Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli"

Transcriptie

1 Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE 18 juli /10/2014

2 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Resultaten - per vraag Resultaten - uitsplitsing naar deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 2

3 Samenvatting (1) Op 26 juni en 3 juli 2013 organiseerde Pensioenfonds Owase het Pensioenforum. Doel van dit pensioenforum was om inzicht te krijgen in de pensioenbeleving van (oud) deelnemers en gepensioneerden. Via een interactieve sessie heeft een gesprek plaatsgevonden over de risico s en zekerheden van pensioen. Deelnemers konden via stemkastjes reageren op vragen en stellingen. Daarnaast heeft het Pensioenfonds (oud) deelnemers en gepensioneerden inzicht gegeven in de financiële ontwikkelingen bij Pensioenfonds OWASE en de ontwikkelingen in de pensioensector. Kern van deze ontwikkelingen is de keuze die Pensioenfonds Owase moet gaan maken voor het nieuwe pensioencontract: nominaal of reëel. 3

4 Samenvatting (2) In totaal hebben 148 mensen via de stemkastjes hun stem uitgebracht. Het grootste deel was pensioengerechtigd (48%), gevolgd door actieve deelnemers (38%). Gewezen deelnemers waren het minst vertegenwoordigd (14%). Hoewel de opkomst niet geheel representatief is, geven de resultaten een goed beeld van de pensioenbeleving en de houding ten opzichte van risico s en zekerheden. In deze rapportage zijn de resultaten van de vragen en stellingen weergegeven. Het verslag en de gestelde vragen worden opgesteld door Dion. Naast de resultaten geven wij inzicht in de belangrijkste conclusies en doen wij een aantal aanbevelingen. Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde 48% 38% 14% 4

5 Conclusies - Vertrouwen Het vertrouwen in het pensioenfonds is zeer hoog. 98% van de aanwezigen vertrouwt erop dat Pensioenfonds Owase opkomt voor zijn of haar belangen. Dit is een positieve afwijking van het landelijke vertrouwen. Volgens een recent onderzoek van MarketResponse* heeft slechts minder dan de helft van de inwoners van Nederland nog vertrouwen in pensioenfondsen. Een belangrijke reden van het vertrouwen in Pensioenfonds Owase is de zorgvuldige communicatie (feedback tijdens sessies) en de nauwe betrokkenheid van de werkgevers en de loyaliteit naar de Wavin bedrijven. Daarbij vind 42% dat Pensioenfonds Owase het risico moet bepalen dat nodig is voor het pensioen. 46% wil dat het pensioenfonds deelnemers wel betrekt bij het bepalen van de risico s, maar dat het pensioenfonds vervolgens zelf bepaalt wat de mate is van risico s. Hier zien wij een relatie met het vertrouwen in het Pensioenfonds. Deelnemers en gepensioneerden vertrouwen erop dat het pensioenfonds de juiste beslissingen neemt. Ook ten aanzien van de te bepalen risico s. *Benchmarkrapport vertrouwen financiële dienstverlening Market Response (2013) 5

6 Conclusies Solidariteit Ook de solidariteit tussen generaties is hoog, zo blijkt uit de resultaten van verschillende sessies. Bij zowel meevallers (86%) of tegenvallers (88%) pleit een ruime meerderheid voor een eerlijke verdeling waarbij iedereen moet inleveren of iets extra s moet krijgen. Echter, wanneer het gaat om solidariteit met terugwerkende kracht, waarbij oudere deelnemers om een solidariteitsbijdrage worden gevraagd voor jongeren zien we een andere uitkomst: 38% van de actieven vindt dat ouderen een solidariteitsbijdrage kunnen leveren en 48% van de slapers is het daarmee eens. 67% van de gepensioneerden is het daar niet mee eens en vind dat zij geen solidariteitsbijdrage moeten leveren. 6

7 Conclusies Risicohouding (1) Het grootste deel van de aanwezigen (61%) kiest voor beperkt risico. We zien dat 60% van de actieven kiest voor een beperkt risico en 28% voor meer risico (keuze 3). Bij pensioengerechtigden zien we dat bijna 23% geen onzekerheid wil over hun pensioen. 62% van de gepensioneerden kiest voor een beperkt risico. Wanneer we kijken naar de 2 stellingen die vooraf en na het pensioenforum zijn voorgelegd aan deelnemers zien we dat er nauwelijks een verschuiving optreedt. Aan het begin kiest 52% voor een beperkt risico. Aan het einde is dit percentage verschoven naar 53,7%. 7

8 Conclusies Risicohouding (2) Vraag 6 laat dus zien dat het grootste deel van de aanwezigen (61%) kiest voor beperkt risico. Bij vraag 6 is gebruikgemaakt van een uitkering die gebaseerd is op een modaal inkomen. We zien daarbij dat uit andere onderzoeken* blijkt dat risico en zekerheid in algemene zin behandelen leidt tot zekerheidsreflex, maar dat wanneer dit vertaald wordt naar het persoonlijke inkomen blijkt dat de risicobereidheid groter wordt. Opvallend is verder ook dat 92% een mogelijke pensioenverlaging liever verspreid over meerdere jaren dan in één keer de pijn te nemen van een verlaging. Dit zou kunnen pleiten voor het reële pensioencontract. Daarbij moet opgemerkt worden dat in het nieuwe Financiële toetsingskader er mogelijk een tussenvorm komt waarbij er ook in het nominale contract verspreid kan worden. *Risicobereidheidsonderzoek Bpf Bouw fondsen 8

9 Conclusies Risicodraagvlak Als het gaat om de mate waarin de aanwezigen risico s kunnen dragen, zien we dat een minderheid (23%) van de aanwezigen in staat is om te sparen bij tegenvallende beleggingen en de meerderheid een lager pensioen accepteert (45,5%). Wanneer we gaan kijken naar de verschillende segmenten zien we dat langer doorwerken ook een optie is voor 44% van de actieve deelnemers. Daarmee lijkt ook langer doorwerken langzaam geaccepteerd te worden door actieve deelnemers. 9

10 Aanbevelingen Wanneer het pensioenfonds meer inzicht wil krijgen in het risicodraagvlak op persoonsniveau is het aan te bevelen om een aanvullend onderzoek te doen in de vorm van een online enquête en/of deelnemer panels. Het vertrouwen in het Pensioenfonds is groot. In de onderhandelingen met CAO partners over de toekomst is het aan te bevelen om dit aspect mee te nemen in de afwegingen die CAO partners moeten maken. In combinatie met de voorkeur voor een beperkt risico en het spreiden van mogelijke kortingen lijkt een voorkeur mogelijk voor het nominale contract of het reële contract met een langere spreidingsperiode. Gezien de betrokkenheid van deelnemers en de complexiteit van het onderwerp bevelen wij aan om tijdig te starten met een projectaanpak met een duidelijke communicatiestrategie. Daarbij moeten keuzes gemaakt worden in de momenten waarop deelnemers geïnformeerd worden over de voortgang van het proces en de onderhandelingen met CAO partners. Maar ook moet tijdig bepaald worden op welke wijze het pensioenfonds inzicht wil geven in de gevolgen voor deelnemers. 10

11 Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Opmerking vooraf: de aantallen van de totalen wijken iets af ten opzichte van de uitsplitsing. Het verschil in de aantallen komt omdat niet iedereen (actieve deelnemer, gewezen deelnemer, of gepensioneerde) bij de uitsplitsingsvraag heeft gestemd en er geen categorie overig wordt getoond in de rapportages. 1/10/2014

12 Segmentatie Bent u deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde? Reacties Deelnemer 56 37,84% Gewezen Deelnemer 21 14,19% Pensioengerechtigde 71 47,97% Totalen % Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde 48% 38% 14% 12

13 Beginstelling Stelling 1: Voor mijn pensioen liever zo beperkt mogelijke risico s: een min of meer vast eindbedrag. Hierbij blijft de indexatie wel een onzekere factor. Stelling 2: Voor mijn pensioen liever wat meer risico s: geen vast eindbedrag. Hierbij heb ik de kans om een hoger pensioen te ontvangen. Maar ook de kans op een lager pensioen dan het vaste bedrag van stelling 1. Eens met stelling ,03% Eens met stelling ,97% Totalen % 52% 48% Eens met stelling 1 Eens met stelling 2 13

14 Vraag 1 Vraag 1. Vertrouwt u erop dat ons pensioenfonds opkomt voor uw belangen? Reacties Ja ,96% Nee 0 0% Geen mening 3 2,04% Totalen % 0% 2% 98% Ja Nee Geen mening 14

15 Vraag 2 Vraag 2. Als er financiële tegenvallers moeten worden verdeeld, vind ik dat Reacties iedereen moet inleveren ,62% de gepensioneerden niet in hoeven te leveren en de werkenden wel 18 12,33% de werkenden niet in hoeven te leveren en de gepensioneerden wel 3 2,05% Totalen % 12,3% 2,1% 85,6% iedereen moet inleveren de gepensioneerden niet in hoeven te leveren en de werkenden wel de werkenden niet in hoeven te leveren en de gepensioneerden wel 15

16 Vraag 3 Vraag 3. Als er financiële meevallers moeten worden verdeeld, vind ik dat Reacties iedereen iets extra s moet krijgen ,76% de gepensioneerden iets extra s moeten krijgen en de werkenden niet 11 7,48% de werkenden iets extra s moeten krijgen en de gepensioneerden niet 7 4,76% Totalen % 7,5% 4,8% 87,8% iedereen iets extra s moet krijgen de gepensioneerden iets extra s moeten krijgen en de werkenden niet de werkenden iets extra s moeten krijgen en de gepensioneerden niet 16

17 Vraag 4 Vraag 4. Onder het nieuwe pensioenstelsel kan door jongeren minder pensioen opgebouwd worden, terwijl zij wel moeten bijdragen aan de hoge premie van nu van 30%. Jongeren krijgen uiteindelijk dus veel minder pensioen terug voor het door hen ingelegde geld dan de huidige pensioengerechtigden en de oudere actieven. Reacties Ik zou het heel normaal vinden als er bij het overgaan naar de nieuwe pensioenregeling een solidariteitsbijdrage gevraagd wordt van de pensioengerechtigden en eventueel de oudere actieven om de jongeren enigszins tegemoet te komen ,99% Ik kan er niets aan doen dat de overheid de opbouw van pensioen beperkt, hoe jammer ik dat ook vind voor de jongeren. Dit mag echter niet ten koste gaan van onze huidige aanspraken ,01% Totalen % 37% 63% Ik zou het heel normaal vinden als er bij het overgaan naar de nieuwe pensioenregeling een solidariteitsbijdrage gevraagd wordt van de pensioengerechtigden en eventueel de oudere actieven om de jongeren enigszins tegemoet te komen. Ik kan er niets aan doen dat de overheid de opbouw van pensioen beperkt, hoe jammer ik dat ook vind voor de jongeren. Dit mag echter niet ten koste gaan van onze huidige aanspraken. 17

18 Vraag 5 Vraag 5. Als het erom gaat hoeveel risico ik loop voor mijn pensioen, dan wil ik het liefst dat mijn pensioenfonds Reacties... dat voor mij bepaalt. Ik wil me er niet in hoeven verdiepen 62 42,18% mijn mening en die van anderen vraagt en het vervolgens voor iedereen bepaalt 68 46,26% mij zelf het risico laat bepalen 17 11,56% Totalen % 11,6% 42,2% 46,3%...dat voor mij bepaalt. Ik wil me er niet in hoeven verdiepen mijn mening en die van anderen vraagt en het vervolgens voor iedereen bepaalt mij zelf het risico laat bepalen 18

19 Vraag 6 Vraag 6. Stel uw salaris is 1.750,- netto per maand. U bepaalt zelf de mate van zekerheid van uw pensioen. De pensioenleeftijd is bij elke keuze hetzelfde. Alleen de hoogte van het inkomen verschilt. De eerste keuze kent geen onzekerheid en de vierde de meeste onzekerheid. Wat zou u kiezen? Reacties Keuze ,37% Keuze ,22% Keuze ,73% Keuze 4 1 0,68% Totalen % 0,7% 19,7% 18,4% 61,2% Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3 Keuze 4 19

20 Vraag 7 Vraag 7. Stel, de beleggingen brengen de komende vijf jaar te weinig op waardoor uw pensioen lager uitkomt, dan Reacties ga ik extra sparen 33 23,08% werk ik langer door 45 31,47% accepteer ik een lager pensioen 65 45,45% Totalen % 45,4% 23,1% 31,5% ga ik extra sparen werk ik langer door accepteer ik een lager pensioen 20

21 Vraag 8 Vraag 8. Als de pensioenen verlaagd moeten worden, dan wil ik dat Reacties het pensioenfonds dit in één keer doet 11 7,53% het pensioenfonds dit verspreidt over meerdere jaren doet ,47% Totalen % 7,5% 92,5% het pensioenfonds dit in één keer doet het pensioenfonds dit verspreidt over meerdere jaren doet 21

22 Eindstelling Vraag 9. Eindstelling Reacties Voor mijn pensioen liever zo beperkt mogelijke risico s: een min of meer vast eindbedrag. Hierbij blijft de indexatie wel een onzekere factor ,74% Voor mijn pensioen liever wat meer risico s: geen vast eindbedrag. Hierbij heb ik de kans om een hoger pensioen te ontvangen. Maar ook de kans op een lager pensioen dan het vaste bedrag van stelling ,26% Totalen % 46,3% 53,7% Voor mijn pensioen liever zo beperkt mogelijke risico s: een min of meer vast eindbedrag. Hierbij blijft de indexatie wel een onzekere factor. Voor mijn pensioen liever wat meer risico s: geen vast eindbedrag. Hierbij heb ik de kans om een hoger pensioen te ontvangen. Maar ook de kans op een lager pensioen dan het vaste bedrag van stelling 1. 22

23 Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Uitsplitsing naar deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden Opmerking vooraf: de aantallen van de totalen wijken iets af ten opzichte van de uitsplitsing. Het verschil in de aantallen komt omdat niet iedereen (actieve deelnemer, gewezen deelnemer, of gepensioneerde) bij de uitsplitsingsvraag heeft gestemd en er geen categorie overig wordt getoond in de rapportages. 1/10/2014

24 Segmentatie Bent u deelnemer, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde? Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde Totaal Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde 48% 38% 14% 24

25 Beginstelling Voor mijn pensioen liever wat meer risico s: geen Voor mijn pensioen liever zo beperkt vast eindbedrag. Hierbij heb ik de kans om een mogelijke risico s: een min of meer vast hoger pensioen te ontvangen. Maar ook de kans op eindbedrag. Hierbij blijft de indexatie een lager pensioen dan het vaste bedrag van wel een onzekere factor. stelling 1. Eens met stelling Eens met stelling 1 2 Totaal Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde Eens met stelling 1 Eens met stelling Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde 25

26 Vraag 1 Vraag 1. Vertrouwt u erop dat ons pensioenfonds opkomt voor uw belangen? Ja Nee Geen mening Totaal Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde Ja Nee Geen mening 26

27 Vraag 2 Vraag 2. Als er financiële tegenvallers moeten worden verdeeld, vind ik dat de gepensioneerden niet in hoeven te leveren en de werkenden wel de werkenden niet in hoeven te leveren en de gepensioneerden wel iedereen moet inleveren Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde Totaal Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde 10 0 iedereen moet inleveren de gepensioneerden niet in hoeven te leveren en de werkenden wel de werkenden niet in hoeven te leveren en de gepensioneerden wel 27

28 Vraag 3 Vraag 3. Als er financiële meevallers moeten worden verdeeld, vind ik dat iedereen iets extra s moet krijgen de gepensioneerden iets extra s moeten krijgen en de werkenden niet de werkenden iets extra s moeten krijgen en de gepensioneerden niet Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde Totaal Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde 10 0 iedereen iets extra s moet krijgen de gepensioneerden iets extra s moeten krijgen en de werkenden niet de werkenden iets extra s moeten krijgen en de gepensioneerden niet 28

29 Vraag 4 Vraag 4. Onder het nieuwe pensioenstelsel kan door jongeren minder pensioen opgebouwd worden, terwijl zij wel moeten bijdragen aan de hoge premie van nu van 30%. Jongeren krijgen uiteindelijk dus veel minder pensioen terug voor het door hen ingelegde geld dan de huidige pensioengerechtigden en de oudere actieven. Ik zou het heel normaal vinden als er bij het overgaan naar de nieuwe pensioenregeling een solidariteitsbijdrage gevraagd wordt van de pensioengerechtigden en eventueel de oudere actieven om de jongeren enigszins tegemoet te komen. Ik kan er niets aan doen dat de overheid de opbouw van pensioen beperkt, hoe jammer ik dat ook vind voor de jongeren. Dit mag echter niet ten koste gaan van onze huidige aanspraken. Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde Totaal Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde Ik zou het heel normaal vinden als er bij het overgaan naar de nieuwe pensioenregeling een solidariteitsbijdrage gevraagd wordt van de pensioengerechtigden en eventueel de oudere actieven om de jongeren enigszins tegemoet te komen. Ik kan er niets aan doen dat de overheid de opbouw van pensioen beperkt, hoe jammer ik dat ook vind voor de jongeren. Dit mag echter niet ten koste gaan van onze huidige aanspraken. 29

30 Vraag 5 Vraag 5. Als het erom gaat hoeveel risico ik loop voor mijn pensioen, dan wil ik het liefst dat mijn pensioenfonds dat voor mij bepaalt. Ik wil me er niet in hoeven verdiepen mijn mening en die van anderen vraagt en het vervolgens voor iedereen bepaalt mij zelf het risico laat bepalen Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde Totaal Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde 5 0 dat voor mij bepaalt. Ik wil me er niet in hoeven verdiepen mijn mening en die van anderen vraagt en het vervolgens voor iedereen bepaalt mij zelf het risico laat bepalen 30

31 Vraag 6 Vraag 6. Stel uw salaris is 1.750,- netto per maand. U bepaalt zelf de mate van zekerheid van uw pensioen. De pensioenleeftijd is bij elke keuze hetzelfde. Alleen de hoogte van het inkomen verschilt. De eerste keuze kent geen onzekerheid en de vierde de meeste onzekerheid. Wat zou u kiezen? Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3 Keuze 4 Totaal Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3 Keuze 4 Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde 31

32 Vraag 7 Vraag 7. Stel, de beleggingen brengen de komende vijf jaar te weinig op waardoor uw pensioen lager uitkomt, dan ga ik extra sparen werk ik langer door accepteer ik een lager pensioen Totaal Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde ga ik extra sparen werk ik langer door accepteer ik een lager pensioen 32

33 Vraag 8 Vraag 8. Als de pensioenen verlaagd moeten worden, dan wil ik dat het pensioenfonds dit in één keer doet het pensioenfonds dit verspreidt over meerdere jaren doet Totaal Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde het pensioenfonds dit in één keer doet het pensioenfonds dit verspreidt over meerdere jaren doet Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde 33

34 Eindstelling Vraag 9. Eindstelling Voor mijn pensioen liever zo Voor mijn pensioen liever wat meer beperkt mogelijke risico s: een min of meer vast eindbedrag. Hierbij blijft de indexatie wel een onzekere factor. risico s: geen vast eindbedrag. Hierbij heb ik de kans om een hoger pensioen te ontvangen. Maar ook de kans op een lager pensioen dan het vaste bedrag van stelling 1. Totaal Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde Deelnemer Gewezen Deelnemer Pensioengerechtigde Voor mijn pensioen liever zo beperkt mogelijke risico s: een min of meer vast eindbedrag. Hierbij blijft de indexatie wel een onzekere factor. Voor mijn pensioen liever wat meer risico s: geen vast eindbedrag. Hierbij heb ik de kans om een hoger pensioen te ontvangen. Maar ook de kans op een lager pensioen dan het vaste bedrag van stelling 1. 34

35 Disclaimer Deze presentatie is voor u geschreven om te gebruiken in de context van de resultaten pensioenforum 26 juni en 3 juli onder de voorwaarden van onze overeenkomst met u. Deze presentatie is mogelijk niet geschikt voor gebruik in een andere context of voor andere doeleinden en wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor dergelijk gebruik. De schriftelijke opmerkingen in deze presentatie moeten worden gezien in samenhang met de ondersteunende en verduidelijkende mondelinge opmerkingen en achtergrond zoals door Towers Watson gegeven, voordat u overgaat tot enige actie of het nemen van beslissingen. REF/LKr/650869/AP

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen..

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Deelnemers van PGB zijn bereid om met hun pensioen risico te lopen in het belang van grotere kans op indexering. Zelfs iets meer dan PGB nu in de beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Risicobereidheid in beeld

Risicobereidheid in beeld Risicobereidheid in beeld Onderzoek naar de risicobereidheid bij actieve deelnemers en gepensioneerden in opdracht van Q8 Pensioenfonds Peter Zegwaart Januari 2015 1 Inhoud 1. Introductie Inleiding 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

VERSLAG van het OWASE PENSIOENFORUM

VERSLAG van het OWASE PENSIOENFORUM VERSLAG van het OWASE PENSIOENFORUM Opzet van het forum Op 26 juni en 3 juli werd het OWASE Pensioenforum georganiseerd, een bijeenkomst om de risicobereidheid van de (oud-) deelnemers aan de OWASE-pensioenregeling

Nadere informatie

OWASE pensioenregeling

OWASE pensioenregeling DEELNEMERSBIJEENKOMST 16 en 23 april 2015 Presentatie Henk Meijerink toelichting op de OWASE pensioenregeling Programma De bedoeling van deze voorlichtingsbijeenkomst: A. u informeren over de landelijke

Nadere informatie

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno.

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno. Memorandum Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO Van Dr. F. Phillipson Onderwerp Risicobereidheidsonderzoek Pensioenfonds TNO Inleiding In de periode juni-augustus 2014 is er een risicobereidheidsonderzoek

Nadere informatie

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK PPF APG Pieter Kasse / Manja Rietjens 15/16/17 januari 2014 RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK ONDER DEELNEMERS AANLEIDING ONDERZOEK Inzicht in (risico)voorkeuren van deelnemers en gepensioneerden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 20 maart 2014 17:00 19:00 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen AFM Consumentenmonitor voorjaar 2012 Pensioenen Juni 2012 GfK 2012 AFM Consumentenmonitor Juni 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten in detail Pensioen algemeen Financiële

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid

Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid Nieuwsbrief uitgave 3 2013 PensioenWijzer Resultaten risicoanalyseonderzoek Lage respons, groot vertrouwen in huidig beleid Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Equens gaf actieven en gepensioneerden

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Juist nu. Je pensioen regel je samen. Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb betaald. Wat een onzin!

Juist nu. Je pensioen regel je samen. Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb betaald. Wat een onzin! Je pensioen regel je samen Juist nu Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb Wat een onzin! Januari 2012 2 Je regelt je pensioen beter samen Inhoud 2 'Het doel is een zo goed en eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015

Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Is jouw pensioen goed geregeld? Alles wat je moet weten over jouw pensioenregeling update 2015 Inleiding Als het om pensioen gaat, wil je waarschijnlijk maar één ding weten: heb ik straks voldoende pensioen

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof

Geef Nederlanders pensioeninzicht. Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Geef Nederlanders pensioeninzicht Werken aan vertrouwen door dichten van de verwachtingskloof Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Solidariteit eerlijk verdelen

Solidariteit eerlijk verdelen Solidariteit eerlijk verdelen Voorwoord Jongere en oudere generaties lijken in toenemende mate tegenover elkaar te staan als het gaat om ons pensioenstelsel. Ouderen wijzen er op dat zij het huidige pensioenvermogen

Nadere informatie