Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting Uniform Pensioenoverzicht"

Transcriptie

1 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Dit overzicht van uw pensioenaanspraken ontvangt u uit hoofde van uw deelneming in de regeling van de Stichting Voorzieningsfonds Getronics. Deze pensioenaanspraken zijn herverzekerd bij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij. N.V. of bij Fortis ASR Pensioenen 1 Wat moet u weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Dit pensioenoverzicht ontvangt u elk jaar. Zo krijgt u snel een duidelijk inzicht in uw huidige en toekomstige pensioensituatie. Pensioenoverzichten moeten gemakkelijk vergelijkbaar en optelbaar zijn. Daarom hebben verzekeraars en pensioenfondsen samen het Uniform Pensioenoverzicht ontwikkeld. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken dit pensioenoverzicht. Heeft u pensioenregelingen bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars? Dan kunt u eenvoudig de bedragen op de verschillende pensioenoverzichten bij elkaar optellen. En die van uw eventuele partner natuurlijk. De uitkeringen die op het pensioenoverzicht staan, zijn bruto bedragen per jaar. Dat betekent dat daarover premies en belasting betaald moeten worden. Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. We adviseren u om alle pensioenoverzichten goed en bij elkaar te bewaren. Ook die van andere pensioenregelingen. Zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen. Op vindt u algemene informatie over pensioen. Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld uw arbeidsongeschiktheid en uw overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen, scheiden en veranderen van baan hebben gevolgen voor uw pensioen of partnerpensioen. Daarover leest u meer in uw pensioenreglement. Dat kunt u bij ons opvragen of downloaden van Heeft u vragen? Op de website kunt u de antwoorden vinden op veelgestelde vragen. Zijn er daarna nog onduidelijkheden, stuur dan een mail naar Nationale-Nederlanden, mailadres onder vermelding van naam, geboortedatum, BSN en polisnummer. Heeft u nog vragen? Heeft u na het lezen van de toelichting nog vragen? Neem dan contact op met ASR Pension Fund Services. Bereikbaar op telefoonnummer (lokaal tarief). Tevens kunt u mailen naar onder vermelding van naam, geboortedatum, BSN en polisnummer. 1 Uw pensioen is of herverzekerd bij Nationale Nederlanden of bij ASR. Kijk op uw pensioenoverzicht bij wie uw pensioen herverzekerd is. Omdat het hier om een voorbeeld gaat, noemen we beide en geven we van allebei de adresgegevens. Pagina 1 van 10

2 Het karakter van uw pensioenregeling Welke pensioenregeling heeft u? Uw pensioenregeling is een premieovereenkomst. Elk jaar wordt een percentage van de pensioengrondslag als premie betaald. Hiermee bouwt u uw eigen pensioenkapitaal op. Wij beleggen de premies onder aftrek van kosten in beleggingsfondsen. De beleggingswaarde is onder andere afhankelijk van koersontwikkelingen. Met het pensioenkapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen. Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd? De onderstaande gegevens zijn gebruikt voor de berekening van de bedragen die op het pensioenoverzicht staan. Indiensttreding Dit is de datum waarop u bij uw huidige werkgever, of diens rechtsvoorganger, in dienst bent gekomen. Start pensioenopbouw Dit is de datum waarop u bent gaan deelnemen aan deze pensioenregeling. Dienstjaren tellen vanaf Dit is de datum vanaf wanneer u deelneemt aan deze pensioenregeling. Deeltijdpercentage Dit is het percentage dat u werkt in verhouding tot een volledig dienstverband. Een voorbeeld: iemand werkt halve dagen (20 uur per week) en een voltijd dienstverband is 40 uur. Dan is het deeltijdpercentage 50%. Pensioengevend salaris Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. Het pensioenreglement bepaalt welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn. Franchise Dit is het deel van uw pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwt. U bouwt hierover geen pensioen op, omdat u vanaf uw 65ste een AOW-uitkering ontvangt van de overheid. Pensioengrondslag Dit is uw pensioengevend salaris minus de franchise. Beschikbare premie als percentage van de pensioengrondslag Dit is een leeftijdsafhankelijk of een vast percentage van uw pensioengrondslag. In uw pensioenreglement vindt u de percentages per leeftijdscategorie. Beschikbare premie Dit is het bedrag dat in een jaar als premie wordt betaald. Keuze beleggingsmix Dit is de keuze die u heeft gemaakt betreffende de wijze waarop het saldo op uw pensioenrekening met pensioenbestemming wordt belegd per Vervaardigingsdatum Datum waarop dit Uniform Pensioenoverzicht is vervaardigd. Pagina 2 van 10

3 Welk kapitaal kunt u opbouwen? Voorbeeldkapitaal op pensioendatum bij voortzetting dienstverband Dit is een berekening van uw pensioenkapitaal op basis van het rendement dat op het pensioenoverzicht staat. Dit is een voorbeeldrendement. Het daadwerkelijke rendement hangt af van de koersontwikkelingen van de beleggingen. Het kan dus hoger of lager zijn. Bij deze berekening zijn wij ervan uitgegaan dat u blijft werken en dat tot uw pensioendatum premies betaald worden. De premie stijgt naarmate u ouder wordt. Dit is meegenomen in de berekening van het voorbeeldkapitaal. Hoe de premie stijgt, vindt u in uw pensioenreglement Voorbeeldkapitaal op pensioendatum bij beëindiging dienstverband Dit is een berekening van uw pensioenkapitaal op basis van het rendement dat op het pensioenoverzicht staat. Dit is een voorbeeldrendement. Het daadwerkelijke rendement hangt af van de koersontwikkelingen van de beleggingen. Het pensioenkapitaal kan dus hoger of lager zijn. Bij deze berekening hebben wij gedaan alsof uw dienstverband is geëindigd op En dat vanaf die datum geen premies meer worden betaald. Opgebouwde waarde De waarde van uw beleggingsverzekering is uw pensioenkapitaal. Bij een beleggingsverzekering wordt de premie onder aftrek van kosten belegd in fondsen. In die fondsen worden beleggingseenheden aangekocht. De waarde van een beleggingseenheid wordt bepaald door de koersontwikkeling van het onderliggende fonds. Voorbeeldrendement Het voorbeeldrendement genoemd op het pensioenoverzicht is een bruto percentage dat alle pensioenuitvoerders inzake beleggingsverzekeringen uniform toepassen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat voor (gewezen) deelnemers de zogeheten garantieregeling kan gelden. Deze regeling is per 1 januari 2009 gewijzigd. De garantieregeling geldt uitsluitend voor (gewezen) deelnemers die gedurende de gehele looptijd het saldo van de pensioenrekening hebben belegd in de Collectieve Portefeuille. De garantie vervalt wanneer de (gewezen) deelnemer op enig moment heeft gekozen voor één van de beleggingsmixen. Op de pensioendatum is het garantiesaldo gelijk aan de som van: a) alle tot en met 31 december 2008 ingelegde beschikbare premies en ingekomen waardeoverdrachten* verhoogd met een samengestelde rente van 4% per kalenderjaar; b) 75% van alle op of na 1 januari 2009 ingelegde beschikbare premies en ingekomen waardeoverdrachten verhoogd met een samengestelde rente van 4% per kalenderjaar. Op enige datum voorafgaand aan de pensioendatum is het garantiesaldo gelijk aan het garantiesaldo op de pensioendatum en vervolgens contant gemaakt naar de voornoemde datum op basis van de rentetermijnstructuur (marktrente) per 30 september van het voorgaande kalenderjaar zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank. Op de bijlage bij dit Uniform Pensioenoverzicht is vermeld of de garantieregeling voor u van toepassing is. Bij beëindiging van de deelneming worden er administratiekosten ingehouden. Deze kosten worden in rekening gebracht door het beleggingsrendement op uw individuele pensioenrekening te verminderen met 0,75%-punt. Dit geldt ook voor het rendement van de garantieregeling. *) exclusief de bonus van de collectieve waardeoverdracht PinkRoccade. Pagina 3 van 10

4 Welk pensioen kunt u verwachten? Pensioenindicatie Dit is een rekenvoorbeeld van het jaarlijks pensioen dat u met het verzekerde kapitaal kunt ontvangen. Daarbij is rekening gehouden met de voorschriften voor gelijke pensioenuitkeringen voor mannen en vrouwen. Deze voorschriften gelden vanaf 1 januari 2005 voor premieovereenkomsten. Ook is gerekend met de tarieven die nu gelden en de rentestand die op het pensioenoverzicht staat. Deze rente is een voorbeeldrente. Ook de tarieven kunnen in de loop van de tijd veranderen. Daarnaast is het bestuur reglementair bevoegd om de solvabiliteitsbuffer te financieren ten laste van uw pensioenkapitaal. Bij de daadwerkelijke aankoop van pensioen gaan we uit van de tarieven en rentestand die op dat moment gelden. Uw pensioen gaat in op de eerste dag van de maand dat u de pensioenleeftijd bereikt. Scheiding Als er sprake is van een echtscheiding of een beëindiging van het geregistreerde partnerschap kan het zijn dat u met uw ex-partner afspraken heeft gemaakt over de verdeling van uw pensioen. Als de gewenste verdeling aan ons is doorgegeven en wij hebben de verdeling bevestigd, dan ontvangt uw ex-partner van ons het overeengekomen deel. Dit deel wordt bij uitbetaling in mindering gebracht op uw pensioen. In dit overzicht is hiermee nog geen rekening gehouden. Kijk voor meer informatie over pensioen en scheiding AOW Vanaf uw 65ste ontvangt u van de overheid een AOW-uitkering. Deze uitkering kunt u beschouwen als een basisinkomen. De hoogte van deze uitkering hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Heeft u tussen uw 15e en 65e in het buitenland gewoond? Dan is het mogelijk dat u minder AOW ontvangt. De hoogte van deze uitkering hangt namelijk af van het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De Sociale Verzekeringsbank regelt de AOW namens de overheid. Kijk voor meer informatie op Per 1 januari 2010 gelden de volgende bruto jaarbedragen: AOW-pensioen voor een alleenstaande ,- AOW-pensioen voor een gehuwde 8.871,- AOW-pensioen voor een gehuwde + volledige toeslag voor de partner ,- Bij overlijden Bij uw overlijden hebben uw partner en kinderen recht op een uitkering. Dit is het partner- en wezenpensioen. Onder partner wordt verstaan de bij het overlijden van de (gewezen) deelnemer achterblijvende echtgeno(o)t(e) of partner (geregistreerd of notarieel vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst) met wie de (gewezen) deelnemer, vóór de pensioendatum én in beginsel ten minste 12 maanden voor de overlijdensdatum in het huwelijk is getreden of een samenlevingsvorm is aangegaan. Onder kind wordt verstaan het kind dat tot de (gewezen) deelnemer in familierechtelijke betrekking staat. Raadpleeg altijd de beschrijving van het partnerpensioen in uw pensioenreglement. Ongeacht of u een partner heeft, is voor u een partnerpensioen verzekerd. In geval van echtscheiding of beëindiging samenlevingsvorm, verzoeken wij u dit bij uw werkgever en pensioenfonds te melden. In vervolg hierop willen wij u erop wijzen dat op pagina 1 van het Uniform Pensioenoverzicht hierdoor geen gegevens van de partner vermeld staan. Bij de berekening van het partnerpensioen dat uit het vrijkomende kapitaal kan worden aangekocht, is aangenomen dat het leeftijdsverschil tussen man en vrouw 3 jaar is. Pagina 4 van 10

5 Anw Bij uw overlijden hebben uw partner en/of kinderen mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Uw achterblijvende partner kan in aanmerking komen voor een Anw-uitkering als hij of zij: - jonger is dan 65 jaar en; - is geboren voor 1950 of; - een kind jonger dan 18 jaar heeft of; - voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is. De hoogte van de Anw-uitkering voor uw partner hangt af van het inkomen van uw partner. De Anwuitkering voor uw kinderen staat los van het inkomen van uw partner. Uw partner moet deze uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze instantie regelt de Anw namens de overheid. Kijk voor meer informatie op Bij arbeidsongeschiktheid Bent u langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard? Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. U ontvangt deze uitkering van het UWV namens de overheid op grond van de Wet Werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkering hangt af van uw percentage arbeidsongeschiktheid en uw inkomen voordat u arbeidsongeschikt werd. Naast deze uitkering en uw eventuele salaris, ontvangt u een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-excedent). De dekking van het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt wanneer u niet meer in dienst bent bij uw werkgever. Eindigt uw dienstbetrekking terwijl u al een uitkering ontvangt (dus als u arbeidsongeschikt bent), dan loopt uw uitkering gewoon door. De hoogte van deze uitkering die betrekking heeft op het salarisdeel boven de WIA-uitkeringsgrens - hangt af van uw percentage arbeidsongeschiktheid. De uitkering kan hierdoor lager zijn. Daarnaast gaat onder voorwaarden - de opbouw van uw kapitaal door zolang u arbeidsongeschikt bent. Voor de bepaling van de opbouw wordt gebruik gemaakt van de leeftijdsafhankelijke beschikbare premiestaffel die gecorrigeerd is met de eigen bijdrage. Daarnaast is de hoogte van de beschikbare premie afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. Keuzemogelijkheden Eerder of later met pensioen U kunt uw ouderdomspensioen eerder laten ingaan, of juist later. Als u kiest uw ouderdomspensioen eerder in te laten gaan, wordt uw ouderdomspensioen verlaagd. Het ouderdomspensioen moet dan namelijk langer worden uitgekeerd. Daarnaast mist u een aantal jaren pensioenopbouw. Kiest u ervoor om uw ouderdomspensioen later in te laten gaan (uiterlijk tot 67 jaar) dan ontvangt u een hoger ouderdomspensioen. Dit komt doordat het ouderdomspensioen dan korter wordt uitgekeerd. Aan het vervroegen danwel uitstellen van de pensioendatum zijn voorwaarden verbonden. De hoogte van uw pensioen variëren Ook kunt u binnen bepaalde grenzen de hoogte van uw ouderdomspensioen variëren. U kunt bijvoorbeeld kiezen eerst een aantal jaren een hoger en daarna een lager pensioen te ontvangen. Partnerpensioen ruilen voor extra ouderdomspensioen Het partnerpensioen kunt u op uw pensioendatum ruilen voor extra ouderdomspensioen. Als u dan een partner heeft, moet hij of zij hiermee wel akkoord gaan. Pagina 5 van 10

6 Wat is uw pensioenaangroei? Factor A Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig. Het bedrag op het pensioenoverzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte over het jaar Wilt u een berekening maken? Gebruikt u dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Dat vindt u op Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen. Heeft u nog vragen? Heeft u na het lezen van de toelichting nog vragen? Op de website kunt u de antwoorden vinden op veelgestelde vragen. Zijn er daarna nog onduidelijkheden, stuur dan een mail naar Nationale-Nederlanden, mailadres onder vermelding van naam, geboortedatum, BSN en polisnummer. Heeft u nog vragen? Heeft u na het lezen van de toelichting nog vragen? Neem dan contact op met ASR Pension Fund Services. Bereikbaar op telefoonnummer (lokaal tarief). Tevens kunt u mailen naar onder vermelding van naam, geboortedatum, BSN en polisnummer. Pagina 6 van 10

7 BIJLAGE BIJ UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2010 VAN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Verzekerde : OORBEELD V. Geboortedatum : Polisnummer : volgnr Pensioendatum (65 jaar) : Keuze beleggingsmix in 2009 : Collectief Garantieregeling van toepassing : ja Opgebouwd spaarsaldo tot : 2.000,00 Rendementsbijschrijving over 2009 (Collectieve Portefeuille: 15,40%) : 82,00 (naar evenredigheid van de in 2009 doorgebrachte diensttijd) Gerealiseerde waardeoverdracht(en) in 2009 : ,00 Rendementsbijschrijving over in 2009 gerealiseerde waardeoverdracht(en) : 615,00 (Collectieve Portefeuille: 15,40% op jaarbasis) Extra bijdrage per : 2.000,00 (dit saldo is inclusief de WPS bijdrage) Totaal per ,00 Het beschikbaar spaarbedrag per (rentedragend vanaf ) is : 2.525,00 (7,20% van de parttime spaargrondslag) Opgebouwd spaarsaldo per (voor rendementsbijschrijving 2010 per ) : ,00 Opmerking: Het opgebouwde spaarsaldo per is inclusief de waardeoverdracht PinkRoccade en de bonus per Op de bonus is de garantieregeling niet van toepassing. Garantieregeling (artikel 3.4 van het pensioenreglement) Het saldo per 31 december 2009 van alle tot en met 31 december 2008 ingelegde beschikbare premies en ingekomen waardeoverdrachten verhoogd met een samengestelde rente van 4% per kalenderjaar, vermeerderd met; 75% van alle op of na 1 januari 2009 ingelegde beschikbare premies en ingekomen waardeoverdrachten verhoogd met een samengestelde rente van 4% per kalenderjaar. is gelijk aan ********. Indien volgens deze methodiek vastgestelde garantiesaldo op de pensioendatum hoger is dan uw werkelijke saldo is het garantiesaldo voor u van toepassing. Indien u op 1 januari 2010 uit dienst zou zijn getreden en voor waardeoverdracht zou hebben gekozen zou uw garantiesaldo ****** hebben bedragen. Bij de vaststelling van dit bedrag is rekening gehouden met het gegeven dat het gaat om een garantie op de pensioendatum. Dat wil zeggen dat bij de vaststelling van het garantiesaldo rekening is gehouden met het rendement (de marktrente) dat u hierover in de toekomst nog kunt maken. Indien het aldus vastgestelde garantiesaldo op de overdrachtsdatum hoger is dan uw werkelijke saldo zal het garantiesaldo worden overgedragen. Pagina 7 van 10

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling

Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Pensioenoverzicht beschikbare premieregeling Rapportnummer: 201411132059 Rapport ten behoeve van: de heer B.P.R. Pensioen BPR-pensioenrapport d.d. 13 november 2014: 20:59 uur Versienummer gebruikte berekeningssoftware:

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.

Autoriteit Financiële Markten. Controleert financiële instellingen, let erop dat deze instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels. Pensioen ABC > A Aandeel Bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Bezit van een aandeel geeft het recht om te delen in de winst (dividend). De waarde van aandelen van de grotere vennootschappen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

Individueel Pensioensparen

Individueel Pensioensparen Individueel Pensioensparen Beleggen bij uw pensioenfonds Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen De pensioenregeling Individueel Pensioensparen De beleggingsmogelijkheden Zo meldt u zich

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juni 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Postactievengids Juli 2015

Postactievengids Juli 2015 Postactievengids Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voor wie is deze gids bestemd? 3 2 Welke voorzieningen gelden er voor u? 4 3 Overige regelingen 9 4 MORGEN: het magazine dat u op de hoogte houdt 16 5 Verenigingen

Nadere informatie

Vrijwillig PensioenSparen

Vrijwillig PensioenSparen Vrijwillig PensioenSparen Uitgave juli 2014 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever

Groeps Individueel PensioenPlan. Informatie voor de werkgever Groeps Individueel PensioenPlan Informatie voor de werkgever 2 BESTE PENSIOENVERZEKERAAR Als werkgever biedt u uw werknemers moderne arbeidsvoorwaarden. Een bewuste keuze, want aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling

Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling Veelgestelde vragen over de aanvullende vrijwillige pensioenregeling De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen NN Prestatie Pensioen Na garantiecontract Bij uitdiensttreding

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie

Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Het Individueel Werknemer Pensioen. Voor werknemers met een unieke positie Inhoud Voor iedereen een passend pensioen. 3 Zo werkt het Individueel Werknemer Pensioen. 4 Even uw voordelen op een rij! 6 U

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 27 november 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; Mogelijkheid

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie