Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Waardeoverdracht uit dienst"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht uit dienst

2 Inleiding Veranderen van baan en uw pensioen U treedt uit dienst Vervallen dekking partnerpensioen Recht op waardeoverdracht Redenen voor een waardeoverdracht Waardeoverdracht en vermogenspositie pensioenfondsen Toeslagverlening Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Koopkrachtvermindering Toeslagbeleid (verhoging) en uw premievrije pensioenaanspraken Toeslag is geen recht Pensioensystemen in Nederland Inzicht in pensioensystemen Eindloonregeling Middelloonregeling Beschikbare premieregeling Combinatie van pensioenregelingen Hoe werkt waardeoverdracht? Gereserveerd bedrag opgebouwde pensioenaanspraken Waardeoverdracht naar een middelloonregeling Waardeoverdracht naar beschikbare premieregeling Waardeoverdracht verstandig? Wat moet u doen voor een waardeoverdracht Verzoek indienen bij nieuwe pensioenuitvoerder Traject waardeoverdracht Overschrijding termijn Als u gescheiden bent Bijzonder partnerpensioen Verevening ouderdomspensioen... 8 Waardeoverdracht uit dienst SPB, versie mei

3 Inleiding Uw dienstverband met Allianz Nederland Groep N.V. (hierna: Allianz Nederland) is beëindigd. Daardoor is ook uw deelname aan de pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan beëindigd. Heeft uw een nieuwe werkgever met een pensioenregeling, dan bent u opgenomen in de nieuwe pensioenregeling. De wijziging in uw pensioenopbouw die door deze wisseling optreedt, kan pensioenverlies tot gevolg hebben. U kunt het pensioenverlies soms beperken als u uw opgebouwde pensioen overdraagt aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Waardeoverdracht is echter niet altijd raadzaam. Er zijn situaties denkbaar waarin een overdracht minder verstandig is of zelfs afgeraden moet worden. Deze brochure heeft tot doel u inzicht te geven in de vraag of waardeoverdracht in uw situatie wel of niet aantrekkelijk is. De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers algemene informatie te verstrekken. De gegeven informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, echter het gebruik van de informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor financiële schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie, of voor financiële schade ontstaan in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de informatie. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan het voor de deelnemer geldende pensioenreglement. Waardeoverdracht uit dienst SPB, versie mei

4 1. Veranderen van baan en uw pensioen 1.1. U treedt uit dienst Als u bij Allianz Nederland uit dienst treedt, stopt de pensioenopbouw bij Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Voor het pensioenfonds bent u een gewezen deelnemer, ook wel slaper genoemd. Het pensioen dat u heeft opgebouwd in deze regeling blijft gewoon staan. Heeft uw nieuwe werkgever een pensioenregeling, dan bouwt u verder pensioenaanspraken op volgens de regeling die bij uw nieuwe werkgever geldt. 1.2 Vervallen dekking partnerpensioen Sinds 1 januari 2001 wordt het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Door het beëindigen van het dienstverband vervalt dit gedeelte van het partnerpensioen. Omdat er geen bedrag is gereserveerd, betekent dat in geval van uw overlijden geen partnerpensioen wordt uitgekeerd. U kunt ervoor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in een uitkering bij uw overlijden voor uw partner. Dit heet uitruilen. De hoogte van het partnerpensioen bedraagt maximaal 70% van het ouderdomspensioen dat na de uitruil resteert. Het ouderdomspensioen wordt daardoor wel lager. Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan ruilt standaard uit indien een deelnemer uit dienst treedt. Indien u géén gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot uitruil, dan dient u binnen één maand na ontvangst van deze brief contact op te nemen met de pensioenadministratie. 1.3 Recht op waardeoverdracht U kunt besluiten om de opgebouwde pensioenaanspraken over te hevelen naar uw nieuwe pensioenregeling. Dit is het recht op waardeoverdracht. Doet u dit niet, dan blijven de opgebouwde pensioenaanspraken bij Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan ondergebracht. Waardeoverdracht kan helpen om een pensioenbreuk te beperken of te voorkomen. Pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en verzekeraars) zijn wettelijk verplicht mee te werken aan verzoeken tot waardeoverdrachten voor dienstbetrekkingen die zijn beëindigd op of na 8 juli Redenen voor een waardeoverdracht Er zijn meerdere redenen denkbaar voor een waardeoverdracht. De eerste reden is dat door overdracht van opgebouwd pensioenaanspraken naar de nieuwe pensioenuitvoerder het nadelige effect van het vervallen van de dekking voor het partnerpensioen kan worden voorkomen, omdat in beginsel een gedeelte van de overdrachtswaarde wordt gebruikt voor het partnerpensioen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Een andere reden betreft het voorkomen van pensioenverlies. Als de nieuwe pensioenuitvoerder een toeslagbeleid voert dat beter is dan dat van Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan en/of uw nieuwe pensioenregeling een eindloonregeling is, treedt pensioenverlies op. Een overdracht van de bij Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan opgebouwde pensioenaanspraken aan uw nieuwe pensioenuitvoerder kan in dat geval het pensioenverlies beperken. Tot slot kan een andere overweging zijn dat u uiteindelijk uw pensioenuitkeringen van één pensioenuitvoerder wilt ontvangen Waardeoverdracht en vermogenspositie pensioenfondsen De huidige financiële crisis heeft invloed op de vermogenspositie van pensioenfondsen. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds (de bezittingen) en de waarde van de (toekomstige) pensioenverplichtingen. Volgens de Pensioenwet mag een pensioenfonds alleen meewerken aan de afwikkeling van een waardeoverdracht indien de dekkingsgraad minimaal 100% bedraagt. Deze eis geldt voor zowel de overdragende als de ontvangende pensioenuitvoerder. Waardeoverdracht uit dienst SPB, versie mei

5 2. Toeslagverlening Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan 2.1. Koopkrachtvermindering De prijzen van vrijwel alle producten en diensten wijzigen regelmatig, de prijzen kunnen dus stijgen. De verwachting is dat u bijvoorbeeld met een bedrag van 100 van nu over een paar jaar minder kunt kopen (koopkrachtvermindering). Om de koopkrachtvermindering van het pensioen dat u heeft opgebouwd te compenseren, worden de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen in beginsel verhoogd. Dit wordt toeslagverlening (indexatie) genoemd Toeslagbeleid (verhoging) en uw premievrije pensioenaanspraken Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan streeft naar een volledige verhoging van opgebouwde pensioenaanspraken met de prijsontwikkeling. Als het pensioenfonds onvoldoende geld (middelen) heeft voor een volledige toeslag, kan het bestuur besluiten om niet of slechts gedeeltelijk een toeslag te verlenen. Het bestuur beoordeelt elk jaar of er voldoende middelen zijn en kijkt daarbij naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de waarde van de (toekomstige) pensioenverplichtingen. De minimaal vereiste dekkingsgraad is 105%. Komt de dekkingsgraad onder het niveau van 105% uit, dan is sprake van een dekkingstekort. Daarnaast moet een pensioenfonds ook een solvabiliteitsbuffer aanhouden om in de toekomst zekerheid te kunnen bieden over de uitbetaling van pensioenen. Deze buffer wordt jaarlijks berekend. Is de dekkingsgraad meer dan 105%, maar minder dan 100% plus de solvabiliteitsbuffer, dan is sprake van een reservetekort. Indien het pensioenfonds een dekkingstekort heeft, zal door het bestuur geen toeslag worden verleend. Heeft het pensioenfonds een reservetekort, dan zal door het bestuur een gedeeltelijke toeslag worden verleend. Heeft het fonds geen reservetekort, dan wordt de toeslag volledig toegekend Toeslag is geen recht Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan probeert ieder jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling. Per 1 januari 2010 zijn de opgebouwde pensioenen met 0,20% verhoogd. Uw pensioenfonds heeft het pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd: Uw pensioenfonds heeft het pensioen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd: - Per 1 januari 2009 over het jaar 2008 met 0,00%. De prijzen gingen toen met 2,50% omhoog - Per 1 januari 2008 over het jaar 2007 met 1,61%. De prijzen gingen toen met 1,60% omhoog. - Per 1 januari 2007 over het jaar 2006 met 0,90%. De prijzen gingen toen met 1,10% omhoog. Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. U hebt door de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst. Waardeoverdracht uit dienst SPB, versie mei

6 3. Pensioensystemen in Nederland 3.1. Inzicht in pensioensystemen Bij de beoordeling of waardeoverdracht raadzaam is, is het van belang inzicht te hebben in onder andere het systeem dat in de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever wordt gehanteerd. Daarom zullen hieronder eerst de verschillende pensioensystemen kort worden toegelicht Eindloonregeling Bij een eindloonregeling wordt het pensioen afgeleid van het aantal deelnemingsjaren en het bij pensionering verdiende salaris of pensioengrondslag (eindloon). Onder de Pensioenwet heeft een eindloonregeling het karakter van een uitkeringsovereenkomst. De werknemer loopt bij een uitkeringsovereenkomst (behalve een mogelijke korting van de pensioenen bij financieel onvermogen van het pensioenfonds) geen risico. Het langlevenrisico en het beleggingsrisico liggen geheel bij de pensioenuitvoerder. Een eindloonregeling is kostbaar. Daarom zijn veel werkgevers en pensioenuitvoerders overgegaan op een middelloonregeling of beschikbare premieregeling Middelloonregeling Bij een middelloonregeling wordt elk deelnemingsjaar pensioen opgebouwd over het salaris of de pensioengrondslag van dat jaar. Het in eerdere jaren opgebouwde pensioen wordt vaak aangepast (geïndexeerd) volgens de loon- of prijsontwikkeling. Het pensioen wordt als het ware een optelsom van alle verschillende stukjes pensioen die van jaar tot jaar zijn opgebouwd. Onder de Pensioenwet heeft een middelloonregeling het karakter van een uitkeringsovereenkomst. De werknemer loopt bij een uitkeringsovereenkomst (behalve een mogelijke korting van de pensioenen bij financieel onvermogen van het pensioenfonds) geen risico. Het langlevenrisico en het beleggingsrisico liggen geheel bij de pensioenuitvoerder Beschikbare premieregeling Hierbij wordt elk jaar een bepaald bedrag of een bepaald percentage van het salaris aan premie beschikbaar gesteld. De uiteindelijke pensioenhoogte is onder meer afhankelijk van leeftijd, premiehoogte, duur van de premiebetaling en het behaalde rendement. Er is geen directe relatie tussen pensioen en salaris. Onder de Pensioenwet heeft een beschikbare premieregeling het karakter van een premieovereenkomst. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal premieregelingen. Eén daarvan is de zuivere premieovereenkomst. De pensioengelden worden belegd en pas de eindopbrengst van de beleggingen wordt aangewend voor de aankoop van pensioenuitkeringen. Het langlevenrisico en het beleggingsrisico liggen in de opbouwfase volledig bij de werknemer Combinatie van pensioenregelingen Combinaties van pensioenregelingen zijn ook mogelijk. Bijvoorbeeld een middelloonregeling (uitkeringsovereenkomst) tot een bepaald salaris en voor het salarisgedeelte boven dat niveau een premieovereenkomst. Waardeoverdracht uit dienst SPB, versie mei

7 4. Hoe werkt waardeoverdracht? 4.1. Gereserveerd bedrag opgebouwde pensioenaanspraken Om uw pensioenaanspraken in de toekomst uit te kunnen betalen, heeft Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan een bedrag gereserveerd. Deze waarde van uw pensioen is beschikbaar voor overdracht aan een nieuwe pensioenuitvoerder. Voor deze waarde wordt bij de nieuwe uitvoerder pensioen ingekocht Waardeoverdracht naar een eindloonregeling In geval van een eindloonregeling wordt het aan te kopen pensioen vertaald in extra deelnemingstijd in de nieuwe pensioenregeling. Deze extra tijd komt boven op de normale deelnemingstijd die u vanaf de datum van indiensttreding in de nieuwe pensioenregeling gaat opbouwen. Bij een eindloonregeling wordt uw pensioen daardoor ook over de extra tijd uit waardeoverdracht afgeleid van het laatstverdiende salaris. Daardoor bereikt u op de pensioendatum een hoger pensioen dan dat u zonder waardeoverdracht zou krijgen. Waardeoverdracht aan een eindloonregeling is zonder meer aantrekkelijk als u nog carrière maakt Waardeoverdracht naar een middelloonregeling Als u gaat deelnemen aan een middelloonregeling, krijgt u bij waardeoverdracht geen extra deelnemingstijd, maar extra pensioen als nominaal bedrag. Dat extra pensioen is even veel waard als de aanspraken die u bij Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan had opgebouwd. Het extra pensioen wordt in de nieuwe regeling beschouwd als opgebouwd pensioen en wordt, afhankelijk van uw nieuwe regeling, al dan niet verhoogd (toeslag verleend). U moet dus het toeslagbeleid van de nieuwe pensioenuitvoerder vergelijken met de aanpassingen bij Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Als de nieuwe pensioenuitvoerder de opgebouwde aanspraak niet periodiek verhoogt, of de verhoging naar verwachting (beduidend) minder zou zijn dan de verwachte aanpassing bij Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan, is waardeoverdracht niet aan te raden Waardeoverdracht naar beschikbare premieregeling Als u gaat deelnemen aan een beschikbare premieregeling krijgt u door waardeoverdracht, net als in de vorige situatie, extra pensioenaanspraken. Dit kan in de vorm van een pensioen zijn. Het kan ook in de vorm van een kapitaal dat op de pensioendatum wordt omgezet in pensioen. Die extra aanspraken of het kapitaal kunnen nog stijgen door de winstdeling of door het rendement op beleggingen die de verzekeraars of pensioenfondsen toepassen. Ook hier moet u dus nagaan welke regeling voor u de beste vooruitzichten heeft. Daarvoor moet u vergelijken: - de prognose van het extra pensioen op de pensioendatum bij de nieuwe uitvoerder, inclusief winstdeling of rendement op beleggingen en - de verwachte verhoging bij Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Waardeoverdracht verstandig? Waardeoverdracht kan aantrekkelijk zijn. Er zijn echter ook situaties denkbaar waarin een waardeoverdracht minder verstandig is of zelfs afgeraden moet worden. Het is lang niet altijd gemakkelijk om goed te beoordelen of waardeoverdracht aantrekkelijk is. Soms moeten daarvoor inschattingen gemaakt worden over de hoogte van toekomstige winstdeling of van de loon- of prijsontwikkeling. U moet oppassen zich daarbij te laten leiden door te optimistische toekomstverwachtingen. Maar ook de financiële positie (de dekkingsgraad) van de pensioenuitvoerder is van belang. Een pensioenfonds met een hoge dekkingsgraad geeft meer kans op een goede toeslagverlening. Zeker als het om grote pensioenbedragen gaat, kunt u overwegen een onafhankelijke deskundige te raadplegen. Waardeoverdracht uit dienst SPB, versie mei

8 5. Wat moet u doen voor een waardeoverdracht 5.1. Verzoek indienen bij nieuwe pensioenuitvoerder Binnen 6 maanden nadat u bent opgenomen in de pensioenregeling bij uw nieuwe werkgever, moet u bij de nieuwe pensioenuitvoerder (een pensioenfonds of verzekeraar) een schriftelijk verzoek tot waardeoverdracht indienen. Op dat moment zal de procedure tot waardeoverdracht in gang worden gezet Traject waardeoverdracht Waardeoverdracht verloopt via een aantal stappen. In onderstaande tabel worden deze één voor één genoemd en toegelicht. Stap Stap 1: De werknemer richt een informatieverzoek tot waardeoverdracht aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Stap 2: De nieuwe pensioenuitvoerder vraagt vervolgens de oude pensioenaanspraken op bij de oude pensioenuitvoerder. Stap 3: De oude pensioenuitvoerder verstrekt de gegevens over de oude pensioenaanspraken aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Stap 4: De nieuwe pensioenuitvoerder brengt een offerte aan de werknemer uit. Stap 5: De werknemer bepaalt of deze wel of niet akkoord gaat met de offerte Stap 6: Bij akkoord van de offerte maakt de oude pensioenuitvoerder de overdrachtswaarde over naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Maximale duur in Opgetelde duur in maanden per stap maanden 6 maanden na 6 maanden opname pensioenregeling 1 maand 7 maanden 2 maanden 9 maanden 2 maanden 11 maanden 2 maanden 13 maanden 10 werkdagen 13 maanden en 10 werkdagen 5.3. Overschrijding termijn Het totale traject van waardeoverdracht neemt ruim 13 maanden in beslag. In de praktijk wordt deze termijn echter regelmatig overschreden. U dient er dan ook rekening mee te houden dat het proces langer kan duren. Bij waardeoverdracht wordt het opgebouwde pensioen rechtstreeks overgedragen aan het nieuwe pensioenfonds. Er worden dus nooit pensioengelden aan uzelf uitbetaald. Als de procedure langer duurt, is het belangrijk te weten dat dit niet van invloed is op de hoogte van uw pensioen. Uw rechten vervallen dus niet door het uitlopen van de procedure. 6. Als u gescheiden bent 6.1. Bijzonder partnerpensioen Als u gescheiden bent, blijft een bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner in beginsel bij Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan achter. Dit vertaalt zich bij de nieuwe pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever in een aftrekpost op het partnerpensioen Verevening ouderdomspensioen Als de eventuele scheiding na 1 mei 1995 plaats vond, heeft uw ex-partner waarschijnlijk ook aanspraak op uitbetaling van een deel van uw ouderdomspensioen. Deze aanspraak van uw expartner wordt wel mee overgedragen naar het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever. Door de overdracht neemt dit fonds ook deze uitbetalingsverplichting van een deel van uw ouderdomspensioen aan uw ex-partner over. Waardeoverdracht uit dienst SPB, versie mei

9 Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Coolsingel AG Rotterdam Tel. (010)

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst

Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland. Waardeoverdracht in dienst Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Waardeoverdracht in dienst Inleiding... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 1.1. Recht op waardeoverdracht... 4 1.2. Snelheid is geboden... 4 1.3. Redenen van een

Nadere informatie

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9

Waarde overdracht. bij indiensttreding. Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express. Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Uw pensioen bij Pensioenfonds TNT Express 4 Is waardeoverdracht in mijn geval wenselijk? 9 Pensioenen overdragen 10 Gevolgen waarde overdracht 13 Waardeoverdracht bij indiensttreding Waarde overdracht

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Waardeoverdracht bij indiensttreding Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Uw pensioen bij Pensioenfonds PostNL Is waardeoverdracht wenselijk in mijn geval? 4 9 Pensioenen overdragen Gevolgen

Nadere informatie

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding

Pensioen. Waardeoverdracht bij indiensttreding Uw Pensioen Waardeoverdracht bij indiensttreding In deze brochure over waardeoverdracht staat algemene informatie en is bedoeld om deelnemers aan het Stichting Pensioenfonds SNT (STPS) algemene informatie

Nadere informatie

Uit dienst. Versie 29-12-2015

Uit dienst. Versie 29-12-2015 Uit dienst Versie 29-12-2015 Versie 29-12-2015 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Uit dienst. Versie

Uit dienst. Versie Uit dienst Versie 26-10-2017 Versie 26-10-2017 Uit dienst Je gaat uit dienst, maar je gaat nog niet met pensioen. Je hebt een andere baan gevonden, begint een eigen bedrijf of er is een andere reden waarom

Nadere informatie

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand.

Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand. Ik heb een nieuwe baan. Wat doe ik nu met mijn pensioen? Marlous Abee, eerste verkoopster i.o. Etos, alleenstaand Waardeoverdracht 1 Inhoud pagina - Waardeoverdracht: wel doen of niet doen? 3 - De financiële

Nadere informatie

Einde dienstverband en uw pensioen

Einde dienstverband en uw pensioen Einde dienstverband en uw pensioen INHOUD PAGINA 1. Inleiding 2 2. Het op de ontslagdatum opgebouwde pensioen 3 3. Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum 3 4. Het wezenpensioen 3

Nadere informatie

Waarde- overdracht Uitgave april 2015

Waarde- overdracht Uitgave april 2015 Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding

Waardeoverdracht. bij indiensttreding Waardeoverdracht bij indiensttreding 1 2 Inhoud 1. Een nieuwe baan! 4 2. Wat is waardeoverdracht? 5 3. Wat kunt u overdragen? 7 4. Waardeoverdracht: wel of niet doen? 8 6. Zo vraagt u waardeoverdracht

Nadere informatie

Waardeoverdracht Uitgave april 2015

Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Waardeoverdracht Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 23-02-2017 Versie 23-02-2017 Toeslagverlening Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook wel indexatie

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 18-02-2016 Versie 18-02-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij DSM 1 ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds DSM Nederland (PDN). Heb je ook al pensioen

Nadere informatie

Toeslagverlening Uitgave mei 2015

Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds Sabic, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen?

Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Uit dienst bij ABN AMRO pensioen laten staan of meenemen? Pensioenfonds Vooraf 2 U bent uit dienst bij ABN AMRO Bank of één van de andere bij ABN AMRO Pensioenfonds aangesloten ondernemingen. Vanaf dat

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Versie

Waardeoverdracht. Versie Waardeoverdracht Versie 12-05-2016 Versie 12-05-2016 Waardeoverdracht Vanaf het moment dat je in dienst komt bij SABIC ga je pensioen opbouwen bij Pensioenfonds SABIC (SPF). Heb je ook al pensioen opgebouwd

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Toeslagverlening. Versie

Toeslagverlening. Versie Toeslagverlening Versie 07-10-2016 Versie 07-10-2016 Toeslagverlening (indexatie) Waarom toeslagverlening? Toeslag is een manier om te zorgen dat de pensioenen hun koopkracht behouden. Toeslag wordt ook

Nadere informatie

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij

De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij De beschikbare premieregeling: de feiten op een rij 3 De beschikbare premieregeling In Nederland bestaan grofweg twee categorieën pensioenregelingen: beschikbare premieregelingen enerzijds en middelloon-

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016

Nieuw in dienst. Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Versie 25-02-2016 Versie 25-02-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen bij SABIC, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen.

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft voor de opbouw

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw

Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw Uw pensioen bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterrecreatie en de Kunststoffen en Houten Jachtbouw 3 Welkom! Informatie over uw pensioenregeling bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de sector

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS

Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS ZORGVERZEKERAARS Uw pensioen meenemen Stel, u heeft een nieuwe baan. Vaak gaat u dan pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder. U kunt

Nadere informatie

Risico s rond pensioen

Risico s rond pensioen Risico s rond pensioen Uitgave maart 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t

V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t V o o r m e d e w e r k e r s v a n C a r g i l l B. V. S a s v a n G e n t De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding

Afscheid van uw oude baan. Uw pensioen bij uitdiensttreding Afscheid van uw oude baan Uw pensioen bij uitdiensttreding Uit dienst Verandert u van baan? Begint u voor uzelf? Of bent u werkloos geworden? In al deze gevallen verandert uw leven. U moet veel regelen.

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Waardeoverdracht naar Provisum

Waardeoverdracht naar Provisum Waardeoverdracht naar Provisum INHOUD PAGINA 1. Inleiding 3 2. Wat gebeurt er bij een waardeoverdracht naar Provisum? 3 3. Waarom waardeoverdracht? 3 3.1 Waar moet u op letten bij waardeoverdracht? 3 3.2

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Van harte welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN. Algemeen Algemeen 1 Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

individu werkgever pensioenuitvoerder bevordering beperking pensioenbreuk dekking nabestaandenpensioen

individu werkgever pensioenuitvoerder bevordering beperking pensioenbreuk dekking nabestaandenpensioen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. )

( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. ) P e n s i o e n r e g e l i n g i n h e t k o r t ( f l e x i b e l e r e g e l i n g, C A O C a r g i l l B. V. ) De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder GEFELICITEERD! EEN NIEUWE BAAN Een nieuwe baan, andere collega s en misschien wel andere werkzaamheden. Een nieuwe

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Waardeoverdracht: zinvol voor u? Gefeliciteerd, u hebt een nieuwe baan! Dit betekent nogal wat voor uw persoonlijke situatie. Nieuwe taken, verantwoordelijkheden en andere collega

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Uw Pensioen. Een nieuwe baan Kiezen voor waardeoverdracht? Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Wat u verder moet weten

Waardeoverdracht. Uw Pensioen. Een nieuwe baan Kiezen voor waardeoverdracht? Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Wat u verder moet weten Uw Pensioen Waardeoverdracht 3 5 6 7 Een nieuwe baan Kiezen voor waardeoverdracht? Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Wat u verder moet weten Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl 2 Uw Pensioen Waardeoverdracht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen?

Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen? Andere werkgever Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud 1 Wat u meteen moet doen als u van baan verandert. 3 2 Is waardeoverdracht gunstig voor u? Dat hangt van verschillende factoren af. 4 4 Wat gebeurt

Nadere informatie

8 vragen en antwoorden

8 vragen en antwoorden Stichting Pensioenfonds TNO PENSIOEN BIJ VERANDERING VAN BAAN april 2013 8 vragen en antwoorden U staat er niet meteen bij stil, maar verandering van baan heeft gevolgen voor uw pensioen. Er moeten zaken

Nadere informatie

Waardeoverdracht. internationaal. Versie 11-01-2016

Waardeoverdracht. internationaal. Versie 11-01-2016 Waardeoverdracht internationaal Versie 11-01-2016 Versie 11-01-2016 Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdracht naar PDN als voor waardeoverdracht naar andere

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015

Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Eerder met pensioen Uitgave juli 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Informatiebrochure, gevolgen arrest Gerechtshof voor uw pensioen

Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Informatiebrochure, gevolgen arrest Gerechtshof voor uw pensioen Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan Informatiebrochure, gevolgen arrest Gerechtshof voor uw pensioen 1 Inhoudsopgave Begrippenlijst... 3 1. Inleiding... 4 2. Historie pensioenregeling bij Zwolsche Algemeene

Nadere informatie

Waardeoverdracht internationaal. Versie

Waardeoverdracht internationaal. Versie Waardeoverdracht internationaal Versie 08-06-2017 Versie 08-06-2017 Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdrachten naar SPF als voor waardeoverdrachten naar

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <kapitaalovereenkomst> <premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Archimedes en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Archimedes en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Archimedes en bouwt u

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland De heer U. Pensioenoverzicht Januarilaan 1 2010 XX SCHIPHOL-RIJK Tupolevlaan 1 1119 NW Schiphol-Rijk Postbus 22610 1100 DC Amsterdam-Z.O. Tel 020-526 26 26 Fax

Nadere informatie

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Voor wie? Deze toelichting is van belang voor medewerkers die deelnemen aan de nettopensioenregeling. Doel toelichting Het pensioenfonds communiceert in

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling>

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Brochure Waardeoverdracht. Internationaal

Brochure Waardeoverdracht. Internationaal Brochure Waardeoverdracht Internationaal Waardeoverdracht Internationaal Deze brochure is van toepassing voor zowel waardeoverdracht naar PDN als voor waardeoverdracht naar andere pensioenfondsen. Kan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345

Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006 Referentienummer 12345 Uniform Pensioenoverzicht 2015 Stand per 31-12-2014 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst Werkgever Werkgever Contractnummer 1111 Polisnummer 1234-0001, 1234-0006

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

In balans. Waardeoverdracht. Kiezen voor. Wat u verder moet weten. u waardeoverdracht. Hoe vraagt. Een nieuwe baan. Meer weten? www.pfaccountancy.

In balans. Waardeoverdracht. Kiezen voor. Wat u verder moet weten. u waardeoverdracht. Hoe vraagt. Een nieuwe baan. Meer weten? www.pfaccountancy. In balans Waardeoverdracht 05 Kiezen voor waardeoverdracht? 07 Wat u verder moet weten 06 03 Hoe vraagt u waardeoverdracht aan? Een nieuwe baan Meer weten? www.pfaccountancy.nl Uw opgebouwde pensioen meenemen

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief

Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland Uitleg van uw pensioenregeling De startbrief Versie januari 2014 1 Inhoud Begrippenlijst 3 Voorwoord 4 1. Uw pensioenregeling 5 1.1. Wat is pensioen? 5 1.2. Inleiding

Nadere informatie