Marktanalyse. Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktanalyse. Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN"

Transcriptie

1 Marktanalyse Algemene benchmark Pensioen, 2014 AWVN

2 AWVN Bezuidenhoutseweg 12 Postbus AB Den Haag AWVN-werkgeverslijn: Telefoon Internet AWVN 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande toestemming van de Werkgeversvereniging AWVN. AWVN heeft aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg besteed. AWVN aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit eventuele fouten of onjuistheden in deze uitgave. Ook kunnen aan de inhoud van deze uitgave geen rechten worden ontleend. Algemene benchmark AWVN,

3 Management samenvatting Voor het vierde opeenvolgende jaar heeft AWVN een survey uitgevoerd op de hoofdpunten van de pensioenregelingen van 93 pensioenfondsen. Aangezien ca. driekwart van alle werknemers verzekerd is via één van deze fondsen geeft dit een goed beeld van de Nederlandse pensioenmarkt. Op basis van de uitkomsten van de survey kunnen de volgende conclusies worden getrokken: De meerderheid van de pensioenregelingen is gebaseerd op middelloon. De gemiddelde pensioenrichtleeftijd gaat flink omhoog. Vijftig pensioenfondsen hebben de pensioenleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. Het gemiddelde opbouwpercentage voor ouderdomspensioen is in 2014 wederom lager dan in het voorgaande jaar. Een groot aantal pensioenfondsen meegenomen in deze survey heeft de pensioenopbouw verlaagd. Daartegenover heeft een aantal pensioenfondsen de pensioenopbouw teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau (als gevolg van het herstel van hun financiële positie). De gemiddelde franchise is slechts iets hoger dan in Dit verschil is kleiner dan verwacht. Immers jaarlijks wordt de franchise standaard aangepast van de franchise met bijvoorbeeld de ontwikkeling van de AOW. Relatief veel pensioenfondsen hebben echter de franchise in 2014 niet verhoogd. Een aantal pensioenfondsen heeft de franchise zelfs verlaagd. De pensioenpremie bij de onderzochte bedrijfstakpensioenfondsen 1 is gestabiliseerd. Daarmee is de stijging van de afgelopen jaren een halt toegeroepen. Een beperkt aantal fondsen heeft de premie laten dalen. Met de besteding van deze verlaging is verschillend mee omgegaan, bijvoorbeeld in een verhoogde bijdrage aan overgangsregelingen. De gemiddelde werknemersbijdrage is in 2014 eveneens lager dan in het voorgaande jaar. Dit is waarschijnlijk een gevolg van de wettelijke versobering van pensioenregelingen waarbij een deel van de premievrijval is teruggegeven aan de deelnemers. Tussen de pensioenregelingen van bedrijfstakpensioenfondsen en de regelingen van ondernemingspensioenfondsen zijn duidelijke verschillen te zien. In het algemeen kan worden gesteld dat de gemiddelde pensioenregeling van de ondernemingspensioenfondsen voor werknemers tot hogere aanspraken leidt dan de gemiddelde pensioenregeling van bedrijfstakpensioenfondsen. De belangrijkste verschillen van bedrijfstakpensioenfondsen ten opzichte van ondernemingspensioenfondsen zijn: Het gemiddelde opbouwpercentage is lager De gemiddelde franchise is lager De gemiddelde werknemersbijdrage is aanzienlijk hoger In de uitkomsten van de pensioensurvey 2014 zien we effecten terug van de aanpassing van de fiscaal maximaal toegestane pensioenopbouw en de pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Meer dan de helft van de pensioenfondsen hebben de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar en de pensioenregelingen worden soberder (lagere pensioenopbouw). 1 Er is onvoldoende informatie beschikbaar over de pensioenpremies van ondernemingspensioenfondsen om hierover een uitspraak te doen. Algemene benchmark AWVN,

4 Algemene benchmark AWVN,

5 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding Totaal Bedrijfstakpensioenfondsen Ondernemingspensioenfondsen Algemene benchmark AWVN,

6 1. Inleiding Dit rapport geeft de uitkomsten van een survey naar de hoofdpunten van pensioenregelingen. De survey is gebaseerd op de pensioenregelingen van 93 pensioenfondsen, waarvan: 40 bedrijfspensioenfondsen 53 ondernemingspensioenfondsen Onder deze 93 pensioenfondsen vallen ca. driekwart van alle actieve deelnemers aan pensioenregelingen. De survey is gebaseerd op openbare informatie, veelal te vinden op de websites van de betreffende pensioenfondsen. De informatie opgenomen in de survey wordt door AWVN met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig. AWVN is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De survey is gebaseerd op de pensioenregelingen zoals die gelden voor werknemers bij indiensttreding. Pensioenregelingen gericht op werknemers geboren vóór 1950 en andere overgangsmaatregelen zijn buiten beschouwing gelaten. De survey gaat in op de volgende hoofdpunten van pensioenregelingen: Pensioenleeftijd Pensioensysteem: o Middelloon, eindloon of beschikbare premie Opbouwpercentage Nabestaandenpensioen: o Op basis van opbouw/risico. Indien opbouw, het percentage van het ouderdomspensioen Maximum pensioengevend salaris Werknemersbijdrage Werkgeversbijdrage 2 : o Uitsluitend voor bedrijfstakpensioenfondsen Het eerste hoofdstuk geeft een analyse op basis van alle 93 pensioenregelingen. Het tweede hoofdstuk gaat in op de bedrijfstakpensioenfondsen. Vervolgens worden in het derde hoofdstuk de ondernemingspensioenfondsen behandeld. De uitkomsten van de survey zijn gebaseerd op de optelsom van de pensioenregelingen. De uitkomsten zijn niet gewogen naar het aantal deelnemers per fonds. 2 Bij een aantal pensioenfondsen zijn de kosten van overgangsmaatregelen in het kader van VPL-wetgeving opgenomen in de pensioenpremie. Deze kosten zijn voor ons niet zichtbaar. Algemene benchmark AWVN,

7 2. Totaal In dit hoofdstuk wordt een analyse gedaan op basis van alle 93 pensioenregelingen meegenomen in de survey. De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste uitkomsten. Figuur 1: Bedrijfspensioenfondsen + Ondernemingspensioenfondsen, 2014 aantal percentage gemiddelde gemiddelde 2013 gemiddelde 2012 gemiddelde 2011 Totaal % Middelloon 79 85% Eindloon 5 5% Beschikbare premie 9 10% Pensioenleeftijd Pensioenleeftijd Gemiddelde pensioenleeftijd 65,95 64,98 64,92 64,89 Middelloonregelingen Pensioenleeftijd Pensioenleeftijd Gemiddelde pensioenleeftijd 66,04 Opbouwpercentage 1,88% 1,93% 2,00% 2,02% Franchise Wn-bijdrage (gem. % van pg), en 7,56% 7,78% 7,41% 7,10% Wn-bijdrage (gem. % van pgs) 0,19% 0,21% 0,19% 0,20% Max pensioengevend salaris*) 46 58% Max. pensioengrondslag NP als % van het OP (opbouw) 71 90% 58,20% 57,78% 57,17% 57,17% In het eerste deel van de tabel worden de pensioensystemen weergegeven waarop de 93 pensioenregelingen zijn gebaseerd, middelloon, eindloon of beschikbare premie. Vervolgens wordt in de tabel de gemiddelde pensioenleeftijd weergegeven. 39 pensioenfondsen: pensioenleeftijd 65 jaar 50 pensioenfondsen: pensioenleeftijd 67 jaar Een aantal pensioenfondsen hanteren andere pensioen(richt)leeftijden, bijvoorbeeld 63 jaar of 66 jaar. Van de 93 pensioenregelingen is het merendeel (85%) gebaseerd op het middelloonsysteem. Omdat slechts enkele pensioenregelingen eindloon- of het beschikbare premiesysteem 3 toepassen worden deze regelingen verder buiten beschouwing gelaten. In het tweede deel van de tabel wordt ingegaan op de 79 middelloonregelingen. 3 Hiermee worden pensioenregelingen bedoeld die volledig gebaseerd zijn op het beschikbare premiesysteem. Algemene benchmark AWVN,

8 Bevindingen Onderwerp t.o.v Pensioenleeftijd De gemiddelde pensioenleeftijd ligt op 65,95 jaar. De gemiddelde pensioenleeftijd in 2014 is ongeveer een jaar hoger dan in Het gemiddelde opbouwpercentage ligt op 1,88%. In het algemeen is de variatie in opbouwpercentages tussen 1,4% en 2,15% Het gemiddelde opbouwpercentage in 2014 is opnieuw lager dan in het jaar daarvoor. Franchise De gemiddelde franchise bedraagt De gemiddelde franchise is ongeveer 30,- hoger dan in Dit verschil is kleiner dan verwacht. Maximum pensioengevend salaris Opbouwpercentage Werknemersbijdrage Nabestaandenpensioen op opbouwbasis De gemiddelde werknemersbijdrage als percentage van de pensioengrondslag bedraagt 7,56%. Hier komt nog bovenop de gemiddelde werknemersbijdrage als percentage van het pensioengevend salaris: 0,19%. In 58% van de pensioenfondsen is de pensioenopbouw gebonden aan een maximum pensioengevend salaris. Van de pensioenfondsen die een maximum pensioengevend salaris hanteren ligt het gemiddelde op NB: Voor de ondernemingspensioenfondsen geldt het maximum slechts voor de middelloonregeling. Vanaf de maximumgrens geldt doorgaans een beschikbare premieregeling. In bijna 90% van de pensioenfondsen is het nabestaandenpensioen op opbouwbasis. In het algemeen bedraagt het nabestaandenpensioen 70% van het (doorgaans te bereiken) ouderdomspensioen. Gemiddeld op basis van alle pensioenfondsen bedraagt het nabestaandenpensioen (opbouwbasis) 58% van het ouderdomspensioen. De gemiddelde werknemersbijdrage is lager dan in het jaar daarvoor. Dit is een trendbreuk met de voorgaande jaren. Van de pensioenregelingen meegenomen in de survey is het nabestaandenpensioen op opbouwbasis iets hoger dan in Algemene benchmark AWVN,

9 3. Bedrijfstakpensioenfondsen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 40 bedrijfstakpensioenregelingen meegenomen in de survey. De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste uitkomsten. In vergelijking met het overzicht van alle pensioenfondsen wordt in onderstaande tabel ook informatie gegeven over de totale pensioenpremie. Figuur 2: Bedrijfspensioenfondsen, 2014 aantal percentage gemiddelde gemiddelde 2013 gemiddelde 2012 gemiddelde 2011 Totaal % Middelloon 38 95% Eindloon 0 0% Beschikbare premie 2 5% Pensioenleeftijd Pensioenleeftijd Gemiddelde pensioenleeftijd 65,95 65,21 65,00 65,00 Middelloonregelingen Pensioenleeftijd Pensioenleeftijd Gemiddelde pensioenleeftijd 66,00 Opbouwpercentage 1,82% 1,88% 1,94% 1,98% Franchise Wn-bijdrage (gem. % van pg), en 8,96% 9,19% 8,87% 8,37% Wn-bijdrage (gem. % van pgs) 0,40% 0,45% 0,41% 0,42% Max pensioengevend salaris*) 29 76% Max. pensioengrondslag NP als % van het OP (opbouw) 33 87% 55,99% 55,99% 56,86% 56,86% Totale pensioenpremie PG 34 89% 25,5% 25,9% 23,9% 21,7% Werkgeversdeel 15,9% 16,0% 14,7% 13,2% Werkgeversdeel als % totaal 62,2% 61,9% 59,9% 58,0% Totale pensioenpremie PGS 10 26% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% Werkgeversdeel 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% Werknemersdeel 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% In het eerste deel van de tabel worden de pensioensystemen weergegeven waarop de 40 pensioenregelingen zijn gebaseerd, middelloon, eindloon of beschikbare premie. Vervolgens wordt in de tabel de gemiddelde pensioenleeftijd weergegeven. 21 bedrijfstakpensioenfondsen hanteren een pensioenleeftijd van 65 jaar. 19 bedrijfstakpensioenfondsen hanteren een pensioenleeftijd van 67 jaar. Van de 40 pensioenregelingen is het merendeel (38) gebaseerd op het middelloonsysteem. Omdat slechts twee pensioenregelingen het beschikbare premiesysteem toepassen worden deze regelingen verder buiten beschouwing gelaten. In het tweede deel van de tabel wordt ingegaan op de 38 middelloonregelingen. Algemene benchmark AWVN,

10 Het gemiddelde opbouwpercentage ligt op 1,82% met een variatie tussen 1% en 2,15%. Het opbouwpercentage van 1% is overigens een uitschieter. In het algemeen is de variatie in opbouwpercentages tussen 1,4% en 2,15%. Het gemiddelde opbouwpercentage in 2014 is opnieuw lager dan het jaar daarvoor. Franchise De gemiddelde franchise bedraagt De gemiddelde franchise is 168,- hoger dan in Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de jaarlijks standaard aanpassing van de franchise met bijvoorbeeld de ontwikkeling van de AOW. Totale pensioenpremie Maximum pensioengevend salaris Bevindingen Onderwerp t.o.v Pensioenleeftijd De gemiddelde pensioenleeftijd ligt op 66 jaar. De gemiddelde pensioenleeftijd in 2014 is flink hoger dan in Opbouwpercentage Werknemersbijdrage Werkgeversbijdrage Nabestaandenpensioen op opbouwbasis De werknemersbijdrage bedraagt gemiddeld 8,96% van de pensioengrondslag. Hier komt nog bij de gemiddelde werknemersbijdrage als percentage van het pensioengevend salaris: 0,4%. De gemiddelde werknemersbijdrage is lager dan in het voorgaande jaar. Dit is een trendbreuk met de voorgaande jaren. De gemiddelde werkgeversbijdrage is iets lager dan in 2013, 15,9% ten opzichte 16%. Het aandeel van de werkgever in de totale pensioenpremie is echter wederom omhoog gegaan, van ongeveer 61,9% tot 62,2%. De gemiddelde totale pensioenpremie bedraagt bijna 25,5% van de pensioengrondslag (34 pensioenfondsen). 29 van de 38 bedrijfspensioenfondsen hanteren een maximum pensioengevend salaris. Van de pensioenfondsen die een maximum pensioengevend salaris hanteren, ligt het gemiddelde op In 33 van de 38 bedrijfstakpensioenfondsen is het nabestaandenpensioen op opbouwbasis. Gemiddeld op basis van alle pensioenfondsen bedraagt het nabestaandenpensioen (opbouwbasis) 56% van het ouderdomspensioen. De gemiddelde totale pensioenpremie is iets lager dan in Dit is een trendbreuk met de voorgaande jaren. Het gemiddelde maximum pensioengevend salaris is hoger dan in Het nabestaandenpensioen op opbouwbasis is ongewijzigd sinds Algemene benchmark AWVN,

11 4. Ondernemingspensioenfondsen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 53 ondernemingspensioenregelingen meegenomen in de survey. De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste uitkomsten. Figuur 3: Ondernemingspensioenfondsen, 2014 aantal percentage gemiddelde gemiddelde 2013 gemiddelde 2012 gemiddelde 2011 Totaal % Middelloon 41 77% Eindloon 5 9% Beschikbare premie 7 13% Combi-regelingen 19 36% Pensioenleeftijd Pensioenleeftijd Gemiddelde pensioenleeftijd 66,11 64,78 64,83 64,76 Middelloonregelingen Pensioenleeftijd Pensioenleeftijd Gemiddelde pensioenleeftijd 65,90 Opbouwpercentage 1,93% 1,98% 2,05% 2,06% Franchise Wn-bijdrage (gem. % van pg), en 6,25% 6,56% 6,12% 5,98% Wn-bijdrage (gem. % van pgs) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Max pensioengevend salaris*) 11 27% Max. pensioengrondslag NP als % van het OP (opbouw) 36 88% 60,25% 59,33% 57,45% 57,45% In het eerste deel van de tabel worden de pensioensystemen weergegeven waarop de 53 pensioenregelingen zijn gebaseerd, middelloon, eindloon of beschikbare premie. Vervolgens wordt in de tabel de gemiddelde pensioenleeftijd weergegeven. 18 bedrijfstakpensioenfondsen hanteren een pensioenleeftijd van 65 jaar. 31 bedrijfstakpensioenfondsen hanteren een pensioenleeftijd van 67 jaar. Van de 53 pensioenregelingen is het merendeel (41) gebaseerd op het middelloonsysteem. Omdat slechts enkele pensioenregelingen het eindloon- of beschikbare premiesysteem toepassen, worden deze regelingen verder buiten beschouwing gelaten. In het tweede deel van de tabel wordt ingegaan op de 41 middelloonregelingen. Algemene benchmark AWVN,

12 Bevindingen Onderwerp t.o.v Pensioenleeftijd De gemiddelde pensioenleeftijd ligt op 66,90 jaar. Meer dan de helft van de pensioenfondsen hanteert een pensioenleeftijd van 67 jaar. Een aantal pensioenfondsen hanteren echter nog steeds een lagere Het gemiddelde opbouwpercentage ligt op 1,93% met een variatie tussen 1,6% en 2,15%. pensioenleeftijd dan 65 jaar. Het gemiddelde opbouwpercentage in 2014 is opnieuw lager dan in het voorgaande jaar. Franchise De gemiddelde franchise bedraagt De gemiddelde franchise is ca. 20,- lager dan in Een aantal pensioenfondsen hebben de franchise (fors) verlaagd. Maximum pensioengevend salaris Opbouwpercentage Werknemersbijdrage Nabestaandenpensioen op opbouwbasis De werknemersbijdrage bedraagt gemiddeld ca. 6,25% van de pensioengrondslag. In 11 van de 41 ondernemingspensioenfondsen is de pensioenopbouw op basis van de middelloonregeling gebonden aan een maximum pensioengevend salaris. Van de pensioenfondsen die een maximum pensioengevend salaris hanteren, ligt het gemiddelde op Het maximum pensioengevend salaris geldt in het algemeen slechts voor de middelloonregeling. Vanaf de maximumgrens geldt doorgaans een beschikbare premieregeling. In 36 van de 41 ondernemingspensioenfondsen is het nabestaandenpensioen op opbouwbasis. In het algemeen bedraagt het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen. Een aantal regelingen met nabestaandenpensioen op opbouwbasis hanteren echter een lager percentage dan 70%. Gemiddeld op basis van alle pensioenfondsen bedraagt het nabestaandenpensioen (opbouwbasis) 60,25% van het ouderdomspensioen. De gemiddelde werknemersbijdrage als percentage van de pensioengrondslag is lager dan in het voorgaande jaar. Dit is een trendbreuk met voorgaande jaren. Het maximum pensioengevend salaris is iets lager dan in Van de pensioenregelingen meegenomen in de survey is het nabestaandenpensioen op opbouwbasis iets hoger dan in Algemene benchmark AWVN,

13 Algemene benchmark AWVN,

Rapport. AWVN Pensioenbenchmark 2015

Rapport. AWVN Pensioenbenchmark 2015 Rapport AWVN Pensioenbenchmark 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Totaal... 5 Bedrijfstakpensioenfondsen... 8 Ondernemingspensioenfondsen... 11 Opdrachtgever: AWVN Samensteller: Ian Lendering Telefoon:

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

Enquête premie & indexatie

Enquête premie & indexatie Enquête premie & indexatie Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Centraal Planbureau houdt de Nederlandsche Bank een enquête naar de ontwikkeling van pensioenpremie

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Datum 22 mei 2017 A.B. Voorbeeld T.a.v. de directie Spaklerweg 4 1000 AB AMSTERDAM Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête Pensioenwijzigingen 2014-2015 Resultaten enquête Hierbij treft u de resultaten aan van de enquête die Aon Hewitt in april-mei 2014 heeft gehouden onder 2000 werkgevers. De vraagstelling ging over zowel

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Heftige effecten van de versobering van het fiscale kader voor pensioenopbouw

Heftige effecten van de versobering van het fiscale kader voor pensioenopbouw Heftige effecten van de versobering van het fiscale kader voor pensioenopbouw Om inzicht te krijgen in wat de financiele gevolgen zijn voor de versobering van de pensioenopbouw vanaf 2014, inclusief het

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Gevolgen voor jouw pensioen bij PPF APG Henk Bruins Actuarieel adviseur PPF APG Informatiebijeenkomsten 28-30 oktober Agenda 1. Witteveen 2: versobering toekomstige pensioenopbouw

Nadere informatie

Risicoverdeling en ambitieniveau in bestaande pensioencontracten

Risicoverdeling en ambitieniveau in bestaande pensioencontracten Risicoverdeling en ambitieniveau in bestaande pensioencontracten artikel Inleiding Reeds geruime tijd wordt een maatschappelijke discussie gevoerd over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Uitgangspunten voor aanpassing minimumpensioenregeling

Uitgangspunten voor aanpassing minimumpensioenregeling Inleiding Per 1 januari a.s. wordt het fiscale kader ten aanzien van pensioenregelingen opnieuw versoberd. In beginsel mag de opbouw van ouderdomspensioen nog maximaal 1,875% (thans 2,15%) van de pensioengrondslag

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Onrust in pensioenland Toekomstvoorzieningen Bestaat uit drie pijlers: 1. Basisvoorzieningen: 2. Pensioenen: via werkgever 3. Individuele voorzieningen: lijfrenteverzekeringen LIJFRENTE

Nadere informatie

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft akkoord pensioen gemeenteambtenaren uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201301307 Lbr. 13/082 bijlage(n) 2 Datum

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015. Hoe was het en hoe wordt het

Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015. Hoe was het en hoe wordt het Pensioen De veranderingen in 2014 & 2015 Hoe was het en hoe wordt het Pensioen? Wat is pensioen Onderdelen van een pensioenregeling Ontwikkelingen afgelopen jaren Huidige problematiek Het UPO (voorbeeld

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling nodig

Aanpassing pensioenregeling nodig [BPOA] Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van BPOA en SPOA Aanpassing pensioenregeling nodig Huidige premie in 2018 niet meer voldoende

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten,

Nadere informatie

Pensioen actualiteit. VHP Tata Steel ALV 13 november 2014

Pensioen actualiteit. VHP Tata Steel ALV 13 november 2014 Pensioen actualiteit VHP Tata Steel ALV 13 november 2014 Agenda Overheidsmaatregelen in vogelvlucht AOW : langer werken Witteveenkader : minder opbouwen, gecompenseerd door langer werken nftk : meer zekerheid

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

2020 in de (fiscale) praktijk. Amsterdam, 8 november 2016 Jan-Olivier Kuijkhoven

2020 in de (fiscale) praktijk. Amsterdam, 8 november 2016 Jan-Olivier Kuijkhoven 2020 in de (fiscale) praktijk Amsterdam, 8 november 2016 Jan-Olivier Kuijkhoven Inhoud 1. Hoe hoog is de maximale gelijkblijvende premie in 2020 2. Gelijkblijvende premie inzetten voor degressief middelloon

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Eén nieuw pensioen voor de Techniek Vakbonden en werkgeversorganisaties (sociale partners) in de sectoren Metaal & Techniek en Metalektro zijn het op 25 september 2014 eens geworden over een nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

De pensioengrondslag is het gedeelte van het pensioengevend loon waarover iemand pensioen opbouwt.

De pensioengrondslag is het gedeelte van het pensioengevend loon waarover iemand pensioen opbouwt. PENSIOENBEREKENINGEN 2015 Wij berekenen de premies en de pensioenopbouw van uw werknemers op basis van de gegevens die u als werkgever aan de Belastingdienst doorgeeft. Die gegevens ontvangen wij van UWV.

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen Welkom Informatiebijeenkomst Combi Pensioen Oktober November 2012 Programma 1. SPUN 2. High lights presentatie 3. Huidige pensioenregeling 4. Nieuwe pensioenregeling ( Combi pensioen) 5. Maatmannen 6.

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

LOMOZ Workshop Pensioen

LOMOZ Workshop Pensioen LOMOZ Workshop Pensioen 13-03-2013 Jaap Harmsen CPC Inhoud 1. Even voorstellen 2. Pensioen algemeen : de 3 pijlers 3. Pensioensystemen 4. Pensioenwetgeving 5. Pensioenwijzigingen Algemeen 6. Pensioenontslagbeding

Nadere informatie

Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning. 3 september 2014 Diana Du?lh

Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning. 3 september 2014 Diana Du?lh Workshop pensioenwijzigingen en financiële planning 3 september 2014 Diana Du?lh Programma Achtergrond wijzigingen Gevolgen voor de werknemer en zijn privéleven Voorbeeld Pieter Voorbeeld Manuel Voorbeeld

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee. Meer weten? www.kpnpensioen.nl

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee. Meer weten? www.kpnpensioen.nl Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Meer weten? www.kpnpensioen.nl Waarom verandert de pensioenregeling? U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao. In de cao staan afspraken over

Nadere informatie

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen www.pwc.nl Fiscale aspecten pensioenmaatregelen regeerakkoord Studiebijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 21 november 2012 Agenda 1. Aanleiding 2. Ontwikkelingen wet- en regelgeving pensioen 3. Wet

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Afspraken zorgen voor stabiele premie, beschermen lagere inkomens en stimuleren arbeidsmobiliteit Eén nieuw pensioen voor de Techniek Schiphol/Rijswijk, 26 september 2014 - Werknemers en werkgevers in

Nadere informatie

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5

Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4. Hoogte ANW-uitkering... 4. Verzekerd bedrag ANW Hiaat 2015... 4. Kostendelersnorm ANW... 5 INHOUD Minimale AOW Franchises 2015... 2 Opbouwpercentages 2015... 2 Aftopping Boven 100.000,-... 3 ANW Uitkeringen 2015... 4 Hoe hoog is de ANW-uitkering?... 4 Hoogte ANW-uitkering... 4 Verzekerd bedrag

Nadere informatie

Examen pensioenspecialist collectieve pensioenen

Examen pensioenspecialist collectieve pensioenen Voorbeeldvragen examen Pensioenspecialist collectieve pensioenen NB deze geven u een beeld van de vraagstelling die u in het daadwerkelijke examen kunt tegenkomen. Het daadwerkelijk examen bestaat uit

Nadere informatie

Aegon Levensverzekering N.V.

Aegon Levensverzekering N.V. Voorbeeldbrief werkgever met DC-regeling (3%- staffel), en additioneel: - WIA-excedentpensioen, en - ANW-hiaatpensioen, en - netto pensioenregeling Aegon Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over BudgetControle

Vragen & Antwoorden over BudgetControle Vragen & Antwoorden over BudgetControle Wat is BudgetControle bij het Zwitserleven i-pensioen Middelloon? BudgetControle is een optie op het i-pensioen Middelloon. De overeengekomen Middelloonregeling

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting

Prinsjesdagspecial 2014. De pensioennota. Samenvatting Prinsjesdagspecial 2014 De pensioennota Samenvatting 1 2 Inhoudsopgave Prinsjesdagspecial de Pensioennota 1 Pensioen 3 1.1 Aangepast Witteveenkader 3 1.2 Verlaging maximum opbouw- en premiepercentages

Nadere informatie

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling In bijlage I bij het instemmingsverzoek zijn de elementen van de met ingang van

Nadere informatie

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Vrouw en Pensioen anno 2015 e.v. Balans tussen werk, zorg en invloed ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Mr. Caroline Jones Groeneweg RB Even voorstellen 3 pijlers Nederlands pensioenstelsel 3.Privé 2.De werkgever

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen Vast en Zeker Kapiaal (V&Z) OverrenteAandeel Plus/AEX plus het resultaat op fictieve indexbeleggingen in de AEX-index en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst,

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015

Pensioenregeling 2015 Pensioenregeling 2015 PENSIOENREGELING 2015 Pensioenregeling 2015 Vorig jaar hebben we je een brochure gestuurd met de pensioenregeling zoals die ging gelden per 1 januari 2014. We kondigden toen al aan

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Technische toelichting bij ABP Pensioenakkoord 16 september 2013

Technische toelichting bij ABP Pensioenakkoord 16 september 2013 Technische toelichting bij ABP Pensioenakkoord 16 september 2013 Doel van het Pensioenakkoord is het voorkomen van een fiscaal onzuivere ABP regeling in 2014, resp. het verwerken van de Witteveen 2014

Nadere informatie

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken.

Geen verandering voor u. U kunt de beleggingsmogelijkheden voor uw werknemers beperken. De verschillen tussen het Zwitserleven Privilege BedrijfsPensioen GarantieKapitaal met RendementsCorrectie en het Zwitserleven Exclusief Pensioen Voor een vernieuwde overeenkomst, met een ingangsdatum

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL.

Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. AZL NV Pensioenregeling met ingang van 2013 Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. We kunnen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Hieronder treft u vragen en antwoorden over de nieuwe regeling aan. Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een mail aan uw werkgeversconsulent.

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Pensioeninloop voor DPF-leden. Meer of minder pensioen?

Pensioeninloop voor DPF-leden. Meer of minder pensioen? Pensioeninloop voor DPF-leden Meer of minder pensioen? Agenda - Voorstel Jacco Los, Comminz, jlos@comminz.nl, 06-42149092 - Hoe is je inkomen van straks opgebouwd? - Van Overzicht naar Inzicht - Waar zorgt

Nadere informatie

februari 2015 Pensioenactualiteiten

februari 2015 Pensioenactualiteiten februari 2015 Pensioenactualiteiten Onderwerpen 1. Wijziging ABP pensioenregeling 2015 2. Financieel Toetsingskader (nftk) per 1-1-2015 (vernieuwde regels voor pensioenfondsen) 3. Indexatie en premie ABP

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen.

Nadere informatie

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI

Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI Pensioenactualiteiten Robert Deddens 19 november 2013 Copyright 2012 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel van het

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor adviseurs en werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2017 Overzichtelijke pensioenopbouw Blijvend lage kosten HET WERKNEMERS PENSIOEN In het Werknemers Pensioen

Nadere informatie

Veranderingen in de Pensioenwereld

Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld staan voor de deur U hebt er vast al van gehoord, de pensioenwereld gaat de komende tijd drastische veranderingen doormaken. Zowel

Nadere informatie

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba

NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba NPR 2014 NPR 2005 Stichting Algemeen Pensioenfonds Aruba Nieuw Pensioenreglement 2014 (NPR 2014) U bouwt bij APFA pensioen op als u werkt voor de overheid, in het onderwijs of voor een organisatie die

Nadere informatie

Is onderscheid nog houdbaar?

Is onderscheid nog houdbaar? Gekozen beleid leidt tot vervaging van 2 e en 3 e pijler Is onderscheid nog houdbaar? 30 januari 2017 Frits Bart Directeur Beleid & Propositiemanagement aegon.com Is er sprake van een verschuiving van

Nadere informatie

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012

De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt. Workshop 9 mei 2012 De fiscale aspecten van het pensioenakkoord: het is lastiger dan het lijkt Workshop 9 mei 2012 Programma De aanleiding en het pensioenakkoord op hoofdlijnen Aanpassingsmechanismes Fiscale pensioenkader

Nadere informatie

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe

Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat. Pensioenfonds Avebe Uw pensioen bij Avebe Over wat er voor u belangrijk is als het om uw pensioen gaat Pensioenfonds Avebe Wat is het belangrijkste dat ik moet weten? Wat is nog meer handig om te weten? Ik wil alles weten

Nadere informatie

Waardeoverdracht naar Provisum

Waardeoverdracht naar Provisum Waardeoverdracht naar Provisum INHOUD PAGINA 1. Inleiding 3 2. Wat gebeurt er bij een waardeoverdracht naar Provisum? 3 3. Waarom waardeoverdracht? 3 3.1 Waar moet u op letten bij waardeoverdracht? 3 3.2

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012 Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers April 2012 Agenda Kenmerken SPNG Aanleiding Uitgangspunten en ondernomen stappen Wijzigingen in de regeling en premie Intermezzo: de pensioendriehoek Stappen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen

Bijlage I bij besluit CPP M inzake beschikbarepremieregelingen Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbare-premieregelingen 1 Bijlage I bij besluit CPP2007-552M inzake beschikbarepremieregelingen Aanwijzing als bedoeld in onderdeel 2.3 Staffels met uitgangspunten,

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Pensioen 2018: finish op tijd. Maarten Minnaard, held law Natasja Winter, KWPS 20 april 2017

Pensioen 2018: finish op tijd. Maarten Minnaard, held law Natasja Winter, KWPS 20 april 2017 Pensioen 2018: finish op tijd Maarten Minnaard, held law Natasja Winter, KWPS 20 april 2017 Pensioenrichtleeftijd in 2018: 68 jaar Vanaf 2018 wordt, op grond van wettelijke bepalingen, de pensioenrichtleeftijd

Nadere informatie

Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den

Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den Pensioen Informatiebijeenkomsten GDF SUEZ E&P Nederland B.V. donderdag 5 februari 2015 Fabricom Den Helder dinsdag 10 februari 2015 Helihaven Den Helder woensdag 11 februari 2015 Kantoor Zoetermeer dinsdag

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Webinar 12 juni 2013 Nieuwe pensioenregeling per 1-1-2014

Webinar 12 juni 2013 Nieuwe pensioenregeling per 1-1-2014 Webinar 12 juni 2013 Nieuwe pensioenregeling per 1-1-2014 Eric Uijen / Henriëtte de Lange Programma Introductie (waarom nieuwe regeling / proces) Eric Uijen Toelichting nieuwe pensioenregeling Henriëtte

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rondom verhoging pensioenrichtleeftijd

Vragen en antwoorden rondom verhoging pensioenrichtleeftijd Vragen en antwoorden rondom verhoging pensioenrichtleeftijd Aanpak voor Bewust Pensioen, Comfort Pensioen en Essentie Pensioen Waarom verhoogt Nationale-Nederlanden voor Bewust Pensioen, Comfort Pensioen

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2)

OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) OEFENOPGAVEN Voorzieningen en pensioenen (toets 2) Opgave 1 Mevrouw H. (geb. datum 15-12-1960) bouwt sinds 1 januari 1983 pensioen op bij het pensioenfonds MPF, dat per 1 januari 2011 overgeschakeld is

Nadere informatie

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt

Fiscale kader aanvullende pensioenen minder beperkt Govert Terlouwstraat 6 3065 GH Rotterdam T 0103418732 Het Rietveld 55A 7321 CT Apeldoorn T 055-2018885 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Fiscale kader aanvullende

Nadere informatie

Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) Verhoging AOW leeftijd vanaf 2013 Verhoging pensioenleeftijd vanaf 2014 Overgangsrecht?

Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) Verhoging AOW leeftijd vanaf 2013 Verhoging pensioenleeftijd vanaf 2014 Overgangsrecht? De Toekomst van pensioen VVPJ 26 februari 2013 Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd Aan welke knoppen kun je nog draaien? Nieuw premieovereenkomstenbesluit Ben Schuurman Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie