Ontwerp CJG Doetinchem Pagina 1 van 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerp CJG Doetinchem 24-8-2009 Pagina 1 van 12"

Transcriptie

1 CONCEPT Ontwerp Centrum voor Jeugd en Gezin Doetinchem Inleiding Hoewel het met de meeste kinderen, jongeren en gezinnen in Nederland over het algemeen goed gaat en er goede basisvoorzieningen zijn om jongeren in hun ontwikkeling en ouders bij de opvoeding te ondersteunen, gaat er ook nog wel wat mis in de hulpverlening: er wordt onvoldoende samengewerkt, er vallen kinderen tussen wal en schip en risico s/problemen kunnen beter en vroeger gesignaleerd worden. Met de ontwikkeling van lokale Centra Jeugd en Gezin wil het Programmaministerie Jeugd en Gezin bewerkstelligen dat er goede, snelle en gecoördineerde hulp, advies en zorg op maat voor kinderen en gezinnen geboden kan worden. In 2011 moet in iedere gemeente in Nederland een CJG gerealiseerd zijn. Ook in de gemeente Doetinchem wordt gestart met de invoering van een CJG. Doelstelling Doelstelling CJG: Het CJG biedt op een laagdrempelige manier toegankelijke, goede, snelle en gecoördineerde hulp, advies en zorg op maat voor kinderen en jongeren van 9 maanden tot 23 jaar en gezinnen die dat nodig hebben, zodat alle kinderen gezond en veilig opgroeien. Dit wordt gerealiseerd door een sluitende aanpak in de keten van signaleren beoordelen interventie nazorg 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt. Doelstelling project: Begin 2010 is het CJG in Doetinchem gerealiseerd. Het is doel van het project is om helder te krijgen in welke verschijningsvormen het CJG gestalte gaat krijgen. Uitgangspunten Aansluiten bij lokaal (jeugd)beleid Jongleren in Doetinchem Bij de partners moet draagvlak zijn voor het CJG Input van ouders en jongeren meenemen in het ontwerp CJG het CJG moet niet een probleem imago hebben De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het preventieve jeugdbeleid en is de regisseur van het CJG, maar het CJG is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, provincie (BJZ en geïndiceerde jeugzorg), rijk (passend onderwijs, justitie), zorgkantoren (AWBZ, GGZ) en de betrokken partners (onderwijs, zorg, welzijn, justitie). Het CJG moet lokaal worden ingericht, maar waar efficiencywinst behaald kan worden door regionaal zaken op te pakken, zal dat gebeuren, bijv Verwijsindex, EKD, virtueel CJG (Opvoeden in), Veiligheidshuis, lokale zorgnetwerken en werkwijze en inrichting front office. Het CJG, dat zijn we allemaal; de klant is altijd aan het juiste adres bij een van de partners. Mensen vinden mensen bij vragen rondom opgroeien en opvoeden Het CJG heeft een positieve uitstraling en richt zich op preventie voor de doelgroep van kinderen en jongeren van 9 maanden tot 23 jaar en hun ouders, is voor alle culturen even laagdrempelig, is tevens vraagbaak voor professionals en maakt gebruik van verwijsindex en Elektronisch Kinddossier. De vraag van het kind/gezin staat centraal en de werkwijze moet gekenmerkt worden door 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt. Ontwerp CJG Doetinchem Pagina 1 van 12

2 Kaders Geen nieuw bouwwerk maar sluitend netwerk: behouden en verbeteren wat we al hebben, meer samenhang en herkenbaarheid in het aanbod aanbrengen. Visiedocument, Jeugdagenda en regiemodel jeugd Doetinchem Factsheet Jeugd (basismodel CJG) Wet Publieke Gezondheid Wet op de Jeugdzorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Passend onderwijs Startnotitie CJG Doetinchem Sociaal Aktieprogramma Afbakening Iedere keten (jeugd, onderwijs, zorg en veiligheid) organiseert zorgcoördinatie en overleg over multi problemsituaties. Om hierin samenhang aan te brengen is een geïntegreerde opdracht lokale zorgnetwerken /verwijsindex geformuleerd voor de Regio Achterhoek. Deze valt buiten de opdracht van deze projectgroep, maar vanuit het project CJG moet hiermee wel verbinding worden aangebracht. Virtueel CJG (opvoeden.in) wordt in eerste aanleg opgezet door gemeente Bronckhorst en partners, aansluiting op termijn realiseren. Jongin wordt door gemeente Doetinchem en partners gerealiseerd. Beiden in samenwerking met de digitale sociale kaart. In het document Projectopzet CJG Doetinchem is de fasering, planning en organisatie van het project verder uitgewerkt. Ontwerp Het ontwerp CJG Doetinchem bevat de volgende onderdelen: 1. Doelgroep: kinderen/jongeren van 0-23 jaar en hun ouders en professionals 2. Organisatiestructuur 3. Rollen taken en verantwoordelijkheden 4. Huisvesting: Invulling fysiek inlooppunt, waar ouders en jongeren voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien terecht kunnen 5. Realisatie van virtueel CJG voor ouders en jongeren 6 Inhoud activiteiten en voorzieningen in front office en back office: -Uitvoering basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0 19 jaar (Wpg) -Uitvoering 5 preventieve taken op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning van prestatieveld 2 van de Wmo: -Informatie en advies -Signalering -Toeleiding naar hulp -Licht pedagogische hulp -Coördinatie van zorg Ontwerp CJG Doetinchem Pagina 2 van 12

3 7. Samenwerking met andere partners - De schakel met eerstelijns voorzieningen (o.a. huisartsen en verloskundigen) - De schakel met partners 2 e schil (o.a. Zozijn en Iriszorg) - De schakel met Bureau Jeugdzorg - De schakel met het onderwijs - De schakel met (outreachend) jongerenwerk - De schakel met het Veiligheidshuis - Integratie met Lokale zorgnetwerken en Verwijsindex - Afspraken met aanpalende gemeentelijke afdelingen/beleidsterreinen 8. Werkprocessen: - Beschrijving werkprocessen binnen het CJG - Realiseren van samenhang in de werkprocessen binnen het CJG (front office, back office, integratie met verwijsindex en lokale zorgnetwerken). - Beschrijving van wijze van registratie, monitoring en evaluatie - Beschrijven wijze van betrekken van ouders en jongeren bij de oplossing van hun probleem 9. Financiën 10. Communicatie Hieronder zijn deze onderdelen uitgewerkt tot een ontwerp/programma van eisen. Nadat dit is vastgesteld, wordt dit programma van eisen (wat) uitgewerkt in een plan van aanpak/uitvoeringsplan (hoe) met smart doelstelling, dat aangeeft hoe deze onderdelen gerealiseerd kunnen worden. Voor het behalen van deze resultaten is de medewerking van de bij de uitvoering betrokken organisaties nodig. Deze medewerking zal door de leden van de projectgroep (eventueel met mandaat van hun organisatie) toegezegd moeten worden. Hiermee zijn de betrokken organisaties een inspanningsverplichting aangegaan om het uitvoeringsplan mede uit te voeren. 1. Doelgroep Eisen Wat Kinderen/jongeren van 9 maanden tot 23 jaar *) en hun ouders kunnen op een laagdrempelige manier terecht bij het CJG voor vragen/ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Professionals die met jongeren (en hun ouders) werken in de domeinen gezin, buurt, school/werk kunnen bij het CJG terecht met signalen/vragen rondom opvoeden en opgroeien. *) specifieke aandacht is nodig voor jongeren boven 18/19 jaar, ivm leeftijdsgrens BJZ (nazorg voor jongeren 18+ die uit jeugdzorg komen) en geindiceerde jeugdhulpverlening (18 jaar) en JGZ (19 jaar). 2. Organisatiestructuur Ontwerp CJG Doetinchem Pagina 3 van 12

4 Eisen Wat Professionals die met jongeren (en hun ouders) werken in de domeinen gezin, buurt, school/werk vormen de netwerkorganisatie CJG Doetinchem en werken samen aan de uitvoering van 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt. Uitvoering Hoe smart Er is een CJG-floormanager die verantwoordelijk is voor het functioneren van het CJG. Dit betreft de uitvoering van het (preventief) aanbod, de werkprocessen in de frontoffice (informatie & advies) en de backoffice (coördinatie van lichte zorg*) en organisatorische zaken (communicatie, financiën, inzet van samenwerkende partners, huisvestingszaken etc). *) De coördinatie van zorg bij multi probleemsituaties (procescoordinatie en doorzettingsmacht) wordt uitgevoerd binnen de in ontwikkeling zijnde lokale zorgnetwerken. De opzet hiervan wordt uitgewerkt in een geïntegreerde opdracht Lokale zorgnetwerken en valt buiten de opdracht van de projectgroep CJG. De CJG-floormanager is wel verantwoordelijk voor de verbinding tussen CJG en de lokale zorgnetwerken. 3. Rollen, taken, verantwoordelijkheden Eisen Wat Rollen, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente, provincie en deelnemende partners zijn beschreven. Rollen, taken en verantwoordelijkheden van de deelnemende professionals zijn beschreven (informatie & advies, opvoedingsondersteuning, coördinatie van lichte zorg). 4. Huisvesting Eisen Wat Voor het realiseren van de inlooppunten wordt aangesloten bij bestaande of in ontwikkeling zijnde plekken die geen probleemimago hebben. De inlooppunten moeten aansluiten bij plekken waar ouders en jongeren toch al komen i.c. de vindplaatsen zoals bijvoorbeeld scholen, buurtcentra, kinderopvang, bibliotheek, UWV WERKbedrijf, WMO-winkel etc. Inlooppunt(en) voor ouders zijn niet dezelfde als voor 12+jongeren. Ontwerp CJG Doetinchem Pagina 4 van 12

5 5. Virtueel CJG Eisen Wat Ouders en jongeren moeten via en website bij het CJG terecht kunnen voor informatie & advies over opgroeien en opvoeden. Chatfunctie. Voor jongeren is een aparte jongerensite ingericht (Jong in). Het virtuele CJG voor ouders en jongeren wordt regionaal voor de Achterhoek ingericht. Virtueel CJG (opvoeden.in) wordt in eerste aanleg opgezet door gemeente Bronckhorst en partners, aansluiting op termijn realiseren. Jongin wordt door gemeente Doetinchem en partners gerealiseerd. Beide in samenwerking met de digitale sociale kaart. 6. Inhoud 6.1 Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus en GGD) voert haar werkzaamheden uit in het CJG In de bijlage Werkwijze CJG vindt u deze functie terug in de blauwe bolletjes. Eisen Wat Het basispakket jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar maakt integraal onderdeel uit van het CJG. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Yunio (jgz 0-4) een GGD (jgz 4-19). Belangrijke aandachtspunten zijn; (warme) overdracht, afstemming werkprocessen en registratie EKD en verwijsindex. De 5 WMO-functies van preventief jeugdbeleid worden uitgevoerd in het CJG 6.2 Informatie / advies In de bijlage Werkwijze CJG vindt u deze functie terug in de blauwe bolletjes. Eisen - Wat Het is de bedoeling dat ouders en jongeren op verschillende manieren hun vraag naar informatie en advies kunnen neerleggen bij het CJG. Het CJG moet dan ook herkenbaar zijn door bijv. een gezamenlijk logo en goede PR. De mogelijkheden om vragen neer te leggen zou kunnen via een website, Ontwerp CJG Doetinchem Pagina 5 van 12

6 via telefonische bereikbaarheid, via inlooppunten (balies) of via spreekuren op de vindplaatsen of via het outreachend werken. Onderzoeken welke telefonische bereikbaarheid er momenteel is bij de deelnemende partners en of het mogelijk is om deze te verbinden tot een 24 uurs bereikbaarheid, waarbij onderscheid gemaakt kan worden mbt afhandeling tussen lichte en spoedeisende vragen. Voor spoedeisende vragen is 24 uurs bereikbaarheid en afhandeling voorhanden. Het CJG beschikt over informatie over opvoeden en opgroeien en een sociale kaart van aanwezige aanbod opvoed- en opgroeiondersteuning. 6.3 Signalering Deze functie vindt u bij de blauwe bolletjes in de bijlage Werkwijze CJG. De verwijsindex ziet u terug in de oranje bolletjes in de in bijlage Werkwijze CJG. Eisen Wat Daar waar de vragen om informatie en advies binnen komen zijn tevens de plekken waar gesignaleerd wordt. Ook door professionals op de vindplaatsen (consultatiebureau, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, onderwijs), wordt gesignaleerd. Daarnaast worden door outreachend werken (toezichthouders, buurtopbouwwerkers, politie en opvoedondersteuners in de wijken) de signalen opgehaald. Om nog beter te signaleren dient deskundigheidsbevordering plaats te vinden. De lokale verwijsindex is het instrument waar signalen samen komen en waaruit zal blijken of meerdere professionals bezig zijn met dezelfde klant en of er sprake is van een meervoudige (gezins)problematiek. 6.4 Toeleiding naar hulp Als signalen bij het CJG binnenkomen, zorgt het CJG voor screening, beoordeling en toeleiding naar hulp. Bij enkelvoudige problematiek krijgt de klant direct antwoord of de vraag c.q. het probleem wordt besproken in het kernteam CJG (c.q. BackOffice CJG). Hier kan blijken dat het probleem toch complexer is dan gedacht en vindt interventie (=toeleiding naar hulp) plaats. Zie witte en groene bolletjes in de bijlage Werkwijze CJG. Screening: Informatie verzamelen over het kind/gezin bij ouders en ketenpartners. Ketenpartners stellen informatie beschikbaar. BJZ, GGZ leveren Ontwerp CJG Doetinchem Pagina 6 van 12

7 deskundigheid aan 1 e lijn. Kernteam CJG (bestaande uit JGZ (GGD en Yunio), MEE en (school)maatschappelijk werk) maakt met vindplaatsen (onderwijs, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, jongerenwerk, verloskunde, kraamzorg, huisartsen), JGZ, AMW, BJZ, GGZ, particuliere hulpverleners, MEE afspraken over de manier waarop de screening door het kernteam CJG wordt uitgevoerd. Kernteam CJG is inhoudelijk deskundig om op basis van de informatie te beoordelen of er een probleem is. Kernteam CJG is bevoegd om te bepalen of er actie nodig is. Dit wordt door de ketenpartners geaccepteerd. De resultaten van de screening worden gedeeld met de ouders en kinderen vanaf 12 jaar. Beoordeling: Kernteam CJG heeft inhoudelijke deskundigheid om te bepalen wat de oorzaak van het probleem zou kunnen zijn, wat de mogelijke oplossing van het probleem zou kunnen zijn en welke actie nodig is om de oplossing te kunnen gaan realiseren. Kernteam CJG is bevoegd om deze analyse uit te voeren en vast te stellen. De analyse voldoet aan de informatiebehoefte van diverse indicatieorganen zoals BJZ, CIZ, CVI en Raad vd Kinderbescherming. Dit wordt door de ketenpartners geaccepteerd. Indien beoordeling door een multidisciplinair team nodig is, loopt dit via de procescoordinator lokale zorgnetwerken, die dit team samenstelt (afhankelijk van de aard/ernst van de problematiek van de casus). Door dit team wordt een analyse van de problematiek gemaakt en wordt beoordeeld welke hulp nodig is en welke organisatie/hulpverlener de beste oplossing kan bieden voor het probleem. De analyse en interventiemogelijkheden worden gedeeld met de ouders en kinderen vanaf 12 jaar. Toeleiding naar hulp: Toeleiding naar niet-geindiceerde hulp wordt via een vastgestelde procedure (format) uitgevoerd. Met BJZ, GGZ, OGGZ meldpunt en veiligheidsketen worden afspraken gemaakt over de procedure, protocollen en format om de toeleiding vanuit CJG naar geïndiceerde hulp mogelijk te maken. Kernteam CJG blijft aanspreekpunt voor ouders en andere betrokkenen en blijft verantwoordelijk voor uitgangspunt 1 gezin, 1 plan,1 aanspreekpunt. Ontwerp CJG Doetinchem Pagina 7 van 12

8 6.5 Pedagogische hulp Eisen Licht pedagogische hulp bestaat uit opvoedingsondersteuning. Kernteam CJG kan vormen van licht pedagogische hulp inzetten die nodig zijn voor de casus (kind, gezin). Ketenpartners accepteren het beroep dat het kernteam CJG op het beschikbare aanbod doet. De hulp en ondersteuning wordt als zgn wrap around zorg op een outreachende manier ingezet, zo veel mogelijk op de vindplaatsen (peuterspeelzalen, scholen, buurt). Met ouders wordt besproken of de hulp en ondersteuning voldoet aan hun vragen/behoefte. In Doetinchem is reeds een gedifferentieerd aanbod aanwezig. Dit aanbod willen we verbreden, verbinden en versterken zodat het herkenbaar en doorzichtig wordt voor de klant. Vraag en aanbod is geinventariseerd zodat in beeld kan worden gebracht of er voldoende aanbod voor hulp en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien aanwezig is en of het aanbod aansluit bij de vraag van ouders. Kernteam CJG leidt toe naar geïndiceerde hulp. 6.6 Coördinatie van zorg nazorg Zie groene bolletjes in de bijlage Werkwijze CJG: coördinatie van lichte zorg in het CJG Zie gele en rode bolletjes in de bijlage werkwijze CJG: coördinatie van zwaardere zorg (multi probleemsituaties) via procescoordinatie en doorzettingsmacht in de lokale zorgnetwerken. Het uitgangspunt is: 1 gezin, 1 plan, 1 aanspreekpunt. Coordinatie van lichte zorg vindt plaats in het CJG door het CJG kernteam. Bij meervoudige problematiek die niet opgelost kan worden binnen het kernteam CJG vindt opschaling plaats naar procescoördinatie. De coördinatie van zorg bij multi probleemsituaties (procescoordinatie en doorzettingsmacht) wordt uitgevoerd binnen de in ontwikkeling zijnde lokale zorgnetwerken. De opzet hiervan wordt uitgewerkt in een geïntegreerde opdracht Lokale zorgnetwerken en valt buiten de verantwoordelijkheid van het CJG. De CJG-floormanager is verantwoordelijk voor de verbinding tussen CJG en de lokale Ontwerp CJG Doetinchem Pagina 8 van 12

9 zorgnetwerken. 7. Samenwerking met andere partners 7.1 Samenwerkingsafspraken tussen het CJG en eerstelijns voorzieningen (oa huisartsen, verloskundigen, kraamzorg) Eisen wat Het kernteam CJG werkt samen met de eerstelijns voorzieningen zoals huisartsen, verloskundigen en kraamzorg. Tussen huisartsen, verloskundigen, kraamzorg en CJG zijn afspraken gemaakt over signalering en warme overdracht. 7.2 Samenwerkingsafspraken tussen het CJG en BJZ BJZ werkt samen met het CJG en voert een deel van haar taken uit binnen het CJG (toegangsfunctie, consultatiefunctie/deskundigheidsbevordering). Tussen BJZ en CJG zijn afspraken gemaakt over warme overdracht, het traject van indicatiestelling en inzet van geïndiceerde hulpverlening. Aansluiten bij provinciale ontwikkelingen tav inzet van BJZ tbv CJG. Aansluiten bij provinciale ontwikkelingen tav harmonisatie indicatiestelling. 7.3 Samenwerkingsafspraken tussen het CJG en 2 e schil (Zozijn,Iriszorg, GGZ en andere zorgaanbieders) Eisen GGZ, Zozijn, Iriszorg werken samen met het CJG. Deze instellingen voeren deskundigheidsbevordering uit voor CJG (bijv voor herkennen van GGZ, verslavings problematiek) en diagnostiek. Tussen CJG en GGZ, Iriszorg, Zozijn en andere zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over het traject van indicatiestelling en inzet van geïndiceerde hulpverlening. Aansluiten bij provinciale ontwikkelingen tav harmonisatie indicatiestelling. Ontwerp CJG Doetinchem Pagina 9 van 12

10 7.4 Samenwerkingsafspraken tussen het CJG en de onderwijszorgstructuur Eisen De samenwerkingsverbanden WSNS (po), SWV Zorg (po) en Profijt (vombo) werken samen met het CJG. In het kader van Passend Onderwijs en Brede schoolontwikkeling zijn tussen onderwijszorgstructuren PO, VO en MBO en CJG afspraken gemaakt over sluitende aanpak en doorlopende zorgstructuur. Het CJG heeft samenwerkingsafspraken met Youw Unit. Uitvoering hoe smart 7.5 Samenwerkingsafspraken tussen het CJG en (outreachend) jongerenwerk Eisen Het outreachend jongerenwerk werkt samen met het CJG. Tussen het (outreachend) jongerenwerk en CJG zijn afspraken gemaakt over signalering, warme overdracht en inzet van jongerenwerk. 7.6 Samenwerkingsafspraken tussen het CJG en Veiligheidshuis Het Veiligheidshuis werkt samen met het CJG. Tussen het Veiligheidshuis en CJG zijn afspraken gemaakt over de bespreking en aanpak van casussen met multiproblematiek. Dit wordt uitgewerkt in de opdracht voor de ontwikkeling van lokale zorgnetwerken. 7.7 Samenwerkingsafspraken tussen gemeentelijke afdelingen/beleidsterreinen Eisen wat Intern worden binnen de gemeente afspraken gemaakt met de afdelingen/beleidsterreinen die raakvlakken hebben met het CJG (zoals WMO, Gezondheidsbeleid, Werk & Inkomen, Wonen) zodat gemeentebreed de doelstellingen van het CJG eenduidig worden bevorderd. Ontwerp CJG Doetinchem Pagina 10 van 12

11 8. Werkprocessen 8.1 Werkprocessen binnen het CJG zijn beschreven Werkprocessen binnen het CJG zijn zodanig beschreven dat voor iedere professional duidelijk is wat de werkwijze is mbt signalering, beoordeling, interventie en nazorg (front office, back office, integratie met verwijsindex en lokale zorgnetwerken). De samenhang in de werkprocessen is gerealiseerd zodat 1 gezin, 1 plan gerealiseerd is. 8.2 Registratie, monitoring en evaluatie Eisen wat Binnen het CJG wordt een eenduidig registratiesysteem gehanteerd, zodat inzichtelijk wordt hoeveel ouders en jongeren een beroep doen op hulp/ondersteuning door het CJG. Voor de casuistiekbesprekingen wordt gebruik gemaakt van een ondersteunend/faciliterend clientvolgsysteem. Er zijn indicatoren benoemd op basis waarvan kan worden vastgesteld of de doelstellingen van het CJG behaald worden. Er is een 0-meting uitgevoerd. Er zijn afspraken gemaakt over de evaluatie van het CJG. 8.3 Betrekken van ouders en jongeren bij de oplossing van hun probleem Eisen wat Ouders en jongeren worden betrokken bij de oplossing van hun probleem. De manier waarop ouders en jongeren worden betrokken bij de oplossing van hun probleem is beschreven. 9. Financien De financiering van het CJG vindt plaats vanuit verschillende bestaande budgetten die worden gebundeld en ingezet voor het CJG (jeugdagenda, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning Ontwerp CJG Doetinchem Pagina 11 van 12

12 etc). Daarnaast vindt aanvullende financiering plaats door het Ministerie voor Jeugd en gezin voor de realisatie van het CJG, de zgn brede doeluitkering (BDU). De gemeente is niet de enige verantwoordelijke en enige financier van het CJG, de provincie heeft hier ook een rol in (BJZ en geïndiceerde jeugdzorg) maar ook het rijk (passend onderwijs, justitie) en de zorgkantoren/awbz (GGZ). Gezamenlijk overleg met alle betrokken partijen is nodig om draagvlak te creëren en te komen tot afspraken om het CJG op een goede manier te borgen, financieren en uit te voeren. De huidige geldstromen van de CJG-partners ten aanzien van activiteiten binnen het CJG worden geinventariseerd. Voor de realisatie van het CJG wordt een begroting opgesteld (aanloopkosten, exploitatiekosten, uitvoeringskosten/aanbod). 10. Communicatie Er is een communicatieplan ontwikkeld om de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van het CJG te waarborgen. Doelgroepen: Gebruikers: ouders; kinderen, jongeren 0 23 jaar Ketenpartners professionals die hulp/ondersteuning bieden in het CJG Samenwerkingspartners lokale zorgnetwerken Inwoners van Doetinchem Interne organisatie gemeente Doetinchem Regiogemeenten Diverse niveaus: bestuurlijk, middle management en uitvoerenden. Ontwerp CJG Doetinchem Pagina 12 van 12

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011

Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Evaluatie Centrum Jeugd en Gezin 2011 Inleiding In januari 2011 is in de gemeente Goirle het Centum Jeugd en Gezin (CJG) geopend. Het CJG is bedoeld voor iedereen met vragen over opvoeden of opgroeien.

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin

Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Drents Ketenmodel Jeugd en Gezin Colofon Namens de Projectleiders CJG Drenthe mede in opdracht van de provinciale werkgroep Ketensamenwerking Signaal naar Actie Ermanda Feddema, e.feddema@icare.nl Herma

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente West Maas en Waal

Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente West Maas en Waal Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente West Maas en Waal Het kind centraal; het geheel is meer dan de som van de delen. Document : Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Versie : definitief

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland

Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig. Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Jeugd&Gezinsteams Holland Rijnland Verbinden, versterken, doen wat nodig is, deskundig Even voorstellen: Melissa Cabaret: JGT medewerker Alphen Linda

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Voorstellen Jolanda Verkade Advies dwars door de 3 decentralisaties Passie en specialisatie is het Jeugddomein 15 jaar managementervaring

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Passie voor jongeren Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Jongeren in Nijmegen 19.064 18 tot 23 jaar 9.543 12 t/m 17 jaar 3.107 10 en 11 jarigen 9.537 4 t/m 9 jaar 6.468 0 t/m 3 jaar

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen?

Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren. risico lopen? SIGNALEREN & SAMENWERKEN Een haarscherp beeld? Of een blinde vlek? Weet u welke jongeren risico lopen? Een sluitende aanpak van risicojongeren begint met vroegtijdige signalering Een goed begin Voorkomen

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Nederlands Jeugdinstituut Landelijk steunpunt ZAT ZAT infolijn t (030) 230 65 64 e infozat@nji.nl i www.zat.nl 1. Realisatie van de doelen/prestaties doelen/prestaties

Nadere informatie

Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015

Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015 Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015 Dalfsen Deventer Hardenberg Naam toegang Doelgroep Deelnemers Contactpersoon: Beleidsniveau casusniveau CJG Dalfsen en sociaal kernteam

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Ooststellingwerf

Samenwerkingsconvenant Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Ooststellingwerf Samenwerkingsconvenant Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Ooststellingwerf 2013 2016 De partijen: 1. Gemeente Ooststellingwerf; 2. GGD Fryslân, afdeling jeugdgezondheidszorg; 3. Stichting Maatschappelijk

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Startdocument CJG s Zuid West Drenthe. Eén route voor aanmelding en ondersteuning

Startdocument CJG s Zuid West Drenthe. Eén route voor aanmelding en ondersteuning Startdocument CJG s Zuid West Drenthe Eén route voor aanmelding en ondersteuning December 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. CJG Zuid West Drenthe 4 3. CJG Medewerkers als generalist 4 4. MultiDisciplinair

Nadere informatie

Pag. 2.6 Koppeling primair en voortgezet onderwijs met het CJG. 2.8 Landelijke en provinciale profiel Centrum voor Jeugd en Gezin

Pag. 2.6 Koppeling primair en voortgezet onderwijs met het CJG. 2.8 Landelijke en provinciale profiel Centrum voor Jeugd en Gezin Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Kader 4 2.1 Wettelijk kader 2.1.1 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2.1.2 Wet op de Jeugdzorg 2.1.3 Wet Collectieve Preventieve Volksgezondheid (WCPV) 2.2 Financiering

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien krijgen mensen

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Caroline Vink Nederlands Jeugdinstituut 28-02-2012 Inleiding: De ontwikkeling van de CJGs in Nederland Stelselwijziging De positie van het CJG in het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Subthema 1: Zelf zoeken naar informatie en oplossingen Bij dit thema gaat het om het optimaal faciliteren van inwoners om de vragen die zij hebben op het gebied van het

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente

Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Centra voor Jeugd en Gezin en regierol gemeente Deze beleidsbrief is op 16 november 2007 aan de Tweede Kamer gezonden Centra voor Jeugd en Gezin en regierol

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven Bijlage Conclusies en aandachtspunten van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) naar aanleiding van de zelfevaluatie door de gemeente van het actieplan Versterking Ketenregie SPILcentra Eindhoven (29 april

Nadere informatie

STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN

STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN STARTDOCUMENT CENTRUM JEUGD EN GEZIN ZWARTEWATERLAND INHOUD 1. Inleiding 5 2. CJG Zwartewaterland 6 3. Signaleren en afstemmen van zorg 9 4. Organisatie 13 5. Toekomst 15 Bijlagen: 1. Route zorgvraag

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

VISIE OP HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN IN DE GEMEENTE BRUMMEN

VISIE OP HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN IN DE GEMEENTE BRUMMEN VISIE OP HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN IN DE GEMEENTE BRUMMEN Projectteam CJG Oktober 2009 INT09.0212: visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente Brummen vastgesteld bij raadsbesluit RB09.0044

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie Uw organisatie wil graag overstappen op de GroeiGids: een mooie stap naar eenduidige voorlichting. Maar hoe zorgt u ervoor dat iedereen in de

Nadere informatie

Rapportage Opvoed- en hulpvragen CJG 2010

Rapportage Opvoed- en hulpvragen CJG 2010 Rapportage Opvoed- en hulpvragen CJG 2010 Surhuisterveen, 14 januari 2011 1 Rapportage Opvoed en Hulpvragen CJG 2010 Inleiding Het Centrum voor Jeugd en gezin ( CJG) Achtkarspelen te Surhuisterveen is

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH = = = = =

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH = = = = = Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Statennotitie 18-plus problematiek HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

CONCEPT Notitie: Aanbevelingen RKC Centrum Jeugd en Gezin Versie: 25 april 2013.

CONCEPT Notitie: Aanbevelingen RKC Centrum Jeugd en Gezin Versie: 25 april 2013. CONCEPT Notitie: Aanbevelingen RKC Centrum Jeugd en Gezin Versie: 25 april 2013. Kaders. In de raad van 10 februari 2010 is het Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin ( CJG) vastgesteld. Daarbij zijn

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies Rudy Bonnet Stade Advies Sevgi Tunali STAP 14 februari 2011 PROGRAMMA Opening Doel workshop Cijfers

Nadere informatie

Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Doetinchem

Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Doetinchem Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Doetinchem Plaats: Hart van Doetinchem te Doetinchem Datum: 7 oktober 2010 Focusvraag voor de bijeenkomst: Goede ondersteuning voor jongeren uit de Jeugdzorg/JJI

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Het CJG in Kaag en Braassem. Een vraag? Geen probleem!

Het CJG in Kaag en Braassem. Een vraag? Geen probleem! Het CJG in Kaag en Braassem Een vraag? Geen probleem! 2 Nota CJG Kaag en Braassem SAMENVATTING VOORAF Elke gemeente moet uiterlijk in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin hebben. Gelet op de kaders die

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan. Koersbepaling voor de inrichting van een CJG in Oostzaan

Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan. Koersbepaling voor de inrichting van een CJG in Oostzaan Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Koersbepaling voor de inrichting van een CJG in Oostzaan afdeling BBO, H.L. Klomberg concept september 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Landelijke kaders

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 9 november 2010 Onderwerp: Beleidsnota Centrum voor Jeugd en Gezin Sliedrecht Voorgesteld besluit: De beleidsnota Centrum

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND

BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND BELEIDSPLAN CENTRUM JEUGD EN GEZIN PURMEREND Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling November 2008 Voorkant pag. 01 Inhoudsopgave pag. 02 1. Inleiding pag. 03 2. Achtergronden en Wettelijke

Nadere informatie

Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving)

Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving) Hoofdlijnennotitie Tijdelijke werkorganisatie (organisatiebeschrijving) 1.1 Over deze organisatiebeschrijving Met de decentralisaties binnen het sociale domein komen er verschillende extra zorgtaken (jeugdzorg,

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

EEN MENUKAART VOL BELEIDSSUGGESTIES VOOR CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN

EEN MENUKAART VOL BELEIDSSUGGESTIES VOOR CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN EEN MENUKAART VOL BELEIDSSUGGESTIES VOOR CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN door Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health werkzaam bij Julius Centrum UMC Utrecht a.j.p.schrijvers@umcutrecht.nl PREVENTIEVE SUCCESSEN

Nadere informatie

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken

Presentatie De nieuwe WMO. Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Presentatie De nieuwe WMO Raimond de Prez Wethouder Zorg en Wijken Inhoudsopgave 1. De nieuwe WMO in Delft 2. De Delftse toegang tot zorg en ondersteuning Positie toegang: basis maatwerk vangnet Vangnet/

Nadere informatie

Eigen kracht (her)vinden Plan van Aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin Breda

Eigen kracht (her)vinden Plan van Aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin Breda Eigen kracht (her)vinden Plan van Aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin Breda Omdat opgroeien en opvoeden leuk, uitdagend en spannend is...soms ontroerend en ook wel eens teveel of te moeilijk om alleen te

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

Coördinatie van zorg 0-12 jaar in de Noordoostpolder

Coördinatie van zorg 0-12 jaar in de Noordoostpolder Coördinatie van zorg 0-12 jaar in de Noordoostpolder plan van aanpak juli Trudy Wilcke GGD Flevoland Anja Bosman Zorggroep Oude en Nieuwe Land Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten

Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten Wat is de jeugdzorg Alle ondersteuning, zorg voor jeugdigen op het gebied van opvoeden en opgroeien Preventie, licht ondersteuning tot zeer zware specialistische

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen Aanleiding In de regio Midden Limburg was sprake van een groot aantal thuiszitters. Uit overleggen bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal

Nadere informatie

Kwaliteitsborging CJG Hilversum 2011

Kwaliteitsborging CJG Hilversum 2011 Auteur: Inger Poorta, PoortaProjecten Advies, Proces & projectmanagement in opdracht van de gemeente Hilversum Kwaliteitsborging CJG Hilversum 2011 Inleiding Deze notitie is bedoeld om de raad op de hoogte

Nadere informatie

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit

Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Stappenplan Casuscoördinatie en Casusautoriteit Inleiding Kinderen en jongeren in Lelystad laten opgroeien tot burgers die volwaardig meedoen! Dat is de ambitie van alle ouders/opvoeders en de partners

Nadere informatie

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan

Toekomstmodel Jeugdstelsel. Waarom het anders moet & hoe het anders kan Stip aan de horizon Toekomstmodel Jeugdstelsel Waarom het anders moet & hoe het anders kan Quirien van der Zijden gemeenteraden Holland Rijnland april/mei 2013 Hoe het nu kan gaan Jeugd & Opvoedhulp Zorg

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen

Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Bijlage 6 Wettelijke kaders, gemeentelijke taken en nieuwe ontwikkelingen Een groot aantal wetten is van invloed op het integrale jeugdbeleid. Als lokale overheid heeft de gemeente Heerenveen een eigen

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Sluitende jeugdketen. Regio Maasland

Sluitende jeugdketen. Regio Maasland Sluitende jeugdketen Regio Maasland K2, juli 2007 Sluitende jeugdketen in de regio Maasland Samenstelling: Jos Janssen Met dank aan de ambtelijke werkgroep regio Maasland: Heinz Faber en Daniëlle Snoep

Nadere informatie

Integraal indiceren. Implementatie Kader Integraal Indiceren

Integraal indiceren. Implementatie Kader Integraal Indiceren Integraal indiceren Op dit moment bestaan er veel verschillende routes en verschillende instanties voor het verkrijgen van indicaties voor speciale onderwijszorg en voor specialistische jeugdzorg. Zo kennen

Nadere informatie

Notitie Kader Centrum voor Jeugd en Gezin Nijmegen

Notitie Kader Centrum voor Jeugd en Gezin Nijmegen Notitie Kader Centrum voor Jeugd en Gezin Nijmegen Gemeente Nijmegen, DIW 30-5-2008 1 Samenvatting Alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, moeten kansen krijgen zich goed te ontwikkelen. We willen talenten

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke Kruiter Joke ten Berge Oberon VNG Deze presentatie Kennismaken Stand van zaken LEA Voorbeelden LEA in een plattelandsgemeente LEA in de G4 VVE in de LEA

Nadere informatie

School CJG-er per deelnemende School Gemeente School School CJG-er achtergrond

School CJG-er per deelnemende School Gemeente School School CJG-er achtergrond Evaluatie verslag Pilot ZAT-CJG Van: Agnes Harmsen, werkbegeleider Wering Datum: 19-9-2013 Evaluatie Pilot ZAT-CJG periode 1/3/2013 tot 1/8/2013 Hoofdstuk 1 Inleiding In totaal doen er 15 scholen mee aan

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie