Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen"

Transcriptie

1 Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Toelichting Gemeenten onderling, dan wel provincies en gemeenten en/of waterschappen gezamenlijk kunnen ter behartiging van één of meerdere belangen overgaan tot samenwerking. Deze samenwerking kan worden gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), hetgeen inhoudt dat een zogenaamde gemeenschappelijke regeling wordt getroffen. Voor gemeenschappelijke regelingen waaraan (één of meerdere organen van) de gemeente deelneemt, dient het College van Burgemeester en Wethouders op basis van het bepaalde in artikel 27 Wgr juncto artikel 41, 52 en 74 Wgr een register bij te houden van de geldende gemeenschappelijke regelingen, waaraan de gemeente deelneemt. Het register ligt voor een ieder kosteloos ter inzage bij Informatiebalie van het Stadhuis. Aan een ieder worden op diens verzoek afschriften van of uittreksels uit hetgeen in de registers is ingeschreven ter beschikking gesteld. Het register is ook digitaal te raadplegen op Het register is opgesteld per 1 januari Krachtens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het register het navolgende te vermelden: a. de deelnemers; b. de wettelijke voorschriften, waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst; c. de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid, tweede volzin, Wgr krachtens de regeling zijn overgedragen; d. het adres en de plaats van vestiging; e. of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld. Opgemerkt wordt dat onder b. niet alle wettelijke voorschriften van algemene aard vermeld zijn, die ook het samenwerkingsverband kunnen beheersen, maar slechts de specifieke regelingen, zoals de Waterschapswet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Waterwet, die op het samenwerkingsverband van toepassing zijn. In dit register zijn de volgende gemeenschappelijke regelingen opgenomen: 1. Gemeenschappelijke regeling Alescon 2. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe 3. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank 4. Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst AAT- gemeenten 5. Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe 6. Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief 7. Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 8. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe 9. Lichte Gemeenschappelijke Regeling Gemeente Assen en Waterschap Hunze en Aa s 10. Lichte Gemeenschappelijke Regeling Gemeente Assen en Waterschap Noorderzijlvest.

2 1. Gemeenschappelijke regeling Alescon Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Tynaarlo en De Wolden. - Wet gemeenschappelijke regelingen - Wet sociale werkvoorziening Het openbaar lichaam heeft tot doelstelling om natuurlijke personen (ongeacht de soort uitkering en/of wettelijke basis door middel van persoonlijke begeleiding en ondersteuning, te laten re-integreren op de arbeidsmarkt, alles in de ruimste zin des woord. Stationsplein LB te Assen Statutair gevestigd te Hoogeveen Bij de Gemeenschappelijke regeling is een openbaar lichaam ingesteld onder de naam Alescon.

3 2. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden. - Wet gemeenschappelijke regelingen - Wet publieke gezondheid - Gemeentewet - Algemene wet bestuursrecht - Wet kinderopvang Het openbaar lichaam heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de aan deze regeling deelnemende gemeenten. GGD Drenthe bevordert individueel en collectief gezond gedrag; beschermt tegen bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting; bewaakt de volksgezondheid door gezondheidsrisico s en onveiligheid te signaleren en inzichten hierover actief te communiceren. Mien Ruysweg KA Assen Postbus AC Assen Bij de Gemeenschappelijke regeling is een openbaar lichaam ingesteld onder de naam Gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe.

4 3. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Assen, Hoogeveen en Meppel. - Wet op het financieel toezicht - Wet op het consumentenkrediet - Wet gemeenschappelijke regelingen - Faillissementswet - Burgerlijk Wetboek - Wet werk en bijstand - Gemeentewet - Wet financiering decentrale overheden Het openbaar lichaam heeft tot doel, met in- achtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, om een, zowel vanuit bedrijfseconomische alsook maatschappelijke optiek bezien, verantwoord pakket van, al dan niet, financiële dienstverlening aan te bieden aan, in het bijzonder, de ingezetenen van het werkgebied van de bank, alsmede het zorgdragen voor een harmonische en evenwichtige ontwikkeling van de bank. De bank heeft eveneens tot doel: a. het op sociaal/maatschappelijk en zakelijk verantwoorde wijze verstrekken van krediet aan hen die op de diensten van de bank zijn aangewezenen bevorderen van het sociaal/maatschappelijk en zakelijk verantwoorde verstrekken van krediet in algemene zin; b. het uitvoeren van de publieke taak zoals deze voor de gemeentelijke kredietbanken onder meer is vastgelegd in de Wet Fido en de daarop gebaseerde besluiten; c. het bevorderen van maatregelen (op lokaal niveau) ter voorkoming van problematische schuldsituaties en andere financiële misstanden; d. het bevorderen van een oplossingsgerichte werkwijze en activiteiten op het terrein van Schuldhulpverlening; e. het bieden van hulp aan cliënten die in financiële moeilijkheden zijn geraakt of dreigen te geraken, daaronder begrepen het actief geven van voorlichting; f. het verlenen van financiële diensten en het bevorderen daarvan, alsmede alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. Met betrekking tot de behartiging van de in artikel 4 genoemde doelstelling en taken behoren aan de bank de volgende bevoegdheden: - Krediettransacties - Schuldenregeling - Budgetbeheer

5 - Verklaringen op grond van de FW - Bewindvoering en curatele - Alle bevoegdheden van regeling en bestuur benodigd voor de uitvoering van de taken Overcingellaan LA Assen Postbus AK Assen Bij de Gemeenschappelijke regeling is een openbaar lichaam ingesteld onder de naam Gemeentelijke Kredietbank Drenthe.

6 4. Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst AAT- gemeenten Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. - Wet gemeenschappelijke regelingen - Participatiewet - Wet werk en bijstand - Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers - Wet inkomensvoorziening ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen - Wet op de lijkbezorging. De dienst richt zich op alle uitvoerende taken van in medebewind opgedragen wetgeving inzake werk en inkomen. De dienst onderscheidt daarbij de volgende beleidsverantwoordelijkheden: Strategisch beleid: dit is overkoepelend, regio-breed op de langere termijn gericht beleid. De raden bepalen hiervoor kaders. Uitwerking vindt plaats via bijvoorbeeld collegeprogramma s of meerjarenbeleid werk en inkomen. Tactisch beleid: dit richt zich op doelgroepen, speerpunten en een kortere termijn van 1 tot 2 jaar. De gemeenten en de dienst voorzien in de gezamenlijke beleidscoördinatie. De colleges ondernemen daartoe initiatieven. Uitwerking van het tactisch beleid vindt plaats in beleidsplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag, van de dienst en in de programmabegroting, jaarrekening en het jaarverslag van de gemeenten. Uitvoeringsbeleid: dit omvat richtlijnen en projecten. Het gaat om een verantwoordelijkheid van de dienst. Uitwerking vindt plaats via richtlijnen, beheersbegroting, inkoopbestek, inkoopcontracten en reïntegratietrajecten. Stationsstraat KX Assen

7 Bij de Gemeenschappelijke regeling is een openbaar lichaam ingesteld onder de naam Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke sociale dienst van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo.

8 5. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Emmen, Noordenveld, Borger-Odoorn, Midden Drenthe, Meppel, Tynaarlo, De Wolden, Westerveld, Coevorden, Hoogeveen, Ooststellingwerf. - Wet gemeenschappelijke regelingen - Gemeentewet Het openbaar lichaam heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van de openluchtrecreatie en het toerisme in het gebied. Brink 4B 7981 BZ Diever Bij de Gemeenschappelijke regeling is een openbaar lichaam ingesteld onder de naam Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe.

9 6. Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief e. Deelnemers Minister van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs, College van burgemeester en wethouders gemeente Assen. Archiefwet Het openbaar lichaam is ingesteld ter uitvoering van het archiefbeleid en het cultuurbelei d van de minister en de gemeente. Een en ander ter behartiging van de belangen van de minister en de gemeente bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaats van de gemeente. Brink HS Assen Bij de Gemeenschappelijke regeling is een openbaar lichaam ingesteld onder de naam Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief.

10 7. Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe College van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld, De Wolden. - Wet gemeenschappelijke regelingen - Provinciewet - Gemeentewe - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - milieuwet- en regelgeving Het openbaar lichaam is ingesteld ter behartiging van de individuele en gezamenlijke belangen van de deelnemers op het gebied van de uitvoering van taken van toezicht op en handhaving van de milieuvoorschriften, als ook voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening. Westerbrink BJ Assen Postbus BA Assen Bij de Gemeenschappelijke regeling is een openbaar lichaam ingesteld onder de naam Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe.

11 8. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden- Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld, De Wolden. Wet veiligheidsregio s. Het openbaar lichaam is ingesteld te behartiging van de belangen van de aan deze regeling deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: a. de brandweerzorg; b. de rampenbestrijding en crisisbeheersing; c. de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast heeft de veiligheidsregio de zorg voor: a. een adequate samenwerking met de politie en de meldkamer ambulancezorg ten aanzien van onder meer de gemeenschappelijke meldkamer; b. een gecoördineerde en multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Mien Ruysweg KA Assen Postbus AK Assen Bij de Gemeenschappelijke regeling is een openbaar lichaam ingesteld onder de naam gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe.

12 9. Gemeenschappelijke regeling Assen en Waterschap Hunze en Aa s Gemeente Assen en Waterschap Hunze en Aa s Waterschapswet, Gemeentewet, Wet Milieubeheer. De gemeente draagt zorg voor de plaatsing en installatie van individuele behandelingssystemen voor afvalwater (IBA s) en het waterschap draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de IBA s. Noordersingel JW Assen Postbus RA Assen e. Lichte Gemeenschappelijke regeling Een "regeling zonder meer" of lichte regeling is een overeenkomst aangegaan op basis van de Wgr, waarbij geen van de overige varianten in het leven is geroepen. Deze vorm is niet expliciet in de Wgr geregeld, maar wordt ook niet door de Wgr uitgesloten. Feitelijk komt deze vorm van samenwerking neer op een enkele afspraak tussen bestuursorganen; een daadwerkelijke organisatievorm kan deze variant niet worden genoemd.

13 10. Gemeenschappelijke regeling Assen en Waterschap Noorderzijlvest Gemeente Assen en Waterschap Noorderzijlvest Waterschapswet, Gemeentewet, Wet Milieubeheer. De gemeente draagt zorg voor de plaatsing en installatie van individuele behandelingssystemen voor afvalwater (IBA s) en het waterschap draagt zorg voor het beheer en onderhoud van de IBA s. Noordersingel JW Assen ostbus RA Assen e. Lichte Gemeenschappelijke regeling Een "regeling zonder meer" of lichte regeling is een overeenkomst aangegaan op basis van de Wgr, waarbij geen van de overige varianten in het leven is geroepen. Deze vorm is niet expliciet in de Wgr geregeld, maar wordt ook niet door de Wgr uitgesloten. Feitelijk komt deze vorm van samenwerking neer op een enkele afspraak tussen bestuursorganen; een daadwerkelijke organisatievorm kan deze variant niet worden genoemd.

14 Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Naam Deelnemers Wettelijke voorschriften Overgedragen bevoegdheden Adres en plaats vestiging Type GR 1. Gemeenschappelijke regeling Alescon Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Midden- Drenthe, Tynaarlo en De Wolden Wet sociale werkvoorziening Alle bevoegdheden van regeling en bestuur benodigd voor de uitvoering van de taken Stationsplein LB Assen Statutair gevestigd te Hoogeveen 2. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe 3. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden- Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Assen, Hoogeveen en Meppel Wet publieke gezondheid, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet kinderopvang Wet op het financieel toezicht, Wet op het consumentenkrediet, Wet gemeenschappelijke regelingen, Faillissementswet, Burgerlijk Wetboek, Wet werk en bijstand, Gemeentewet, Wet financiering decentrale overheden Uitvoering van gemeentelijke taken in de Wet publieke gezondheid en van de toezichtstaken in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Uitvoering van gemeentelijke taken schuldhulpverlening en sociale kredietverlening onder gemeentelijke regie Mien Ruysweg KA Assen Postbus AC Assen Overcingellaan LA Assen Postbus AK Assen 4. Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst AATgemeenten Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Participatiewet, Wet werk en bijstand, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, Wet inkomensvoorziening ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen, Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Wet op de lijkbezorging. Uitvoerende taken van in medebewind opgedragen wetgeving inzake werk en inkomen Stationsstraat KX Assen

15 5. Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe 6. Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief 7. Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 8. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe 9. Gemeenschappelijke regeling Assen en Waterschap Hunze en Aa s 10. Gemeenschappelijke regeling Assen en Waterschap en Noorder zijlvest Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Emmen, Noordenveld, Borger-Odoorn, Midden Drenthe, Meppel, Tynaarlo, De Wolden, Westerveld, Coevorden, Hoogeveen, Ooststellingwerf Minister van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs, College van burgemeester en wethouders gemeente Assen College van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld, De Wolden. Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld, De Wolden. Gemeente Assen, Waterschap Hunze en Aa s. Gemeente Assen, Waterschap Hunze en Aa s Gemeentewet Archiefwet 1995 Provinciewet, Gemeentewet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, milieuwet- en regelgeving Wet veiligheidsregio s Waterschapswet, Gemeentewet, Wet Milieubeheer Waterschapswet, Gemeentewet, Wet milieubeheer Alle bevoegdheden van regeling en bestuur benodigd voor de uitvoering van de taken Alle bevoegdheden van regeling en bestuur benodigd voor de uitvoering van de taken Regionale aanpak/uitvoering van wettelijke verplichting, alsmede advisering vergunningverlening, toezicht en handhaving Alle bevoegdheden van regeling en bestuur benodigd voor de uitoefening van de taken Uitvoerende taken aangaand installatie, beheer en onderhoud IBA s Uitvoerende taken aangaand installatie, beheer en onderhoud IBA s Brink 4B 7981 BZ Diever Brink HS Assen Westerbrink BJ Assen Postbus BA Assen Mien Ruysweg KA Assen Postbus AK Assen Lichte Gemeenschappelijk e regeling zonder gemeenschappelijke bestuursorganen Lichte Gemeenschappelijk e regeling zonder gemeenschappelijke bestuursorganen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Toelichting Gemeenten onderling, dan wel provincies en gemeenten en/of waterschappen gezamenlijk

Nadere informatie

Register. van gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27. van de. Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register. van gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27. van de. Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet regelingen (Wgr) Toelichting Provincies onderling, dan wel provincies en gemeenten en/of waterschappen gezamenlijk, kunnen ter behartiging van

Nadere informatie

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt:

In onderstaand register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Hattem deelneemt: Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen gemeente Hattem, laatstelijk bijgewerkt op 19 september 2016 Gemeenten onderling, dan wel provincies

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Urk deelneemt. Krachtens artikel 27 van de Wet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

Register. van gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27. van de. Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register. van gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27. van de. Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet regelingen (Wgr) 1 Toelichting Provincies onderling, dan wel provincies en gemeenten en/of waterschappen gezamenlijk kunnen ter behartiging

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Burgemeester

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) In dit register houdt het college van burgemeester en wethouders bij aan welke regelingen

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie 1 juni 2014 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van zijn gemeenten verplicht om een register bij

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie april 2017 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn gemeenten

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen Register gemeenschappelijke regelingen De gemeente Nuenen c.a. werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit overeenkomsten en regelingen tussen gemeenteraden,

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE TIEL Register e regelingen gemeente Tiel Inhoud van het register Burgemeester en wethouders zijn verplicht een register bij te houden van de e regelingen

Nadere informatie

Register Gemeenschappelijke regeling(en) gemeente Stadskanaal

Register Gemeenschappelijke regeling(en) gemeente Stadskanaal Register Gemeenschappelijke regeling(en) gemeente Stadskanaal Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen bestuursorganen van decentrale overheden. Vaak zijn dit

Nadere informatie

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25672 17 mei 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RECREATIESCHAP DRENTHE HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Gemeente Almere. Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Gemeente Almere. Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Almere Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Toelichting Gemeenten onderling, dan wel gemeenten, provincies en/of waterschappen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1686 13 januari 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN De colleges van burgemeester

Nadere informatie

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap waterschap lei en uwe uw WATERSCHAP Adres Telefoon E-Mail Website Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl \www.vallei-veluwe.nl Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Gemeentelijke Kredietbank Drenthe. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe 1

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. Gemeentelijke Kredietbank Drenthe. Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe 1 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeentelijke Kredietbank Drenthe Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe 1 TOELICHTING BIJ DE WIJZIGING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VAN DE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe

Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger- Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld,

Nadere informatie

Archivering & Samenwerking. mr. Rob de Greef 9 maart 2015

Archivering & Samenwerking. mr. Rob de Greef 9 maart 2015 Archivering & Samenwerking mr. Rob de Greef 9 maart 2015 Archiefverplichting Artikel 3 Archiefwet 1995 De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe

Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger- Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld,

Nadere informatie

III ľi9iiii II liiį:iml ļ! II

III ľi9iiii II liiį:iml ļ! II co ** O > Wet gemeenschappelijke regelingen Inhoud: Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 Blad 5 Gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek Gemeenschappelijke samenwerkingsregeling Noord en Oost Gelderland

Nadere informatie

Register ex artikel 27, eerste lid, van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Register ex artikel 27, eerste lid, van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen Register ex artikel 27, eerste lid, van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen Nr. Naam / bezoekadres 1. Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering voor Noordoost (SANOG) 2.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe Ingaande 1-1-2016 1 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen

Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen Wet van 20 december 1984, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

CONCEPT Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe

CONCEPT Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe CONCEPT Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter

Ingevolge artikel 95 van de Waterschapswet rechtsgeldig vertegenwoordigd door hun voorzitter 09I003226 OVEREENKOMST VOOR GEMENE REKENING 1. Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda 2. Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch 3. Het waterschap De Dommel, zetelende te Boxtel

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Ramenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 1. Inleiding Naast het gemeentelijk rampenplan hebben verschillende

Nadere informatie

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs)

Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) Verschillen tussen 'oude' en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) De wijzigen in de Wet veiligheidsregio's (per 1 januari 2013) en de nieuwe Politiewet 2012

Nadere informatie

Verschillen tussen oude en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs)

Verschillen tussen oude en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) 1 Verschillen tussen oude en gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (artikelsgewijs) De wijzigen in de Wet veiligheidsregio s (per 1 januari 2013) en de nieuwe Politiewet 2012

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2017 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27 van de Wet. Gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Schinnen

Register van Gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27 van de Wet. Gemeenschappelijke regelingen. Gemeente Schinnen Register van Gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Gemeente Schinnen TOELICHTING In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor

Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 32149 30 juni 2017 Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN

Nadere informatie

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Voorstel 1. Kiezen voor planning A. Planning A : Alle voorzieningen op elke begraafplaats hetzelfde. Planning B : Huidige voorzieningen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT 09I003223 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT De dagelijks besturen van - Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda - Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sociale zaken

Mandaatoverzicht sociale zaken overzicht sociale zaken Nr. Bevoegdheid Wettelijke Grondslag Oorspronkelij k bevoegd orgaan Mandataris Gemachtigde Gevolmachti gde Ondermandataris Ondergemachtigde Ondergevolmachtigde A Algemene bevoegdheden

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe Drenthe Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe d.d. 29 juni 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet wethouder H. Heijerman wethouder H. Vlieg wethouder FAJ Buijtelaar wethouder

Nadere informatie

Toelichting op de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland zoals die is ingegaan op 24 oktober 2012. Hieronder worden die artikelen die (mogelijk) toelichting behoeven toegelicht. De overige

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VAN DE GEMEENTEN AA EN HUNZE, ASSEN EN TYNAARLO

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VAN DE GEMEENTEN AA EN HUNZE, ASSEN EN TYNAARLO GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VAN DE GEMEENTEN AA EN HUNZE, ASSEN EN TYNAARLO Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke sociale dienst van

Nadere informatie

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht;

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht; ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 40 Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sociale zaken

Mandaatoverzicht sociale zaken overzicht sociale zaken Nr. Bevoegdheid Wettelijke Grondslag Oorspronkelij k bevoegd orgaan Mandataris Gemachtigde Gevolmachti gde Ondermandataris Ondergemachtigde Ondergevolmachti gde A Algemene bevoegdheden

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Documentnaam Opgesteld door Register gemeenschappelijke regelingen Juridische Zaken Versie

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Inleiding Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt: het voorkomen, signaleren en bestrijden van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

De gemeente Korendijk neemt momenteel deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen:

De gemeente Korendijk neemt momenteel deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen: Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Korendijk Bijgewerkt tot en met 10 maart 2014 Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) kunnen gemeenten samenwerkingsverbanden met andere

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

portefeuillehouder 1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Tjapko Poppens SBP 2. GGD Regio Utrecht Jan Burger SBP

portefeuillehouder 1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) Tjapko Poppens SBP 2. GGD Regio Utrecht Jan Burger SBP Gemeente Wijk bij Duurstede augustus 2015 Register Gemeenschappelijke Regelingen Het college van burgemeester en wethouders is krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 27, verplicht een

Nadere informatie

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd:

De gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta wordt als volgt gewijzigd: Wijzigingsbesluit 2 e wijziging Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Provinciale Staten en gedeputeerde staten van de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de raden,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne

Samenwerkingsovereenkomst Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Helmond, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Asten en Deurne, ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende orgaan betreft,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Sallcon

Gemeenschappelijke regeling Sallcon Gemeenschappelijke regeling Sallcon De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd Overwegende dat De gemeenten Deventer

Nadere informatie

Cijfers & Feiten. Armoede in Drenthe. over. Fransje Grisnich, CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen

Cijfers & Feiten. Armoede in Drenthe. over. Fransje Grisnich, CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen Cijfers & Feiten over Armoede in Drenthe Fransje Grisnich, CMO STAMM/Sociaal Planbureau Groningen Wat is armoede? 1. Lage inkomensgrens: leven op of onder een vastgesteld laag inkomen (CBS) Koopkrachtbenadering.

Nadere informatie

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO WWB Art. 47. Verordening cliëntenparticipatie De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente )

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente ) Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente PM/het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van

Nadere informatie

Bijlage: Gewijzigde passages in GR

Bijlage: Gewijzigde passages in GR Bijlage: Gewijzigde passages in GR Onderdeel GR 2014 GR 2015 Toelichting Overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd en dit leidt tot aanpassingen in de regeling;

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving 5.1. Algemene bepalingen Artikel 5.1 Dit hoofdstuk is van toepassing met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VAN DE GEMEENTEN AA EN HUNZE, ASSEN EN TYNAARLO

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VAN DE GEMEENTEN AA EN HUNZE, ASSEN EN TYNAARLO GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VAN DE GEMEENTEN AA EN HUNZE, ASSEN EN TYNAARLO De colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo; ieder college voor zover het de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

provinciet)renthe imi-'hhii'i'-'ln'l-llim Gemeente NOÖTOENVÈLDJ 2 2 FEB. 2012 112.01374 lllllilllfliiiiuililllllllll Class.nr. Nr. kop!

provinciet)renthe imi-'hhii'i'-'ln'l-llim Gemeente NOÖTOENVÈLDJ 2 2 FEB. 2012 112.01374 lllllilllfliiiiuililllllllll Class.nr. Nr. kop! Provinciehuis Westerbrink i, Assen Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen www.drenthe.nl 112.01374 lllllilllfliiiiuililllllllll T (0592)36 55 55 F (0592) 36 5777 provinciet)renthe Gemeente NOÖTOENVÈLDJ Aan:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling)

Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling) Samenwerkingsovereenkomst Deurne, Geldrop Mierlo, Gemert Bakel, Helmond en Laarbeek 2015 (lichte gemeenschappelijke regeling) De colleges van burgemeester en wethouders van Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert

Nadere informatie

Mandaatbesluit milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst. Technische informatie. Gegevens van de regeling. Drenthe

Mandaatbesluit milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst. Technische informatie. Gegevens van de regeling. Drenthe Mandaatbesluit milieutaken Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g)

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) aan de leden van het Algemeen Bestuur van Jacco Post opsteller Babette Behrens-Benne telefoon 088 022 50 00 datum 11 maart 2015 kenmerk INT1599.001/ 1026 onderwerp

Nadere informatie

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK

Bijlage 1.1. Pagina 1. Profiel raadpleging persoon/adressen. mutatieberichten. Autorisatie BZK Bijlage 1.1 De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken Organisatieonderdeel Taak/Doel Categorie(ën)

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst betreffende het invoeren van Positief Opvoeden in Drenthe:

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst betreffende het invoeren van Positief Opvoeden in Drenthe: Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst betreffende het invoeren van Positief Opvoeden in Drenthe: De ondergetekenden: Provincie 1. De provincie Drenthe, gevestigd te Assen, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

CONVENANT BESCHERMD WONEN /MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE

CONVENANT BESCHERMD WONEN /MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE CONVENANT BESCHERMD WONEN /MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum]; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; gezien het advies van de commissie Zorg

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, augustus 2016 Daling WW Drenthe, meer knelpunten werkgevers In augustus nam de WW in Drenthe af tot 14.300 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu een halfjaar op rij. Op

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie

Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe Deelnemers: De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten: Regio Centraal Groningen: 1. Gemeente

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 926 Uitvoering van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Geconsolideerde versie zoals deze luidt na het besluit van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe van 30 november 2015 tot wijziging van diverse artikelen 1 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken;

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten: Bergen op

Nadere informatie

Voorstel. Samen werken aan veiligheid RIS. 3198. April 2008. Veiligheidsregio Drenthe. Contact / communicatie. Gemeentelijk Opdrachtgeverschap

Voorstel. Samen werken aan veiligheid RIS. 3198. April 2008. Veiligheidsregio Drenthe. Contact / communicatie. Gemeentelijk Opdrachtgeverschap RIS. 3198 Voorstel Veiligheidsregio Drenthe Samen werken aan veiligheid April 2008 Veiligheidsregio Drenthe Gemeentelijk Opdrachtgeverschap Brandweer (in) Drenthe Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld,

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening brandveiligheid gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Rampenbestrijding Raadsbijlage nummer xa Inboeknummer oxroox64r Beslisdatum Blkw 22 januari 2002 Dossiernummer 204.104 Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Bijlage II: toelichting wijziging GR in verband met modernisering WSW

Bijlage II: toelichting wijziging GR in verband met modernisering WSW Bijlage II: toelichting wijziging GR in verband met modernisering WSW 1. Inleiding In het kader van de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (hierna: WSW ) die per 1 januari 2008 in werking is getreden, heeft

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015 Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2015 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen

Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In verband met het aftreden

Nadere informatie

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Druten. bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register gemeenschappelijke regelingen gemeente Druten. bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente Druten als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Toelichting Gemeenten kunnen ter behartiging van één of meerdere belangen overgaan

Nadere informatie

TOETREDING OOSTSTELLINGWERF

TOETREDING OOSTSTELLINGWERF TOETREDING OOSTSTELLINGWERF Met ingang van het begrotingsjaar 2006 is de gemeente Ooststellingwerf toegetreden tot het Recreatieschap Drenthe. Voor het jaar 2006 is de reeds goedgekeurde begroting gewijzigd

Nadere informatie

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden;

in het veiligheids- en gezondheidsdomein is op uitvoerend niveau samenwerking tussen de gemeenten in de regio geboden; STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48212 september 2016 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord

Nadere informatie

Bijlage: wijzigingen in de mandaatlijsten

Bijlage: wijzigingen in de mandaatlijsten Bijlage: wijzigingen in de mandaatlijsten 1. Nieuw te verlenen mandaten, volmachten en machtigingen: Lijst 1 t/m 7, onderdeel B Algemene bestuursbevoegdheden Nr Bevoegdheid Grondslag Orgaan / Volmacht/

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Assen

Nadere informatie