Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)"

Transcriptie

1 Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Per 1 januari 2017 worden de pensioenaanspraken die bij PDN zijn opgebouwd (met onder meer afwijkende pensioenleeftijden) via een (interne) collectieve waardeoverdracht omgerekend naar pensioenaanspraken volgens het meest actuele pensioenregeling van PDN (met pensioenleeftijd 67). Begin december 2016 ontvangen alle betrokkenen een persoonlijke brief van PDN met informatie over de omrekening.

2 OVERZICHT VAN DE VRAGEN EN ANTWOORDEN (klik op de vraag om direct naar het antwoord te gaan) OMREKENING Waarom worden de pensioenaanspraken omgerekend naar één pensioenleeftijd? Wat zijn de gevolgen van de omrekening? Welke berekening is gemaakt om de hoogte van het pensioen na de omrekening te bepalen? Waarom wijkt het ouderdomspensioen na de omrekening af? Wanneer vindt de daadwerkelijke omrekening van de pensioenen plaats? PENSIOEN NA OMREKENING Kan ik na de omrekening eerder dan met 67 jaar met pensioen? Wat betekent de omrekening voor mijn PPS-uitkering? Is de omrekening van invloed op het prepensioenkapitaal (PPS-saldo)? Wat is de invloed van de omrekening op het partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen en wezenpensioen? Wat betekent de omrekening voor het ongehuwden ouderdomspensioen? Hoe zie ik mijn nieuwe pensioensituatie (na de omrekening)? Wat betekent de omrekening voor de pensioenaanspraken van mijn ex-partner(s)? Hoe is de omrekening zichtbaar op het pensioenoverzicht dat ik jaarlijks ontvang (UPO)? ARBEIDSONGESCHIKT Wat betekent de omrekening voor arbeidsongeschikte deelnemers? Wat betekent de omrekening voor mijn arbeidsongeschiktheidspensioen? Ik ben arbeidsongeschikt en ben gewend dat op mijn UPO vermeld staat dat er een partnerpensioen voor mijn partner verzekerd is. Op de brief die ik heb ontvangen staat dit partnerpensioen vóór omrekening niet vermeld (er staat 0 ). Hoe zit dat? GEPENSIONEERD Ik ben gepensioneerd. Wat betekent de omrekening voor mijn pensioenuitkering? Wat betekent de omrekening voor het ongehuwden ouderdomspensioen? Ik ben gepensioneerd. Wat betekent de omrekening voor het meeverzekerde levenslange partnerpensioen? Ik ben gepensioneerd. Wat betekent de omrekening voor het meeverzekerde tijdelijke en aanvullende partnerpensioen? Ik ontvang een uitkering van partnerpensioen. Wat betekent de omrekening voor mijn uitkering? VOORDELEN / NADELEN OMREKENING Wat zijn de voor- en nadelen van de omrekening? Kan ik ook afzien van de omrekening? DIVERSEN De omrekening wordt ook gemeld bij De Nederlandsche Bank (DNB). Heeft DNB zich hierover al uitgesproken? Ik heb geen brief over de omrekening ontvangen, terwijl ik wel in de periode tot en met 31 december 2014 pensioen bij PDN heb opgebouwd. Waar meld ik dat? MEER INFORMATIE Heb je vragen?

3 Vragen met Antwoorden 1) Waarom worden de pensioenaanspraken omgerekend naar één pensioenleeftijd? PDN spant zich in om voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een zo goed mogelijk pensioenresultaat te bereiken. Door de vele wijzigingen in wet- en regelgeving in de afgelopen jaren is een grote diversiteit aan pensioensoorten en regelingen ontstaan. Zo kent PDN bijvoorbeeld ouderdomspensioenaanspraken met pensioenleeftijden 60, 62, 63½, 65, 66 en 67 jaar. Deze verschillen zijn lastig te begrijpen, bemoeilijken de administratie en de communicatie over een toch al lastig onderwerp als pensioen en zorgen voor hoge kosten. De oplossing die PDN hiervoor gevonden heeft, is een zogenaamde interne collectieve waardeoverdracht ( omrekening ). Per 1 januari 2017 rekent PDN alle opgebouwde pensioenaanspraken om naar pensioenaanspraken volgens de actuele pensioenregeling (pensioenleeftijd 67 jaar). Door deze omrekening kan de pensioenregeling van PDN beter worden geadministreerd en wordt de persoonlijke pensioensituatie voor de (gewezen) deelnemer beter te begrijpen en overzichtelijker. Bovendien sluiten de pensioenleeftijd en het partnerpensioen beter aan op de huidige AOW-leeftijd en ontstaat er meer keuzevrijheid (uitruil, variatie pensioenuitkering). De totale waarde van je pensioenaanspraken verandert niet door de omrekening. Er gaat dus geen geld verloren. Na de omrekening geeft je pensioenoverzicht een overzichtelijker en begrijpelijker beeld van je pensioensituatie: je volledige pensioen is dan berekend met een pensioenleeftijd van 67 jaar. Overigens, betekent de omrekening niet dat je pas op 67-jarige leeftijd met pensioen kunt gaan. Je behoudt de mogelijkheid om je pensioen tussen 55 en 67 jaar in te laten gaan. Als je nog werkt kun je, in overleg met je werkgever, het pensioen ook later dan 67 jaar (uiterlijk 72 jaar) laten ingaan. 2) Wat zijn de gevolgen van de omrekening? In de persoonlijke brief die je van PDN ontvangt, worden je pensioenaanspraken vóór en ná de omrekening weergegeven. Voor de meeste (gewezen) deelnemers is de belangrijkste wijziging de omrekening van het ouderdomspensioen met pensioenleeftijd 60, 62, 63½, 65 en/of 66 jaar naar ouderdomspensioen met pensioenleeftijd 67 jaar. Na de omrekening hebben alle (gewezen) deelnemers naast ouderdomspensioen ook partnerpensioen en tijdelijk partnerpensioen. Het partnerpensioen bedraagt na de omrekening 70% van het ouderdomspensioen. Het tijdelijke partnerpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen. De genoemde percentages (70% en 14%) gelden ook indien je een ex-partner hebt. Na de omrekening van de pensioenaanspraken op pensioenleeftijd 60, 62, 63½, 65 en/of 66 jaar naar pensioenleeftijd 67 jaar, kunnen (gewezen) deelnemers nog steeds ervoor kiezen om hun pensioen op de oorspronkelijke ingangsdatum (of een andere datum) in te laten gaan. 3) Welke berekening is gemaakt om de hoogte van het pensioen na de omrekening te bepalen? De totale waarde van jouw pensioen is ná de omrekening gelijk aan de waarde ervóór. Door de omrekening is je gehele pensioen geadministreerd op pensioenleeftijd 67. We bepalen van elk pensioen waarop je recht hebt de waarde. Dit is de totale waarde van alle pensioenaanspraken (bijvoorbeeld ouderdomspensioen, (tijdelijk) partnerpensioen en wezenpensioen) die je bij PDN hebt opgebouwd, met uitzondering van je eventuele prepensioenkapitaal (PPS-saldo) of je kapitaal in de Nettopensioenregeling (voor deelnemers met een salaris hoger dan euro). Op basis van die waarde bepalen we dan weer jouw pensioenaanspraken in de actuele pensioenregeling

4 4) Waarom wijkt het ouderdomspensioen na de omrekening af? Momenteel kan het zijn dat je pensioenaanspraken hebt opgebouwd met verschillende pensioenleeftijden, bijvoorbeeld 60, 62, 63½, 65 en/of 66 jaar. Door de omrekening rekent PDN al deze pensioenaanspraken om naar de pensioenaanspraken in de actuele pensioenregeling van PDN. Dat betekent dat je vanaf 1 januari 2017 alleen nog pensioenaanspraken hebt met als pensioenleeftijd 67 jaar. Door de verhoging van de pensioenleeftijd met bijvoorbeeld één en/of twee jaar komt je pensioen na omrekening hoger uit. Als je pensioen op een latere datum ingaat, hoeft het immers minder lang betaald te worden dan als het eerder ingaat. Het ouderdomspensioen komt niet in alle gevallen hoger uit. Als je nu geen partnerpensioen hebt opgebouwd (in een oude pensioenregeling bijvoorbeeld), dan kan het zijn dat je ouderdomspensioen ná omrekening lager is dan het ouderdomspensioen vóór de omrekening. Dit komt doordat een deel van de waarde van het ouderdomspensioen gebruikt wordt om partnerpensioen in te kopen. Het partnerpensioen bedraagt na de omrekening voor iedereen 70% van het ouderdomspensioen. Het tijdelijke partnerpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen. Ten tijde van pensionering, kun je het opgebouwde partnerpensioen (met toestemming van je partner) eventueel alsnog (gedeeltelijk) ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Dat uitruilen zal in ieder geval gebeuren als je geen partner hebt. Tot die tijd is er in ieder geval een (tijdelijk) partnerpensioen verzekerd voor de (eventuele) partner. 5) Wanneer vindt de daadwerkelijke omrekening van de pensioenen plaats? Per 1 januari 2017 vindt de daadwerkelijke omrekening van je pensioenaanspraken plaats. De pensioenaanspraken in het persoonlijk pensioenoverzicht zijn al ruim voor die datum berekend. Dat betekent dat de omgerekende pensioenaanspraken nog kunnen wijzigen als er in de tussentijd (tot 1 januari 2017) in jouw situatie nog iets wijzigt (bijvoorbeeld echtscheiding, uitdiensttreding, enz.). Dan veranderen de resultaten. Als dat het geval is, wordt dit in het volgende Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je in 2017 ontvangt zichtbaar. 6) Kan ik na de omrekening van mijn pensioen eerder dan met 67 jaar met pensioen? Ja. Je ouderdomspensioen heeft na de omrekening 67 jaar als pensioenrichtleeftijd. Echter de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan, bijvoorbeeld met 65 jaar of op je AOW-leeftijd, blijft bestaan. Je kunt het pensioenfonds verzoeken om je ouderdomspensioen vervroegd te laten ingaan. Dit kun je doen door het Aanvraagformulier ouderdomspensioen in te vullen en op te sturen, tussen drie en zes maanden voordat je het ouderdomspensioen wilt laten ingaan. Je kunt het formulier downloaden vanaf de website van PDN ( PDN herrekent jouw ouderdomspensioen dan naar de gewenste pensioeningangsdatum tegen de factoren en conform de voorwaarden zoals die op dat moment gelden. Je ouderdomspensioen mag echter niet eerder ingaan dan je 55 ste verjaardag. Op de AOW-datum zal PDN je automatisch een aanvraagformulier ouderdomspensioen toesturen. 7) Wat betekent de omrekening voor mijn PPS-uitkering? Als je momenteel een PPS-uitkering (prepensioenuitkering) ontvangt, dan blijft deze ongewijzigd. De PPS-regeling blijft naast de pensioenregeling bestaan en wordt niet in de omrekening betrokken. 8) Is de omrekening van invloed op het prepensioenkapitaal (PPS-saldo)? Als je een prepensioenkapitaal (PPS-saldo) hebt, dan blijft dit saldo naast de basisregeling bestaan. Dit saldo wordt uiterlijk op het moment dat je met (vervroegd) pensioen gaat omgezet in een PPS-uitkering of extra ouderdoms- en partnerpensioen.

5 9) Wat is de invloed van de omrekening op het partnerpensioen, tijdelijk partnerpensioen en wezenpensioen? Is er (tijdelijk) partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen voor je kinderen opgebouwd? In de meeste gevallen wordt je (tijdelijk) partnerpensioen en wezenpensioen hoger. Doordat door de omrekening het ouderdomspensioen hoger wordt, wordt ook je (tijdelijk) partner- en wezenpensioen hoger. Dit extra partner- en wezenpensioen wordt ingekocht met een deel van het ouderdomspensioen. Het partnerpensioen bedraagt na de omrekening voor iedereen 70% van het ouderdomspensioen. Het tijdelijke partnerpensioen bedraagt 14% van het ouderdomspensioen. Voordat je ouderdomspensioen ingaat, kun je het opgebouwde partnerpensioen (met toestemming van je partner) eventueel alsnog (gedeeltelijk) ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Dat uitruilen zal in ieder geval gebeuren als je geen partner hebt. Het (tijdelijk) partnerpensioen komt tot uitkering vanaf de eerste dag van de maand volgend op het overlijden van de (gewezen) deelnemer en eindigt (na de omrekening) op de AOW-leeftijd van de partner. Vóór de omrekening eindigde het tijdelijk partnerpensioen mogelijk eerder, namelijk op 65- jarige leeftijd van de partner. Er zijn (gewezen) deelnemers die na de omrekening voor het eerst een aanspraak op partnerpensioen krijgen. Voor deze (gewezen) deelnemers is het van belang dat hun partner bij PDN goed geregistreerd staat. Woon je samen (ook als je in het buitenland woont) zonder getrouwd te zijn, dan moet jouw partner aangemeld zijn bij PDN. Dat doe je door een volledige, notarieel gewaarmerkte kopie van het samenlevingscontract aan PDN te sturen. Dat kan via of per post. Pas als jouw partner is aangemeld bij PDN heeft hij of zij recht op partnerpensioen als jij komt te overlijden. 10) Hoe zie ik mijn nieuwe pensioensituatie (na de omrekening)? Je nieuwe pensioensituatie is vermeld in de persoonlijke brief over de omrekening. Alleen als er in jouw situatie in de tussentijd tot 1 januari 2017 nog iets wijzigt (bijvoorbeeld echtscheiding, uitdiensttreding, enz.) veranderen de resultaten. Als dat het geval is, wordt dit in het volgende Uniform pensioenoverzicht (UPO), dat je in 2017 ontvangt, zichtbaar. De Pensioenplanner op de website van PDN zal medio 2017 worden ingericht op de nieuwe pensioensituatie. Vanaf dat moment krijgen ook de gewezen deelnemers toegang tot de planner. Met de planner kun je alle individuele keuzemogelijkheden die je hebt bij pensionering, door laten rekenen. Je kunt jouw pensioenaanspraken na de ontvangst van het UPO ook zien op 11) Wat betekent de omrekening voor de pensioenaanspraken van mijn ex-partner(s)? De na scheiding verevende ouderdomspensioenaanspraken van de ex-partner(s) worden net als de aanspraken van de (gewezen) deelnemer omgerekend. De hoogte van het bijzonder partnerpensioen (het deel van het partnerpensioen dat na scheiding aan je ex-partner toekomt) blijft ongewijzigd.

6 12) Wat betekent de omrekening voor arbeidsongeschikte deelnemers? De pensioenaanspraken van arbeidsongeschikte deelnemers worden op dezelfde wijze omgerekend als de pensioenaanspraken voor de (gewezen) deelnemers. Je hebt zodoende meer keuzevrijheid en je hoeft je ouderdomspensioen niet meer verplicht op bijvoorbeeld 65 jaar in te laten gaan. Bij samenloop van je ouderdomspensioen met een uitkering die je van het UWV ontvangt, betaal je vaak een hoger belasting tarief; dit kun je nu mogelijk voorkomen. 13) Wat betekent de omrekening voor mijn arbeidsongeschiktheidspensioen? De uitkering van je arbeidsongeschiktheidspensioen (alsmede de uitkering van je WAOaanvullingsuitkering) wordt niet betrokken bij de omrekening. De hoogte van deze uitkering(en) blijft dus na de omrekening gelijk. Ook de einddatum van de uitkering(en) wijzigt niet. Je kunt je ouderdomspensioen nog steeds aansluitend aan je arbeidsongeschiktheidspensioen laten ingaan als je dat wilt. 14) Ik ben arbeidsongeschikt en ben gewend dat op mijn UPO vermeld staat dat er een partnerpensioen voor mijn partner verzekerd is. Op de brief die ik heb ontvangen staat dit partnerpensioen vóór omrekening niet vermeld (er staat 0 ). Hoe zit dat? Conform de pensioenregeling die voor jou van toepassing was, was er een partnerpensioen voor jou verzekerd op risicobasis. Deze risicodekking was er tot het moment van pensioneren. Op het moment van pensioneren vervalt de dekking op partnerpensioen (in de brief is dit aangeduid met 0 als partnerpensioen, omdat er een overzicht wordt gegeven van jouw pensioenaanspraken bij pensioeningang). Bij het ingaan van je pensioen kon je de keuze maken om een deel van je ouderdomspensioen uit te ruilen voor een partnerpensioen. In dat geval werd je ouderdomspensioen bij pensioeningang verlaagd om het partnerpensioen in te kopen. In de actuele pensioenregeling is er een partnerpensioen voor jou verzekerd op opbouwbasis. Dit betekent dat je partnerpensioen niet vervalt bij pensioneren. Je ouderdomspensioen hoeft dus niet meer verlaagd te worden om een partnerpensioen in te kopen. Het omgekeerde kan wel. Je kunt er (in overleg met je partner) voor kiezen om je verkregen partnerpensioen uit te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Hierdoor wordt je ouderdomspensioen hoger en je partnerpensioen lager. Net zoals dat in de vorige pensioenregeling het geval was, maak je bij je pensionering de definitieve keuze over je partnerpensioen. 15) Ik ben gepensioneerd. Wat betekent de omrekening voor mijn pensioenuitkering? De hoogte van jouw ouderdomspensioen wijzigt niet door de omrekening. Behoor je tot deze groep dan heb je geen brief ontvangen. Ben je gepensioneerd en heb je ongehuwden ouderdomspensioen opgebouwd dat nog niet tot uitkering is gekomen, dan heb je hierover een brief ontvangen. 16) Wat betekent de omrekening voor het ongehuwden ouderdomspensioen? Ongehuwden ouderdomspensioen is een pensioensoort die vóór 2006 bij pensioenfondsen opgebouwd kon worden en tot uitkering komt aan verzekerden zonder partner. Een klein deel van de gepensioneerden heeft hiermee te maken. Het betreft een aanvulling op het ouderdomspensioen. Na de omrekening kennen we geen ongehuwden ouderdomspensioen meer.

7 Is je ongehuwden ouderdomspensioen reeds ingegaan omdat je geen partner had, dan wordt het ongehuwden ouderdomspensioen ongewijzigd uitgekeerd. Heb je wel een partner en is het ongehuwden ouderdomspensioen nog niet ingegaan, dan wordt het ongehuwden ouderdomspensioen omgerekend naar een ouderdomspensioen met een pensioenleeftijd van 67 jaar: Ben je gepensioneerd en ontvang je reeds een uitkering dan wordt het ongehuwden ouderdomspensioen omgerekend naar een direct ingaand ouderdomspensioen. Je krijgt daardoor vanaf een hogere levenslange uitkering in plaats van een stukje pensioen waarvan de kans klein was dat het ooit uitgekeerd zou moeten worden. Ben je nog niet gepensioneerd dan wordt het ongehuwden ouderdomspensioen omgezet naar pensioenaanspraken volgens de actuele pensioenregeling met een pensioenleeftijd van 67 jaar. 17) Ik ben gepensioneerd. Wat betekent de omrekening voor het meeverzekerde levenslange partnerpensioen? Vanaf de maand na je overlijden ontvangt je partner een partnerpensioen. De hoogte van dit partnerpensioen wijzigt niet door de omrekening. Behoor je tot deze groep dan heb je geen brief ontvangen. Als de hoogte van het partnerpensioen wel (gering) wijzigt, dan heb je hierover een brief ontvangen. 17a) Ik ben gepensioneerd. Wat betekent de omrekening voor het meeverzekerde tijdelijke en aanvullende partnerpensioen? Vanaf de maand na je overlijden ontvangt je partner mogelijk een tijdelijk partnerpensioen (en een aanvullend partnerpensioen). Deze uitkering eindigt meestal op de 65-jarige leeftijd van je partner. Na de omrekening ontvangt je partner deze uitkering(en) totdat hij/zij de nieuwe AOW-leeftijd bereikt. Omdat je partner de uitkering(en) nu over een langere periode zal ontvangen, wordt de uitkering lager. Bij de omrekening hiervan blijft de totale waarde uiteraard gelijk. 17b) Ik ontvang een uitkering van partnerpensioen. Wat betekent de omrekening voor mijn uitkering? Als je partnerpensioen is ingegaan vóór 2017, verandert er niets aan de hoogte van je uitkering. Als je daarnaast een uitkering van tijdelijk partnerpensioen ontvangt, wijzigt er niets aan de hoogte van deze uitkering; ook de einddatum van je tijdelijk partnerpensioen wijzigt niet. De voorwaarden voor je uitkering van aanvullend partnerpensioen wijzigen eveneens niet. 18) Wat zijn de voor- en nadelen van de omrekening? Voordelen van omrekening: Je volledige pensioen op één leeftijd: duidelijk en begrijpelijk. Geen onnodige beperkingen bij het eerder of later met pensioen gaan in de toekomst. Betere aansluiting op de AOW-leeftijd, waardoor een mogelijke samenloop van ouderdomspensioen met een wettelijke uitkering (bijvoorbeeld WW, WIA of Bijstand) tot de 67- jarige leeftijd achterwege blijft. Dit voor zover niet voor een vervroegde ingangsdatum van het ouderdomspensioen wordt gekozen. Geen beëindiging van het tijdelijk partnerpensioen vóór de huidige AOW-leeftijd van je partner. Tot nu toe was de einddatum afhankelijk van de geldende leeftijd conform het geldende reglement (bijvoorbeeld 65 jaar). De pensioenregeling zoals deze na omrekening van toepassing is, kent veel flexibele keuzes zoals eerder met pensioen gaan, variëren van de hoogte van het pensioen (hoog/laag) of uitruil van partnerpensioen in hoger ouderdomspensioen.

8 Na de omrekening hebben ook gewezen deelnemers (slapers) in 2017 toegang tot de pensioenplanner en kunnen daar de flexibele mogelijkheden bekijken. Mogelijk nadeel of voordeel van omrekening: Net zoals dat nu al het geval is, wijzigt PDN de tarieven voor het omrekenen van het pensioen (bijvoorbeeld voor het vervroegen van de pensioenleeftijd) jaarlijks. Wijzigingen kunnen bijvoorbeeld optreden door een wijziging van de rente of een wijziging van de levensverwachting. Hierdoor kan het zijn dat een omrekening in de toekomst (bijvoorbeeld bij het vervroegen van de pensioenleeftijd) met andere tarieven plaatsvindt. Dit kan zowel een voordeel als een nadeel opleveren. 19) Kan ik ook afzien van de omrekening? PDN vindt het belangrijk dat de belangen van iedereen binnen het pensioenfonds evenwichtig worden afgewogen. De omrekening is een belangrijke stap voorwaarts voor het pensioenfonds en daarmee in het belang van alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Als het pensioenfonds niet alle pensioenaanspraken kan omrekenen, dan moet het fonds hiervoor aanvullende kosten maken om deze pensioenaanspraken ongewijzigd te blijven administreren en communiceren. Door de omrekening sluit het ouderdomspensioen beter aan op de huidige AOW-ingangsleeftijd. Er zijn geen onnodige beperkingen bij het eerder of later met pensioen gaan in de toekomst. De omzetting naar één pensioenleeftijd maakt ook de administratie van - en communicatie over - de pensioenen duidelijker en begrijpelijker. PDN rekent alle pensioenaanspraken om naar de actuele pensioenregeling omdat PDN vindt dat dit in het belang van iedereen is. Indien je, ondanks alle voordelen, wilt afzien van de omrekening, dan kun je het bestuur verzoeken om jouw pensioenaanspraken niet om te laten rekenen. Je dient dit dan schriftelijk, door middel van een brief, vóór 27 januari 2017 aan het bestuur te laten weten met een beargumentering waarom. De brief moet voorzien zijn van je administratienummer en een handtekening van jou, als hoofdverzekerde, en van je (eventuele) partner. Omdat we je handgeschreven handtekening nodig hebben, is het sturen van een (met argumentatie) niet toegestaan. 20) De omrekening wordt ook gemeld bij De Nederlandsche Bank (DNB). Heeft DNB zich hierover al uitgesproken? Een omrekening kan alleen doorgaan als DNB geen bezwaar heeft tegen het doorvoeren van de omrekening. PDN heeft DNB op 3 augustus 2016 geïnformeerd over de voorgenomen omrekening. DNB heeft de voorgenomen waardeoverdracht beoordeeld en heeft geen bezwaren om de waardeoverdracht door te voeren. 21) Ik heb geen brief over de omrekening ontvangen. Waar meld ik dat? Heb je in de periode tot en met 31 december 2014 pensioen opgebouwd bij PDN en heb je geen brief ontvangen? Dan vragen we je contact op te nemen met PDN, telefoon (045) of Indien je pas vanaf 1 januari 2015 pensioen opbouwt bij PDN, ontvang je geen brief. Voor jou verandert er namelijk niets.

9 22) Hoe is de omrekening zichtbaar op het pensioenoverzicht dat ik jaarlijks ontvang (UPO)? Op het UPO wordt het Te bereiken pensioen vermeld. Het UPO dat je in 2016 hebt ontvangen, geeft de stand per 31 december 2015 weer. Je kunt dit niet vergelijken met het pensioenoverzicht dat je bij de brief over de omrekening hebt ontvangen omdat hierop de opgebouwde aanspraken tot en met 31 december 2016 worden vermeld. Op het UPO dat je in 2017 ontvangt, zullen de pensioenbedragen berekend zijn met een pensioenleeftijd van 67 jaar. 23) Vragen? Neem dan gerust contact op met onze Pension Desk. De contactgegevens van de Pension Desk zijn: Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Postadres: Postbus 6500, 6401 JH Heerlen Telefoonnummer en en Bovenstaande informatie in de vorm van vragen en antwoorden is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij zijn uitgegaan van de bij ons bekende gegevens en de actuele pensioenregeling.

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016

PPS-saldo omzetten. Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten Versie 04-02-2016 Versie 04-02-2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 26-10-2017 Versie 26-10--2017 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Brochure PPS-saldo omzetten

Brochure PPS-saldo omzetten Brochure PPS-saldo omzetten PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij PDN een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd, krijgafgaand aan de ingang

Nadere informatie

PPS-saldo omzetten. Versie

PPS-saldo omzetten. Versie PPS-saldo omzetten Versie 01.07.2016 Versie 01.07.2016 PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij SPF een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd,

Nadere informatie

Brochure PPS-saldo omzetten

Brochure PPS-saldo omzetten Brochure PPS-saldo omzetten PPS-saldo omzetten in een uitkering Deelnemers en gewezen deelnemers die bij SPF een PPS-saldo (voorheen prepensioenkapitaal genoemd) hebben opgebouwd, krijgafgaand aan de ingang

Nadere informatie

Uit dienst. Versie

Uit dienst. Versie Uit dienst Versie 26-10-2017 Versie 26-10-2017 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

ÉÉN PENSIOENREGELING VOOR SABIC IN NEDERLAND. November 2015 Harmonisatie pensioenleeftijden

ÉÉN PENSIOENREGELING VOOR SABIC IN NEDERLAND. November 2015 Harmonisatie pensioenleeftijden ÉÉN PENSIOENREGELING VOOR SABIC IN NEDERLAND November 2015 Harmonisatie pensioenleeftijden Programma Historie Nu Persoonlijk pensioenoverzicht Voordelen en nadeel? Diversen Bezwaar 1 Historie 2013: Traject

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 25-04-2017 Versie 25-04-2017 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Partner- en. Brochure. Wezenpensioen

Partner- en. Brochure. Wezenpensioen Partner- en Brochure Wezenpensioen Partner- en Wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Voor wie is deze toelichting? Het Uniform Pensioenoverzicht. Uw persoonlijke gegevens

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Voor wie is deze toelichting? Het Uniform Pensioenoverzicht. Uw persoonlijke gegevens Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2018 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent gewezen deelnemer (slaper), u neemt niet meer deel aan deze pensioenregeling; - U bent gewezen deelnemer

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Versie 29-12-2015

Trouwen en samenwonen. Versie 29-12-2015 Trouwen en samenwonen Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel hoef je zelf

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 2016 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Tabellenboek geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten...5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2018

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2018 Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 6 Variëren

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2019

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2019 Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2019 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 6 Variëren

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2018

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2018 Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 6 Variëren

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2019

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2019 Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2019 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 6 Variëren

Nadere informatie

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk

Tabellenboek. geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december Duidelijk over dadelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 4 Uitgangspunten... 5 Pensioenvervroeging... 6 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen... 7 Variëren

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie

Partner- en Wezenpensioen. Versie Partner- en Wezenpensioen Versie 03-11-2016 Versie 03-11-2016 Partner en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept)

Stichting NN CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2017 (concept) Stichting NN CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2017 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016

Partner- en Wezenpensioen. Versie 26-02-2016 Partner- en Wezenpensioen Versie 26-02-2016 Versie 26-02-2016 Partner en wezenpensioen Als je nog in dienst bent en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen

Nadere informatie

- U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling - U bent arbeidsongeschikt

- U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling - U bent arbeidsongeschikt Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2018 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Trouwen en samenwonen. Versie

Trouwen en samenwonen. Versie Trouwen en samenwonen Versie 08-11-2017 Versie 08-11-2017 Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel hoef je zelf

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS Er verandert iets in de werksituatie van je werknemer Wat betekent dat voor je en jouw werknemer? Situatie Actie Nieuw in dienst Je meldt jouw werknemer aan via de mutatiebestanden. Hij krijgt van ons

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

Brochure. Partner- en Wezenpensioen

Brochure. Partner- en Wezenpensioen 0 Brochure Partner- en Wezenpensioen Partner- en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er partnerpensioen voor je partner en wezenpensioen

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Brochure Trouwen en samenwonen

Brochure Trouwen en samenwonen Brochure Trouwen en samenwonen Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel hoef je zelf niet te doen, maar het is

Nadere informatie

Defined Contribution (DC) pensioenregeling

Defined Contribution (DC) pensioenregeling Pensioen 1-2-3 Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

VOOR PARTNER & KINDEREN

VOOR PARTNER & KINDEREN & KINDEREN Voor uw naasten Wij bieden verschillende voorzieningen voor uw partner en kinderen. Daarmee kunt u ervoor zorgen dat zij financieel verzorgd achterblijven als u komt te overlijden. In deze brochure

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Tabellenboek 2016 (concept) Stichting ING CDC Pensioenfonds Tabellenboek 2016 (concept) Inhoudsopgave Algemeen... 3 Geldigheid... 3 Uitgangspunten... 4 Pensioenvervroeging... 5 Uitruil tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen...

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Partner- en. Brochure. Wezenpensioen

Partner- en. Brochure. Wezenpensioen 0 Partner- en Brochure Wezenpensioen Partner- en wezenpensioen Als je bij SABIC werkt en je overlijdt, of als je al gepensioneerd bent en je overlijdt, dan is er (mogelijk) partnerpensioen voor je partner

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen

Trouwen, samenwonen en kinderen Trouwen, samenwonen en kinderen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard,

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden voor (gewezen) deelnemers met een prepensioenkapitaal (PPS-saldo) Versie

Meest gestelde vragen en antwoorden voor (gewezen) deelnemers met een prepensioenkapitaal (PPS-saldo) Versie Meest gestelde vragen en antwoorden voor (gewezen) deelnemers met een prepensioenkapitaal (PPS-saldo) Versie 15-20160928 Lijst met vragen (klik op de vraag om naar het antwoord te gaan) Per welke datum

Nadere informatie

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS

CHECKLIST VOOR WERKGEVERS Er verandert iets in de werksituatie van uw werknemer Wat betekent dat voor u en uw werknemer? Situatie Nieuw in dienst Actie U meldt uw werknemer aan via de mutatiebestanden. Hij krijgt van ons binnen

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan

Bijna met pensioen. De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan 1 (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding

Nadere informatie

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen

Inleiding. Ingangsdatum ouderdomspensioen Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? N.B. Op dit

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1

Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas. Tabellenboek 2015 Versie 1 Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Tabellenboek 2015 Versie 1 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 4 Vervroeging pensioen... 5 Uitstel pensioen...

Nadere informatie

Brochure. Gebeurtenissen melden bij SPF

Brochure. Gebeurtenissen melden bij SPF 0 Brochure Gebeurtenissen melden bij SPF Gebeurtenissen melden bij SPF Deze brochure geeft je een overzicht welke gebeurtenissen je wél en welke je niet hoeft te melden bij Stichting Pensioenfonds SABIC

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Brochure Nieuw in dienst

Brochure Nieuw in dienst Brochure Nieuw in dienst Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken die niet alleen van belang

Nadere informatie

Wijziging in je pensioen

Wijziging in je pensioen Aan arbeidsongeschikte deelnemers Datum: 20 augustus 2019 Klantnummer: 177-00-0 Wijziging in je pensioen Beste Je ontvangt deze brief omdat je deelnemer bent in Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Burgerservicenummer (BSN) Dit is het nummer waaronder u geregistreerd staat bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer - U bent actief deelnemer én u neemt via uw werkgever deel aan de aanvullende pensioenregeling

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave. Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Berekeningsfactoren Berekeningsfactoren Persoonlijk Pensioen Plan 2017 Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave Berekeningsfactoren Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk hoger of lager pensioen en dergelijke. De keuzes die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Trouwen, samenwonen en kinderen. Versie 03-03-2016

Trouwen, samenwonen en kinderen. Versie 03-03-2016 Trouwen, samenwonen en kinderen Versie 03-03-2016 Versie 03-03-2016 Trouwen en samenwonen Trouwen en geregistreerd partnerschap Als je gaat trouwen is het goed even stil te staan bij je pensioen. Veel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF

Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF Q&A PENSIOEN Collectieve Waarde Overdracht (CWO) van pensioenfonds SABIC IP naar SPF November 2014 Op basis van de voorlichtingsbijeenkomsten van SABIC, SPF en Pensioenfonds SABIC IP eind november 2014

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Tabellenboek 2018

Stichting Pensioenfonds ANWB. Tabellenboek 2018 Stichting Pensioenfonds ANWB Tabellenboek 2018 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 3 Vervroeging pensioen... 4 Uitstel pensioen... 5 Uitruil pensioen...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Tabellenboek 2019

Stichting Pensioenfonds ANWB. Tabellenboek 2019 Stichting Pensioenfonds ANWB Tabellenboek 2019 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Grondslagen... 3 Geldigheid... 3 Belangrijke informatie... 3 Vervroeging pensioen... 4 Uitstel pensioen... 5 Uitruil pensioen...

Nadere informatie

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave

Berekeningsfactoren. Inhoudsopgave Berekeningsfactoren Als u met pensioen gaat hebt u een aantal keuzes. Bijvoorbeeld eerder of later met pensioen, gedeeltelijk met pensioen, tijdelijk hoger of lager pensioen en dergelijke. De keuzes die

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2013) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Beschikbare premieregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling? Hoe is je pensioen geregeld? Wat krijgt u in onze netto pensioenregeling? Netto ouderdomspensioen Via uw werkgever neemt u deel aan de netto pensioenregeling van ABN AMRO Pensioenfonds. Met deze regeling

Nadere informatie

Brochure Communicatie

Brochure Communicatie Brochure Communicatie Communicatie Pensionfonds DSM Nederland vindt een goed contact met zijn deelnemers heel belangrijk. Als je vragen hebt of informatie over de pensioenen van PDN zoekt, kun je op de

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging

1. Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen bij vervroeging Bijlage I 1. Hoogte van het levenslang bij vervroeging Ingeval van vervroeging van het levenslang wordt conform lid 2 van artikel 6 het berekende levenslang door het pensioenfonds op actuariële wijze verlaagd.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ford Nederland Pensioenreglement

Stichting Pensioenfonds Ford Nederland Pensioenreglement Bijlage B Overzicht maximum pensioengevend salaris, grenssalaris, franchise en maximum uitkeringsloon WIA: Datum Maximum pensioengevend salaris Grenssalaris Franchise Maximum uitkeringsloon WIA 1 januari

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Handleiding pensioendashboard

Handleiding pensioendashboard Handleiding pensioendashboard Het pensioendashboard van Pensioenfonds UWV Met pensioen gaan klinkt misschien ver weg, maar het is dichterbij dan je denkt. Ook is er vaak meer mogelijk dan je denkt, zoals

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden?

Overlijden. Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Overlijden Wat is er geregeld voor uw nabestaanden? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook vindt u hier informatie

Nadere informatie

Flexfactoren 2019 Voorbeelden van flexibele mutaties. Pensioenfonds Avebe

Flexfactoren 2019 Voorbeelden van flexibele mutaties. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Flexfactoren 2019 Voorbeelden van flexibele mutaties Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In deze brochure leest u wat de flexfactoren 2019 zijn. In deze brochure vindt u de uitruilfactoren,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen.

Met het (pensioen) kapitaal moet u op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering aankopen. Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 SPAARMODULE (stand per 31 december 2014). Premieovereenkomst (Spaarmodule). Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Op het Uniform Pensioenoverzicht (Spaarmodule)

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2016 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2016 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2016 Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden

UIT ELKAAR. Verder op gescheiden paden ELKAAR Verder op gescheiden paden Uit elkaar Het verbreken van een relatie is een ingrijpende en stressvolle gebeurtenis. Ook de verdeling van uw pensioen is iets wat u met elkaar moet bespreken. Er zijn

Nadere informatie

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het. Pensioenreglement. van. Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Flexibele elementen/ factoren (versie 2015) behorende bij het Pensioenreglement van gevestigd te Utrecht Inhoudsopgave Algemeen... 3 1. Omzettingsfactoren kapitaal in pensioenaanspraken en uitruilfactoren

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie