Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling"

Transcriptie

1 Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Dit pensioenoverzicht ontvangt u elk jaar. Zo krijgt u snel een duidelijk inzicht in uw huidige en toekomstige pensioensituatie. Pensioenoverzichten moeten gemakkelijk vergelijkbaar en optelbaar zijn. Daarom hebben verzekeraars en pensioenfondsen samen het Uniform Pensioenoverzicht ontwikkeld. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken dit pensioenoverzicht. Heeft u pensioenregelingen bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars? Dan kunt u eenvoudig de bedragen op de verschillende pensioenoverzichten bij elkaar optellen. En die van uw eventuele partner natuurlijk. De uitkeringen die op het pensioenoverzicht staan, zijn bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat daarover premies en belasting betaald moeten worden. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. We adviseren u om alle pensioenoverzichten goed en bij elkaar te bewaren. Ook die van andere pensioenregelingen. Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Op vindt u algemene informatie over pensioen. Voor meer informatie over uw pensioenregeling, kijk op Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, scheiden en veranderen van baan hebben gevolgen voor uw pensioen of nabestaandenpensioen. Daarover leest u meer in het pensioenreglement. Dat kunt u bij ons opvragen of downloaden via Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de pensioendesk. Het karakter van uw pensioenregeling Welke pensioenregeling heeft u? Uw pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling tot een inkomen van ,- per jaar. Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over uw bruto jaarsalaris. U ontvangt dus een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde salaris dat u heeft verdiend. Het gaat hierbij om het gemiddelde salaris tijdens de jaren dat u deelneemt in deze pensioenregeling. Als u bij KPN pensioen heeft opgebouwd voor 1 april 2000 dan is dat onder het kopje vanaf 65 jaar tot uw overlijden uit de middelloonregeling meegenomen.

2 Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? De onderstaande gegevens zijn gebruikt voor de berekening van de bedragen die op het pensioenoverzicht staan. Begin pensioenopbouw Dit is de datum vanaf wanneer u deelneemt aan de pensioenregeling van KPN Pensioen. De datum start pensioenopbouw hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van indiensttreding. Deeltijdpercentage Dit is het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Een voorbeeld: iemand werkt halve dagen (20 uur per week) en een voltijd dienstverband is 40 uur. Dan is het deeltijdpercentage 50%. Vast voltijd pensioengevend salaris Dit is het deel van uw vast bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. Het pensioenreglement bepaalt welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn. Variabel pensioengevend salaris Het deel van uw variabel bruto salaris van het afgelopen jaar waarop uw pensioenopbouw is gebaseerd. In het pensioenoverzicht is onder Opgebouwd pensioen rekening gehouden met het gehele in het verleden ontvangen variabele salaris. Bij het Te bereiken pensioen wordt geen rekening gehouden met toekomstig variabel salaris. Voltijd franchise Dit is het deel van uw pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt. U bouwt hierover geen pensioen op, omdat u vanaf uw 65 e een AOW-uitkering ontvangt van de overheid. Voltijd pensioengrondslag Dit is uw vast pensioengevend salaris (tot maximaal ,-) minus de franchise. Dit is dus het deel van het pensioengevende inkomen waarover u pensioen opbouwt in de middelloonregeling. Bij het pensioengevend salaris is géén rekening gehouden met uw variabel pensioengevend salaris. Opbouwpercentage Het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwt in de middelloonregeling. Voortzettingspercentage Het percentage waarmee uw pensioenopbouw momenteel voortgezet wordt voor het deel dat u niet meer werkzaam bent. Pensioendatum De datum waarop, volgens het reglement, uw pensioen ingaat indien u geen gebruik maakt van een flexibele pensioeningangsdatum.

3 Welk pensioen kunt u verwachten? Te bereiken pensioen (uit de middelloonregeling) Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u ontvangt vanaf de pensioenleeftijd die op het pensioenoverzicht staat. U ontvangt dit bedrag als u tot die datum blijft werken en pensioen blijft opbouwen in uw huidige pensioenregeling. Daarbij gaan we uit van de omstandigheden die staan onder het kopje Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?. Uw pensioen gaat in op de eerste dag van de maand dat u de pensioenleeftijd bereikt. Komt u in aanmerking voor een voorwaardelijk pensioen (zie hierna onder het kopje Voorwaardelijk pensioen )? Dan ziet u dit apart vermeld staan op uw pensioenoverzicht. U krijgt het voorwaardelijk pensioen alleen als u tot de pensioendatum doorwerkt bij de werkgever. Opgebouwd pensioen (uit de middelloonregeling) Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot 1 januari 2010 heeft opgebouwd. Stel dat uw dienstverband is beëindigd op 1 januari 2010, dan is dit de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. Blijft u werken in uw huidige dienstverband, dan gaat de opbouw van uw pensioen in deze regeling gewoon door. Uw pensioen gaat in op de eerste dag van de maand dat u de pensioenleeftijd bereikt. Alleenstaandenpensioen Dit is het bedrag dat u ontvangt als aanvulling op uw te bereiken of opgebouwde pensioen. U ontvangt dit bedrag als u op 65-jarige leeftijd geen partner heeft. Voorwaardelijk pensioen 1 In het kader van cao-overgangsregelingen ontvangt u volgens uw pensioenregeling een extra pensioen over dienstjaren uit het verleden. Over deze dienstjaren heeft u namelijk minder pensioen opgebouwd dan mogelijk is volgens de fiscale regelgeving. Dit extra pensioen is meegeteld bij het te bereiken pensioen. Deze extra pensioenaanspraken zijn nog niet voor u opgebouwd en gefinancierd. Om dit extra pensioen te ontvangen, moet u tot de pensioen(ingangs)datum ononderbroken blijven werken bij KPN. Voor zover u de hoedanigheid van werknemer verliest voor dit tijdstip, heeft u geen recht op pensioen volgens deze regeling. 1 Verplichte tekst uit Besluit sociaal akkoord 2004: Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) één of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.

4 De cao-partijen hebben het voorwaardelijk pensioen bedoeld voor een tijdelijk pensioen tot 65 jaar. Dat geldt ook voor het voorwaardelijk partnerpensioen. Door beide voorwaardelijke pensioenen om te zetten in een tijdelijk ouderdomspensioen is het mogelijk om voor 65 jaar met pensioen te kunnen gaan. Met de pensioenplanner op kunt u uw eigen gewenste pensioensituatie berekenen. Heeft uw werkgever eenmaal toegezegd dat hij aanspraken over het verleden inkoopt, dan kan hij dit in beginsel niet meer intrekken. Aanvullende regelingen Als u meer verdient dan ,- bouwt u ook pensioen op in een beschikbare premieregeling bij uw werkgever. In dat geval ontvangt u van deze regeling een apart pensioenoverzicht. Scheiding Als u bent gescheiden of uw geregistreerd partnerschap is beëindigd, dan is er rekening gehouden met eventuele aftrekbedragen voor het partnerpensioen voor uw ex-partner. Uw partnerpensioen is verminderd met het bijzonder partnerpensioen dat voor uw ex-partner bestemd is. Bent u na 1 januari 2010 gescheiden? Dan is dit bedrag nog niet verwerkt in dit overzicht en wordt uw partnerpensioen hiermee nog verminderd. Er is géén rekening gehouden met eventuele afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen (verevening). Als u en uw ex-partner daarover afspraken hebben gemaakt, dan is dit níet verrekend in uw ouderdomspensioen. Dit deel wordt bij uitbetaling in mindering gebracht op het getoonde pensioen bij pensionering. U zult dan dus minder ouderdomspensioen ontvangen dan op het overzicht staat vermeld. Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding op Voor meer informatie over uw pensioenregeling, kijk op AOW Vanaf uw 65 e ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Deze uitkering kunt u beschouwen als een basisinkomen. De hoogte van deze uitkering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Heeft u tussen uw 15 e en 65 e in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW ontvangt. De hoogte van deze uitkering hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie op Per 1 januari 2010 gelden de volgende bruto jaarbedragen: AOW-pensioen voor een alleenstaande ,28 AOW-pensioen voor een gehuwde 8.871,24 AOW-pensioen voor een gehuwde + volledige toeslag voor de partner ,48 Bij overlijden Bij uw overlijden hebben uw partner en kinderen recht op een uitkering. Dit is het nabestaandenpensioen. De hoogte van dit pensioen is afhankelijk van het moment van overlijden. In het pensioenoverzicht worden drie verschillende situaties onderscheiden. Omdat per situatie het partner- en wezenpensioen op een andere manier wordt berekend, is de hoogte per situatie anders.

5 Uw ouderdomspensioen uitruilen voor een partnerpensioen In uw huidige pensioenregeling (sinds 2000) is het partnerpensioen op risicobasis. U bouwt dan geen recht op een partnerpensioen op. Het partnerpensioen wordt alleen aan uw partner uitgekeerd als u tijdens uw dienstverband komt te overlijden. Wilt u toch een partnerpensioen voor uw partner? Dan kunt u als u met pensioen gaat een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen in een partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager. In dit pensioenoverzicht al met deze uitruil rekening gehouden, ongeacht of er wel of geen partner bij het pensioenfonds bekend is. Als u geen partner heeft op de pensioendatum of als uw deelname eerder eindigt, dan kunt u afzien om een deel van het ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. Het ouderdomspensioen wordt dan hoger dan het bedrag dat op dit overzicht vermeld staat. Als u al deelnemer was voor 1 april 2000 is er een bedrag gereserveerd voor een uitkering bij uw overlijden. Uw partner en kinderen hebben recht op een uitkering. Ook als u niet meer in dienst bent bij uw werkgever wanneer u overlijdt. Wie komt in aanmerking voor een partnerpensioen? Als u bent getrouwd of u heeft een geregistreerd partnerschap, dan komt de partner in aanmerking voor een partnerpensioen. Als u ongehuwd samenwoont en u heeft dit in een notariële akte laten vastleggen, kan uw partner ook in aanmerking komen voor een partnerpensioen. U hoeft de gegevens van uw partner niet vooraf aan het pensioenfonds door te geven; de gegevens en bewijsstukken vragen wij pas van uw partner nadat u zou overlijden. Alleen als er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap zijn de partnergegevens op het pensioenoverzicht vermeld. Raadpleeg altijd de beschrijving van het partnerpensioen in uw pensioenreglement. Voorwaardelijk pensioen voor uw partner In het kader van cao-overgangsregelingen ontvangt u volgens uw pensioenregeling een extra pensioen voor uw partner over dienstjaren uit het verleden. Over deze dienstjaren heeft u namelijk minder pensioen voor uw partner opgebouwd dan mogelijk is volgens de fiscale regelgeving. Dit extra pensioen voor uw partner is meegeteld bij de uitkering bij uw overlijden na uw pensioendatum. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor dit pensioen is gelijk aan het voorwaardelijk pensioen. De cao-partijen hebben het voorwaardelijk pensioen bedoeld voor een tijdelijk pensioen tot 65 jaar. Dat geldt ook voor het voorwaardelijk partnerpensioen. Door beide voorwaardelijke pensioenen om te zetten in een tijdelijk ouderdomspensioen is het mogelijk om voor 65 jaar met pensioen te kunnen gaan. Na omzetting van het voorwaardelijk partnerpensioen wordt het partnerpensioen bij uw overlijden na pensioendatum lager. Met de pensioenplanner op kunt u uw eigen gewenste pensioensituatie berekenen. Algemene nabestaandenwet (Anw) Bij uw overlijden heeft uw partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dit is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Uw

6 achterblijvende partner kan in aanmerking komen voor een Anw-uitkering als deze jonger is dan 65 jaar en aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoet: geboren voor 1950; een kind jonger dan 18 jaar heeft; voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is. De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van het inkomen van uw partner. De Anw-uitkering voor uw kinderen staat los van het inkomen van uw partner. Uw partner moet deze uitkering aanvragen bij de Sociale verzekeringsbank. Deze instantie regelt de Anw namens de overheid. Kijk voor meer informatie op Bij arbeidsongeschiktheid Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor meer dan 35% of meer arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U ontvangt deze uitkering van het UWV namens de overheid op grond van de Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkering hangt af van uw percentage arbeidsongeschiktheid en uw inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd. Naast deze uitkering en uw eventuele salaris, ontvangt u van ons een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering. De dekking van het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt wanneer u niet meer in dienst bent bij uw werkgever. Eindigt uw dienstbetrekking terwijl u al een uitkering van ons ontvangt (dus als u arbeidsongeschikt bent), dan loopt uw uitkering gewoon door. U komt in aanmerking voor een aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid als uw pensioengevend salaris hoger is dan ,65 (2010). De hoogte van deze uitkering die betrekking heeft op het salarisdeel boven de WIA-uitkeringsgrens - hangt af van uw percentage arbeidsongeschiktheid. De uitkering kan hierdoor lager zijn. Daarnaast gaat onder voorwaarden - de opbouw van uw pensioen door zolang u arbeidsongeschikt bent. Deze opbouw is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Keuzemogelijkheden U heeft een aantal keuzemogelijkheden voor uw pensioen. De keuzemogelijkheden hebben betrekking op de gewenste ingangsdatum, de mogelijkheid van het aankopen (uitruilen) van een partnerpensioen en het kiezen van een in hoogte wisselend pensioen. Pensioeningangsdatum. Uw standaard pensioendatum staat vermeld op het pensioenoverzicht. Indien u wenst, kunt u onder voorwaarden - afwijken van deze standaard pensioendatum. U kunt hierbij kiezen voor een pensioendatum die ligt tussen uw 60 e en 67 e verjaardag. Eerder met pensioen gaan betekent wel dat uw pensioenuitkering lager wordt. Bij pensionering of eerdere uitdiensttreding is sinds 1 april 2000 geen partnerpensioen meer verzekerd; indien u op dat moment wel een partner heeft, kan een gedeelte van het opgebouwde ouderdomspensioen worden uitgeruild voor partnerpensioen. Dit partnerpensioen bedraagt veelal 70% van het verlaagde ouderdomspensioen, maar u kunt ook kiezen voor een afwijkend percentage of in het geheel afzien van uitruil. In het pensioenoverzicht is gerekend met de uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen (van 70%).

7 Dit ongeacht of er wel of geen partner bij het pensioenfonds bekend is. Dit is bewust gedaan omdat het gaat om de persoonlijke toekomstige situatie op pensioendatum. Die kan natuurlijk afwijken van de huidige situatie. Bij een in hoogte wisselend pensioen ontvangt u de eerste jaren van uw pensionering een hogere pensioenuitkering en de jaren die resteren een lagere pensioenuitkering. Meer informatie over de keuzemogelijkheden vindt u bijvoorbeeld op de website en in het pensioenreglement. Met de pensioenplanner kunt u doorrekenen wat de keuzemogelijkheden in uw geval kunnen betekenen. Wat is uw pensioenaangroei? Factor A Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig. Het bedrag op het pensioenoverzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte over het jaar Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen. Wilt u een berekening maken? Gebruikt u dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Dat vindt u op Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de pensioendesk. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van tot uur op telefoonnummer is (050) U kunt ons ook en op

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Dit overzicht van uw pensioenaanspraken ontvangt u uit hoofde van uw deelneming in de regeling van de Stichting Voorzieningsfonds Getronics. Deze

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting.

Let op: een scheiding kan invloed hebben op de hoogte van het door u te ontvangen pensioen. Zie ook de toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31-12-2013 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05

Inhoudsopgave. Inleiding 05 Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 06 Nabestaandenpensioen 07 Wezenpensioen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Pensioenreglement in het kort Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Wat bouwt u op bij Ballast Nedam? 4 2 Het ouderdomspensioen 5 3 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Uitgave mei 2015, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN WERKGEVER

Nadere informatie