Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland"

Transcriptie

1 Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen in Nederland te harmoniseren. In dat traject zijn inmiddels een aantal stappen gezet. Vanaf 1 januari 2014 geldt voor alle SABIC-medewerkers in Nederland één pensioenregeling bij één pensioenfonds (SPF). Per 31 december 2014 zijn de pensioenaanspraken en pensioenrechten van Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (de voormalige pensioenuitvoerder van de werkgevers SABIC Innovative Plastics B.V. en SABIC Global Technologies B.V.) door middel van een collectieve waardeoverdracht overgedragen aan SPF. De pensioenaanspraken zijn daarbij ingekocht in de actuele pensioenregeling van SPF met een pensioenleeftijd van 67 jaar. Als laatste stap van dit harmonisatieproces worden de pensioenaanspraken die tot het moment van de collectieve waardeoverdracht bij SPF zijn opgebouwd (met o.a. afwijkende pensioenleeftijden) via een (interne) collectieve waardeoverdracht (omrekening) per 1 januari 2016 omgerekend naar pensioenaanspraken volgens het meest actuele pensioenreglement van SPF. We noemen die (interne) collectieve waardeoverdracht kortheidshalve ook wel omrekening. In november 2015 zijn/worden alle betrokkenen van SPF met een persoonlijke brief geïnformeerd over de overgang. Eén brief voor deelnemers voor wie de omrekening daadwerkelijk van toepassing is (actieve deelnemers, gewezen deelnemers), één brief voor arbeidsongeschikte deelnemers en één brief voor de overige deelnemers (pensioengerechtigden en deelnemers van voorheen Pensioenfonds SABIC-IP). In de brieven wordt verwezen naar uitgebreidere informatie in de vorm van Vragen en Antwoorden.

2 OVERZICHT VAN DE VRAGEN EN ANTWOORDEN (klik op de vraag om direct naar het antwoord te gaan) OMREKENING Waarom worden de pensioenaanspraken omgezet naar één pensioenleeftijd? Wat zijn de gevolgen van de omrekening? Welke berekening is gemaakt om de hoogte van het pensioen na omrekening te bepalen? Waarom wijkt het ouderdomspensioen na omrekening af? Wanneer vindt de daadwerkelijke omrekening van de pensioenen plaats? PENSIOEN NA OMREKENING Kan ik na de omrekening van mijn pensioen nog steeds met 65 jaar met pensioen? Wat betekent de omrekening voor mijn PPS-uitkering? Wat is het mogelijke gevolg van het niet omrekenen van de aanspraken op ouderdomspensioen? Is de omrekening van invloed op het prepensioenkapitaal? Wat is de invloed van de omrekening op het partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen en wezenpensioen? Hoe zie ik mijn nieuwe pensioensituatie (na omrekening)? Wat betekent de omrekening voor de pensioenaanspraken van mijn ex-partner(s)? BEZWAAR Hoe en tot wanneer kan ik bezwaar maken tegen de omrekening? Bezwaar maken tegen omrekening: hoe gaat u te werk? ARBEIDSONGESCHIKT Wat betekent de omrekening voor arbeidsongeschikte deelnemers? Wat betekent de omrekening voor mijn arbeidsongeschiktheidspensioenuitkering? VOORDELEN / NADELEN OMREKENING Wat zijn de voor- en nadelen van omrekening? DIVERSEN Wat is de betrokkenheid van de werkgever SABIC en de Sociale partners? De omrekening wordt ook gemeld bij De Nederlandsche Bank (DNB). Heeft DNB zich hierover al uitgesproken? Ik heb geen brief over de omrekening ontvangen, terwijl ik wel in de periode tot en met 31 december 2013 pensioen bij SPF heb opgebouwd. Waar meld ik dat? MEER INFORMATIE Waar vind ik het actuele pensioenreglement? Wat moet ik zelf doen? Informatiesessies? Heeft u vragen?

3 Vragen met Antwoorden 1) Waarom worden de pensioenaanspraken omgezet naar één pensioenleeftijd? Het doel van de interne collectieve waardeoverdracht (omrekening) is de bestaande verschillende pensioenleeftijden (65, 66 en 67 jaar) om te zetten naar één pensioenleeftijd (67 jaar). Dit met behoud van de verhouding tussen het ouderdomspensioen, het (tijdelijk) partnerpensioen en wezenpensioen. Door deze verandering kan de pensioenregeling van SPF beter worden geadministreerd, ontstaat er meer uniformiteit tussen de pensioenaanspraken en -rechten van SABIC werknemers in Nederland en wordt de persoonlijke pensioensituatie voor de (gewezen) deelnemer beter te begrijpen en overzichtelijker. Bovendien sluiten de pensioenleeftijd en het partnerpensioen beter aan bij de nieuwe AOW-leeftijd. De omzetting heeft betrekking op de pensioenaanspraken die zijn opgebouwd door de (gewezen) werknemers van SABIC Europe B.V., SABIC Limburg B.V. en SABIC Capital B.V. De pensioenaanspraken van (gewezen) werknemers van SABIC Innovative Plastics B.V. en SABIC Global Technologies B.V. worden niet betrokken bij de interne collectieve waardeoverdracht (omrekening) omdat die aanspraken al op een vergelijkbare manier per 31 december 2014 omgerekend zijn naar pensioenleeftijd 67 jaar bij de collectieve waardeoverdracht van Pensioenfonds SABIC IP naar SPF. Voor hen geldt reeds het nieuwe reglement. De totale waarde van uw pensioen verandert niet door de omrekening. Er gaat dus geen geld verloren. Na de omrekening geeft uw pensioenoverzicht een overzichtelijker en begrijpelijker beeld van uw pensioensituatie: uw volledige pensioen is dan berekend met een pensioenleeftijd van 67 jaar. Overigens, betekent de omrekening niet dat u pas op 67-jarige leeftijd met pensioen moet gaan. U behoudt de mogelijkheid om uw pensioen tussen 60 en 67 jaar in te laten gaan. Ook alle andere keuzemogelijkheden (bijvoorbeeld uitruil en hoog/laag) blijven voor u bestaan. Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de omrekening. Dat moet dan gebeuren binnen zes weken na dagtekening van de brief. 2) Wat zijn de gevolgen van de omrekening? Het gevolg van de omrekening is dat het ouderdomspensioen met pensioenleeftijd 65 en 66 wordt omgerekend naar ouderdomspensioen met pensioenleeftijd 67. Na omrekening geldt het nieuwe reglement en blijven de verhoudingen tussen ouderdomspensioen, partnerpensioen en tijdelijk partnerpensioen behouden. Het partnerpensioen bedraagt na de interne collectieve waardeoverdracht (omrekening) 70% van het ouderdomspensioen. Het tijdelijke partnerpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen. Het aanvullend partnerpensioen maakt, omdat er geen pensioenleeftijd aan gekoppeld is, geen deel uit van de omrekening. Na de omrekening van pensioenaanspraken op pensioenleeftijd 65 of 66 jaar naar pensioenleeftijd 67 jaar, kunnen (gewezen) deelnemers nog steeds ervoor kiezen om hun pensioen op de oorspronkelijke ingangsdatum (of een andere datum) in te laten gaan. De omrekenfactoren die SPF hiervoor gebruikt worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur op basis van onder meer de dan geldende rentestand en de levensverwachting. Omdat de factoren jaarlijks wijzigen kunnen er verschillen ontstaan tussen de factoren die per 1 januari 2016 gebruikt worden om het pensioen om te rekenen naar 67-jarige leeftijd en de factoren die gebruikt worden om dit pensioen weer te vervroegen naar de gewenste ingangsdatum (bijvoorbeeld 65 jaar). 3) Wat is de betrokkenheid van de werkgever SABIC en de Sociale partners? Als sluitstuk voor het harmoniseren van het pensioen voor SABIC-werknemers in Nederland, heeft SABIC het verzoek tot een interne collectieve waardeoverdracht (omrekening) gedaan. Samen met de werkgever en de vakorganisaties zal SPF invulling gaan geven aan dit verzoek. Zowel de werkgever als de vakorganisaties zijn betrokken bij het traject en de communicatie.

4 4) Kan ik na de omrekening van mijn pensioen nog steeds met 65 jaar met pensioen? Ja. Door omrekening van het al opgebouwde pensioen wordt uitgegaan van een ingang van uw totale ouderdomspensioen op 67 jaar. Echter de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan, bijvoorbeeld met 65 jaar, blijft bestaan. U kunt met pensioen in de periode van 60 jaar tot 67 jaar. 5) Welke berekening is gemaakt om de hoogte van het pensioen na omrekening te bepalen? De waarde van uw pensioen is ná omrekening gelijk aan de waarde vóór de omrekening. Door de omrekening is uw gehele pensioen geadministreerd op pensioenleeftijd 67. De omrekening heeft alleen betrekking op het verleden. Voor uw toekomstige pensioenopbouw geldt dat u pensioen opbouwt op 67 jaar. We bepalen van elk pensioen waarop u recht heeft de waarde. Dit is de totale waarde van alle pensioenaanspraken (ouderdomspensioen, (tijdelijk) partnerpensioen en wezenpensioen) die u aan uw deelneming in het fonds kunt ontlenen, uitgezonderd uw eventuele prepensioenkapitaal of uw kapitaal in de Nettopensioenregeling. Op basis van die waarde bepalen we dan weer uw pensioen op basis van het pensioenreglement van SPF per 1 januari ) Waarom wijkt het ouderdomspensioen na omrekening af? Uw pensioenregeling kende een pensioenleeftijd van 65 jaar, 66 jaar en 67 jaar. In de regeling vanaf 1 januari 2016 is die alleen 67 jaar. Door omrekening van het al opgebouwde pensioen naar de huidige regeling gaat uw totale pensioen in op 67 jaar. Door de verhoging van de pensioenleeftijd met een en/of twee jaar komt uw pensioen na omrekening hoger uit. Als uw pensioen op een latere datum ingaat, hoeft het immers minder lang betaald te worden dan als het eerder ingaat. Het ouderdomspensioen komt niet in alle gevallen hoger uit. Als u nu geen partnerpensioen heeft opgebouwd (in een oude pensioenregeling bijvoorbeeld), dan kan het zijn dat uw ouderdomspensioen ná omrekening lager is dan het ouderdomspensioen vóór omrekening. Dit komt doordat een deel van de waarde van het ouderdomspensioen gebruikt wordt om partnerpensioen in te kopen. Het partnerpensioen bedraagt na de omrekening ook voor deze deelnemers 70% van het ouderdomspensioen. Het tijdelijke partnerpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen. Voordat uw ouderdomspensioen ingaat, kunt u het opgebouwde partnerpensioen (met toestemming van de partner) eventueel alsnog uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen, bijvoorbeeld als u geen partner heeft. 7) De omrekening wordt ook gemeld bij De Nederlandsche Bank (DNB). Heeft DNB zich hierover al uitgesproken? Een collectieve waardeoverdracht (omrekening) kan alleen doorgaan als het DNB geen bezwaar heeft tegen de waardeoverdracht. SPF heeft DNB op 29 september 2015 geïnformeerd over de voorgenomen collectieve waardeoverdracht (omrekening). SPF verwacht op korte termijn goedkeuring van DNB te ontvangen. 8) Hoe en tot wanneer kan ik bezwaar maken tegen de omrekening? Wenst u bezwaar te maken tegen de collectieve waardeoverdracht (omrekening), dan verzoeken wij u om dit vóór 18 december 2015 aan ons te laten weten. U kunt bezwaar maken door middel van een Verklaring bezwaar tegen omrekening opgebouwd pensioen bij SPF Deze verklaring kunt u vinden na de vragen en antwoorden in dit document. Als u bezwaar maakt tegen de collectieve waardeoverdracht (omrekening) dan worden uw pensioenaanspraken niet omgerekend. Op de verklaring van bezwaar is vermeld aan welk adres of adres u de verklaring kunt zenden.

5 9) Wanneer vindt de daadwerkelijke omrekening van de pensioenen plaats? Per 1 januari 2016 vindt de daadwerkelijke omrekening van uw pensioen plaats. De pensioenaanspraken in de persoonlijk pensioenoverzicht zijn al ruim voor die datum berekend. Dat betekent dat de omgerekende pensioenaanspraken nog kunnen wijzigen als er in de tussentijd (tot 1 januari 2016) in uw situatie nog iets wijzigt (bijvoorbeeld overlijden, scheiding, enz.). Dan veranderen de resultaten. Als dat het geval is, wordt dit in het volgende Uniform pensioenoverzicht (UPO) zichtbaar. 10) Wat betekent de omrekening voor arbeidsongeschikte deelnemers? De pensioenaanspraken van arbeidsongeschikte deelnemers worden ook omgerekend. Hiervoor gelden dezelfde voordelen als voor de actieve deelnemers. De omrekening kan extra voordelen voor de arbeidsongeschikte deelnemers opleveren. Ouderdomspensioen op 65 of 66 jaar hoeft niet verplicht in te gaan; eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen van SPF tot 67 wordt niet beëindigd en er hoeft geen hoger tarief belasting te worden betaald bij samenloop UWV uitkering en pensioen. 11) Wat betekent de omrekening voor mijn arbeidsongeschiktheidspensioenuitkering? Deze pensioenrechten worden niet betrokken bij de collectieve waardeoverdracht (omrekening). De hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioenuitkering blijft dus na de omrekening gelijk. Ook de einddatum van de uitkering wijzigt niet. 12) Wat betekent de omrekening voor de pensioenaanspraken van mijn ex-partner(s)? De na scheiding verdeelde ouderdomspensioenaanspraken van de ex-partner(s) worden ook omgerekend. Daarbij wordt de keuze van de deelnemer van SPF gevolgd. Ex-partner(s)kunnen dus zelf geen bezwaar maken. De na scheiding verdeelde partnerpensioenaanspraken worden niet betrokken bij de omrekening en blijven ongewijzigd. 13) Wat betekent de omrekening voor mijn PPS-uitkering? Als u momenteel een PPS-uitkering (prepensioenuitkering) ontvangt, dan blijft deze ongewijzigd. De PPS blijft naast de vernieuwde regeling bestaan en wordt niet in de omrekening betrokken. 14) Ik heb geen brief over de omrekening ontvangen, terwijl ik wel in de periode tot en met 31 december 2013 pensioen bij SPF heb opgebouwd. Waar meld ik dat? Heeft u geen brief ontvangen, dan vragen we u contact op te nemen met SPF, telefoon (045) of 15) Wat is het mogelijke gevolg van het niet omrekenen van de aanspraken op ouderdomspensioen? Als uw opgebouwde pensioen niet wordt omgerekend, houdt een deel van uw pensioen een pensioenleeftijd van 65 en/of 66 jaar. Dit pensioen mag u alleen uitstellen zolang u blijft werken. Heeft u geen dienstverband meer als u 65 of 66 jaar wordt? Dan is SPF om fiscale redenen verplicht om dit pensioen op 65 of 66 jaar te laten ingaan. Ontvangt u op dat moment ook een uitkering op grond van de Werkloosheidwet (WW-uitkering), dan wordt deze uitkering gekort met uw pensioenuitkering. Na omrekening gaat uw pensioen standaard in op 67 jaar, maar blijft u in elk geval alle flexibiliteit behouden om uw pensioen tussen 60 en 67 jaar te laten ingaan. Verder ontbreekt bij het niet omrekenen een duidelijk totaaloverzicht van uw persoonlijke pensioensituatie.

6 16) Wat zijn de voor- en nadelen van omrekening? Voordelen van omrekening: Uw volledige pensioen op één leeftijd: duidelijk en begrijpelijk. Geen beperkingen bij het eerder of later met pensioen gaan in de toekomst. Betere aansluiting op de AOW-leeftijd. Een mogelijke samenloop van ouderdomspensioen met (en korting op) een WW-uitkering blijft tot de 67-jarige leeftijd achterwege. Dit voor zover niet voor een vervroegde ingangsdatum van het ouderdomspensioen wordt gekozen. Geen beëindiging van het tijdelijk partnerpensioen voor de huidige AOW-leeftijd van uw partner. Tot nu toe was de einddatum afhankelijk van de geldende AOW-leeftijd op datum uitdiensttreding of pensionering. Nadelen van omrekening: Mogelijke wijzigingen in factoren (bijvoorbeeld bij een wijziging van de rente of een wijziging van de levensverwachting) kunnen bij een omrekening in de toekomst (bijvoorbeeld bij het vervroegen van de pensioenleeftijd) verschillen teweeg brengen met de omrekening die thans plaatsvindt. Bij een lager tarief is dit een voordeel en bij hoger tarief een nadeel. 17) Is de omrekening van invloed op het prepensioenkapitaal? Als u een prepensioenkapitaal heeft, dan blijft dit kapitaal naast de basisregeling bestaan. Dit kapitaal wordt omgezet in pensioen als u met (vervroegd) pensioen gaat. 18) Wat is de invloed van de omrekening op het partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen en wezenpensioen? Is er (tijdelijk) partnerpensioen voor uw partner en wezenpensioen voor uw kinderen opgebouwd? Uw (tijdelijk) partnerpensioen en wezenpensioen worden hoger. Doordat door de omrekening het ouderdomspensioen hoger wordt, wordt ook uw (tijdelijk) partner- en wezenpensioen hoger. Dit extra partner- en wezenpensioen wordt ingekocht met een deel van het ouderdomspensioen. Voordat uw ouderdomspensioen ingaat, kunt u het opgebouwde partnerpensioen (met toestemming van uw partner) eventueel alsnog terug ruilen voor een hoger ouderdomspensioen, bijvoorbeeld als u geen partner heeft. Het tijdelijk partnerpensioen komt tot uitkering vanaf de eerste dag van de maand volgend op het overlijden van de (gewezen) deelnemer en eindigt (na de omrekening) op de AOW-leeftijd van de partner. Wanneer er geen sprake is van omrekening eindigt het tijdelijk partnerpensioen mogelijk eerder. Namelijk op de 65- jarige leeftijd van de partner. 19) Bezwaar maken tegen omrekening: hoe gaat u te werk? U bent niet verplicht om uw opgebouwde pensioen om te laten rekenen naar 67 jaar. U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken. Overweegt u bezwaar te maken tegen de omrekening? Dan is het in elk geval goed om kennis te nemen van de informatie die u is toegezonden en de informatie op de website van SPF over de omrekening. Het omrekenen van uw opgebouwde pensioen naar één pensioenleeftijd heeft namelijk een aantal voordelen. Door het indienen van een Verklaring bezwaar tegen omrekening opgebouwd pensioen bij SPF geeft u ook aan dat u zich bewust bent van de gevolgen. Als u er toch bewust voor kiest om uw opgebouwde pensioen niet om te laten rekenen, dan gaat u als volgt te werk: Download de Verklaring bezwaar tegen omrekening opgebouwd pensioen bij SPF op de website van SPF. Vul de verklaring volledig in en laat uw eventuele partner ook ondertekenen. Daarna kunt u de verklaring via de post of via sturen aan een van de op de verklaring vermelde adressen. Twijfelt u over het al dan niet maken van bezwaar? Neem gerust contact op met de Pension Desk van SPF. Dat kan via telefoonnummer of

7 20) Hoe zie ik mijn nieuwe pensioensituatie (na omrekening)? Uw nieuwe pensioensituatie is vermeld in de persoonlijke brief over de omrekening. Alleen als er in uw situatie in de tussentijd tot 1 januari 2016 nog iets wijzigt (bijvoorbeeld overlijden, scheiding, enz.) veranderen de resultaten. Als dat het geval is wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht. U ontvangt in de loop van 2016, zoals gebruikelijk, uw Uniform pensioenoverzicht (UPO). Hierop vindt u alle financiële informatie over uw persoonlijke pensioensituatie bij SPF. In het UPO 2016 ziet u uw nieuwe pensioensituatie. De Pensioenplanner op de website van SPF zal in 2016 worden ingericht op de nieuwe pensioensituatie. Zo kunt u alle individuele keuzemogelijkheden die u heeft bij pensionering, door laten rekenen. U kunt uw pensioenaanspraken na de ontvangst van het UPO ook zien op 21) Waar vind ik het actuele pensioenreglement? Uw pensioenregeling is in het pensioenreglement beschreven. U kunt het pensioenreglement downloaden via U kunt het ook aanvragen bij de Pension Desk van SPF. 22) Wat moet ik zelf doen? U hoeft geen verdere actie te ondernemen, tenzij u het niet eens bent met de omrekening van uw opgebouwde pensioen. U kunt bezwaar maken. Lees bij een eerdere vraag en antwoord hoe u dit moet doen. 23) Informatiesessies? SPF organiseert voor actieve deelnemers op 24, 25, 26 november en op 1 december 2015 informatiesessies over de omrekening van pensioenaanspraken naar 67 jaar. Meer informatie hierover ontvangt u van uw werkgever. Bij voldoende belangstelling wordt voor gewezen deelnemers op 25 november 2015 om uur een informatiesessie georganiseerd in Fortunato te Sittard. Belangstellenden voor deze sessie dienen zich aan te melden bij Karin Grannetia ( 24) Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met onze Pension Desk. De contactgegevens van de Pension Desk zijn: Stichting Pensioenfonds SABIC Postadres: Postbus 6500, 6401 JH Heerlen Telefoonnummer en en Bovenstaande informatie in de vorm van vragen en antwoorden zijn op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de bij ons bekende gegevens en uw pensioenreglement. Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend.

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Per 1 januari 2017 worden de pensioenaanspraken die bij PDN zijn opgebouwd (met onder

Nadere informatie

ÉÉN PENSIOENREGELING VOOR SABIC IN NEDERLAND. November 2015 Harmonisatie pensioenleeftijden

ÉÉN PENSIOENREGELING VOOR SABIC IN NEDERLAND. November 2015 Harmonisatie pensioenleeftijden ÉÉN PENSIOENREGELING VOOR SABIC IN NEDERLAND November 2015 Harmonisatie pensioenleeftijden Programma Historie Nu Persoonlijk pensioenoverzicht Voordelen en nadeel? Diversen Bezwaar 1 Historie 2013: Traject

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 01.07.2016 Versie 01.07.2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij SPF een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 26-10-2017 Versie 26-10--2017 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Communicatie. Versie 25-02-2016

Communicatie. Versie 25-02-2016 Communicatie Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Communicatie SPF vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar op

Nadere informatie

Uit dienst. Versie

Uit dienst. Versie Uit dienst Versie 26-10-2017 Versie 26-10-2017 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF Q&A PENSIOEN Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF November 2014 Op basis van de voorlichtingsbijeenkomsten van SABIC, SPF en Pensioenfonds SABIC IP eind november 2014

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014

Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum: september 2014 Klantnummer: 021-0123456789-01 Rastercode: ##03100999 Briefnr = 1 Opgave pensioenaanspraken per 1 januari 2014 Geachte heer

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Communicatie. Versie 14-10-2015

Communicatie. Versie 14-10-2015 Communicatie Communicatie Pensionfonds DSM Nederland vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Heb je vragen? Wij zijn iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op onze Pension

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst

Uw Philips-pensioen. Welkom bij. Philips Pensioenfonds. nu goed regelen voor later Uit dienst. Philips flex pensioen Met het oog op de toekomst Welkom bij Uw Philips-pensioen Philips Pensioenfonds nu goed regelen voor later Uit dienst Uw pensioen goed geregeld in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Philips flex pensioen Met het oog op de

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Brochure. Partner- en Wezenpensioen

Brochure. Partner- en Wezenpensioen 0 Brochure Partner- en Wezenpensioen Partner- en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? N.B. Op dit

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Resultaten deelnemersonderzoek mei 2016

Stichting Pensioenfonds SABIC Resultaten deelnemersonderzoek mei 2016 Stichting Pensioenfonds SABIC Resultaten deelnemersonderzoek mei 2016 Respondenten 3.030 werknemers aangeschreven Vereiste response: 342 Behaalde response: 509 Response rate = 16,8% Sommige vragen zijn

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen.

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 SPAARMODULE (stand per 31 december 2014). Premieovereenkomst (Spaarmodule). Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Op het Uniform Pensioenoverzicht (Spaarmodule)

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding

KLAAR VOOR EEN NIEUWE FASE? Straks met pensioen? Lees nu wat u moet weten. In dienst. Uit dienst. Pensioen ontvangen. Pensioen bij scheiding Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement van 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in

Nadere informatie

Nadenken over pensioen

Nadenken over pensioen Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative PLastics Nadenken over pensioen December 2011 INHOUD Inleiding Levensloop Geflex Gesave Pensioenregelingen Stroomdiagram UPO Scheiding Keuzemogelijkheden: hoog-laag,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2015 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS De pensioenregeling van SBZ STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen bij SBZ Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) is het pensioenfonds voor de zorgverzekeringssector

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015

REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 REKENREGELS BEHOREND BIJ DE UITVOERINGSREGELING PENSIOENREGLEMENT 2006 FLEXIBILISERINGSFACTOREN 2015 Blad 2 Flexibiliseringsfactoren Voor pensioenleeftijden niet in gehele jaren nauwkeurig dient lineair

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst medewerkers Rockwool

Pensioenbijeenkomst medewerkers Rockwool Pensioenbijeenkomst medewerkers Rockwool Nicolle Gerritsen en Frank Reuling april 2016 Inhoud Actualiteiten pensioenfonds Pensioenreglement 2015 AOW UPO toelichting Andere pensioenen Praktische pensioenzaken

Nadere informatie

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement

bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement bijlagen 2014 behorende bij het pensioenreglement Overzicht bijlagen bijlage 1 behorend bij artikel 5 lid 2 sub c van het reglement. Uitruilfactoren van ouderdomspensioen voor nabestaandenpensioen...

Nadere informatie

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad

Variatie in hoogte ouderdomspensioen en partnerpensioen. Waardeoverdracht. Tijdpad ZekerheidZwitch De toekomst vraagt om nieuwe oplossingen. We moeten anders omgaan met ons milieu, ons werk, onze economie. En óók met ons pensioen. Daarom is er het Zwitserleven Exclusief Pensioen met

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten

Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Bijlage Pensioenreglement: vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten Inhoudsopgave 1. Geldigheid vervroegings-, uitstel- en uitruilfactoren en afkoopvoeten... 2 2. Vervroegings- en uitstelfactoren...

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Bijlage 1 Flexibiliseringsfactoren keuzemogelijkheden De in deze bijlage vermelde factoren zijn van toepassing op: 1. Afkoop kleine pensioenen (artikel 8.6). 2. Verschuiving van de pensioendatum (artikel

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding

Waardeoverdracht. bij indiensttreding Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 2 Inhoud 1. Een nieuwe baan! 4 2. Wat is waardeoverdracht? 5 3. Wat kunt u overdragen? 7 4. Waardeoverdracht: wel of niet doen? 8 6. Zo vraagt u waardeoverdracht

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 03-11-2016 Versie 03-11-2016 Partner en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst

TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht. Uitkeringsovereenkomst TOELICHTING Uniform Pensioenoverzicht 2013 Uitkeringsovereenkomst In deze toelichting vindt u meer informatie over uw uniform pensioenoverzicht en uw pensioenregeling. Ook leggen we de gebruikte begrippen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. Uitruil ouderdomspensioen in ouderdomspensioen met levenslang partnerpensioen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst Bijlage uitruil en afkoop pensioenen gelijkblijvend ouderdomspensioen gelijkblijvend of 3% stijgend partnerpensioen Geldend vanaf 1 januari 2017 Als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van uitruil,

Nadere informatie

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen?

Pensioeninkoop. Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? Pensioeninkoop Bouwt u genoeg pensioen op om straks voldoende inkomen te hebben? Of hebt u wensen waarvoor u nu extra geld opzij wilt leggen? In deze brochure leest u meer over de mogelijkheid om uw pensioen

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie