Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie"

Transcriptie

1 Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon Fax Internet Afdeling Behandelend ambtenaar Portefeuillehouder Datum Raadsvoorstel Beleid en bestuur H.L. Klomberg E.J. Taams 30 november 2009 Samenvattin g In de jeugdketen worden in het algemeen gebreken geconstateerd. Zo is er onvoldoende aandacht voor preventie, staan ouders en kinderen onvoldoende centraal, is samenwerking binnen de jeugdketen te vrijblijvend en zijn taken versnipperd georganiseerd. Dit alles draagt ertoe bij dat ondanks grote inspanning het algemene beeld is dat de jeugdketen niet goed werkt met alle treurige incidenten van dien. Het voor 2011 in te richten Centrum Jeugd en Gezin moet hierin verandering aanbrengen. In de bijgevoegde notitie wordt uw raad gevraagd om 11 opeenvolgende, met elkaar verband houdende keuzes te maken die moeten leiden tot het gestelde doel: Door het realiseren van een CJG in Oostzaan tijdige, nabije en passende opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders, kinderen en jongeren kunnen bieden. Raadsvoorstel 2009 Kadernotitie CJG in Oostzaan.doc19 oktober /7

2 Aanleiding Elke gemeente is verplicht om zelf een CJG op te zetten op basis van de functies uit het basismodel. Deze plicht wordt vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg. In 2011 dient er een landelijk netwerk van Centra Jeugd en Gezin te bestaan. Voor 1 januari 2011 dient er dus een laagdrempelig fysiek inlooppunt in de gemeente Oostzaan te worden gerealiseerd, met een overkoepelende zorgstructuur. In 2008 heeft de raad ter info een startnotitie ontvangen met een korte beschrijving van de wettelijke verplichtingen die gemeenten hebben ten aanzien van de ontwikkeling van hun eigen centrum. Vervolgens is het nieuwe jeugdbeleid door de Raad vastgesteld, dat duidelijk stelt dat het CJG, de spil dient te worden van praktisch alles wat met ondersteuning van jeugd te maken heeft. Deze notitie stelt u voor een aantal keuzes op hoofdlijnen waarbinnen het Centrum Jeugd en Gezin in Oostzaan vorm kan worden gegeven. Bij het opstellen van dit document is de kadernotitie van Wormerland herschreven voor Oostzaan om het proces ambtelijk zoveel mogelijk gelijk te kunnen lopen. Het feit dát er een fysiek inlooppunt dient de worden gerealiseerd binnen de gemeente en de locatie waar dit wordt gerealiseerd, zijn geen beslispunten voor de raad. Wel dient de raad zich te buigen over met name de verschijningsvorm van het CJG, het beleggen van de functies van de projectleider en de coördinator CJG, en de te reserveren middelen om dit te bekostigen. Inleiding en probleemstelling Een CJG dient een laagdrempelig fysiek inlooppunt zijn waar (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren voor alles aangaande opgroeien en opvoeden terecht kunnen. Daarboven wordt een overkoepelende zorgstructuur gerealiseerd, die invulling geeft aan de 5 functies die de gemeente heeft op het gebied van preventief jeugdbeleid. Het doel is een CJG in te richten met tijdige, nabije en passende opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders, kinderen en jongeren die tot stand komt in een dialoog tussen ondersteunde en ondersteuner. Raadsvoorstel 2009 Kadernotitie CJG in Oostzaan.doc19 oktober /7

3 Oplossings- richtingen De kernkeuzes die op het moment voorliggen zijn: 1. Instemmen met de kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan. 2. Vaststellen van de visie: De Oostzaanse jeugd ontwikkelt zich tot evenwichtige volwassenen die zowel sociaal als economisch zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. Ieder kind krijgt de kans veilig en gezond op te groeien en zich/zijn talenten te ontwikkelen. Alle ouders/opvoeders krijgen de kans hun kinderen veilig en gezond op te voeden. 3. Vaststellen breedte doelgroep CJG, met de 3 volgende keuzes: a) professionals (bijv. leidsters peuterspeelzalen, kinderopvang, onderwijs): ja b) zwaardere problematiek doorverwijzen: ja c) jongeren in justitiële keten doelgroep CJG: nee 4. Vaststellen volgorde samenwerkingpartners CJG volgens het groeimodel en achtereenvolgens te kiezen voor: a) JGZ, onderwijs, BJAA, algemeen maatschappelijk werk b) kinderopvang, peuterspeelzalen, welzijns- en straathoekwerk, eerstelijnszorg c) nader te bepalen organisaties 5. Instemmen met de uitwerking van het basismodel CJG, te weten het CJG als drieluik als startsituatie voor Oostzaan. Eerste luik: een inlooppunt voor informatie en advies Tweede luik: een opvoed- en opgroeipraktijk Derde luik: sluitende aanpak 6. Keuze uit één van de volgende drie verschijningsvormen: 1. inlooppunt onder leiding van een hoofdaannemer Alternatieven: 2. inlooppunt als bedrijfsverzamelgebouw 3. inlooppunt als een procesgeïntegreerde organisatie 7. Nader onderzoeken welke locaties mogelijk zijn om het CJG te huisvesten, wat de financiële consequenties daarvan zijn en hierover in een later stadium een besluit te nemen. 8. De gemeente kiest bij het aanstellen van een projectleider voor: 1. externe werving, al dan niet in samenwerking met gemeente Wormerland Alternatief: 2. interne werving, al dan niet in samenwerking met gemeente Wormerland Raadsvoorstel 2009 Kadernotitie CJG in Oostzaan.doc19 oktober /7

4 9. De gemeente kiest bij het beleggen van de coördinatiefunctie van het CJG voor: 1. de GGD Zaanstreek-Waterland Alternatief: 2. een andere partner in het CJG (nader te bepalen) 3. de gemeentelijke organisatie 10. De gemeente kiest bij de ontwikkeling van het CJG voor: 1. de aansluiting bij de Centra Jong, zoals deze functioneren in de gemeente Zaanstad Alternatief: 2. het ontwikkelen van een eigenstandig centrum, waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt met de gemeente Wormerland 11. De gemeenteraad besluit om het accres gemeentefonds ten behoeve van de vorming CJG te reserveren voor dit doel volgens onderstaande verdeling: 2009: : : De voor- en nadelen van bovenstaande kernkeuzes, al dan niet voorzien van een advies, worden beschreven in de bijlage Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan. Ook zijn hierin de personele/financiële gevolgen en de planning opgenomen. Raadsvoorstel 2009 Kadernotitie CJG in Oostzaan.doc19 oktober /7

5 Communicatie Voor vaststelling worden de inhoudelijke visie en vormingsaspecten van deze kadernotitie besproken met de kernpartners die het CJG moeten vormen. Gezien het planningsaspect, mede gezien de ambtelijke samenwerking met Wormerland, bleek het niet mogelijk deze kadernotitie nog langer uit te stellen. Gelukkig zijn de ontwikkelingen in de regio dusdanig ver gevorderd dat betrokken partijen de reeds opgedane ervaringen en hun visies inmiddels vrij duidelijk hebben. Deze zijn dan voor een deel ook in deze kadernotitie verwerkt. Tijdens het bestuurlijke traject door o.a. het vaststellen van de kaders zal met alle betrokken partijen reeds verder worden gesproken om samenwerking te realiseren, draagvlak te creëren en te komen tot concrete invulling van een dergelijk centrum in Oostzaan. Na vaststelling worden betrokken partijen een exemplaar toezonden en wordt het document via de gebruikelijk communicatiekanalen bekend gemaakt. Evaluatie Voor het zomerreces van 2010, wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van het proces, zodat invulling wordt gegeven aan de controlerende taak van de raad. Planning ontwikkeling: - Na een start bijeenkomst, ligt er in het laatste kwartaal van 2009 een gezamenlijke visie van de betrokken partijen voor ontwikkeling van het centrum in Oostzaan - Laatste kwartaal 2009 wordt een besluit genomen over wie de projectleiding op zich zal nemen, al dan niet in samenwerking met Wormerland - Eerste kwartaal 2010 is het locatieonderzoek afgerond en wordt over de locatie door het college een besluit genomen - Aansluitend op het collegebesluit zal de huisvesting CJGklaar worden gemaakt - Tweede kwartaal 2010 wordt een coördinator CJG geworven, die in de tweede helft van 2010 aan de functie begint. - Laatste kwartaal van 2010 wordt het centrum geopend Raadsvoorstel 2009 Kadernotitie CJG in Oostzaan.doc19 oktober /7

6 Voorstel college 1. De voorgestelde richting van ontwikkeling van het CJG, zoals beschreven in de Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan, te volgen; 2. De beslispunten uit de Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan conform het voorstel over te nemen. Met dit voorstel meegestuurd Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin in Oostzaan Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, W. van Twuijver P.J. Möhlmann gemeentesecretaris burgemeester Raadsvoorstel 2009 Kadernotitie CJG in Oostzaan.doc19 oktober /7

7 RAADSBESLUIT Nummer 0957 De raad van de gemeente Oostzaan Gezien het advies van het college van Burgemeester & Wethouders Besluit: 1. De voorgestelde richting van ontwikkeling van het CJG, zoals beschreven in de Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan, te volgen; 2. De beslispunten uit de Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan conform het voorstel over te nemen. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 november P. Boom P.J. Möhlmann griffier voorzitter Raadsvoorstel 2009 Kadernotitie CJG in Oostzaan.doc19 oktober /7

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor.

Het Uitvoeringsprogramma WAP Hatert voor de eerste fase van 2008-2011 ligt nu ter besluitvorming voor. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 februari 2009 / 10/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 14 januari 2009 Onderwerp Uitvoeringsprogramma WAP Hatert fase 1 (2008-2011)

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst

Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Plan van Aanpak(ken) Jeugd en Veiligheid gemeente Voorst Juni 2006 Gemeente Voorst Mariko van Vemde Mari van Helvoort (Spectrum) 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten 1.1. Visie op jeugdbeleid 1.2.

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen

1. Het algemene kader voor de financiering van de wijkactieplannen DG Wonen, Wijken en Integratie Programmadirectie Wijken College van Burgemeester en Wethouders Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC285 Telefoon 070-3391073 / 06-52595536 www.vrom.nl

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan - 6 NOV. 201^ Gemeente Oostzaan Gemeentehuis eizockadres Kerl

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen

Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Ondernemingsplan Centrum Jeugd & Gezin Emmen Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Missie en strategie...4 1.1 Doelstelling en doelgroep...4 1.2 Uitgangspunten...4 1.3 Ontwerp...5 1.4 Wat maakt ons uniek...8 1.5

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

Wat is de situatie in onze gemeente?

Wat is de situatie in onze gemeente? Toelichting op het beleidsplan Wat is de situatie in onze gemeente? Wat willen we bereiken? Hoe willen we het gaan organiseren? Checklist beleidsplan Jeugd Aanleiding voor deze checklist Hoe gebruik je

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout

Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Evaluatie Samenwerking Leefbaarheid & Veiligheid gemeente Oosterhout Eindrapportage 1 oktober 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...6

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie