deze te dekken door een onttrekking uit de a l g e m e n e reserve (vrij). Hieronder w o r d e n op hoofdlijnen de belangrijkste o n t w i k k e l i n g e n na de 2de b e s t u u r s r a p p o r t a g e 215 t o e g e l i c h t : Aanvullende storti n g voorzien ni g Gevolge n garan tiestellin g Heemstede( n egatief effect C,6 miljoen Er zijn n ieuwe on twikkelin gen n ro dom de mogelijke verkoop van Heemstede. Op basis van deze on twikkelin gen moet de voorzien in g met 6,6 miljoen worden verhoogd tot C 2,6 miljoen. De hoogte van de voorzien in g is hiermee adequaat om het risico bij verkoop van Heemstede af te dekken. Effect d e c e m b e r c i r c u l a i r e (positief effect C,27 miljoen) Het financieel effect van de decembercirculaire 215 op de a l g e m e n e uitkering 215 is 6,27 miljoen positief. Dit w o r d t voornamelijk v e r o o r z a a k t doordat het R ijk een aantal lokale m a a t s t a v e n over de periode definitief heeft v a s t g e s t e l d. Het betreft de m a a t s t a v e n b e d r i j f s v e s t i g i n g e n, o e v e r l e n g t e, o p p e r v l a k t e b e b o u w i n g, minderheden en lage i n k o m e n s. itkerings- en u i t v o e r i n g s b u d g e t t e n W L (negatief effect C,1 miljoen) Het negatief effect van ê,1 miljoen wordt v e r o o r z a a k t door de volgende posten.» Lagere u i t v o e r i n g s k o s t e n (positief effect C ) Er is s p r a k e n van e e n incidenteel hogere uitkering (C 1.) uit het B T W C o m p e n s a t i e f o n d s. Daarnaast zijn voor de uitvoering van het beleid in 215 lagere u i t v o e r i n g s k o s t e n (6 116.) nodig g e w e e s t. «Lagere u i t k e r i n g s l a s t e n (positief effect C 138.) Het aantal b i j s t a n d s h u i s h o u d e n s is ten opzichte van de prognose van 1 juli 215 (53) n e e r w a a r t s naar 487 bijgesteld (effect ). Daarnaast heeft de vaststelling (op 3 oktober 215) van het definitieve budget G e b u n d e l d e uitkering een positief effect van C 97..» Minimabeleid en bijzondere bijstand (positief effect ũ 88.) De Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ) is e e n open einde regeling die door de g e m e e n t e trecht voor de W L wordt u i t g e v o e r d. Bij de prognose van de halfjaarcijfers W L w a s de tendens van een hoger aantal uitkeringen BBZ nog niet w a a r te n e m e n. Doordat de BBZ door het R ijk voor 75 7o vergoed wordt, w o r d e n er ook meer inkomsten o n t v a n g e n. Per saldo een positief effect van C 46.. n 214 heeft het R ijk de regeling c o m p e n s a t i e eigen risico afgeschaft. n 215 w a r e n g e r e c h t i g d e n in de mogelijkheid om hier nog é é n m a l i g gebruik van te m a k e n. O n d a n k s dat hier actief via brieven op ingezet is, is hier minder gebruik van g e m a a k t dan verwacht. Hierdoor ontstaat een positief effect van C 42..» D e b i t e u r e n b e h e e r (negatief C 545.) Op basis van een a n a l y s e van de mate van o n i n b a a r h e i d van de debiteuren W L is g e b l e k e n dat het huidig gehanteerd p e r c e n t a g e van 6 7o verhoogd moet w o r d e n naar 83 /). o Exploitatielasten b i n n e n s p o r t a c c o m m o d a t i e s (positief effect ś,9 miljoen) Het positieve exploitatieresultaat voor alle b i n n e n s p o r t a c c o m m o d a t i e s is als volgt s a m e n te v a t t e n :» lagere kosten voor e n e r g i e, s c h o o n m a a k en regulier klein onderhoud ( f 58.)» besparing op uitgifte sportmaterialen (C 15.)» lagere kapitaallasten voor het gymnastieklokaal MFA Limes ( 6 14.) Exploitatielasten g e m e e n t e l i j k e huisvesting (positief effect Ç,8 miljoen) Lagere kosten voor e n e r g i e, s c h o o n m a a k en regulier klein o n d e r h o u d hebben geleid tot een positief exploitatieresultaat van de g e m e e n t e l i j k e huisvestingslasten

15 -5Vrijval stelposten (positief effect g,29 miljoen) Als gevolg van een v e r t r a a g d e overdracht v a n o p e n b a a r g e b i e d van de grondexploitatie naar de a l g e m e n e dienst is een deel (C,11 miljoen) van de hiervoor g e r e s e r v e e r d e b e h e e r g e l d e n in 215 niet n o d i g. Er is in 215 geen extra beroep gedaan op de reguliere voorziening bijzondere bijstand. Daarnaast w o r d t de herijking van het A r m o e d e - en schuldenbeleid begin 216 a f g e r o n d. Per saldo is er hierdoor een positief financieel effect van ê,18 miljoen. n 216 wordt de stelpost Bijzondere bijstand kwetsbare g r o e p e n betrokken bij de uitvoering van het actieplan S t a t u s h o u d e r s dat door de raad in januari 216 is vastgesteld. O n r o e r e n d z a a k b e l a s t i n q (positief effect C,9 miljoen) Er is sprake van zowel een meeropbrengst ozb gebruikers als e i g e n a r e n. Het grootste deel van de b e z w a a r s c h r i f t e n is a f g e h a n d e l d, w a a r v a n een gedeelte van de bezwaarschriften heeft geleid tot waard bijstellingen en d a a r m e e tot een a a n p a s s i n g / v e r m i n d e r i n g van de o z b - a a n s l a g. Het effect van deze b e z w a a r s c h r i f t e n op de opbrengst is positiever dan de a a n n a m e s voor het opstellen van de tariefbepaling 215. Dit resulteert in een hogere opbrengst. Actualisatie v o o r z i e n i n g w e t h o u d e r s p e n s i o e n e n (positief effect C,8 miljoen) De berekening van de hoogte van de voorziening voor w e t h o u d e r s p e n s i o e n e n (voor voormalige en zittende w e t h o u d e r s ) is eind d e c e m b e r g e a c t u a l i s e e r d. Dit heeft geleid tot een bijstelling van de voorziening met als gevolg een positief exploitatieresultaat. Overige budgetten g 25. ž 6 75.) (positief effect C.6 miljoen) Het positief effect van ê,6 miljoen is het saldo van alle voor- en nadelen met een afwijking tussen C 2 5. en C 75.. Overige budgetten fž 6 25.) (positief effect C,28 miljoen) Een voordelig saldo van C,27 miljoen is o p g e b o u w d uit een groot aantal kleinere afwijkingen van minder dan ë 25., die hier niet nader w o r d e n toegelicht. ndien deze afwijkingen o n d e r d e e l uitmaken van relevante o v e r s c h r i j d i n g e n op d e e l p r o g r a m m a - n i v e a u, w o r d e n zij in de v e r s c h i l l e n a n a l y s e s van de programma's toegelicht. Houten, 14 juni 216 het raadvan b u r g e m e e s t e r en wethouders van de g e m e e n t e Houten de secretaris, de burgemeester, H.S. den Bieman W. M. de J o n g Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: 1. Begrotingswijziging 216 Verantwoordelijke wethouder(s): 1 poho : W e t h o u d e r Van Liere e Zaaknummer: 16CV

16 Raadsbesluit Voorstelnummer: (GEWJZGD) De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 april 216 nr. BWV16.15 en 24 mei 216 nr. BWV gelezen en besluit; 1. Bij het eerdere raadsvoorstel bepaalde j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 215 ad C voor C 98.3 t.b.v. de overlopende posten in de algemene reserve (vrij) te storten 2. Het dan nog resterende j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t 215 ad é" in de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis te storten 3. C 98.3 te storten in de b e s t e m m i n g s r e s e r v e o v e r l o p e n d e posten t.b.v. in 216 uit te voeren projecten 215 en dit bedrag te d e k k e n door een onttrekking uit de algemene reserve (vrij) 4. ê 98.3 aan de b e s t e m m i n g s r e s e r v e overlopende posten t.b.v. de te maken kosten 216 voor projecten 215 te onttrekken Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 14 juni 216. De raad van de g e m e e n t e H o u t e n, de griffier, de voorzitter, nen W. M. de üong

17 3.. Jaarstukken resultaatbestemming Bijlage: resultaatbestemming jaarrekening 215

18 Formulier begrotingswijziging Nr begrotingswijziging Datum raadsvergadering Nummer raadsvoorstel Omschrijving : : : : 1618 Dienstjaar: juni 216 Afdeling: Staf Resultaatbestemming jaarrekening 215 (BWV16.15 dd ) KOSTENPLAATSEN Lasten / J/N OMSCHRJVNG / CKP nterne dienstverlening 3433 N Overige werkzaamheden door derden Ontwikk 3. Kosten diverse KP afd Dienstverlening N Overige werkzaamheden door derden TOTAAL LASTEN Baten / J/N OMSCHRJVNG / CKP nterne dienstverlening 628 N Doorbelasting vanuit CKP KP afd Dienstverlening N Doorbelasting vanuit KP TOTAAL BATEN LASTEN -/- BATEN PRODCTEN Lasten PROG / J/N OMSCHRJVNG / A A A Mutaties reserves : Storting Storting Storting Saldo kostenplaatsen Betrokken N CKP nterne Dienstverlening 18.3 N KP Dienstverlening 3. Ontwikk Kosten diverse DSPDF_F293_ xlsx

19 Lasten bouwvergunningen N Advieskosten TOTAAL LASTEN Baten PROG / J/N OMSCHRJVNG / Mutaties reserves Kosten bouwaa A posten A A A Onttrek Onttrek TOTAAL BATEN LASTEN -/- BATEN NVESTERNGEN Lasten / J/N OMSCHRJVNG / 216 TOTAAL LASTEN Baten :48 / J/N OMSCHRJVNG / TOTAAL BATEN LASTEN -/- BATEN DSPDF_F293_ xlsx

20 RESERVES EN VOORZENNGEN Lasten / J/N OMSCHRJVNG / Overboekingsrekening algemene reserve N Overboeking investeringen 98.3 posten N Overboeking investeringen Algemene reserve (vrij) 98.3 Onttrek Best res overlopende posten 98.3 Onttrek TOTAAL LASTEN Baten / J/N OMSCHRJVNG / Algemene reserve (vrij) posten Best res economische crisis Best res overlopende posten 98.3 Storting Overboekingsrekening algemene reserve N Overboeking investeringen 98.3 Overlop TOTAAL BATEN LASTEN -/- BATEN : DSPDF_F293_ xlsx

21 Toelichting Begrotingswijziging Nummer wijziging: Nummer raad: Omschrijving Resultaatbestemming jaarrekening 215 (BWV16.15 dd ) Algemeen Bij het gedeelte "producten", wordt in de 2e kolom "PROG" het 6-cijferige nummer van het product vermeld zoals dat is opgenomen in de bijlage in de begroting 212. Bij de kolom "J/N" wordt aangegeven of het structureel is of niet

22 rente n afschrijving annuïteit investering 5,% 3 annuïtair 6.55,14 1., jan afschrijving 1., 1.55, , 1.58, , 1.659, , 1.742, , 1.829, , 1.921, , 2.17, , 2.118, , 2.224, 83.45, 2.335, 81.7, 2.451, , 2.574, 76.45, 2.73, , 2.838, 7.54, 2.98, , 3.129, , 3.285, 61.11, 3.449, , 3.622, 54.39, 3.83, 5.236, 3.993, , 4.193, 42.5, 4.42, , 4.623, 33.25, 4.854, rente 5., 4.925, 4.846, 4.763, 4.676, 4.584, 4.488, 4.387, 4.281, 4.17, 4.54, 3.931, 3.82, 3.667, 3.525, 3.376, 3.22, 3.56, 2.883, 2.72, 2.512, 2.312, 2.13, 1.882, 1.651, kap.lasten 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 6.55, 31-dec , , , , , , , , 83.45, 81.7, , 76.45, , 7.54, , , 61.11, , 54.39, 5.236, , 42.5, , 33.25, ,

23 rente n afschrijving investering 5,% 25 lineair 1., Powered by TCPDF ( 1-jan afschrijving 1., 4., 96., 4., 92., 4., 88., 4., 84., 4., 8., 4., 76., 4., 72., 4., 68., 4., 64., 4., 6., 4., 56., 4., 52., 4., 48., 4., 44., 4., 4., 4., 36., 4., 32., 4., 28., 4., 24., 4., 2., 4., 16., 4., 12., 4., 8., 4., 4., 4., rente 5., 4.8, 4.6, 4.4, 4.2, 4., 3.8, 3.6, 3.4, 3.2, 3., 2.8, 2.6, 2.4, 2.2, 2., 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, 1., 8, 6, 4, 2, kap.lasten 9., 8.8, 8.6, 8.4, 8.2, 8., 7.8, 7.6, 7.4, 7.2, 7., 6.8, 6.6, 6.4, 6.2, 6., 5.8, 5.6, 5.4, 5.2, 5., 4.8, 4.6, 4.4, 4.2, 31-dec 96., 92., 88., 84., 8., 76., 72., 68., 64., 6., 56., 52., 48., 44., 4., 36., 32., 28., 24., 2., 16., 12., 8., 4.,,

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Raadsvoorstel BARCODE STICKER. Onderwerp: Jaarstukken 2008 - resultaatbestemming

Raadsvoorstel BARCODE STICKER. Onderwerp: Jaarstukken 2008 - resultaatbestemming Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2009-022 (gewijzigd) Houten, 21 april 2009 Onderwerp: Jaarstukken 2008 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met, als gevolg van gewijzigde regelgeving

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen

E E R H U G O. De Raad wordt verzocht om de normatieve grondexploitatie van de Horst vast te stellen -Raadsver&s Jvï,g 2 ü f "l- 'P O Besluit: Voorstelnummer: E E R H U G O R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp Aan de Raad, 14 2007-017 normatieve grondexploitatie de Horst Y*T?V- V--X vv3'* v /--' \ M 's

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

erfpacht ROB 2 november 2010 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...

erfpacht ROB 2 november 2010 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond... Stelselherziening lh i erfpacht Voorafgaand aan extra Commissie ROB 2 november 2010 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande tool om

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154

Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond

TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: Erwin Stolp Behandelende afdeling: Financiën Datum: 30-04-2015 NR. TITEL: Jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting 2016 Omgevingsdienst IJmond KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

beslispunten 12189 zaaknummer

beslispunten 12189 zaaknummer voorstel aan de raad 1 gemeente werkendam onderwerp Financiering bushalten Brabantliner in Nieuwendijk samenvatting Om het niveau van het openbaar vervoer in Nieuwendijk te verhogen en de druk op de buurtbussen

Nadere informatie

V O O R J A A R S N O T A

V O O R J A A R S N O T A V O O R J A A R S N O T A 2 0 1 2 Krimpen aan den IJssel april 2012 I N H O U D S O P G A V E Bladzijde Raadsvoorstel voorjaarsnota 2012... 5 Voorjaarsnota 2012...11 HOOFDSTUK 1 Inleiding...13 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Nieuwbouw Noorderschool. Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool

Raadsvoorstel. Nieuwbouw Noorderschool. Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool Titel Nummer 12/52 Nieuwbouw Noorderschool Datum 4 september 2012 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke Participatie besluitvorming Krediet voor nieuwbouw Noorderschool Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

003. Verordening advisering planschade

003. Verordening advisering planschade 003. Verordening advisering planschade Inhoudsopgave 003. Verordening advisering planschade... 2 Raadsvoorstel verordening planschade... 3 003. Verordening advisering planschade 003. Verordening advisering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht.

Beoogd effect Informeren van de raad over de financiële situatie van de gemeentelijke huisvesting en correcte invulling van het budgetrecht. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 2 oktober 2014 Onderwerp: Financiën huisvesting Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de aanpassingen in de financiële kaders voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 326498-1 Emmeloord, 18 juni 2015. Onderwerp Huisvesten De Fladderiep en Kindcentrum in Kraggenburg Advies raadscommissie Hamerstuk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit 1. een

Nadere informatie

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016

*16.0004079* Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30. Welzijn, Onderwijs, Cultuur. Datum voorstel 17 mei 2016 Onderwerp Rapport kunstgrasvelden VV Woudrichem en VV Sparta '30 Corsa kenmerk Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0004079 / 2015Z00147 *16.0004079* wethouder R. Bergsma de raad G. Vonk Datum voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009

Raadsvoorstel. Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen. Interne Dienstverlening Plooijer R.J. Monen 12 oktober 2009 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Keuzemogelijkheden besteding aandelen EZW 09/54 1 oktober 2009 Algemeen Bestedingsvoorstel opbrengst aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3

Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen. Goirle Noord-Brabant 2012 3 Begrotingswijziging Ter goedkeuring/kennisgeving gezonden aan Gedeputeerde Staten op: aantal exemplaren: nummer: aantal bijlagen: Gemeente Provincie Dienstjaar Nummer Volgbladen Goirle Noord-Brabant 2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen

Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2008 Datum voorstel 12 mei 2009 Datum raadsvergadering 16 juni 2009 Bijlagen Jaarstukken 2008, verslag van bevindingen Ter inzage beheersrekening

Nadere informatie

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013

B en W voorstel. 13int03024. Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 2013 G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 13int324 Onderwerp Voorstel tot budgetoverhevelig jaarrekening 213 Samenvatting voorstel Het college van B&W verzoeken in te stemmen met het overhevelen van budgetten

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad

GEMEENTE ROERMOND. Agendapuntno.: Portefeuille: Raadsvoorstelno. 2013/032/1 Datum 14 mei 2013. Onderwerp: Jaarverantwoording 2012. Aan de Gemeenteraad ^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Raadsvoorstelno. 203/032/ Datum 4 mei 203 Agendapuntno.: Portefeuille: BM Onderwerp: Jaarverantwoording 202 Aan de Gemeenteraad SAIVIENVATTING Bij dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CF1 Onderwerp : Najaarsbericht 2012 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 30 oktober 2012, 0. Samenvatting Hierbij bieden wij u het najaarsbericht 2012 aan over

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Herziening begroting technische bijstand Statenvergadering 7 september 2000 Agendapunt 6 1. Wij stellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/43 Agendapunt nummer: 14 Onderwerp Aanvullende akoestische voorzieningen Sporthal de

Nadere informatie

Onderwerp: Afsluiting krediet Kranenburgh. Aan de raad,

Onderwerp: Afsluiting krediet Kranenburgh. Aan de raad, Agendapunt : 12. Voorstelnummer : 03-021 Raadsvergadering : 6 maart 2014 Naam opsteller : Astrid van Mierlo Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo Portefeuillehouders : A. Hekker Registratienummer

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Programma / Programmanummer 1042,1043 / Bestuur en Middelen, Facilitaire Diensten Portefeuillehouder H. Tiemens, R.

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. 25 januari 2011 nummer 04. van de vergadering van burgemeester en wethouders 25 januari 2011 nummer 04 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de waarnemend secretaris J. van Belzen L.J. Gebben B.J. Nootenboom C. Versendaal S.J.A.

Nadere informatie

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers .s 1 I r3 SS 4 0 ob lo CSI 1 o l Q. zaak nr. UI LU 2 5 WW W 1Datum: 9 mei 2008 c t:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad

Nota van B&W. Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Onderwerp Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. I.M.C. Vlugt Telefoon 5113679 E-mail: i.vlugt@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 226228 Te kopiëren: A,B,C,D

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de Gemeenteraad van Leiden Gemeente Leiden Bezoekadres Stadhuis Stadhuisplein 1 Postadres Postbus 9100 2300 PC Leiden Telefoon 071-5165165

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G200252 340790 / 340790. A. Horst PF EL. 3 e wijziging van de Beleidsbegroting 2010. E3.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G200252 340790 / 340790. A. Horst PF EL. 3 e wijziging van de Beleidsbegroting 2010. E3. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G200252 340790 / 340790 ONDERWERP A. Horst PF EL 3 e wijziging van de Beleidsbegroting 2010. E3 AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

No.ZA.11-9455/DV.11-249, afdeling Middelen en Advies.

No.ZA.11-9455/DV.11-249, afdeling Middelen en Advies. *Z005B5C8EB3* Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 mei 2011 Agendanr. Aan de Raad No.ZA.11-9455/DV.11-249, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 mei 2011 Onderwerp: Financiële eindrapportage MIP

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046

Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 25 juni 2015 AB15.00400 RV2015-046 Gemeente Bussum Ter beschikking stellen krediet en budget t.b.v. transformatie Grondwal De Nieuwe Vaart

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 16 juni 2016

Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 3 mei 2016 Datum raadsvergadering 16 juni 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-288 Bijbehorend veld van de programmabegroting Alle programmavelden Naam

Nadere informatie

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad,

Aanleg kunstgras Duinrand S. Aan de raad, Agendapunt : 8 Voorstelnummer : 04-30 Raadsvergadering : 24 april 2007 Classificatienummer : Naam opsteller : M. Weima Informatie op te vragen bij : Portefeuillehouder(s) : Else Trap onderwerp: Aanleg

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : bestemming opbrengst aandelen BBA

RAADSVOORSTEL. : bestemming opbrengst aandelen BBA Gemeente Bergen op Zoom RAADSVOORSTEL RVB02-0 DSVERGADeW 2 6 SEP. 2 Beslissing: l l O. CtA**^ Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp : 2 6 SEP 2002 : SM/10 : bestemming opbrengst aandelen BBA Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL VOORBLAD

RAADSVOORSTEL VOORBLAD verzameling 2015 afd./team DIR f l ļ. ť 2,- i ť5 teamleider M. van Beek telefoon (0174) 673 061 bestuurder A.W. Meijer MaartenvanBeek@geme ientewestland.nl documentnr. 1 5-000221 0 VOORBLAD O N D E R W

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE)

Financiën Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Hollandse Eilanden (GGD ZHE) Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: datum: 11 augustus 2009 sector/stafafdeling: samenleving portefeuillehouder: W. A. J. Borgonjen ontworpen door: J. Laurs-Breur par. par. afd.hfd. par.

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen.

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen. G E M E E N T E B O R N E Raadsvoorstel raadsvergadering 20-5-2014 agendapunt nummer 14int00903 onderwerp Jaarstukken 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel 2013: De verandeńng in volle gang Vanuit

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad Renske van der Tempel 5 oktober 2012 Beantwoording technische raadsvragen begroting 2013-2016 Het college 120102

Nadere informatie

Dit voorstel betreft invoering van risicoverevening voor de budgetten jeugdhulp van de BUCH gemeenten over het jaar 2015.

Dit voorstel betreft invoering van risicoverevening voor de budgetten jeugdhulp van de BUCH gemeenten over het jaar 2015. Agendapunt : 08. Voorstelnummer : 06-038 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Eric de Nijs Informatie op te vragen bij : Eric de Nijs Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu Zaaknummer : BB15.00273

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut

Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk Nut TER EERSTE LEZING gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6508 Inboeknummer 15bst01152 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.652 Raadsvoorstel Stelselwijziging: activeren investeringen Maatschappelijk

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2007. Onderwerp: Notitie kostendekkendheid begrafenisrechten

Raadsvergadering van 1 november 2007. Onderwerp: Notitie kostendekkendheid begrafenisrechten RAADSVOORSTEL Agendanummer Raadsvergadering van 1 november 2007 Onderwerp: Notitie kostendekkendheid begrafenisrechten Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING Naar aanleiding

Nadere informatie