Verslag Mandema Update mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Mandema Update mei 2014"

Transcriptie

1 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties van de nieuwe wetgeving zijn voor hun pensioenregelingen. Op het moment dat de tweede Mandema Update plaatsvond, is op 27 mei de wet daadwerkelijk aangenomen. Tijdens de Update zijn veel onderwerpen de revue gepasseerd. Met daarbij extra aandacht voor de knelpunten waar u als werkgever mee te maken krijgt. De conclusie is dat pensioenregelingen moeten worden aangepast, maar dat een werkgever dat niet zo maar kan doen. Mandema & Partners heeft 40 gekwalificeerde adviseurs in dienst die u hierbij kunnen helpen. In dit verslag volgt een samenvatting van de drie presentaties: Inzicht in Pensioen (Marcel Kleemans), Pensioenactualiteiten (Lars Peters) en Arbeidsvoorwaarden en Juridische gevolgen (Teun Huijg) Mandema Pensioen Update

2 Inzicht in Pensioen door Marcel Kleemans, pensioenconsultant bij Mandema & Partners Er staat van alles over pensioenen in de kranten, maar veel hiervan is niet of in ieder geval slechts gedeeltelijk waar, zo begint Marcel Kleemans zijn betoog. In het half uur dat volgt, legt hij uitvoerig uit welke mythes er allemaal rond pensioenen bestaan en welke zaken nu eigenlijk van belang zijn. Het Nederlandse pensioenstelsel is gebaseerd op drie pijlers waarvoor respectievelijk overheid (AOW), de werkgever (collectief pensioen) en de particulier (aanvullend pensioen) verantwoordelijk zijn. Deze drie pijlers zorgen voor een uitkering bij pensionering (AOW, collectief pensioen, aanvullend pensioen), aan de nabestaande bij overlijden (ANW, nabestaandenpensioen en levensverzekering) en bij arbeidsongeschiktheid (WIA, arbeidsongeschiktheidspensioen, voorwaarden in pensioenregeling en particuliere verzekering). Mythe - eindloonregeling is de beste regeling In de tweede pijler (het collectief pensioen) zijn verschillende regelingen mogelijk: gebaseerd op eindloon, (geïndexeerd) middelloon of een beschikbare premie (eigen pot met geld om individueel te beleggen). Het idee bestaat dat we vroeger veel beter af waren met de traditionele eindloonregeling dan met de huidige geïndexeerde middelloonregeling of een beschikbare premieregeling. De praktijk laat zien dat dit zeker niet altijd het geval hoeft te zijn en bijvoorbeeld afhankelijk is van de indexatie, het opbouwpercentage en van de franchise. Bij beschikbare premie is het rendement op de premie te vergelijken met de indexering. Het grote verschil is de beleggingsvrijheid. Dat betekent natuurlijk wel dat je echt moet gaan beleggen. Dus als je jong bent - net als bij pensioenfondsen risicovoller beleggen en in de loop van de tijd minder risico s nemen. Let wel, als je individueel belegt, loop je zelf de risico s. Nadeel van een beschikbare premieregeling kan zijn dat je zelf op een gegeven moment je pensioen moet inkopen. Is dat bijvoorbeeld een moment met een lage rente, dan heb je behoorlijke pech. Een aantal jaren geleden kon je een veel hoger pensioen inkopen dan nu vanwege de lage rente en gestegen leeftijdsverwachting. Mythe - pensioenfondsen hebben geen geld meer in kas Ook dit ligt veel genuanceerder. Een te lage dekkingsgraad betekent niet dat pensioenfondsen geen geld meer in kas hebben. Het gaat om de vraag of pensioenfondsen ook nog over voldoende geld beschikken als ze over tien of twintig jaar moeten uitkeren. Ook hierbij speelt de rente een grote rol. Staat de rente hoog of bijvoorbeeld op 6%, dan Mandema Pensioen Update

3 dalen relatief gezien de verplichtingen en dat verhoogt de dekkingsgraad van het fonds. Maar is de rente of het verwachte rendement voor de komende jaren laag, dan kan het pensioenfonds in de toekomst niet langer aan de verplichtingen voldoen. Dit is dus onafhankelijk van de bezittingen, de kas blijft gevuld. Mythe - jongeren betalen voor de ouderen De pensioenpremie bij reguliere pensioenfondsen is meestal verdeeld in een deel voor de werknemer en een deel voor de werkgever. De werknemer betaalt slechts een (klein) deel van de totale kosten. Dit deel ligt over het algemeen ver onder de gemiddelde kosten en zelfs onder de actuariële premie. De werkgever betaalt dus de solidariteitspremie. Dat bij een beschikbare premieregeling sprake is van gelijkblijvende lasten voor de werkgever is ook niet waar. Want deze regelingen gaan meestal uit van een leeftijdsgebonden premie. Dus met ouder wordende medewerkers krijgt de werkgever te maken met hogere lasten. Alleen bij een CDC-regeling is er sprake van gelijkblijvende lasten. Deze gaat uit van een vast percentage van de loonsom dat wordt besteed aan de pensioen. Valkuilen waar de werkgever voor moet uitkijken Als werkgever is er een aantal zaken rond pensioenen waaraan aandacht moet worden besteed. Kies je voor wel of geen overgangsregeling bijvoorbeeld als het gaat om compensatie van de afschaffing van de VUT waarvoor wel is gespaard. Een ander geval is de afstandsverklaring, waarbij je als werkgever de verantwoordelijkheid hebt om medewerkers op de gevolgen te wijzen. Dit is zeker niet iets om gemakkelijk overheen te stappen, omdat dit mogelijk grote financiele consequenties geeft voor de werkgever. In veel bedrijfstakken bestaat de verplichting tot aansluiting bij een bedrijfspensioenfonds. Bij verandering van activiteiten kan dit beteken dat automatisch moet worden overgestapt vanuit een verzekerde regeling naar een ander pensioenfonds. Doe je het niet dan kan dit betekenen dat het met terugwerkende kracht moet gebeuren. Is het bedrijfspensioenfonds niet verplicht, dan is het soms mogelijk hier vrijwillig aan deel te nemen Mandema Pensioen Update

4 Voor het nabestaandenpensioen geldt dat het goed is om duidelijk te maken dat veel regelingen alleen tot uitkering komen bij overlijden voor pensionering. Na pensionering moet deze worden verkregen door uitruil (verlies van ouderdomspensioen). Ook de aanvulling van de overheid in de vorm van een ANWhiaatregeling is beperkt. Namelijk alleen voor nabestaanden met kinderen onder de 18 en zonder eigen inkomen. Ontwikkelen van een seniorenbeleid dat er rekening mee houdt dat medewerkers langer in dienst blijven vanwege de hogere pensioenleeftijd. Communicatie over pensioenen naar de medewerkers moet mogelijke misverstanden uit de wereld helpen Mandema Pensioen Update

5 Pensioenactualiteiten door Lars Peters, pensioenconsultant bij Mandema & Partners De wettelijke wijzigingen hebben alles te maken met de stijgende levensverwachting. In 1957 hoefde een pensioen gemiddeld maar 14 jaar te worden uitgekeerd. In 2010 is dit al gestegen tot 18 jaar. Dit aantal jaren is nu de maximale duur van een pensioen geworden. Gezien de stijgende levensverwachting betekent dit dat de pensioenleeftijd voor mensen die in 1988 zijn geboren op 71 jaar zal komen te liggen. Voor de regelingen in de tweede pijler geldt dat veel regelingen nog niet zijn aangepast aan de hogere pensioenleeftijd. Bovendien zijn er wettelijke grenzen gesteld aan wat er fiscaal maximaal kan worden bij gespaard. Vanaf 1 januari 2015 is een verlaging overeengekomen van de opbouw. De overheid dwingt dit af. Regelt de werkgever dit niet goed en wordt er toch meer premie afgedragen, dan kan dit enorme fiscale gevolgen hebben. Andere veranderingen in pensioenregelingen hebben te maken met nieuwe toetreders op de markt en met het nieuwe financieel toetsingskader. Hoewel nu al is te constateren dat die nieuwe toetreders zich ook weer aan het terugtrekken zijn, omdat het ze niet lukt om echt rendabel te zijn. De hogere eisen die aan pensioenfondsen worden gesteld, hebben ook consequenties voor de kleinere ondernemingspensioenfondsen. Steeds meer kleinere fondsen worden opgeheven. De huidige situatie, waarbij een werkgever verplicht is om te voldoen aan een verzoek van een werknemer tot waardeoverdracht, is eigenlijk niet meer van deze tijd. Deze afspraak heeft alles te maken met de eindloonregeling, waarbij er sprake is van een pensioengat als iemand overstapt naar een andere pensioenregeling. Aangezien er nu bijna geen eindloonregelingen meer zijn, is te verwachten dat deze verplichting snel zal komen te vervallen. Dit is overigens nog niet vastgelegd in de wet. Wel vastgelegd in de wet is dat per 1 januari 2015 de communicatie naar de deelnemers van een pensioenregeling ervoor moet zorgen dat zij inzicht hebben in hun regeling, overzicht hebben over wat ze opbouwen en uitzicht hebben op wat ze kunnen verwachten als uitkering. Aanpassing van de pensioenregeling vereist extra aandacht richting medewerkers. Mandema kan hier optimaal bij faciliteren Mandema Pensioen Update

6 Arbeidsvoorwaarden en juridische gevolgen door Teun Huijg, jurist bij Stibbe Om aan de nieuwe eisen van de wet te voldoen moeten de pensioenregelingen op verschillende punten worden aangepast. Voordat dit kan gebeuren is het van belang dat de werkgever voor zichzelf eerst de kaders van de bestaande pensioenregeling helder heeft. Wie zijn de pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars of PPI s) en liggen de relaties tussen de drie betrokken partijen (deelnemer, werkgever en pensioenuitvoerder) goed vast (via startbrief, reglement en uitvoeringsovereenkomst)? Verder is het goed om te weten dat de puur fiscale regels veel invloed hebben op de uitvoering. Een premie die hoger is dan de fiscus toestaat, kan betekenen dat het gehele opgebouwde pensioen wordt belast. Het is in belang van de medewerkers dat de regeling in dat geval wordt aangepast. Met zorg en aandacht voorbereiden De werkgever zal zich moeten uitspreken over hoe hij voor compensatie zorgt voor bestaande deelnemers. Voor hen zal er een overgangsregeling moeten komen. Dit geldt niet voor nieuwe deelnemers. Hoe de compensatie eruit komt te zien zal de werkgever moeten bepalen in overleg met de verschillende partijen en in de arbeidsvoorwaarden laten opnemen. Wijzigingen zijn alleen te maken als de werkgever heeft geïnventariseerd welke afspraken er bestaan en hoe ze gewijzigd moeten worden. Cruciaal is de vraag welke partijen geraadpleegd moeten worden/toestemming moeten geven tot verandering. In de bestaande afspraken moet hier het nodige over zijn gezegd. Expliciete toestemming De wet zegt dat een pensioenregeling kan worden aangepast met wederzijdse instemming. Ook als het gaat om eenzijdige wijzigen. Voorwaarde is wel dat werkgever of werknemer een zwaarwichtige reden heeft om de regeling te wijzigingen. In het geval van de aanpassing van de fiscale regels bestaat vooral voor de werknemer een zwaarwichtig belang. Deze wordt immers zwaar gedupeerd als de premie te hoog is. Ook staat vast dat hoe ingrijpender de wijzigingen zijn, hoe duidelijker er moet worden gecommuniceerd en hoe explicieter de instemming met de wijziging moet zijn. In het uiterste geval zal er een schriftelijke bevestiging nodig zijn van individuele medewerkers. Zo kan een stilzwijgende versobering van de regeling nooit aan de orde zijn. De werknemer moet goed hebben begrepen wat de verandering inhoudt. Instemming van de OR is zinnig, maar niet altijd afdoende. Leeftijdsdiscriminatie mag bij compensatie Verlaging van de premie betekent dat er geld vrij valt om de lagere pensioenopbouw te compenseren. In dit geval is leeftijdsdiscriminatie toegestaan. Er is immers een groot Mandema Pensioen Update

7 verschil tussen een oudere werknemer, die slechts enkele jaren heeft om met een lagere premie zijn pensioen op te bouwen, of een jongere werknemer die nog vele jaren te gaan heeft. Als de overwegingen helder zijn, dan kan hier minder makkelijk bezwaar tegen worden gemaakt. En als er maar duidelijke uitleg volgt naar individuele deelnemers toe. Teun Huijg laat zien dat aan aanpassingen van de pensioenregeling veel complexe, juridische haken en ogen zitten. Adviseurs van Mandema kunnen het hele proces op juridisch en fiscaal gebied begeleiden. Is uw pensioen nog actueel? Test uw pensioenregeling op Mandema Pensioen Update

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en JA ARGANG 9 NUMMER 3 MEI 2012 INHOUD 1 De OR en het pensioen 2 aandachtspunten OR-rechten cao communicatie 2 Actuele stand van pensioenzaken 4 pensioenakkoord pensioenleeftijd dekkingsgraad garanties 3

Nadere informatie

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing?

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? 1. Aanleiding De laatste jaren zijn bedrijfsovernames en -afsplitsingen aan de orde van de dag en dit proces zal zich de komende tijd

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen

opbouw geen korting op opgebouwd pensioen grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.9 maart 2013 Uniform Pensioen 3 4 verlaging Overzicht opbouw geen korting op opgebouwd pensioen Dit jaar wordt er niet gekort op je opgebouwde pensioen.

Nadere informatie

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Startbrief U bent (nieuw) in dienst bij Grontmij. De uitvoering van de pensioenafspraken ligt bij Stichting Pensioenfonds Grontmij

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING Is het mogelijk om voor je eigen situatie een berekening op te vragen voor

Nadere informatie

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning

Pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Haskoning Pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Haskoning april 2011 2 Pensioenregeling april 2011 ROYAL HASKONING Inhoud Pagina Algemeen 4 Pensioenregeling Royal Haskoning 6 Ouderdomspensioen 10 Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN

ALLES OVER DE NAP PENSIOEN IN 2015 NIEUWE SPELREGELS VOOR PENSIOENFONDSEN COLLEGA S MET PIT NETTO AANVULLEND PENSIOEN Pensioenblad voor cabinepersoneel van KLM/KLC JAARGANG 14 APRIL 2015 ALLES OVER DE NAP TIPS VOOR EEN WELOVERWOGEN BESLUIT PENSIOEN IN 2015 DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN OP EEN RIJ NETTO AANVULLEND PENSIOEN

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Inhoudsopgave. Inleiding 05. Scheiden 16 Wat bedoelen we met scheiden? 16 De gevolgen voor uw ouderdomspensioen Pensioenregeling Pensioenregeling Inhoudsopgave Inleiding 05 Het pensioenpakket van PPF 06 Ouderdomspensioen 06 Premievrije deelneming 06 Invaliditeitspensioen 07 Partnerpensioen 07 Wezenpensioen 07

Nadere informatie

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over

Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers. Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Waardewijs Pensioen Compact voor werkgevers Laat aan duidelijkheid niets te wensen over Samenwerking als basis Als werkgever wilt u volledig inzicht in de kosten hebben en tegelijk zorgen voor tevreden

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Angelique Kansouh Doe Sabrina Watson Fo Rosanna Hubregtsen Juli 2014 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox,

Nadere informatie

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort

Getronics Pensioen. Pensioenregeling in het kort Getronics Pensioen Pensioenregeling in het kort Inleiding Pensioen is een onderwerp waarmee de meeste mensen zich pas bezighouden als het pensioen in zicht komt. Toch is het belangrijk dat u nu al goed

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn

Alex Wallaart (41) schuift pensioenzaken meestal vooruit Pensioen zou meer sexy moeten zijn 1 Naam: Alex Wallaart Privé: Vriendin en twee kinderen (4 en 6) Baan: Manager Country Security & Compliance Genoeg pensioen: Dat is onzeker, je bent zelf verantwoordelijk voor de extraatjes. Blij met:

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Stichting voor Ondernemingspensioenfo Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie