Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen"

Transcriptie

1 Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen Samen op weg naar gemiddeld 100 kg huishoudelijk restafval in Nederland 19 oktober 2017 Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen - 28 april /7 Voorgelegd voor bestuurlijke behandeling via VDG MEM

2 In aanmerking nemende dat: in het Publiek Kader Huishoudelijk Afval 2025 afspraken gemaakt zijn tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) om de hoeveelheid huishoudelijk restafval aanzienlijk te verminderen naar gemiddeld maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar in 2020 en nog maximaal 30 kilogram in 2025; in opdracht van het Ministerie van IenM het Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof Huishoudelijk Afval (VANG-HHA) is opgesteld en uitgevoerd wordt door een samenwerkingsverband van het Ministerie van IenM, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat (RWS); gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het afvalbeheer binnen hun eigen grondgebied en daarmee de zorgplicht hebben voor de inzameling, recycling en verwerking van huishoudelijk afval; gemeenten tekorten van grondstoffen willen voorkomen, ook met het oog op de komende generaties; gemeenten elkaar kunnen ondersteunen bij het realiseren van deze gezamenlijke opgave. De ondertekenaars van dit manifest spreken af: zich individueel te committeren aan de inzet die binnen de eigen gemeente noodzakelijk is om de hoeveelheid huishoudelijk restafval te verminderen tot uiteindelijk maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar en het afvalscheidingspercentage te verbeteren naar uiteindelijk minimaal 75%; op basis van bestaande gemeentelijke besluitvorming committeert de gemeente De Wolden zich uitsluitend aan de afspraak om het afvalscheidingspercentage te verbeteren naar 75%; zich individueel te committeren aan een eigen route, aanpak of plan en mogelijke (tussen)doelen waarvan een deel is terug te vinden in de paragraaf maatregelen van dit manifest; andere gemeenten te motiveren zich ook en blijvend in te zetten voor de realisatie van de uiteindelijke doelen; andere gemeenten te ondersteunen door het delen van kennis en ervaringen op het gebied van de inzameling en preventie van huishoudelijk afval, via o.a. een actieve bijdrage aan de kennisplatforms, de workshops en de kennisbibliotheek op de website de Drentse samenwerking op het gebied van afval en grondstoffen van huishoudens waar nodig en waar nuttig te ondersteunen en te benutten. Ambtelijke werkgroep Markerein gestart in heeft zich in de afgelopen jaren Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen - 19 oktober /7

3 ontwikkeld van ambtelijk overlegorgaan voor het delen van kennis en ervaringen, tot een volwaardig platform op het gebied van afvalbeheer, duurzaamheid en (beleids)advies. De werkgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en wordt gefaciliteerd door medewerkers van Area Reiniging Kennis en Regie. In 2011 hebben de betrokken wethouders besloten om Markerein formeel als ambtelijk platform te verbinden aan het portefeuillehoudersoverleg VDG Milieu Energie en Mobiliteit (MEM) voor wat betreft afvalbeheer onderwerpen. Alle 12 Drentse gemeenten participeren actief. Aanvullende bepalingen Manifest Het Manifest treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en wordt aangegaan voor de duur van 5 jaar, met de mogelijkheid (en ondersteund door een evaluatie) tot verlenging met telkens 5 jaar. De verlenging wordt tussen partijen uiterlijk 1 maand voor afloop van het Manifest schriftelijk overeengekomen. Wijzigingen in de algemene bepalingen van dit manifest kunnen slechts met schriftelijke instemming van alle deelnemende gemeenten worden overeengekomen. Mondelinge afspraken missen zonder schriftelijke vastlegging elke geldingskracht. Gedurende de looptijd van het Manifest kunnen andere gemeenten toetreden met instemming van de reeds deelnemende gemeenten. Gemeenten kunnen ieder afzonderlijk de eigen invulling van maatregelen actualiseren met nieuwe maatregelen zonder dat daartoe een instemming van de reeds deelnemende gemeenten voor vereist is. Deelname is (juridisch) niet bindend. Ambities en doelstellingen De gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden stellen zichzelf het doel om in 2020 maximaal 100 kilogram huishoudelijk restafval per jaar per inwoner te produceren en draagt hierdoor bij aan het behalen van de VANG-HHA-doelstellingen voor Nederland. De gemeenten willen zich daarnaast individueel en regionaal committeren aan de inzet die binnen de eigen gemeente en regionaal noodzakelijk is om de hoeveelheid restafval verder te verminderen in de richting van 30 kilogram huishoudelijk restafval per jaar per inwoner in 2025, en uiteindelijk richting een afval vrij Drenthe. Het concrete doel om in 2020 maximaal 100 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner per jaar te produceren wordt bereikt door onder meer de volgende acties / maatregelen in gang te zetten. Voor de gemeente De Wolden geldt dat de hierna genoemde Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen - 19 oktober /7

4 acties/maatregelen voornamelijk zullen worden ingezet om het afvalscheidingspercentage van 75% te bereiken. De gezamenlijke uitvoerings- en kennisorganisatie Area Reiniging van de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen, onderschrijft deze ambities en doelstellingen en ondersteunt haar gemeenten bij de realisatie hun doelstellingen. Voorts ondersteunt Area Reiniging de samenwerking in Markerein-verband, onder meer door het operationeel en administratief contractmanagement van de gezamenlijk aanbestede afval- en grondstofcontracten. Regionale maatregelen in VDG-MEM en Markerein-verband De ervaringen met de Drentse intergemeentelijke samenwerking op afvalgebied zijn positief. En er is meer mogelijk. Zowel voor de portefeuillehouders (VDG MEM) als ook door het inzetten van de actieve ambtelijke werkgroep Markerein. De volgende activiteiten worden in de komende periode gezamenlijk regionaal opgepakt: Het ontwikkelen en uitvoeren van regionale communicatiecampagnes, ontwikkelen campagnematerialen enz. Dit als ondersteuning en aanvulling op (en niet conflicterend met ) gemeentelijke communicatiecampagnes. (ontwikkeling , start regionale campagnes medio 2018) Jaarlijkse grondstoffenmonitor en benchmark (huishoudelijk afval) regionaal en per gemeente. (jaarlijks) Uitvoeren van onderzoek naar de samenstelling van huishoudelijk (fijn én grof) restafval door middel van sorteeranalyses, en onderzoek naar de mogelijkheden om deze gescheiden in te zamelen met het doel verdere recycling en hergebruik. (jaarlijks) Gezamenlijk verkennen van de mogelijkheden en acties van de Drentse gemeenten voor meer preventie van afval. (2017 en verder) Het sluiten van be- en verwerkingscontracten voor een doelmatige en duurzame be- en verwerking van ingezamelde afval- en grondstoffen. (2017 en verder) Het verkennen en benutten van de kansen die er zijn om regionale werkgelegenheid te creëren op het gebied van grondstofbewerking.(2017 en verder) Inrichten van inzamelstructuren voor specifieke te onderscheiden grondstoffenstromen zoals gerealiseerd voor matrassen en EPS. Onderzoek naar de mogelijke invoering van gescheiden inzameling luiers en incontinentiemateriaal heeft onze aandacht. ( ) Deze gezamenlijke activiteiten en doelstellingen op het gebied van afval en grondstoffen worden opgepakt door de ambtelijke werkgroep, waar nodig en mogelijk ondersteund door en in samenwerking met Area Reiniging Kennis en Regie, en worden gericht bestuurlijk geagendeerd voor het portefeuillehoudersoverleg VDG Milieu Energie en Mobiliteit. Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen - 19 oktober /7

5 Maatregelen per gemeente Elke Drentse gemeenten beschikt over of werkt aan een eigen beleids- of uitvoeringsplan met maatregelen gericht op het bewerkstelligen van de gemeentelijke ambities en doelstellingen op het gebied van huishoudelijk afval en grondstoffen. Het volgende overzicht per gemeente betreft een selectie van maatregelen: Aa en Hunze Optimalieren van de recent ingevoerde huis aan huis inzameling van PMD. Onder meer door sturen op inzamelfrequenties. Inzet van meer communicatie. Zoals terugkoppeling afvalbeheerprestaties aan bewoners, met het doel bewustwording en stimuleren van meer en betere afvalscheiding. Verkenningen mogelijkheden ter bevordering van scheiding en meer hergebruik van met name textiel en glas. Assen Afronding en evalueren project (2017). Proef keukenafval verzamelcontainers hoogbouw (vanaf april 2017) Plaatsen ondergrondse PMD-containers hoogbouw (vanaf mei 2017). Uitbreiding ondergrondse papiercontainers hoogbouw (vanaf mei 2017). Deelname aan E-waste race en Telekids Hou t Schoon in (september 2017). Veel communicatie over afvalinzameling en hergebruik. Borger-Odoorn Evalueren van het gevoerde afvalbeleid en planvorming voor de komende jaren. Scholen mogelijkheden bieden om mee te doen aan E-waste race. Communicatie over afvalinzameling en hergebruik. Coevorden Invoering PMD inzameling met minicontainers bij laagbouw (2017). Invoeren containermanagementsysteem op restafvalcontainers (2017). Intensivering afvalcommunicatie (2017). Realisering sorteerstraten bij de grotere supermarkten (2018). Optimalisatie papierinzameling (2018). Optimalisatie textielinzameling (2018). Emmen Invoering PMD inzameling (2017) met minicontainers bij laagbouw. Invoering van containermanagementsysteem op restafvalcontainers (2017). Realisering van 15 sorteerstraten bij grotere winkelcentra (2017). Vervangen bovengrondse restafvalcontainers bij hoogbouw door ondergrondse containers vanaf (mei 2017). Intensivering afvalcommunicatie vanaf (april 2017). Lokaal werk maken van de textielinzameling (vanaf 2017). Optimaliseren van de papierinzameling met vergunninghouders (vanaf 2017). Intensivering van diverse zwerfafvalacties (vanaf mei 2017). Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen - 19 oktober /7

6 Hoogeveen Verdergaande stimulering van de aanschaf PMD container (2017). Communicatietraject Hoogeveen Sorteert Voor Aanpassing inzamelsysteem (2017). Optimalisatie textielinzameling (2017). Optimalisatie papierinzameling ( ). Optimalisatie afvalscheiding hoogbouw ( ). Afronding en evalueren project (2017). Meppel Intensieve communicatie over afvalscheiding, gestelde doelen en financiële- en duurzaamheidsresultaten. Optimalieren van de recent ingevoerde PMD inzameling met minicontainers. Betere dienstverlening, voornamelijk hoogbouw en PMD inzameling. Toezicht en handhaving, voornamelijk door middel van communicatie. Gebruik van ondergrondse restafvalcontainer ontmoedigen. Overwegen van financiele prikkel met het doel stimuleren van preventie en betere scheiden aan de bron. Midden-Drenthe Optimalieren van de recent ingevoerde huis aan huis inzameling van PMD. Werken aan afname restafval van 260 naar 100 kg per inwoner (2020). Inzamelen en hergebruik luiers en incontinentiemateriaal. Communicatie over afvalinzameling en hergebruik. Noordenveld 75% scheiding en 100 kg restafval conform beleidsplan Afvalstoffen ( ). Inzamelfrequentie PMD van vierwekelijks naar tweewekelijks (medio 2016). Inzamelfrequentie restafval tweewekelijks naar vierwekelijks (2017). Evaluatie van het gevoerde beleid en zo nodig maatregelen in de richting van omgekeerd inzamelen (2018). Tynaarlo Burgemeester en wethouders stellen in 2017 de gemeenteraad voor om de inzameling van huishoudelijk afval te optimaliseren waarbij een van de doelen is om de hoeveelheid restafval te verminderen van 140 naar maximaal 100 kg per inwoner. Gerichte communicatie. Voortzetting aanleg ondergrondse containers voor restafval bij gestapelde bouw. Voortzetting terugkoppeling afvalbeheerprestaties aan inwoners. Scholen kunnen meedoen aan E-waste race. Westerveld Communicatie afvalinzameling en hergebruik ( ). Overwegen omgekeerd inzamelen met diftar of diftar op restafvalcontainer aan huis. De Wolden Communicatie afvalinzameling en hergebruik ( ). Doorontwikkeling recentelijk ingevoerde gemeentelijk inzamelsysteem ( ). Optimalisering gescheiden grondstofstromen milieustraat (2017). Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen - 19 oktober /7

7 Aldus overeengekomen en ondertekend Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen - 19 oktober /7

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Nadere informaties in de aanloop naar het Symposium op 4april 2013 20 februari

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Drentse gemeentelijke samenwerking Van Afval Naar Grondstoffen

Drentse gemeentelijke samenwerking Van Afval Naar Grondstoffen Drentse gemeentelijke samenwerking Van Afval Naar Grondstoffen Informatiedocument over de Drentse gemeentelijke samenwerking op het gebied van huishoudelijk afval- en grondstoffenbeheer 3 mei 2018 Drentse

Nadere informatie

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij?

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Waarom is er urgentie om het afvalbeleid aan te passen? Weg met onze wegwerpmentaliteit Interview met staatssecretaris Sharon Dijksma, Volkskrant 14 september

Nadere informatie

inzamelen Wat levert het op?

inzamelen Wat levert het op? inzamelen Wat levert het op? OMGEKEERD Sabine Nijdam Beleidsadviseur afvalbeheer en grondstoffeninzameling 1 Kengetallen - Aantal inwoners 33.000 - Aantal aansluitingen ca. 14.000 - Stedelijkheidsklasse

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Datum: 2 maart 2017 Aan: Trojka Krachtige wijken en dorpen Van: Johanna de Vries Betreft: Evaluatie afvalscheiding. Samenvatting

Datum: 2 maart 2017 Aan: Trojka Krachtige wijken en dorpen Van: Johanna de Vries Betreft: Evaluatie afvalscheiding. Samenvatting Datum: 2 maart 2017 Aan: Trojka Krachtige wijken en dorpen Van: Johanna de Vries Betreft: Evaluatie afvalscheiding Samenvatting Op 2 juli 2015 hebben het college en de raad besloten om het huidige inzamelsysteem

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Behandeling in commissie Het Raadsvoorstel wordt in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering behandeld.

Behandeling in commissie Het Raadsvoorstel wordt in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering behandeld. Raadsvoorstel Datum 16 mei 2017 Zaaknummer 194822483 Portefeuille H.G.W.M. van Rooijen Onderwerp Harmonisatie afvalbeleid Meierijstad. Samenvatting Harmonisatie afvalbeleid Meierijstad. Relatie met programmabegroting

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

Routeformulier college en raad

Routeformulier college en raad Routeformulier college en raad Onderwerp: Inzameling binnenstad, hoog- en stapelbouw NIET INVULLEN Registratienummer: Paraaf secretaris: 17h0010402 / h170061996 Algemeen Datum: 28 november 2017 Opsteller:

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage II: Uitvoering VANG

Voortgangsrapportage II: Uitvoering VANG Voortgangsrapportage II: Uitvoering VANG Van Afval Naar Grondstof Gooi en Vechtstreek 2015 2020 INHOUD Inleiding 1 Wat is er gebeurd tot nu toe? 1 Realisatie 2 Ervaringen 2 Resultaten 3 Bijsturen in de

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Van Afval Naar Grondstof Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval Van afval naar grondstof Overheden en bedrijven zetten gezamenlijk stappen naar een

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 15 januari 2015 Agendapuntnummer : I, punt 5 Besluitnummer : 1666 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Afvalbeheerbeleid

Nadere informatie

Afvalbeleid Gemeente Papendrecht Omgekeerd Inzamelen

Afvalbeleid Gemeente Papendrecht Omgekeerd Inzamelen Afvalbeleid Gemeente Papendrecht Omgekeerd Inzamelen Pagina 1 van 5 Afvalbeleid gemeente Papendrecht concept, 24 november 2017 Besluit Papendrecht past het afvalinzamelmodel aan en gaat in 2018 over op

Nadere informatie

VANG HUISHOUDELIJK AFVAL. Meer preventie en afval scheiden, minder restafval

VANG HUISHOUDELIJK AFVAL. Meer preventie en afval scheiden, minder restafval VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Meer preventie en afval scheiden, minder restafval Op weg naar een circulaire economie Van 250 kilogram naar 100 kilogram restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk

Nadere informatie

VANG. Van Afval Naar Grondstof. Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval HUISHOUDELIJK AFVAL

VANG. Van Afval Naar Grondstof. Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval HUISHOUDELIJK AFVAL VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Van Afval Naar Grondstof Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval Overheden en bedrijven zetten gezamenlijk stappen naar een circulaire economie. Het

Nadere informatie

VANG HUISHOUDELIJK AFVAL. Meer preventie en afval scheiden, minder restafval

VANG HUISHOUDELIJK AFVAL. Meer preventie en afval scheiden, minder restafval VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Meer preventie en afval scheiden, minder restafval Op weg naar een circulaire economie Van 250 kilogram naar 100 kilogram restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk

Nadere informatie

Evaluatierapportage Implementatie 4-wekelijks inzamelen Rest in Almelo 11 september 2017

Evaluatierapportage Implementatie 4-wekelijks inzamelen Rest in Almelo 11 september 2017 Evaluatierapportage Implementatie 4-wekelijks inzamelen Rest in Almelo 11 september 2017 Inhoudsopgave 1 Bestuurlijke samenvatting 3 2 Inleiding 4 3 Scheidingsresultaten 5 3.1 Totaaloverzicht 5 3.2 Restafval

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 31 augustus 2015 : 14 september 2015 : dhr. Th. van

Nadere informatie

Onderwerp: Afvalbeleidsplan

Onderwerp: Afvalbeleidsplan Vergadering gemeenteraad d.d. 28 februari 2019 Agenda nummer 8 Portefeuillehouder: wethouder de heer IJ.J. Rijzebol Onderwerp: Afvalbeleidsplan Korte inhoud: Een van de taken van de gemeente is het inzamelen

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 24 mei R06S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 24 mei R06S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 17 R06S004/z160020536 Onderwerp Masterplan Grondstoffen 2016-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Een duurzame en efficiënte verwijdering en verwerking van al het huishoudelijk

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Plan van Aanpak Evaluatie Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval Van Afval naar Grondstof

Plan van Aanpak Evaluatie Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval Van Afval naar Grondstof Plan van Aanpak Evaluatie Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 Van Afval naar Grondstof Ons kenmerk 19.0010235 Versie 1.1 Datum maart Contactpersoon I. van Gelderen E-mail i.vangelderen@gad.nl

Nadere informatie

Datum collegevergadering : 12 maart 2019 Datum raadsvergadering : 24 april 2019

Datum collegevergadering : 12 maart 2019 Datum raadsvergadering : 24 april 2019 *ZEB7A108D2E* Zaak en documentnummer : Z/19/083544/DV.19-106 Commissievoorstel Datum collegevergadering : 12 maart 2019 Datum raadsvergadering : 24 april 2019 Portefeuillehouder : Wethouder H. Brunen Volgnummer

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Onderzoek Afval. Rapportage Onderzoek Afval. Utrecht, mei DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick

Onderzoek Afval. Rapportage Onderzoek Afval. Utrecht, mei DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Rapportage In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Montfoort Rosita Driessen Utrecht, mei 2017 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 3 juni 2015 Gerard Stoffels Wethouder gemeente Cuijk en voorzitter BCA

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 3 juni 2015 Gerard Stoffels Wethouder gemeente Cuijk en voorzitter BCA Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 3 juni 2015 Gerard Stoffels Wethouder gemeente Cuijk en voorzitter BCA BCA Wettelijke zorgplicht (Wm) afvalinzameling Gemeenten in het Land

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 202834 Datum : 17 november 2015 Programma : Strategie Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den

Nadere informatie

De bijgaande notitie bevat de praktische uitwerking van deze proef. Alle verdere informatie leest u in deze notitie.

De bijgaande notitie bevat de praktische uitwerking van deze proef. Alle verdere informatie leest u in deze notitie. Zaaknummer 00452490 Onderwerp proef omgekeerd inzamelen afval Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In het Afvalbeheerplan 2011 2015 staan de doelstellingen voor onder andere de hoeveelheid restafval

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 OPZET PRESENTATIE 1. Nieuw beleidsplan, inhoud en proces: Startpositie Korte terugblik

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

Verbetering afvalscheiding in. Oegstgeest. Waar staan we nu, en hoe verder? Beeldvormende raad gemeente. Oegstgeest.

Verbetering afvalscheiding in. Oegstgeest. Waar staan we nu, en hoe verder? Beeldvormende raad gemeente. Oegstgeest. Verbetering afvalscheiding in Oegstgeest Waar staan we nu, en hoe verder? Beeldvormende raad gemeente Oegstgeest Marianne Zegwaard 8 september 2016 Opbouw presentatie 1 Aanleiding en doel 2 Aanpak 3 Huidige

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof 28 september 2016 raadscommissie

Van Afval Naar Grondstof 28 september 2016 raadscommissie Van Afval Naar Grondstof 28 september 2016 raadscommissie Agenda Aanleiding Landelijke ontwikkelingen Inzameling in Papendrecht nu Landelijke doelen en trends geven aanleiding tot wijzigingen Wat zou er

Nadere informatie

Raadsvergadering: 28 nov 2017 Besluit: Aangenomen Voor: HOP, CDA, VVD, CU, D66, SP, ND, LMJ, BB, SH, PvdA Tegen: TD

Raadsvergadering: 28 nov 2017 Besluit: Aangenomen Voor: HOP, CDA, VVD, CU, D66, SP, ND, LMJ, BB, SH, PvdA Tegen: TD Raadsvergadering: 28 nov 2017 Besluit: Aangenomen Voor: HOP, CDA, VVD, CU, D66, SP, ND, LMJ, BB, SH, PvdA Tegen: TD Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2017097 Onderwerp: Afvalinzameling - Grondstoffenbeleidsplan

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Samuel Stollman Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk afvalbeheer verder verminderen Efficiënt omgaan met grondstoffen

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof Van Afval Naar Grondstof Toelichting onderdelen VANG-programma NVRD themadag 27 november Marc Pruijn Directie Duurzaamheid Van regeerakkoord naar ketens Rutte 2: groene groei, circulaire economie Circulaire

Nadere informatie

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer 16.041 Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Invoeren van diftar op basis van volume/frequentie per

Nadere informatie

De schillenboer komt terug

De schillenboer komt terug De schillenboer komt terug In Waalre loopt een afvalproef. Er is een fiets met een aanhangbak ontworpen waarmee we in een proefwijk afval inzamelen. Twee keer in de week haalt Roel het keukenafval (voedselresten),

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma VANG-HHA

Uitvoeringsprogramma VANG-HHA Uitvoeringsprogramma VANG-HHA Samen op weg naar 100 kg huishoudelijk restafval Mini-symposium Indaver Meer gft-afval uit de hoogbouw 16 april 2015 Guus van den Berghe Inhoud presentatie Programma Van Afval

Nadere informatie

Concept kadernotitie Grondstoffenplan

Concept kadernotitie Grondstoffenplan Concept kadernotitie Grondstoffenplan Op 12 januari jl. heeft er een thema-avond voor het nieuw te vormen grondstoffenplan plaatsgevonden. Bij een grondstoffenplan ligt de nadruk meer op de inzameling

Nadere informatie

Inleiding Duurzaamheid Circulaire economie Doelstellingen Huidige situatie en resultaten Randvoorwaarden en toekomstige ontwikkelingen Scenario's

Inleiding Duurzaamheid Circulaire economie Doelstellingen Huidige situatie en resultaten Randvoorwaarden en toekomstige ontwikkelingen Scenario's GRONDSTOFFENBELEID Inleiding Duurzaamheid Circulaire economie Doelstellingen Huidige situatie en resultaten Randvoorwaarden en toekomstige ontwikkelingen Scenario's Investeringen Vervolg Inleiding Alle

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Rapport aan B&W d.d. 11 mei 2016 secretaris A. van Engelenhoven. Gemeentewinkel

Rapport aan B&W d.d. 11 mei 2016 secretaris A. van Engelenhoven. Gemeentewinkel Onderwerp: Grondstoffenbeleidsplan 2017-2022 gemeente Scherpenzeel openbaar Rapport aan B&W d.d. 11 mei 2016 secretaris A. van Engelenhoven Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel

Nadere informatie

Voortgangsrapportage II: Uitvoering VANG

Voortgangsrapportage II: Uitvoering VANG Voortgangsrapportage II: Uitvoering VANG Van Afval Naar Grondstof Gooi en Vechtstreek 2015 2020 INHOUD Inleiding 1 Wat is er gebeurd tot nu toe? 1 Realisatie 2 Ervaringen 2 Resultaten 3 Bijsturen in de

Nadere informatie

Resultaten. proef restafval inzameling. in Dragonder

Resultaten. proef restafval inzameling. in Dragonder Resultaten proef restafval inzameling in Dragonder Resultaten proeven afvalinzameling Dragonder In uw wijk is er eind september 2013 een proef gestart om meer grondstoffen en minder restafval in te zamelen.

Nadere informatie

Aan de Raad. Om meerdere redenen is het van belang dat er thans besluiten genomen worden over afvalmaatregelen.

Aan de Raad. Om meerdere redenen is het van belang dat er thans besluiten genomen worden over afvalmaatregelen. Aan de Raad. No. : 4/8. Muntendam: 13 september 2012. Onderwerp : afvalmaatregelen ------------------------------------------------------------------------------------------- Aanleiding In het coalitieakkoord

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

Raadsmemo. Geachte raad, Graag informeren wij u over het volgende.

Raadsmemo. Geachte raad, Graag informeren wij u over het volgende. Raadsmemo Nummer: 162495 Behandeld door: Jos van de Griend/C. van den Heuvel Onderwerp: Raadsmemo afvalinzameling Datum: 7 februari 2017 Geachte raad, Graag informeren wij u over het volgende. 1 Inleiding

Nadere informatie

1. Wat gaat er veranderen in de afvalinzameling?

1. Wat gaat er veranderen in de afvalinzameling? Gorinchem, februari 2015 Nieuwsbrief 1 Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard, Zederik en Waardlanden gaan samen Van Afval Naar Grondstof 1. Wat gaat er veranderen in de

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Verkenning toekomstscenario's huishoudelijk afvalen grondstoffenbeheer gemeente Enschede

Verkenning toekomstscenario's huishoudelijk afvalen grondstoffenbeheer gemeente Enschede Verkenning toekomstscenario's huishoudelijk afvalen grondstoffenbeheer gemeente Enschede Onderzoek naar de ontwikkelingen met betrekking tot bron- en nascheiding van kunststof verpakkingen en drankenkartons

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00200* GR16.00200 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 21 december 2016 Agendanummer 10 Datum Raad 11 januari 2017 Agendanummer 9 Opsteller

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

21 november 2017 SBH/ Milieu en duurzaamheid Vragen Grondstoffenplan Gemeente Dordrecht

21 november 2017 SBH/ Milieu en duurzaamheid Vragen Grondstoffenplan Gemeente Dordrecht Dordrecht Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma Betreft 21 november 2017 SBH/1966299 Milieu en duurzaamheid Vragen Grondstoffenplan

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

: Commissie SOB : P.L. van Meekeren : 19 maart 2019 : Afvalmonitor / Effectmeting 2018 : rapportage Afvalmonitor 2018

: Commissie SOB : P.L. van Meekeren : 19 maart 2019 : Afvalmonitor / Effectmeting 2018 : rapportage Afvalmonitor 2018 M E M O Aan Van Datum Onderwerp Bijlagen Registratienummer : 1468768 : Commissie SOB : P.L. van Meekeren : 19 maart 2019 : Afvalmonitor / Effectmeting 2018 : rapportage Afvalmonitor 2018 Hierbij stuur

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof:

Van Afval Naar Grondstof: Van Afval Naar Grondstof: Tynaarlo als speler in de markt Presentatie afvalbeleid Tynaarlo 1 Waar gaat het vanavond over? 1. Huidige stand van zaken 2. Van Afval Naar Grondstof (Vang) doelstellingen 3.

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

VANG Van Afval Naar Grondstof

VANG Van Afval Naar Grondstof Afval is een keuze VANG Van Afval Naar Grondstof Regionaal Symposium Grondstoffen in Afvalland? Dinteloord, 15 april 2015 Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker Koninklijke NVRD Koninklijke NVRD Vereniging

Nadere informatie

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025 VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN Kadernota afvalbeleid 2013-2025 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 1 2 AMBITIES 2013-2025 2 2.1 Milieu 2 2.2 Kosten 4 2.3 Serviceverlening 5 3 UITVOERINGSPROGRAMMA 7 3 1 INLEIDING Het

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Resultaat gescheiden afvalinzameling 2018 In vergelijking tot gemeente Drimmelen

Resultaat gescheiden afvalinzameling 2018 In vergelijking tot gemeente Drimmelen Resultaat gescheiden afvalinzameling 2018 In vergelijking tot 2017 gemeente Doss. no. 18AA507 Tilburg, 19 februari 2018 De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 1011 5000 JH Tilburg Tel: 085-771995

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 28 november 2013 Agendapuntnummer : XVII, punt 9 Besluitnummer : 965 Portefeuillehouder : Wethouder Henk Lammers Aan de gemeenteraad Onderwerp: Reductie van

Nadere informatie

Masterclass. Intergemeentelijke samenwerking bij ontwikkeling en uitvoering van afvalbeleid

Masterclass. Intergemeentelijke samenwerking bij ontwikkeling en uitvoering van afvalbeleid Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Samen op weg naar maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020 en 30 kg in 2025 Masterclass Intergemeentelijke

Nadere informatie

Enschede zonder afval

Enschede zonder afval Enschede zonder afval Factsheets - Resultaten Diftar Aanbiedgedrag Restafval Gemiddeld aantal ledigingen/stortingen per inzamelmiddel 140 liter 240 liter 30 liter verzamelcontainer 7 9 53 0 10 20 30 40

Nadere informatie

Quick scan afvalbeleid

Quick scan afvalbeleid Quick scan afvalbeleid Doel Deze quick scan beoogt in hoofdlijnen in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn. Deze inventarisatie wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur, opdat zij richting kunnen

Nadere informatie

Inzamelvarianten Beleidsplan Afval en Grondstoffen Gemeenteraden Rivierenland januari-februari 2017

Inzamelvarianten Beleidsplan Afval en Grondstoffen Gemeenteraden Rivierenland januari-februari 2017 Inzamelvarianten Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 Gemeenteraden Rivierenland januari-februari 2017 Totstandkoming beleidsplan (proces) Deskresearch systeemvarianten door Avri Individuele gesprekken

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Vergadering: 14 december 2010 Agendanummer: 12 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, 0595 447795 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Das) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO

SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO SCHRIFTELIJKE VRAAG ex artikel 40 van het RvO Vraag van de VVD-fractie Datum: 12-03-2015 Nr.: 15.06721 Aan de voorzitter van de raad. Steller vragen: dhr. E. Huizing namens de VVD fractie Inleiding Onlangs

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Discussienotitie afvalbeleid en circulaire economie

Discussienotitie afvalbeleid en circulaire economie Discussienotitie afvalbeleid en circulaire economie Onderwerp: afvalbeleid en circulaire economie Doel: het formuleren van uitgangspunten voor nieuw gemeentelijk afvalbeleid Auteur: Evert Stellingwerf

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Vier kansen voor (gft)inzameling hoogbouw. Gijs Langeveld 1 mei 2015

Vier kansen voor (gft)inzameling hoogbouw. Gijs Langeveld 1 mei 2015 Vier kansen voor (gft)inzameling hoogbouw Gijs Langeveld 1 mei 2015 Afvalinzameling hoogbouw: waarom en hoe dan? Waarom gft als voorbeeld? Ontwikkelingen en 4 kansen Vereniging Afvalbedrijven 2 Gft als

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 8 juni 2016 Aanleiding Afvalbeheerplan 2011 2015 is afgelopen Landelijke doelstellingen (VANG) Inzamelcontracten papier en plastic lopen af

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 14 Analyse Status: efinitief atum: 8 januari 16 e Benchmark Huishoudelijk Afval is een product van de NVR en Rijkswaterstaat en wordt mede uitgevoerd door yclusmanagement

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Meer en Betere Recycling

Meer en Betere Recycling Meer en Betere Recycling als onderdeel van VANG Uw sprekers: Max de Vries Marco Kraakman Jacobine Meijer Emile Bruls Geert Cuperus Inhoud deelsessie Meer en Beter Recycling Inleiding Pitches projecten

Nadere informatie

SESSIE Marktplaats Nederland uur

SESSIE Marktplaats Nederland uur SESSIE Marktplaats Nederland 15.15 uur Twitter mee #afval2014 Sessie Markplaats Nederland Sessie voorzitter: Lieselot Decalf Sprekers: Jon Meijer, directeur Schone stad Rotterdam Hans Groenhuis, directeur

Nadere informatie

Afvalbeleidsplan De Wolden - Van Afval naar Grondstof

Afvalbeleidsplan De Wolden - Van Afval naar Grondstof Afvalbeleidsplan 2015-2020 De Wolden - Van Afval naar Grondstof 1 Samenvatting Bij de inzameling van huishoudelijk afval geven gemeenten invulling aan de verplichte gescheiden inzameling, zoals vastgelegd

Nadere informatie

Raadsbesluit nr. DOC

Raadsbesluit nr. DOC Samenvatting In 2016 produceerde een inwoner van Zoetermeer gemiddeld 229 kilo fijn huishoudelijk restafval per jaar. Hiermee scoort de gemeente Zoetermeer lager dan het landelijk gemiddelde. Door in te

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Gemeente Purmerend

Afvalmonitor / effectmeting Gemeente Purmerend Afvalmonitor / effectmeting Doss. no. 15A519 Tilburg, 10 februari De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 085-7731995 E-mail: info@deafvalspiegel.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie