Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst betreffende het invoeren van Positief Opvoeden in Drenthe:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst betreffende het invoeren van Positief Opvoeden in Drenthe:"

Transcriptie

1 Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst betreffende het invoeren van Positief Opvoeden in Drenthe: De ondergetekenden: Provincie 1. De provincie Drenthe, gevestigd te Assen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. A. Haarsma, gedeputeerde, hierna te noemen provincie Drenthe. Gemeenten: 2. De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Hoogeveen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder jeugd, dhr. A. Bargeman, hierna te noemen gemeente Hoogeveen. 3. De gemeente Emmen, gevestigd te Emmen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. M.H. Thalens-Kolker, hierna te noemen gemeente Emmen. 4. De gemeente De Wolden, gevestigd te Zuidwolde, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. A. Damming, hierna te noemen gemeente De Wolden. 5. De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. T. Pot-Eland, hierna te noemen: gemeente Coevorden. 6. De gemeente Aa en Hunze, gevestigd te Gieten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. E.H. Udding-Blok, hierna te noemen gemeente Aa en Hunze. 7. De gemeente Noordenveld, gevestigd te Roden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. O.L. Keizer, hierna te noemen gemeente Noordenveld. 8. De gemeente Meppel, gevestigd te Meppel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. J.P. Scheele, hierna te noemen gemeente Meppel. 9. De gemeente Assen, gevestigd te Assen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. Kuin, hierna te noemen gemeente Assen. 10. De gemeente Westerveld, gevestigd te Havelte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. A. Klein Deters, hierna te noemen gemeente Westerveld. 11. De gemeente Borger Odoorn, gevestigd te Exloo, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. T.J. Meedendorp, hierna te noemen gemeente Borger Odoorn. 12. De gemeente Midden Drenthe, gevestigd te Beilen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. M. Looman-Struijs, hierna te noemen gemeente Midden Drenthe. 13. De gemeente Tynaarlo, gevestigd te Vries, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. H. Kosmeijer, hierna te noemen gemeente Tynaarlo. hierna gezamenlijke te noemen: de Gemeenten 1

2 Overwegende dat: Bestuurders van gemeenten en provincie zich gezamenlijk verantwoordelijk achten voor het samenhangend uitvoeren van het jeugdzorgbeleid in Drenthe. Gemeenten en provincie zich tot doel stellen voorwaarden te scheppen opdat uitvoerende instellingen de zorgverlening en opvoedingsondersteuning rondom gezinnen tot een sluitend geheel kunnen maken, door kinderen met zorgsignalen en opvoeders met vragen rond opvoeden, snel en efficiënt te helpen en toe te leiden naar de juiste plek in de jeugdzorgketen van bewezen effectieve interventies; Gemeenten en provincie gezamenlijke opdracht geven aan uitvoeringspartijen binnen de initiatiefgroep 1 om het project Positief Opvoeden in Drenthe uit te voeren: De bestuurders van provincie en gemeente door middel van deze overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) de tussen hen gemaakte afspraken wensen vast te leggen. De overeenkomst sluit aan bij eerdere afspraken tussen provincie en gemeenten zoals vastgelegd in de Sociale Alliantie 2009 (bijlage I), Instellingen in de initiatiefgroep hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om gezamenlijk het project Positief opvoeden in Drenthe uit te voeren. Daartoe zijn het Implementatieplan Positief opvoeden Drenthe mei 2009 december 2011 (bijlage II) en de begroting Positief opvoeden Drenthe mei 2009 december 2011 (bijlage III), opgesteld welke stukken het kader bieden voor de samenwerking; De initiatiefgroep zal voor het bovengenoemde doel het programma Positief opvoeden Drenthe als werkwijze willen integreren binnen reeds bestaande opvoedingsondersteuningsprogramma s in de Centra voor Jeugd en Gezin; Positief opvoeden Drenthe een belangrijk onderdeel van alle programma s voor opvoedingsondersteuning vormt en met een evidence based methode een verbetering met zich meebrengt van de bestaande diensten; Tussen zowel bestuurders van provincie en gemeenten als tussen instellingen in de initiatiefgroep overleg heeft plaatsgevonden over de mogelijkheden van samenwerking om de bovengenoemde doelstellingen te verwezenlijken; Definities zijn benoemd in de bijlagen Komen het volgende overeen: Artikel 1 Doel samenwerking 1.1 De Overeenkomst strekt tot de implementatie en verankering van de volgende aspecten binnen de participerende organisaties. - Positief opvoeden Drenthe is in 2012 bij 12 Drentse gemeenten ingevoerd; - Positief opvoeden Drenthe haakt aan bij bestaande structuren en het bestaande aanbod van opvoedingsondersteuningsprogramma s en hulpverlening op lokaal en bovenlokaal niveau; 1 Zie nadere definitie uitvoerende partijen in initiatiefgroep Drenthe 2

3 - Positief opvoeden Drenthe krijgt een duidelijke plek binnen de Centra voor Jeugd en Gezin en is zodoende een onderdeel van het lokaal preventief jeugdbeleid in elke gemeente in Drenthe; - Positief opvoeden Drenthe biedt een dekkend en op elkaar aansluitend aanbod van opvoedingsondersteuning, inclusief interventies Triple P niveau 1 tot en met 5, waarop alle ouders in Drenthe dicht bij huis, eenvoudig en snel en drempelloos een beroep kunnen doen; - Het bewerkstelligen van een geïntegreerde ketenaanpak en maximale samenwerking tussen lokale en regionale instellingen: van voorliggende voorzieningen via bureau jeugdzorg naar de geïndiceerde jeugdhulpverlening. Hierdoor zullen samenwerkingsafspraken over doorverwijzing en toeleiding verbeterd worden; 1.2 Met het ondertekenen van de overeenkomst verklaren de Partijen mee te werken aan de voorbereiding en realisatie van Positief Opvoeden Drenthe. Met respect en waardering voor ieders autonomie, identiteit en geheimhoudingsverplichting, werken de Partijen nauw samen om te komen tot een samenwerkingsnetwerk waar kind en ouders daadwerkelijk centraal staan. Artikel 2 Taken Gemeenten 2.1 De Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om de samenwerking en de uitvoering van de Overeenkomst zo vlot en goed mogelijk te laten verlopen en maken daartoe (ambtelijk) tijd vrij. 2.2 De gemeenten spannen zich in om draagvlak te creëren voor positief opvoeden Drenthe binnen de gemeentelijke organisatie en overige partijen in een gemeente, zoals peuterspeelzaal, kinderopvang, verloskundigen, huisartsen en andere hulpverlenende instanties. 2.3 De gemeenten zorgen voor de coördinatie van de kwaliteitsbewaking van Positief Opvoeden in hun eigen gemeente. Voor deze taak is maximaal 4 uur per week nodig. De gemeenten spannen zich in om deze taak inhoudelijk te koppelen aan de Centra voor Jeugd en Gezin. 2.4 De gemeenten stellen voor de interventies van niveau 1 t/m 5, in samenwerking met de provinciale projectleider, ieder een gemeentelijk implementatieplan op aan de hand van de checklist implementatiehandleiding (zie bijlage Productenpakket in het implementatieplan). 2.5 De Gemeenten ontvangen van de provinciale projectleider ieder kosteloos aan producten (zie bijlage Productenpakket in het implementatieplan): in de eerste fase maximaal 4 uur, de tweede fase maximaal 3 uur, de derde fase maximaal 2 uur en de laatste fase maximaal 1 uur per week. De eerste fase gaat in op moment van instappen van elke gemeente. Voor Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn en Aa en Hunze start de eerste fase formeel in september De overige gemeenten volgen later (zie implementatieplan Positief Opvoeden in Drenthe in bijlage 2). Indien meer ondersteuning door de projectleider nodig, komende de kosten daarvan voor rekening van de gemeente. 3

4 2.6 De gemeenten ontvangen jaarlijks een door PIONN opgesteld rapport met de resultaten van Praktijkgestuurd meten. Gemeenten kunnen dit rapport gebruiken bij beleidsbeslissingen opdat opvoedingsondersteuning nog optimaler zal worden aangeboden. Na december 2011 committeren gemeenten zich aan het inbedden van de kosten van onderhoud en gebruik van valide meetinstrumenten uit eigen middelen. 2.7 Gemeenten voeren de voorlichtingscampagnes (nivo 1) en de lezingen/ themabijeenkomsten (nivo 2) vanuit hun Centrum voor Jeugd en gezin. 2.8 De Gemeenten stemmen in met implementatie van Positief opvoeden Drenthe voor de duur van de overeenkomst en met het uitgangspunt om, indien het programma succesvol is, het daarna structureel voort te zetten. 2.9 Aan de hand van de checklist/implementatiehandleiding, als opgenomen in het stuk Productenpakket en implementatieplan (zie bijlage III), stellen Gemeenten in samenwerking met de provinciale projectleider een lokaal implementatieplan op voor de interventies van niveau 1 tot en met 4 (eventueel 5) Per Instelling is bekend hoeveel en welke professionals van de Instellingen getraind gaan worden in de methodiek Positief opvoeden Drenthe, bestaande uit de methodiek Triple P en praktijkgestuurd meten / werken met vragenlijsten. Indien Gemeenten andere professionals dan van de betrokken instellingen van de initiatiefgroep willen gaan trainen (bijvoorbeeld alle medewerkers voorschoolse voorzieningen, of verloskundigen, of huisartsen) wordt met de provinciale projectleider een begroting opgesteld. Deze extra kosten vallen buiten het beschikbare budget (als genoemd in artikel 3.2.) en komen voor rekening van de gemeente. Kosten voor training conform methodiek Triple P bij het Nji variëren tussen de 550,- en de 1.750,-. Trainingen gegeven onder de vlag Positief opvoeden Drenthe kosten 1.600,- voor 12 personen per dag De Gemeenten blijven ook na het einde van de overeenkomst een bijdrage leveren aan de verdere invoering en de toepassing van Positief opvoeden Drenthe indien het programma na evaluatie succesvol is gebleken. Gemeenten spannen zich dan in voor de financiering van de materiaalkosten, de mediacampagne en het onderhouden van de website. Gemeenten maken gebruik van de resultaten uit het praktijkgestuurde onderzoek en zullen medewerking verlenen aan het in gezamenlijkheid (blijven) ontwikkelen van een Drents model Positief Opvoeden Aan het eind van de projectperiode, vind er in november 2011 een eindevaluatie plaats en worden er vervolgafspraken gemaakt. ARTIKEL 3 TAKEN PROVINCIE DRENTHE 3.1 De Provincie Drenthe maakt de benodigde tijd vrij, om de samenwerking en de uitvoering van de Overeenkomst zo vlot en goed mogelijk te laten verlopen. 4

5 3.2 De Provincie Drenthe is verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning van de invoering van Positief opvoeden Drenthe. Daartoe stelt de Provincie Drenthe in totaal een bedrag van ,- beschikbaar. Voornoemd bedrag wordt, verdeeld over de jaren 2009 tot uiterlijk 2012, gesubsidieerd ten behoeve van de Initiatiefgroep Drenthe en namens deze aan de rechtspersoon Stichting Icare, onder vermelding van Positief opvoeden Drenthe. Het projectplan zal binnen deze financiële kaders dienen te worden uitgevoerd. Eventuele (dreigende) tekorten worden door de projectuitvoerders tijdig onder de aandacht gebracht van bestuurders. Bestuurders zullen in gezamenlijkheid bespreken hoe te handelen inzake deze (dreigende) tekorten. 3.3 De provincie Drenthe stelt, bovenop het in lid 1 genoemde bedrag van ,-, het benodigde budget ter beschikking voor positief opvoeden voor de geïndiceerde jeugdzorg (te weten Yorneo) waaronder een deel van het Triple P programma valt (niveau 4 en 5) Dat wil zeggen: betaalt de kosten voor de trainingen gedurende de periode mei 2009 december De kosten voor de trainingen maken onderdeel uit van de totale begroting. 3.4 De provincie draagt na 2011 zorg voor het continueren van niveau 4 en 5 uitgevoerd door de geïndiceerde zorg (Yorneo), het kennisnetwerk en de website. Artikel 4 Regie 4.1 De initiatiefgroep positief opvoeden Drenthe voert de regie op de inhoud en het proces van implementatie van Positief opvoeden Drenthe. 4.2 De gemeenten voeren regie op de uitvoering op de door hen gefinancierde instellingen. 4.3 De provinciale projectleider opereert onafhankelijk en organisatieoverstijgend. De provinciale projectleider wordt aangestuurd en legt verantwoording af aan de initiatiefgroep Drenthe binnen de kaders van de subsidievoorwaarden van de provincie Drenthe. De taak van de provinciale projectleider is het voorbereiden, organiseren en coördineren van duurzame implementatie van Positief opvoeden Drenthe in de hele provincie Drenthe. 4.4 Voor de projectorganisatie wordt geen aparte structuur in het leven geroepen, maar zal worden aangesloten bij bestaande structuren, zoals het portefeuillehoudersoverleg jeugd, de ambtelijke werkgroep jeugd en de initiatiefgroep positief opvoeden Drenthe. Artikel 5 Duur Overeenkomst De Overeenkomst gaat in per 1 mei 2009 en wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten voor de duur van 32 maanden. ARTIKEL 6 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst treden de Instellingen met elkaar in overleg om te bezien in hoeverre de inhoud van de overeenkomst aanpassing behoeft. 5

6 Artikel 7 Overige bepalingen 7.1 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen hun volledige werking behouden. In dat geval zullen de Instellingen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig doel en strekking van deze Overeenkomst en wel zodanig dat een nieuwe bepaling zo weinig als mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling. 7.2 Deze Overeenkomst kan alleen worden aangevuld of gewijzigd indien de Instellingen daartoe gezamenlijk besluiten en zulks schriftelijk overeenkomen. Indien in deze Overeenkomst geen regeling of voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie zullen de Partijen in overleg treden omtrent een aanvulling op deze Overeenkomst, welke in lijn ligt met de thans hierbij vastgelegde afspraken. Aldus overeengekomen te Assen op 28 januari

7 Bijlagen: Definities Initiatiefgroep Positief Opvoeden Drenthe: Samenwerkingsverband van Stichting Icare, De Drentse Federatie, GGD Drenthe, Yorneo en Bureau Jeugdzorg Drenthe, met als doel het gezamenlijk aanbieden van een lineaire vorm van dienstverlening aan jeugdigen en hun ouders voor het optimaliseren van de noodzakelijke samenhang binnen het totale Drentse veld van jeugdbeleid in de vorm van positief opvoeden Drenthe. De initiatiefgroep is in 1 e instantie verantwoordelijk voor, en aanspreekbaar op- de inhoud van het programma Positief Opvoeden Drenthe. Triple P: Een programma dat een ketenbrede aanpak van opvoedingsondersteuning aanbiedt voor de hele jeugdzorgketen, met als doel het voorkomen van psychosociale problematiek bij alle kinderen. Positief opvoeden Drenthe: Een programma dat is gebaseerd op de methodiek van Triple P, waarbij middels praktijkgestuurd meten wordt zorggedragen voor het duurzaam inbedden van de methodiek Triple P in reeds bestaande opvoedingsondersteuningsprogramma s in de hele zorgketen; van simpele opvoedingsvoorlichting (niveau 1) tot de zware hulpverleningstrajecten bij de geïndiceerde jeugdzorg (niveau 5). Praktijkgestuurd meten: Praktijkgestuurd meten maakt onderdeel uit van Positief opvoeden Drenthe. Het invoeren en gebruik van praktijkgestuurd meten wordt uitgevoerd door Praktijkgestuurd Innovatie en Onderzoeksnetwerk Noord Nederland (hierna te noemen: PIONN) onder leiding van drs. dhr. D. Roosma. Door Praktijkgestuurd meten wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt: a. de vraag: de vraag rond opvoedingsondersteuning op de verschillende interventie niveaus; b. de effecten: uitkomsten van de interventies in termen van probleemreductie en doelrealisatie en cliënttevredenheid; c. leemte in het aanbod: binnen welke schakels in de keten van opvoedingsondersteuning eventueel aanvullend aanbod nodig is; d. trends en benchmark: trends geven verschillen over de jaren heen en benchmark geeft de verschillen tussen gemeentes. Bijlage 2: Positief Opvoeden Drenthe, implementatieplan Bijlage 3: Samenwerkingsovereenkomst uitvoerende instellingen 7

8 Aldus ondertekend op 28 januari 2010 te Assen door: De provincie Drenthe, gevestigd te Assen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. A. Haarsma, gedeputeerde De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Hoogeveen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder jeugd, dhr. A. Bargeman, hierna te noemen gemeente Hoogeveen. De gemeente Emmen, gevestigd te Emmen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. M.H. Thalens-Kolker, hierna te noemen gemeente Emmen. De gemeente De Wolden, gevestigd te Zuidwolde, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. A. Damming, hierna te noemen gemeente De Wolden. De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. T. Pot-Eland, hierna te noemen: gemeente Coevorden. 8

9 De gemeente Aa en Hunze, gevestigd te Gieten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. E.H. Udding-Blok, hierna te noemen gemeente Aa en Hunze. De gemeente Noordenveld, gevestigd te Roden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. O.L. Keizer, hierna te noemen gemeente Noordenveld. De gemeente Meppel, gevestigd te Meppel, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. J.P. Scheele, hierna te noemen gemeente Meppel. De gemeente Assen, gevestigd te Assen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. Kuin, hierna te noemen gemeente Assen. De gemeente Westerveld, gevestigd te Havelte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. A. Klein Deters, hierna te noemen gemeente Westerveld. 9

10 De gemeente Borger Odoorn, gevestigd te Exloo, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. T.J. Meedendorp, hierna te noemen gemeente Borger Odoorn. De gemeente Midden Drenthe, gevestigd te Beilen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, mevr. M. Looman-Struijs, hierna te noemen gemeente Midden Drenthe. De gemeente Tynaarlo, gevestigd te Vries, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder zorg, dhr. H. Kosmeijer, hierna te noemen gemeente Tynaarlo. 10

Kopte rcx. toeth. rbt-

Kopte rcx. toeth. rbt- Gemeente Coevorden Mevrouw T. Pot-Eland Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Assen, Kenmerk: Betreft: 17 februari 2010 10.0036/ME/SG Positief Opvoeden Drenthe Kopte rcx. toeth. rbt- Geachte mevrouw Pot, Bij deze

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst inzake de uitvoering van de pilot Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster Inleiding De 2-4 jarigen die in de gemeente Hoogeveen naar de peuterspeelzaal gaan worden

Nadere informatie

Model Bestuursconvenant September 2009

Model Bestuursconvenant September 2009 Model Bestuursconvenant September 2009 Partijen bij dit convenant zijn: A I Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (XX), gevestigd te (XX) ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet

Nadere informatie

provinciet)renthe imi-'hhii'i'-'ln'l-llim Gemeente NOÖTOENVÈLDJ 2 2 FEB. 2012 112.01374 lllllilllfliiiiuililllllllll Class.nr. Nr. kop!

provinciet)renthe imi-'hhii'i'-'ln'l-llim Gemeente NOÖTOENVÈLDJ 2 2 FEB. 2012 112.01374 lllllilllfliiiiuililllllllll Class.nr. Nr. kop! Provinciehuis Westerbrink i, Assen Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen www.drenthe.nl 112.01374 lllllilllfliiiiuililllllllll T (0592)36 55 55 F (0592) 36 5777 provinciet)renthe Gemeente NOÖTOENVÈLDJ Aan:

Nadere informatie

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld,

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst behorende bij het Regionaal Sectorplan Ruim baan voor Oost Groningen Ondergetekenden a. De Gemeente Bellingwedde, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. J.F. Snijder-Hazelhoff,

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Jacqueline van Rijn Jolyn Berns www.nji.nl Marion van Bommel Sandra Hollander Oktober 2013 Triple P Triple P is een evidence based opvoedondersteuningsprogramma,

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Netwerk. Drenthe. Februari 2014 Els van der Veen

Netwerk. Drenthe. Februari 2014 Els van der Veen Netwerk Dementie Drenthe Februari 2014 Els van der Veen Iets vertellen over: 1. Organisatie Zorgbegeleiding/Casemanagement 2. Structuur Netwerk 3. Ontwikkeling Netwerk 4. Gebruik Gino Caseboek 1. Organisatie

Nadere informatie

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling;

2. Dat partijen het gewenst achten dat er ondersteuning wordt geboden aan initiatieven die bijdragen aan de onder 1 genoemde doelstelling; Samenwerkingsovereenkomst Ring Blauwe Stad Samenwerken aan een vernieuwingsimpuls Ring Blauwe Stad De Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon De Provincie Groningen, gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Onderbouwing Opvoedingsondersteuning in de JGZ De JGZ-medewerker heeft een taak bij het schatten van de opvoedingscompetentie en opvoedingsonmacht van ouders.

Nadere informatie

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen,

CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, CliC t.a.v. Dhr. Grommen, Mercator 1. Sittard. Geachte heer Grommen, Naar aanleiding van uw mail d.d. 15 december wil ik graag vanuit de gemeente Beesel reageren op uw vragen. Wij hebben elkaar donderdag

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Implementatie Drentse Verwijsindex (DVI)

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Implementatie Drentse Verwijsindex (DVI) Onderwerp: Implementatie Drentse Verwijsindex (DVI) Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen met de implementatie van de Drentse Verwijsindex 2. Het provinciale samenwerkingsconvenant voor de Drentse Verwijsindex

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Inleiding Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt: het voorkomen, signaleren en bestrijden van

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Samen zorgen voor de jeugd. www.regioalkmaar.nl

Samen zorgen voor de jeugd. www.regioalkmaar.nl Samen zorgen voor de jeugd www.regioalkmaar.nl Inhoud 1. Transitieplan Regio Alkmaar en Werkplan 2012 2. Regionale visie op zorgen voor jeugd 3. Beleidsvraagstukken 4. Sturen / risico s in beeld krijgen

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Ramenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 1. Inleiding Naast het gemeentelijk rampenplan hebben verschillende

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen

Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen Bijlage 3 Samenwerkingsovereenkomst Integraal Jeugdbeleid 2012-2016 Heerenveen CBO/Mεilân Heerenveen,... 2012 Partijen, De gemeente Heerenveen, vanaf heden te noemen de gemeente, en schoolbesturen met

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Toelichting Gemeenten onderling, dan wel provincies en gemeenten en/of waterschappen gezamenlijk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam.

3. Vertegenwoordiging a) De samenstelling van het stedelijk overleg keten geboortezorg is gebaseerd op de regio Amsterdam. De partijen die dit samenwerkingsverband vormen, vormen samen een zorgketen voor geboortezorg in Amsterdam. De zorgketen gaat uit van samenwerking tussen de volgende ketenpartners: verloskundigen, kraamzorg,

Nadere informatie

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Convenant (inzake doorstromingsmaatregelen op de A12/A20 knooppunt Gouwe in het kader van ZSMII) Nr: ZHv

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE --------------------------

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- RAAMOVEREENKOMST tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- welke de voorwaarden bevat waaronder partijen zullen

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning, wat werkt?

Opvoedingsondersteuning, wat werkt? Opvoedingsondersteuning, wat werkt? Wat is er nodig voor een effectieve opvoedingsondersteuning van alle opvoeders in Nederland Bert Prinsen Ede, 4 juni 2010 Onderwerpen: * Visie op opvoeden en opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Verslag Sub regionale Samenwerkingsoverleg Noord Midden Drenthe Hervorming Langdurige Zorg

Verslag Sub regionale Samenwerkingsoverleg Noord Midden Drenthe Hervorming Langdurige Zorg Verslag Sub regionale Samenwerkingsoverleg Noord Midden Drenthe Hervorming Langdurige Zorg 21 mei 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Op 3 juni jl. was er op het AOC Terra college een informatiebijeenkomst over de jeugdzorg. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WMO-adviesraad

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Welkom. Stelling 1. Project Opvoedmix. online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders

Welkom. Stelling 1. Project Opvoedmix. online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders Welkom Project Opvoedmix online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders Stelling 1 Als je opvoedingsondersteuning laagdrempeliger wilt maken, betekent dat dat je geen gegevens kunt registreren

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

Voorbeelden; Structuur

Voorbeelden; Structuur A.3 Structuur A.3.1 Totale bond A.3.2 Onderdeel talentontwikkeling A.3.3 Geografische spreiding A.3.4 (de)centralisatie (TBV s) In het onderdeel structuur dient te worden aangetoond dat de organisatiestructuur

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 03 februari 2009 (nr. 5).

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 03 februari 2009 (nr. 5). Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 03 februari 2009 (nr. 5). Aanwezig: M.L.J. Out, burgemeester; J.J. Bruintjes, wethouder; T.J. Meedendorp, wethouder, J.F.A. Alberts, wethouder; W.P. van Boggelen, secretaris.

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst Regionale Inkoop Sociale Domein A i DIENSTVERLENINGS- EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST "REGIONALE INKOOP SOCIALE DOMEIN" De ondergetekenden: 1. De gemeente Zeevang,gevestigd

Nadere informatie

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Voorstel 1. Kiezen voor planning A. Planning A : Alle voorzieningen op elke begraafplaats hetzelfde. Planning B : Huidige voorzieningen

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

Convenant De Plantage Amsterdam, het groene museumkwartier

Convenant De Plantage Amsterdam, het groene museumkwartier Convenant De Plantage Amsterdam, het groene museumkwartier Convenant De Plantage Amsterdam, het groene museumkwartier Ondergetekenden: 1 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA)

Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA) Samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Academische Opleidingsschool Amsterdam (AcOA) De ondertekenende partijen, De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA, penvoerder), in het bijzonder het

Nadere informatie

CONVENANT 2005-2007 AANSLUITING JEUGDBELEID EN JEUGDZORG tussen de gemeenten uit de Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland

CONVENANT 2005-2007 AANSLUITING JEUGDBELEID EN JEUGDZORG tussen de gemeenten uit de Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland CONVENANT 2005-2007 AANSLUITING JEUGDBELEID EN JEUGDZORG tussen de gemeenten uit de Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland De gemeenten van de Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,

Nadere informatie

Alcoholpreventiebeleid Drentse gemeenten

Alcoholpreventiebeleid Drentse gemeenten Alcoholpreventiebeleid Drentse gemeenten Inventarisatie alcoholpreventie jeugd, als zodanig door de gemeenten aangegeven. Afdeling Drenthe van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gestelde vragen: -

Nadere informatie

Raamovereenkomst audits ten behoeve van het Blik op Werk Keurmerk (inclusief bijlage 1)

Raamovereenkomst audits ten behoeve van het Blik op Werk Keurmerk (inclusief bijlage 1) Onderstaand vindt u de tekst van de raamovereenkomst zoals die is gesloten met alle certificerende instellingen. Voor het gemak is één document opgesteld waarbij in plaats van de naam van de certificerende

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 10-09-2014 Onderwerp Beleidsplan Jeugdhulp Wormerland 2015-2017 Programma en portefeuillehouder E. Fens Raadsvergadering 21 oktober 2014

Nadere informatie

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan 0FRAU DEH ELPDESK. ni Convenant inzake de informatie-overdracht va n Fraudehel pdes k. n 1 aan het Bureau Financieel Toezicht Convenant Fraudehelpdesk - Bureau Financieel Toezicht 1 mei 2015 Bureau BUREAU

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Bijlage 1: Informatie per functie voor collectieve gemeentelijke financiering

Bijlage 1: Informatie per functie voor collectieve gemeentelijke financiering Bijlage 1: Informatie per functie voor collectieve gemeentelijke financiering Hieronder informatie per functie, op volgende onderdelen: - Wat wordt er uitgevoerd in het kader van deze functie, en in welke

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 PROVINCIE GRONINGEN DECEMBER 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD 2013-2016 5 3. PRIORITEITEN 6 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

De vraag van cliënten en de functie van gemeenten in de ketenzorg dementie

De vraag van cliënten en de functie van gemeenten in de ketenzorg dementie Drie stappen in de Ketenzorg Dementie in Drenthe. Els van der Veen, coördinator Netwerk Dementie Drenthe Johan Beijering, voorzitter afdeling Drenthe, Alzheimer Nederland Oktober 2011 Oproep aan Drentse

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, CONVENANT Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

Het ABC van aanbesteden met voorbeelden uit Noord- Nederland

Het ABC van aanbesteden met voorbeelden uit Noord- Nederland Het ABC van aanbesteden met voorbeelden uit Noord- Nederland info@bureaulagro.nl 06-25 51 38 51 Kennisdagen november 2014 Wat gaat waarheen? Het ABC van aanbesteden Korte inventarisatie WMO 2015 (18+)

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

ABN AMRO Hypotheken Groep, ING, NVVK, Obvion, Rabobank, REAAL en SNS

ABN AMRO Hypotheken Groep, ING, NVVK, Obvion, Rabobank, REAAL en SNS ABN AMRO Hypotheken Groep, ING, NVVK, Obvion, Rabobank, REAAL en SNS Samenwerkingsovereenkomst 15-04-2013 130543_SZW_OmslagA4_Schakel_v3.indd 1 10-04-13 14:53 Samenwerkingsovereenkomst Schakel! pag. 2

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de STICHTING ZERO EMISSIE MOBILITEIT, (hierna te noemen: ZEM ), gevestigd te Haarlem en aldaar kantoorhoudende aan het Frederikspark 1 (2012 DA), te dezen

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen

Samenwerkingsverklaring. In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Samenwerkingsverklaring In Rivierenland werken gemeenten en Aanbieders samen Versie 15 september 2015 Uitgangspunt Gemeenten als formeel verantwoordelijke partij en Opdrachtgever, en Aanbieders als uitvoerende

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. de coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid COÖ- PERATIE DIMPACT U.A., gevestigd te Enschede, hierna te noemen: Dimpact, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015).

Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van de Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid (2012-2015). - Preambule - Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelend

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Autisme Spectrum Stoornissen regio Noord- Kennemerland, West-Friesland en de Kop NH.

Samenwerkingsverband Autisme Spectrum Stoornissen regio Noord- Kennemerland, West-Friesland en de Kop NH. Convenant autisme Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop NH, In het Convenant Autisme afgesloten in november 1999 tussen de NVA, GGZ Nederland, MEE Nederland, de VGN,en ZN komen deze partijen overeen:

Nadere informatie

Bijlage 2. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst

Bijlage 2. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst Bijlage 2 Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst IKC 18 De ondergetekenden: 1. Stichting Onderwijs (O), sstatutair gevestigd te (1234 AA) (plaatsnaam) aan de (adres), in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie