Kwaliteitsnet Goederenvervoer. Kwaliteitsnet Goederenvervoer - aankaarten van verbeteringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsnet Goederenvervoer. Kwaliteitsnet Goederenvervoer - aankaarten van verbeteringen"

Transcriptie

1 Kwaliteitsnet Gederenverver Kwaliteitsnet Gederenverver - aankaarten van verbeteringen Kwaliteitsnet Gederenverver is een cncept, een manier van kijken naar Nederland, de ecnmische centra en de verbindingen daartussen. Een kwaliteitscncept met instrumenten vr evalueren en verbeteren van de bereikbaarheid, de veiligheid én de leefmgeving. In dit dcument meer ver het cncept, de ndersteuning en de ervaringen. Bij wijze van infrmatie, m de mgelijkheden te nderzeken en m cntacten te leggen. Inleiding Het binnenvaartschip dat graan van de landbuwcöperatie naar de meelfabriek ververt. De vrachtaut die het meel naar de bakkerij brengt. De bestelaut die het casin-wit en vlkren distribueert ver de winkels in de stad. We weten dat het bestaat en dat deze en andere gederenstrmen de basis zijn van nze ecnmie. Maar bestuurlijk speelt het gederenverver tch vral een rl wanneer het mis gaat. Files p de weg, fietsers in de dde hek, fijn stf uit de uitlaat. En de kmende jaren wrdt het aandeel van het gederenverver p de weg alleen maar grter. Kwaliteitsnet Gederenverver is een cncept dat de fcus verplaatst van het blussen van branden naar denken in kwaliteit en vrkmen van prblemen. Het is een manier van kijken, vrzien van praktische instrumenten vr het in kaart brengen van de ecnmische structuur in een gebied, het berdelen van de transprtverbindingen in die structuur en het identificeren van verbeteringen. Op systeemniveau en integraal. Systeemniveau: de ecnmie van een afstand De instrumenten uit het cncept Kwaliteitsnet Gederenverver richten de blik p het fysieke systeem dat de basis vrmt vr een ged draaiende ecnmie. Stedelijk, reginaal f landelijk. 1

2 De basis van het Kwaliteitsnet is een verzicht van: centra van ecnmische activiteit; de gederenstrmen van, naar en tussen die centra; de aanwezige verbindingen m die gederen ver te verplaatsen; de gewenste en huidige kwaliteit in termen van bereikbaarheid, leefbaarheid en de knelpunten hiertussen. Dit verzicht en inzicht verstijgt een indeling naar bestuurslaag f beheerder van terreinen, weg en water. Het is de kaart van het ecnmische systeem. Integraal: de mgelijkheden en belangen van een gebied Kwaliteitsnet Gederenverver brengt de fysieke basis van een ecnmie in kaart, berdeelt de kwaliteit en identificeert verbeterpunten. Kwaliteit betekent in dit cncept het ptimaal cmbineren van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Van weg, water en spr en cmbinaties daartussen. De gewenste kwaliteit bereiken, betekent afspraken en vrzieningen m de bereikbaarheid te verbeteren, zals lgistieke samenwerking, intermdaal verver en tegesneden distributie. Kwaliteit betekent k een gecmbineerde zrg vr bereikbaarheid, veiligheid én leefbaarheid als drie facetten van één maatschappelijk belang: een verantwrd functinerende ecnmie. En kwaliteit betekent beleid vr verkeer en verver, ecnmie en ruimtelijke rdening als een samenhangend geheel. Het kwaliteitsnet kan dan k de basis vrmen vr: - keuzes vr een passende weginrichting, rutering, infrmatievrziening aan ververders, mnitring, Daarnaast kan het richtinggevend zijn vr: - lcatiekeuze bedrijven en bedrijventerreinen - afwegingskader bij streek- en mgevingsplannen - nderhuds- en aanlegbeslissingen infrastructuur VenW-ndersteuning Kwaliteitsnet Gederenverver en de bijbehrende instrumenten, zijn een aanbd. Overheden en belangenbehartigers die lkaal, reginaal f landelijk de fysieke basis van de ecnmie in kaart wil brengen en gemtiveerd wil beslissen ver verbeteringen, kunnen daarvr de kennis en instrumenten benutten die het ministerie van Verkeer en Waterstaat beschikbaar stelt. Inzet daarbij van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is gederenverver van hg kwaliteitsniveau als integrale beleidspgave terugzien in beleidsplannen (bijvrbeeld verkeer- en verversplannen) en vervlgens waar mgelijk de uitvering van deze plannen ndersteunen. Meer weten? Neem cntact p met het Begeleidingsteam Kwaliteitsnet Gederenverver van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 2

3 Kennis en instrumenten: leren van elkaar Het Begeleidingsteam Kwaliteitsnet Gederenverver zrgt dat kennis van de een vr de ander beschikbaar is en dat inzichten en verbetervrstellen p verschillende schaalniveaus p elkaar aansluiten. Dit gebeurt persnlijk, maar k structureel in de vrm van instrumenten die het team heeft laten ntwikkelen. Zals de Handleiding Kwaliteitsnet, een stappenplan met instrumenten m het ecnmisch netwerk in een gebied in kaart te brengen, de kwaliteit te berdelen, verbeteringen te identificeren en deze verbeteringen te pririteren. Als ndersteunende instrumenten in dit prces is er nder meer een mbiliteitstets. Het resultaat van dit gehele prces zijn cncrete vrstellen p het gebied van ruimtelijke rdening, ecnmie en verkeer en verver. Bij het nderbrengen van deze vrstellen in lkale, reginale f natinale verkenningen, plannen en budgetten, levert de methdiek van Kwaliteitsnet Gederenverver een sterke bestuurlijke argumentatie. Prjecten Sinds de lancering van het Kwaliteitsnet Gederenverver in 2001 hebben verspreid ver Nederland negen prjecten gebruikgemaakt van het cncept en de instrumenten. Het schaalniveau van deze prjecten varieert van delen van Nederland tt het stedelijk niveau. Cncept en instrumenten zijn inzetbaar bij integraal pgezette prjecten waaraan, afhankelijk van het schaalniveau, verschillende beheerders, bestuurslagen en beleidsafdelingen deelnemen, evenals belangenbehartigers p het gebied van ecnmie, veiligheid en leefbaarheid. Mmenteel is het Kwaliteitsnet Gederenverver nderdeel van prjecten in de vlgende gebieden: Randstad Zuid-Nederland Nrd-Nederland Utrecht Rtterdam Randstad prject deelnemers gebied stand van zaken ervaringen en verwachtingen gelieerde prjecten meer weten Prject Kwaliteitsnet Gederenverver Randstad (KGR). 3

4 Deelnemers GOVERA (Gederenverver Randstad), een in 1993 pgericht samenwerkingsverband van: prvincies Nrd-Hlland, Zuid-Hlland, Flevland en Utrecht; reginale diensten van Rijkswaterstaat uit diezelfde gebieden; gemeenten Amsterdam, Rtterdam, Den Haag en Utrecht; Bureau Binnenvaart, EVO, TLN, en de Kamers van Kphandel in de Randstad. Gebied De Randstad: twee mainprts, vier greenprts en vier grte stedelijke gebieden rnd het grene hart. Daarnaast k veel landbuwgrnden, met name in het nrden, en natuurgebieden met grene wn- en werklandschappen, met name aan de stkant. Stand van zaken In 2005 is het ecnmisch netwerk in kaart gebracht. Er zijn relevante indicatren benemd m de kwaliteit van het netwerk vr gederenverver te bepalen. Per indicatr is de gewenste nrm bepaald en is de kwaliteit geïnventariseerd. De cnfrntatie van de huidige kwaliteit met de gewenste kwaliteit leverde een verzicht van aandachtspunten p. In 2006 met het Kwaliteitsnet wrden drvertaald naar reginale verkeer- en ververplannen en reginale ruimtelijke plannen. Vr de aandachtspunten meten plssingen wrden gevnden in MIT-verkenningen, netwerkanalyses en gebiedsgerichte prjecten. GOVERA staat aan de lat vr het geïmplementeerd krijgen van het Kwaliteitsnet in reginale plannen en prcessen en vr het mnitren van knelpunten. Ervaringen en verwachtingen Beschikbare (landelijke) data van de verschillende verheden en wegbeheerders leverden kaartbeelden p die hier en daar aanvulling beheften met regispecifieke kennis. Drdat de verschillende netwerkbeheerders elk p hun eigen manier data bijhuden was het vaak lastig m deze data eenduidig te vertalen. Hier en daar mest een creatieve bewerking van de data uitkmst bieden. Budget en tijd beperkten het aantal kwaliteitscriteria dat in de analyse kn wrden pgenmen. Uiteindelijk is gekzen vr de vlgende thema s en indicatren: Thema s Indicatren Bereikbaarheid Reistijd Betruwbaarheid Verhuding intensiteit capaciteit Inhaalverbd vrachtverkeer 4

5 Fysieke tegankelijkheid Drrijhgte Wegbreedte Aslasten en tnnagebeperkingen Rtndes Verkeersveiligheid Ongevallen Drsnijding van de bebuwde km Leefbaarheid en milieu Luchtkwaliteit Externe veiligheid Drsnijding eclgische hfdznes Overige thema s Alternatieve rutes Onderhud Geluid Dr het kaartbeeld van het ptentiële Kwaliteitsnet Gederenverver met de aandachtspunten aan te bieden aan de verschillende beheerders, wrden deze zich bewust van het feit dat gederenververstrmen eigen eisen stellen. Met de keuze vr een Kwaliteitsnet Gederenverver kiezen wegbeheerders vr een passende weginrichting, de meest geschikte rutering, betruwbare infrmatievrziening aan ververders en het verzamelen van adequate data vr mnitring. Gelieerde prjecten Het Kwaliteitsnet Gederenverver kan een richtinggevende rl vervullen bij de lcatiekeuze van bedrijven en bedrijventerreinen en bij het reserveren van ruimte vr de ntwikkeling van multimdale knppunten. Het Kwaliteitsnet is een geschikt afwegingskader vr keuzes in streek- en mgevingsplannen. Meer weten Anja van Selen Zuid-Nederland prject deelnemers gebied stand van zaken ervaringen en verwachtingen gelieerde prjecten meer weten Nrd-Nederland prject 5

6 deelnemers gebied stand van zaken ervaringen en verwachtingen gelieerde prjecten meer weten Prject Kwaliteitsnet Gederenverver Nrd-Nederland. Deelnemers Prvincies Grningen, Friesland en Drenthe; Rijkswaterstaat Nrd-Nederland en Prrail; ministeries van Verkeer en Waterstaat, Ecnmische Zaken en VROM; Kamer van Kphandel Grningen, EVO, TLN, VNO-NCW, Kninklijke Schuttevaer; Milieufederatie, 3VO. Gebied Prvincies Grningen, Friesland en Drenthe. Knelpunten liggen met name in de bereikbaarheid ver de weg van de stedelijke centra Grningen, Leeuwarden en Assen. Er is in dit gebied geen dicht wegennetwerk, waardr de keuzemgelijkheden beperkt zijn. Stand van zaken Rapprt wrdt binnenkrt frmeel vastgesteld. Kwaliteitsnet en verbetermgelijkheden zijn vertaald in de reginale verkeer- en ververplannen van de prvincie Friesland. Ervaringen en verwachtingen Definiëring van knelpunten blijkt lastig. Vral wanneer vr smmige partijen de gewenste knelpunten niet uit de analyse kwamen, werd de methdiek vrtdurend ter discussie gesteld. Dit is pgelst dr tevens, ls van de methdiek, gewenste maatregelen te inventariseren. De methdiek beheft, daar waar ndig, nuancering. Het Kwaliteitsnet met het instrument zijn m bij reginale studies, netwerkanalyses, gebiedsgerichte benadering en regelstrategieën het belang van het gederenverver te laten meewegen. Gelieerde prjecten Netwerkanalyses Grningen-Assen, binnenkrt Leeuwarden en wellicht Zwlle en mstreken. Meer weten G. Schuwstra prvincie Friesland

7 W. Berga Rijkswaterstaat Nrd-Nederland Utrecht prject deelnemers gebied stand van zaken ervaringen en verwachtingen gelieerde prjecten meer weten Prject Kwaliteitsnet Gederenverver Utrecht BRU(Bestuur Regi Utrecht)-gebied. Deelnemers Rijkswaterstaat Utrecht, prvincie Utrecht, gemeente Utrecht; Kamer van Kphandel Utrecht, EVO, TLN; klankbrdgrep: de tien BRU-gemeenten (Utrecht, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein, Huten, Maarssen, Bunnik, De Bilt, Driebergen en Zeist), MKB regi Utrecht, KNV, Platfrm Detailhandel, 3VO en de Milieufederatie. Gebied Het grndgebied van de tien BRU-gemeenten. Drie grte beleidsnta s bestempelen dit gebied tt cruciaal nderdeel van de ruimtelijke hfdstructuur. De VROM-nta Ruimte heeft het ver ecnmisch kerngebied als nderdeel van het natinaal stedelijk netwerk. De EZ-nta Pieken in de Delta beschrijft een ecnmisch kerngebied met de stad Utrecht als ht spt gemeente en het gebied als ht spt innvatie De VenW-nta Mbiliteit gaat in p de versterking van deze ecnmische structuur. Het verder versterken van de ecnmische functie van Utrecht als een van de kerngebieden stelt eisen aan de bereikbaarheid. Stand van zaken De vlgende acties zijn inmiddels afgernd: De punten p de kaart: een lijst met relevante ecnmische centra (bedrijventerreinen en winkelcentra). De lijnen p de kaart: een lijst met vr gederenverver relevante verbindingen van en naar de ecnmische centra. Het netwerk p de kaart: een kaartbeeld van het vastgestelde ptentiële kwaliteitsnet in het BRU-gebied. Beschrijven van het huidige kwaliteitsniveau van de nderscheiden infrastructuur. Beschrijven van het gewenste kwaliteitsniveau van het ptentiële Kwaliteitsnet. Cnfrntatie van het huidige met het gewenste kwaliteitsniveau, met als resultaat een schematische verschillenanalyse, in wrden en kaartbeelden. 7

8 Aandachtspunten hierbij: fysieke kwaliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Rapprtage en inventarisatie van maatregelen en een vruitblik He nu verder. Per aandachtspunt zijn mgelijke plssingsrichtingen gedefinieerd. De vrgestelde maatregelen zijn nderscheiden naar plsbaarheid p krte en lange termijn en naar kstenniveau. Op deze wijze zijn quick-wins geïnventariseerd. Ervaringen en verwachtingen Het blijkt van wezenlijk belang de betrkken partijen van begin af aan te betrekken bij het prces en te drdringen van het belang van het prject. Leden van de klankbrdgrep zijn actief bij de vrtgang betrkken dr na te bellen en eventueel persnlijk te benaderen. Discussie is met name geverd ver de indicatren vr de selectie van ecnmische centra, de kwaliteitsnrmen, priritering van maatregelen en het nderscheiden van typen infrastructuur. In het Kwaliteitsnet BRU-gebied zijn gebiedsntsluitingswegen en erftegangswegen nderscheiden p basis van het principe duurzaam veilig. Gedurende het prces is er een greiende belangstelling ntstaan vr de gederenververprblematiek in stedelijk gebied. Inventarisatie van de fysieke kenmerken dr de rutes zelf te rijden, is een drslaand succes gebleken en bespaart de deelnemende gemeenten administratieve inzet. Het narijden van specifieke rutes in een vrachtwagencmbinatie met een vertegenwrdiger van de betreffende gemeente wekt begrip. De knelpunten wrden aan den lijve ndervnden. Het uiteindelijk begde resultaat: Een éénduidige beschrijving van het te ntwikkelen Kwaliteitsnet Gederenverver, met redenen mkleed waarm een weg f ecnmisch centrum wel f niet is tegerekend aan het Kwaliteitsnet. Een beschrijving met aandachtspunten wat er ng met gebeuren m te kmen tt de gewenste kwaliteit. Een kader vr belangenafweging bij infrastructurele prjecten vr wat betreft het ecnmisch belangrijke verkeer. Handvatten vr de ntsluitende infrastructuur bij plannen vr bedrijventerreinen. Gelieerde prjecten Het Kwaliteitsnet Gederenverver BRU-gebied gebruikt het GOVERA Kwaliteitsnet vr de Randstad als uitgangspunt en sluit hier vr het nderliggend wegennetwerk naadls p aan. Het Kwaliteitsnet Gederenverver fungeert als input vr de ng p te zetten netwerkanalyses gederenverver, vervult een belangrijke rl in de verkenning Ring Utrecht en zet het gederenverver in de gemeenten nadrukkelijker p de kaart. Het Kwaliteitsnet is een belangrijk nderdeel van het prject Samen Ged Geregeld. 8

9 Meer weten H.T.(Henk) Visbeek - Rijkswaterstaat Utrecht Rtterdam prject deelnemers gebied stand van zaken ervaringen en verwachtingen gelieerde prjecten meer weten Prject Kwaliteitsnet Gederenverver stadsregi Rtterdam. Deelnemers Stadsregi Rtterdam, prvincie Zuid-Hlland, Rijkswaterstaat Zuid-Hlland; Havenbedrijf Rtterdam, TLN, EVO, Kamer van Kphandel, Deltalinqs. Gebied De stadsregi Rtterdam, bestaande uit de gemeenten Rtterdam, Berkel en Rdenrijs, Bergschenhek, Bleiswijk, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Spijkenisse, Bernisse, Hellevetsluis, Brielle, Westvrne, Rzenburg, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Het Kwaliteitsnet Gederenverver richt zich p gederenverver ver de weg naar de belangrijkste ecnmische centra, waarnder k de multimdale verslagpunten. Het gebied mvat de mainprt Rtterdam, de havens van Schiedam en Vlaardingen en de Greenprt Bleiswijk en veiling Barendrecht. Deze ecnmische centra zijn afhankelijk van een gede bereikbaarheid vr gederenverver ver de weg. Het aantal vrachtwagens en het aandeel vrachtverkeer p wegen in de regi Rtterdam is hger dan in andere regi s. Op veel wegen ligt het aandeel vrachtverkeer tussen de 15 en 25 prcent en p smmige wegen in het havengebied lpt het aandeel vrachtverkeer p tt bven de 30 prcent. De abslute intensiteiten p de wegen van het Kwaliteitsnet variëren van 600 tt mvt/12 uur. Naast de belangrijke ecnmische cncentratiepunten, ntsluit het Kwaliteitsnet de reginale bedrijventerreinen en de reginale winkelcentra. Ok nieuwe bedrijventerreinen die in de peride wrden ntwikkeld, zijn p het Kwaliteitsnet aangeslten. Stand van zaken Het Kwaliteitsnet Gederenverver is in nvember 2005 vastgesteld dr het 9

10 dagelijks bestuur van de stadsregi Rtterdam. In 2006 wrdt gewerkt aan implementatie van de resultaten van het Kwaliteitsnet. Daarbij wrdt bijvrbeeld nagegaan he de eisen uit het Kwaliteitsnet kunnen fungeren als tetsingscriterium vr het tekennen van reginale subsidies. Het Kwaliteitsnet zal ndermeer deel uitmaken van de actualisering van het Reginale Verkeers- en Verversplan. Ervaringen en verwachtingen Het was waardevl m bij het pstellen van het Kwaliteitsnet alle relevante reginale partijen intensief te betrekken. Omdat er geen eenduidige landelijke nrmen en eisen zijn vr wegen die nderdeel zijn van het Kwaliteitsnet Gederenverver, is veel energie gestken in het uitzeken en definiëren van deze nrmen vr de Rtterdamse regi. Het prces nam hierdr langer in beslag dan rsprnkelijk gepland. Met het Kwaliteitsnet is inzichtelijk gemaakt welke wegen belangrijk zijn vr de ntsluiting van reginale ecnmische centra vr vrachtverkeer. Dit inzicht is ndzakelijk m het belang van gederenverver p een gede manier mee te wegen in investeringsbeslissingen. Daarnaast maakt het Kwaliteitsnet inzichtelijk welke specifieke eisen er zijn vr wegen die veel vrachtverkeer verwerken. Het Kwaliteitsnet met ged tegankelijk zijn vr vrachtverkeer en met daarnaast verkeersveilig zijn ingericht. Het intensieve gebruik van wegen dr vrachtverkeer stelt eisen aan het ntwerp, de weginrichting en het zveel mgelijk vermijden van cnflicten met andere verkeersdeelnemers. Daarm zijn er richtlijnen gefrmuleerd vr de wegbreedte, tegestane aslast, aanwezigheid van verlichting en vrijliggende fietspaden, drrijhgte, vrachtwagenvriendelijke rtndes en de afwezigheid van drempels. Bij de recnstructie en aanleg van nieuwe wegen in het Kwaliteitsnet met rekening wrden gehuden met deze richtlijnen. De aanwezige fysieke knelpunten p het huidige netwerk kunnen veelal binnen lpende prjecten wrden pgelst. Daarnaast wrdt verkend welke mgelijkheden er zijn vr een vrachtwagenvriendelijke inrichting van rtndes en alternatieven vr drempels. Het cncentreren van vrachtverkeer p een beperkt aantal wegen, draagt erte bij dat de grei van het vrachtverkeer geen extra druk p het nderliggend wegennet uitefent. Dit is wenselijk mdat die wegen vaak minder ged in de mgeving zijn ingepast vr het faciliteren van vrachtverkeer. Het Kwaliteitsnet is daarmee ndzakelijk m de tekmstige grei van het vrachtverkeer p een verantwrde wijze te accmmderen. Gelieerde prjecten Het Kwaliteitsnet Gederenverver dient als input vr de netwerkanalyse Zuidvleugel. Meer weten 10

11 Aranta van den Breke - stadsregi Rtterdam Frans Btma - stadsregi Rtterdam Biblitheek In deze biblitheek vindt u instrumenten die het Begeleidingsteam Kwaliteitsnet Gederenverver heeft laten ntwikkelen en studies ver het cncept en de tepassingen. Instrumenten Handleiding Kwaliteitsnet. Indicatrenlijst. Kwaliteitsnet Gederenverver, Netwerkdimensies, Ecrys, Kwaliteitsnet Gederenverver: instrumentarium, Adviesdienst Verkeer en Verver, Kwaliteitsindicatren vr het Kwaliteitsnet, KPMG BEA, Studies De kwaliteit van het prject Kwaliteitsnet Gederenverver, afstudeerscriptie Tbias van den Briel, Tussentijdse evaluatie Kwaliteitsnet, Twynstra Gudde, Kwaliteitsnet Gederenverver, Dr H.A.C. Runhaar (Universiteit Utrecht), drs F.P.A. Steijn (TLN) en drs L.M. Bus (ECORYS), in: Vraagbaak vr inkp en lgistiek, Timmeren aan de weg, Visie van Transprt en Lgistiek Nederland p een effectief en efficiënt infrastructuurbeleid, Transprt en Lgistiek Nederland, Cntact Het Begeleidingsteam Kwaliteitsnet Gederenverver is ndergebracht bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, directraat-generaal Transprt en Luchtvaart (DGTL). Vr infrmatie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat - DGTL Begeleidingsteam Kwaliteitsnet Gederenverver Plesmanweg 1-6, Den Haag Pstbus 20904, 2500 EX Den Haag telefn: internet: 11

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Stadsregiorail, focus op realisatie!

Stadsregiorail, focus op realisatie! Stadsregirail, fcus p realisatie! Cr Hartgs Stadsregi Arnhem Nijmegen chartgs@destadsregi.nl Bijdrage aan het Cllquium Verversplanlgisch Speurwerk 21 en 22 nvember 2013, Rtterdam Samenvatting Stadsregirail:

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

E-car sharing in Zuid - Limburg

E-car sharing in Zuid - Limburg E-car sharing in Zuid - Limburg Januari 2014 Inhudspgave 1. Intrductie e-car sharing 2. Visie en tepassing in Zuid Limburg 3. Pilt prject Sittard - Geleen Intrductie e-car sharing Wat is (e-) car sharing

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Actieagenda Schiphol. Toelichting Regioforum ORS. 3 juni juni 2016

Actieagenda Schiphol. Toelichting Regioforum ORS. 3 juni juni 2016 Actieagenda Schiphl Telichting Regifrum ORS 3 juni 2016 3 juni 2016 Actieagenda Schiphl: achtergrnd en aanleiding Achtergrnd Staatssecretaris IenM en Minister EZ kndigen in september 2015 een Actieagenda

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief -- Beleidsntwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Krte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefn 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Pstbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 1 september 2015

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie

de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie de natuur en milieufederaties Meer Met Minder Energie Nr.: Ontv.:. k APR 2014 Prc.eig.: Kph Paraaf indelen: Gemeente Purmerend (NH) ta.v. Cllege van B&W en Gemeenteraad Pstbus 15 1440 AA PURMEREND uw kenmerk

Nadere informatie

Minder geluidsoverlast langs de provinciale weg

Minder geluidsoverlast langs de provinciale weg Minder geluidsverlast langs de prvinciale weg SBIR prep Sluiting 28 april 2016, 17:00 uur Budget 260.000,- (met intentie vr ng 260.000,- vr praktijkpreven) Inleiding Een van de taken van de prvincie is

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Ict-puzzel voor het onderwijs

Ict-puzzel voor het onderwijs Ict-puzzel vr het nderwijs FAQ Algemeen Wat is de Ict-puzzel vr het nderwijs? De Ict-puzzel vr het nderwijs is een mdel dat bestaat uit drie pijlers (nderwijs, middelen, rganisatie) met elk acht buwstenen.

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

linn in li i ii nu ii ii 3788646

linn in li i ii nu ii ii 3788646 Ingekmen Prvincie Nrd-Brabant Breda, 25 februari 2015 linn in li i ii nu ii ii 3788646 Aan de cmmissaris van de Kning Nrd-Brabant, in het kader van de Prvinciale Staten verkiezingen p 18 maart as. en de

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Strategisch gelegen kantorencomplex met ondergrondse parking in Mechelen.

Strategisch gelegen kantorencomplex met ondergrondse parking in Mechelen. 1 Inf Strategisch gelegen kantrencmplex met ndergrndse parking in Mechelen. Het prject Pure M situeert zich in het stadsgedeelte van het Raghen-Park, dat mmenteel ntwikkeld wrdt. Het bevindt zich net ten

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Transprtbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen 2014 2015 1 MVO Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen is de laatste jaren meer een vanzelfsprekendheid dan uitzndering gewrden.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Bomen over Bomen. Bomen en de APV

Bomen over Bomen. Bomen en de APV Bmen ver Bmen Bmen en de APV Apeldrn, december 2007 Bmen en de APV Inhud Pagina Bmen en de APV...3 1. Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Del...5 1.3 Prduct...5 1.4 Plangebied...6 1.5 Status...6 1.6

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Wmo de Kanteling. o o o o o o

Wmo de Kanteling. o o o o o o Wm de Kanteling Van Wvg naar Wm Wm als participatiewet: de Kanteling Wat vraagt het van de gemeente Wat vraagt het van de burger? Bezuinigingen Overhevelen van nderdelen uit AWBZ Van Wvg naar Wm VAN Wvg

Nadere informatie

1. Driestroomloket (voor nieuwe cliënten): Mijn Plan-0

1. Driestroomloket (voor nieuwe cliënten): Mijn Plan-0 1 Prcesrichtlijn WLZ met behandeling Rllen Prceseigenaar Behandelcördinatr(verantwrdelijke) Uitverend Persnlijk Begeleider, Driestrmlket Cntrlerend Behandelcördinatr Adviserend - 1. Driestrmlket (vr nieuwe

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet DB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : WM/MIW/SSl/8372 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864

Nadere informatie

5-stappenplan voor een nieuw milieuproject: Planning voor een extern gerichte vereniging

5-stappenplan voor een nieuw milieuproject: Planning voor een extern gerichte vereniging 5-stappenplan vr een nieuw milieuprject: Planning vr een extern gerichte vereniging Ieder jaar rganiseer je dezelfde activiteiten. De vereniging prbeert haar stempel te drukken in de milieuraad, maar de

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie