Startnotitie voorbereiding beleidskader voor het Centrum Jeugd en Gezin Doetinchem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Startnotitie voorbereiding beleidskader voor het Centrum Jeugd en Gezin Doetinchem"

Transcriptie

1 Startnotitie voorbereiding beleidskader voor het Centrum Jeugd en Gezin Doetinchem Aanleiding Hoewel het met de meeste kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland over het algemeen goed gaat en er goede basisvoorzieningen zijn om jongeren in hun ontwikkeling en ouders bij de opvoeding te ondersteunen, gaat er ook nog wel wat mis in de hulpverlening: er wordt onvoldoende samengewerkt, er vallen kinderen tussen wal en schip en risico s/problemen kunnen beter en vroeger gesignaleerd worden. Met de ontwikkeling van lokale Centra Jeugd en Gezin wil het Programmaministerie Jeugd en Gezin bewerkstelligen dat er goede, snelle en gecoördineerde hulp, advies en zorg op maat voor kinderen en gezinnen geboden kan worden. In 2011 moet in iedere gemeente in Nederland een CJG gerealiseerd zijn. Ook in de gemeente Doetinchem wordt gestart met de invoering van een CJG. Met deze startnotitie willen wij u betrekken bij de ontwikkeling van het CJG in Doetinchem. Landelijke kaders Het Programmaministerie Jeugd en Gezin heeft een aantal kaders uitgewerkt, resulterend in de minimumeisen waaraan een CJG moet voldoen: het basismodel CJG. Om de naam CJG te mogen gebruiken moet binnen het CJG het volgende worden gerealiseerd: Uitvoering geven aan het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0 19 jaar (Wcpv) Uitvoering van de 5 preventieve taken op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning van prestatieveld 2 van de Wmo: - Informatie en advies - Signalering - Toeleiding naar hulp - Licht pedagogische hulp - Coördinatie van zorg. De schakel met Bureau Jeugdzorg De schakel met het onderwijs Tenminste 1 fysiek inlooppunt per gemeente, waar ouders en jongeren voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien terecht kunnen.. Naast dit basismodel is lokaal maatwerk mogelijk door andere functies aan het CJG te koppelen zoals kinderopvang, peuterspeelzaal, leerplicht, maatschappelijk werk, huisarts, kraamzorg, geestelijke gezondheidszorg, schuldhulpverlening, werk & inkomen, politie, veiligheidshuis etc. De vraag van het kind en het gezin moet centraal staan en de werkwijze moet gekenmerkt worden door: één gezin, één plan, één dossier. Het CJG heeft een positieve uitstraling en richt zich op preventie voor de doelgroep van kinderen en jongeren van 9 maanden tot 23 jaar en hun ouders, is voor alle culturen even laagdrempelig, is tevens vraagbaak voor professionals en maakt gebruik van verwijsindex en Elektronisch Kinddossier. Om de herkenbaarheid van het CJG te bevorderen wordt landelijk dezelfde naamgeving gehanteerd en is een landelijk CJG-logo ontwikkeld. Lokaal beleidskader In het coalitieakkoord Daadkracht naast visie is jeugd en jeugdbeleid opgenomen als een speerpunt voor de huidige raadsperiode. Binnen het Sociaal Actie Programma (SAP) - met als doelstelling dat iedereen meedoet aan de samenleving - wordt geïntegreerd en afgestemd beleid ontwikkeld door samenhang aan te brengen tussen de beleidsterreinen wonen, participatie en zorg, werk en inkomen, jeugd, onderwijs, sport en cultuur ontspanning. Belangrijke uitgangspunten zijn vraaggericht werken, empowerment van de burger en preventie. Vanuit het SAP is het WMO beleidsplan ontwikkeld waarin de beleidsterreinen jeugd, onderwijs, sport en cultuur in samenhang zijn opgepakt. Met het visiedocument Jongleren in Doetinchem is een integraal kader voor het jeugdbeleid 0-23 jaar neergezet van waaruit het jeugdbeleid de komende jaren vorm en inhoud moet krijgen. Op basis hiervan is de jeugdagenda Jongleren in Doetinchem opgesteld. De jeugdagenda bestaat uit agendapunten die uitgevoerd worden om de jeugd en hun ouders, daar waar nodig te ondersteunen bij hun ontwikkelingen en om problemen en stagnaties in die ontwikkeling zoveel mogelijk te voorkomen.

2 De volgende agendapunten hebben een directe relatie met de realisatie van het CJG 1 Centrum Jeugd en Gezin 2 Onderzoek stedelijk inlooppunt 3 Inlooppunt in de wijk 4 Opvoedingsondersteuning 5 Homestart 6 Casuscoordinatie 7 Lokale Zorgnetwerken 8 Praktische thuisbegeleiding 11 Herijking schoolzorgstructuren 12 Passend Onderwijs 13 schoolmaatschappelijk werk 14 Bredeschoolnetwerk 15 Ouderparticipatie 18 Veiligheidshuis 22 Vroegsignalering 23 Deskundigheidsbevordering 43 EKD (elektronisch kinddossier) 44 Verwijsindex Ontwikkeling van een Doetinchems CJG Waar wil Doetinchem naar toe met het CJG Het Doetinchemse CJG wordt geen nieuw bouwwerk maar een sluitend netwerk. Aansluiting wordt gezocht bij bestaande samenwerkingsverbanden van de ketenpartners Jeugd zoals bijvoorbeeld het bredeschoolnetwerk, Passend Onderwijs, JAT en Zat s, en het in ontwikkeling zijnde integrale wijkveiligheidsteam, Jouw Unit etc. We moeten behouden en verbeteren wat we al hebben maar er moet meer samenhang en herkenbaarheid in het aanbod komen. Daarnaast moeten we aansluiten bij de ontwikkelingen die landelijk, regionaal en lokaal al ingezet zijn of nog ingezet gaan worden. Aangezien Doetinchem binnen het CJG vooral wil inzetten op preventie zal opvoedingsondersteuning de ruggengraat van het CJG moeten worden. Onderstaand geven wij een korte weergave hoe we dit vertalen naar de 5 functies (WMO, prestatieveld 2) die gerealiseerd moeten worden binnen het CJG. In de bijlage is in een schematisch overzicht weergegeven hoe de werkwijze van het CJG Doetinchem eruit zou kunnen komen te zien. Dit willen we gaan bespreken met de ketenpartners. * basispakket jgz 0-19 We gaan ervoor zorgen dat dit basispakket integraal onderdeel gaat uitmaken van het CJG. Belangrijke aandachtspunten zijn; (warme) overdracht, afstemming werkprocessen en registratie EKD en verwijsindex. * 5 preventieve taken prestatieveld 2 WMO - Informatie en advies Ouders en jongeren kunnen op dit moment informatie en advies verkrijgen. Nu is dat nog ondoorzichtig, onherkenbaar en niet laagdrempelig genoeg. Het is de bedoeling dat ouders en jongeren op verschillende manieren hun vraag naar informatie en advies kunnen neerleggen bij het CJG. Het CJG moet dan ook herkenbaar zijn door bijv. een gezamenlijk logo en goede PR. De mogelijkheden om vragen neer te leggen zou kunnen via een website, via telefonische bereikbaarheid (bij voorkeur 24 uur), via inlooppunten (balies) of via spreekuren op de vindplaatsen of via het outreachend werken. Dit aanbod is voor een deel al aanwezig maar we willen het verbreden, verbinden en versterken zodat het herkenbaar en doorzichtig wordt voor de klant. In de bijlage Werkwijze CJG vindt u deze functie terug in de blauwe bolletjes. - Signalering Daar waar de vragen om informatie en advies binnen komen zijn tevens de plekken waar gesignaleerd wordt. Ook door professionals op de vindplaatsen (consultatiebureau, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, onderwijs), wordt gesignaleerd. Daarnaast worden door outreachend werken (toezichthouders, buurtopbouwwerkers, politie en opvoedondersteuners in de wijken) de signalen opgehaald. Om nog beter te signaleren dient deskundigheidsbevordering plaats te vinden. De lokale verwijsindex is het instrument waar signalen samen komen en waaruit zal blijken of meerdere professionals bezig zijn met dezelfde klant en of er sprake is van een meervoudige (gezins)problematiek. De verwijsindex ziet u terug in de oranje bolletjes de in bijlage werkwijze CJG.

3 - Toeleiding naar hulp Bij enkelvoudige problematiek krijgt de klant direct antwoord of de vraag c.q. het probleem wordt besproken in het kernteam CJG (c.q. BackOffice CJG). Hier kan blijken dat het probleem toch complexer is dan gedacht en vindt interventie (=toeleiding naar hulp) plaats. Zie witte en groene bolletjes in de bijlage werkwijze CJG. - Licht pedagogische hulp Licht pedagogische hulp bestaat uit opvoedingsondersteuning. In de gemeente Doetinchem is reeds een gedifferentieerd aanbod aanwezig. Ook dit aanbod willen we verbinden, verbreden en versterken en moet vooral aansluiten bij de vraag van de klant. Hiertoe zijn we bezig met een inventarisatie om het aanbod in beeld te brengen om dit te kunnen realiseren. - Coördinatie van zorg. Bij meervoudige problematiek die niet opgelost kan worden binnen het kernteam CJG vindt opschaling plaats naar coördinatie van zorg. De coördinatie van zorg voor jeugdigen van 0-23 jaar zal plaatsvinden binnen de in ontwikkeling zijnde lokale zorgnetwerken. Met betrekking tot dit onderwerp is nadrukkelijk de verbinding gemaakt tussen de verschillende opdrachten vanuit OGGZ (lokale zorgnetwerken), veiligheid (veiligheidshuis) en Jeugd (verwijsindex Jeugd) om te komen tot een sterke en uniforme regionale werkwijze van coördinatie van zorg van 9 tot De lokale zorgnetwerken vindt u terug in de gele en rode bolletjes van de bijlage werkwijze CJG. * schakel met Bureau jeugdzorg Kennis en knowhow van Bureau Jeugdzorg (BJZ) dient te worden ingezet binnen het CJG bijv. als meedenkend specialist in de front-office. BJZ en CJG maken afspraken over een warme overdracht en afstemming van werkprocessen moeten worden afgestemd bijv. de door het CJG verzamelde informatie dient als input voor de indicatiestelling zodat deze procedure versneld kan worden. * schakel met onderwijs De school is een belangrijke vindplaats van signalen. Jat s en Zat s zouden onderdeel van het CJG moeten zijn en moeten aansluiten bij de in te richten lokale zorgnetwerken. Binnen het onderwijs zijn ontwikkelingen gaande met betrekking tot Passend onderwijs (zorg op maat voor iedere leerling). Door deze ontwikkelingen is het van essentieel belang het onderwijs te betrekken bij de totstandkoming van het CJG. * fysiek inlooppunt Bij het realiseren van de inlooppunten sluiten we aan bij bestaande of in ontwikkeling zijnde plekken. De inlooppunten moeten aansluiten bij plekken waar ouders en jongeren toch al komen i.c. de vindplaatsen zoals bijvoorbeeld scholen, buurtcentra, kinderopvang, bibliotheek CWI, WMO-winkel etc. Wat hebben we tot nu bereikt? De gemeente Doetinchem wil draagvlak, commitment en medewerking van de betrokken ketenpartners krijgen bij de inrichting van het CJG, want het uitgangspunt is: het CJG, dat zijn we allemaal. Reeds vanaf 2006 (voorbereiding visiedocument Jongleren in Doetinchem en de Jeugdagenda) zijn de ketenpartners Jeugd meegenomen in het samenwerkingsproces. Dit heeft geresulteerd in een betrokken en positief werkveld dat de wil heeft om constructief samen te werken. Op 13 november 2008 is een startbijeenkomst gehouden met alle bij jeugd betrokken partners met als doel te komen tot een gedeelde visie en gedeelde beelden van het CJG. Deze verkenning over de missie, visie en uitgangspunten die door de gemeente Doetinchem zijn geformuleerd over het CJG, heeft geresulteerd in deze startnotitie. Daarnaast is, zoals u hierboven hebt kunnen lezen, de verbinding gelegd met aanpalende beleidsterreinen t.w. de OGGZ ( lokale zorgnetwerken) en veiligheid (veiligheidshuis). Voorzet Missie, visie en uitgangspunten De missie van het CJG Doetinchem is: Mensen vinden mensen voor vragen bij opgroeien en opvoeden. De vraag/behoefte van ouders en kinderen/jongeren staat centraal en 1 gezin heeft 1 plan en 1 aanspreekpunt. We spreken dan niet meer van ketenzorg, maar veel meer van zogenaamde wrap around zorg, waarbij de partners de benodigde zorg naar het kind/gezin toebrengen in plaats van dat het kind/gezin steeds in verschillende ketens/zorgstructuren opnieuw het verhaal moet doen. Het organisatiebelang moet soms wijken voor doel en resultaat: onder de vlag /vignet van het CJG worden kennis en kunde door de partners gedeeld, want het CJG dat zijn wij allemaal!

4 De visie is Verbinden, Verbreden, Verdiepen en Versterken. We willen dit niet bereiken door nieuwe organisaties op te richten, maar door datgene wat al hebben en wat goed functioneert met elkaar in verbinding te brengen en beter met elkaar te laten samenwerken. Daar waar nodig moet het aanbod versterkt en verbreed worden. Dat lijkt eenvoudig maar dat betekent dat over de muren van de eigen organisaties heen gekeken moet kunnen worden en het vraagt durf van organisaties om ouders en kinderen centraal te stellen. De gemeente heeft hierbij een regisserende rol in de vorm van stimuleren en partijen bij elkaar brengen. Conclusie Doetinchem streeft dus niet naar weer een nieuw bouwwerk, maar wel naar een onorthodoxe en vernieuwde aanpak van aanbod en samenwerking, waarbij de partners de klant echt centraal willen stellen en waarbij de klant een passend aanbod krijgt vanuit 1 (aanspreek)punt. Zodat onze visie Het CJG zijn wij allemaal en mensen vinden mensen omgezet wordt van visie naar daadkracht. Financieel kader De gemeente ontvangt voor de realisatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin van het rijk een zogenaamde brede doeluitkering in het gemeentefonds. In dit stadium is nog niet exact aan te geven welk budget nodig is voor de inrichting van het CJG. De gemeente is niet de enige verantwoordelijke en enige financier van het CJG, de provincie heeft hier ook een rol in (BJZ en geïndiceerde jeugdzorg) maar ook het rijk (passend onderwijs, justitie) en de zorgkantoren/awbz (GGZ). Gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen is nodig om draagvlak te creëren en te komen tot afspraken om het CJG op een goede manier te borgen, financieren en uit te voeren. Verantwoordelijkheden en risico s De gemeente en provincie hebben als overheden in de keten van jeugd(zorg)beleid een complementaire verantwoordelijkheid. De rijksoverheid zorgt voor randvoorwaarden, zoals wetgeving (Wmo, Wcpv en Wet op de jeugdzorg) en het efficiënter inzetten van bestaande geldstromen. De gemeente heeft op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, prestatieveld 2) en de Wet collectieve preventie volksgezondheid (Wcpv) de verantwoordelijkheid voor het preventieve jeugdbeleid. De gemeente is regisseur van het CJG en maakt met de ketenpartners (waaronder ook Provincie, Bureau Jeugdzorg en provinciale zorgaanbieders) sluitende afspraken over de samenwerking om te komen tot het CJG en 1 gezin, 1 plan. Daarnaast heeft de gemeente verantwoordelijkheden in het kader van: de Leerplichtwet, arbeidsmarkttoeleiding etc De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op de jeugdzorg (waar ook de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het CJG in wordt opgenomen). In dit kader is daarbij vooral het financieren en aansturen van het Bureau Jeugdzorg, het realiseren van voldoende geïndiceerd jeugdzorgaanbod en de ketensamenwerking van belang. Het onderwijs heeft een eigen verantwoordelijkheid voor het opleiden van jongeren tot en met een startkwalificatie. Voor jongeren met (het risico op) achterstand in hun ontwikkeling, richt het onderwijs een zorgstructuur in (ZAT). In het landelijke traject Passend Onderwijs heeft het onderwijs hiervoor een specifieke opdracht gekregen. De gemeente heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de aansluiting van het CJG met de zorgadviesteams in het onderwijs (ZAT). Partners De gemeente is regisseur van het lokale jeugdbeleid en moet richting geven, de koers bepalen, keuzes maken en ook delegeren. De gemeente voert de beleidsregie (volgens het regiemodel jeugd) en brengt de partners in stelling. De gemeente is verantwoordelijk voor het wat : de procescoördinatie (moet het totaal overzien en volgen) en moet organiseren dat er in geval van complexe cases procescoördinatie en doorzettingsmacht kan worden ingezet. Verder bewaakt de gemeente de samenhang en samenwerking.

5 De ketenpartners zijn verantwoordelijk voor het hoe : de uitvoering en hun eigen professionaliteit en kunnen daarop aangesproken worden, zowel door de gemeente als door elkaar. De partners hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Zij zouden ook een deel van de uitvoering kunnen meefinancieren. Naast het voeren van de beleidsregie door de gemeente, komt het er bij regievoering vooral op aan om de wil tot samenwerking te organiseren en partners mee te nemen in de gezamenlijke doelstelling van de vorming van een CJG. Gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen is nodig om draagvlak te creëren en te komen tot afspraken om het CJG op een goede manier te borgen, financieren en uit te voeren. Regionaal wat kan Het CJG moet lokaal worden ingericht en uitgevoerd, maar een aantal zaken kan efficiënter regionaal worden opgepakt. Met name de regionaal werkende organisaties hebben aangedrongen op zoveel mogelijk regionale aanpak en afspraken, om te voorkomen dat zij in iedere gemeente opnieuw dezelfde afspraken moeten maken. Denk bijvoorbeeld aan de verwijsindex, het Veiligheidshuis, afspraken over lokale zorgnetwerken, het elektronisch kind dossier ( EKD) etc. De gemeente sluit aan bij deze regionale ontwikkelingen en geeft daar input over de uitgangspunten en afspraken die we lokaal maken. Ook de telefonische en digitale bereikbaarheid van het CJG leent zich goed om regionaal op te pakken. Communicatie In het hele proces om te komen tot de vorming van een CJG is communicatie van groot belang. We moeten met 1 gezicht naar buiten treden. Het idee CJG moet gaan leven onder partners, ouders en jongeren. Ook voor professionals moet duidelijk worden wat het CJG kan bieden en hoe zij onderdeel van het CJG kunnen uitmaken. De communicatie over het CJG moet dus gericht zijn op verschillende doelgroepen en zal uitgewerkt worden in een communicatieplan. Juridisch kader Relevantie wetgeving voor de CJG ontwikkeling : de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, prestatieveld 2; de Tijdelijke regeling CJG, gepubliceerd in Staatscourant 15 januari 2008, uiteindelijk onder te brengen in de Wet op de jeugdzorg; de Wet op de Jeugdzorg, waar de provinciale verantwoordelijkheid voor de aansluiting van Bureau Jeugdzorg bij het CJG is vastgelegd; de Wet op de Jeugdzorg, gewijzigde tekst met betrekking tot de verwijsindex risicojongeren / VIR (concepttekst van 31 januari 2008); Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (deze wet wordt vervangen door de Wet publieke gezondheid).

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12

Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12 CONCEPT Ontwerp Centrum voor Jeugd en Gezin Doetinchem Inleiding Hoewel het met de meeste kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland over het algemeen goed gaat en er goede basisvoorzieningen zijn om

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst : Raadscommissie van 13 januari 2009 van Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Samenvatting : Gemeenten

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Stand van zaken Centrum voor Jeugd en Gezin. Aantal bijlage(n): - Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Stand van zaken Centrum voor Jeugd en Gezin. Aantal bijlage(n): - Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: L. Feij Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: S. Raaijmakers Afd. Manager Medewerker Datum: 22 december 2009 Openbaar: Ja X Nee BMO Fin. Jur. Pers. Anders Naar griffier: Ja

Nadere informatie

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ons kenmerk Inlichtingen bij Datum maarten.vollenbroek@jeugdengezin.nl Onderwerp

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Notitie Centrum Jeugd & Gezin

Notitie Centrum Jeugd & Gezin Notitie Centrum Jeugd & Gezin JULI 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 3 3. Wat moet er komen 3 4. (Beleids) ontwikkelingen 4 4.1 Provinciaal 4 4.2 Gemeentelijk beleid 5 5. Regionale samenwerking

Nadere informatie

Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Goes & Noord-Beveland

Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Goes & Noord-Beveland Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Goes & Noord-Beveland Inleiding De gemeente heeft de bestuurlijke verantwoordelijkheid om adequaat invulling te geven aan de samenhang in de jeugdketen én aan

Nadere informatie

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Samenwerken in het CJG Tynaarlo Periode: 2010-2014 1 ALGEMEEN Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d.

gfedcb Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/SI/MM Projectplan Centrum voor jeugd en gezin 1- Notagegevens Notanummer 2007.27935 Datum 15-10-2007 Portefeuillehouder Weth. Adema

Nadere informatie

Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Nuenen c.a.

Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Nuenen c.a. Visiedocument Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Nuenen c.a. Inleiding Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te hebben. In dit rapport wordt de visie van

Nadere informatie

, ,-- Ontwikkelfase ,-- - BDU In de wijken : Februari 2010 In de stad voor jongeren : Juli 2010 In de stad voor ouders : n.t.b.

, ,-- Ontwikkelfase ,-- - BDU In de wijken : Februari 2010 In de stad voor jongeren : Juli 2010 In de stad voor ouders : n.t.b. basisbehoeften/ Maslov Actiepunten/jeugdagenda 2010 Fase Niet gestart Initiatieffase Implementatiefase Evaluatiefase Kosten Dekking Planning Uitvoerders ZORG (primaire biologische behoeften) 1. CJG (Centrum

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 606 Jeugdzorg 2003 2006 Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Inleiding In januari 2011 is in de gemeente Goirle het Centum Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Het CJG is bedoeld voor iedereen met vragen over opvoeden of opgroeien.

Nadere informatie

CJG Delft in transitie

CJG Delft in transitie Het CJG op weg naar het nieuwe jeudzorgstelsel CJG Delft in transitie Franciska Ederveen Coördinator CJG Delft 23 april 2013 Programma van vanavond De jeugdgezondheidszorg in het CJG Het jeugdmaatschappelijk

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

,-- - BDU - Budget jeugdagenda - GSOIII - Reg. Budget IJsselkring ,-- - BDU

,-- - BDU - Budget jeugdagenda - GSOIII - Reg. Budget IJsselkring ,-- - BDU sbasisbehoeften/ Maslow Actiepunten/jeugdagenda Fase Niet gestart Initiatieffase Implementatiefase Evaluatiefase Kosten Dekking Planning Uitvoerders ZORG (primaire biologische behoeften) 1. CJG (Centrum

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Jongleren in Doetinchem

Jongleren in Doetinchem Jongleren in Doetinchem Visiedocument Jeugdbeleid 0-23 jaar 2007-2011 Inleiding De gemeente Doetinchem heeft een nieuwe impuls van het jeugdbeleid 0-23 jaar nodig. De afgelopen jaren hebben op basis van

Nadere informatie

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Colofon Namens de Projectleiders CJG Drenthe mede in opdracht van de provinciale werkgroep Ketensamenwerking Signaal naar Actie Ermanda Feddema, e.feddema@icare.nl Herma

Nadere informatie

Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente West Maas en Waal

Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente West Maas en Waal Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente West Maas en Waal Het kind centraal; het geheel is meer dan de som van de delen. Document : Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Versie : definitief

Nadere informatie

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen?

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen? SIGNALEREN & SAMENWERKEN Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren risico lopen? Een sluitende aanpak van risicojongeren begint met vroegtijdige signalering Een goed begin Voorkomen

Nadere informatie

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Roadmap uitrol CJG Meppel 2013 Activiteit 2013 Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Eindverantwoordelijke 1. Realisatie sluitend aanbod jeugd-en opvoedinformatie

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 1 MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 December 2009 1 1 Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. Het doel van deze wet is dat alle mensen

Nadere informatie

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg. Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg Paul van der Velpen Directeur GGD Hart voor Brabant Definitie - Taakverdeling - Opschaling - Combinatie van taken - Taken en prestaties - Randvoorwaarden Zorgcoördinatie

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Ooststellingwerf

Samenwerkingsconvenant Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Ooststellingwerf Samenwerkingsconvenant Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Ooststellingwerf 2013 2016 De partijen: 1. Gemeente Ooststellingwerf; 2. GGD Fryslân, afdeling jeugdgezondheidszorg; 3. Stichting Maatschappelijk

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Achtergrondinformatie: De transitie van de jeugdzorg dient één centrale missie: er voor zorgen dat jeugdigen gezond en

Nadere informatie

1+1=3. Projectplan Centrum Jeugd en Gezin. Gemeente Hoogeveen

1+1=3. Projectplan Centrum Jeugd en Gezin. Gemeente Hoogeveen 1+1=3 Projectplan Centrum Jeugd en Gezin Gemeente Hoogeveen April 2009 Inhoudsopgave blz Leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Context: landelijk 5 Hoofdstuk 3 Context: lokaal 6 Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid

Advies 10 Notitie Jeugdbeleid Betreft : reactie op Notitie jeugdbeleid Datum : 22 december 2016 1 Inleiding Het beleid en het daarop gebaseerde uitvoeringsplan uitgewerkt in de Notitie Jeugdbeleid geldt voor de periode 2017 2018. De

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster

Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster Stichting CJG Rijnmond Organisatie voor jeugdgezondheidszorg en opvoedingsondersteuning 23 maart 2011 Joy Ek en Els van t Klooster Functies Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeentelijke taken en functies vanuit

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Digitale dossier JGZ (DD JGZ)

Financieringsmogelijkheden Digitale dossier JGZ (DD JGZ) Financieringsmogelijkheden Digitale dossier JGZ (DD JGZ) 1. Inleiding Welke middelen er zijn om het Digitale dossier JGZ (DD JGZ) te financieren is niet overal duidelijk. In deze notitie brengen wij de

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein

De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams. Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein De keuze van Amersfoort: integraal opererende wijkteams Interview met Monique Peltenburg, tot voor kort programmadirecteur Sociaal Domein 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

Aard voorstel: Strategisch > Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Vervolgnota Centrum Jeugd en Gezin Hoogeveen Voorgesteld besluit: 1. Instemmen met de voorgestelde activiteiten 2. De vraag om de benodigde middelen betrekken bij de afwegingen in het kader

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin over het jaar 2008

Inhoudelijk verslag Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin over het jaar 2008 Inhoudelijk verslag Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin over het jaar 2008 Inhoudelijk verslag Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin over het jaar 2008 BMC oktober 2009 Julia Houwer,

Nadere informatie

Visie op het Centrum voor Jeugd & Gezin Midden-Delfland. Onderdelen: Beleidskader Visie Midden-Delfland Projectaanpak

Visie op het Centrum voor Jeugd & Gezin Midden-Delfland. Onderdelen: Beleidskader Visie Midden-Delfland Projectaanpak Visie op het Centrum voor Jeugd & Gezin Midden-Delfland Onderdelen: Beleidskader Visie Midden-Delfland Projectaanpak mei 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 3 KADER... 5 1. Achtergrond... 5 2. Basismodel Centrum

Nadere informatie

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR 4. Protocollen en reglementen 4.1.10 Zorgstructuur Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR Vastgesteld 9 januari 2014 Blad 2 van 5 Algemeen De peuterspeelzalen krijgen steeds meer te maken met peuters en ouders met

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin Delfzijl Appingedam Loppersum Visie Januari 2010/MZ/BE/CB 1 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Waarom regionale samenwerking rondom het CJG? 4 3. Missie, visie en uitgangspunten 6 4.

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Bergen

Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Bergen Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Bergen In samenwerking met de projectgroep CJG opgesteld 5 januari 2010 Ontwerpplan CJG gemeente Bergen januari 2010 0 Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Centrum

Nadere informatie

Stichting CJG Rijnmond

Stichting CJG Rijnmond Ineke Moerman, arts M&G Bestuurder/algemeen directeur Stichting CJG Rijnmond 1 Historie Twee centrale hoofddoelen: Het versterken van de vroegsignalering en preventie. Het creëren van een aanbod dat past

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

Jeugdbeleid: doet Enschede de goede dingen goed?

Jeugdbeleid: doet Enschede de goede dingen goed? Jeugdbeleid: doet Enschede de goede dingen goed? Conclusies & Aanbevelingen Rekenkamercommissie Gemeente Enschede Oktober 2007 1 Inleiding Jeugd en gezin krijgen een steeds belangrijker plaats in het overheidsbeleid.

Nadere informatie

Notitie Centrum voor Jeugd & Gezin in BMWE gemeenten

Notitie Centrum voor Jeugd & Gezin in BMWE gemeenten Notitie Centrum voor Jeugd & Gezin in BMWE gemeenten Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding... 1 3. Wat moet er komen (Basismodel Centrum voor Jeugd en gezin)... 1 4. Provinciale (beleids)ontwikkelingen...

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin. NWN gemeenten Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin NWN gemeenten 4 december 2008 Opstellers: Sevgi Tunali Bianca de Ruiter Thea Rietveld Frits Knijff Frans de Clercq Partijen, a. Gemeente Maassluis, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Rapport Centrum voor Jeugd en Gezin Ridderkerk

Rapport Centrum voor Jeugd en Gezin Ridderkerk Rapport Centrum voor Jeugd en Gezin Ridderkerk onderzoek van de Rekenkamercommissie Ridderkerk naar de invoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Ridderkerk in samenwerking met de Algemene Rekenkamer

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp

Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp Oplegnotitie verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 Midden-Limburg West: Leudal, Nederweert, Weert Midden-Limburg Oost: Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond 1. Verlenging van beleid De gemeenten

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

Zorg voor jeugdigen in Nederland

Zorg voor jeugdigen in Nederland DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Zorg voor jeugdigen in Nederland Presentatie Vlaams-Nederlands Huis deburen, Directie Curatieve Zorg, 14 november 2006 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

De Limburgse Jeugdmonitor

De Limburgse Jeugdmonitor De Limburgse Jeugdmonitor (Wat zeggen cijfers over) kinderen in kwetsbare situaties Marjon Hulst, beleidsmedewerker Jeugdzorg 12 juni 2014 De Limburgse Jeugdmonitor http://www.limburg.databank.nl/ Waarom

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente

Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Deze beleidsbrief is op 16 november 2007 aan de Tweede Kamer gezonden Centra voor Jeugd en Gezin en regierol

Nadere informatie

Concept uitwerkingsnotitie de vijf functies van preventief jeugdbeleid

Concept uitwerkingsnotitie de vijf functies van preventief jeugdbeleid Concept uitwerkingsnotitie de vijf functies van preventief jeugdbeleid Inleiding Functie 1: informatie en advies Functie 2: signaleren en benoemen Functie 3: toeleiding naar (geïndiceerd) hulpaanbod Functie

Nadere informatie

Pag. 2.6 Koppeling primair en voortgezet onderwijs met het CJG. 2.8 Landelijke en provinciale profiel Centrum voor Jeugd en Gezin

Pag. 2.6 Koppeling primair en voortgezet onderwijs met het CJG. 2.8 Landelijke en provinciale profiel Centrum voor Jeugd en Gezin Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Kader 4 2.1 Wettelijk kader 2.1.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2.1.2 Wet op de Jeugdzorg 2.1.3 Wet Collectieve Preventieve Volksgezondheid (WCPV) 2.2 Financiering

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer

: Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer RAADSVOORSTEL Onderwerp : Inrichtingsplan Centrum voor Jeugd en Gezin Deventer Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 4 november 2009 Agendapunt : 13 Portef.houder : wethouder Swart

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Beleidsplan jeugdhulp lokaal Registratienummer: 00531755 Op voorstel B&W d.d.: 18-11-2014 Datum vergadering: 27-01-2015 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

Bijlage 2. Bestuursopdracht Integraal jeugdbeleid. Heerenveen, oktober 2011 (gewijzigd 10 november 2011)

Bijlage 2. Bestuursopdracht Integraal jeugdbeleid. Heerenveen, oktober 2011 (gewijzigd 10 november 2011) Bijlage 2 Bestuursopdracht Integraal jeugdbeleid Heerenveen, oktober 2011 (gewijzigd 10 november 2011) 1 Bestuursopdracht integraal jeugdbeleid 2012-2016 1. Aanleiding De vorige nota Jeugd- en onderwijsbeleid

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

Presentatie. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn. CJG structuur Interventie

Presentatie. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn. CJG structuur Interventie Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn Drs.S. Blom Schakel Orthopedagoog Generalist (NVO) Coördinator Opvoedsteunpunt CJG structuur Interventie Presentatie

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Opvoeden in de Buurt

Bestuurlijke afspraken Opvoeden in de Buurt Partijen Burgemeester en wethouders van gemeente Almere, te dezen vertegenwoordigd door J. Haanstra Burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door ing. A. Aboutaleb Burgemeester

Nadere informatie

Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin in de SBS-gemeenten

Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin in de SBS-gemeenten Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin in de SBS-gemeenten 1. INLEIDING In deze kabinetsperiode heeft minister Rouvoet als verantwoordelijk project-minister de taak voor de opzet van een Centrum voor

Nadere informatie

Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Wormerland. Koersbepaling voor de inrichting van een CJG in Wormerland

Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Wormerland. Koersbepaling voor de inrichting van een CJG in Wormerland Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Wormerland Koersbepaling voor de inrichting van een CJG in Wormerland Afdeling Samenleving juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Landelijke kaders 3 2.1. Beleid

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Steenwijkerland

Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Steenwijkerland basisnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Steenwijkerland (Op)groeien en (op)bloeien in Steenwijkerland Steenwijkerland, september 2009. Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Gemeentelijke

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie