Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst betreffende het invoeren van Positief Opvoeden in Drenthe:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst betreffende het invoeren van Positief Opvoeden in Drenthe:"

Transcriptie

1 Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst betreffende het invoeren van Positief Opvoeden in Drenthe: De ondergetekenden: Provincie 1. De provincie Drenthe, gevestigd te Assen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. A. Haarsma, gedeputeerde, hierna te noemen provincie Drenthe. Gemeenten: 2. De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Hoogeveen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder jeugd, dhr. A. Bargeman, hierna te noemen gemeente Hoogeveen. 3. De gemeente Emmen, gevestigd te Emmen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. M.H. Thalens-Kolker, hierna te noemen gemeente Emmen. 4. De gemeente De Wolden, gevestigd te Zuidwolde, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. A. Damming, hierna te noemen gemeente De Wolden. 5. De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. T. Pot-Eland, hierna te noemen: gemeente Coevorden. 6. De gemeente Aa en Hunze, gevestigd te Gieten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. E.H. Udding-Blok, hierna te noemen gemeente Aa en Hunze. 7. De gemeente Noordenveld, gevestigd te Roden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. O.L. Keizer, hierna te noemen gemeente Noordenveld. 8. De gemeente Meppel, gevestigd te Meppel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. J.P. Scheele, hierna te noemen gemeente Meppel. 9. De gemeente Assen, gevestigd te Assen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. Kuin, hierna te noemen gemeente Assen. 10. De gemeente Westerveld, gevestigd te Havelte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. A. Klein Deters, hierna te noemen gemeente Westerveld. 11. De gemeente Borger Odoorn, gevestigd te Exloo, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. T.J. Meedendorp, hierna te noemen gemeente Borger Odoorn. 12. De gemeente Midden Drenthe, gevestigd te Beilen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. M. Looman-Struijs, hierna te noemen gemeente Midden Drenthe. 13. De gemeente Tynaarlo, gevestigd te Vries, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. H. Kosmeijer, hierna te noemen gemeente Tynaarlo. hierna gezamenlijke te noemen: de Gemeenten 1

2 Overwegende dat: Bestuurders van gemeenten en provincie zich gezamenlijk verantwoordelijk achten voor het samenhangend uitvoeren van het jeugdzorgbeleid in Drenthe. Gemeenten en provincie zich tot doel stellen voorwaarden te scheppen opdat uitvoerende instellingen de zorgverlening en opvoedingsondersteuning rondom gezinnen tot een sluitend geheel kunnen maken, door kinderen met zorgsignalen en opvoeders met vragen rond opvoeden, snel en efficiënt te helpen en toe te leiden naar de juiste plek in de jeugdzorgketen van bewezen effectieve interventies; Gemeenten en provincie gezamenlijke opdracht geven aan uitvoeringspartijen binnen de initiatiefgroep 1 om het project Positief Opvoeden in Drenthe uit te voeren: De bestuurders van provincie en gemeente door middel van deze overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) de tussen hen gemaakte afspraken wensen vast te leggen. De overeenkomst sluit aan bij eerdere afspraken tussen provincie en gemeenten zoals vastgelegd in de Sociale Alliantie 2009 (bijlage I), Instellingen in de initiatiefgroep hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om gezamenlijk het project Positief opvoeden in Drenthe uit te voeren. Daartoe zijn het Implementatieplan Positief opvoeden Drenthe mei 2009 december 2011 (bijlage II) en de begroting Positief opvoeden Drenthe mei 2009 december 2011 (bijlage III), opgesteld welke stukken het kader bieden voor de samenwerking; De initiatiefgroep zal voor het bovengenoemde doel het programma Positief opvoeden Drenthe als werkwijze willen integreren binnen reeds bestaande opvoedingsondersteuningsprogramma s in de Centra voor Jeugd en Gezin; Positief opvoeden Drenthe een belangrijk onderdeel van alle programma s voor opvoedingsondersteuning vormt en met een evidence based methode een verbetering met zich meebrengt van de bestaande diensten; Tussen zowel bestuurders van provincie en gemeenten als tussen instellingen in de initiatiefgroep overleg heeft plaatsgevonden over de mogelijkheden van samenwerking om de bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken; Definities zijn benoemd in de bijlagen Komen het volgende overeen: Artikel 1 Doel samenwerking 1.1 De Overeenkomst strekt tot de implementatie en verankering van de volgende aspecten binnen de participerende organisaties. - Positief opvoeden Drenthe is in 2012 bij 12 Drentse gemeenten ingevoerd; - Positief opvoeden Drenthe haakt aan bij bestaande structuren en het bestaande aanbod van opvoedingsondersteuningsprogramma s en hulpverlening op lokaal en bovenlokaal niveau; 1 Zie nadere definitie uitvoerende partijen in initiatiefgroep Drenthe 2

3 - Positief opvoeden Drenthe krijgt een duidelijke plek binnen de Centra voor Jeugd en Gezin en is zodoende een onderdeel van het lokaal preventief jeugdbeleid in elke gemeente in Drenthe; - Positief opvoeden Drenthe biedt een dekkend en op elkaar aansluitend aanbod van opvoedingsondersteuning, inclusief interventies Triple P niveau 1 tot en met 5, waarop alle ouders in Drenthe dicht bij huis, eenvoudig en snel en drempelloos een beroep kunnen doen; - Het bewerkstelligen van een geïntegreerde ketenaanpak en maximale samenwerking tussen lokale en regionale instellingen: van voorliggende voorzieningen via bureau jeugdzorg naar de geïndiceerde jeugdhulpverlening. Hierdoor zullen samenwerkingsafspraken over doorverwijzing en toeleiding verbeterd worden; 1.2 Met het ondertekenen van de overeenkomst verklaren de Partijen mee te werken aan de voorbereiding en realisatie van Positief Opvoeden Drenthe. Met respect en waardering voor ieders autonomie, identiteit en geheimhoudingsverplichting, werken de Partijen nauw samen om te komen tot een samenwerkingsnetwerk waar kind en ouders daadwerkelijk centraal staan. Artikel 2 Taken Gemeenten 2.1 De Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de samenwerking en de uitvoering van de Overeenkomst zo vlot en goed mogelijk te laten verlopen en maken daartoe (ambtelijk) tijd vrij. 2.2 De gemeenten spannen zich in om draagvlak te creëren voor positief opvoeden Drenthe binnen de gemeentelijke organisatie en overige partijen in een gemeente, zoals peuterspeelzaal, kinderopvang, verloskundigen, huisartsen en andere hulpverlenende instanties. 2.3 De gemeenten zorgen voor de coördinatie van de kwaliteitsbewaking van Positief Opvoeden in hun eigen gemeente. Voor deze taak is maximaal 4 uur per week nodig. De gemeenten spannen zich in om deze taak inhoudelijk te koppelen aan de Centra voor Jeugd en Gezin. 2.4 De gemeenten stellen voor de interventies van niveau 1 t/m 5, in samenwerking met de provinciale projectleider, ieder een gemeentelijk implementatieplan op aan de hand van de checklist implementatiehandleiding (zie bijlage Productenpakket in het implementatieplan). 2.5 De Gemeenten ontvangen van de provinciale projectleider ieder kosteloos aan producten (zie bijlage Productenpakket in het implementatieplan): in de eerste fase maximaal 4 uur, de tweede fase maximaal 3 uur, de derde fase maximaal 2 uur en de laatste fase maximaal 1 uur per week. De eerste fase gaat in op moment van instappen van elke gemeente. Voor Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn en Aa en Hunze start de eerste fase formeel in september De overige gemeenten volgen later (zie implementatieplan Positief Opvoeden in Drenthe in bijlage 2). Indien meer ondersteuning door de projectleider nodig, komende de kosten daarvan voor rekening van de gemeente. 3

4 2.6 De gemeenten ontvangen jaarlijks een door PIONN opgesteld rapport met de resultaten van Praktijkgestuurd meten. Gemeenten kunnen dit rapport gebruiken bij beleidsbeslissingen opdat opvoedingsondersteuning nog optimaler zal worden aangeboden. Na december 2011 committeren gemeenten zich aan het inbedden van de kosten van onderhoud en gebruik van valide meetinstrumenten uit eigen middelen. 2.7 Gemeenten voeren de voorlichtingscampagnes (nivo 1) en de lezingen/ themabijeenkomsten (nivo 2) vanuit hun Centrum voor Jeugd en gezin. 2.8 De Gemeenten stemmen in met implementatie van Positief opvoeden Drenthe voor de duur van de overeenkomst en met het uitgangspunt om, indien het programma succesvol is, het daarna structureel voort te zetten. 2.9 Aan de hand van de checklist/implementatiehandleiding, als opgenomen in het stuk Productenpakket en implementatieplan (zie bijlage III), stellen Gemeenten in samenwerking met de provinciale projectleider een lokaal implementatieplan op voor de interventies van niveau 1 tot en met 4 (eventueel 5) Per Instelling is bekend hoeveel en welke professionals van de Instellingen getraind gaan worden in de methodiek Positief opvoeden Drenthe, bestaande uit de methodiek Triple P en praktijkgestuurd meten / werken met vragenlijsten. Indien Gemeenten andere professionals dan van de betrokken instellingen van de initiatiefgroep willen gaan trainen (bijvoorbeeld alle medewerkers voorschoolse voorzieningen, of verloskundigen, of huisartsen) wordt met de provinciale projectleider een begroting opgesteld. Deze extra kosten vallen buiten het beschikbare budget (als genoemd in artikel 3.2.) en komen voor rekening van de gemeente. Kosten voor training conform methodiek Triple P bij het Nji variëren tussen de 550,- en de 1.750,-. Trainingen gegeven onder de vlag Positief opvoeden Drenthe kosten 1.600,- voor 12 personen per dag De Gemeenten blijven ook na het einde van de overeenkomst een bijdrage leveren aan de verdere invoering en de toepassing van Positief opvoeden Drenthe indien het programma na evaluatie succesvol is gebleken. Gemeenten spannen zich dan in voor de financiering van de materiaalkosten, de mediacampagne en het onderhouden van de website. Gemeenten maken gebruik van de resultaten uit het praktijkgestuurde onderzoek en zullen medewerking verlenen aan het in gezamenlijkheid (blijven) ontwikkelen van een Drents model Positief Opvoeden Aan het eind van de projectperiode, vind er in november 2011 een eindevaluatie plaats en worden er vervolgafspraken gemaakt. ARTIKEL 3 TAKEN PROVINCIE DRENTHE 3.1 De Provincie Drenthe maakt de benodigde tijd vrij, om de samenwerking en de uitvoering van de Overeenkomst zo vlot en goed mogelijk te laten verlopen. 4

5 3.2 De Provincie Drenthe is verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning van de invoering van Positief opvoeden Drenthe. Daartoe stelt de Provincie Drenthe in totaal een bedrag van ,- beschikbaar. Voornoemd bedrag wordt, verdeeld over de jaren 2009 tot uiterlijk 2012, gesubsidieerd ten behoeve van de Initiatiefgroep Drenthe en namens deze aan de rechtspersoon Stichting Icare, onder vermelding van Positief opvoeden Drenthe. Het projectplan zal binnen deze financiële kaders dienen te worden uitgevoerd. Eventuele (dreigende) tekorten worden door de projectuitvoerders tijdig onder de aandacht gebracht van bestuurders. Bestuurders zullen in gezamenlijkheid bespreken hoe te handelen inzake deze (dreigende) tekorten. 3.3 De provincie Drenthe stelt, bovenop het in lid 1 genoemde bedrag van ,-, het benodigde budget ter beschikking voor positief opvoeden voor de geïndiceerde jeugdzorg (te weten Yorneo) waaronder een deel van het Triple P programma valt (niveau 4 en 5) Dat wil zeggen: betaalt de kosten voor de trainingen gedurende de periode mei 2009 december De kosten voor de trainingen maken onderdeel uit van de totale begroting. 3.4 De provincie draagt na 2011 zorg voor het continueren van niveau 4 en 5 uitgevoerd door de geïndiceerde zorg (Yorneo), het kennisnetwerk en de website. Artikel 4 Regie 4.1 De initiatiefgroep positief opvoeden Drenthe voert de regie op de inhoud en het proces van implementatie van Positief opvoeden Drenthe. 4.2 De gemeenten voeren regie op de uitvoering op de door hen gefinancierde instellingen. 4.3 De provinciale projectleider opereert onafhankelijk en organisatieoverstijgend. De provinciale projectleider wordt aangestuurd en legt verantwoording af aan de initiatiefgroep Drenthe binnen de kaders van de subsidievoorwaarden van de provincie Drenthe. De taak van de provinciale projectleider is het voorbereiden, organiseren en coördineren van duurzame implementatie van Positief opvoeden Drenthe in de hele provincie Drenthe. 4.4 Voor de projectorganisatie wordt geen aparte structuur in het leven geroepen, maar zal worden aangesloten bij bestaande structuren, zoals het portefeuillehoudersoverleg jeugd, de ambtelijke werkgroep jeugd en de initiatiefgroep positief opvoeden Drenthe. Artikel 5 Duur Overeenkomst De Overeenkomst gaat in per 1 mei 2009 en wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten voor de duur van 32 maanden. ARTIKEL 6 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst treden de Instellingen met elkaar in overleg om te bezien in hoeverre de inhoud van de overeenkomst aanpassing behoeft. 5

6 Artikel 7 Overige bepalingen 7.1 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen hun volledige werking behouden. In dat geval zullen de Instellingen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig doel en strekking van deze Overeenkomst en wel zodanig dat een nieuwe bepaling zo weinig als mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling. 7.2 Deze Overeenkomst kan alleen worden aangevuld of gewijzigd indien de Instellingen daartoe gezamenlijk besluiten en zulks schriftelijk overeenkomen. Indien in deze Overeenkomst geen regeling of voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie zullen de Partijen in overleg treden omtrent een aanvulling op deze Overeenkomst, welke in lijn ligt met de thans hierbij vastgelegde afspraken. Aldus overeengekomen te Assen op 28 januari

7 Bijlagen: Definities Initiatiefgroep Positief Opvoeden Drenthe: Samenwerkingsverband van Stichting Icare, De Drentse Federatie, GGD Drenthe, Yorneo en Bureau Jeugdzorg Drenthe, met als doel het gezamenlijk aanbieden van een lineaire vorm van dienstverlening aan jeugdigen en hun ouders voor het optimaliseren van de noodzakelijke samenhang binnen het totale Drentse veld van jeugdbeleid in de vorm van positief opvoeden Drenthe. De initiatiefgroep is in 1 e instantie verantwoordelijk voor, en aanspreekbaar op- de inhoud van het programma Positief Opvoeden Drenthe. Triple P: Een programma dat een ketenbrede aanpak van opvoedingsondersteuning aanbiedt voor de hele jeugdzorgketen, met als doel het voorkomen van psychosociale problematiek bij alle kinderen. Positief opvoeden Drenthe: Een programma dat is gebaseerd op de methodiek van Triple P, waarbij middels praktijkgestuurd meten wordt zorggedragen voor het duurzaam inbedden van de methodiek Triple P in reeds bestaande opvoedingsondersteuningsprogramma s in de hele zorgketen; van simpele opvoedingsvoorlichting (niveau 1) tot de zware hulpverleningstrajecten bij de geïndiceerde jeugdzorg (niveau 5). Praktijkgestuurd meten: Praktijkgestuurd meten maakt onderdeel uit van Positief opvoeden Drenthe. Het invoeren en gebruik van praktijkgestuurd meten wordt uitgevoerd door Praktijkgestuurd Innovatie en Onderzoeksnetwerk Noord Nederland (hierna te noemen: PIONN) onder leiding van drs. dhr. D. Roosma. Door Praktijkgestuurd meten wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt: a. de vraag: de vraag rond opvoedingsondersteuning op de verschillende interventie niveaus; b. de effecten: uitkomsten van de interventies in termen van probleemreductie en doelrealisatie en cliënttevredenheid; c. leemte in het aanbod: binnen welke schakels in de keten van opvoedingsondersteuning eventueel aanvullend aanbod nodig is; d. trends en benchmark: trends geven verschillen over de jaren heen en benchmark geeft de verschillen tussen gemeentes. Bijlage 2: Positief Opvoeden Drenthe, implementatieplan Bijlage 3: Samenwerkingsovereenkomst uitvoerende instellingen 7

8 Aldus ondertekend op 28 januari 2010 te Assen door: De provincie Drenthe, gevestigd te Assen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. A. Haarsma, gedeputeerde De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Hoogeveen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder jeugd, dhr. A. Bargeman, hierna te noemen gemeente Hoogeveen. De gemeente Emmen, gevestigd te Emmen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. M.H. Thalens-Kolker, hierna te noemen gemeente Emmen. De gemeente De Wolden, gevestigd te Zuidwolde, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. A. Damming, hierna te noemen gemeente De Wolden. De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. T. Pot-Eland, hierna te noemen: gemeente Coevorden. 8

9 De gemeente Aa en Hunze, gevestigd te Gieten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. E.H. Udding-Blok, hierna te noemen gemeente Aa en Hunze. De gemeente Noordenveld, gevestigd te Roden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. O.L. Keizer, hierna te noemen gemeente Noordenveld. De gemeente Meppel, gevestigd te Meppel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. J.P. Scheele, hierna te noemen gemeente Meppel. De gemeente Assen, gevestigd te Assen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. Kuin, hierna te noemen gemeente Assen. De gemeente Westerveld, gevestigd te Havelte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. A. Klein Deters, hierna te noemen gemeente Westerveld. 9

10 De gemeente Borger Odoorn, gevestigd te Exloo, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. T.J. Meedendorp, hierna te noemen gemeente Borger Odoorn. De gemeente Midden Drenthe, gevestigd te Beilen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. M. Looman-Struijs, hierna te noemen gemeente Midden Drenthe. De gemeente Tynaarlo, gevestigd te Vries, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. H. Kosmeijer, hierna te noemen gemeente Tynaarlo. 10

Kopte rcx. toeth. rbt-

Kopte rcx. toeth. rbt- Gemeente Coevorden Mevrouw T. Pot-Eland Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Assen, Kenmerk: Betreft: 17 februari 2010 10.0036/ME/SG Positief Opvoeden Drenthe Kopte rcx. toeth. rbt- Geachte mevrouw Pot, Bij deze

Nadere informatie

Tussen de Instellingen overleg heeft plaatsgevonden over de mogelijkheden van samenwerking om de bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken;

Tussen de Instellingen overleg heeft plaatsgevonden over de mogelijkheden van samenwerking om de bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken; De ondergetekenden: Instellingen Samenwerkingsovereenkomst Positief opvoeden Drenthe Initiatiefgroep Positief opvoeden Drenthe 1. Stichting Icare, gevestigd te Meppel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin NWN gemeenten 4 december 2008 Opstellers: Sevgi Tunali Bianca de Ruiter Thea Rietveld Frits Knijff Frans de Clercq Partijen, a. Gemeente Maassluis, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst uitvoering en realisatie van de inkoop jeugdhulp in Drenthe

Bestuursovereenkomst uitvoering en realisatie van de inkoop jeugdhulp in Drenthe ', 1 ) ~ jlu~ Bestuursovereenkomst uitvoering en realisatie van de inkoop jeugdhulp in Drenthe Gemeenten Aa en Hunze Assen Borger Odoorn Coevorden De Wolden Emmen Hoogeveen Meppel Midden-Drenthe Noordenveld

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst inzake de uitvoering van de pilot Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster Inleiding De 2-4 jarigen die in de gemeente Hoogeveen naar de peuterspeelzaal gaan worden

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe Drenthe Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe d.d. 29 juni 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet wethouder H. Heijerman wethouder H. Vlieg wethouder FAJ Buijtelaar wethouder

Nadere informatie

CONVENANT BESCHERMD WONEN /MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE

CONVENANT BESCHERMD WONEN /MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE CONVENANT BESCHERMD WONEN /MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo,

Nadere informatie

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Samenwerken in het CJG Tynaarlo Periode: 2010-2014 1 ALGEMEEN Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan

Nadere informatie

Model Bestuursconvenant September 2009

Model Bestuursconvenant September 2009 Model Bestuursconvenant September 2009 Partijen bij dit convenant zijn: A I Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (XX), gevestigd te (XX) ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015

Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 Gebruik jeugdhulp in Drenthe: 2016 vergeleken met 2015 In 2015 is de jeugdhulp overgegaan naar de gemeenten. Om deze transitie goed te kunnen monitoren verstrekken gemeenten en jeugdhulp aanbieders gegevens

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe door Zoë Zernitz, Rijksuniversiteit Groningen In 2012 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Alleen als het echt niet anders kan

Alleen als het echt niet anders kan Alleen als het echt niet anders kan De meeste Nederlandse ouders zijn prima in staat om hun kinderen voldoende veiligheid te bieden. Bij ongeveer 1 procent van de Nederlandse kinderen komt de veiligheid

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en Wieden inzake een doelmatiger waterbeheer. 2 Context In

Nadere informatie

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer RAADSVOORSTEL Onderwerp : Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 4 november 2009 Agendapunt : 13 Portef.houder : wethouder Swart

Nadere informatie

provinciet)renthe imi-'hhii'i'-'ln'l-llim Gemeente NOÖTOENVÈLDJ 2 2 FEB. 2012 112.01374 lllllilllfliiiiuililllllllll Class.nr. Nr. kop!

provinciet)renthe imi-'hhii'i'-'ln'l-llim Gemeente NOÖTOENVÈLDJ 2 2 FEB. 2012 112.01374 lllllilllfliiiiuililllllllll Class.nr. Nr. kop! Provinciehuis Westerbrink i, Assen Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen www.drenthe.nl 112.01374 lllllilllfliiiiuililllllllll T (0592)36 55 55 F (0592) 36 5777 provinciet)renthe Gemeente NOÖTOENVÈLDJ Aan:

Nadere informatie

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld,

Nadere informatie

Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen

Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen Samen op weg naar gemiddeld 100 kg huishoudelijk restafval in Nederland 19 oktober 2017 Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen - 28 april 2017-1/7 Voorgelegd

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Jacqueline van Rijn Jolyn Berns www.nji.nl Marion van Bommel Sandra Hollander Oktober 2013 Triple P Triple P is een evidence based opvoedondersteuningsprogramma,

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Roadmap uitrol CJG Meppel 2013 Activiteit 2013 Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Eindverantwoordelijke 1. Realisatie sluitend aanbod jeugd-en opvoedinformatie

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Implementatie Drentse Verwijsindex (DVI)

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Implementatie Drentse Verwijsindex (DVI) Onderwerp: Implementatie Drentse Verwijsindex (DVI) Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen met de implementatie van de Drentse Verwijsindex 2. Het provinciale samenwerkingsconvenant voor de Drentse Verwijsindex

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst behorende bij het Regionaal Sectorplan Ruim baan voor Oost Groningen Ondergetekenden a. De Gemeente Bellingwedde, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. J.F. Snijder-Hazelhoff,

Nadere informatie

WELKOM. Drenthe in 2020 de meest toegankelijke provincie. Bijeenkomst op 10 mei 2017

WELKOM. Drenthe in 2020 de meest toegankelijke provincie. Bijeenkomst op 10 mei 2017 WELKOM Drenthe in 2020 de meest toegankelijke provincie Bijeenkomst op 10 mei 2017 Programma: 16.00 uur Opening door dagvoorzitter Jacob Bruintjes en uitleg over de opzet van de bijeenkomst. 16.10 uur

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Concept verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig: gedeputeerde H. Jumelet Provincie Drenthe Wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze wethouder

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Op 22 oktober heeft het college besloten het Jeugdsportfonds Nieuwkoop op te richten. Met deze brief willen wij u hierover informeren.

Op 22 oktober heeft het college besloten het Jeugdsportfonds Nieuwkoop op te richten. Met deze brief willen wij u hierover informeren. gemeente Nieuwkoop afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving nieuwkoop leden van de raad III III1:1111111NU ill datum 7 november 2013 uw brief/kenmerk VERZONDEN 1 2 NOV2013 II III III III III

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Onderbouwing Opvoedingsondersteuning in de JGZ De JGZ-medewerker heeft een taak bij het schatten van de opvoedingscompetentie en opvoedingsonmacht van ouders.

Nadere informatie

Overeenkomst Bijzondere Uitvaartzorg bij crisissituaties

Overeenkomst Bijzondere Uitvaartzorg bij crisissituaties Overeenkomst Bijzondere Uitvaartzorg bij crisissituaties Inleiding & doel Sommige uitvaarten zijn bijzonder, omdat de uitvoering om een speciale manier van werken vraagt. Deze uitvaarten hebben speciale

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl

Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl Samenwerkingsovereenkomst Structuurvisie Eemsmond - Delfzijl Partijen 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder IJ.J.

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen,

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, Naar aanleiding van uw mail d.d. 15 december wil ik graag vanuit de gemeente Beesel reageren op uw vragen. Wij hebben elkaar donderdag

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Opvoeden in de Buurt

Bestuurlijke afspraken Opvoeden in de Buurt Partijen Burgemeester en wethouders van gemeente Almere, te dezen vertegenwoordigd door J. Haanstra Burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door ing. A. Aboutaleb Burgemeester

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Samen zorgen voor de jeugd. www.regioalkmaar.nl

Samen zorgen voor de jeugd. www.regioalkmaar.nl Samen zorgen voor de jeugd www.regioalkmaar.nl Inhoud 1. Transitieplan Regio Alkmaar en Werkplan 2012 2. Regionale visie op zorgen voor jeugd 3. Beleidsvraagstukken 4. Sturen / risico s in beeld krijgen

Nadere informatie

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde

Logo Groen IJsselmonde. Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde Logo Groen IJsselmonde Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde 1 juni 2016 www. Groenijsselmonde.nl Bestuursovereenkomst voor de samenwerking van de Landschapstafel IJsselmonde De publiekrechtelijke

Nadere informatie

Netwerk. Drenthe. Februari 2014 Els van der Veen

Netwerk. Drenthe. Februari 2014 Els van der Veen Netwerk Dementie Drenthe Februari 2014 Els van der Veen Iets vertellen over: 1. Organisatie Zorgbegeleiding/Casemanagement 2. Structuur Netwerk 3. Ontwikkeling Netwerk 4. Gebruik Gino Caseboek 1. Organisatie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Jeugdprogramma Hengelo Positief opgroeien en opvoeden in Hengelo

Samenwerkingsovereenkomst. Jeugdprogramma Hengelo Positief opgroeien en opvoeden in Hengelo Samenwerkingsovereenkomst Jeugdprogramma Hengelo 2011 2014 Positief opgroeien en opvoeden in Hengelo Voor het Jeugdprogramma 2011-2014 Zelf doen!, positief opgroeien en opvoeden in Hengelo sluit gemeente

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Toelichting Gemeenten onderling, dan wel provincies en gemeenten en/of waterschappen gezamenlijk

Nadere informatie

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering

Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij. Convenant. 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering Concept-Convenant verlaging caseload gezinsvoogdij De ondergetekenden: Convenant 1. De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering en 2. De provincies en de grootstedelijke regio

Nadere informatie

RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE

RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen

Nadere informatie

hierna gezamenlijk aan te duiden als partijen of bestuurlijk NOC (bestuurlijk Noordelijk Overleg Cultuur);

hierna gezamenlijk aan te duiden als partijen of bestuurlijk NOC (bestuurlijk Noordelijk Overleg Cultuur); bijlage 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WE THE NORTH 1. provincie Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw F. Gräper; 2. de provincie Fryslân, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst : Raadscommissie van 13 januari 2009 van Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Samenvatting : Gemeenten

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

vastgesteld verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe

vastgesteld verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe Drenthe vastgesteld verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RVD Drenthe d.d. 30 november 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet Wethouder H. Heijerman wethouder M. Hoogeveen wethouder FAJ

Nadere informatie

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam.

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam. De partijen die dit samenwerkingsverband vormen, vormen samen een zorgketen voor geboortezorg in Amsterdam. De zorgketen gaat uit van samenwerking tussen de volgende ketenpartners: verloskundigen, kraamzorg,

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Ramenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 1. Inleiding Naast het gemeentelijk rampenplan hebben verschillende

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Toelichting Gemeenten onderling, dan wel provincies en gemeenten en/of waterschappen gezamenlijk

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opvoeden en opgroeien in Slotervaart Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opzet presentatie Situatie stadsdeel Slotervaart Invulling van de vijf gemeentelijke

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Inleiding Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt: het voorkomen, signaleren en bestrijden van

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD d.d. 11 juli 2016 Aanwezig: gedeputeerde C, Bijl Wethouder H, Heijerman wethouder M, Hoogeveen wethouder FAJ Buijtelaar wethouder J Huizing wethouder

Nadere informatie

te-noemen "Gemeente Stadskanaal".

te-noemen Gemeente Stadskanaal. E V VASTSTELILINGSOVEREENKOMST BEEINDIGING SAMENWERKING DE ONDERGETEKENDEN: Gemeente Borger-Odoorn, een publiekelijk rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan Hoofdstraat 50 te Exloo, op grond van

Nadere informatie

Plan van aanpak Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden. Gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Oktober 2014

Plan van aanpak Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden. Gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Oktober 2014 Plan van aanpak Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden Gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 1.1 Achtergrond taakstelling...2 1.2 Aanleiding plan

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen CBO/Mεilân Heerenveen,... 2012 Partijen, De gemeente Heerenveen, vanaf heden te noemen de gemeente, en schoolbesturen met

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE --------------------------

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- RAAMOVEREENKOMST tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- welke de voorwaarden bevat waaronder partijen zullen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning, wat werkt?

Opvoedingsondersteuning, wat werkt? Opvoedingsondersteuning, wat werkt? Wat is er nodig voor een effectieve opvoedingsondersteuning van alle opvoeders in Nederland Bert Prinsen Ede, 4 juni 2010 Onderwerpen: * Visie op opvoeden en opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten in Groningen en Drenthe. Geacht college,

Aan het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten in Groningen en Drenthe. Geacht college, Aan het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten in Groningen en Drenthe ons kenmerk 2015/02 uw kenmerk behandeld door Marc Jager bijlage(n) 2 Datum 3 november 2015 Onderwerp Plan van

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd

Aan de Raad. Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Aan de Raad Agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststellen Regionaal Transitiearrangement Zorg voor Jeugd Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / YK Besluitvormend Kollum, 3 december 2013 Samenvatting Gemeenten worden

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Op 3 juni jl. was er op het AOC Terra college een informatiebijeenkomst over de jeugdzorg. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WMO-adviesraad

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter 09I003226 OVEREENKOMST VOOR GEMENE REKENING 1. Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda 2. Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch 3. Het waterschap De Dommel, zetelende te Boxtel

Nadere informatie

Ontwikkelingen Transities

Ontwikkelingen Transities Ontwikkelingen Transities Van: Aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo Alle bij de Transities betrokken organisaties en adviesraden en andere belangstellenden Datum: 3 juli

Nadere informatie

harmonisatie peuterspeelzalen & kinderopvang

harmonisatie peuterspeelzalen & kinderopvang de stand van zaken harmonisatie peuterspeelzalen & 2012 provincie drenthe PROVINCIE DRENTHE Het onderzoek er zal een sterke terugloop in het aantal zijn, waardoor er groepen moeten sluiten in Drenthe van

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BOW/2016.31 RIS 291194 DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: de keuze voor een organisatie voor het Centrum voor Jeugd en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN)

Masterclass Krimp. Presentatie Angelique vanwingerden. 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Masterclass Krimp Presentatie Angelique vanwingerden 16 september 2011 Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) Bevolkingsontwikkeling Bevolkingsontwikkeling in Noord-Drenthe 2000-2010 Bevolkingsontwikkeling

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen partijen; Datum: 6 maart 2014 Versie 1.1 CONCEPT Dienstverleningsovereenkomst Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké,

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Aanpak Utrecht algemeen Ambitieus, daadkrachtig, gedurfd; Gestoeld op een duidelijke

Nadere informatie