Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling"

Transcriptie

1 Brochure Pensioenregeling

2 Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand van vragen en antwoorden. De volledige pensioenregeling is juridisch beschreven in het pensioenreglement. Wat is een pensioenovereenomst? Een pensioenovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken die werkgever en werknemer gemaakt hebben met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen zijn vastgelegd. Wat is de ingangsdatum van de pensioenovereenkomst? Voor de medewerkers die op dat moment in dienst waren op 1 januari Voor degenen die hierna in dienst zijn gekomen is deze datum gelijk aan de datum waarop zij in dienst zijn getreden. Wie voert de pensioenovereenkomst uit? De pensioenovereenkomst wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Trespa (hierna: het pensioenfonds). Het pensioenfonds verzorgt de uitkering van uw pensioen. Het pensioenfonds ontvangt hiervoor geld van de werkgever in de vorm van premies. Verder krijgt het fonds inkomsten doordat premies worden belegd, waarvoor beleggingsopbrengsten worden ontvangen. Het adres van het pensioenfonds is: Stichting Pensioenfonds Trespa Wetering SM WEERT Postbus AC WEERT Fax: Wilt u bij schriftelijk contact en contact per fax of altijd uw naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer vermelden? Welke pensioenvormen kent de pensioenregeling van de werkgever? De pensioenregeling zorgt voor een inkomen, zodra u met pensioen gaat (voor uzelf), als u arbeidsongeschikt wordt (voor uzelf) en als u komt te overlijden (voor uw partner en/of kinderen). De pensioenregeling kent de volgende pensioenvormen: Bij uw pensionering : Ouderdomspensioen voor uzelf Bij uw overlijden : Partnerpensioen voor uw partner Bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner Wezenpensioen voor uw kinderen Bij arbeidsongeschiktheid : Arbeidsongeschiktheidspensioen voor uzelf

3 Verderop in deze brochure wordt uitgelegd hoe de hoogte van de verschillende pensioenen wordt vastgesteld, wanneer de pensioenen ingaan en hoelang de uitkeringen duren. Wat voor pensioenovereenkomst geldt er voor u? De regeling heeft de vorm van een uitkeringsovereenkomst, dat wil zeggen dat van tevoren vaststaat hoe hoog de pensioenuitkering is. Het ouderdomspensioen, het (bijzonder) partnerpensioen, het wezenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen maken allen deel uit van de basisregeling. Hoe worden de pensioenaanspraken vastgesteld? Dat is verschillend per pensioenregeling. Hierna wordt uitgelegd op welke wijze de pensioenaanspraken worden vastgesteld. In de regeling wordt straks vooral gekozen voor zekerheid. Van te voren staat vast welke pensioenuitkering u straks krijgt. De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van een vijftal factoren: 1. Uw pensioengevend loon; 2. De franchise; 3. Het jaarlijks opbouwpercentage; 4. Het aantal jaren dat u pensioen opbouwt; 5. De eventueel op het pensioen verleende toeslagen. Uw pensioengevend loon is gelijk aan 12 maal uw maandsalaris vermeerderd met 8% vakantietoeslag, een dertiende maanduitkering, ploegentoeslag, afbouwregeling ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag. Zodra u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, krijgt u een pensioen van de overheid, in de vorm van AOW. Om die reden bouwt u niet pensioen op over het volledige salaris. Het loon wordt voor de pensioenberekening eerst verminderd met een bedrag, franchise genoemd. De franchise is het deel van het loon waarover de overheid al in pensioen voorziet. De franchise bedraagt voor ,- en wordt jaarlijks aangepast aan de stijging van de AOW-uitkering. Het loon dat overblijft na aftrek van de franchise wordt pensioengrondslag genoemd. Jaarlijks bouwt u een pensioen op van 2,25% van uw pensioengrondslag in dat jaar. Bij 40 deelnemingsjaren leidt dat tot een pensioen van 90% van het gemiddelde loon (inclusief de AOW-uitkering).

4 Gedurende uw deelnemerschap kan een toeslag op de al opgebouwde pensioenen worden verleend. Of, en zo ja welke toeslag wordt verleend, wordt jaarlijks door het bestuur van het pensioenfonds bepaald. Wanneer gaat het pensioen in en hoe lang duurt de uitkering? Het ouderdomspensioen gaat in op de eerste van de maand waarin u 65 jaar wordt en wordt dan levenslang aan u uitgekeerd tot en met de maand van uw overlijden. U mag het ouderdomspensioen ook eerder dan op 65 jaar in laten gaan, maar niet eerder dan vanaf de eerste van de maand waarin uw 55 jaar wordt. Het partnerpensioen wordt uitgekeerd vanaf de eerste van de maand waarin u overlijdt. Het partnerpensioen wordt levenslang aan u partner uitgekeerd tot en met de maand van zijn/ haar overlijden. Het wezenpensioen gaat in na uw overlijden en wordt uitgekeerd aan uw kinderen tot en met de maand waarin uw kind 21 jaar wordt, danwel tot en met de maand waarin het kind eerder komt te overlijden. Als uw kind studeert of arbeidsongeschikt is, dan wordt het pensioen uitgekeerd tot en met de maand waarin uw kind ophoudt studerend of arbeidsongeschikt te zijn, of uiterlijk tot en met de maand waarin het kind 27 jaar wordt. Als ook uw partner komt te overlijden, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Wat gebeurt er als uw deelneming aan de pensioenregeling stopt? Als uw dienstbetrekking bij de werkgever eindigt, stopt de verdere pensioenopbouw via de basisregeling. U behoudt natuurlijk uw aanspraak op het pensioen dat u hebt opgebouwd over de jaren dat u aan de pensioenregeling van de werkgever hebt deelgenomen. Ook kunt u geen geld meer storten in de vrijwillige pensioenregeling. Het reeds opgebouwde pensioenkapitaal wordt omgezet in pensioenaanspraken. Deze pensioenaanspraken worden op dezelfde wijze behandeld als de opgebouwde pensioenaanspraken uit de basisregeling. Kan ik elders opgebouwd pensioen meenemen naar het pensioenfonds? Als u, voordat u bij de werkgever kwam werken, nog ergens anders hebt gewerkt en pensioen hebt opgebouwd, dan hebt u het wettelijk recht om de bij uw vorig werkgever opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen aan het pensioenfonds. Dit recht hebt u ook als u ergens anders gaat werken. U hebt tot 6 maanden na de aanvang van het deelnemerschap aan de pensioenregeling de mogelijkheid om een offerte aan te vragen. De mogelijkheid voor waardeoverdracht wordt met u besproken tijdens uw gesprek bij de salarisadministratie bij uw indiensttreding. Op dat moment kan ook de daadwerkelijke overdracht aangevraagd worden. Als u bij de werkgever vertrekt, kunt u de offerte waardeoverdracht aanvragen via de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Meer informatie over de mogelijkheden over waardeoverdracht kunt u bij het pensioenfonds verkrijgen. Welke gevolgen heeft werken in deeltijd voor uw pensioen?

5 Als u eerst een volledige baan had en vervolgens in deeltijd gaat werken, gaat uw jaarlijkse pensioenopbouw evenredig omlaag. Dat geldt echter alleen voor de toekomstige opbouw. U behoudt de aanspraken op het pensioen dat u al hebt opgebouwd. Indien u vanaf het begin van uw diensttijd bij de werkgever in deeltijd werkt, worden u pensioenaanspraken afgeleid van uw deeltijdpercentage. Stel dat u een 40% dienstverband hebt, dan verwerft u pensioenaanspraken gelijk aan 40% van de pensioenaanspraken bij een volledig dienstverband. Welke gevolgen heeft arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen? Als u volledig arbeidsongeschikt wordt, wordt uw pensioenopbouw gewoon voortgezet. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, wordt uw pensioenopbouw ook gewoon voortgezet. In dat geval bent u premie verschuldigd voor het deel dat u op grond van de wet WIA niet arbeidsongeschikt bent. Welke gevolgen heeft scheiding voor uw pensioen? Als u gaat scheiden, of uw geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, heeft dit gevolgen voor uw ouderdomspensioen. Uw ex-partner krijgt het recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens de duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Scheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap, maar ook beëindiging van de gezamenlijke huishouding heeft gevolgen voor het partnerpensioen, dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk, partnerschap of gezamenlijke huishouding. Uw ex-partner krijgt het recht op het partnerpensioen dat tot de datum van het uit elkaar gaan is opgebouwd, dit noemen we bijzonder partnerpensioen. Meer informatie over de gevolgen van beëindiging van uw relatie kunt u bij het pensioenfonds verkrijgen. Wanneer kan de werkgever de premiebetaling aan het fonds verminderen of stopzetten? De werkgever behoudt zich het recht voor om zijn bijdrage aan het pensioenfonds tussentijds te verminderen, op te schorten of te beëindigen bij een ingrijpende wijziging van de omstandigheden. U kunt hierbij denken aan de situatie waarin de overheid nieuwe of gewijzigde verplichte ouderdoms-, arbeidsongeschiktheids-, of nabestaandenvoorzieningen invoert. Zodra de werkgever van dit voorbehoud gebruik maakt, zal het pensioenfonds degenen van wie het pensioen of de pensioenaanspraak daarvoor wordt getroffen hier direct schriftelijk over informeren. Wanneer kan de pensioenovereenkomst gewijzigd worden? De werkgever kan de pensioenovereenkomst die met u is aangegaan niet zomaar wijzigen. Hiervoor dient de werkgever in CAO-verband afspraken te maken. Indien er nieuwe afspraken worden gemaakt tussen werkgever, vakorganisaties en de OR is het bestuur van het pensioenfonds verplicht om het pensioenreglement te wijzigen. U wordt door het pensioenfonds binnen drie maanden na deze wijziging op de hoogte gesteld. Welke deelnemersbijdrage moet u betalen voor het pensioen?

6 De totale pensioenkosten worden tussen de werkgever en de werknemers verdeeld in de verhouding 2/3 voor de werkgever en 1/3 voor de werknemers (deelnemersbijdrage). De deelnemersbijdrage wordt ingehouden op uw salaris. Wat is pensioenuitruil precies en welke mogelijkheden zijn er? Binnen de pensioenregeling bestaat de mogelijkheid van pensioenuitruil. Zo heeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk om te ruilen voor extra (een hoger en/of eerder ingaand) ouderdomspensioen. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn als u geen partner hebt of als uw partner zelf voldoende (pensioen)inkomen heeft. Uitruilen kan alleen op het moment dat u met pensioen gaat. Ook bij eerdere pensionering is uitruil mogelijk. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een deel van uw ouderdomspensioen om te ruilen in partnerpensioen. Deze uitruil kan plaatsvinden op het moment van beëindiging deelnemerschap of op de pensioendatum. Het pensioenfonds wijst u op deze mogelijkheid in het laatste jaar voor de ingang van het ouderdomspensioen en bij de beëindiging van deelneming. Meer informatie over de uitruilmogelijkheden kunt u bij het pensioenfonds verkrijgen. Welke effecten heeft uitruil op uw pensioenaanspraken? Wanneer u ervoor kiest om een deel van uw aanspraak op ouderdomspensioen om te ruilen voor partnerpensioen wordt uw ouderdomspensioen natuurlijk verlaagd Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het pensioenfonds. In overleg kan dan eventueel besloten worden om een berekening van de effecten van een bepaalde vorm van uitruil op uw pnesioenaanspraken te laten maken. Zo kunt u dus alvorens u een beslissing neemt tot uitruil al bekijken welke gevolgen dit voor uw pensioen zal hebben. Welke informatie wordt op uw verzoek verstrekt? Het pensioenfonds verstrekt op uw verzoek a. het voor u geldende pensioenreglement; b. het jaarverslag en de jaarrekening van het pensioenfonds; c. de uitvoeringsovereenkomst; d. de voor u relevante informatie over beleggingen; en e. informatie over andere door de door de regering nog vast te stellen onderwerpen Het pensioenfonds verstrekt daarnaast op uw verzoek informatie die specifiek voor u relevant is. Toeslagregeling De pensioenregeling kent een toeslag regeling. In de regeling kennen we verschillende vormen van toeslagen. Onder toeslag verstaan we een aanpassing van het pensioen, aan bijvoorbeeld de stijging van de lonen of de prijzen.

7 Toeslagen zijn voorwaardelijk. Alle toeslagen zijn voorwaardelijk. Er bestaat geen recht op een toeslag en het is niet zeker óf en in hoeverre in de toekomst een toeslag zal worden verleend. Er wordt alleen een toeslag gegeven als het pensioenfonds daar naar het oordeel van het bestuur voldoende geld voor heeft. Toeslagen Voor alle deelnemers geldt een toeslag gerelateerd aan de prijsstijging. Het maximum van de toeslagverlening is 70% van de procentuele ontwikkeling van de prijsstijging in het voorgaande jaar ten opzichte van de prijsstijging in het jaar daarvoor. De toeslag wordt verleend in de vorm van een verhoging van het pensioen. Ambitieniveau De hierboven beschreven maxima gelden als het ambitieniveau van het pensioenfonds. Dat betekent dat het pensioenfonds ernaar streeft om deze maxima te halen. Middelen voor de financiering van de toeslagen Het bestuur van het pensioenfonds beslist jaarlijks in hoeverre de pensioenrechten en de pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze beslissing is de financiële positie van het pensioenfonds bepalend. Het bestuur besluit eerst jaarlijks of en zo ja, in hoeverre, de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers kunnen worden verhoogd. Indien hierna nog voldoende middelen beschikbaar zijn, dan zal het bestuur besluiten of, en zo ja, in hoeverre de aanspraken van gewezen deelnemers en de pensioenrechten kunnen worden verhoogd. Het pensioenfonds reserveert geen geld om uw pensioenrechten in de toekomst te verhogen. Welke verplichtingen heeft u? Van u wordt verwacht dat u meewerkt aan een goede uitvoering van de pensioenregeling. Dat betekent dat u, als er iets wijzigt in uw privé-omstandigheden dat gevolgen zou kunnen hebben voor uw pensioen, dit tijdig en correct aan het pensioenfonds moet doorgeven. Zo dient u bijvoorbeeld het pensioenfonds zo snel mogelijk op de hoogte te brengen als u gaat samenwonen, maar ook als uw relatie is beëindigd. Bij niet tijdige of correcte aanlevering van gegevens kan dit ingrijpende gevolgen hebben voor uw pensioenuitkering. Pensioenreglement De volledige pensioenregeling is juridisch beschreven in het pensioenreglement. Waar kunt u met uw klachten terecht? Voor eventuele klachten kunt u terecht bij de klachtencommissie van Trespa International BV.

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling CAO Verzekeren / Investment Management NB Deze brochure is niet meer actueel. Per 1 januari 2014 bouwen medewerkers van ING Verzekeren/Investment Management pensioen op bij NN CDC Pensioenfonds en is uw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam

Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam Pensioenbrochure 2012 Pensioenregeling Euronext Amsterdam Reglement 2012 ingegaan 1 januari 2012 Deze brochure geeft antwoord op de vragen: Wanneer kan ik met

Nadere informatie

( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. )

( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. ) P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t ( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. ) De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Uw pensioen in het kort

Uw pensioen in het kort Uw pensioen in het kort Pensioenregeling 2011 geldend voor werknemers voor wie op 31 juli 2011 het pensioenreglement 2008 N van toepassing is dan wel in dienst getreden op of na 1 augustus 2011 1 Deze

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij

Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór. 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij Pensioenregeling tot 1 juli 2008 Welkom bij Stichting BASF Pensioenfonds, het pensioenfonds voor werknemers die vóór 1 juli 2008 in dienst zijn gekomen bij BASF Nederland B.V., BASF IT Services Nederland

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1

ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 ACHMEA PENSIOENREGLEMENT 1 1-1-2009 [versie 1.0 d.d. 18 april 2012] 44303593/10087/20120418 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING 1. Deelnemers 2. Start en einde van de deelname

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes

Uw pensioenpakket. De pensioenregeling in het kort. De afspraken. De voorwaarden. De keuzes Uw pensioenpakket De pensioenregeling in het kort De afspraken De voorwaarden De keuzes UW PENSIOENPAKKET 3 Deze brochure geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van Pensioenregeling 2015. Pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015

Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Pensioenbrochure Pensioenregeling 2015 Uitgave mei 2015, wijzigingen voorbehouden. 1 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 WAT IS HET KARAKTER VAN DE PENSIOENREGELING? 3 3 WAT BETAAL IK EN WAT BETAALT MIJN WERKGEVER

Nadere informatie

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel

FONDSREGLEMENT B. van SPNG: de Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel FONDSREGLEMENT B van SPNG: de Algemene toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015)

Stichting ING CDC Pensioenfonds. Pensioenreglement Basispensioenregeling 67. per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2015) Stichting ING CDC Pensioenfonds Pensioenreglement Basispensioenregeling 67 per 1 januari 2014 (voor het laatst gewijzigd op HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities, begrippen en afkortingen

Nadere informatie

De EDS Pensioenregeling

De EDS Pensioenregeling Eindstreep of nieuwe start? Weet hoe u verzekerd bent voor uw pensioen. De EDS Pensioenregeling Volledig beschikbare premie Als voormalig EDSmedewerker bent u deelnemer aan de EDS Pensioenregeling. U,

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0

PENSIOENREGLEMENT 2015. Stichting Pensioenfonds BP. Versie 1.0 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting Pensioenfonds BP Versie 1.0 Pensioenreglement 2015 van Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2015 V1.0 pagina 1 van 60 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool,

Pensioenreglement-II 2007 van Stichting Pensioenfonds Rockwool, 2007 van, Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid deelnemer dispensatie franchise geregistreerd partnerschap gewezen deelnemer gezamenlijke huishouding indexcijfers (loonindex of

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE

REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE REGLEMENT OUDERDOMSPENSIOEN COLLECTIEF TOEGEZEGDE BIJDRAGE van, voor de pensioenregeling van TBI Holdings B.V. en de aan TBI Holdings gelieerde ondernemingen Toelichting bij pensioenbegrippen afkoop arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie