Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL."

Transcriptie

1 AZL NV Pensioenregeling met ingang van 2013 Het uitgangspunt bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling was: te komen tot een nieuwe, betaalbare en duurzame pensioenregeling voor AZL. We kunnen ons voorstellen dat de (overgang naar de) nieuwe regeling een heleboel vragen oproept. Een aantal daarvan hebben we hieronder al voor je beantwoord. Als je vragen hebt die niet aan de orde komen, kun je contact met ons opnemen met behulp van het vragenformulier dat je op onze internetsite ( kunt terugvinden. Vragen: 1. Welke tijdelijke maatregelen zouden er bij handhaving van de oude regeling genomen moeten worden? 2. Waarom hebben we daarvoor niet gekozen, met daarbij dus behoud van de oude regeling? 3. Wat is het voorstel op hoofdlijnen voor de nieuwe regeling? 4. Welke bijzondere aandachtspunten zijn er? 5. Wat zijn de verschillen tussen de oude regelingen en de nieuwe regeling? 6. Wat gebeurt er met mijn opgebouwde rechten? 7. Wat gebeurt er als ik niet mee overga naar de nieuwe regeling? 8. Wordt mijn pensioen in de nieuwe regeling geïndexeerd? 9. Wat gebeurt er met mijn opgebouwde en komende BPR-rechten? 10. Ik ben nu deelnemer in de eindloonregeling (1984). Wat betekent de nieuwe regeling voor mij? 11. Ik ben nu deelnemer in de regeling 1996 oud. Wat betekent de nieuwe regeling voor mij? 12. Ik ben nu deelnemer in de regeling 1996 nieuw. Wat betekent de nieuwe regeling voor mij? 13. Ik ben arbeidsongeschikte deelnemer, wat gebeurt er met mijn premievrije opbouw? 14. Wat kan er uit de overeengekomen premie worden betaald? 15. Hoe wordt de premie vastgesteld? 16. Wat gebeurt de komende jaren met de premie. Wat als er meer premie nodig is? 17. Hoe gaan de sociale partners om met wijzigingen in de wet- en regelgeving die er aan komen? 18. Ik heb nog oude aanspraken in de prepensioenregeling. Wat gaat hiermee gebeuren?

2 Blad 2 Antwoorden: 1. In onderstaand overzicht melden we de verschillende maatregelen. Hierbij zijn alleen maatregel a. en maatregel b.iv eenvoudig als tijdelijke maatregel door te voeren. Alle andere maatregelen raken ook andere delen van de pensioenregeling, waardoor de 3 pensioenregelingen (1984, 1996 oud en 1996 nieuw) niet meer gelijkwaardig zijn. In 2012 is door de sociale partners daarom de afweging tussen premieverhoging en verlaging van het opbouwpercentage gemaakt. Hierbij is uiteindelijk door de sociale partners voor een verlaging van het opbouwpercentage gekozen. Alle andere maatregelen werken door op andere aspecten van de regeling. Onderstaand geven we aan wat mogelijke maatregelen zouden kunnen zijn die als tijdelijke maatregel ingezet kunnen worden.: a. Premie verhogen Kan als tijdelijke maatregel genomen worden, is afspraak tussen sociale partners. Zowel werkgeversvertegenwoordiging als werknemersvertegenwoordigers moeten bezien of premieverhoging wenselijk is. b. Aanpassen pensioenregeling i. Pensioenleeftijd verhogen. Verhoging van de pensioenleeftijd heeft gevolgen voor de pensioenvormen en verzekerde bedragen met tijdelijke dekking. Indien de pensioenleeftijd verschuift dienen afspraken gemaakt te worden over bijvoorbeeld premievrije doorbouw bij arbeidsongeschiktheid en de looptijd van het tijdelijk nabestaandenpensioen. Hierdoor brengt verhoging van de pensioenleeftijd veel wijzigingen in de regeling met zich mee en is deze maatregel minder geschikt als tijdelijke maatregel. Naast bovenstaande hebben sociale partners de wens uitgesproken om, bij verhoging van de pensioenleeftijd, tevens de opgebouwde rechten actuarieel neutraal te verhogen. Gelet op de hoeveelheid werk dat dit met zich mee brengt is het geen optie om, zodra de tijdelijke maatregel afgelopen is, weer alle opgebouwde rechten terug te zetten naar de oude pensioenleeftijd. ii. Franchise verhogen. De hoogte van de franchise beïnvloedt de hoogte van de premiegrondslag. Indien de premiefranchise ongewijzigd blijft, maar de opbouwfranchise wordt verhoogd, dan betaalt iedereen nog steeds evenveel, maar de opbouw van lagere inkomens gaat relatief harder omlaag dan de opbouw van mensen met hogere inkomens. Hierdoor is de verhoging van de franchise niet zonder meer als tijdelijke maatregel door te voeren. Indien zowel de premiefranchise als de opbouwfranchise verhoogd zouden worden, dan is daarnaast een premieverhoging (als percentage van de premiegrondslag) nodig. In de regeling 1984 en

3 Blad 3 regeling 1996 oud betalen lagere inkomens dan relatief meer voor hun pensioen: de verhouding tussen premiepensioengrondslag en opbouwpensioengrondslag wordt ongunstiger voor lagere inkomens. iii. Toeslagverlening actieven niet meer meefinancieren in de premie. Beide middelloonregelingen zijn in beginsel gelijkwaardig aan de eindloonregeling. Indien de onvoorwaardelijke toeslagverlening in de middelloonregelingen wordt geschrapt, dan moet ook (een gedeelte van) de backservice in de eindloonregeling worden geschrapt om de gelijkwaardigheid tussen de verschillende regelingen te behouden. Deze maatregel leent zich daarom niet eenvoudig als tijdelijke maatregel. iv. Opbouwpercentage verlagen. In 2012 is dit als tijdelijke maatregel doorgevoerd. Indien de toeslagverlening ongewijzigd is, maar het opbouwpercentage verlaagd wordt, raakt dit deelnemers met weinig dienstjaren meer dan deelnemers met veel dienstjaren. Het is daarom niet wenselijk om gedurende meerdere jaren het opbouwpercentage te verlagen, zonder verdere aanpassing van de pensioenregeling. v. Nabestaandenpensioen verlagen. Momenteel wordt 70% van het te bereiken ouderdomspensioen verzekerd. Dit percentage kan worden verlaagd naar bijvoorbeeld 50%; een maatregel die als als tijdelijke maatregel genomen kan worden. De impact voor nabestaanden, mocht een deelnemer precies in het betreffende jaar overlijden, is echter groot. Bijverzekeren voor 1 jaar is voor individuele deelnemers een dure optie. Daarmee wordt het niet als wenselijke tijdelijke maatregel gezien vi. Risicodekking op tijdelijk nabestaandenpensioen laten vervallen. Maatregel kan als tijdelijke maatregel genomen worden. Besparing is echter beperkt en impact voor nabestaanden, mocht een deelnemer precies in het betreffende jaar overlijden, is groot. Bijverzekeren voor 1 jaar is voor individuele deelnemers een dure optie. Daarmee wordt het niet als wenselijke tijdelijke maatregel gezien. 2. Een drietal overwegingen hebben een rol gespeeld om geen tijdelijke maatregelen door te voeren met behoud van de oude regeling: a. De ambitie van de huidige regeling qua opbouw en onvoorwaardelijke indexatie is niet in lijn met de premie b. We willen een duurzame oplossing, dus structurele in plaats van nu weer tijdelijke maatregelen door te voeren. c. We hebben nu een onduidelijke situatie: de bestaande regeling is officieel een DB-regeling, maar werkt in de praktijk niet zodanig. In 2012 is er

4 Blad 4 tenslotte ook voor gekozen het opbouwpercentage te verlagen naar 1,2% en hiermee in verhouding te brengen met de premie die betaald wordt. Dus ook in de oude regeling was er geen sprake van een garantie met betrekking tot je pensioenopbouw. 3. De regeling is op hoofdlijnen als volgt (zie hiervoor ook de uitgebreide Hoofdlijnen-notitie): a. Eén regeling: i. Salaris: vast jaarsalaris (inclusief vakantiegeld + eindejaarsuitkering) + bonus ii. Franchise: EUR ,00 (zowel voor premie als voor opbouw) iii. Pensioenleeftijd: 67 iv. Opbouwpercentage ouderdomspensioen: 2,0% van pensioengrondslag v. Nabestaandenpensioen op opbouwbasis: 1,4% van pensioengrondslag. Bij overlijden voor pensionering: 70% te bereiken ouderdomspensioen. vi. Tijdelijk nabestaandenpensioen op risicobasis: 20% van nabestaandenpensioen en een ANW hiaatdekking b. Collectieve interne waardeoverdracht van bestaande rechten naar nieuwe regeling c. Uitbreiding flexibiliseringsmogelijkheden d. CDC-regeling: vaste premiesystematiek, waarbij er geen reparatie van het verleden zal plaatsvinden e. Spelregels premie: i. Periodiek heroverwegen, voorlopig jaarlijks ii. Eisen: premie moet kostendekkend zijn en voldoen aan de eisen van DNB. iii. Automatische aanpassing tussen 20,1% en 24,3%. iv. Noodscenario: opbouwpercentage omlaag 4. Aandachtspunten waren: a. Premiebijstelling/bandbreedte b. Oude rechten: collectieve waardeoverdracht c. Afschaffen BPR d. Indexatie-ambitie e. Flexibiliseringsmogelijkheden 5. Verschillen tussen huidige regelingen en nieuwe regeling Regeling 1984 Regeling 1996 oud Regeling 1996 nieuw Nieuwe regeling

5 Blad 5 Financiering DB DB DB CDC Salaris Basissalaris Basissalaris + variabel salaris Basissalaris + variabel salaris Basissalaris + variabel salaris Franchise Pensioengrondslag (PG) (Salaris -/- Franchise) * 100/106 (Salaris -/- Franchise) (Salaris -/- Franchise) (Salaris -/- Franchise) Pensioenleeftijd Toeslagverlening actief Ouderdomspensioen (opbouw per jaar) Nabestaandenpensioen (berekening per jaar) Tijdelijk nabestaandenpensioen Onvoorwaardelijk via backservice 1,75% * PG tot 2 x franchise 1,50% * PG van 2x tot 4x franchise 1,25% * PG vanaf 4x franchise 1,225% * PG tot 2 x franchise 1,050% * PG van 2x tot 4x franchise 0,875% * PG vanaf 4x franchise Risicobasis, 20% nabestaandenpensioen Onvoorwaardelijk Onvoorwaardelijk Voorwaardelijk. 2,00% * PG 2,00% * PG 2,00% * PG Opbouwbasis, 1,40% * PG Risicobasis, 20% nabestaandenpensioen Risicobasis, 1,40% * (PG volgens Regeling 1996 oud rekening houdende met een gemaximeerd salaris) Risicobasis 20% nabestaandenpensioen Opbouwbasis, 1,40% * PG Risicobasis 20% nabestaandenpensioen 6. Wat gebeurt er met mijn opgebouwde rechten? De huidige regeling wordt gesloten, opbouw in de oude regelingen is niet meer mogelijk. Actieve deelnemers bouwen vanaf pensioen op in de nieuwe regeling. Alle reeds opgebouwde rechten worden (collectief) actuarieel neutraal overgedragen naar de nieuwe regeling. Actuariële neutrale omzetting

6 Blad 6 houdt in dat de opgebouwde rechten voor de totale populatie samen gelijk blijven. Bij de omzetting worden alle oude rechten omgezet naar ouderdomspensioen ingaand op 67 jaar en 70% partnerpensioen. Door uitbreiding van flexibiliseringsmogelijkheden, kunnen deelnemers pensioen weer uitruilen naar de oude ingangsdata. Hierbij kunnen kleine individuele verschillen ontstaan, door gewijzigde grondslagen als gevolg van bijvoorbeeld een gewijzigde levensverwachting of een andere rente. Hierdoor kan het uiteindelijke resultaat per individu iets positiever of negatiever zijn. Op voorhand is niet te zeggen welke individuele deelnemers voor- of nadeel zullen hebben. Op collectief niveau is wel sprake van actuariële gelijkwaardigheid. Door de omzetting van de opgebouwde rechten naar de nieuwe regeling worden deze rechten behandeld als actieve rechten. Dit houdt in dat het pensioenfonds beoogt om de pensioenen jaarlijks te verhogen met de loonindexatie. Via een opslag in de premie wordt beoogd de kans op toeslagverlening te verhogen. Voor zover de opslag in de premie onvoldoende is, dienen toeslagen verleend te worden uit de middelen van het fonds. Dat kan enkel indien de financiële positie van het fonds dit toelaat. 7. Wat gebeurt er als ik niet mee overga naar de nieuwe regeling? De oude pensioenregelingen zijn gesloten per Dit betekent dat geen actieve deelnemers meer kunnen zitten in de oude pensioenregelingen. Indien een deelnemer bezwaar maakt tegen de collectieve actuarieel neutrale omzetting naar de nieuwe regeling, blijven de opgebouwde rechten van deze deelnemer achter in de oude regeling. Op deze rechten zijn dezelfde regels van toepassing als voor de opgebouwde rechten van inactieven. De ambitie voor deze oude toeslagverlening is de prijsinflatie. Toeslagverlening dient gefinancierd te worden uit de middelen van het fonds. Dit kan enkel indien de financiële positie dit toe laat. De opgebouwde rechten van inactieven kunnen geen beroep doen op de component voor toeslagverlening in de premie. Dit geldt dus ook voor de actieve deelnemers in de nieuwe regeling waarvan de rechten achterblijven in de oude regeling. 8. Wordt mijn pensioen in de nieuwe regeling geïndexeerd? Sociale partners hebben de ambitie uitgesproken om jaarlijks de pensioenrechten en pensioenaanspraken van de actieve deelnemers aan te passen aan de loonontwikkeling. Mits de premie daar ruimte voor biedt kunnen toekomstige toeslagen van actieven gefinancierd worden uit een gedeelte van de premie. Het resterende deel dient gefinancierd te worden uit de middelen van het fonds. Dit kan enkel indien de financiële positie van het fonds dit toe laat. De komende jaren is naar verwachting geen ruimte voor (volledige) toeslagverlening.

7 Blad 7 Na de beëindiging van je dienstverband of na pensionering is het de ambitie om jaarlijks de pensioenrechten en pensioenaanspraken aan te passen aan de prijsontwikkeling. Deze aanpassing dient volledige gefinancierd te worden uit de middelen van het fonds. Dit kan enkel indien de financiële positie van het fonds dit toe laat. De komende jaren is naar verwachting geen ruimte voor (volledige) toeslagverlening. De indexatie-ambitie voor slapers en gepensioneerden wijzigt hiermee niet ten opzichte van de ambitie van de oude pensioenregelingen. 9. Wat gebeurt er met mijn opgebouwde en komende BPR-rechten? De reeds opgebouwde rechten worden belegd door het pensioenfonds, samen met het belegd vermogen van het fonds. Er vinden geen nieuwe stortingen in de BPR-regeling plaats. Het bedrag dat hiermee vrij komt, wordt als bruto looncomponent aan de deelnemer uitbetaald. De verschillende alternatieven voor de opgebouwde rechten worden in kaart gebracht. Nadere informatie hierover volgt. 10. Ik ben nu deelnemer in de eindloonregeling (1984). Wat betekent de nieuwe regeling voor mij? De voornaamste wijzigingen zijn: Verhoging pensioenleeftijd van 65 naar 67 Verlaging opbouwfranchise naar EUR ,00: over een groter deel van het salaris vindt pensioenopbouw plaats Vervallen factor 100/106: in de regeling leidt de toepassing van de genoemde factor tot een verlaging van de pensioengrondslag waarover je pensioen opbouwt. Door het vervallen van de factor wordt over een groter deel pensioen opgebouwd. Verhoging premiefranchise: je betaalt over het zelfde deel pensioenpremie als waar je ook over opbouwt. Hoe lager je salaris, des te meer je hier van merkt. Verhoging opbouwpercentage: het opbouwpercentage gaat omhoog naar 2,00% ten opzichte van de huidige degressieve percentages van 1,75%, 1,50% en 1,25% Zowel individuele als collectieve salarisstijgingen leiden niet meer automatisch tot een toename van de reeds opgebouwde rechten. Toeslagverlening is voorwaardelijk en is afhankelijk van de beschikbare middelen en betreft enkel collectieve stijgingen. 11. Ik ben nu deelnemer in de regeling 1996 oud. Wat betekent de nieuwe regeling voor mij? De voornaamste wijzigingen zijn:

8 Blad 8 Verhoging pensioenleeftijd van 65 naar 67. Verlaging opbouwfranchise naar EUR ,00: over een groter deel van het salaris vindt pensioenopbouw plaats. Verhoging premiefranchise: je betaalt over het zelfde deel pensioenpremie als waar je ook over opbouwt. Hoe lager je salaris, des te meer je hier van merkt. Collectieve salarisstijgingen leiden niet meer automatisch tot een toename van de reeds opgebouwde rechten. Toeslagverlening is voorwaardelijk en is afhankelijk van de beschikbare middelen. 12. Ik ben nu deelnemer in de regeling 1996 nieuw. Wat betekent de nieuwe regeling voor mij? De voornaamste wijzigingen zijn: Verhoging pensioenleeftijd van 65 naar 67 Verhoging opbouwfranchise naar EUR ,00: over een kleiner deel van het salaris vindt pensioenopbouw plaats. Nabestaandenpensioen op opbouwbasis. Momenteel is het nabestaandenpensioen verzekerd op risicobasis. Ga je uit dienst of met pensioen dan is er geen nabestaandenpensioen. Hiervoor dient een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen uitgeruild te worden. Vanaf 2013 wordt nabestaandenpensioen opgebouwd. Zo lang je in dienst bent dekt het nabestaandenpensioen op risicobasis je volledige werkzame periode. Vanaf dekt het nabestaandenpensioen in de nieuwe regeling enkel het gedeelte vanaf De dekking op nabestaandenpensioen over je werkzame jaren tot komt voor uit de omzetting van een gedeelte van het ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen. Dit is analoog aan de wijze waarop dit wordt toegepast op het moment dat je met pensioen gaat of uit dienst gaat. Als je bezwaar maakt tegen de omzetting van de opgebouwde rechten naar de nieuwe regeling, dan dien je ook een deel van het ouderdomspensioen aan te wenden voor dekking op nabestaandenpensioen over je werkzame jaren tot Verhoging premiefranchise: evenals voorheen betaal je over het zelfde deel van je salaris pensioenpremie als waar je ook over opbouwt. Collectieve salarisstijgingen leiden niet meer automatisch tot een toename van de reeds opgebouwde rechten. Toeslagverlening is voorwaardelijk en is afhankelijk van de beschikbare middelen. 13. Ik ben nu arbeidsongeschikte deelnemer. Wat gebeurt er met mijn premievrije opbouw? Premievrije opbouw beoogt om arbeidsongeschikte deelnemers

9 Blad 9 pensioenopbouw te geven alsof het dienstverband is voorgezet bij de werkgever op basis van dezelfde pensioengrondslag als op het moment van arbeidsongeschiktheid. Het is dan ook de intentie om ook voor arbeidsongeschikte deelnemers de nieuwe regeling van toepassing te laten zijn. Een definitief besluit hierover is echter nog niet genomen. 14. Wat kan er uit de overeengekomen premie worden betaald? Zie hiervoor de nieuwe regeling onder vraag Hoe wordt de premie vastgesteld? Het pensioenfondsbestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling van de premie. Hiervoor hanteert het bestuur de dan geldende grondslagen van het pensioenfonds. De premie bestaat uit de volgende onderdelen: Koopsom voor onvoorwaardelijke onderdelen Component voor uitvoeringskosten Opslag voor het in stand houden c.q. op peil brengen van buffers Opslag voor toekomstige toeslagverlening actieven. In 2013 is geen ruimte voor toekomstige toeslagverlening actieven uit premie. 16. Wat gebeurt de komende jaren met de premie. Wat als er meer premie nodig is? Sociale partners (vakbonden en werkgever) hebben afgesproken dat de premie tussen 20,1% en 24,3% kan bewegen zonder dat nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Mocht meer of minder premie nodig zijn, dan dienen sociale partners rond de tafel te gaan zitten om nieuwe afspraken te maken. 17. Hoe gaan de sociale partners om met wijzigingen in wet- en regelgeving die er aan komen? Per wijzigt het fiscale kader, het Witteveenkader. De huidige regeling voldoet aan dat kader. Wijzigingen van het fiscale kader per zijn nog niet definitief. Zodra dit kader rond is zullen sociale partners zich hier over buigen. Vanaf 2015 wijzigt mogelijk het toezichtskader, het Financieel Toetsingskader. Ook daarover zullen sociale partners zich moeten buigen. 18. Zie punt 6. De opgebouwde prepensioenrechten worden meegenomen in de omzetting waarbij alle oude rechten worden omgezet naar ouderdomspensioen in gaand op 67 jaar en 70% partnerpensioen.

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

De gevolgen voor medewerkers

De gevolgen voor medewerkers De gevolgen voor medewerkers De belangrijkste kenmerken van het onderhandelingsresultaat voor medewerkers zijn: Eén nieuwe pensioenregeling 2015 per 1 januari 2015 voor alle medewerkers voor het salaris

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2015 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK

PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK PRINCIPE-AKKOORD PENSIOEN VOOR DE TECHNIEK Werknemers- en werkgevers-organisaties in de Metaal en Techniek en Metalektro, samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek en de Stichting Raad van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vóór 1950 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vóór 1950 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten, partnerpensioen)

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016

Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Samenvatting DEPF reglementen Per 1 januari 2016 Er zijn drie DEPF pensioenreglementen: 67, 65 en VP. - Onder het 67-reglement zijn een basisregeling en een overgangsregeling opgenomen. - Voor het 65-reglement

Nadere informatie

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling

Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad. Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling Bijlage I bij instemmingsverzoek BoMa Ondernemingsraad Elementen van de per 1 januari 2015 voorgestelde pensioenregeling In bijlage I bij het instemmingsverzoek zijn de elementen van de met ingang van

Nadere informatie

Toelichting Pensioen Akkoord Regeling 2015

Toelichting Pensioen Akkoord Regeling 2015 Toelichting Pensioen Akkoord Regeling 2015 Programma Wrap up proces tot op heden Achtergronden Proces Nieuwe regeling 2015 Impact van Pensioenregeling Vervolg traject Vragen en antwoorden 2 Wrap up: Achtergronden

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

In dienst..s. nsioenfonds UWV

In dienst..s. nsioenfonds UWV In dienst..s. nsioenfonds UWV Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start automatisch met de opbouw van pensioen. Pensioenfonds UWV zorgt ervoor dat zowel de opbouw nu, als de uitkering later in

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U?

PER 1 JANUARI 2015 IS UW PENSIOEN VERANDERD WAT BETEKENT DIT PRECIES VOOR U? PENSIOEN Wijzigingen per 1 januari 2015 Opbouwpercentage blijft gelijk Risico partnerpensioen voor de pensioendatum is verlaagd Pensioenleeftijd is verhoogd Opgebouwde pensioenaanspraken worden omgezet

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Afspraken zorgen voor stabiele premie, beschermen lagere inkomens en stimuleren arbeidsmobiliteit Eén nieuw pensioen voor de Techniek Schiphol/Rijswijk, 26 september 2014 - Werknemers en werkgevers in

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Inhoudsopgave Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie van Delta Lloyd Waarom Collectief Defined Contribution? 5 Wat is het? 5 De kracht van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012

Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers. April 2012 Informatiebijeenkomst voor aangesloten werkgevers April 2012 Agenda Kenmerken SPNG Aanleiding Uitgangspunten en ondernomen stappen Wijzigingen in de regeling en premie Intermezzo: de pensioendriehoek Stappen

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Agenda Stand van zaken financiële situatie Pensioen in het kort Waarom is de pensioenregeling veranderd? Wat is er veranderd? Stand van zaken financiële situatie Dekkingsgraad?

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Uitgangspunten voor aanpassing minimumpensioenregeling

Uitgangspunten voor aanpassing minimumpensioenregeling Inleiding Per 1 januari a.s. wordt het fiscale kader ten aanzien van pensioenregelingen opnieuw versoberd. In beginsel mag de opbouw van ouderdomspensioen nog maximaal 1,875% (thans 2,15%) van de pensioengrondslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst Inleiding... 3 1. Veranderen van baan en uw pensioen... 4 1.1. U treedt uit dienst... 4 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen... 4 1.3 Recht

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever.

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever. Klantteam Banden en Wielen 088 088 4058 Januari 2015 Onderwerp: Onze pensioenregeling in 2015 Geachte mevrouw, mijnheer, In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per

Nadere informatie

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952

Informatiebijeenkomsten maart 2006. Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952 Informatiebijeenkomsten maart 2006 Werknemers geboren vanaf 1950 t/m 1952 1 Agenda Waarom een nieuwe pensioenregeling? Algemene informatie over uw pensioen Gevolgen nieuwe regeling Overig (o.a. extra rechten,

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p.

VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Agenda VRAGEN STEEDS STELLEN s.v.p. Waarom UPO Pensioen in Nederland Wijziging Pensioen 1 januari 2012 Het UPO Partner, pensioen en scheiding Waarom UPO Iedereen die deelneemt aan een pensioenregeling

Nadere informatie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Overzicht en kerncijfers pensioenregelingen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (BPF Baksteen) is opgericht op 1-4-1957.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

AkzoNobel en vakbonden bereiken op de valreep een principe-akkoord

AkzoNobel en vakbonden bereiken op de valreep een principe-akkoord Datum: 17 november 2014 Ons kenmerk: CvL/wvs/ 00027386 AkzoNobel en vakbonden bereiken op de valreep een principe-akkoord 1. Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015.

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later

Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later Uw pensioenregeling 2016 Zekerheid voor nu en later pensioenslagers.nl 022016 Inhoud X 01 Alstublieft! Uw pensioenregeling 5 X 02 Uw pensioen: sparen voor later 6 X U spaart elke maand voor later 6 X U

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Gevolgen voor jouw pensioen bij PPF APG Henk Bruins Actuarieel adviseur PPF APG Informatiebijeenkomsten 28-30 oktober Agenda 1. Witteveen 2: versobering toekomstige pensioenopbouw

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht

TOELICHTING uniform pensioenoverzicht TOELICHTING uniform pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Belangrijk om in de gaten te houden: Uw pensioenoverzicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is een momentopname per 31 december 2014.

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015

Pensioenregeling 2015 Pensioenregeling 2015 PENSIOENREGELING 2015 Pensioenregeling 2015 Vorig jaar hebben we je een brochure gestuurd met de pensioenregeling zoals die ging gelden per 1 januari 2014. We kondigden toen al aan

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014

Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 Wijziging uitvoerder & pensioenregeling 2015 25 november 2014 1 Doel van deze bijeenkomst Toelichting waarom overstap naar nieuwe pensioenuitvoerder Toelichting waarom nieuwe pensioenregeling per 1-1-2015

Nadere informatie

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016

Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Grondslagen StiPP verklaring financiële en actuariële gelijkwaardigheid 2016 Inleiding Als, conform artikel 2 of artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling kan worden verkregen,

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Handleiding. Pensioenberekeningen 2014 voor abonnees van Kluwer Pensioen Online. Versie 1.0

Handleiding. Pensioenberekeningen 2014 voor abonnees van Kluwer Pensioen Online. Versie 1.0 Handleiding Pensioenberekeningen 2014 voor abonnees van Kluwer Pensioen Online Versie 1.0 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Uitgangspunten voorbeeld 4 Aanpassingsvariant 1 Handhaven eindloonregeling en pensioenleeftijd

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen Welkom Informatiebijeenkomst Combi Pensioen Oktober November 2012 Programma 1. SPUN 2. High lights presentatie 3. Huidige pensioenregeling 4. Nieuwe pensioenregeling ( Combi pensioen) 5. Maatmannen 6.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

Tentamen Pensioenactuariaat 1, 18-1-2007

Tentamen Pensioenactuariaat 1, 18-1-2007 Tentamen Pensioenactuariaat 1, 18-1-2007 Op dit tentamen kun je 100 punten halen : 25 pt Opgave A, óf je eindcijfer van de opdrachten tijdens het collegeblok. Het maimum van de twee scores is geldig, dus

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen.

1. Definities Kostendekkende premie Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Premiebeleid 1. Definities Kostendekkende Premie die noodzakelijk is om jaarlijks ouderdomspensioenaanspraken in te kopen. Gedempte Premie gebaseerd op gemiddelde rente curves, waardoor de invloed van

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling. Stand per 1 januari 2014 Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2014 Philips eindloonregeling Stand per 1 januari 2014 U kunt bij de Klantenservice van Philips Pensioenfonds terecht voor al uw vragen over uw pensioen en uw Uniform

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004

Ballast Nedam Pensioenfonds. Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden. Theo Bruijninckx 1 november 2004 Ballast Nedam Pensioenfonds Informatiebijeenkomst Premievrijen en gepensioneerden Theo Bruijninckx 1 november 2004 Onderwerpen Agendapunt 1: Jaarverslag 2003 Overzicht 2003 Herstelplan 2002 Agendapunt

Nadere informatie

JE TIJD ANDERS INDELEN

JE TIJD ANDERS INDELEN Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Uitgesteld. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever

N.A.W. Gegevens. Algemeen. Constructie. Grondslagen. Pensioengerechtigde VPL Doorgang. Adres Straatweg 1. Werkgever Rapport Pensioenberekening In deze berekening wordt de fiscale voorziening bepaald voor een DGA waarvoor zowel bij de overgang ten gevolge van Witteveen als bij de Wet VPL een premievrije aanspraak is

Nadere informatie

Pensioenprotocol 2014

Pensioenprotocol 2014 Pensioenprotocol 2014 Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) gevestigd te Zoetermeer namens de volgende leden: - Friesland Campina N.V. uitsluitend voor de aan Friesland Campina N.V. gelieerde ondernemingen

Nadere informatie

Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014

Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014 Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014 Opmerkingen vooraf / disclaimer / contactinformatie Mercer heeft de presentatie gemaakt voor de achterban

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast.

Gehanteerde maximum grondslag basispensioen en (geoorloofde) franchise betreft cijfers van het voorgaande jaar; deze worden jaarlijks aangepast. Bijlage met tarieven, afkoopfactoren en voorwaarden pensioenreglement B: 1. bepaling van de fiscale ruimte als bedoeld in artikel 13 lid 7; 2. tarieven voor aankoop pensioen als bedoeld in de artikelen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht in dienst Inleiding... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 1.1. Recht op waardeoverdracht... 4 1.2. Snelheid is geboden... 4 1.3. Redenen van een

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> <netto><bruto> pensioenregeling Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 2 pensioenregeling Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Pensioengids Deel 2 Deel GROEP 3. Pensioengids

Pensioengids Deel 2 Deel GROEP 3. Pensioengids Pensioengids Groep 3 Pensioengids Groep 3 Deel 2: Jouw pensioenregeling per 1 januari 2014 Deel 2: Jouw pensioenregeling Voor alle deelnemers werkzaam bij: voor alle deelnemers werkzaam bij: Aluland BV

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen Uitvoeringsrichtlijn betreffende deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen In deze uitvoeringsrichtlijn wordt de mogelijkheid van deelneming bij werken na de ingang van het ouderdomspensioen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Pensioeninloop voor DPF-leden. Meer of minder pensioen?

Pensioeninloop voor DPF-leden. Meer of minder pensioen? Pensioeninloop voor DPF-leden Meer of minder pensioen? Agenda - Voorstel Jacco Los, Comminz, jlos@comminz.nl, 06-42149092 - Hoe is je inkomen van straks opgebouwd? - Van Overzicht naar Inzicht - Waar zorgt

Nadere informatie