Evaluatie Centrum voor Jeugd en Gezin Emmen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Centrum voor Jeugd en Gezin Emmen"

Transcriptie

1 RIS.3874 Evaluatie Centrum voor Jeugd en Gezin Emmen Hoofdstuk 1: Inleiding...2 Hoofdstuk 2: De visie en missie van het CJG...3 Hoofdstuk 3: Ontwikkelingen binnen het CJG Pijler 1: dichtbij bereikbaar...3 Pijler 2: Van signaal naar zorg Pijler 3: Samenhangend pakket van zorg Pijler 4: Multidisciplinaire aanpak Pijler 5: Steun voor beroepskrachten R.P. Pel Pagina

2 Hoofdstuk 1: Inleiding Voor u ligt een notitie met daarin de huidige stand van zaken (augustus 2009) van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) Emmen. Het doel van deze notitie is om een korte en bondige stand van zaken te geven van wat er is bereikt en speelt binnen het CJG. In 2004 is in Emmen gestart met de ketensamenwerking Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het gaat om een ketensamenwerking tussen de gemeente Emmen, de GGD, Icare en Bureau Jeugdzorg en de welzijnsorganisatie Sedna. Het CJG is gestoeld op vijf pijlers. Dit zijn Dichtbij bereikbaar, Van signaal naar zorg, Samenhangend pakket van zorg, Multidisciplinaire aanpak en steun voor beroepskrachten. Eind 2007 werd er een ondernemingsplan CJG opgesteld met hierin de visie en missie van de ketenpartners ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Verder stond in dit stuk een plan van aanpak met hierin actiepunten voor de periode oktober 2007 tot en met december Inmiddels is deze periode voorbij en heeft het CJG een plek gekregen binnen de diverse structuren die gericht zijn op Jeugd en Zorg. Te denken valt aan bijvoorbeeld de aanwezigheid van het CJG op scholen. Het is daarom ook tijd om te analyseren wat het CJG heeft bereikt en waar het nu staat. Deze notitie zal op twee vragen een antwoord geven. Ten eerste wordt ingegaan op de vraag in hoeverre het CJG de speerpunten in haar ondernemingsplan heeft gerealiseerd. Vervolgens wordt de vraag beantwoordt welke ontwikkelingen er in 2009 en verder een rol (zullen gaan) spelen. In hoofdstuk 1 wordt kort op de visie en missie van het CJG ingegaan. In hoofdstuk 2 wordt vervolgens geanalyseerd in hoeverre de doelstellingen per pijler zijn gerealiseerd in de periode oktober 2007 tot en met 31 december In hetzelfde hoofdstuk wordt verder kort op de huidige ontwikkelingen (2009) per pijler binnen het CJG ingegaan. R.P. Pel Pagina

3 Hoofdstuk 2: De visie en missie van het CJG De hoofddoelstelling van het Centrum voor Jeugd en Gezin is als volgt geformuleerd: 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar samen sterk voor alle vragen en problemen bij opgroeien en opvoeden. Het CJG ondersteunt ouders én jongeren bij problemen die te maken hebben bij opgroeien en opvoeden. Om deze doelstelling te bereiken, streeft het CJG naar: Herkenbaarheid CJG; Dichtbij bereikbaar voor jongeren en opvoeders; Tijdige signalering en snelle begeleiding van jongeren met een hulpvraag; Het toepassen van effectieve methoden; Één gezin, één plan; Ondersteunen van beroepskrachten; De activiteiten en overige zaken die zijn ontwikkeld in de afgelopen jaren zijn er op gericht om de bovenstaande speerpunten te bevorderen. In de tweede paragraaf wordt hier verder op ingegaan aan de hand van de vijf pijlers van het CJG. Hoofdstuk 3: Ontwikkelingen binnen het CJG In dit hoofdstuk wordt per pijler ingegaan op de ontwikkelingen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het verhaal bij elke afzonderlijke pijler is opgedeeld in twee paragrafen. In de eerste paragraaf wordt de periode belicht, terwijl in de tweede paragraaf de actuele ontwikkelingen worden beschreven. Pijler 1: dichtbij bereikbaar Pijler 1: periode Zoals uit het overzicht blijkt, is er veel bereikt om het CJG bereikbaar voor haar klanten te maken. Er is een inloopfaciliteit waar iedereen binnen kan lopen. Er is een website voor ouders én jongeren en er is de mogelijkheid om vragen te en. Verder is het CJG uiteraard ook telefonisch 24-uur bereikbaar. Aantallen Calls en inhoudelijke onderwerpen 0900 nummer CJG Soort vraag Aantal calls Verkeerd verbonden 45 Niet uit de gemeente of onderwerp onjuist Organisatorisch CJ&G 111 Vragen het CJ&G, stage/werk verzoeken etc. Inhoudelijk 113 Vragen van cliënten, hulp- en dienstverleners over de hulp- en dienstverlening of over een onderwerp binnen opgroeien/opvoeden Totaal 269 Onderwerpen inhoudelijk Hulpverlening 62 BJZ, Icare, GGD en Sedna R.P. Pel Pagina

4 Gezondheid 21 Icare en GGD Praktisch 15 BJZ, Icare, GGD en Sedna Crisis 3 BJZ Ondersteuning prof 7 CJ&G Onbekend 5 Onbekend Totaal 113 Pijler 1: Dichtbij bereikbaar Onderwerp Voltooid Bijzonderheden = Voltooid X = Onvoltooid = In ontwikkeling Website CJG uur telefonische bereikbaarheid Evaluatie tel. bereikbaarheid Samenstellen webredactie Beantwoording Bijhouden actualiteit foldermateriaal Profileren CJG bij professionals Zorgen voor herkenbaarheid CJG-medewerker Evaluatie inzet crisisdienst BJZ Onderzoek huisvesting CJG Verzorgd door de ICARE zorgcentrale Uitgevoerd. Bereikbaarheid is goed. In de periode t/m zijn er 269 calls geweest. In het najaar zal het nummer worden gewijzigd in een gratis 0800 nummer. Dit zal vooral voor jongeren enorm drempelverlagend zijn. Input komt vanuit de landelijke database en een database gericht op Emmen en de regio. Foldermaterieel is actueel en zal verder worden vernieuwd in combinatie met ontwikkelingen ihkv Positief Opvoeden Drenthe (POD). Het gaat hier om folders voor kinderen/ jongeren en voor ouders/ opvoeders Binnen de ketenpartners wordt duidelijk gecommuniceerd dat medewerkers ook CJG-medewerkers zijn. Professionals worden op allerlei manieren betrokken. Naar jongeren en gezinnen wordt het CJG geprofileerd. De Media campagne die gepland staat in het najaar binnen Emmen zal hier verder aan bijdragen. Onderzoek is afgerond. De crisisdienst Bureau Jeugd Zorg hoefde niet veel te worden ingezet. Onderzoek naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke huisvesting is gestart en wordt eind 2009 afgerond R.P. Pel Pagina

5 Verbeteren onderlinge verbindingen medewerkers CJG Verbeteren toegankelijkheid CJG Er zijn tussen ketenpartners duidelijke afspraken gemaakt. Positief Opvoeden Drenthe zal hier verder een belangrijke bijdrage leveren. Voltooid. Dit speerpunt is een doorlopend proces. Pijler 1: Actuele ontwikkelingen 2009 Momenteel wordt gekeken naar de mogelijkheden om alle ketenpartners binnen een gezamenlijk gebouw te vestigen. De partners zijn inmiddels benaderd en er vindt een inventarisatie hierover plaats. De verwachting is dat deze inventarisatie in het vierde kwartaal voltooid is en de eerste verkennende gesprekken kunnen worden gevoerd. Het CJG is zowel via de website ( ) als via het centrale telefoonnummer goed bereikbaar. Wel is er behoefte onder de jongeren aan een chatmogelijkheid. Een overzicht van het aantal bezoekers en de gezochte onderwerpen wordt weergegeven in de onderstaande groene tabellen. Bezoekers website over de periode: t/m Aantal bezoeken Aantal pagina weergaves Aantal pagina's per bezoek Nieuwe bezoekers ,68 78,53% ,22 22,97% ,15 89,02% ,29 84,30% ,13 73,44% Top 5 bezochte onderwerpen websites Homepage 1. Homepage 1. Homepage 2. Filmpjes 2. Geen vrienden 2. Problemen thuis (pubers) 3. Contact 3. Beroepentest 3. Menu problemen rond kinderen 4. Tiszo-Emmen 4. 2e bezoek homepage 5. 2e bezoek homepage 5. Menu problemen 4. Zwangerschapscursus 5. Problemen binnen het gezin (kinderen) R.P. Pel Pagina

6 Aantal en onderwerpen e- mails Aantal s Onderwerpen 359 Vooral over inlog tiszo-profs, of toevoegen links aan onze sites 56 Vooral over inlog tiszo-profs, of toevoegen links aan onze sites 45 Vooral externen over de site, toevoegen links aan onze sites, vragen van profs en een aantal mails van jongeren over opgroeien 22 Vooral externen over de site, toevoegen links aan onze sites, vragen van profs en een aantal mails van jongeren over opvoeden Totaal De meeste profs stellen een vraag via, webmaster, jong of gezin In het vierde kwartaal van dit jaar start een mediacampagne gericht op het Centrum voor Jeugd en Gezin en Positief Opvoeden Drenthe. Dit moet de bekendheid van het CJG verder vergroten. Deze mediacampagne zal waarschijnlijk worden gestart in combinatie met de campagne voor Positief Opvoeden. Op deze manier kunnen beide ontwikkelingen elkaar versterken. Hiernaast wordt ook een opvoeddebat georganiseerd eind november R.P. Pel Pagina

7 Pijler 1: Dichtbij bereikbaar Onderwerp Stand van zaken Voltooid Centrale inloop Voltooid, de centrale inloop is in het gebouw van Sedna. Onderzocht worden de mogelijkheden voor één huisvesting voor alle ketenpartners voor het CJG. De partners zijn hierover benaderd. Inventarisatie is naar verwachting compleet in het vierde kwartaal van Voltooid/ één gezamenlijk CJG gebouw is in onderzoek Website Tiszo De website loopt goed. Uit de cijfers blijkt dat de website goed wordt bezocht. Ook van de mail wordt gebruik gemaakt. Er wordt op het moment gekeken naar de mogelijkheden van een chatfunctie en de website wordt vernieuwd en mogelijk verbonden met Positief Opvoeden Drenthe. Voltooid CJG Telefoon In de periode t/m zijn er 269 calls geweest. In het najaar zal het 0900-nummer worden gewijzigd in een gratis 0800 nummer. Dit zal vooral voor jongeren enorm drempelverlagend zijn. De doelgroep heeft namelijk vaak een belkaart en een beperkt budget. Voltooid Starten media campagne CJG Tweede helft van 2009 wordt een mediacampagne gestart om het CJG te profileren. Deze mediacampagne wordt samen met de campagne voor Positief Opvoeden gevoerd. 2009/2010 Organiseren Opvoeddebat Eind november 2009 wordt er een opvoeddebat georganiseerd om het CJG onder de aandacht te brengen. November 2009 R.P. Pel Pagina

8 Pijler 2: Van signaal naar zorg Periode Er is in Emmen veel gebeurd op het gebied van signalering. De signaleringstructuur is dekkend te noemen, doordat de ketenpartners van het CJG aanwezig zijn op de scholen en in de wijken. Om een inzicht te geven is het bereik van de kernpartners weergeven in de groene tabellen. Het gaat hier om de lokale organisaties binnen Emmen. Dit zijn Icare, de GGD en Sedna. Er zijn geen cijfers van Bureau Jeugdzorg (BJZ) beschikbaar, aangezien deze instelling in principe niet signaleert en doorverwijst. Bereik Icare 2008 Aantal kinderen Aantal zuigelingen in zorg Aantal peuters in zorg Totaal Aantal Bereik GGD kinderen Preventief onderzocht 4758 Extra onderzoek (onderzoek op indicatie) Totaal 6075 Doorverwijzingen GGD naar aaanleiding van onderzoek op indicatie Interne doorverwijzingen Onderzoek op indicatie 1284 Kortdurende begeleiding 107 Logopedie 12 Totaal 1403 Externe doorverwijzingen Jeugdhulpverlening 115 Overgewicht 140 Amblyopie 58 Overig medisch 240 Totaal 553 Totaal aantal doorverwijzingen 1956 R.P. Pel Pagina

9 Bereik Welzijninstelling Sedna Bereik SMW in 2008 Aantal cliënten Begeleidingstraject PO 220 Begeleidingstraject VO 57 Begeleidingstraject MBO 48 OPDC 7 Totaal SMW 332 Bereik AMW Traject m.b.t. BJZ 1 Traject omgangsregeling 15 Traject opvoedingsondersteuning 34 Traject ouderlijke macht/gezag 1 Weerbaarheidtraining 32 Totaal AMW 83 Totaal SMW/AMW 415 Pijler 2: Van signaal naar zorg Onderwerp = Voltooid X = Onvoltooid = In ontwikkeling Signalering- en toeleiding Schoolmaatschappelijk Werk(SMW) en Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) Taakverdeling op de scholen tussen de Internbegeleider, JGZ-medewerker en SMW-medewerker helder Signaleringsmodel Peuterspeelzalen en consultatiebureau Voltooid Bijzonderheden Ontwikkelingslijn Jeugdteams / JOT/ ZAT/MDT Ontwikkeling relatie verloskundige, kraamzorg, huisarts Jeugdteams zijn opgestart. De lijn met JOT e.d. is in ontwikkeling Er is zijn 2 pilots in ontwikkeling mbt respectievelijk kraamzorg en huisartsen Digitale signaleringsstructuur In de vorm van de Drentse Verwijsindex ingevoerd Samenhangend Instrumentengebruik Er is een matrix ontwikkeld met daarin alle instrumenten die aanwezig zijn binnen het CJG. Doorontwikkeling vindt plaats. Training signaleringsstructuur (1-2-tjes) Deelname CJG aan JOT en Jeugdteams R.P. Pel Pagina

10 Actuele ontwikkelingen 2009 Op het moment is Emmen samen met de provinciale projectleider druk bezig om Positief Opvoeden Drenthe (POD) in te voeren binnen de ketenpartners van het CJG. Hiernaast wordt de signaleringsstructuur in Emmen uitgebreid. Hierbij ligt de focus op signalering van de jeugd in haar eigen omgeving. Het gaat hierbij om de aanwezigheid van het CJG op de school, kinderopvang, peuterspeelzalen, maar ook thuis door middel van kraamzorg. Verder wordt er geprobeerd om onzichtbare jongeren achter de voordeur te bereiken door de inzet van jongerencoaches. De Drents Verwijsindex speelt hierbij ook een belangrijke rol. Deze index moet onder andere voorkomen worden dat jongeren uit beeld verdwijnen. Signalen en matches Drentse Verwijs Index tot Icare Emmen GGD Emmen Sedna BJZ zuidoost Totaal Signalen Matches Pijler 2: Van signaal naar zorg Onderwerp Stand van zaken Voltooid Positief Opvoeden Drenthe (POD) Pilot Professionals Yorneo op Peuterspeelzalen en Kinderopvang Pilot deskundigheidsbevordering Kraamzorg De methodiek POD wordt ingevoerd binnen het CJG. Er wordt begonnen met trainingen vanaf week Volgens de planning zijn de trainingen medio 2010 afgrond. Door professionals van Yorneo in te zetten moet de deskundigheidsbevordering van medewerkers van Peuterspeelzalen en Kinderopvang worden vergroot. Er is contact gelegd met een kraamzorgorganisatie mbt deskundigheidsbevordering op kraamzorggebied. Schoolmaatschappelijk Werk Op de scholen voor voorgezet en basis onderwijs zijn medewerkers van het CJG aanwezig. Dit zijn de schoolmaatschappelijk werker en de JGZ-medewerker Inzet Jongerencoaches Drentse Verwijs Index (DVI) Er heeft inmiddels een succesvolle pilot plaatsgevonden met betrekking tot de jongerencoach. Afspraak met welzijninstelling Sedna is dat er gestart wordt met jongerencoaches na zomer De Drentse Verwijs Index DVI is inmiddels ingevoerd in de hele provincie Drenthe. Er zijn echter nog diverse ontwikkelingen gaande die de werking van de DVI moeten verbeteren R.P. Pel Pagina

11 Pijler 3: Samenhangend pakket van zorg Pijler 3: periode In het streven naar een samenhangend pakket van zorg staat Positief Opvoeden Drenthe (POD/ Triple P) centraal. Op het gebied van samenhangend pakket van zorg geldt POD als ordeningssystematiek voor het hulpaanbod van het CJG. Daarnaast heeft de systematiek een duidelijke meerwaarde als het gaat om op een eenduidige en uniforme manier benaderen van de klant. Pijler 3: Samenhangend pakket van zorg Onderwerp = Voltooid X = Onvoltooid = In ontwikkeling Ontwikkelprogramma opgroeien en opvoeden Voltooid Toelichting In 2009 wordt de aanbodmatrix opgeleverd volgens de methodiek Triple P. Inmiddels is de matrix gereed, maar moet nog geaccordeerd worden. Implementatie POD In Drenthe wordt Positief Opvoeden Drenthe ingevoerd. Een variant op Triple P. De trainingen zijn dit jaar gestart en worden begin 2010 afgerond. Samenhang POD en programma bewaken Pijler 3: actuele ontwikkelingen 2009 Er wordt momenteel een matrix ontwikkeld, waarin de instrumenten van de verschillende ketenpartners gebundeld worden tot een sluitend CJG-aanbod. Zoals gezegd, sluit de matrix aan op de Positief Opvoeden Drenthe-methodiek. Hiernaast is een vragenlijst ingevoerd. Het doel van de vragenlijst is enerzijds om de hulpvraag van de burger goed in kaart te brengen, zodat er een effectief hulptraject gestart kan worden. Anderzijds worden interventies van de hulpverlener meetbaar. Door een vragenlijst aan het begin en aan het einde van een traject af te nemen, kan worden bepaald of een interventie geslaagd is geweest. Pijler 3: Samenhangend pakket van Zorg Onderwerp Stand van zaken Voltooid Invoering Eigen Kracht Conferentie De Eigen Kracht Conferentie als methodiek is ingevoerd en gecommuniceerd binnen het CJG. Voltooid Invoering Samenhangend Instrumenten gebruik Er wordt een model ontwikkeld waarbij de instrumenten van de aangesloten ketenpartners geïntegreerd worden in een sluitend CJG-aanbod. Doel is om de instrumenten beter op elkaar te laten aansluiten en transparantie naar buiten toe. In ontwikkeling. Eind 2010 R.P. Pel Pagina

12 Invoering Vragenlijsten Binnen het CJG zijn vragenlijsten ingevuld. Op basis van deze vragenlijst wordt gekeken waar de cliënt het beste kan worden doorverwezen en wat de problematiek is. Nadat de klant is behandeld kan op basis van een tweede vragenlijst geanalyseerd worden wat het effect is geweest. Voltooid. Pijler 4: Multidisciplinaire aanpak Pijler 4: periode In de afgelopen periode is er veel aandacht besteed aan het idee dat medewerkers van de ketenpartners zich echt CJG-medewerkers moeten gaan voelen en dit ook moeten uitdragen naar de klant toe. In de periode is dit ook gebeurd, waardoor de medewerkers voelen dat ze deel uit maken van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wel is behoefte onder de medewerkers aan meer profilering naar buiten toe. Men kan hierbij denken aan een CJG-bord voor op de deur of vestiging, visitekaartjes met hierop het CJGlogo etc. Binnen het CJG worden hiervoor plannen ontwikkeld. Pijler 4: Multidisciplinaire aanpak Onderwerp Voltooid Bijzonderheden = Voltooid X = Onvoltooid = In ontwikkeling Werkwijze MDT verder ontwikkelen MDT is steeds beter gaan functioneren doordat de communicatie en bereikbaarheid is verbeterd Plan van aanpak voor profilering MDT? Medewerkers CJG-attitude aanmeten Afstemming Meldpunt Huiselijk Geweld/OGGZ In ontwikkeling in combinatie met RAAK Structurele uitvoering coördinatie en zorg Er moeten afspraken gemaakt worden met woningcorporaties en politie. Vooral Jongerencoaches moeten hierin een grote rol gaan spelen. Aanpak Zorgmijders ontwikkelen Overleg met netwerk OGGZ om te komen tot een gezamenlijke en consistente aanpak zorgmijders Methodiekbeschrijving coördinatie van Zorg Nieuw convenant coördinatie van Zorg Plan aanpak kwaliteit coördinatoren van zorg Tweejaarlijkse Training coördinatie van zorg Continue proces. o.a. gezins- en jongerencoach getraind. Pijler 4: actuele ontwikkelingen 2009 R.P. Pel Pagina

13 Na een wat moeizaam begin van het Multidisciplinaire team (MDT) zijn er een aantal ontwikkelingen geweest die er voor hebben gezorgd dat het MDT op dit moment goed functioneert. Ten eerste is de bekendheid verbeterd, doordat er beter en meer is gecommuniceerd binnen de ketenpartners. Verder is het team verbreed doordat er een jeugdarts en een jeugdverpleegkundige is toegevoegd. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat het MDT momenteel goed is opgenomen binnen het CJG. Bereik Multidisciplinair Team januari 2008/ juli 2009 Aantal nieuwe aanmeldingen Consultatief 4 Doorverwezen 2 Inzet gezinscoördinatie 17 Totaal 23 Uitstroom 15 Pijler 4: Multidisciplinaire aanpak Onderwerp Stand van zaken Voltooid Verbeterslag gemaakt Multidisciplinair Team (MDT) Er is een formulier ontwikkeld waar verschillende professionals hun vraag kunnen formuleren. Verder is het MDT nu ook telefonisch bereikbaar. Voltooid Pijler 5: Steun voor beroepskrachten Pijler 5: periode Het plan van aanpak ten aanzien van ondersteuning van beroepskrachten is gereed. Momenteel trainen de afzonderlijke organisaties hun eigen personeel. Behoefte is aan onafhankelijke CJG-trainingen. De signaleringsstructuur wordt door het CJG continue geanalyseerd en verbeterd. De signaleringsstructuur is dekkend. Medewerkers van het CJG zitten momenteel binnen of nabij kinderopvang, speelzalen, scholen en wijken. Pijler 5: Steun voor beroepskrachten Onderwerp = Voltooid X = Onvoltooid = In ontwikkeling Ontwikkeling train-de-trainer module (VO) Voltooid Bijzonderheden Ontwikkeling signaleringsstructuur Doorlopend proces en volledig geïntegreerd binnen het CJG. Plan aanpak mbt steun voor beroepskrachten Plan is bijna voltooid. Uitvoering is lastig, aangezien elke partner zijn eigen beroepskrachten traint. Er wordt gestreefd naar eenduidige CJGtrainingen. Vaststellen stuurgroep plan aanpak X Doordat de uitvoering van het plan van aanpak nog niet helemaal naar wens is, kan er niet worden R.P. Pel Pagina

14 vastgesteld. Start uitvoering Plan van aanpak X Pijler 5: actuele ontwikkelingen 2009 In de praktijk blijkt dat vooral huisartsen een directe lijn willen naar het CJG, zodat patiënten direct zonder tussenkomst van derden kunnen worden doorgestuurd naar de ketenpartners. Het op te richten CJG-aanmeldteam moet hierin voorzien. Het aanmeldteam wordt geïntroduceerd in de mediacampagne van eind Pijler 5: Steun voor beroepskrachten Onderwerp Stand van zaken Voltooid CJG telefoon(aanmeldteam) voor professionals Er wordt een telefoonnummer opgezet gericht op professionals in de zorg en dan met name huisartsen. In de praktijk blijkt namelijk dat deze doelgroep onvoldoende bereikt wordt. Eind 2009 Pilot inzet deskundigheid Yorneo tbv Peuterspeelzalen en Kinderopvang Deskundigheidsbevordering kraamzorg en verloskundigen In augustus 2009 wordt er deskundigheid van Yorneo ingezet om leidsters op de peuterspeelzalen en de kinderopvang samen met de wijkverpleegkundige te ondersteunen. Doel is deskundigheidsbevordering en preventie. Project is momenteel in de opstartfase. Het doel is om in een zo vroeg mogelijk stadium preventief te werken. Op het moment worden er contacten gelegd met de kraamzorg en verloskundigen. Voltooid Eind 2009/ begin 2010 R.P. Pel Pagina

Jaarverslag CJG Assen - resultaten

Jaarverslag CJG Assen - resultaten 2011 Jaarverslag CJG Assen - resultaten Gemeente Assen Mei 2012 Samenwerkingspartners: Gemeente Assen Icare Bureau Jeugdzorg Drenthe GGD Drenthe NoorderMaat Inhoudsopgave 1. Resultaten 2011: Een Assens

Nadere informatie

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Colofon Namens de Projectleiders CJG Drenthe mede in opdracht van de provinciale werkgroep Ketensamenwerking Signaal naar Actie Ermanda Feddema, e.feddema@icare.nl Herma

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

WWW = Wat werkt WEL In samenwerking

WWW = Wat werkt WEL In samenwerking WWW = Wat werkt WEL In samenwerking Vandaag CJG Emmen historie en waar staan we nu Volgende stappen Rode draad Samenwerken met anderen Welke rol hebben gemeenten Gebiedsteams Wie is Ridder de Vries Procesmanager

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst betreffende het invoeren van Positief Opvoeden in Drenthe:

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst betreffende het invoeren van Positief Opvoeden in Drenthe: Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst betreffende het invoeren van Positief Opvoeden in Drenthe: De ondergetekenden: Provincie 1. De provincie Drenthe, gevestigd te Assen, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Startdocument CJG s Zuid West Drenthe. Eén route voor aanmelding en ondersteuning

Startdocument CJG s Zuid West Drenthe. Eén route voor aanmelding en ondersteuning Startdocument CJG s Zuid West Drenthe Eén route voor aanmelding en ondersteuning December 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. CJG Zuid West Drenthe 4 3. CJG Medewerkers als generalist 4 4. MultiDisciplinair

Nadere informatie

Uitkomsten eerste meting voorjaar 2012

Uitkomsten eerste meting voorjaar 2012 Monitor cjg, cijfers 2011 Gelderse monitor Centrum voor Jeugd en Gezin Uitkomsten eerste meting voorjaar 2012 Gemeenten hebben de verplichting om per 1 januari 2012 een Centrum voor Jeugd en Gezin te realiseren.

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven 14-02-2011 De Startfoto Bijeenkomst beleidsambtenaren jeugd Bezoeken netwerken 12 en 12 + Gesprekken beleidsfunctionarissen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Keten Jeugd & Gezin, gemeente Emmen.

Keten Jeugd & Gezin, gemeente Emmen. Keten Jeugd & Gezin, gemeente Emmen. RIS.2805 Tussenrapportage, periode 1 april 2006 31 maart 2007. De gemeente heeft aan de besturingsgroep de opdracht gegeven om een niet vrijblijvende keten in de zorg,

Nadere informatie

De digitale drempel. *Effectieve benadering van jongeren tussen de 12 en 23 jaar door het CJG* Versie 0.2. Jasper Bosch

De digitale drempel. *Effectieve benadering van jongeren tussen de 12 en 23 jaar door het CJG* Versie 0.2. Jasper Bosch De digitale drempel *Effectieve benadering van jongeren tussen de 12 en 23 jaar door het CJG* Versie 0.2 Jasper Bosch Via de Drentse pilot Op weg naar een effectieve ketensamenwerking in de Drentse jeugdzorg.

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen. Stand van zaken

Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen. Stand van zaken Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen Stand van zaken november 2011 Inleiding Met de Hoogeveense jeugd gaat het over het algemeen goed. De meeste kinderen groeien gezond en veilig op. Er zijn goede basisvoorzieningen

Nadere informatie

Samen zorgen voor de jeugd. www.regioalkmaar.nl

Samen zorgen voor de jeugd. www.regioalkmaar.nl Samen zorgen voor de jeugd www.regioalkmaar.nl Inhoud 1. Transitieplan Regio Alkmaar en Werkplan 2012 2. Regionale visie op zorgen voor jeugd 3. Beleidsvraagstukken 4. Sturen / risico s in beeld krijgen

Nadere informatie

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Vervolgnota Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen Voorgesteld besluit: 1. Instemmen met de voorgestelde activiteiten 2. De vraag om de benodigde middelen betrekken bij de afwegingen in het kader

Nadere informatie

Kenniswerkplaats Tienplus

Kenniswerkplaats Tienplus Workshop Jeugd in Onderzoek Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning van ouders met tieners in Amsterdam http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl Triple P divers Marjolijn Distelbrink Verwey-Jonker

Nadere informatie

Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster; een plan van aanpak voor de pilot 1 augustus 2006 t/m 31 december 2007

Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster; een plan van aanpak voor de pilot 1 augustus 2006 t/m 31 december 2007 Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster; een plan van aanpak voor de pilot 1 augustus 2006 t/m 31 december 2007 Inleiding. In dit plan wordt een aanpak van een pilot beschreven voor het

Nadere informatie

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Inleiding In januari 2011 is in de gemeente Goirle het Centum Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Het CJG is bedoeld voor iedereen met vragen over opvoeden of opgroeien.

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Kopte rcx. toeth. rbt-

Kopte rcx. toeth. rbt- Gemeente Coevorden Mevrouw T. Pot-Eland Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Assen, Kenmerk: Betreft: 17 februari 2010 10.0036/ME/SG Positief Opvoeden Drenthe Kopte rcx. toeth. rbt- Geachte mevrouw Pot, Bij deze

Nadere informatie

Presentatie. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn. CJG structuur Interventie

Presentatie. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn. CJG structuur Interventie Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn Drs.S. Blom Schakel Orthopedagoog Generalist (NVO) Coördinator Opvoedsteunpunt CJG structuur Interventie Presentatie

Nadere informatie

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12 CONCEPT Ontwerp Centrum voor Jeugd en Gezin Doetinchem Inleiding Hoewel het met de meeste kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland over het algemeen goed gaat en er goede basisvoorzieningen zijn om

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering 2013-2014 Inleiding In de periode 2011 tot en met 2014 hebben Trias Jeugdhulp, Jarabee en Intermetzo subsidie ontvangen van de provincie Overijssel voor het project

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Maasdriel

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Maasdriel STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Maasdriel Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 3 2. Burgers in eigen kracht. Blz. 3 3. Samenwerking in de gemeente Maasdriel. Blz. 3 4. Het effect van inzet

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Opzet VO-jeugdteams 09-09-2015. voor leerlingen op Haagse VO-scholen en voor Haagse leerlingen op aantal VOscholen. Leidschendam/Voorburg

Opzet VO-jeugdteams 09-09-2015. voor leerlingen op Haagse VO-scholen en voor Haagse leerlingen op aantal VOscholen. Leidschendam/Voorburg Opzet VO-jeugdteams voor leerlingen op Haagse VO-scholen en voor Haagse leerlingen op aantal VOscholen in Rijswijk en Leidschendam/Voorburg 09-09-2015 Inhoud Ontstaan VO-jeugdteam Expertise en taken VO-jeugdteam

Nadere informatie

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3.

Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte Mantelzorg in Beeld Fase 2 en fase 3. Offerte is gebaseerd op de Opdrachtformulering Mantelzorgers in Beeld April 2013 opgesteld door de Gemeente Aa en Hunze Offerte mantelzorg in Beeld fase 2

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal

STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal STMR Jaarverslag 2014 Jeugdgezondheidszorg Gemeente Lingewaal Inhoudsopgave: 1. Inleiding. Blz. 3 2. Burgers in eigen kracht. Blz. 3 3. Samenwerking in de gemeente Lingewaal met kinderdagverblijven en

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Evaluatie CJG Kaag en Braassem 2011. Een eerste rapport over het functioneren en de doorontwikkeling van het CJG

Evaluatie CJG Kaag en Braassem 2011. Een eerste rapport over het functioneren en de doorontwikkeling van het CJG Evaluatie CJG Kaag en Braassem 2011 Een eerste rapport over het functioneren en de doorontwikkeling van het CJG 2 Inleiding Eén jaar CJG Kaag en Braassem: tijd voor een evaluatie Het is nu, november 2011,

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 1 MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 December 2009 1 1 Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. Het doel van deze wet is dat alle mensen

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten

Nota gezondheidsbeleid Eemnes Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten Bijlage I. Aandachtpunten en/of mogelijkheden bij uitvoering van prioriteiten 3.1 schadelijk alcoholgebruik aansluitende lokale activiteiten uit het Plan van Aanpak uit. Het college zal nog een uitgewerkt

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Onderbouwing Opvoedingsondersteuning in de JGZ De JGZ-medewerker heeft een taak bij het schatten van de opvoedingscompetentie en opvoedingsonmacht van ouders.

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

CONCEPT Notitie: Aanbevelingen RKC Centrum Jeugd en Gezin Versie: 25 april 2013.

CONCEPT Notitie: Aanbevelingen RKC Centrum Jeugd en Gezin Versie: 25 april 2013. CONCEPT Notitie: Aanbevelingen RKC Centrum Jeugd en Gezin Versie: 25 april 2013. Kaders. In de raad van 10 februari 2010 is het Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin ( CJG) vastgesteld. Daarbij zijn

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

: 8 augustus 2011 : DU11.168/ST/ms : Rapportage Inzet Maatschappelijk Werk Jeugd 1 e halfjaar 2010 : S. Tolman/1. van Weezei : 1

: 8 augustus 2011 : DU11.168/ST/ms : Rapportage Inzet Maatschappelijk Werk Jeugd 1 e halfjaar 2010 : S. Tolman/1. van Weezei : 1 opstap naar een beter bestaan Kwadraad --"'9 AUG, 20 Maatschappelijke Dienstverlening Aan het dagelijks bestuur van Holland Rijn land Postbus 558 2300 AN Leiden Post- en bezoekadres: Van Bleyswijckstraat

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie Uw organisatie wil graag overstappen op de GroeiGids: een mooie stap naar eenduidige voorlichting. Maar hoe zorgt u ervoor dat iedereen in de

Nadere informatie

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ons kenmerk Inlichtingen bij Datum maarten.vollenbroek@jeugdengezin.nl Onderwerp

Nadere informatie

Jaarverslag CJG Assen

Jaarverslag CJG Assen 2011 Jaarverslag CJG Assen Gemeente Assen Januari 2012 Samenwerkingspartners: Gemeente Assen Icare Noordermaat Bureau Jeugdzorg Drenthe GGD Drenthe Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Projectkader CJG wat

Nadere informatie

CJG Meppel op koers? Samenwerking onder de loep. Annelies Maarschalkerweerd Lenneke Wolswinkel RAPPORT

CJG Meppel op koers? Samenwerking onder de loep. Annelies Maarschalkerweerd Lenneke Wolswinkel RAPPORT CJG Meppel op koers? Samenwerking onder de loep Annelies Maarschalkerweerd Lenneke Wolswinkel RAPPORT CJG Meppel op koers? Samenwerking onder de loep Annelies Maarschalkerweerd Lenneke Wolswinkel Met medewerking

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Inleiding. beschikbaar: http://www.dejeugdzaak.nl/assets/rapport-aanbodanalyse-holland-rijnland-(nji-jeugdzaak.pdf

Inleiding. beschikbaar: http://www.dejeugdzaak.nl/assets/rapport-aanbodanalyse-holland-rijnland-(nji-jeugdzaak.pdf Onderwerp: Jeugdhulp en preventie in het CJG Bijlage: PHO, 20 mei 2015 Datum: 28 april 2015 Van: opgesteld door ambtelijke werkgroep in samenspraak met professionals Aan: PHO Sociale Agenda, dd 20 mei

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Startnotitie voorbereiding beleidskader voor het Centrum Jeugd en Gezin Doetinchem

Startnotitie voorbereiding beleidskader voor het Centrum Jeugd en Gezin Doetinchem Startnotitie voorbereiding beleidskader voor het Centrum Jeugd en Gezin Doetinchem Aanleiding Hoewel het met de meeste kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland over het algemeen goed gaat en er goede

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

Werkwijze Dordtse Felicitatiedienst (kortweg DFD) Inleiding:

Werkwijze Dordtse Felicitatiedienst (kortweg DFD) Inleiding: Dordtse Felicitatiedienst Werkwijze Dordtse Felicitatiedienst (kortweg DFD) Inleiding: De Gemeente Rotterdam heeft de ambitie dat voor 2010 alle achterstandskinderen tussen twee en vier jaar naar de voorschool

Nadere informatie

Onderwerp: stand van zaken Centrum voor Jeugd en Gezin Ridderkerk

Onderwerp: stand van zaken Centrum voor Jeugd en Gezin Ridderkerk Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Mw. Kielen-Klip uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 576 uw kenmerk : fax : -- ons kenmerk : RI11/00218 email : l.kielen@ridderkerk.nl bijlage(n) : -- Ridderkerk,

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN

STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN ZWARTEWATERLAND INHOUD 1. Inleiding 5 2. CJG Zwartewaterland 6 3. Signaleren en afstemmen van zorg 9 4. Organisatie 13 5. Toekomst 15 Bijlagen: 1. Route zorgvraag

Nadere informatie

Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel

Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel Stichting Steunpunt Opvoeding 's-hertogenbosch Opvoedingswinkel 2e Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning Jacqueline van Rijn 6 Juni 2008 Inhoud Presentatie Geschiedenis Missie, taken en functies Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin De rol van het CJG in het toekomstige stelsel van zorg voor jeugd Yvonne Westering, Nji Stan van Haaren, Nji Jaarcongres VNG Divosa 29 november 2012 Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd)

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedondersteuning Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedvragen zijn van alle tijden. Als ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, zoeken zij

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Workshop: Positief opvoeden en werken met vragenlijsten.

Workshop: Positief opvoeden en werken met vragenlijsten. Workshop: Positief opvoeden en werken met vragenlijsten. Ridder de Vries (procesmanager CJG) Maria Kooi (coordinator CJG) Dries Roosma (Pionn) Herma Hemmen ( projectmanager Sedna) 1 Inhoud workshop. Maatschappelijke

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp

Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Vragen en Antwoorden voor huidige cliënten jeugdhulp Na 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Op dit moment wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat deze overgang goed

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

Haagse Centra voor jeugd en gezin Kader voor ontwikkeling

Haagse Centra voor jeugd en gezin Kader voor ontwikkeling Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Programmabureau Jeugd RIS145403_19-APR-2007 Haagse Centra voor jeugd en gezin 1. Achtergrond Naar aanleiding van diverse onderzoeken en gebeurtenissen

Nadere informatie

Het geheel moet meer worden dan de som der delen

Het geheel moet meer worden dan de som der delen Bijlage 2. Het geheel moet meer worden dan de som der delen 26-08-09 1 Inleiding 3 Werkwijze 4 Resultaten ouders 5 De steekproef Uitkomsten gesloten vragen ouders Uitkomsten open vragen ouders Resultaten

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie