Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers"

Transcriptie

1 Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Rogier van den Heuvel Met ingang van 1 januari wordt de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen ("Wet Witteveen 2015") van kracht. 1 Deze wet bevat de door het kabinet Rutte II beoogde wijzigingen in het fiscale kader, het zogenaamde Witteveenkader, voor pensioenopbouw. De wijzigingen passen in het beleid waarin langer doorwerken wordt gestimuleerd en de overheidsfinanciën op orde moeten worden gebracht. 2 Graag geef ik u een korte uiteenzetting van de belangrijkste wijzigingen en de consequenties hiervan voor IB-ondernemers en de beroeps- en bedrijfstakpensioenfondsen.

2 1. Wijzigingen in de pensioenopbouw Met als doel de houdbaarheid van de AOW en de aanvullende pensioenen te verbeteren is reeds de AOW- en pensioenrichtleeftijd verhoogd. 3 Met de Wet Witteveen 2015 wordt het pensioenstelsel verder gewijzigd. Er volgen twee beperkingen in de mogelijkheden tot opbouw van het ouderdomspensioen. De eerste beperking heeft betrekking op de maximering van het pensioengevend salaris. Bij een inkomen dan , kan over het bovenmatige salarisdeel niet meer belastingvrij pensioen worden opgebouwd. In geval van deeltijd beroepsuitoefening wordt dit bedrag verminderd overeenkomstig de deeltijdfactor. 4 De achterliggende reden hiervoor zou zijn dat deelnemers aan een pensioenregeling met een inkomen van boven de per jaar zelf in staat zouden moeten zijn in hun oudedagvoorziening te voorzien. Het zou dan niet nodig zijn dat de samenleving de opbouw over inkomens boven fiscaal faciliteert. 5 De tweede beperking heeft betrekking op de maximum opbouwpercentages voor alle pensioenregelingen. Na de doorgevoerde verlaging voor middelloonregelingen per 1 januari 2014 (van 2,25% naar 2,15%) wordt het maximum opbouwpercentage wederom verlaagd, van 2,15% naar 1,875% met een pensioenleeftijd van 67 jaar. Voor middelloonregelingen gaat een lagere minimumfranchise gelden. Dit moet de verlaging van de opbouwpercentages enigszins compenseren. In plaats van dat deelnemers nu extra de tijd hebben om meer op te bouwen, zullen de deelnemers de extra tijd nodig hebben om voldoende pensioen op te kunnen bouwen. 2. Consequenties voor de praktijk 2.1. Pensioengevend inkomen Er zijn een aantal beroepspensioenregelingen waarbij geen relatie bestaat tussen het inkomen en het op te bouwen pensioen. 6 Met de ingang van de Wet Witteveen is dit niet meer toegestaan. Hierin wordt namelijk wel uitgegaan van die relatie. Een aantal beroepspensioenfondsen werkt met een norminkomen als pensioengevend inkomen. Dit is het standaardinkomen dat ongeveer het inkomen van een beroepsgenoot benadert en dat in principe voor iedere beroepsgenoot wordt gehanteerd. 7 Sinds de Wet Overige fiscale maatregelen 2013 wordt daarvoor niet langer de ruimte geboden, terwijl het echter wel wenselijk is als de mogelijkheid van het werken met een norminkomen kan blijven bestaan. 8 Dit levert immers minder fluctuatie op in premie en pensioenopbouw, waardoor het de deelnemer in het algemeen en de IB-ondernemer in het bijzonder meer stabiliteit biedt. 9 Voor IB-ondernemers die deelnemen aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling, zal voor vaststelling van het pensioengevend inkomen de winst uit onderneming worden gehanteerd uit het kalenderjaar drie jaar voorafgaande aan het jaar van pensioenopbouw (T-3). 10 Er mag in de pensioenregeling niet meer worden uitgegaan van een actuelere winst, omzet of van een norminkomen. 11 De reden dat gekozen is voor T-3 is dat IB-ondernemers zo voldoende gelegenheid hebben dit inkomen vast te stellen. 12

3 Op grond van artikel 3.18 lid 4 sub d Wet IB 2001 wordt het pensioengevend inkomen vastgesteld door uit te gaan van T-3. Dit is opmerkelijk, aangezien de wetgever hier niet kiest voor één lijn. Een ondernemer die de pensioenregeling vrijwillig voortzet bij een pensioenfonds waar hij eerder als werknemer deelnam, moet het inkomen van het jaar T-2 als pensioengevend inkomen hanteren. 13 Uit de parlementaire behandeling blijkt niet waarom in de IB-sfeer gekozen is voor T-3 en in de LB-sfeer voor T-2. In beide gevallen gaat het namelijk over de winst uit onderneming. 14 Op grond van het nieuwe artikel 1.7 lid 6 Wet IB 2001 heeft de wetgever de discretionaire bevoegdheid nadere regels te stellen ten aanzien van vrijwillige voortzetting na beëindiging van de arbeidsverhouding op grond waarvan eerder verplicht moest worden deelgenomen in de pensioenregeling. In het licht van de Wet Witteveen zou het een logische vervolgstap zijn als ook bij vrijwillige voortzetting zou worden uitgegaan van T Bovenmatigheid Indien een pensioen in de loonbelastingsfeer als zuiver wordt aangemerkt, wil dat zeggen dat het binnen alle grenzen van het Witteveenkader blijft. De hoofdregel is dat alle loon dat uit een dienstbetrekking wordt genoten, wordt belast. Tot het loon behoren ook aanspraken om na verloop van tijd een uitkering te ontvangen. 15 Indien pensioenaanspraken ook tot loon zouden behoren, zou dat betekenen dat een werknemer wordt belast voor aanspraken die in de toekomst als pensioen worden uitgekeerd. Het belasten van aanspraken, die in de toekomst als pensioen worden uitgekeerd, wordt als onwenselijk gezien. Hierdoor is ervoor gekozen een uitzondering te hanteren, waardoor de hoofdregel niet van toepassing is en de belastingheffing plaatsvindt op het moment dat het pensioen wordt uitgekeerd. Dit is de omkeerregel. 16 Voor IB-ondernemers geldt dat de premies aftrekbaar zijn, indien de premies binnen de grenzen van het Witteveenkader blijven en binnen de nadere regels die op grond van artikel 3.18 Wet IB 2001 worden vastgesteld. Zo geldt als specifieke regel dat de premies moeten zijn gebaseerd op een inkomen dat niet uitgaat boven het pensioengevende inkomen van de IB-ondernemer. 17 Indien het pensioen buiten het Witteveenkader valt en er sprake is van fiscaal bovenmatige pensioenopbouw, is de omkeerregel niet van toepassing en dient er direct belasting te worden betaald over de aanspraken. Hiervan is per 1 januari 2015 sprake indien bijvoorbeeld een directeur-grootaandeelhouder pensioen opbouwt over zijn inkomen boven de , of indien er sprake is van een hoger opbouwpercentage dan is toegestaan. Er dient dus te worden gestreefd naar een pensioen dat als zuiver kan worden gekwalificeerd. Is hier namelijk geen sprake van, dan kan dit leiden tot financieel nadeel bij de deelnemer. Artikel 18 lid 3 Wet LB 1964 biedt overigens nog wel de mogelijkheid dat een bovenmatig pensioen wordt gesplitst in een zuiver en een onzuiver deel. 18 Indien iemand pensioen opbouwt boven een pensioengevend inkomen van , is het pensioen dat wordt opgebouwd onzuiver. Dit betekent dat de omkeerregel niet van toepassing is op het onzuivere gedeelte, hetgeen ertoe leidt dat een deelnemer in een dergelijke situatie extra kosten heeft, omdat er direct belasting dient te worden betaald over de pensioenaanspraken. Om dit probleem op te lossen, is besloten dat het pensioendeel dat fiscaal onzuiver is, niet langer onder het afkoopverbod valt. Met ingang van 1 januari 2015

4 zijn pensioenuitvoerders verplicht om op verzoek van de deelnemer, mee te werken aan afkoop van pensioen dat als onzuiver kan worden aangemerkt. Dit geldt ook voor de afkoop van IB-ondernemers Vrijwillige regeling Op grond van artikel 3.18 lid 3 Wet IB 2001 is per 2015 mogelijk dat naast het verplichte deel van de pensioenregeling tevens een vrijwillige aanvulling hierop als pensioenregeling wordt aangemerkt. Hieruit volgt dat de vrijwillige aanvulling fiscaal op dezelfde wijze wordt behandeld als de basispensioenregeling. Dit sluit aan met hetgeen is bepaald in de artikel 116, 117 en 118 Wet Verplichte beroepspensioenregeling. Hierin wordt bepaald dat de premie voor de vrijwillige pensioenregeling niet meer dan een derde van de over dat jaar verschuldigde premie voor de basispensioenregeling bedraagt. Dit vormt echter wel een verschil met hetgeen in de loonbelastingsfeer is bepaald. Hier mag ook vrijwillig worden bijgedragen, maar niet tot meer dan het fiscale maximum. Afhankelijk van het niveau van de basisregeling kan de vrijwillige premieregeling meer zijn dan een derde van de basisregeling, maar ook meer. 20 De fiscale normeringen van in de Wet LB 1964 zijn namelijk maximaal Aanbeveling Artikel 3.18 lid 5 Wet IB 2001bepaalt dat bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nadere regels kunnen worden gesteld aan onder andere de toepassing van het absolute fiscale maximum op ondernemers met een fluctuerend inkomen. Het lijkt mij erg raadzaam dat deze nadere regels worden gesteld. Indien bij een IB-ondernemer namelijk sprake is van een sterk variabel inkomen, is het mogelijk dat in geval van een substantieel lager actueel inkomen dan de inkomens waarover in het verleden pensioen is opgebouwd, de actuele pensioenopbouw dient te worden beëindigd, doordat de totale pensioenopbouw het 100% maximum overschrijdt. 22 Voor werknemers met een variabel inkomen, is het 100% maximum al versoepeld, doordat zij mogen uitgaan van een gemiddeld inkomen. 23 Voor IBondernemers zou een dergelijke versoepeling nog verder moeten worden doorgevoerd dan bij werknemers, aangezien bij hen het totale inkomen sterk variabel kan zijn. 24 Voor startende ondernemers is er in de nieuwe wetgeving geen duidelijkheid gegeven over de grondslag voor pensioenopbouw in de eerste drie jaar na start van de onderneming. Hun inkomen is immers niet vast te stellen volgens T-3. Pensioenfondsen zouden in dat geval kunnen uitgaan van het actuele inkomen van IB-ondernemers. Daarnaast zou het mogelijk kunnen zijn om een forfaitaire invulling te geven op basis van de gegevens die wel beschikbaar zijn. 25 De wetgever zou zich hierover middels AMvB verder moeten uitspreken, aangezien de T-3 methode in geval van startende ondernemers op praktische bezwaren stuit.

5 4. Conclusie De wijze van pensioenopbouw voor IB-ondernemers zal met de ingang van de Wet Witteveen sterk veranderen. Een belangrijke verandering is de vaststelling van het pensioengevend inkomen. Een ondernemer zal moeten uitgaan van een winstgrondslag drie jaar voorafgaand aan het moment van premiebetaling. Het voordeel hiervan is dat de ondernemer ruim de tijd heeft zijn boekhouding op orde te maken. Daarnaast is de winst als grondslag voor pensioenopbouw redelijker dan bijvoorbeeld de omzet, omdat dit laatste niks zegt over hetgeen de IB-ondernemer uiteindelijk privé aan inkomen ontvangt. Naast voordelen zijn er helaas ook sterke nadelen. Zo is de winstgrondslag drie jaar voorafgaand aan het moment van premiebetaling, een erg lange termijn, waarin het inkomen van de ondernemer sterk kan zijn veranderd. Dit kan leiden tot overschrijding van het 100% maximum, waardoor de pensioenopbouw dient te worden beëindigd. De vaststelling van het pensioengevend inkomen middels T-3 kan tevens leiden tot betalingsonmacht van de deelnemer, doordat de te betalen premie erg hoog kan zijn in verhouding tot het actuele inkomen. Mijn inziens wegen de nadelen zwaarder dan de voordelen en zal de wetgever gebruik moeten maken van de mogelijkheid tot het stellen van nadere regelgeving bij AMvB. Een belangrijke verbetering is de wettelijke regeling omtrent de fiscale aftrekbaarheid voor bijdragen aan het vrijwillige deel van een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Hiermee is voldaan aan een behoefte van pensioenfondsen en deelnemers van pensioenregelingen om meer fiscale duidelijkheid op dit vlak. Oordelend over de hoofdlijnen ben ik vooral negatief door de praktische bezwaren die de Wet Witteveen met zich meebrengt. Een definitief oordeel over de Wet Witteveen is echter in dit stadium moeilijk te geven, omdat veel onderwerpen bij AMvB nadere invulling dienen te krijgen. Het was wenselijk als deze nadere invulling ruim voor 1 januari 2015 gegeven zou zijn.

6 Voetnoten 1 Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen, Stb. 2014, Kamerstukken I 2012/13, , C, p Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, Stb. 2012, Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen, Stb. 2014, 196, p Kamerstukken I 2012/13, , nr. 3, p. 3 en 4. 6 J.A.G. Steenvoorden, Het beroepspensioenfonds: leerzaam voor OPF en BPF?, Onderneming en Pensioen, Deventer: Kluwer 2011, p G. van Ginkel, M.E.C. Boumans en A.H.H. Bollen-Vandenboorn, Het nieuwe Witteveenkader in de IB-sfeer, WFR 2013/756, onder Wet Overige fiscale maatregelen 2013, Stb 2012, G. van Ginkel, M.E.C. Boumans en A.H.H. Bollen-Vandenboorn, Het nieuwe Witteveenkader in de IB-sfeer, WFR 2013/756, onder Kamerstukken II 2012/13, , nr. 3, p Artikel 3.18 lid 4 sub d Wet IB 2001 (Wet Overige fiscale maatregelen 2013, Stb 2012, 669, p. 6). 12 Kamerstukken II 2012/13, , nr. 3, onder G. van Ginkel en M.E.C. Boumans, De 10-jaars vrijwillige voortzetting voor zelfstandigen nu ook fiscaal gefacilieerd, Pensioen Magazine 2012/13, p G. van Ginkel, M.E.C. Boumans en A.H.H. Bollen-Vandenboorn, Het nieuwe Witteveenkader in de IB-sfeer, WFR 2013/756, onder Artikel 10 lid 2 Wet LB Artikel 11 lid 1 sub c Wet LB J.A. Gielink, Fiscale kaders voor IB-ondernemers in bedrijfstak- of beroepspensioenregelingen, TPV 2013/44, p G. van Ginkel, M.E.C. Boumans en A.H.H. Bollen-Vandenboorn, Het nieuwe Witteveenkader in de IB-sfeer, WFR 2013/756, onder J.A. Gielink, Fiscale kaders voor IB-ondernemers in bedrijfstak- of beroepspensioenregelingen, TPV 2013/44, p G. van Ginkel, M.E.C. Boumans en A.H.H. Bollen-Vandenboorn, Het nieuwe Witteveenkader in de IB-sfeer, WFR 2013/756, onder Hoofdstuk IIB Wet LB Voor werknemers is de pensioenopbouw gemaximeerd op 100% van het actuele pensioengevend loon. In een middelloonregeling dient de verdere opbouw te worden gestaakt, indien dit maximum wordt overschreden. J.A. Gielink, Fiscale kaders voor IBondernemers in bedrijfstak- of beroepspensioenregelingen, TPV 2013/44, p Besluit Minister van Financiën d.d. 9 september 2010, nr. DGB 2010/2733M, Stcrt , onderdeel J.A. Gielink, Fiscale kaders voor IB-ondernemers in bedrijfstak- of beroepspensioenregelingen, TPV 2013/44, p J.A. Gielink, Fiscale kaders voor IB-ondernemers in bedrijfstak- of beroepspensioenregelingen, TPV 2013/44, p. 7.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT

Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT EXPERTISECENTRUM PENSIOENRECHT Notitie inzake: NETTO PENSIOEN IN DE TWEEDE PIJLER Prof. mr. Herman Kappelle Prof. dr. Erik Lutjens Mr. Ivor Witte - hoogleraar Fiscaal Pensioenrecht - hoogleraar Pensioenrecht

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 6.1 6.2 soorten 6.3 stelsels 6.4 uitvoerder 6.5 Opbouwfase 6.6 Uitkeringsfase 6.7 Bijzondere onderwerpen 6.8 en echtscheiding 6.9 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

A.7.3.3 Oudedagsvoorzieningen voor de Zelfstandig Ondememer

A.7.3.3 Oudedagsvoorzieningen voor de Zelfstandig Ondememer A.7.3.3 Oudedagsvoorzieningen voor de Zelfstandig Ondememer drs. J.A.L. Borremans en drs. R. van Wijk-Van der Schoot* 1 Inleiding In dit hoofdstuk staan we stil bij de oudedagsvoorzieningen voor de zelfstandig

Nadere informatie

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger

Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap No. 242 Kluwer Deventer 2011 ISBN 978 90 13 08729

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 28039 2 oktober 2014 Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partner- en wezenpensioenen, conversie

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M Loonheffingen. Pensioenen en stamrechten; tegemoetkomingen voor partneren wezenpensioenen, conversie van opgebouwde pensioenaanspraken, premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en opnemen van stamrechten

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6

1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6 1. Inleiding... 2 2. Wat is pensioen?... 3 3. Hoe is uw pensioen in Nederland opgebouwd?... 4 4. Pensioentaal kort toegelicht... 5 4. Pensioentaal kort toegelicht... 6 5.0 Voor wie geldt de pensioenregeling?...

Nadere informatie

Witteveen 2015. 1. Algemeen

Witteveen 2015. 1. Algemeen Witteveen 2015 1. Algemeen Eind vorig jaar zijn tussen de regeringsfracties van de VVD en de PvdA enerzijds en de oppositiepartijen D66, de SGP en de CU anderzijds pensioenafspraken gemaakt. Een groot

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED. Artikel 1. Definities

Artikelsgewijze toelichting HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED. Artikel 1. Definities 166 Artikelsgewijze toelichting HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Definities Er is in dit wetsvoorstel voor de Pensioenwet, in afwijking van aanwijzing 100 van de Aanwijzingen voor

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015

Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015. versie 19 februari 2015 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Thales Nederland geldend vanaf 1 januari 2015 versie 19 februari 2015 1 A. PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015... 3 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1. Definities...

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inhoudsopgave 1 Maatregelen voor de particulier 1.1 Algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2 1.1.1 Algemene heffingskorting 2 1.1.2 Arbeidskorting 2 1.2 Fiscale inkorting

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

27 januari 2014. Pensioen Flash

27 januari 2014. Pensioen Flash 27 januari 2014 Pensioen Flash Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 / Bas Dieleman Introductie Zoals

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Bedrijfsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer algemeen: E-mail algemeen: Naam contactpersoon: Functie: Geslacht: Telefoonnummer: E-mail: Inleiding Met genoegen

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Achtergrondinfo over de wet VPL. De gewijzigde regeling. Vragen en antwoorden. Magazine I 2006 I Nr. 3. In dit nummer onder meer:

Achtergrondinfo over de wet VPL. De gewijzigde regeling. Vragen en antwoorden. Magazine I 2006 I Nr. 3. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2006 I Nr. 3 In dit nummer onder meer: Achtergrondinfo over de wet VPL De gewijzigde regeling Vragen en antwoorden Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT A STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HOUTHANDEL. Oktober 2014

PENSIOENREGLEMENT A STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HOUTHANDEL. Oktober 2014 PENSIOENREGLEMENT A STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HOUTHANDEL Oktober 2014 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HOUTHANDEL PENSIOENREGLEMENT A VAN TOEPASSING OP DEGENEN DIE BEHOREN TOT

Nadere informatie

In het volgende hoofdstuk wordt mede ingegaan op doel en strekking van de regelgeving.

In het volgende hoofdstuk wordt mede ingegaan op doel en strekking van de regelgeving. Notitie Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder 1. Inleiding 1.1 Positie dga De positie van de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) is belangrijk. Er zijn ruim 200 000 dga s in Nederland 1.

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 1 JANUARI 2004 (VOOR WERKNEMERS VAN ARDAGH SERVICES NETHERLANDS BV) STICHTING PENSIOENFONDS TDV

PENSIOENREGLEMENT 1 JANUARI 2004 (VOOR WERKNEMERS VAN ARDAGH SERVICES NETHERLANDS BV) STICHTING PENSIOENFONDS TDV PENSIOENREGLEMENT 1 JANUARI 2004 (VOOR WERKNEMERS VAN ARDAGH SERVICES NETHERLANDS BV) STICHTING PENSIOENFONDS TDV Versie 03-09-2012 INHOUD A. BASIS-PENSIOENREGELING I. ALGEMENE BEPALINGEN 4 1. Definities

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie