Pensioen: werk in uitvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioen: werk in uitvoering"

Transcriptie

1 Ledenonderzoek Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN-pensioenenquête

2 Pensioen: werk in uitvoering Uitkomsten AWVN pensioenenquête augustus AWVN De inhoud en het ontwerp van dit document zijn eigendom van AWVN en worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Dit recht gaat op geen enkele wijze over op (rechts)personen die beschikking hebben over dit document. Het is niet toegestaan de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AWVN. AWVN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document indien de inhoud daarvan is gewijzigd of aangevuld door (rechts)personen die de beschikking hebben gekregen over dit document. 2

3 Inleiding Fiscale en juridische spelregels, financieringsmethoden, contractafspraken met uitvoerders, verslagleggingregels, veranderende wet en regelgeving, aanpassing na aanpassing: het heeft pensioenregelingen enorm complex gemaakt. Veel pensioenregelingen zijn zo ingewikkeld geworden dat werkgever en werknemers er nog nauwelijks zicht op hebben. Met een ledenpeiling is onderzocht in welke mate leden van AWVN bezig zijn met het aanpassen van hun pensioenregeling in verband met de nieuwe wetgeving die 1 januari 2015 van kracht wordt. U vindt in dit rapport in de samenvatting de belangrijkste resultaten van het onderzoek; na de samenvatting zijn de bevindingen per vraag nader uitgewerkt. Daarnaast doen wij enkele aanbevelingen. AWVN hoopt dat deze rapportage werkgevers die nog bezig zijn met het aanpassingstraject, aanknopingspunten biedt om dit traject tot een goed einde te brengen. In totaal hebben 115 respondenten de enquête volledig ingevuld. Zij zijn werkzaam, zoals in onderstaande figuur is weergegeven, in diverse sectoren. Deze enquête is representatief voor het ledenbestand van AWVN. Ook als de respondenten worden verspreid over de verschillende categorieën personeelsgrootte, is de enquête representatief voor het ledenbestand van AWVN. 3

4 Samenvatting van de uitkomsten De helft van de respondenten heeft een verzekeraar als pensioenuitvoerder, een vijfde een bedrijfstakpensioenfonds, een andere vijfde een ondernemingspensioenfonds. Een tiende deel kent een combinatie van bovenstaande. AWVN raadt alle werkgevers aan de huidige pensioensituatie goed tegen het licht te houden. Voor die werkgevers die geen bedrijfstakpensioenfonds hebben, is de situatie het meest urgent. Uit het onderzoek blijkt dat bijna alle werkgevers weten dat de fiscale regels over pensioenopbouw met ingang van 1 januari 2015 sterk veranderen. Een bijna even groot deel is al bezig met de gevolgen ervan. Toch heeft bijna drie kwart nog geen concrete afspraken gemaakt met arbeidsvoorwaardelijke partners als OR of vakbond. De helft van de werkgevers staat nog aan het begin van het proces, een vijfde deel is halverwege, een tiende deel heeft al een akkoord bereikt. Slechts 2,7% geeft aan dat het maar steeds niet lukt om overeenstemming te bereiken. 84,1% beseft wat de consequenties zijn als geen actie wordt ondernomen. 16% zal een eventuele kostendaling willen inzetten door te investeren in duurzame inzetbaarheid, 22,9% wil het als loon uitkeren, 28,2% zet op geen van deze twee opties in. Een derde geeft aan op een andere wijze de kostendaling in te willen zetten. Deze optie zou kunnen bestaan uit een combinatie van investeren in duurzame inzetbaarheid, dalende kosten en uitkeren als loon. Een kwart heeft nog geen actie ondernomen; 20,9% is nog niet aan actie toegekomen en 4,3% vindt de materie te complex. AWVN benadrukt dat de gevolgen van niet handelen voor werknemers bijzonder vervelend kunnen zijn en dringt er bij werkgevers op aan hun verantwoordelijkheid te tonen. De tijd dringt. Bijna driekwart van de werkgevers geeft dan ook aan al wel actie te hebben ondernomen. Communicatie rond een complex onderwerp als pensioen kan voor werkgevers lastig zijn. Pensioen.spot kan daarbij helpen. Het is een door AWVN en A advies ontwikkeld online platform om werkgevers, vakbonden en medewerkers actief te betrekken bij het proces van modernisering van de arbeidsvoorwaarde pensioen in hun onderneming of branche. Medewerkers krijgen via Pensioen.spot informatie en kunnen ideeën aandragen, hun belangen aangeven en meestemmen of meebeslissen over prioriteiten en keuzes. 4

5 1 Type pensioenuitvoerder De eerste vraag van het ledenonderzoek was: Welk type pensioenuitvoerder hebt u? Respondenten hadden de keuze uit: 1. Via bedrijfstakpensioenfonds 2. Via ondernemingspensioenfonds 3. Via verzekeraar 4. Via premie pensioeninstelling 5. Combinatie van bovenstaande Bij deze vraag werd de volgende informatie gegeven: In veel bedrijfstakpensioenfondsen worden de consequenties van de pensioenwetswijziging via de bedrijfstak geregeld en hoeft u als werkgever meestal niet veel initiatief te nemen. Als u echter geen bedrijfstakpensioenfonds als uitvoerder hebt, doet u er goed aan de nieuwe regelgeving goed te bestuderen. Alle typen van uitvoering komen in ruime mate voor. Voor werkgevers die hun pensioenuitvoering hebben geregeld via een bedrijfstakpensioenfonds is de inwerkingtreding van de veranderende pensioenwetgeving minder urgent. Voor het overige deel, vier vijfde van de respondenten, verdienen de pensioenwetswijzigingen op dit moment de hoogste aandacht, zover dat nog niet het geval zou zijn. 5

6 2 Veranderende wetgeving De tweede vraag van dit ledenonderzoek was: Bent u ervan op de hoogte dat de fiscale regels rondom pensioenopbouw per 1 januari aanstaande sterk veranderen? Respondenten hadden de keuze uit twee antwoorden: 1. Ja 2. Nee Bij deze vraag werd de volgende informatie gegeven: Dit zijn de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2015, samengevat in een vereenvoudigd overzicht. Jaar Pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar 67 jaar 67 jaar Maximaal opbouwpercentage 2,25 2,15 1,875* *Bovendien is vanaf 1 januari 2015 geen pensioenopbouw meer mogelijkheid over salaris boven de ,. De conclusie is dat bijna iedereen weet dat de fiscale regels per 1 januari 2015 wijzigen. Bijna, want toch nog altijd 4,3% was hiervan niet op de hoogte. 6

7 3 Gevolgen De derde vraag van de enquête luidde: Als u bovenstaande vraag met ja hebt beantwoord: bent u bezig met de gevolgen van de pensioenwetswijziging? Opnieuw hadden de respondenten de keuze uit ja of nee. Uit het antwoord op deze vraag blijkt dat het overgrote deel van de werkgevers bezig is met de gevolgen van wetswijzigingen. De volgende vragen onderzoeken hoever men in dat proces is en hoe dat proces verloopt. 7

8 4 Concrete afspraken De vierde vraag van de enquête luidde: Hebt u al concrete afspraken gemaakt met uw arbeidsvoorwaardelijke partners, zoals OR of vakbond Opnieuw hadden de respondenten de keuze uit ja of nee. De voorbereidingen zijn gaande, maar op veel plaatsen moeten nog arbeidsvoorwaardelijke afspraken worden gemaakt over de pensioenregeling: slechts een kwart van de respondenten geeft aan dat zij al concrete afspraken met partners heeft gemaakt. 8

9 5 Fase van proces De vijfde vraag luidde: In welke fase van het proces bent u? De deelnemers hadden de volgende antwoordmogelijkheden: 1. Aan het begin, ik ben in gesprek met mijn arbeidsvoorwaardelijke partners 2. Halverwege, ik ben in onderhandeling met mijn arbeidsvoorwaardelijke partners 3. Halverwege, maar het lukt nog niet overeenstemming te bereiken 4. Aan het eind, ik heb een akkoord met mijn arbeidsvoorwaardelijke partners bereikt en ben bezig met de implementatie van de gemaakte afspraken 5. Anders, namelijk Veel partijen zijn de dialoog over het nieuwe pensioen al gestart, maar zitten kennelijk in de fase tussen start en resultaat. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat ze aan het begin van het proces zijn en de dialoog zijn begonnen. Een vijfde deel is al halverwege de onderhandelingen. Een kleine 10% heeft zelfs al een akkoord bereikt met sociale partners en/of OR. 9

10 6 Consequenties De zesde vraag ging over de consequenties van niets doen: Weet u wat de consequentie is als u als werkgever geen actie onderneemt? De respondenten hadden bij het beantwoorden van de vraag de keuze uit ja of nee. Bij de vraag werd de volgende informatie gegeven: N.B.: De kans is heel groot dat uw medewerkers een grote belastingclaim krijgen, omdat de pensioenregeling fiscaal bovenmatig is. Een pensioenregeling die niet in het fiscale kader past, is fiscaal onzuiver (ook wel bovenmatig genoemd). De fiscale voordelen van de omkeerregel vervallen onmiddellijk. De premie wordt belastbaar loon. Ook de opgebouwde aanspraak wordt per direct belast. Hierover moet in één keer progressieve inkomstenbelasting worden betaald plus nog een extra heffing van 20% (revisierente). De verzekeraar of het pensioenfonds moet deze heffing zien te verhalen op de werknemer. Die fiscale sancties, die al veel langer bestaan, zijn bewust zo zwaar. De wetgever wil hiermee bereiken dat een fiscaal zuivere regeling ook zuiver moet blijven. De gevolgen van het onzuiver worden zijn groot en moeten voorkomen worden. 10

11 7 Kostendaling De zevende vraag ging over wat de respondenten doen als zij minder kosten hebben aan de vernieuwde pensioenregeling: Als u in het proces de kosten van uw pensioenregeling ziet dalen, zet u dan in op investeren in duurzame inzetbaarheid of in uitkeren van loon of geen van beide opties? De respondenten hadden de volgende keuzemogelijkheden: 1. Ik zet in op investeren in duurzame inzetbaarheid 2. Ik zet in op uitkeren van loon 3. Ik zet in op geen van beide opties 4. Iets anders, namelijk Bij de vierde optie (Anders) zou een evenwichtige verdeling van dalende kosten kunnen plaatsvinden over investeren in duurzame inzetbaarheid, lagere pensioenkosten en/of uitkeren in loon. 11

12 8 Geen actie Vraag 8 luidde: Als u rondom pensioenopbouw nog geen actie hebt ondernomen, kunt u dan aangeven waarom u dat niet hebt gedaan? De respondenten kregen de volgende antwoordmogelijkheden: 1. Ik vrees voor onenigheid met bonden en/of OR 2. Ik vind de materie (te) complex 3. Ik ben er nog niet aan toegekomen 4. Anders, namelijk 5. Ik heb al wel actie ondernomen De ruime meerderheid is duidelijk al begonnen, partijen moeten toch écht 1 januari 2015 hun pensioenzaken geregeld hebben. Voor werkgevers die nog geen actie hebben ondernomen, begint de tijd nu echt te dringen. 12

13 9 Pensioen.spot De laatste vraag ging over de bekendheid van de leden van AWVN met Pensioen.spot. Pensioen.spot is een online instrument dat alle betrokkenen (werkgever, bonden, OR, medewerkers) kunnen gebruiken om met elkaar over modernisering van het pensioen te communiceren. Het is interactief, heeft de mogelijkheid tot gebruik van sociale media, is modern vormgegeven en kan aansluiten bij uw eigen huisstijl. De vraag luidde: Kent u Pensioen.spot al? Respondenten konden deze vraag beantwoorden met ja of nee. Communicatie rond pensioen is voor veel werkgevers moeilijk en pensioen.spot kan daarbij behulpzaam zijn. Meer informatie hierover op 13

14 % awvn-hoofdkantoor Bezuidenhoutseweg 12 Postbus AB Den Haag awvn-werkgeverslijn Telefoon Telefoon Fax Internet Netwerk voor werkgevers Beïnvloeden sociaal-economisch klimaat Agenderen innovatieve HR-thema s Verstrekken informatie Organisatieontwikkeling Ondernemingsdoelstellingen HRstrategie Medewerkersontwikkeling Arbeidsverhoudingen Arbeidsvoorwaardenvorming Voorsprong door goed werkgeverschap

Whitepaper over wijziging van de collectieve pensioenregeling. Mr. Frédérique Hoppers CPL

Whitepaper over wijziging van de collectieve pensioenregeling. Mr. Frédérique Hoppers CPL Whitepaper over wijziging van de collectieve pensioenregeling Mr. Frédérique Hoppers CPL DISCLAIMER Deze whitepaper is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft

Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Dat het pensioenfonds op de hoogte moet zijn van het bestaan van je partner.

Dat het pensioenfonds op de hoogte moet zijn van het bestaan van je partner. Welkom bij Welkom! Als werknemer van ING Verzekeren/IM val je vanaf 1 januari 2014 onder de nieuwe pensioenregeling die wordt uitgevoerd door NN CDC Pensioenfonds. In deze welkomstfolder vind je vier hoofdstukken

Nadere informatie

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

SPW, goed voor elkaar. >> lees verder op pagina 4. Voorkom onnodige premiekosten Meld tweede ziektejaar werknemer

SPW, goed voor elkaar. >> lees verder op pagina 4. Voorkom onnodige premiekosten Meld tweede ziektejaar werknemer Nieuws Voor werkgevers aangesloten bij het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties nr.4 maart 2015 In dit nummer Voorkom onnodige premiekosten Meld tweede ziektejaar werknemer 2 Leerzame SPW-workshop Hoe

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Zijn jongeren pensioen bewust en wat is hierin de rol van pensioencommunicatie?

Zijn jongeren pensioen bewust en wat is hierin de rol van pensioencommunicatie? Pensioenbewustzijn Zijn jongeren pensioen bewust en wat is hierin de rol van pensioencommunicatie? Financial Services Management Project 70 Auteurs Datum Evie Joosten 25 mei 2010 Paul Megens Maikel van

Nadere informatie

Later pensioneren, beter presteren

Later pensioneren, beter presteren Later pensioneren, beter presteren Visiedocument Over de neveneffecten van een hogere pensioenleeftijd Kansen en bedreigingen Inleiding De pensioenleeftijd waar we aan gewend waren, gaat omhoog. Niet alleen

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfondsen: wat doen ze, en wat niet? www.vb.nl

Bedrijfstakpensioenfondsen: wat doen ze, en wat niet? www.vb.nl Bedrijfstakpensioenfondsen: wat doen ze, en wat niet? www.vb.nl inhoud 01 De voor- en nadelen van bedrijfstakpensioenfondsen op een rij 02 Wat zijn de voordelen? 05 Wat zijn de nadelen? 07 Aanvullende

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Tien pensioentips voor werkgevers

Tien pensioentips voor werkgevers Tien pensioentips voor werkgevers Een pensioenregeling optuigen is eenvoudiger dan het versoberen of stoppen van een pensioenregeling. Daarom is het belangrijk om te weten waar u op moet letten voordat

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. De rol van collectiviteiten in het zorgstelsel Drs. M.P.J. van der Maat Dr. J.D. de Jong U vindt dit rapport

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie