STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO"

Transcriptie

1 STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014

2 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING ALGEMEEN VORMEN VAN HUISELIJK GEWELD ROUTE BIJ SIGNALEN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 4 Stap 1: In kaart brengen van signalen... 4 Stap 2: Collegiale consultatie en raadplegen van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling... 4 Stap 3: Gesprek met ouder (en indien mogelijk met het kind)... 5 Stap 4: Weeg aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling... 5 Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden ROUTE BIJ MOGELIJK GEWELD- EN ZEDENDELICT DOOR EEN COLLEGA... 6 Stap 1a: Signaleren... 6 Stap 1b: Direct melding doen van vermoeden van geweld- of zedendelict jegens een kind bij houder... 6 Stap 2: In overleg met vertrouwensinspecteur... 6 Stap 3: Aangifte doen... 7 Stap 4: Handelen naar aanleiding van het onderzoek van de politie... 7 Stap 5: Nazorg bieden en evalueren ROUTE BIJ SIGNALEN VAN SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG TUSSEN KINDEREN ONDERLING... 7 Stap 1: In kaart brengen van signalen... 7 Stap 2: Melden van het gedrag... 7 Stap 3: Beoordelen ernst van het gedrag... 7 Stap 4: Maatregelen nemen... 8 Stap 5: Handelen... 8 Stap 6: Nazorg bieden en evalueren IN GESPREK MET DE OUDER / VERZORGER OF HET KIND SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES BEROEPSGEHEIM, MELDRECHT EN REGISTRATIE... 8 BIJLAGE I SOCIALE KAART SBPE... 9 LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE... 9 CONTACTGEGEVENS... 9 BIJLAGE II HANDLEIDING KINDCHECK BIJLAGE III BALANSMODEL BAKKER Interne werkwijze SBPE meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling pagina 2

3 MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING In aansluiting op de landelijke Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling 1, is in bijgaand protocol uitgewerkt hoe daar binnen de SBPE mee om wordt gegaan. De landelijke meldcode bestaat uit een stappenplan, waarin staat wat je als professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is dus een handelingsprotocol. Doel van de meldcode is niet het melden op zich maar hoe om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De landelijke meldcode is door de brancheorganisatie Kinderopvang specifiek aangepast aan het werkveld, inclusief een daarbij horende handleiding 2. In deze handleiding is naast het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling ook aandacht voor het signaleren van mishandeling door een beroepskracht en het seksueel overschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Deze beide documenten vormen het vertrekpunt voor het handelen van medewerkers bij de SBPE, en maken dus onderdeel uit van het beleid rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. In aansluiting op deze beide documenten is uitgewerkt hoe de SBPE zaken invult. Daarbij wordt niet de volledige tekst uit de beide documenten herhaalt, ter voorkoming van dubbele weergave, maar alleen benoemd hoe het feitelijk geregeld is binnen de SBPE met eventuele verwijzingen naar de beide documenten. In juli 2014 is een aanvulling opgenomen. Bij de route signaleren van huiselijke geweld en kindermishandeling is de kindckeck toegevoegd. De kindcheck valt onder stap 1 van de route signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart brengen van signalen. De kindcheck geldt voor professionals die zich zorgen maken op basis van oudersignalen terwijl er geen kindsignalen zijn. (bijvoorbeeld binnen de kinderopvang en het onderwijs). De handleiding inzake de kindcheck is opgenomen in bijlage II van dit interne protocol. In aansluiting op de opbouw van de meldcode en de daarbij horende handleiding, wordt achtereenvolgens ingegaan op de te nemen stappen bij: 1. signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling 2. signaleren van mishandeling door een beroepskracht 3. signaleren van seksueel overschrijdend gedrag tussen kinderen onderling 1 Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld, en kindermishandeling, Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, april Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, en Handleiding behorend bij Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, Brancheorganisatie Kinderopvang, eerste druk december 2011 en herzien in juli Interne werkwijze SBPE meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling pagina 3

4 1. ALGEMEEN In aansluiting op hetgeen beschreven in de handleiding in hoofdstuk 1, Algemeen, pagina 9 tot en met 12, zijn de verantwoordelijkheden en taken als volgt belegd: pedagogisch medewerker: de leidsters op de peuterspeelzaal aandachtsfunctionaris: de leidinggevende directie: het bestuur, waarbij de leidinggevende de taak voor het operationaliseren van het beleid oppakt Jaarlijks worden de leidsters en leidinggevende geschoold ten aanzien van dit onderwerp, in aansluiting op hun verantwoordelijkheden binnen het geheel. De paragraaf over gastouder is niet van toepassing. Het registreren in de verwijsindex staat naast de eventuele stappen in de Meldcode. In het werkgebied van de SBPE wordt gewerkt met VERINO. 2. VORMEN VAN HUISELIJK GEWELD In aansluiting op de aanbeveling in de handleiding hoofdstuk 2,Vormen van huiselijk geweld, pagina 14 tot en met 16, is in bijlage I de sociale kaart opgenomen. Het betreft een overzicht met contactgegevens van instanties binnen het werkgebied waarmee samengewerkt wordt ten aanzien van deze meldcode. 3. ROUTE BIJ SIGNALEN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING De meldcode kent 5 stappen in de route van signalen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De stappen staan beschreven in de meldcode, I. Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, pagina 12 tot en met 21. Soms kan een stap twee keer worden gezet, of in een andere volgorde. Het benoemen van een vaste termijn per stap geeft schijnveiligheid. Per situatie wordt door de aandachtsfunctionaris een tijdspad afgesproken, om effectief en verantwoord te handelen. Stap 1: In kaart brengen van signalen In aansluiting op pagina 14 van de meldcode en aangevuld met de kindcheck, bijlage II van deze interne werkwijze. Het in kaart brengen van signalen en vastleggen wordt gedaan door de leidster. Het betreft een feitelijke constatering die gemeld is bij ouder. In het kinddossier wordt dit vastgelegd, inclusief datum waarop dit is geconstateerd en gemeld. Ook de reactie van de ouder wordt daarin vastgelegd. M.b.v. signalenlijst kindermishandeling 0-4 jaar worden zorgsignalen vastgelegd (Handleiding, Bijlage 1, Signalenlijst Kindermishandeling 0 tot 4 jarigen, pagina 40 tot en met 45). Deze zorgsignalen worden - indien van toepassing aangevuld met een zogenaamde kindcheck, bijlage II. Stap 2: Collegiale consultatie en raadplegen van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling In aansluiting op pagina 15 en 16 van de meldcode. Interne werkwijze SBPE meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling pagina 4

5 Bij een signaal van zorg, huiselijk geweld en / of mishandeling wordt dit gemeld bij de leidinggevende en collega leidster van de zaal. Eventuele externe expertise wordt via de leidinggevende benaderd / ingezet tenzij anders afgesproken. M.b.v. balansmodel van Bakker kan draaglast en draagkracht in kaart worden gebracht, opgenomen in bijlage III van dit interne protocol. Dit is ook het moment waarop de afweging gemaakt wordt om het kind in de VERINO te registreren. Bij noodsituatie wordt er direct contact gelegd met het AMK, Bureau Jeugdzorg of Politie door de leidinggevende. Indien leidinggevende niet bereikbaar is, zal de leidster dit doen en achteraf melden bij de leidinggevende. Stap 3: Gesprek met ouder (en indien mogelijk met het kind) In aansluiting op pagina 17 van de meldcode. Het gesprek met ouders/verzorgers over de signalen wordt door leidinggevende en leidster voorbereid. Beiden zijn aanwezig bij dit gesprek, tenzij anders afgesproken. 1. Indien vermoeden is weggenomen, dan zijn verdere vervolgstappen niet nodig. 2. als ouders/verzorgers het gesprek weigeren, dit als zorgsignaal vastleggen en in overleg met leidinggevende vervolgstap bepalen. Er wordt door de leidinggevende een verslag opgesteld van het gesprek, welke ouders/verzorgers ook ontvangt, waarin de besproken (zorg)signalen en gemaakte afspraken worden weergegeven. Ouders/verzorgers wordt in gelegenheid gesteld hier nog aanvullingen op te geven. Dit wordt apart gedocumenteerd. Stap 4: Weeg aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling In aansluiting op pagina 18 van de meldcode. Op basis van hetgeen in het dossier is vastgelegd, worden de signalen, de gesprekken en de stappen die genomen zijn afgewogen. De leidinggevende zal in overleg met betrokken leidster afwegen. Daarbij wordt externe expertise ingezet, vanuit het AMK, ZAT of BJZ. Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden In aansluiting op pagina 19 tot en met 21 van de meldcode. Beslissen hulp organiseren of melden. De leidinggevende handelt conform afspraak uit stap 4. Hierover zal gesprek plaatsvinden met cliënt, eventueel in aanwezigheid van leidster, waarin volgende aan de orde komt: geeft aan dat er melding gedaan gaat worden, wat het doel van de melding is (hulp op gang brengen) en wat de melding betekent voor cliënt. 1. indien cliënt geen bezwaar maakt dan melden. 2. indien cliënt bezwaar maakt leidinggevende weegt af of zwijgplicht doorbroken kan worden. Bijvoorbeeld als het kind gevaar gaat lopen, dan kan zwijgplicht doorbroken worden. Hierover overleg voeren met bijvoorbeeld AMK. Ook kan afgewogen worden in hoeverre tegen de bezwaren tegemoet gekomen kan worden. Nadat de actie is uitgezet, wordt door de leidinggevende gevraagd om terugkoppeling vanuit de ouders en de hulpverlenende instanties. Dit om te kunnen volgen of de hulpverlening goed op gang komt. Indien leidster of leidinggevende signaleert dat dit niet het geval is, dan direct melden bij de leidinggevende. Feitelijk start je dan weer bij stap 1, het in kaart brengen van een zorgsignaal. Interne werkwijze SBPE meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling pagina 5

6 Naast alle hierboven beschreven stappen, is dus het allerbelangrijkste dat de feiten worden vastgelegd op papier. Dus een gesprek op bepaalde datum, onderwerp, reactie ouder, vervolgafspraak, terugkoppeling et cetera. Ook bijvoorbeeld de overleggen met ICARE. Je bent dus continue bezig met het aanleggen van procesdossier. Na de melding houdt het niet op. Er wordt in de maandelijkse overleggen tussen leidinggevende en de leidsters geëvalueerd hoe het is gelopen, wat anders kan. Dit geeft input voor de jaarlijkse trainingsbijeenkomst en eventuele aanpassing van het protocol. 4. ROUTE BIJ MOGELIJK GEWELD- EN ZEDENDELICT DOOR EEN COLLEGA De meldcode kent 6 stappen in de route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een kind. De stappen staan beschreven in de meldcode, II. Route bij signalen mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een kind, pagina 22 tot en met 30. De in de handleiding op pagina 21 beschreven preventieve maatregelen zijn genomen. Het betreft jaarlijkse (bij) scholing, screening personeel, transparant werken, open aanspreekcultuur en vierogenprincipe. Stap 1a: Signaleren In aansluiting op pagina 24 van de meldcode. Met behulp van de signalenlijst bijlage 3 uit de Handleiding, Signalen die kunnen duiden op mogelijk geweld- of zedendelict door een collega, pagina 52 en 53 worden de signalen door een leidster in beeld gebracht en vastgelegd. De signalen worden direct doorgegeven en besproken met de leidinggevende. Stap 1b: Direct melding doen van vermoeden van geweld- of zedendelict jegens een kind bij houder In aansluiting op pagina 25 van de meldcode. Naast de signalen door een leidster omtrent een collega leidster, kan de melding ook door een ander gedaan worden, zoals kind, ouder of derden. De te nemen stappen zijn niet afwijkend, waarbij bij melding door het kind de opvang en steun van het kind voorop staat. Indien het een melding over de leidinggevende betreft, dient direct het bestuur te worden ingeschakeld. Indien het een melding over het bestuur betreft, dient de politie te worden ingeschakeld. De gemelde signalen worden vastgelegd door de leidinggevende (dan wel de persoon waar aan gemeld is), inclusief de stappen die gezet worden. Stap 2: In overleg met vertrouwensinspecteur In aansluiting op pagina 26 van de meldcode. Het overleg met de vertrouwensinspecteur wordt gevoerd door de leidinggevende. De leidinggevende van de SBPE is verantwoordelijk voor de handelingen zoals beschreven voor de houder. De leidinggevende zal hiervan de houder/ het bestuur direct op de hoogte stellen. Interne werkwijze SBPE meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling pagina 6

7 Stap 3: Aangifte doen In aansluiting op pagina 27 en 28 van de meldcode. Het overleg met de vertrouwensinspecteur geeft helderheid of er redelijk vermoeden bestaat van een geweld- of zedendelict. De leidinggevende is verantwoordelijk voor handelingen zoals beschreven voor de houder. Stap 4: Handelen naar aanleiding van het onderzoek van de politie In aansluiting op pagina 29 van de meldcode. De verantwoordelijkheid voor de handelingen in deze stap liggen bij de leidinggevende in overleg met het bestuur. De leidinggevende zal hiervan de houder/ het bestuur direct op de hoogte stellen. Stap 5: Nazorg bieden en evalueren In aansluiting op pagina 30 van de meldcode. De verantwoordelijkheid voor de handelingen in deze stap liggen bij de leidinggevende in overleg met de houder / het bestuur. De leidinggevende zal hiervan de houder/ het bestuur direct op de hoogte stellen. 5. ROUTE BIJ SIGNALEN VAN SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG TUSSEN KINDEREN ONDERLING De meldcode kent 6 stappen in de route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. De stappen staan beschreven in de meldcode, III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling, pagina 31 tot en met 37. De in de handleiding op pagina 25 en 26 beschreven preventieve maatregelen zijn genomen. Het betreft jaarlijkse (bij) scholing, inzicht in risico factoren, hanteren van gedragsregels en aandacht voor communicatie met kinderen. Stap 1: In kaart brengen van signalen In aansluiting op pagina 32 van de meldcode. Het in kaart brengen van signalen en vastleggen wordt gedaan door de leidster. In het kinddossier wordt dit vastgelegd, inclusief datum waarop dit is geconstateerd. De signalen worden besproken met de leidinggevende. Eventueel wordt er externe deskundigheid ingezet, zoals het CJG, ZAT 12- of GGD. M.b.v. signalenlijst kindermishandeling 0-4 jaar worden zorgsignalen vastgelegd (Handleiding, Bijlage 1, Signalenlijst Kindermishandeling 0 tot 4 jarigen, pagina 40 tot en met 45). Stap 2: Melden van het gedrag In aansluiting op pagina 33 van de meldcode. Het signaal wordt besproken met de leidinggevende. De betrokken ouders worden hierover geïnformeerd door de leidinggevende, eventueel in bijzijn van de leidster. De signalen en afspraken worden vastgelegd in het kinddossier. Stap 3: Beoordelen ernst van het gedrag In aansluiting op pagina 34 van de meldcode. Interne werkwijze SBPE meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling pagina 7

8 De leidinggevende is verantwoordelijk voor de beoordeling op basis van de verzamelde gegevens. Eventueel wordt er externe deskundigheid ingezet, zoals het AMK, CJG, ZAT 12- of GGD. De signalen en afspraken worden vastgelegd in het kinddossier. Stap 4: Maatregelen nemen In aansluiting op pagina 35 van de meldcode. De verantwoordelijkheid voor de handelingen in deze stap liggen bij de leidinggevende. De leidinggevende zal hiervan de houder/ het bestuur direct op de hoogte stellen. Stap 5: Handelen In aansluiting op pagina 36 van de meldcode. Op basis van stap 4 kunnen er diverse uitkomsten zijn, welke door de leidinggevende besproken wordt met de betrokken ouders. Stap 6: Nazorg bieden en evalueren In aansluiting op pagina 37 van de meldcode. De verantwoordelijkheid voor de handelingen in deze stap liggen bij de leidinggevende. De leidinggevende zal hiervan de houder/ het bestuur direct op de hoogte stellen. 6. IN GESPREK MET DE OUDER / VERZORGER OF HET KIND In aansluiting op hetgeen verwoord in hoofdstuk 6 uit de handleiding, In gesprek met de ouder / verzorger of het kind, pagina 27 tot en met 29, dient gezien de leeftijd van de kinderen op de peuterspeelzaal zeer zorgvuldig omgegaan te worden met het voeren van gesprekken met de kinderen. Vooraf is er overleg met de leidinggevende over het te voeren gesprek. Als uitgangspunt geldt dat ouders hierover vooraf worden geïnformeerd. In verband met veiligheid van het kind of leidster, kan anders besloten worden. De afweging wordt vastgelegd in het kinddossier. Ook het gesprek met ouders wordt vastgelegd evenals de daaruit voortvloeiende afspraken. 7. SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES De in hoofdstuk 7, Samenwerking met andere organisaties, opgenomen organisaties zijn werkzaam in het werkgebied van de SBPE. In bijlage I, Sociale kaart SBPE, zijn de contactgegevens opgenomen. 8. BEROEPSGEHEIM, MELDRECHT EN REGISTRATIE Vanuit de wetgeving hebben de medewerkers van de SBPE te maken met de algemene zwijgplicht. Dit betekent dat er door de medewerkers pas informatie aan derden kan worden verstrekt met toestemming van ouders. Dit kan op gespannen voet staan met de belangen van het kind. In aansluiting op hetgeen in hoofdstuk 8 van de handleiding is omschreven, pagina 34 tot en met 37, kan in overleg met de leidinggevende worden afgewogen of deze algemene zwijgplicht kan worden doorbroken. De afweging dient schriftelijk te worden vastgelegd. Interne werkwijze SBPE meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling pagina 8

9 BIJLAGE I SOCIALE KAART SBPE LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE Indien er sprake is van een levensbedreigende situatie / noodsituatie voor het kind, zal er direct over worden gegaan tot melding bij het AMK. Dit zal worden gedaan door leidinggevende van de SBPE. Leidster neemt direct contact op met de leidinggevende en maakt melding van de feitelijke situatie. Indien leidinggevende niet bereikbaar is, dan zal het door de leidsters zelf worden gemeld en direct worden teruggekoppeld aan leidinggevende door bijvoorbeeld te mailen of voic in te spreken. CONTACTGEGEVENS Contactgegevens AMK: Steunpunt huiselijk geweld: Centrum voor Jeugd en Gezin: Zorg Advies Team: (aanmelding voor het ZAT gebeurt door de leidinggevende van de SBPE) GGD: Bureau Jeugdzorg: Meldpunt loverboys / jeugdprostitutie regio Apeldoorn: Noodsituatie politie: 112 Politie niet direct nood Vertrouwensinspecteur Inspecteur van het onderwijs Interne werkwijze SBPE meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling pagina 9

10 BIJLAGE II HANDLEIDING KINDCHECK Interne werkwijze SBPE meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling pagina 10

11 BIJLAGE III BALANSMODEL BAKKER Interne werkwijze SBPE meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling pagina 11

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling

Meldcode Kindermishandeling Meldcode Kindermishandeling 1 Inhoudsopgave Inleiding meldcode Pagina 3 Algemene toelichting Pagina 3 Stappen meldcode Pagina 4 Melding door een medewerker over de houder zelf Pagina 6 Melding door een

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gastouderbureau Snoesje

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gastouderbureau Snoesje VERKORTE VERSIE Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gastouderbureau Snoesje VERSIE JULI 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Definities... 4 I. Route bij signalen huiselijk geweld en kindermishandeling...7

Nadere informatie

SAMENVATTING VERNIEUWDE MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING

SAMENVATTING VERNIEUWDE MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING Pagina 1 van 8 SAMENVATTING VERNIEUWDE MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang Kindermishandeling; iedereen weet dat

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gastvrij. Het Stappenplan

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gastvrij. Het Stappenplan Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gastvrij. Het Stappenplan Dit document bevat samenvattende informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De volledige Meldcode huiselijk

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING. Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING. Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Definities... 1 Stappen... 1 Signaleren... 1 Rol van de

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Aangepast aan de situatie bij Gastouderbureau MiKado VERSIE augustus 2015 Een woord vooraf Wij bieden u bij deze een herziene versie van de Meldcode huiselijk

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld Basisschool De Octopus Schoolpad 6-8 1111 CS Diemen Telefoon 020 6904133 www.obs-de-octopus.nl E-mail: info@obs-de-octopus.nl Inleiding: Kinderen en jongeren

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang Branche Kinderopvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en

Nadere informatie

MELDCODE verkorte handleiding

MELDCODE verkorte handleiding MELDCODE verkorte handleiding GOB NL Gastouderbureau NL www.gobnl.nl info@gobnl.nl 01-12-2016 Inleiding In het kader van kwaliteitszorg wordt de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk

Nadere informatie

Complete handleiding ZorgOog

Complete handleiding ZorgOog Complete handleiding ZorgOog Landelijke ontwikkelingen Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling In het najaar van 2008 is door de staatssecretaris van VWS en de ministers van Justitie en Jeugd en

Nadere informatie

Stroomschema s drie routes

Stroomschema s drie routes Stroomschema s drie routes behorende bij de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld Kinderdagverblijf, Peuteropvang, BSO en TSO (M3) april 2016 Naam locatie: Naam leidinggevende: Tel. leidinggevende:

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld - Ebs de Morgenster

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld - Ebs de Morgenster Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld - Ebs de Morgenster Doel van de meldcode Het doel van de Wet verplichte meldcode is dat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Met het Hart, overwegende dat Met het Hart verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling Gastvrij

Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling Gastvrij Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling Gastvrij Versie 20-12-2018 OMSCHRIJVING PAG. Inhoud 2 1. Inleiding 2 2. Achtergrond van de meldcode 3 3. Wat valt onder de meldcode huiselijk geweld 3 4.

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling . Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Brielle, September 2015 1 Inleiding De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG&K) heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Reusel, 16 oktober 2018 Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van basisschool de Leilinde overwegende dat basisschool de Leilinde verantwoordelijk is voor een

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Plan van aandacht

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Plan van aandacht Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Plan van aandacht Het houdt niet op, tot dat je iets doet. Inleiding Om het aantal slachtoffers van Huiselijk geweld en Kindermishandeling te verminderen,

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Protocol Meldcode. hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Orthopedagogisch Gastouderbureau Groningen

Protocol Meldcode. hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Orthopedagogisch Gastouderbureau Groningen Protocol Meldcode hoe te handelen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld Orthopedagogisch Gastouderbureau Groningen revisie 1 03-08-2017 gemaakt met meldcode-assistent.nl Kort overzicht

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling SWOM

Meldcode bij signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling SWOM Meldcode bij signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling SWOM Inhoud Inleiding...2 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, toe te passen door de medewerkers van SWOM....4

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Het Stappenplan

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Het Stappenplan Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Het Stappenplan 1. Achtergrond van de meldcode. De meldcode is ontstaan vanuit de maatschappelijk onrust naar aanleiding van de dood van het 3-jarig meisje

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie vooraf Als huisarts, leerkracht, verpleegkundige, kinderopvang begeleider, hulpverlener, zelfstandige beroepsbeoefenaar, kun je te maken krijgen

Nadere informatie

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling III. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 1: In kaart brengen van signalen De beroepskracht: observeert; raadpleegt

Nadere informatie

Protocol Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling

Protocol Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling Protocol Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling Document kenmerken Naam document: Protocol Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling Status: Concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 1 juni 2017

Nadere informatie

Het Stappenplan. Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Het Stappenplan. Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Het Stappenplan Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Versie 20-12-2018 OMSCHRIJVING PAG. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Achtergrond van de meldcode 4 3. Wat valt onder de meldcode huiselijk geweld

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Opgesteld door Rhea Mommers en Marrig van de Velde, 10 maart 2016 Het bevoegd gezag van: Educonsult Zeeland Overwegende dat Educonsult Zeeland

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Formulier 210.26: Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Thuiszorg La Vie Overwegende dat Thuiszorg La Vie verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Achtergrond: Op grond van een nieuw artikel 3a WVO (Wet Voortgezet Onderwijs) is ook de onderwijssector (naast gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling Intelecto www.intelecto.nl contact@intelecto.nl +31 (0)6 55 06 51 04 KVK:65296664 Meldcode Intelecto huiselijk geweld en Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en Meldcode Intelecto

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Avila coaching Overwegende dat Avila coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Pro-8 en SKOB overwegende: dat Pro-8/SKOB verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van de stichting Onderwijsgroep Amersfoort Overwegende

Het bevoegd gezag van de stichting Onderwijsgroep Amersfoort Overwegende MELDCODE STICHTING ONDERWIJ SGROEP AMERS FOORT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING De Onderwijsgroep hanteert de basis meldcode die daar waar nodig en mogelijk is toegeschreven op (de scholen van) de

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch Basisschool de Bukehof, Oudenbosch 2015-2016 0 Het bevoegd gezag van basisschool de Bukehof Overwegende dat de school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar leerlingen

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

Wat Wie Actie Tijdspad. - registreert. - deelt signalen in kindbespreking; - registreert.

Wat Wie Actie Tijdspad. - registreert. - deelt signalen in kindbespreking; - registreert. Protocol Opvallend gedrag en Route Meldcode De ontwikkeling van kinderen stopt niet na schooltijd. Hun sociale en cognitieve vaardigheden zijn altijd in beweging, juist wanneer kinderen zich ontspannen

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van de Adriaan Roland Holstschool Overwegende dat de Adriaan Roland Holstschool verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Doel Alertheid bij alle medewerkers van de HOED op signalen van kindermishandeling en (huiselijk) geweld. Tevens mogelijkheid tot effectief reageren op deze

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling stichting Kolom

Meldcode kindermishandeling stichting Kolom Meldcode kindermishandeling stichting Kolom voor alle medewerkers van Kolom (die werken met kinderen tot 19 jaar en/of hun ouders) juni 2013 ontleend aan www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode

Nadere informatie

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn;

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn; 1 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Gemeente Hengelo Het gemeentebestuur van de gemeente Hengelo, Overwegende: dat het gemeentebestuur van Hengelo het, in verband met een effectieve en zorgvuldige

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. College De Heemlanden

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. College De Heemlanden Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Inleiding In het najaar van 2008 kondigden de staatsecretaris van VWS en de ministers van Justitie en voor Jeugd en Gezin een wetsvoorstel aan waarin organisaties

Nadere informatie

Protocol. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Buro Onderscheiden

Protocol. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Buro Onderscheiden Protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Buro Onderscheiden Versie vastgesteld 13 maart 2019 Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2019 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2019 De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is verplicht vanaf 1 juli 2013 en is binnen het Raayland College ingepast in de zorgstructuur. Een

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 28-11-2018 Inleiding Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Professionals

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling Het bevoegd gezag van TZM legt de volgende afspraken vast rondom signalering en eventuele rapportage bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling: Overwegende - Dat TZM verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Kennisquiz: wat weet u al? U mag allemaal gaan staan Acht vragen Bij een fout antwoord mag u gaan zitten De winnaar ontvangt een grandioze prijs Vraag 1 De wet

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

14 Protocol meldcode kindermishandeling

14 Protocol meldcode kindermishandeling Veiligheidsprotocol SVO PL 14 Protocol meldcode kindermishandeling Fase 0 - Publicatie Definitief besluit CvB d.d. 30-6-2016 Behandeld door de GMR d.d. 27-6-2016 Behandeld door de Directieraad d.d. 16-6-2016

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Het bevoegd gezag van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) Overwegende dat Register Chiropractoren verantwoordelijk zijn voor

Nadere informatie

Protocol Meldcode. Roncalli Mavo Tattistraat CE Rotterdam. Inleiding

Protocol Meldcode. Roncalli Mavo Tattistraat CE Rotterdam. Inleiding Protocol Meldcode Roncalli Mavo Tattistraat 33-5 3066 CE Rotterdam Inleiding Stappen Meldcode Wilma Friederich Zorgcoördinator Registreert deze start van de meldcode voor: de registratie aantallen Stap

Nadere informatie

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk

Nadere informatie

Ronduit - Meldcode. Melding kindermishandeling en huiselijk geweld

Ronduit - Meldcode. Melding kindermishandeling en huiselijk geweld Ronduit - Meldcode Melding kindermishandeling en huiselijk geweld Wet Meldcode De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt op 1 juli 2013 in werking. De wet bepaalt dat organisaties

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling CvB/180717 Heerenveen, 18 juli 2017 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Inleiding In het najaar van 2008 kondigden de staatsecretaris van VWS en de ministers van Justitie en voor Jeugd en

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV

MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV Het bevoegd gezag van Zorgt in Zorg B.V. legt de volgende afspraken vast rondom signalering en eventuele rapportage bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling:

Nadere informatie

Handreiking. Meldcode. Passenderwijs

Handreiking. Meldcode. Passenderwijs Handreiking Meldcode Passenderwijs Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De wet bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO PL) en het Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL) Overwegende

Nadere informatie

Meldcode/Werkwijze bij (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling bij SZZ

Meldcode/Werkwijze bij (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling bij SZZ Meldcode/Werkwijze bij (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling bij SZZ Doel Richtlijn voor handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld, ouderenmishandeling of kindermishandeling.

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (met afwegingskader)

Protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (met afwegingskader) Inleiding Wanneer je binnen Kinderopvang Huizen geconfronteerd wordt met signalen van kindermishandeling in de thuissituatie, een geweld- of zedendelict door een collega of seksueel grensoverschrijdend

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode HANDELEN: Quiz werken met de meldcode Vraag 1 Waarom durven veel mensen niets te doen als ze weten dat een kind mishandeld wordt? Noem 5 redenen 1. 2. 3. 4. 5. Antwoord vraag 1 Angst voor: Bemoeizucht

Nadere informatie

[MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING]

[MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING] 2018 [MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING] Vanaf 1 juli 2013 is het, voor beroepskrachten in een aantal sectoren waaronder onderwijs, verplicht om een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Logopedie en Stottertherapie praktijk Elst-Nijmegen Overwegende dat A van Eupen als praktijkhoudster verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de kinderopvang en gastouderopvang De meldcode inclusief afwegingskader

Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de kinderopvang en gastouderopvang De meldcode inclusief afwegingskader Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de kinderopvang en gastouderopvang De meldcode inclusief afwegingskader Uitgegeven door: KIKI Training & Coaching, www.kiki-s.nl Als ze

Nadere informatie

Actieplan implementatie meldcode

Actieplan implementatie meldcode Fase 1 Voorbereidingsfase Besluit door het hoogste orgaan om het Basismodel Meldcode te gaan invoeren Opzetten van een implementatiestructuur Opstellen implementatieplan Reserveren van budget Vrijmaken

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Meldcode Nieuw is de wettelijke verplichting tot het hebben en hanteren van

Nadere informatie

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting sociale teams Borger-Odoorn Overwegende dat Stichting sociale teams Borger-Odoorn verantwoordelijk is

Nadere informatie

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Protocol Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door mdw Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Avila coaching Overwegende dat Avila coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling Stichting Speelzaal Rozenstraat

Meldcode Kindermishandeling Stichting Speelzaal Rozenstraat Meldcode Kindermishandeling Stichting Speelzaal Rozenstraat Voorwoord Stichting Speelzaal Rozenstraat werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als de leidster zich zorgen maakt over

Nadere informatie

Stichting Beheer Peuterspeelzaal Pinkeltje

Stichting Beheer Peuterspeelzaal Pinkeltje Stichting Beheer Peuterspeelzaal Pinkeltje Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam bij Peuterspeelzaal Pinkeltje Purmerend en in de branche kinderopvang

Nadere informatie

M e l d c o d e h u i s e l i j k g e w e l d e n k i n d e r m i s h a n d e l i n g

M e l d c o d e h u i s e l i j k g e w e l d e n k i n d e r m i s h a n d e l i n g M e l d c o d e h u i s e l i j k g e w e l d e n k i n d e r m i s h a n d e l i n g een stappenplan voor vrijgevestigde GZ-Haptotherapeuten bij (de overweging tot) melding van (vermoedens van) huiselijk

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestemd voor bemiddelingsmedewerker en alle gastouders aangesloten bij gastouderbureau De Jonge Wereld Januari 2015 Colofon Uitgever: Redactie: Brancheorganisatie

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestemd voor alle beroepskrachten werkzaam in de branche kinderopvang Branche Kinderopvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk en

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld. IRIS Kindcentra. en kindermishandeling. (Copyright 2013 Brancheorganisatie Kinderopvang)

Meldcode huiselijk geweld. IRIS Kindcentra. en kindermishandeling. (Copyright 2013 Brancheorganisatie Kinderopvang) Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling IRIS Kindcentra (Copyright 2013 Brancheorganisatie Kinderopvang) Inhoudsopgave MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING BINNEN DE

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Het bevoegd gezag van Het hart van Delfland Overwegende - Dat Het hart van Delfland verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie