ICT Campus in Hilversum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Campus in Hilversum"

Transcriptie

1 ndrwijs spcial 13 ICT Campus in Hilvrsum Sinds 2008 bidt d ICT Campus in Hilvrsum twtalig ICT-oplidingn op mbo-nivau. Dz uitdagnd oplidingn wordn in samnwrking mt RC Middn Ndrland aangbodn in n klinschalig n daardoor prttig, vilig n kwalitatif hoogwaardig lromgving. D oplidingn zijn n vrantwoord mix tussn comptntigricht, projct gstuurd, praktisch n thortisch ondrwijs. W vrzorgn n drital oplidingn: Mdwrkr Bhr ICT (nivau 3), ICT-Bhrdr n Applicationtwikklaar (bidn nivau 4). Als Mdwrkr Bhr ICT (nivau 3) kun j god analysrn n communicrn. Eén van d ssntiël ondrdln van j vakgbid is ht ondrstunn van gbruikrs binnn ht informatisystm. LRT-Studio in Baarn LRT-Studio bidt hulp n bgliding aan lrlingn uit ht basisondrwijs, maar ook uit ht voortgzt n spciaal ondrwijs. Ht btrft lrlingn di door lr- of gdragsproblmatik (zoals dyslxi, rknproblmn, ADHD of Autism) nit op ht gwnst lrnivau functionrn. Daarnaast komn lrlingn naar d praktijk, di nt dat n ztj nodig hbbn om ht vrtrouwn in hun ign moglijkhdn trug t krijgn. Lrproblmn gaan vrijwl altijd samn mt n gbrk aan zlfvrtrouwn, waardoor grot lrachtrstandn kunnn ontstaan. Ho oudr d kindrn, ho complxr di problmatik lijkt t wordn. LRT-Studio zit ht als primair taak om vooral dit zlfvrtrouwn bij d lrling t hrstlln. Door vl aandacht t bstdn aan ht motivrn van d lrling n ht accnt t lggn op zijn/haar spcifik kwalititn, komn kindrn wr tot btr lrprstatis n kunnn achtrstandn op vakinhoudlijk gbid wggwrkt wordn. Lrn mot vooral uitdagnd n haalbaar wordn n kindrn motn ht plzir trugkrijgn! Bij LRT-Studio wrkn vrschillnd profssionals mt divrs spcialisatis. Zodond wordt vanuit vrschillnd invalshokn rglmatig ovrlgd, zodat lrlingn ht bst gbodn kan wordn. Tvns bidt LRT- Studio n individul cursus wrkghugntraining ( Junglmmory ) n is mn o.m. gd op ht gbid van kindrcoaching. LRT-Studio is glgn in n fraai pand aan d Niuwstraat 1 in Baarn n is aangslotn bij d Landlijk Brops Vrniging voor Rmdial Tachrs (LBRT). Contact: Maud Godhart, (mob) , (-mail) (wbsit) Als ICT Bhrdr (nivau 4) bn j d spil binnn n ICT-afdling n houd j j vooral bzig mt bhr (ntwrk) n bviliging van d automatisringssystmn. J coördinrt ht systmondrhoud, vrzorgt d contactn mt d lvrancirs, stlt richtlijnn n procdurs op n zokt samn mt collga s oplossingn voor automatisringsproblmn. Als Applicationtwikklaar wrk j m aan ht ontwikkln van bstaand n niuw topassingn, zoals wbsits, apps n programmatuur. J mot n god knnis van ontwikkltchnikn, programmrtools n bsturingssoftwar hbbn. Tijdns j opliding loop j n of mrdr priods stag in ht bdrijfslvn. p di manir ofn j in d praktijk wat j op glrd hbt n word j voorbrid op j xamns. Gïntrssrd in n opliding op d ICT Campus? Bzok n van d opn dagn van d ICT Campus n... Just go for IT! Informati: Tl: Dmocratisch D Ruimt Sost NDERWIJSKANTELING; Dmocratisch D Ruimt is voor lrlingn van 4 t/m 18 jaar n voor oudrs di durvn omdnkn n duurzam (ondrwijs)innovatis willn vrstrkn. PERSNLIJKE VERANTWR- DELIJKHEID; In d niuw wrld draait ht stds mr om co-crati n knnis(dln). p D Ruimt lrn lrlingn voor zichzlf n binnn ht grotr ghl t dnkn. Er ontstaan initiativn vanuit intrinsik gmotivrd mnsn di cratif samnwrkn aan prsoonlijk- n gmnschapplijk doln. VRIJHEID; p D Ruimt is r gn van bovnaf opglgd curriculum. Samn mt d stafldn n d docntn gvn lrlingn in all vrijhid vorm n inhoud aan hun lrnd lvn. GELIJKWAARDIGHEID; D samnlving kantlt van n cntraal aan gstuurd, top-down samnlving naar n horizontaal gordnd, bottumup samnlving. p D Ruimt wrkn w vanuit n glijkwaardig rlati mt d lrlingn. Idrn hft n glijkwaardig stm in all s zakn. NIEUWSGIERIG? BEN JIJ EEN KANTELAAR n MDENKER? Bzok onz opn middagn op 3 maart n 12 mi. Voor informati; / tlfoon; ICT- oplidingn op MB-nivau pn Dag zatrdag 16 januari uur Informati-avond wonsdag 10 fbruari uur Mdwrkr bhr ICT ICT-Bhrdr Applicationtwikklaar twtalig - klin gropn Van Linschotnlaan 501, 1212 GG Hilvrsum , N.B. Dit zijn gn particulir oplidingn! pn Huis 27 januari Mr ontdkkn? Expditi Waldhim 10 fbruari 2016 Expditi Waldhim is n opn lsmiddag, voor mr informati zi onz sit! rgulir businss scinc sport thatr Tornlaan CS Baarn D Waldhim-mavo: D di j knt! Mt n mavo (vmbo-tl) advis ga j naar d Waldhim-mavo! Mavo / havo-advis? ok dan is d Waldhim-mavo d gschikt. Wat hft d Waldhim-mavo uw kind t bidn? D Waldhim-mavo is n klin, christlijk, in Baarn. Lrarn n lrlingn knnn lkaar snl. Daardoor voln lrlingn zich ook vilig n snl op hun plk. W vindn ht blangrijk dat lrlingn nit alln ht hoofd, maar ook d handn n ht hart ontwikkln, bijvoorbld door cratif bzig t zijn bij bldnd vorming. ok is r sport n thatr voor idrn n xtra voor lrlingn in d sport- n thatrklas. Bgliding Bhalv god ondrwijs bidn w ook vl ondrstuning. Naast n mntor n lrlingmntorn is r mr bgliding. Zo hbbn wij n huiswrkklas n is r hulp bij splling, rknn n tkstbgrip. ok hbbn wij n dyslxi- n dyscalcu- liblid. Vrdr hbbn wij n zorgcoördinator, rmdial tachr n intrn bglidr di ingzt kunnn wordn wannr dat nodig is. Als oudr hft u d moglijkhid onlin d rsultatn n ht huiswrk van uw kind t volgn. Vrniuwnd ns ondrwijs staat nooit stil. Zo hbbn wij aandacht voor 21st uws vaardighdn n al onz lrlingn krijgn van ons ffic365. ok is r wifi voor all lrlingn zodat zij hun mobil dvic op n nuttig manir kunnn gbruikn tijdns d ls. En ign dvic mnmn is natuurlijk nit vrplicht. D Waldhim-mavo bschikt ovr tablts di wij rglmatig inzttn in onz lssn. Natuurlijk wrkn wij nit d hl tijd onlin, ook offlin is r mr dan voldond t lrn. Activititn Eén kr pr jaar makn w mt d hl n ris. ok virn w graag n fstj op! Daarnaast zijn r sporttornooin n n wrkwk naar ht buitnland in klas 3. In all lrjarn wordn xcursis gorganisrd in ht kadr van n vak of n aantal vakkn. Talntklassn W vindn ht blangrijk dat lrlingn zich naast d gwon lrvakkn brdr ontwikkln. Daarom hbbn wij naast d rgulir klassn ook talntklassn voor businss, scinc, sport n thatr! Naast d gwon lssn wordt r xtra tijd bstd aan d gkozn talntrichting. D lrlingn di zich hirvoor willn opgvn, motn gmotivrd zijn, want z zulln voor bpaald vakkn in mindr lsurn toch htzlfd diploma motn haln. Mr informati Wannr u n uw zoon/dochtr mt onz wilt knnismakn, bnt u van hart wlkom tijdns ons PEN HUIS op wonsdag 27 januari a.s. van tot uur n van tot uur. ok is r n opn lsmiddag, EXPEDITIE WALDHEIM, op wonsdag 10 fbruari a.s. vanaf uur. Lrlingn kunnn zich via onz wbsit inschrijvn voor dz middag. Bid activititn wordn ghoudn in ons gbouw aan d Tornlaan 81 t Baarn. ok voor jaar hbbn wij bij n grot aanmlding, van voldond mavo-lrlingn, ruimt voor n xtra klas! Voor mr informati kunt u contact opnmn mt dhr. J. d Jong, afdlingslidr ondrbouw. ns tlfoonnummr is ok kunt u informati aanvragn pr -mail p d wbsit vindt u vl actul informati ovr onz.

2 nd r wi js s pc ia l 14 Griftland collg klaar voor lrlingn grop 8 Zatrdag 30 januari is d pn Dag op ht Griftland Collg. m uur gaan d durn opn om lrlingn uit grop 7/8 n hun oudrs t vrwlkomn n z n kijkj t gvn in d dynamisch wrld van d Sostr middlbar di bknd staat om haar btrokknhid n prsoonlijk aandacht voor idr kind. Ht Griftland Collg is voor Baarns kindrn n nit mr wg t dnkn kuz voor voortgzt ondrwijs: 40% van d brugklaslrlingn komt uit Baarn, 50% uit Sost n 10% uit Bunschotn/Spaknburg. Ht Griftland Collg knt vir typn brugklassn: mavo, havo/mavo, vwo/ havo n vwo-xtra. D tw soortn dakpanklassn voorzin in n bhoft n gvn vl lrlingn d ruimt om in ht rst jaar t latn zin wlk nivau z daadwrklijk aankunnn. Tolating vindt plaats op basis van ht advis. Er vindt géén loting plaats. Na ht brugjaar wordt gkozn voor mavo, havo, vwo of vwo-xtra. ok in hogr lrjarn is doorstroming naar n andr nivau moglijk. Vwo-Xtra is voor di kindrn di xtra uitdaging aan kunnn, in d vorm van vakkn als Latijn, scinc n xprtlssn, waarin zij zlfstandig ondrzok don. D vwo-xtra-stroom zt zich voort in ht twd n drd lrjaar én in d bovnbouw mt n xcllntiprogramma; dlnam hiraan op ht voortgzt ondrwijs wordt n stds blangrijkr ondrdl van ht slc- n flink aantal buitns activititn, zoals stags, xcursis n wrkwkn, kan ht bijna nit andrs dan dat lk lrling zich thuis volt op ht Griftland Collg. D zit ht als n uitdaging om vanuit haar christlijk idntitit lrlingn t bglidn bij hun ontwikkling tot zlfstandig n vnwichtig jongvolwassnn. p ht Griftland Collg wordt lk lrling uitgdaagd ht bst uit zichzlf t haln. Mt d prsoonlijk aandacht, ht btrokkn mntoraat, n Elktronisch Lromgving (EL), ht brd ondrwijsaanbod mt btknisvoll lssn van 60 minutn n p d pn Dag zijn d spcialistn op ht gbid van Bèta, Talnondrwijs, Rmdial Taching, zorg, huiswrkbgliding, absntnrgistrati n opvang allmaal aanwzig. ok d Griftland Businss Class, n spcialisati vanaf 4 havo voor lrlingn mt n EM-profil, is n bzokj waard.mt ht oog op d t vrwachtn drukt wordn inwonrs van Baarn n Sost gadvisrd om zo vl moglijk op d fits t komn. Voor mr informati kijk op Via d sit is aanmlding voor d twd opn lsmiddag op wonsdag 20 januari ook nog moglijk. Ht Griftland Collg, JÍJ wilt ht mmakn Sost, 17 dcmbr 2015 PEN DAG INF AVND VR UDERS 26 januari uur 30 januari uur C L L E G E Noordrwg 79 Sost T (035) tiblid van univrsititn n hogscholn. Ht aanbod aan sport n cultuur in ondr- n bovnbouw is brd n vlzijdig n voor áll lrlingn. Havo- n vwo-lrlingn kunnn xamn don in vakkn als informatica n NLT (natuur, lvn n tchnik), n all lrlingn van mavo/havo/vwo kunnn kizn voor crativ indxamnvakkn als muzik, tknn n handvaardighid. j a ar Ht nthousiast brugklasmntorntam van ht Griftland Collg Hilfrtshm Collg wil jou lrn knnn Wat onz bijzondr maakt? nz mnsn di ht bst uit lrlingn kunnn haln! Aan ht woord is Jaap Slob, tamlidr ondrbouw op ht Hilfrtshm Collg. Lrlingn ontdkkn hir dat z vl mr kunnn dan z dnkn! Bovndin lopn z nit zomaar n binnn, maar n niuw, modrn gbouw, waar z écht aandacht krijgn. Modrn niuw gbouw Ht Hilfrtshm Collg is n Hilvrsums vmbo-. vrzichtlijk n klinschalig, mt ongvr 420 lrlingn. In maart 2016 wordt ht niuw gbouw in gbruik gnomn, dat pal voor d huidig locati staat. Aan d god brikbaarhid vrandrt dus nits: d ligt op loopafstand van ht station. In maart nmn w dfinitif afschid van onz naam Hilfrtshm-Batrix. Dat wordt nu kort n krachtig: Hilfrts- hm Collg, vrtlt Slob. All lrlingn di mt n vmbo-advis van d basis komn, mt of zondr lrwgondrstuning, kunnn bij ons trcht. W bidn god ondrwijs in n modrn omgving, waar onz lrlingn zich fijn voln. Aandacht n uitdaging Wij bidn vir vmbo-nivaus aan, zgt Slob. mdat w mt klin klassn wrkn, kunnn w lrlingn d aandacht gvn di z nodig hbbn n dagn w hn ook cht uit. Als w zin dat n lrling d prstatis n motivati hft voor n hogr nivau, dan kan dat. Naast algmn vakkn als Ndrlands, Engls, wiskund n rknn, hbbn w d lrgbidn mns n maatschappij, mns n gzondhid n mns n tchnik. Vakkn binnn één lrgbid wordn door één docnt ggvn. Dat gft rust. J kunt mr dan j dnkt! VMB mt 420 lrlingn Prsoonlijk aandacht voor idr lrling ndrstuning di bij j past Plk om j talntn t ontdkkn Topsport talnt ok voor lrwgondrstunnd ondrwijs En niuw igntijds gbouw Hilfrtshm, gwoon bijzondr! Voorlichtingsavond oudrs/vrzorgrs 27 januari, uur: Livn d Kylaan 58, Hilvrsum pn dag 6 fbruari, uur: Livn d Kylaan 58, Hilvrsum Voorlichtingsavond Topsporttalnt 28 januari, 20.00: Bisonlaan 1, Hilvrsum Mr informati: ntdkkn waar j god in bnt Hilfrtshm Collg wil d lrlingn écht knnn n zo ondrwijs op maat gvn. Daar spln d mntorn n blangrijk rol in. Slob: D lrlingn zin hun mntor minstns twmaal pr wk. Zo wnnn z snl n gaan z ontdkkn waar z god in zijn. W bidn daarvoor in d rst lrjarn n gvarird kuzprogramma. Z volgn dit tw jaar lang n kunnn cht uitblinkn. Z lrn hir mt warmt n aandacht n dat wrpt zijn vruchtn af. p wonsdag 27 januari is r n informatiavond voor oudrs (20.00 uur). p zatrdag 6 fbruari is r n opn dag ( uur). Mr informati op of download onz app. Study- huiswrkbgliding is pr 1 sptmbr gvstigd aan d Niuwstraat 1 in Baarn! Study- huiswrkbgliding staat voor prsoonlijk lrn in n huislijk n ontspannn omgving. Mt n nthousiast n profssionl tam van mdwrkrs wordn middlbar scholirn (klas 1 t/m 3) bglid in ht ffctif lrn studrn n makn van huiswrk. D bgliding vindt plaats in klin gropn n r zijn vrschillnd ruimts bschikbaar zodat r in rust gwrkt n ovrhoord kan wordn. Uitraard staat n valt ht makn van huiswrk mt n god planning. Uit d praktijk blijkt dat juist di plan- ning voor vl jong mnsn ht grot struiklblok is. Daarom maakt Study gbruik van n prachtig digitaal plansystm in combinati mt spcial plan-agnda s. Hirm wordn takn voor lrlingn zr ovrzichtlijk n lrn zij in d loop van tijd hun huiswrk problmloos zlfstandig in t plannn. p di manir wordt n blangrijk n strk basis glgd voor d vrdr middlbar tijd. D rvaring lrt dat kindrn di zlfstandig kunnn plannn, mt mr motivati aan d slag gaan. En gmotivrd wrkhouding hft altijd n positiv uitwrking op d rsultatn! Daarnaast hft Study- huiswrkbgliding n schrp oog voor individul lrstratgiën. Ht is huiswrk bglidn op maat! Bij Study- kunnn lrlingn ook trcht voor individul huiswrkbgliding n voor bijlssn Engls, natuurkund, schikund n wiskund. pningstijdn Study-: maandag t/m dondrdag: uur. zondag: uur. Pr 1 fbruari 2016 zijn nog nkl plaatsn bschikbaar. Maak grust n afspraak voor n knnismakingsgsprk! Contact: Maud Godhart, (mob) , (-mail) (wbsit)

3 ndrwijs spcial 15 Collg D Brink Collg D Brink Collg D Brink is n rgional scholngmnschap voor voorbridnd middlbaar bropsondrwijs (vmbo). D lrlingn komn uit ht Gooi n omstrkn. D staat in ht hart van Larn, cntraal in d rgio. Voor lrlingn uit d hl omgving is D Brink dus god brikbaar. D scholngmnschap tlt ongvr 930 lrlingn n 140 prsonlsldn. Collg D Brink wrkt binnn d Goois Scholn Fdrati samn mt D Fontin n ht Goois Lycum in Bussum, ht Casparus n ht Vchtstd Collg in Wsp, Huizrmaat in Huizn, ht A. Roland Holst Collg n d Goois Praktijk in Hilvrsum. Structuur Kizn voor Collg D Brink is kizn voor n gstructurrd, vilig n kansrijk lromgving. Wij latn d lrlingn ontdkkn waar z god in zijn i.p.v. t bnadrukkn wat z mindr god kunnn. Tvns vindn wij dat d lrling ht bst lrt door t don. Dit btknt ondr andr dat lrlingn al vanaf lrjaar 1 d moglijkhid hbbn om via d bropsdominn Tchnik, Mdia n Mns & Dinstvrlnn n praktisch programma t volgn. p onz wbsit nl kunt u vl informati ovr onz vindn. Wrk makn van d tokomst bgint op Collg D Brink. Wat is ons ondrwijsaanbod? Collg D Brink hft n brd aanbod van bropsoplidingn op all vmbo-nivaus. D bropsoplidingn bidn wij op dri nivaus aan: ht basis-, ht kadr- n ht mavonivau. Waar d basislrlingn mr voorbrid wordn op ht uitvornd wrk, zijn d kadr- n mavolrlingn vaak ook d tokomstig lidinggvndn. Ht brdst aanbod in d rgio! Maatwrk: Ht is moglijk dat lrlingn, di bijvoorbld n basisbropsgricht lrwg volgn, één of mrdr vakkn op n hogr (kadr) nivau don. riëntati: In lrjaar 1 n 2 bridn d lrlingn zich voor op d vrschillnd bropsoplidingn d.m.v. oriëntrnd praktijklssn. Dri dominn: Tchnik: Bouwn, wonn n intriur (BWI) Producrn, installrn n nrgi (PIE) Mobilitit n transport (MT) Mdia: - Mdia, vormgving n ICT (MVI) Mns & Dinstvrlnn: - Zorg & wlzijn (ZW) - Economi n ondrnmn (E) - Horca, bakkrij n rcrati (HBR) Nivaus: In lrjaar 1 formrn w jaarlijks onz klassn rkning houdnd mt d nivaus van d lrlingn. Zo hbbn w klassn van ht basisbropsgricht nivau n gropn waarbij lrlingn mt n lwoo-indicati in apart klassn bij lkaar zijn gzt. Tvns zijn r klassn op kadrbropsgricht nivau n op mavonivau. Laatbloirs kunnn zich bij ons ontwikkln! Mavonivau: Vanaf lrjaar 1 kunnn lrlingn ht mavonivau volgn. Via n intnsiv bgliding brngn w d laatbloirs in één of tw jaar op ht vrist mavonivau. Ht mrndl van d lrlingn gaat naar n vrvolgopliding in ht mbo n stroomt door naar ht hbo. Maar ook kunnn lrlingn doorstromn naar ht havo. Juist omdat ht mrndl van onz lrlingn doorstroomt naar ht mbo, krijgn d lrlingn in d bovnbouw van d mavo naast d thorivakkn n bropsgricht vak. nz mavolrlingn hbbn hirm n voorsprong t.o.v. d lrlingn van andr scholn di gn bropsgricht vak in hun programma hbbn. Daarm is Collg d Brink mt zijn mavorout unik in d rgio. Lrn door don! Voor uitgbrid informati ovr d vrwijzn w naar onz wbsit Collg D Brink Krklaan 6 Postbus AD Larn T F E W Ho bidn w ons ondrwijs aan? Uit ondrzok blijkt dat jongrn tgnwoordig andrs lrn dan jongrn van ongvr vijfntwintig jaar gldn. Dit hft consquntis voor d lromgving; r is mr voor nodig om lrlingn t boin n tot lrn uit t dagn. W bnadrn in ht lrn mr d wrklijkhid, vandaar ht lrn door don in simulatis n buitn d door praktijkstags n xcursis. p Collg D Brink lr j n vak. Door via onz lssn vl praktijk t gvn, bidn w voor onz lrlingn aantrkklijk, uitdagnd n btknisvol ondrwijs. W bnadrukkn vooral wat lrlingn wl kunnn! Dit btknt: d lrlingn latn ontdkkn waar z god in zijn, i.p.v. t bnadrukkn wat z mindr god kunnn, hun zlfvrtrouwn nmt hirdoor to lrlingn uitdagn om actif n zlfstandig t lrn maatwrk lvrn door rkning t houdn mt vrschilln Ho zit dat r dan concrt in d daglijks praktijk uit? In lrjaar 1 n 2: Praktijklssn waarin d lrlingn zich oriëntrn op d bropsoplidingn. Lssn op n lrplin, waar d lrlingn zlfstandig n samnwrknd lrn Lssn in zang, dans, drama n musical (profil kunst, cultuur n mdia) Projctn (vakovrstijgnd) W wrkn mt studiplannrs, waarbij d lrlingn zlf n planning makn voor hun wrk W probrn ht bst uit d lrlingn t haln! In lrjaar 3 n 4: Samnhang tussn d thortisch vakkn n d bropsgricht vakkn Door wrkplksimulati bootsn w d wrklijkhid na. Mooi voorbldn hirvan zijn ons rs- taurant stra n d inzt van onz lrlingn in ht Hart van Larn In all afdlingn n lrwgn lopn onz bovnbouwlrlingn minstns tw kr tw wkn stag in divrs instllingn n bdrijvn. En aansprknd voorbld hirvan is ht projct van vmbo- n mbo-lrlingn uit d rgio, di samn n bstaand huis rnovrn Ht gaat om n startkwalificati! Vakrouts Als nig in d rgio bidt Collg D Brink al vanaf ht rst lrjaar praktijklssn aan. D vakrouts knnn dri dominn: Tchnik, Mdia n Mns & Dinstvrlnn (zorg, horca, conomi). In d vakrouts wrkn wij nauw samn mt ht mbo n ht bdrijfslvn. W lidn hirm op voor n vmbo- én mbo-diploma op nivau tw of dri. Vanaf ht rst lrjaar krijgt d lrlingn n praktisch oriëntrnd programma dat in d praktijklokaln vorm krijgt. Bdrijfsbzokn n gastlssn door vrtgnwoordigrs van ht bdrijfslvn vulln dit aan. Dit maatwrk sluit prima aan bij d praktisch lrstijl van n dl van onz lrlingn. W wrkn nauw samn mt vrvolgscholn n bdrijfslvn! Aantrkklijk ondrwijs Collg D Brink staat middn in d samnlving. Door d aanpak van niuw ondrwijsontwikklingn komn w uitstknd tgmot aan d lrwnsn van d huidig lrlingn. ok door wrkwkn in ht brugjaar n in ht drd lrjaar n survivalkamp in d Ardnnn, door onz talntnjachtn, xcursis, muzik- n tonlavondn, poldrdagn n sportdagn makn wij ht ondrwijs nog aantrkklijkr. Buitns lrn is n blangrijk aanvulling! Kn j CLLEGE DE BRINK?? Zorgstructuur En brd tam van xprts bidt n optimal bgliding voor lk lrling. ns zorgtam is n tam van dskundign binnn d, bstaand uit n jugdarts, n maatschapplijk wrkr, n vrtrouwnsprsoon, n rmdial tachr, lrlingbglidrs n tw orthopdagogn. Zij gvn vorm aan d zorgstructuur n staan garant voor d kwalitit. Er hrst n vilig lf- n lrklimaat! p Collg D Brink staat d lrling cntraal. Dit uit zich in n strk lrlinggricht bgliding, waarbij d lrling zich vilig n prttig volt. Ht gbouw is opn n transparant. Mntorn n tamlidrs hbbn oog voor d kwtsbaarhid van sommig lrlingn. Lrlingn ondrling modign w aan om lkaar t hlpn n stunn. Spcial functionarissn voor ord n vilighid dragn bij aan n rustig n vilig lf- n lrklimaat in d. Krklaan 6, Larn Collg D Brink staat in Larn n is n voor VMB. Als lrling van grop acht wt j vaak nog nit wlk richting j op wilt. Juist daarom is Collg D Brink d idal. J kunt uit hl vl richtingn kizn n j krijgt ls in n prachtig gbouw mt vl modrn apparatuur. ns ondrwijsaanbod: - Gymnasium, Vwo, Havo n Mavo - Sportklassn - Cambridg Engls - Engls XL Buitngwoon Ht Niuw Emland bruist van activititn: - Spaans - Kokn - En wbsit bouwn - Zlfvrddiging - Dbatclub - Kangorowdstrijd n lympiads - Tonl/musical - Brugklasmusical - Gluid n tchnik - Concrtn - Excursis - Run for Lif - Sporttornooin - Daan Fok, onz zilclub Daam Fockmalaan KG Amrsfoort Tl.: Inloopavond: vrijdag 22 januari uur n uur Inloopochtnd: zatrdag 23 januari uur Voor lrlingn én oudrs Rondlidingn/opn lsjs: Wonsdag 10 n 17 fbruari uur Aanmldn via Collg D Brink bidt Vakrouts op all nivaus (basis, kadr, mavo) in dri bropsdominn: TECHNIEK BUWEN, WNEN EN INTERIEUR PRDUCEREN, INSTALLEREN EN ENERGIE MBILITEIT EN TRANSPRT MEDIA MEDIA, VRMGEVING EN ICT MENS EN DIENSTVERLENEN ECNMIE EN NDERNEMEN HRECA, BAKKERIJ EN RECREATIE ZRG EN WELZIJN BEZEK DE PEN DAG WENSDAG 20 JANUARI 2016 VAN TT UUR Voor inlichtingn, bl tl.: f kijk op onz wbsit:

4 nd r wi js s pc ia l 16 DE VMB-SCHL MET AMBITIE IN HILVERSUM Vrtrouwn op d Groot Goylant bidt ondrwijs waarin ict, Engls n ondrnmrschap n blangrijk rol spln. Zo wordn lrlingn voorbrid op d tokomst. p Groot Goylant bidn wij in n klinschalig n ovrzichtlijk lromgving d lrling vl moglijkhdn om zich maximaal t ontwikkln wat btrft capacititn, vaardighdn n intrsss. DE HETERGENE NDERBUW (LEERJAAR 1 EN 2) Vanuit d basis krijgn wij lrlingn mt n vmbo-advis*. Zij komn in n htrogn ondrbouw. In d rst tw lrjarn wordn d lrlingn nog nit op n nivau gplaatst. Ht programma is n combinati van praktisch n thortisch ondrdln n r wordt vl gbruik gmaakt van digital moglijkhdn. In d ondrbouw wordt duidlijk ho d lrling zich ontwikklt n wlk lrwg (nivau) daar ht bst bij aansluit. D lrling kist n opliding spllingscontrol, of toch op jzlf? n wordt pas in lrjaar 3 op ht nivau gplaatst waarin xamn wordt gdaan. * Groot Goylant hft géén lwoo (lrwgondrstunnd ondrwijs). DE BVENBUW (LEERJAAR 3 EN 4) Naast d mavo hft Groot Goylant pr augustus 2016 d volgnd oplidingn in d bovnbouw: Businss & Dsign (conomi), Lifstyl & Community (dinstvrlning) Information Tchnology (ict) Mdia. MEDIASCHL In augustus 2014 is d Mdia gstart. Dit is n bropsgricht opliding voor lrjaar 3 n 4 van ht vmbo. p n apart locati zijn lrlingn bzig mt mdia, vormgving n ict. TWEETALIG/INTERNATINAAL NDERWIJS (Tip: kritisch lzn loont!) Groot Goylant hft n twtalig/intrnational opliding voor all lrwgn (dus ook mavo) n oplidingn. Lrlingn van n gwon basis di graag god Engls willn lrn, kunnn zich aanmldn voor dz twtalig/ intrnational klas. Trwijl zij mt allrli vakkn bzig zijn, lrn zij op n hl natuurlijk manir Engls. Nit alln Ndrlands lrlingn, maar ook kindrn van Englstalig oudrs of lrlingn uit ht intrnational ondrwijs zijn wlkom in dz opliding. ICT-PLEIDING ALS DRLPENDE LEERLIJN VMB-MB D lrlingn kunnn in lrjaar 3 startn mt n ict-opliding. Na hun vmbo-diploma kunnn zij vrdr mt n mboopliding op onz ICT Campus. Via n doorlopnd lrlijn (mt tijdwinst!) wordn zij opglid tot mdwrkr bhr ict, ict-bhrdr of applicationtwikklaar Informati: Tl: Volg ons Ht Baarnsch Lycum voor oudrs/vrzorgrs maandag 8 fbruari vanaf uur pgvn minilsjs, scan dz QR-cod: GRT GYLANT VMB mt ambiti! Voor lrlingn di willn lrn n willn don. pn Dag voor lrlingn n oudrs zatrdag 16 januari uur Informatiavond voor lrlingn n oudrs dinsdag 2 fbruari 2016 aanvang uur Groot Goylant - Klin - ICT - Twtalig/intrnational vmbo-afdling - God bgliding Moglijkhdn Bovnbouw - Mavo - Businss & Dsign (conomi) - Lifstyl & Community (dinstvrlning) - Information Tchnology (ict) - Mdia Groot Goylant Van Linschotnlaan GG Hilvrsum Tl: Wbsit: grootgoylant.nl Pr trin god t brikn tot Hilvrsum Sportpark (5 min. loopafstand) Pr bus n god vrbinding Ht Baarnsch Lycum: d mt Lf! klassik n modrn Ht Baarnsch Lycum is n klassik mt n zr modrn snit. D hft n bijna 100-jarig histori. In d aula zi j d namn van all gslaagdn sinds 1924 op d ruitn ggravrd. Joris is dit jaar bgonnn op d middlbar. Eén van zijn rst opdrachtn is ht makn van n kort vrslagj ovr zijn hobby s. En ntjs gprint tkst vind zijn wg naar mijn burau. En luk stukj om t lzn, maar hoofdlttrs ontbrkn, woordn zijn vrkrd gspld n zinnn lopn nit. Ik vraag Joris ht stuk voor t lzn. Al lznd bgint hij in t zin dat zijn stuk tkst vl foutn bvat. Vrbaast zgt hij: Huh, maar d computr rknd alls god D autocorrcti als mstr? D simpl logica van n brugklassr. Ik krijg r n glimlach van op mijn gzicht, maar ht gft m ook n bzorgd gvol. Lrlingn wrkn vaak livr op d computr dan op papir. Dit is bgrijplijk n ook van dz tijd. Typn gaat snllr dan schrijvn n ht is wl zo handig dat Word spllingcontrols uitvort. Maar dnkt n lrling zlf dan nog god na ovr wat hij schrijft, lrt hij zichzlf wl kritisch controlrn? Uit ondrzok blijkt dat lrlingn slchtr prstrn wannr r vl gbruik wordt gmaakt van computrs op. En ondrzok ondr studntn laat dat god zin. In ht ondrzok krgn studntn vido s van TED Talks n andr collgs t zin. D hlft krg r n laptop bij, d andr hlft pn n papir. p d fitnvragn scoordn bid gropn ongvr vn god, maar vooral op dnkvragn scoordn d laptopstudntn significant slchtr. Door d Sport n bwgn, Intrnationalisring, Scinc n ThArtXprinc. glijkwaardighid n divrsitit Ht Baarnsch Lycum glooft in glijkwaardighid D klinschalighid van d mt van all lrlingn, maar rrond 1000 lrlingn voor havo, ath- knt tvns hun grot ondrnum n gymnasium wordt als prt- ling divrsitit. nz tig rvarn: ht gaat om knnn n gaat nit alln uit van ht gknd wordn. Ht gft n vilig, cognitiv nivau maar ook vrtrouwd gvol aan d lrling, di van d typologi van lrlingn. m d vrschilln zich hir thuis volt. tussn lrlingn rcht t Ht Baarnsch Lycum gaat uit van don, start d lrling in n dri krnwaardn: ondrnmrschap, klas voor havo, athnum of gymnasium. maatwrk n vrbondnhid D havo ondrschidt zich mt durf n ondrnmrschap. In havo 4 bloit bijvoorbld d businssklas. Er staat n krachtig gymnasium, waarin lrlingn Ht Baarnsch Lycum hcht aan n knnis makn mt d basis god cognitif nivau maar invstrt van onz cultuur, mt Bilvnzr in ht ontwikkln van j dung in d brdst zin van prsoonlijkhid. Idr lrling bouwt ht woord; n waarin ook d gdurnd zijn loopbaan aan bollbozn god uitgdaagd n Curriculum Vita. Daarm is d wordn. Ht athnum bidt lrling xtra god op ht vrvolgon- d knnisgricht lrling n stvig basis door ondr andrwijs voorbrid. dr structurl ondrzoksvaardighdn aan t bidn. sprpuntn nz staat voor gdgn ondrwijs mt n afwissling tussn god Daarnaast knt onz structuur n vl ruimt voor kuzs. n uitstknd zorgstrucd bidt naast ht standaard- tuur waardoor vl lrlinprogramma n zr brd xtra pro- gn di wat xtra ondrstugrammring voor lrlingn mt n ning nodig hbbn, bij ons brd blangstlling of lrlingn di naar gaan. Informati: xtra uitdaging nodig hbbn. Daar- bij gaat HBL uit van vir sprpuntn: Tl: ondrwijs Voor ons ondrwijs is d intracti tussn lrling n docnt lidnd, gbasrd op d lijfspruk Van profssor Luc Stvns: gn prstati zondr rlati. vrtraging van ht schrijvn mot j parafrasrn n samnvattn, waardoor j mr grip hbt op d inhoud. Computrgbruik hft dus nit altijd n positif ffct. D gmakzucht di kan optrdn, splt ook n rol. m god wrk af t lvrn is ht blangrijk om j ign wrk kritisch t kunnn boordln. Dit is n lastig, maar blangrijk vaardighid waar w bij Fids vl aandacht aan bstdn. Als n lrling zlf zijn foutn ontdkt, lrt hij daar mr van. Ht vrklint d kans dat hij dz foutn nogmaals zal makn. Daarbij kan d lrling op totsn slordighidsfoutjs opsporn n vrbtrn. Dit lidt tot n btr cijfr, maar ook tot mr zlfvrtrouwn; ik kan ht zlf!. Joris hft d rst stappn gmaakt in zijn lrprocs. Hij lrt rst zlf god na t dnkn voor hij its opschrijft n achtraf god t kijkn of r gn foutjs in zittn. D vraag aan u is of u d splfoutjs in d rst alina hft gzin. Zo ja? Gflicitrd! Er is niks mis mt uw taalvaardighid én u bnt n kritisch lzr! Bibi n Willmijn van Fids Studibgliding schrijvn mt nig rglmaat n column ovr lrn n ondrwijs. Wat mot n lrling ignlijk lrn n kunnn, om god voorbrid t zijn op onz snl vrandrnd, dynamisch samnlving? Fids hlpt lrlingn bij hun loopbaan n prsoonlijk ontwikkling. Ht ontdkkn van talntn n ht bnuttn van lrpotnti staan cntraal.

5 nd r wi js s pc ia l pn Huis ostwnd Collg 28 januari Dondrdagavond 28 januari is ht opn huis voor lrlingn n oudr(s)/vrzorgr(s) van grop 8- lrlingn op ht ostwnd Collg in Bunschotn - Spaknburg. Ht ostwnd is n ovrzichtlijk, gzllig waar vl prsoonlijk aandacht is voor jou als lrling. Ht ostwnd Collg staat voor ondrnmnd ondrwijs voor lrlingn op vmbo basis, kadr, mavo, havo n vwo nivau. ndrnmnd lrn voor idrn ndrnmnd ondrwijs btknt nit dat lk lrling ondrnmnd ambitis mot hbbn. Ht gaat cht om d ondrnmnd vaardighdn di onz lrlingn al dond lrn, zoals samnwrkn, zlfstandig wrkn n initiatif tonn; rgns op af durvn stappn. Dat is voor lk lrling van blang, want di vaardighdn hb j nit alln in d zaknwrld nodig. ndrnmnd lrn btknt ht aanlrn van kwalititn di j cht vrdr hlpn in j vrvolgstudi n vrdr loopbaan, zgt locatidirctur Hrman Kraak. D ondrnmnd wordt ook zichtbaar door ht Intrnational Businss Collg voor havistn, Lr Wrk Tijd voor idrn, waarin lrlingn samnwrkn aan allrli projctn n d ondrnmnd stag. vr dz n andr ondrwrpn zoals ht zorgblid op, d x- tra s als Sport - n Economi Plus kun j uitgbrid informati krijgn tijdns ht opn huis. Sfr provn Ht pn Huis is ook bdold om sfr t provn. Ht ostwnd is n ovrzichtlijk n prsoonlijk waar j als lrling snl d wg wt n waar j gknd wordt. Naast ht ggvn ondrwijs is n god sfr ook blangrijk bij d kuz voor n, aldus Hrman Kraak. pn Huis voor grop 8-lrlingn n oudrs/vrzorgrs: dondrdag 28 januari uur uur. ostwnd Collg, Plcht 1, Bunschotn. t h k ntd d n w t s o ingn Van 19:00 t/m uur PEN HUIS Dondrdag 28 januari 2016 Kom jij ook naar ht pn Huis van ht ostwnd? Jij n j oudr(s) zijn van hart wlkom! Wij vrtlln j graag mr ovr d moglijkhdn op. INLPSPREEKUUR dinsdag 16 fbruari 2016 Van 19:00t/m 20:00 uur Uitraard staan w opn voor al vragn. En j kunt ook mdon aan d pn Huis wdstrijd! Tot zins op ht ostwnd Collg! voor ondr nmnd tal nt Hairstyling M 20 jaar in d Laanstraat Plcht 1 wordn. Dz lijn bschrmt bovndin mrdr dagn tgn d schadlijk hitt van d föhn n d stijltang n is bovndin god voor ht miliu. Hairstyling M wil all klantn hartlijk bdankn via dz wg, zij hbbn raan bijgdragn dat d kapsalon dit mooi twintigjarig jubilum kan virn. Daarom zijn r van 19 tot 24 januari spcial actis. Hrn kunnn zich d hl wk latn knippn voor 20,00, d dams wordn gratis gstyld na n knipbhandling n natuurlijk kunt u luk attntis vrwachtn gdurnd dz priod. Kapsalon Hairstyling M is inmiddls alwr 20 jaar gvstigd in d Laanstraat. D kapsalon straalt gzllighid uit n dams, hrn n kindrn zijn van hart wlkom. d plantnxtractn in vrwrkt, dnk bijvoorbld aan cacaobonn, iknschors n ht sap van d sdoorn. Ht voordl van dz productn is dat z nit agrssif zijn, maar juist zacht n vrzorgnd voor haar n hoofdhuid. ok is r n spcial kratinlijn, dz is haarhrstllnd, gft opniuw glans n maakt zacht doordat d natuurlijk kratin-iwittn grconstrurd Mirjam, Bianca n Myrth staan graag voor u klaar voor advis of n mooi knip- of klurbhandling. U kunt r trcht zondr afspraak dus kom langs of bl vn. Haarstyling M, Laanstraat 122, Baarn. Tl: pnhuis voor D praktijk voor Haptonomi w stap. Na n priod van bouwn is d niuw praktijkruimt klaar. D ruimt is licht, d sfr is god, rustig n warm. Ht is n fijn plk om t zijn. mdat wij ht hl rg luk vindn dat w n niuw praktijkruimt hbbn n stikm ook hl trots zijn, willn w dit graag mt andrn dln n houdn w n opnhuis. kom om n kijkj t komn nmn in d praktijk op Malvastraat 11 in Baarn. Voor d lifhbbrs is r om 11:30 uur n om 14:00 uur n kort workshop knnismakn mt Haptonomi. Mr informati ovr ht opnhuis n d praktijk vind j op J kunt ook blln naar Hoplijk tot d 16d. p zatrdag 16 januari bn j tussn 11:00 uur n 16:00 uur van hart wl- Warm grot, Bnina Nijhof Als rst ht laatst niuws D praktijk voor Haptonomi is vrhuisd naar n niuw locati. Eignars Bnina Nijhof is nthousiast: Na 7 jaar praktijk t hbbn ghoudn bij d FTB in d Schoolstraat haddn w d moglijkhid voor n volgnd, niu- V kansolonp n uitdag Ga v n oor xt plus ra! LW VMB, VMB BAS KA IS, HAV DER, MAV, EN VW BAARN VARIA Ht tam bstaat uit Mirjam Willmsn, Bianca van Boxtl n Myrth Kolstra. Niuw collga Myrth Kolstra hft rcntlijk ht tam complt gmaakt. Zij hft al jarn rvaring in ht vak n is voor vl Baarnaars daardoor gn onbknd. Buitn d trnds om kijkn d dams naar d wnsn van d klant n wat god past. Er wordt gwrkt mt n variëtit aan productn voor lk haarsoort. D vrfproductn zijn van Eugn Prma, n Frans product mt als basis d klur rood, dz zorgt voor mooi n natuurlijk tintn. Voor d vrzorging van ht haar wordt van htzlfd mrk d lijn Cycl Vital gbruikt, dz productn hbbn n volldig plantaardig basis. Er zijn vrschilln- 17 Als rst ht laatst niuws ostwnd Collg Mrwgn scholngrop WB T (033) Kwalitit voorop bij Tandartspraktijk Molnwg n Hmskrklaan Sinds 1 januari wrkn d Baarns tandartspraktijkn aan d Molnwg n d Hmskrklaan intnsif samn. Kwalitit n contact mt onz patiëntn staan voorop. D samnwrking is n mooi voorbld van = 3. W vulln lkaar uitstknd aan, aldus Paulin d Bor, praktijkmanagr n tandarts. All spcialismn in huis D tandartspraktijk aan d Molnwg wrd n klin dri jaar gldn ingrijpnd vrbouwd. Uitbriding n n vrdr modrnisring, mt ondr andr ruimt voor d modrnst apparatuur n n apart strilisatiruimt, warn dstijds ht uitgangspunt. ruimt ovr had n niuw mdwrkrs wild gaan aantrkkn. Ik kn dz praktijk god n wt dat zij kwalitit n vakmanschap hoog in ht vaandl hbbn. Kortom: n mooi glgnhid om ovr samnwrking t gaan pratn. W zatn al hl snl op één lijn, zkr omdat w voor wat btrft ht vak, kwalitit n omgang mt patiëntn dzlfd uitgangspuntn n idën hbbn. Duidlijkhid in kuzs p d vraag wat patiëntn daar nu van gaan mrkn stlt Paulin: W hbbn n uitrst gmotivrd tam dat graag knnis mt patiëntn n mt lkaar dlt. nz ambiti is, naast ht bidn van profssionl kwalitit n ontspannn sfr, vooral dat wij mt god vilighid, prvnti, hygiën n transparanti wrkn. Ht mot voor patiëntn duidlijkr wordn wat n tandarts voor j dot n wlk kuzmoglijkhdn r zijn. D n vulling of kroon is d andr nit. Er zijn grot vrschilln, ook in prijs. Er zal r d komnd jarn vl gaan vrandrn n daar willn wij graag n positiv bijdrag aan lvrn. Paulin d Bor: W zijn continu bzig mt ht vrbrdn van onz activititn om zo all spcialismn van ht vak in ign huis t kunnn aanbidn. Patiëntn vindn dat ook prttig, want w vrwijzn rlatif winig door naar spcialistn. D bhandling vindt zovl moglijk plaats in d vrtrouwd omgving, onz ign praktijk. Kwalitit n vakmanschap Al rlatif kort na d vrbouwing wrd duidlijk dat Praktijk Molnwg alwr uit haar jasj aan ht groin was. Vrdr uitbridn op dz locati is nit moglijk. Paulin d Bor: Bij toval hoord ik dat d praktijk op d Hmskrklaan Ht tam van Praktijk Molnwg n Praktijk Hmskrklaan hft r zin in!

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Woord vooraf: Welkom 3

Woord vooraf: Welkom 3 Inhoudsopgav Woord vooraf: Wlkom 3 1 Onz school: Talita Komi 4 1.1 Voor wi 4 1.2 D naam van d school 4 1.3 Brd school Talita Komi 4 1.4 Ondrwijsgrop Punt Spciaal 4 2 Onz manir van wrkn 5 2.1 VSO algmn

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden... SJSJ 5 1 0 2 2 1 20 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat.... 6 Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat... 10 Visi... 10 Ambitis... 11 Van stratgi naar acti... 14 D lidnd princips...

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke Stdlijk Acadmi voor Muzik, Woord n Dans Ptr Bnoit Harlbk Scrtariaat : Tokomststraat 29-8530 Harlbk - Dirctur: Ing Krkhov Tl.: 056/ 694 570-056/714 810 - Email : samwdharlbk@skynt.b Basisschool Bavikhovdorp

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

VERNIEUWD 1STEJAAR A-STROOM INGENIEURSKLAS - TECHNOKLAS

VERNIEUWD 1STEJAAR A-STROOM INGENIEURSKLAS - TECHNOKLAS T ME T LEN TA H ISC HN TEC VERNIEUWD STEJAAR ASTROOM INGENIEURSKLAS TECHNOKLAS D bidt 5 STEMrichtingn aan: op TSOnivau n op BSOnivau. STEM staat voor n bundlt n waair aan tchnologisch n xact wtnschappn.

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2015 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 3 KB oktobr 2015 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2015 3 vmbo KB Biologi priod tots lrststofomschrijving ind-trmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) gwicht

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

plus Werken Erg leerzaam! Barcelona, Spanje! (Stageprogramma) in Spanje en Latijns-Amerika

plus Werken Erg leerzaam! Barcelona, Spanje! (Stageprogramma) in Spanje en Latijns-Amerika Spaans lrn uit ico! n t Gr o to, Mx rk) ajua ligrsw n a u G rijwil (V Erg lrzaam! Barclona, Spanj! (Stagprogramma) Gwldig! panj! ol, S S l d a t s o C ramma) g o r p k r w (Btaald plus Wrkn in Spanj n

Nadere informatie

Publieksrapportage van het onderzoek

Publieksrapportage van het onderzoek Publiksrapportag van ht ondrzok Paul Sikkma Kindrn n jongrn Positiv kracht Copyright Amstrdam, maart 2012 Qrius n Paul Sikkma, op all ggvns van n tkstn ovr Jongrn 2011, alsmd op all ovrig ondrdln van dz

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie