ZILVER VERDIENT GOUD. Verbeterplan voor hoog gewaardeerde verpleeghuis zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZILVER VERDIENT GOUD. Verbeterplan voor hoog gewaardeerde verpleeghuis zorg"

Transcriptie

1 ZILVER VERDIENT GOUD Vrbtrplan voor hoog gwaardrd vrplghui zorg

2 2 Rcnt i d Ndrland vrplghuizorg ngatif in ht niuw gkomn. D aanliding i dat d kwalitit van zorg in vl Ndrland vrplghuizn volgn divr btrokknn tkortchit. Dz klacht i nit niuw: onvoldond gkwalificrd pronl, mdicijn foutn, doorligwondn, pyjamadagn, uitdroging n ondrvoding, vatbindn n drogrn zijn voorbldn van mitandn di in d afglopn tin jaar in d mdia zijn bchrvn. Vl i al vrbtrd, maar ht mot nog btr. Zo gaf d Inpcti voor d Gzondhidzorg haar rapport ovr d oudrnzorg dat in d zomr van 2014 vrchn d titl Vrbtring kwalitit oudrnzorg gaat langzaam. Zilvr vrdint goud: vrbtrplan voor hooggwaardrd vrplghuizorg Glukkig zijn r ook oudrnzorgaanbidr di al jarn kwalitatif hooggwaardrd vrplghuizorg lvrn op locati waar bwonr n, naar omtandighdn, zo god n prttig moglijk lvn lidn. Vanuit d glrd ln van dz zorgaanbidr, waarvan Brnchot n aantal tot zijn klantnkring mag rknn, hbbn wij dit vrbtrplan opgtld. Ht vrbtrplan btaat uit twintig min of mr grotndl chronologich op t volgn advizn waarvan wij vrwachtn dat dit rin rultrt dat hooggwaardrd vrplghuizorg nog voor 2020 d tandaard wordt in Ndrland. Navolgnd advizn zijn vooral bdold voor aanbidr van vrplghuizorg di ruimt zin voor vrbtring van d door hn glvrd (kwalitit van) zorg n hirm aan d lag willn. Wij zijn van mning dat vrdr vrbtring van d vrplghuizorg primair door d ctor zlf mot wordn opgpakt. 1. Vor n wijk-/omgvingcan uit pr locati. Analyr in ht bijzondr wlk zorg- n ovrig dintn op idr locati wordn gbodn, ho d huidig amntlling van bwonr i, wat d dmografich n ociaal-conomich amntlling n ontwikkling i van d wijkn waar d locati zijn gvtigd n wlk andr zorg- n wlzijnaanbidr actif zijn. 2. Maak n kuz voor dolgropn. Bpaal pr locati voor wlk grop oudrn in d wijk/omgving jouw organiati ht vrchil wil makn. Om wlk zorg n dintvrlning taat d locati bknd? Waar liggn kann voor pcialiati? Somatich zorg, gtlijk gzondhidzorg voor oudrn n/of pychogriatrich zorg? Of wllicht pcifik aandoningn zoal Korakov, of n pcifik dolgrop, bijvoorbld hoogopglidn? Of wllicht wilt u juit n brd dolgrop van oudrn bdinn? Houd daarbij in gdachtn dat grnzn tun dol-

3 3 gropn in ommig gvalln vrvagn: lvr j zorg aan n ghandicapt oudr of n oudr mt n handicap? Dit vraagt xtra aandacht voor d bhoftn n wnn van j dolgrop, n du ook limm allianti mt andr aanbidr uit bijvoorbld d ghandicaptnzorg (ghz) n d gtlijk gzondhidzorg (ggz), al knni van n rvaring mt d dolgrop onvoldond aanwzig i. 3. Dnk vanuit togvogd waard voor d bwonr. Maak n (hr)ontwrp van d tokomtig organiati mt maximal togvogd waard voor d bwonr al uitgangpunt. Zggn dat d cliënt cntraal taat, don all zorgaanbidr. D uccvoll aanbidr di wij knnn vrtaln dit in n ja-cultuur, waarin ht antwoord aan d cliënt i ja ht kan, mit. Andr lidradn voor ht handln van mdwrkr in rlati tot cliëntn zijn bijvoorbld ho zou j ht thui don? of wat zou j don al d bwonr j (groot)oudr warn? 4. Stl kwalitit van lvn van bwonr cntraal. Ontwikkl n vii op bchrmd wonn/vrplghuizorg waarin kwalitit van lvn n daarm aandacht voor ht wlzijn van d bwonr cntraal taat. Ga daarbij uit van wat d (tokomtig) bwonr, al dan nit mt hulp van hun naatn, zlf kunnn. Juit vrplghuizn di d kwalitit van lvn n wlzijn cntraal tlln (n daarbij d kwalitit van d mdich zorg nit ht oog vrlizn), hbbn n hog cliënttvrdnhid n don ht financil god. 5. Btd vl aandacht aan d invulling van dagbtding n god tn. Uit divr ondrzokn blijkt dat ondrvoding van oudrn n problm i én dat oudrn vl waard hchtn aan god tn. Uit on ondrzok voor ht bok D Vrgrijzing Voorbij kwam naar vorn dat mnn al rt brid zijn om Figuur 1. n ign financiël bijdrag t lvrn aan vr brid maaltijdn (figuur 1). Bridhid tot don van ign bijdragn Extra m2 Extra logrmoglijkhid Totaal gmiddld Eign anitair voorziningn Eign Kukn D rationl profional Extra trra/tuin D ocial avonturir Vr brid maaltijdn Vakanti ondr bgliding D rutig dnkr Vrvor op maat D vrij gt Dagactivititn Aanvullnd ondr huihoudlijk bgliding vrzorging Aanvullnd proonlijk vrzorging

4 4 6. Organir d zorg rond klin gropn bwonr in zlforganirnd tam. In onz rvaring wrkn gropn van acht tot tin bwonr ht bt. En tam van mdwrkr i vrantwoordlijk voor n of maximaal tw gropn bwonr. En tam btaat uit acht tot vijftin, n nit mr dan twintig mdwrkr om d btrokknhid bij ht tam t waarborgn. Ht tam organirt zlf ht lvrn van god zorg aan d bwonr n i td bzig dz mt lkaar t vrbtrn. Van blang i dat d tam d vrantwoordlijkhid voln n pakkn voor ht wlbvindn van d ign bwonr n zo vl moglijk inpln op d wnn van d bwonr. 7. Organir kapitaal. Ondrzok wlk mnlijk n financil kapitaal j tructurl bchikbaar kunt makn om d zorgvii zo god moglijk t ralirn. Ondrzok hirbij ook d moglijkhdn tot (diffrntiati in) ht vragn van ign bijdragn van bwonr. Vrkn d moglijkhdn om inkomtn t gnrrn via activititn aan drdn. Btrk zovl moglijk d naatn van bwonr n zt in op vrijwilligr. Uit onz praktijk knnn wij zowl voorbldn van aanbidr di uccvol zijn in ht vragn van ign bijdragn, aanbidr di mt ucc inzttn op vrijwilligr n aanbidr di bid don. D inzt van vrijwilligr dint optimaal aan t luitn bij d profionl zorg. D daglijk aftmming mt vrijwilligr kan daarom ht bt dcntraal gburn.

5 5 8. Vrtaal d organiatitratgi. Succvoll aanbidr makn n vrtaling van d organiatitratgi naar wat dit btknt voor d ghl organiati. Ondrzok daarom wlk (organiatorich) tranformati nodig i om d vii t ralirn n vrtaal dit in n hldr organiatitratgi. Formulr tratgiën voor ondr mr d zorg, ht pronl, vrijwilligr, vatgod, ict n domotica al afglid van d organiatitratgi. 9. Invtr in pronl. Ht oplidingnivau in d oudrnzorg (VVT) blijft al jarn achtr bij dat van d ghz n d ggz (zi figuur 2). In d ghz hft d groott grop mdwrkr nivau 4 (mbo vrplgkund) n in d ggz nivau 5 (hbo vrplgkund) trwijl vrrwg d mt mdwrkr in d VVT vrzorgndn zijn (nivau 3). Nu d zorgvraag van vrplghuibwonr td zwaardr wordt, i ht noodzaklijk dat ht oplidingnivau van mdwrkr m omhoog bwgt. Dit btknt ook invtrn in choling. Succvoll aanbidr di wij knnn invtrn mr in choling dan d ongvr 2% van d loonom di in d ctor VVT al richtlijn gldt. Invtr bovndin in n ign flxibl chil om wilingn in bztting op t vangn, maar bprk zo vl moglijk ht aantal vrchillnd gzichtn van mdwrkr pr bwonr. 70% VVT Figuur 2. 60% GHZ Oplidingnivau pronl GGZ 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nivau 1 Nivau 2 Nivau 3 Nivau 4 Nivau Organir podplaatn. D vraag naar podopvang zal tonmn doordat oudrn td langr thui wonn. Vaak tot ht thui cht nit mr gaat n zich n criiituati voordot. Crër hirto flxibl wooncapacitit. Do dit bij voorkur op rgionaal nivau door mt collga-intllingn afprakn t makn ovr plaatn voor tijdlijk logr n/of criiopvang. 11. Zt in op maximal cliëntgbondn tijd van pronl ondrtund door modrn ict n domotica. Ht i onz rvaring dat door d inzt van modrn ict, domotica n arbidbparnd tchnologi mdwrkr in ht primair proc tijd ovr houdn voor d cliënt. Bijvoorbld doordat adminitrati mindr tijd kot of doordat limm pronnalarmring mt infrarooddtcti pronl alln in acti hoft t komn al r cht it aan d hand i. In onz optik vrvangt tchnologi gn pronl, maar draagt tchnologi rto bij dat d kwalitit van zorg vrbtrt, ondr mr doordat mr tijd ovr blijft voor proonlijk aandacht voor bwonr. in d VVT, ghz n ggz

6 6 12. Organir ondrtuning van d zorg in klin fficiënt ondrtunnd dintn. In onz bnchmark car zin wij ht prcntag ovrhadformati n ovrhadkotn (all kotn voor ht aanturn n ondrtunn van ht primair proc) d afglopn tin jaar ongvr glijk blijvn. In vrglijking mt andr ctorn i d ovrhad in d oudrnzorg rlatif laag (zi figuur 3). Dit i chtr nit ht brd maatchapplijk bld dat btaat. Op dit momnt ligt d ovrhadformati in d VVT gmiddld op 13,3%. D ovrhad kan Figuur 3. vrdr omlaag, maar n totaaloploing zal dit nit bidn. Vl blangrijkr Ovrhadformati VVT in i ht dat d ovrhad god aanluit op ht primair proc. Zkr wannr dit vrglijking mt andr ctorn gorganird wordt in zlforganirnd tam. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Ju r Pr ov i W G nci id oni m ng i ch nt c o di rpo n n r t ati v rl ni U V itv ng W rz o r k at ZB O nd r ra c a pu r/ hap p p bl i n k io n or ga nn ni a R G ti va rc lid h at tn G ic o d nt Ag d ra G n o l t t ch n l a ijk H og pp g n zo ch nd o h ln id U itg zor g U v Vo r or niv r ijn tg z t iti on tn Fi na d nc r w i ij l ad vi In g R ni u IBW r bu r au U Zi k MC n hu Aa iz nb W n i l d Bu zij r r n J au F ug PC J du n gd zo o IC Ki nd T-d pvo rg d i r op n h va tv ulp n rl G gor ni ga ng V h a n rp l ndi ia ti ca gi ng p n tn v zor Ba rzo g i o rgin g nd r w i j In du Tr tri an D t por ac t h rin g 0% 13. Stl n tranformati- c.q. raliatiplan op. Ht i onz rvaring dat zorg aanbidr di d afglopn jarn n tranformati hbbn doorgmaakt, nrzijd n duidlijk dol voor ogn haddn n andrzijd n god plan om tot dat dol t komn. Vrvolgn i ht zaak zo vl moglijk vat t houdn aan d kor gënt op bwonr, ook wannr zich niuw ontwikklingn voordon van buitn. 14. Rgl duurzam financiring. Daar waar moglijk blijkt ht altijd god t zijn om langtrmijnafprakn t makn mt zorgkantorn n bankn. Wij zin dat uccvoll aanbidr ondrtund door god buinca ook in d afglopn jarn kondn doorgaan mt bijvoorbld ontwikkling van vatgod. 15. Organir kwalitatif hoogtaand projct- n programmamanagmnt. D uitvoring van grot vrandringn taat of valt mt dugdlijk projct- n programmamanagmnt. Invtr in (d opliding van) ign projctn programmalidr of btrk dz xprti van buitn. Succvoll aanbidr di wij knnn wrkn mt buinca pr projct n krachtig projctplannn. 16. Monitor d uitvoring n valur d voortgang priodik. Pa plannn n uitvoring aan waar nodig. Succvoll aanbidr houdn nrzijd vat aan hun plannn, maar zijn andrzijd brid tot aanpaing wannr dat cht mot. Ht intlln van n ffctiv tuurgrop hlpt om dz balan tun doorgaan op d inglagn wg n bijturn t vindn.

7 7 17. Zorg voor god ondrling afprakn n aftmming tun all zorg- n wlzijnaanbidr op wijknivau. Oudrnzorglocati krijgn in tonmnd mat n wijkfuncti. Succvoll locati di wij knnn zijn nooit ilandn. Vl vakr btaat n coytm in d wijk waarvan d locati intgraal ondrdl uit maakt. Door kort lijnn tun zorg- n wlzijnaanbidr krijgn oudrn di ht onvrhoopt nit mr rddn om zlftandig thui t wonn n opl ovrgang naar n vrplghui. 18. Sluit limm allianti. Dnk god na ovr wlk xprti j organiati zlf in hui wil houdn n wlk xprti j btr ldr kunt btrkkn. Dit gldt zowl voor d dintvrlning aan bwonr al voor d ondrtunnd dintn. W knnn voorbldn van organiati di bijvoorbld all bhandldintn n all ict-dintvrlning xtrn inhurn, of ht vrvor van bwonr organirn mt bhulp van tudntnchauffurdintn of vrijwilligr.

8 8 19. Profionalir d communicati. Dnk na ovr d communicati mt famili van bwonr, gmntn, zorgkantorn n -vrzkraar, tc. Idr mdwrkr, maar ook idr bwonr n zijn of haar ntwrk kan n ambaadur zijn van d organiati mit dz daarin op d juit wijz ondrtunt. Er mot op doordacht n gtructurrd wijz wordn omggaan mt d communicati mt blanghbbndn. Succvoll aanbidr van vrplghuizorg zijn zich hirvan bwut n knnn vat aanprkpuntn voor vrchillnd blanghbbndn (accountmanagr) n ovrlgtructurn di zijn afgtmd op d bhoftn van dz blanghbbndn. 20. Schid vatgod n zorg alln financil. Schidn van wonn n zorg i god op financil gbid. Bijvoorbld door bwonr (of hun famili) t latn (bij) btaln aan huur. Maar tn aanzin van dintvrlning mot dz chiding nit wordn doorgvord. D fyik omgving dint juit naadloo aan t luitn bij d vii op zorg. Zo i d inrichting van ht gbouw bpalnd voor d omvang van d gropn bwonr n d omvang van d tam waarin kan wordn gwrkt. Ook domotica dint in amnhang mt d zorg t wordn gorganird. Succvoll aanbidr van vrplghuizorg zin vatgod n domotica nit al kotnpot, maar al intgraal ondrdl van ht zorgconcpt. Dz advizn zijn gchrvn vanuit d jarnlang rvaringn van Brnchot in d oudrnzorg. Dat nmt nit wg dat r vrchillnd wgn naar Rom lidn of in dit gval naar vrbtring van d kwalitit van d Ndrland vrplghuizorg. Wij hopn all mnn di in d vrplghuictor actif zijn mt dz advizn t inpirrn. Hooggwaardrd vrplghuizorg binnn d huidig bchikbar middln: ht kan!

9 9 Fitn n cijfr vrplghuizorg Ontwikkling intramural capacitit oudrnzorg D capacitit aan vrplghuiplaatn i in d priod van 1980 tot 2010 gtgn van naar (gron lijn in figuur 4). In dzlfd priod daald ht aantal vrzorginghuiplaatn van naar (rod lijn in figuur 4). D total intramural capacitit in d oudrnzorg daald in dz priod van naar plaatn (donkrblauw lijn in figuur 4) trwijl ht aantal 80-plur in dz priod ruim vrdubbld. Ht aantal intramural plaatn pr plur daald al gvolg van dz ontwikklingn in d priod 1980 tot 2010 van naar (lichtblauw lijn in figuur 4). Dit i n daling van 0,6 plaatn pr 80-plur naar 0,2 plaatn pr 80-plur zo blijkt uit cijfr van ht minitri van Volkgzondhid, Wlzijn n Sport Total intramural capacitit oudrnzorg Figuur Vrzorginghuicapacitit Intramural capacitit oudrnzorg Vrplghuicapacitit Aantal plaatn pr plur Doordat ht aantal intramural plaatn in d oudrnzorg ind 1980 ongvr mt n kwart i gdaald, zijn d kotn van d intramural oudrnzorg na corrcti voor inflati ongvr glijk gblvn ondank dat d gmiddld zorgvraag van intramural bwonr trk i gtgn. D kotn van d intramural oudrnzorg liggn op dit momnt rond d acht miljard pr jaar. Na 2010 zijn gn luitnd capacititcijfr bchikbaar. Mt d invoring van d ZZP-financiring in 2009 i ht ondrchid tun vrplg- n vrzorginghuizn bovndin vrvaagd. Uit cijfr ovr indicati van ht CIZ (figuur 5) valt wl af t lidn ho d capacititvraag zich hft ontwikkld. Van januari 2010 tot januari 2013 i dz gtgn tot ongvr indicati. Van januari 2013 tot mdio 2014 i ht totaal aantal indicati gdaald (tot ongvr ). Uit d indicaticijfr valt af t lidn dat d vraag naar vrplghuiplaatn (inchatting op bai van ht aantal indicati ZZP 5, 6, 7, 8, n 10) in d priod januari 2010 tot juli 2014 vrdr i gtgn. Ht totaal aantal vrplghuiindicati tg in d priod van 1 januari 2010 tot 1 juli 1014 van naar Na n daling in d priod 1980 tot 2010, i ht aantal mnn mt n gldig

10 10 vrzorginghuiindicati (ZZP 1 tot n mt 4) in d priod januari 2010 tot juli 2012, gtgn van naar In d priod van juli 2012 tot 1 juli 2014 i ht aantal vrzorginghuiindicati vrvolgn wr gdaald naar indicati. Dz omlag hft t makn mt ht fit dat ZZP 1 n 2 pr 1 januari 2013 n ZZP 3 pr 1 januari 2014 nit mr wordn gïndicrd (xtramuraliring) n zorgkantorn hirop rd in 2012 anticiprdn. VV01 18 VV02 VV03 16 VV04 VV05 VV06 14 VV07 VV08 12 VV Juli 2014 april 2014 januari 2014 oktobr 2013 Juli 2013 april 2013 januari 2013 Juli 2012 oktobr 2012 april 2012 januari 2012 Juli 2011 oktobr 2011 april 2011 januari 2011 oktobr Juli 2010 oudrnzorg Totaal april 2010 Gldig indicati intramural 20 januari 2010 Figuur 5. Aangzin ht kabint n d zorgkantorn trvn naar ht in dri jaar tijd afbouwn van ZZP 1 tot n mt 3 zulln uitrlijk 1 januari 2017 all bwonr mt ZZP 1 tot n mt 3 zijn uitgtroomd dan wl doorgtroomd naar hogr ZZP. Vanaf dat momnt zal ht totaal aan indicati voor intramural oudrnzorg naar vrwachting wr gaan groin. D xtramuraliring hft daarm n tijdlijk dmpnd ffct op d bnodigd intramural capacitit in d oudrnzorg. Aan gzin chtr nu al vl bwonr mt n vrplghuiindicati in n vrzorginghui wonn i ht d vraag of d capacitit aan vrplghuiplaatn ovr n aantal jaar voldond zal blijkn. Voor mr informati of vragn naar aanliding van dz publicati kunt u contact opnmn mt Win t Mrman of Evlin Catlijn of via

11 11

12 Brnchot Grop B.V. Europalaan KS Utrcht T +31 (0) E Brnchot i n onafhanklijk organiatiadviburau mt 350 mdwrkr wrldwijd. Al ruim 75 jaar vrran wij onz opdrachtgvr in d publik n privat ctor mt limm n niuw inzichtn. W vrwrvn z n makn z topabaar. Dit door innovati t koppln aan crativitit. Std opniuw. Klantn kizn voor Brnchot omdat onz advizn hn op n voorprong zttn. On burau zit vol inpirrnd n ignwijz individun di alln dzlfd pai dln: organirn. Ingwikkld vraagtukkn omzttn in wrkbar contructi. Door on brd wrktrrin n onz brd xprti kunnn opdrachtgvr on inchakln voor uitnlopnd opdrachtn. En zijn w in taat om mt multidiciplinair tam all apctn van n vraagtuk aan t pakkn. Brnchot i aanglotn bij d E-I Conulting Group, n Europ amnwrkingvrband van toonaangvnd burau. Daarnaat i Brnchot lid van d Raad voor OrganiatiAdviburau (ROA) n hantrt d ROA-gdragcod.

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Geduld van hogescholen raakt op

Geduld van hogescholen raakt op WWW.VETO.BE Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang 30 2003-2004 Blgië-Blgiqu

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot Oldnzaals Auto Dalr Club H't prsntrt AUTOWEEKEND VOLOP KEUZE EN REUZE VOORDEEL BIJ DRIEDAAGSE AUTOSHOW FRANS OP DEN BULT Vrijdag 1 mi Zatrdag 2 mi Zondag 3 mi 18.00 tot 21.00 uur 10.00 tot 17.00 uur 10.00

Nadere informatie

Oktober 2010 Torenloper 1

Oktober 2010 Torenloper 1 Tornlopr 1 Oktobr 2010 Schaakvrniging Born Ht bstuur Splavond Sniorn: dinsdagavond 19.55 uur Voorzittr Jugd: dinsdagavond 18:30 19:30 uur L.Griffion Van Hmskrkstraat 14 Aan- n afmldn clubavond vóór 7622

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie