Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie"

Transcriptie

1 notulen Deelraad Barendrecht Aanwezig :, Jaap Hoogerwaard (voorzitter), Marja Wansink, Rob Glandorf, Erik Both (personeelsgeleding); Gert-Jan van den Berg (oudergeleding); Jet Gerritse, Barbara Verbeek (leerlinggeleding). Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic Nr. Onderwerp Actie 1. Welkom door dhr. Hoogerwaard om Notulen Opmerkingen naar aanleiding van de notulen van : n.a.v. punt 2: Dhr. Timmers geeft aan dat er overleg is geweest met de unit-directeuren. De centrale vraag is: Hoe de cao in goede banen te leiden. Uitkomst is dat er voorlopig geen regels worden ingesteld. Het wordt per situatie bekeken. Concreet: per aanvraag zal het DMT al dan niet verlof toekennen. In het komende infobulletin voor docenten zal hier aandacht aan besteed worden. n.a.v. punt 3.2: De inspectie zal binnenkort plaatsvinden. Het DMT heeft een inventarisatie gemaakt van alle acties die genomen zijn ter verbetering van onze school. Deze worden aan de inspecteur gepresenteerd tijdens de inspectie. n.a.v. punt 5: Mevr. Wansink zou graag een overzicht krijgen van de klasgrootte per niveau. Mevr. Besseling geeft aan deze op te sturen. Klasgroottes zijn beschikbaar. Clustergroottes nog niet. n.a.v. punt 7: Dhr. Timmers geeft aan dat de opmerkingen vanuit de DMR zijn gecommuniceerd naar Mevr. De Ruiter. Zij gaat dit met de betrokkenen bespreken. Daarnaast is er voor de ouders van deze leerlingen een extra ouderavond ingepland. Dhr. Glandorf spreekt zijn zorg uit over het traject voor de leerlingen. Vooral die die te maken krijgen met eerst opstromen om vervolgens toch af te stromen. 3. Mededelingen door de voorzitter: Qua bijscholingscursus is er gekozen voor een cursus op maat binnen school. Basiscursus en communicatie zijn zaken die voorbij komen. Mededelingen schoolleiding:

2 Vanmiddag is er een ontmoeting geweest tussen directie / docenten van 3primair en de teamleiders Hoogervorst en de Ruiter. Deze ontmoeting stond in het teken van de PR rondom het technasium. Daarnaast is er veel nieuw PR materiaal. Dit zal de komende tijd worden ingezet. 4. Jaarplan is het jaarplan als concept versie ingeleverd. De komende week wordt dit concept besproken binnen het DMT. Dhr. van den Berg mist de terugkoppeling van: wat is er van alle plannen terechtgekomen?. Dhr. Timmers geeft aan dat dit in het jaarverslag staat. Dit jaarverslag wordt nooit besproken in de DMR. Dit komt in de periode april/mei. Het jaarverslag moet ingeleverd worden bij het bestuur. Eén van de grote aanpassingen: bij alle doelstellingen staan de portefeuillehouders. Het is een omvangrijke lijst. Aan het einde van de lijst staan veel verwijzingen naar eerdere punten. Het jaarplan wordt besproken. Bij punt 2.16: Dhr. Hoogerwaard: Het doel en het nut van RTTI is duidelijk, maar let op de werkdruk. Een toets invoeren kost al snel een uur tijd. Mevr. Wansink geeft ook aan dat de onlineversie veel tijd kost. Dhr. Timmers geeft aan dat er in de sectieleiders vergadering geen vastgesteld aantal toetsen is afgesproken. Secties zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Dhr. Glandorf geeft aan dat RTTI het begin is van differentiëren. De werkdruk komt ook voort uit het maken van aanpassingen in de lessen. Dhr. Timmers: Secties moeten zelf goed kijken naar wat haalbaar is. Punt 3.1: Er wordt gevraagd naar verduidelijking van punt Dhr. Timmers geeft uitleg. Het gaat om 2 pilot klassen. Hierbij wordt uitgegaan van digitale ondersteuning en geen boeken achter glas. De schoolleiding wil duidelijk aangeven dat we geen IPad school worden. Daarnaast wordt aangegeven dat de ICT momenteel rampzalig functioneert. DTM heeft bij het bestuur aangegeven dat dit onacceptabel is. Vanuit ICT-OZHW komt elke twee weken met info naar de unit-directeuren. Er is gevraagd bij het bestuur naar oplossingen voor de lange termijn. Punt 4.2 Dhr. Hoogerwaard vraagt zich af in hoeverre een infobulletin meewerkt aan medewerkerstevredenheid. Mevr. Besseling geeft aan dat het zien van en informeren over zaken hieraan bijdraagt. Dhr. Glandorf vraagt wanneer er weer een tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers wordt gehouden. Mevr. Besseling geeft aan dat dit om de twee jaar gebeurt. Het zal in februari plaatsvinden. Punt 4.5

3 Dhr. Hoogerwaard vraagt zich af waarom er niet voor leerjaarcoördinatoren is gekozen voor elk leerjaar en waarom de taken van de coördinatoren per afdeling niet gelijk zijn. Dhr. Timmers geeft aan dat er bij de teamleiders is geïnformeerd of hier behoefte aan was. Niet elke teamleider had hier behoefte aan. De teamleiders hebben de taken voor de coördinatoren zelf aangepast naar de behoefte van wat er nodig was. Dhr. Glandorf vraagt of door het ontbreken van uniformiteit alles wel duidelijk is voor ouders. Is daar over nagedacht? Dhr. Timmers: Ja, hier is over nagedacht. De coördinatoren leveren maatwerk wat nodig is voor de eigen afdeling. Punt 4,7: November 2014 moet veranderd worden in november Punt 7.6: Mevr. Besseling: Normaal vindt er jaarlijks een tevredenheidsonderzoek plaats onder ouders van de derde klas. Door drukte is er een jaartje overgeslagen. Dhr. Hoogerwaard sluit dit punt af met het verzoek of het jaarverslag en volgend jaar bij geleverd kan worden. Met daarbij ook een overzicht van de eventuele wijzigingen. 5. Evaluatie Eindexamenresultaten Mevr. Besseling geeft uitleg hierover. Dhr. Glandorf vraagt wat er gebeurt als secties een trend in het rood laten zien. Dhr. Timmers: De drie teamleiders hebben gesproken met alle sectieleiders. Er wordt om acties gevraagd om de resultaten te verbeteren. Dit is een verandering met het verleden. Mevr. Besseling vult aan dat vorig jaar ook al gesprekken zijn geweest. De gesprekken zijn meer sturend geworden. 6. Passend onderwijs Het document wordt besproken. Dhr. Both geeft aan dat de uitvoering zeer kort dag was. Mentor moesten binnen een paar dagen het formulier invullen. Dhr. Timmers: Klopt. Ik ga er vanuit dat dit volgend jaar verbeterd wordt. 7. Technasium Dhr. Timmers geeft uitleg over de stand van zaken. Dhr. Both vraagt wat de ambitie is qua leerlingenaantallen. Dhr. Timmers: We zijn nog zoekende. Dhr. Glandorf vraagt of er door profilering nog wat gewonnen kan worden. Dhr. Timmers: Ja, Daarom hebben we ook mensen uit het Po uitgenodigd.

4 Mevr. Gerritse vraagt of leerlingen het vak O&O ook kunnen kiezen wanneer ze in de onderbouw geen technasium gevolgd hebben. Het antwoord hierop is bevestigend. Dhr. Both merkt op dat het verval van leerlingen afneemt. Dat is een positieve ontwikkeling. Dhr. Timmers geeft hiervoor al reden dat de docenten beter zijn ingewerkt en dat leerlingen nu ook een intake gesprek krijgen. Dhr. Van den Berg merkt op dat er afgesproken was om de financiën van het technasium op de lange termijn in de gaten te houden. Wat is het effect op andere secties? Dhr. Hoogerwaard merkt op dat O&O een gewoon vak is in de bovenbouw. De conclusie is dat de gelden nagenoeg niet inzichtelijk zijn te maken voor financiën. 8. Rondvraag Mevr. Gerritse vraagt waarom de toetsweek van donderdag tot woensdag was. Mevr. Besseling geeft aan dat docenten door het volle programma meer tijd gevraagd hadden om de lesstof te behandelen. Mevr. Gerritse geeft aan dat dit als prettig werd ervaren en geeft aan dat de toetsweek vaker van donderdag tot woensdag gehouden mag worden. Mevrouw Gerritse vraagt waarom er in de onderbouw minder Daltonuren gegeven worden. Dhr. Timmers geeft aan dat het leerrendement van de Daltonuren in de onderbouw te laag was. Leerlingen moet hiermee leren omgaan. Er is een keuze gemaakt om wat daltonuren weg te halen zodat er meer ruimte komt voor de kernvakken. Het effect van deze beslissing zal op een later moment geëvalueerd worden. Mevr. Gerritse geeft aan dat bovenbouw leerlingen tot uur niet kunnen eten en vraagt of hier nog verandering in gaat komen? Mevr. Besseling geeft aan dat het eten tijdens het derde uur, wat een gewoon lesuur is, niet wenselijk is. Het tweede uur is een daltonuur. Hierin zou aan het einde van het uur wat genuttigd kunnen worden. Mevr. Gerritse merkt op dat er tijdens het examen scheikunde en natuurkunde geen gebruik meer mag worden gemaakt van een grafische rekenmachine. De vraag is of dit nu ook tijdens VT s niet meer mag. Dhr. Timmers geeft aan hierop terug te komen. Dhr. Glandorf merkt op dat de toetsroosters erg laat waren en daarnaast ook zeer vaak nog gewijzigd werden. Mevr. Besseling geeft toe dat het rooster erg laat was. Met twee nieuwe roostermakers zijn we nog zoekende naar een goede balans. Er is een nieuw draaiboek geschreven. Dit wordt met de teamleiders besproken. Dhr. Glandorf geeft aan dat er ook naar de basisroosters gekeken moet worden. 4 lesuren in 4 verschillende lokalen kan niet de bedoeling zijn. Mevr. Besseling geeft aan dat verzoeken voor lokalen via de teamleiders binnenkomen. Er zal worden gekeken om aaneensluitende lessen zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal te plaatsen.

5 Voor semester 2 wordt er een nieuw rooster gemaakt. De clusters blijven hetzelfde. Dhr. Glandorf merkt op dat de onrust binnen de school in algemene zin minder is. Hij vindt dit een goede ontwikkeling. Dhr. Both vraagt of er al een keer gekeken is naar de mogelijkheid tot het inzetten van vrijwilligers bij de examens. Dit om te werkdruk op de docenten te verminderen. Dhr. Timmers geeft aan dat hier nog niet naar gekeken is. 9. Sluiting Om uur sluit Dhr. Hoogerwaard de vergadering.

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

SAMENVATTEND RAPPORT

SAMENVATTEND RAPPORT SAMENVATTEND RAPPORT van het Inspectieonderzoek op Zuyderzee College Lemmer afdeling vmbo (g)t Zwolle, 14 mei 2014 (4331133) 2 1. WAAROM ONTVANGT U DIT SAMENVATTENDE RAPPORT? De Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Sjoerd wil wat vragen over het mogelijk invoeren van BYOD als het gaat om digitalisering.

Sjoerd wil wat vragen over het mogelijk invoeren van BYOD als het gaat om digitalisering. Notulen 03-06-2015 Aanwezig: Zoë, Sjoerd, Fenna, Anneke, Leo, Peter, Annelies, Rinke, Anne-Jan, Gepke, Pim, André K., Sybolt en Jan Steven Afmelding: Sarah en André Vellema Afwezig: Punt 1. Opening Fenna

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 notulen infoavond ouders t Heem Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 Eerste sessie 19.00 uur 20.00 uur Tweede sessie 20.30 uur - 21.30 uur Aanwezig namens bestuur : Niek, Han, Esther, Ernest,

Nadere informatie

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014

NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER 2014 NOTULEN DOMEINRAAD DMCI VERGADERING 11 NOVEMBER Aanwezig: E.B., S.v.d.B., M.G., R.F., V.leG., D.K., J.M., M.M., J.R., P.R., R.S., M.V., L.W., M.K., G.K. Afwezig met bericht: G.D., J.P., J.B. Voorzitter:

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding Jaargang 7, nummer 1, september 2014 Weer fris en vrolijk aan de slag op Wereldschool Gemini College! Hopelijk heeft

Nadere informatie

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Maart 2010 - Juli 2010 Expertisecentrum LEEFtijd Mieke Verbaarschot, Miranda van Zijl 7 juli 2010 1 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Rijk 1.2 Uitvoering cursussen 1.3 Deelnemers

Nadere informatie

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO oktober 2010 Van de vestigingsdirecteur Geachte Ouder(s)/Verzorger(s), Het schooljaar is al weer enkele weken bezig; de herfstvakantie staat al voor de deur. Alle kennismakingsavonden zijn inmiddels achter

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Aanwezig: J.W. Adema (JA, notulist), P.J. Drent (PD), R.C. Ekhart (RE), R. Forster (RF), P. de Goede (PG), H. Hummel (HH, voorzitter), A.M.A.

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie