ZILVER VERDIENT GOUD. Verbeterplan voor hoog gewaardeerde verpleeghuis zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZILVER VERDIENT GOUD. Verbeterplan voor hoog gewaardeerde verpleeghuis zorg"

Transcriptie

1 ZILVER VERDIENT GOUD Vrbtrplan voor hoog gwaardrd vrplghui zorg

2 2 Rcnt i d Ndrland vrplghuizorg ngatif in ht niuw gkomn. D aanliding i dat d kwalitit van zorg in vl Ndrland vrplghuizn volgn divr btrokknn tkortchit. Dz klacht i nit niuw: onvoldond gkwalificrd pronl, mdicijn foutn, doorligwondn, pyjamadagn, uitdroging n ondrvoding, vatbindn n drogrn zijn voorbldn van mitandn di in d afglopn tin jaar in d mdia zijn bchrvn. Vl i al vrbtrd, maar ht mot nog btr. Zo gaf d Inpcti voor d Gzondhidzorg haar rapport ovr d oudrnzorg dat in d zomr van 2014 vrchn d titl Vrbtring kwalitit oudrnzorg gaat langzaam. Zilvr vrdint goud: vrbtrplan voor hooggwaardrd vrplghuizorg Glukkig zijn r ook oudrnzorgaanbidr di al jarn kwalitatif hooggwaardrd vrplghuizorg lvrn op locati waar bwonr n, naar omtandighdn, zo god n prttig moglijk lvn lidn. Vanuit d glrd ln van dz zorgaanbidr, waarvan Brnchot n aantal tot zijn klantnkring mag rknn, hbbn wij dit vrbtrplan opgtld. Ht vrbtrplan btaat uit twintig min of mr grotndl chronologich op t volgn advizn waarvan wij vrwachtn dat dit rin rultrt dat hooggwaardrd vrplghuizorg nog voor 2020 d tandaard wordt in Ndrland. Navolgnd advizn zijn vooral bdold voor aanbidr van vrplghuizorg di ruimt zin voor vrbtring van d door hn glvrd (kwalitit van) zorg n hirm aan d lag willn. Wij zijn van mning dat vrdr vrbtring van d vrplghuizorg primair door d ctor zlf mot wordn opgpakt. 1. Vor n wijk-/omgvingcan uit pr locati. Analyr in ht bijzondr wlk zorg- n ovrig dintn op idr locati wordn gbodn, ho d huidig amntlling van bwonr i, wat d dmografich n ociaal-conomich amntlling n ontwikkling i van d wijkn waar d locati zijn gvtigd n wlk andr zorg- n wlzijnaanbidr actif zijn. 2. Maak n kuz voor dolgropn. Bpaal pr locati voor wlk grop oudrn in d wijk/omgving jouw organiati ht vrchil wil makn. Om wlk zorg n dintvrlning taat d locati bknd? Waar liggn kann voor pcialiati? Somatich zorg, gtlijk gzondhidzorg voor oudrn n/of pychogriatrich zorg? Of wllicht pcifik aandoningn zoal Korakov, of n pcifik dolgrop, bijvoorbld hoogopglidn? Of wllicht wilt u juit n brd dolgrop van oudrn bdinn? Houd daarbij in gdachtn dat grnzn tun dol-

3 3 gropn in ommig gvalln vrvagn: lvr j zorg aan n ghandicapt oudr of n oudr mt n handicap? Dit vraagt xtra aandacht voor d bhoftn n wnn van j dolgrop, n du ook limm allianti mt andr aanbidr uit bijvoorbld d ghandicaptnzorg (ghz) n d gtlijk gzondhidzorg (ggz), al knni van n rvaring mt d dolgrop onvoldond aanwzig i. 3. Dnk vanuit togvogd waard voor d bwonr. Maak n (hr)ontwrp van d tokomtig organiati mt maximal togvogd waard voor d bwonr al uitgangpunt. Zggn dat d cliënt cntraal taat, don all zorgaanbidr. D uccvoll aanbidr di wij knnn vrtaln dit in n ja-cultuur, waarin ht antwoord aan d cliënt i ja ht kan, mit. Andr lidradn voor ht handln van mdwrkr in rlati tot cliëntn zijn bijvoorbld ho zou j ht thui don? of wat zou j don al d bwonr j (groot)oudr warn? 4. Stl kwalitit van lvn van bwonr cntraal. Ontwikkl n vii op bchrmd wonn/vrplghuizorg waarin kwalitit van lvn n daarm aandacht voor ht wlzijn van d bwonr cntraal taat. Ga daarbij uit van wat d (tokomtig) bwonr, al dan nit mt hulp van hun naatn, zlf kunnn. Juit vrplghuizn di d kwalitit van lvn n wlzijn cntraal tlln (n daarbij d kwalitit van d mdich zorg nit ht oog vrlizn), hbbn n hog cliënttvrdnhid n don ht financil god. 5. Btd vl aandacht aan d invulling van dagbtding n god tn. Uit divr ondrzokn blijkt dat ondrvoding van oudrn n problm i én dat oudrn vl waard hchtn aan god tn. Uit on ondrzok voor ht bok D Vrgrijzing Voorbij kwam naar vorn dat mnn al rt brid zijn om Figuur 1. n ign financiël bijdrag t lvrn aan vr brid maaltijdn (figuur 1). Bridhid tot don van ign bijdragn Extra m2 Extra logrmoglijkhid Totaal gmiddld Eign anitair voorziningn Eign Kukn D rationl profional Extra trra/tuin D ocial avonturir Vr brid maaltijdn Vakanti ondr bgliding D rutig dnkr Vrvor op maat D vrij gt Dagactivititn Aanvullnd ondr huihoudlijk bgliding vrzorging Aanvullnd proonlijk vrzorging

4 4 6. Organir d zorg rond klin gropn bwonr in zlforganirnd tam. In onz rvaring wrkn gropn van acht tot tin bwonr ht bt. En tam van mdwrkr i vrantwoordlijk voor n of maximaal tw gropn bwonr. En tam btaat uit acht tot vijftin, n nit mr dan twintig mdwrkr om d btrokknhid bij ht tam t waarborgn. Ht tam organirt zlf ht lvrn van god zorg aan d bwonr n i td bzig dz mt lkaar t vrbtrn. Van blang i dat d tam d vrantwoordlijkhid voln n pakkn voor ht wlbvindn van d ign bwonr n zo vl moglijk inpln op d wnn van d bwonr. 7. Organir kapitaal. Ondrzok wlk mnlijk n financil kapitaal j tructurl bchikbaar kunt makn om d zorgvii zo god moglijk t ralirn. Ondrzok hirbij ook d moglijkhdn tot (diffrntiati in) ht vragn van ign bijdragn van bwonr. Vrkn d moglijkhdn om inkomtn t gnrrn via activititn aan drdn. Btrk zovl moglijk d naatn van bwonr n zt in op vrijwilligr. Uit onz praktijk knnn wij zowl voorbldn van aanbidr di uccvol zijn in ht vragn van ign bijdragn, aanbidr di mt ucc inzttn op vrijwilligr n aanbidr di bid don. D inzt van vrijwilligr dint optimaal aan t luitn bij d profionl zorg. D daglijk aftmming mt vrijwilligr kan daarom ht bt dcntraal gburn.

5 5 8. Vrtaal d organiatitratgi. Succvoll aanbidr makn n vrtaling van d organiatitratgi naar wat dit btknt voor d ghl organiati. Ondrzok daarom wlk (organiatorich) tranformati nodig i om d vii t ralirn n vrtaal dit in n hldr organiatitratgi. Formulr tratgiën voor ondr mr d zorg, ht pronl, vrijwilligr, vatgod, ict n domotica al afglid van d organiatitratgi. 9. Invtr in pronl. Ht oplidingnivau in d oudrnzorg (VVT) blijft al jarn achtr bij dat van d ghz n d ggz (zi figuur 2). In d ghz hft d groott grop mdwrkr nivau 4 (mbo vrplgkund) n in d ggz nivau 5 (hbo vrplgkund) trwijl vrrwg d mt mdwrkr in d VVT vrzorgndn zijn (nivau 3). Nu d zorgvraag van vrplghuibwonr td zwaardr wordt, i ht noodzaklijk dat ht oplidingnivau van mdwrkr m omhoog bwgt. Dit btknt ook invtrn in choling. Succvoll aanbidr di wij knnn invtrn mr in choling dan d ongvr 2% van d loonom di in d ctor VVT al richtlijn gldt. Invtr bovndin in n ign flxibl chil om wilingn in bztting op t vangn, maar bprk zo vl moglijk ht aantal vrchillnd gzichtn van mdwrkr pr bwonr. 70% VVT Figuur 2. 60% GHZ Oplidingnivau pronl GGZ 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nivau 1 Nivau 2 Nivau 3 Nivau 4 Nivau Organir podplaatn. D vraag naar podopvang zal tonmn doordat oudrn td langr thui wonn. Vaak tot ht thui cht nit mr gaat n zich n criiituati voordot. Crër hirto flxibl wooncapacitit. Do dit bij voorkur op rgionaal nivau door mt collga-intllingn afprakn t makn ovr plaatn voor tijdlijk logr n/of criiopvang. 11. Zt in op maximal cliëntgbondn tijd van pronl ondrtund door modrn ict n domotica. Ht i onz rvaring dat door d inzt van modrn ict, domotica n arbidbparnd tchnologi mdwrkr in ht primair proc tijd ovr houdn voor d cliënt. Bijvoorbld doordat adminitrati mindr tijd kot of doordat limm pronnalarmring mt infrarooddtcti pronl alln in acti hoft t komn al r cht it aan d hand i. In onz optik vrvangt tchnologi gn pronl, maar draagt tchnologi rto bij dat d kwalitit van zorg vrbtrt, ondr mr doordat mr tijd ovr blijft voor proonlijk aandacht voor bwonr. in d VVT, ghz n ggz

6 6 12. Organir ondrtuning van d zorg in klin fficiënt ondrtunnd dintn. In onz bnchmark car zin wij ht prcntag ovrhadformati n ovrhadkotn (all kotn voor ht aanturn n ondrtunn van ht primair proc) d afglopn tin jaar ongvr glijk blijvn. In vrglijking mt andr ctorn i d ovrhad in d oudrnzorg rlatif laag (zi figuur 3). Dit i chtr nit ht brd maatchapplijk bld dat btaat. Op dit momnt ligt d ovrhadformati in d VVT gmiddld op 13,3%. D ovrhad kan Figuur 3. vrdr omlaag, maar n totaaloploing zal dit nit bidn. Vl blangrijkr Ovrhadformati VVT in i ht dat d ovrhad god aanluit op ht primair proc. Zkr wannr dit vrglijking mt andr ctorn gorganird wordt in zlforganirnd tam. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Ju r Pr ov i W G nci id oni m ng i ch nt c o di rpo n n r t ati v rl ni U V itv ng W rz o r k at ZB O nd r ra c a pu r/ hap p p bl i n k io n or ga nn ni a R G ti va rc lid h at tn G ic o d nt Ag d ra G n o l t t ch n l a ijk H og pp g n zo ch nd o h ln id U itg zor g U v Vo r or niv r ijn tg z t iti on tn Fi na d nc r w i ij l ad vi In g R ni u IBW r bu r au U Zi k MC n hu Aa iz nb W n i l d Bu zij r r n J au F ug PC J du n gd zo o IC Ki nd T-d pvo rg d i r op n h va tv ulp n rl G gor ni ga ng V h a n rp l ndi ia ti ca gi ng p n tn v zor Ba rzo g i o rgin g nd r w i j In du Tr tri an D t por ac t h rin g 0% 13. Stl n tranformati- c.q. raliatiplan op. Ht i onz rvaring dat zorg aanbidr di d afglopn jarn n tranformati hbbn doorgmaakt, nrzijd n duidlijk dol voor ogn haddn n andrzijd n god plan om tot dat dol t komn. Vrvolgn i ht zaak zo vl moglijk vat t houdn aan d kor gënt op bwonr, ook wannr zich niuw ontwikklingn voordon van buitn. 14. Rgl duurzam financiring. Daar waar moglijk blijkt ht altijd god t zijn om langtrmijnafprakn t makn mt zorgkantorn n bankn. Wij zin dat uccvoll aanbidr ondrtund door god buinca ook in d afglopn jarn kondn doorgaan mt bijvoorbld ontwikkling van vatgod. 15. Organir kwalitatif hoogtaand projct- n programmamanagmnt. D uitvoring van grot vrandringn taat of valt mt dugdlijk projct- n programmamanagmnt. Invtr in (d opliding van) ign projctn programmalidr of btrk dz xprti van buitn. Succvoll aanbidr di wij knnn wrkn mt buinca pr projct n krachtig projctplannn. 16. Monitor d uitvoring n valur d voortgang priodik. Pa plannn n uitvoring aan waar nodig. Succvoll aanbidr houdn nrzijd vat aan hun plannn, maar zijn andrzijd brid tot aanpaing wannr dat cht mot. Ht intlln van n ffctiv tuurgrop hlpt om dz balan tun doorgaan op d inglagn wg n bijturn t vindn.

7 7 17. Zorg voor god ondrling afprakn n aftmming tun all zorg- n wlzijnaanbidr op wijknivau. Oudrnzorglocati krijgn in tonmnd mat n wijkfuncti. Succvoll locati di wij knnn zijn nooit ilandn. Vl vakr btaat n coytm in d wijk waarvan d locati intgraal ondrdl uit maakt. Door kort lijnn tun zorg- n wlzijnaanbidr krijgn oudrn di ht onvrhoopt nit mr rddn om zlftandig thui t wonn n opl ovrgang naar n vrplghui. 18. Sluit limm allianti. Dnk god na ovr wlk xprti j organiati zlf in hui wil houdn n wlk xprti j btr ldr kunt btrkkn. Dit gldt zowl voor d dintvrlning aan bwonr al voor d ondrtunnd dintn. W knnn voorbldn van organiati di bijvoorbld all bhandldintn n all ict-dintvrlning xtrn inhurn, of ht vrvor van bwonr organirn mt bhulp van tudntnchauffurdintn of vrijwilligr.

8 8 19. Profionalir d communicati. Dnk na ovr d communicati mt famili van bwonr, gmntn, zorgkantorn n -vrzkraar, tc. Idr mdwrkr, maar ook idr bwonr n zijn of haar ntwrk kan n ambaadur zijn van d organiati mit dz daarin op d juit wijz ondrtunt. Er mot op doordacht n gtructurrd wijz wordn omggaan mt d communicati mt blanghbbndn. Succvoll aanbidr van vrplghuizorg zijn zich hirvan bwut n knnn vat aanprkpuntn voor vrchillnd blanghbbndn (accountmanagr) n ovrlgtructurn di zijn afgtmd op d bhoftn van dz blanghbbndn. 20. Schid vatgod n zorg alln financil. Schidn van wonn n zorg i god op financil gbid. Bijvoorbld door bwonr (of hun famili) t latn (bij) btaln aan huur. Maar tn aanzin van dintvrlning mot dz chiding nit wordn doorgvord. D fyik omgving dint juit naadloo aan t luitn bij d vii op zorg. Zo i d inrichting van ht gbouw bpalnd voor d omvang van d gropn bwonr n d omvang van d tam waarin kan wordn gwrkt. Ook domotica dint in amnhang mt d zorg t wordn gorganird. Succvoll aanbidr van vrplghuizorg zin vatgod n domotica nit al kotnpot, maar al intgraal ondrdl van ht zorgconcpt. Dz advizn zijn gchrvn vanuit d jarnlang rvaringn van Brnchot in d oudrnzorg. Dat nmt nit wg dat r vrchillnd wgn naar Rom lidn of in dit gval naar vrbtring van d kwalitit van d Ndrland vrplghuizorg. Wij hopn all mnn di in d vrplghuictor actif zijn mt dz advizn t inpirrn. Hooggwaardrd vrplghuizorg binnn d huidig bchikbar middln: ht kan!

9 9 Fitn n cijfr vrplghuizorg Ontwikkling intramural capacitit oudrnzorg D capacitit aan vrplghuiplaatn i in d priod van 1980 tot 2010 gtgn van naar (gron lijn in figuur 4). In dzlfd priod daald ht aantal vrzorginghuiplaatn van naar (rod lijn in figuur 4). D total intramural capacitit in d oudrnzorg daald in dz priod van naar plaatn (donkrblauw lijn in figuur 4) trwijl ht aantal 80-plur in dz priod ruim vrdubbld. Ht aantal intramural plaatn pr plur daald al gvolg van dz ontwikklingn in d priod 1980 tot 2010 van naar (lichtblauw lijn in figuur 4). Dit i n daling van 0,6 plaatn pr 80-plur naar 0,2 plaatn pr 80-plur zo blijkt uit cijfr van ht minitri van Volkgzondhid, Wlzijn n Sport Total intramural capacitit oudrnzorg Figuur Vrzorginghuicapacitit Intramural capacitit oudrnzorg Vrplghuicapacitit Aantal plaatn pr plur Doordat ht aantal intramural plaatn in d oudrnzorg ind 1980 ongvr mt n kwart i gdaald, zijn d kotn van d intramural oudrnzorg na corrcti voor inflati ongvr glijk gblvn ondank dat d gmiddld zorgvraag van intramural bwonr trk i gtgn. D kotn van d intramural oudrnzorg liggn op dit momnt rond d acht miljard pr jaar. Na 2010 zijn gn luitnd capacititcijfr bchikbaar. Mt d invoring van d ZZP-financiring in 2009 i ht ondrchid tun vrplg- n vrzorginghuizn bovndin vrvaagd. Uit cijfr ovr indicati van ht CIZ (figuur 5) valt wl af t lidn ho d capacititvraag zich hft ontwikkld. Van januari 2010 tot januari 2013 i dz gtgn tot ongvr indicati. Van januari 2013 tot mdio 2014 i ht totaal aantal indicati gdaald (tot ongvr ). Uit d indicaticijfr valt af t lidn dat d vraag naar vrplghuiplaatn (inchatting op bai van ht aantal indicati ZZP 5, 6, 7, 8, n 10) in d priod januari 2010 tot juli 2014 vrdr i gtgn. Ht totaal aantal vrplghuiindicati tg in d priod van 1 januari 2010 tot 1 juli 1014 van naar Na n daling in d priod 1980 tot 2010, i ht aantal mnn mt n gldig

10 10 vrzorginghuiindicati (ZZP 1 tot n mt 4) in d priod januari 2010 tot juli 2012, gtgn van naar In d priod van juli 2012 tot 1 juli 2014 i ht aantal vrzorginghuiindicati vrvolgn wr gdaald naar indicati. Dz omlag hft t makn mt ht fit dat ZZP 1 n 2 pr 1 januari 2013 n ZZP 3 pr 1 januari 2014 nit mr wordn gïndicrd (xtramuraliring) n zorgkantorn hirop rd in 2012 anticiprdn. VV01 18 VV02 VV03 16 VV04 VV05 VV06 14 VV07 VV08 12 VV Juli 2014 april 2014 januari 2014 oktobr 2013 Juli 2013 april 2013 januari 2013 Juli 2012 oktobr 2012 april 2012 januari 2012 Juli 2011 oktobr 2011 april 2011 januari 2011 oktobr Juli 2010 oudrnzorg Totaal april 2010 Gldig indicati intramural 20 januari 2010 Figuur 5. Aangzin ht kabint n d zorgkantorn trvn naar ht in dri jaar tijd afbouwn van ZZP 1 tot n mt 3 zulln uitrlijk 1 januari 2017 all bwonr mt ZZP 1 tot n mt 3 zijn uitgtroomd dan wl doorgtroomd naar hogr ZZP. Vanaf dat momnt zal ht totaal aan indicati voor intramural oudrnzorg naar vrwachting wr gaan groin. D xtramuraliring hft daarm n tijdlijk dmpnd ffct op d bnodigd intramural capacitit in d oudrnzorg. Aan gzin chtr nu al vl bwonr mt n vrplghuiindicati in n vrzorginghui wonn i ht d vraag of d capacitit aan vrplghuiplaatn ovr n aantal jaar voldond zal blijkn. Voor mr informati of vragn naar aanliding van dz publicati kunt u contact opnmn mt Win t Mrman of Evlin Catlijn of via

11 11

12 Brnchot Grop B.V. Europalaan KS Utrcht T +31 (0) E Brnchot i n onafhanklijk organiatiadviburau mt 350 mdwrkr wrldwijd. Al ruim 75 jaar vrran wij onz opdrachtgvr in d publik n privat ctor mt limm n niuw inzichtn. W vrwrvn z n makn z topabaar. Dit door innovati t koppln aan crativitit. Std opniuw. Klantn kizn voor Brnchot omdat onz advizn hn op n voorprong zttn. On burau zit vol inpirrnd n ignwijz individun di alln dzlfd pai dln: organirn. Ingwikkld vraagtukkn omzttn in wrkbar contructi. Door on brd wrktrrin n onz brd xprti kunnn opdrachtgvr on inchakln voor uitnlopnd opdrachtn. En zijn w in taat om mt multidiciplinair tam all apctn van n vraagtuk aan t pakkn. Brnchot i aanglotn bij d E-I Conulting Group, n Europ amnwrkingvrband van toonaangvnd burau. Daarnaat i Brnchot lid van d Raad voor OrganiatiAdviburau (ROA) n hantrt d ROA-gdragcod.

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

E- Awareness in de CARE

E- Awareness in de CARE E- Awarn in d ARE 14 dcmbr 2009 t Niuwngin IT al nutvoorzining J hoft ht wil nit opniuw uit t vindn? Dr. ALJ (Lx) van Buchm Algmn dirctur S&L zorg Inhoud Wat i S&L zorg Wat mot IT don? Fundamntl ontwikklingn

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100%

KLIMAATNEUTRAAL OP WEG NAAR 100% OP WEG NAAR 100% M onz mrkn ASN Bank, BLG Wonn, SNS, RgioBank n ZwisrlvnBank willn wij graag n klimaanural bank wordn. Daarom gaan wij d CO2 uisoo van onz invsringn d komnd jarn vrmindrn zoda w in 2030

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsvisie ZGT

Meerjarenbeleidsvisie ZGT Z G T 2 0 2 0 Mrjarnblidsvisi ZGT Inhoudsopgav Inliding ZGT anno 2015 Extrn ontwikklingn 4. D stratgisch opgav 5. Missi 6. Onz bloftn 7. Blidsvisi 2020; gzondhid n zorginnov 8. Vir bouwstnn Ons aanbod

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I Eindamn wiskund B vwo 008-I Boordlingsmodl Vraag Antwoord Scors Landing maimumscor 4 y' 4,8 0 3 + 4,8 0 5 y '(0) 0 (dus in (0, 8) hft ht vligtuig n horizontal bwgingsrichting) y '(00) 0,48+ 0,48 0 (dus

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies

Uitwerkingen H9 van vwo B deel 3 Exponentiële functies en logaritmische functies Uitwrkingn H9 van vwo B dl Eponntiël functis n logaritmisch functis. y log( + 5) y log() + log (5) n y log (5) Uit d tabl blijkt dat y n y htzlfd zijn. log() + log(5) log(5) Vor in : y log( 5) ; y log()

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Excel Sheet Data Bestand Scriptie Jackelien Geerts Het versterken van de leefbaarheid in dorpen 1

Excel Sheet Data Bestand Scriptie Jackelien Geerts Het versterken van de leefbaarheid in dorpen 1 Excl Sht Data Btand Ht vrtrkn van d lfbaarhid in dorpn Mark Rijnir Mark Rijnir gmnt Brgn Brgn ambt naar it. 0 ambt naar aanlid ing Vrogr bdacht d gmnt all voor d dorpn. Vrogr toch wl n lit gj mnn uit ht

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie

Sterke merken op de kaart, toppers in uw verkoop

Sterke merken op de kaart, toppers in uw verkoop Strk mrkn op d kaart, toppr in uw vrkoop Waarom Cécéml op uw dranknkaart mot taan Authntik D gchidni van chocolad gaat trug tot in d tijd van d Aztkn, n oud Mxicaan bchaving. Ht woord chocolad i afkomtig

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

ICT Campus in Hilversum

ICT Campus in Hilversum ndrwijs spcial 13 ICT Campus in Hilvrsum Sinds 2008 bidt d ICT Campus in Hilvrsum twtalig ICT-oplidingn op mbo-nivau. Dz uitdagnd oplidingn wordn in samnwrking mt RC Middn Ndrland aangbodn in n klinschalig

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Inhoudsopgav 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015... 2 Bijlag 1: Bzuingingsplan Nit d vissn, maar d hngl... 3 Collgbrif continuitit

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv a Statistik Ongvr 6 miljon guln at is ruim miljar guln. 0 kg marihuana in 99 is onwaarshijnlijk winig. Zkr vrglkn mt anr jarn. D juist waar is 9 0 7 9 6. In 99 is r voor ruim 07 miljon guln onrshpt. Dit

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden... SJSJ 5 1 0 2 2 1 20 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat.... 6 Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat... 10 Visi... 10 Ambitis... 11 Van stratgi naar acti... 14 D lidnd princips...

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie