Een nieuwe pensioenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe pensioenregeling"

Transcriptie

1 Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen zijn: - Uw pensioenleeftijd gaat van 65 naar 67 jaar. - In 2015 bouwt u 1,75% ouderdomspensioen op over het salaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. In de jaren daarna is een hoger of lager opbouwpercentage mogelijk. - Het salaris waarover maximaal pensioen kan worden opgebouwd, wordt ,- (uw werkgever kan een lager maximum hanteren). - Uw pensioenopbouw na 2015 wordt niet langer gegarandeerd door Aegon. Dit betekent minder zekerheid. De pensioenen die tot 2015 zijn opgebouwd, blijven door Aegon gegarandeerd. - Er is een betere beheersing van de premielasten mogelijk door invoer van CDC-regeling (Collective Defined Contribution). Lees meer over de wijzigingen in dit tweede bulletin van Op weg naar. Editie 2 November 2014

2 Hoe de nieuwe regeling tot stand is gekomen Het bestuur heeft een besluit genomen over de nieuwe pensioenregeling die vanaf 1 januari 2015 voor u gaat gelden. De belangrijkste redenen om de pensioenregeling aan te passen zijn: 1. Wettelijke wijzigingen vanaf 1 januari 2015 (hogere pensioenleeftijd, lagere pensioenopbouw). 2. De aanhoudende lage rente. 3. De stijging van de gemiddelde levensverwachting. 4. Een sterke stijging van de kosten voor het verzekeren van de garantie van de toekomstige uitkeringen. Voor en door de accountancybranche! Bij het vormgeven van de nieuwe pensioenregeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de deelnemers en werkgevers. Om deze wensen te achterhalen, hebben we gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Hierin waren zowel deelnemers als werkgevers vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomsten hebben de deelnemers en de werkgevers aangegeven dat een stijging van de pensioenlasten niet wenselijk is. Daarom heeft het bestuur gezocht naar een oplossing waarbij het mogelijk is om bij gelijkblijvende pensioenlasten nog steeds een goede pensioenregeling aan te kunnen bieden. Meer informatie over de nieuwe wettelijke wijzigingen? Ga naar 2 Pensioenfonds voor de Accountancy

3 Pensioenregeling in balans Bij het opzetten van de pensioenregeling kan het pensioenfonds de hoogte van de pensioenopbouw en de ingangsdatum van het pensioen bepalen en kiezen we voor meer of minder zekerheid. De zaken waar we geen invloed op hebben, zijn de aanhoudende lage rente en de gestegen levensverwachting. Om aan de wens van de achterban te kunnen voldoen, heeft het bestuur zich gericht op de zaken die wel beïnvloedbaar zijn. Daarbij stond de verwachte pensioenopbouw op langere termijn voorop. Daarbij zijn de kansen op mogelijke toekomstige verhogingen (indexeren) of verlagingen (korten) van de pensioenen ook meegenomen. Na alle overwegingen is het volgende besluit genomen: Van herverzekeren naar eigen beheer Uw opgebouwde pensioen wordt nu bij pensionering gegarandeerd uitgekeerd, ook bij tegenvallende beleggingsresultaten. Dit komt doordat het pensioenfonds deze garantie van uw pensioen heeft verzekerd bij Aegon. Deze verzekering brengt aanzienlijke kosten met zich mee. De vraag is, hoeveel willen we hiervoor betalen? Een alternatief is dat het pensioenfonds de pensioenen zelf gaat beheren. Het geld dat we besparen met het wegvallen van de verzekering voor de gegarandeerde uitkering wordt dan voor uw pensioenopbouw gebruikt. Aan de wijze waarop wordt belegd, verandert weinig. Wat wel verandert, is dat wanneer de beleggingsresultaten niet voldoen aan de verwachtingen, u rekening moet houden met het al dan niet tijdelijk verlagen van uw opgebouwde pensioen. De hoogte van uw opgebouwde pensioen is dus niet meer gegarandeerd. Waarom eigen beheer? Uitgangspunt was om de hoogte van de pensioenpremie gelijk te houden. Wanneer we de verzekering van uw pensioen bij Aegon zouden handhaven, dan zouden we een jaarlijks opbouwpercentage van 1,35% of lager kunnen aanbieden. Dit komt onder andere door de hoge kosten voor de garantieverzekering. Wanneer we de pensioenregeling in eigen beheer voeren, kunnen we een opbouwpercentage van maximaal 1,875% aanbieden. Dit opbouwpercentage zal met name in tijden van zeer lage rente wat lager kunnen uitvallen. Het opbouwpercentage voor 2015 is daarom op 1,75% vastgesteld. Om een vergelijking te kunnen maken van een gegarandeerde pensioenregeling en een pensioenregeling in eigen beheer, hebben we verschillende voorbeeldsituaties berekend. De resultaten op lange termijn (15 jaar) stonden daarbij centraal. Hierbij is gebruik gemaakt van de eerder genoemde opbouwpercentages. Op basis van verschillende rendementsverwachtingen en door rekening te houden met verhogingen (indexaties) en verlagingen (kortingen) van de pensioenen, is berekend welke optie de hoogste pensioenuitkomsten geeft. Uit deze berekeningen is gebleken dat in alle gevallen de pensioenuitkomsten in eigen beheer zo n 25% hoger zijn dat bij het herverzekeren van de garantie. Conclusie: op lange termijn komen de uitkomsten in eigen beheer gunstiger uit. Om deze reden heeft het bestuur besloten om voor de opbouw vanaf 2015 over te gaan op het voeren van eigen beheer. De pensioenen die tot 2015 zijn opgebouwd, blijven door Aegon gegarandeerd. Pensioenfonds voor de Accountancy 3

4 Versobering van de fiscale pensioenspelregels De overheid gaat een aantal versoberingen doorvoeren in het pensioenstelsel. Eén daarvan is de verlaging van het jaarlijkse opbouwpercentage bij een middelloonregeling naar 1,875%. Pensioenfonds Accountancy kent op dit moment een standaard opbouwpercentage van 2%*. Door deze maatregel kan u per jaar minder pensioen opbouwen. De opbouw duurt wel twee jaar langer, omdat er nu tot 67 jaar opgebouwd gaat worden. 1. Opbouwpercentage voor 2015 vastgesteld op 1,75% Zoals eerder genoemd is het uitgangspunt bij de nieuwe regeling om de premies gelijk te houden aan die van de oude regeling. Op basis van de huidige uitgangspunten is het opbouwpercentage voor 2015 op 1,75% vastgesteld. Dit komt door de huidige lage stand van de rente. 2. Maximum salaris ,- Een tweede versobering is van toepassing voor de deelnemers met een salaris boven ,-. Vanaf 2015 is dit het maximale salaris waarover pensioen mag worden opgebouwd. Dit betekent dat wanneer u een inkomen boven ,- heeft, u over het deel boven de ,- géén pensioen meer opbouwt. Uw werkgever mag ook kiezen voor een lager maximum pensioengevend salaris. Vraag hiernaar bij uw werkgever. Bij het maximeren van de pensioenopbouw op ,- vervalt ook de risicodekking van het partnerpensioen voor het pensioen vanaf een salaris vanaf ,-. Dit betekent dat wanneer u komt te overlijden, het pensioen voor uw eventuele partner en kinderen aanzienlijk lager kan zijn dan verwacht. Wij adviseren u om te achterhalen welke impact deze wijziging op uw persoonlijke situatie heeft. Het compenseren van het ontstane verschil is niet mogelijk via de pensioenregeling van het pensioenfonds. Wellicht kunt u zelf zorgen voor een aanvulling op het ouderdomspensioen door te sparen in een netto lijfrente. Dit kan fiscaal voordelig via een vrijstelling in box 3. Wilt u weten welke andere mogelijke oplossingen er zijn om de verlaging van het ouderdomspensioen te compenseren? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. 3. Pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar De pensioeningangsdatum wordt gelijkgesteld aan de nieuwe fiscaal toegestane leeftijd van 67 jaar. Dit betekent dat: - Het pensioen dat u vanaf 1 januari 2015 opbouwt, is gebaseerd op een pensioenleeftijd van 67 jaar. - Het pensioen dat u tot 1 januari 2015 heeft opgebouwd, blijft gebaseerd op een pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit betekent dat een deel van uw pensioen wordt uitgekeerd op 65 jaar en een deel op 67 jaar. In de praktijk kunt u zelf kiezen op welke datum u met pensioen wilt gaan. U kunt er voor kiezen de ingangsdatum van beide pensioenen uit te stellen en/of te vervroegen. Bij uitstel van het pensioen wordt het pensioen hoger, bij vervroeging lager. De huidige franchise blijft gehandhaafd. Ook het partnerpensioen blijft 70% van het ouderdomspensioen (op opbouwbasis) en is er, zolang u deelnemer bent, 70% van het bereikbare ouderdomspensioen verzekerd. * Let op: uw werkgever kan afwijkende afspraken hebben gemaakt. Kijk hiervoor op uw laatste UPO. Dit blijft ook vanaf 1 januari 2015 mogelijk. Zwaardere eisen aan het bestuur bij overgang naar eigen beheer Wanneer een pensioenfonds een pensioenregeling in eigen beheer uitvoert, dan stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank hogere eisen aan de bestuursleden dan wanneer de pensioenregeling door een verzekeraar wordt gegarandeerd. Dit komt doordat er op sommige punten meer risico wordt gelopen. Deskundigheid van bestuurders is voor Pensioenfonds Accountancy altijd al een belangrijk aandachtspunt geweest. De huidige deskundigheid en vaardigheden zijn echter voldoende voor de nieuwe situatie van eigen beheer. Waar nodig volgen bestuursleden aanvullende opleidingen. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door gerenommeerde professionals. 4 Pensioenfonds voor de Accountancy

5 Wat betekent dit in cijfers? Om u een beeld te geven van wat de wijzigingen in de regeling voor u pensioenopbouw betekenen, geven we hier een rekenvoorbeeld. Dit rekenvoorbeeld laat de situatie zien op 1 januari Rekendatum Geboortedatum Leeftijd 41 jaar Deelnemer vanaf Salaris ,00 Franchise ,00 - Pensioengrondslag ,00 Uitkomsten huidige regeling Pensioendatum 65 jaar Diensttijd tot pensioendatum vanaf 1 januari jaar Opbouw percentage 2,00% Opgebouwd ouderdomspensioen Vanaf tot (geschat) 8.500,00 Nog op te bouwen pensioen Vanaf tot ( ,00 x 24 x 2%) ,00 + Bereikbaar ouderdomspensioen op de pensioendatum 65 jaar ,00 Uitkomsten nieuwe regeling Pensioendatum 67 jaar Diensttijd tot pensioendatum 26 jaar Opbouw percentage 1,75% Opgebouwd ouderdomspensioen Vanaf tot * 8.500,00 Nog op te bouwen pensioen Vanaf tot ( ,00 x 26 x 1,75%) ,00 + Bereikbaar ouderdomspensioen op de pensioendatum van 67 jaar ,00 Partnerpensioen (70% van het opgebouwde ouderdomspensioen) Vanaf tot ( 8.500,00 * 70%) 5.950,00 Nog op te bouwen pensioen Vanaf tot ( ,00 * 70%) ,00 + Bereikbaar partnerpensioen op de pensioenleeftijd van 65 jaar Partnerpensioen (70% van het opgebouwde ouderdomspensioen) Vanaf tot ( 8.500,00 * 70%) 5.950,00 Nog op te bouwen pensioen Vanaf tot ( ,50 * 70%) ,00 + Bereikbaar partnerpensioen op de pensioenleeftijd van 67 jaar ,00 Vanaf tot ( ,00 * 70%) Vanaf tot ( ,00 * 70%) Let op. Uw werkgever kan afwijkende afspraken maken over de hoogte van de franchise, opbouwpercentage en pensioengevend salaris. Uw persoonlijke situatie kan afwijken. Vraag hiernaar bij uw werkgever. * Bij uitstel naar 67 jaar zal dit verhoogd worden. Bedragen afgerond op hele euro s Pensioenfonds voor de Accountancy 5

6 Nieuw: betere beheersing van de premielasten wordt mogelijk De pensioenregeling van het pensioenfonds is een zogenoemde middelloonregeling. Uitgangspunt daarbij is een vast opbouwpercentage per jaar. De hoogte van de premie is afhankelijk van de tariefsgrondslagen zoals de verwachte levensverwachting, de verwachte rendementen en de stand van de marktrente. Wanneer in de toekomst de levensverwachting verder stijgt en de rendementen en de marktrente laag blijven, kan dit betekenen dat de premies voor de middelloonregeling moeten stijgen. Werkgevers en deelnemers hebben aangegeven dat het wenselijk is dat de premies in de toekomst gelijk kunnen blijven. In de nieuwe pensioenregeling is dit mogelijk door het aanbieden van een collectief beschikbare premieregeling. In vaktermen wordt dit aangeduid als een Collective Defined Contribution, afgekort als CDC. Bij een CDCregeling is niet de hoogte van het jaarlijkse opbouwpercentage het uitgangspunt maar de hoogte van de premie. Wat betekent dit? De hoogte van het pensioen bij een CDC-regeling wordt, net als in de middelloonregeling, gebaseerd op het salaris, een jaarlijks opbouwpercentage en het aantal deelnemersjaren. Anders dan bij een middelloonregeling staat bij een CDCregeling de hoogte van de premie een groot aantal jaren vast. Er wordt namelijk vooraf gekeken welke opbouw met de vastgestelde tariefsgrondslagen kan worden toegekend. Als in de toekomst de tariefsgrondslagen stijgen, stijgt niet de premie maar daalt het jaarlijkse opbouwpercentage. Als in de toekomst de tariefsgrondslagen dalen, dan blijft de premie gelijk en wordt een eventueel overschot toegevoegd aan het eigen vermogen van het pensioenfonds. Dit kan dan worden gebruikt om bij toekomstige stijging van de premietarieven het opbouwpercentage niet of minder te laten dalen. Samengevat: De werkgever kan in overleg met de werknemer kiezen uit: De CDC-regeling, waarbij het niveau van de premie het uitgangspunt is en bij een stijging van de tariefsgrondslagen het jaarlijkse pensioenopbouwpercentage daalt. De middelloonregeling, waarbij het jaarlijkse pensioenopbouwpercentage het uitgangspunt is en bij een stijging van de tariefsgrondslagen de premie ook stijgt. In een schema: Stijging tariefsgrondslagen 1) Daling Tariefsgrondslagen 1) CDC Middelloonregeling Opbouwpercentage daalt Premie stijgt Premie blijft gelijk Opbouwpercentage blijft gelijk Opbouwpercentage blijft gelijk Premie blijft gelijk 1) De tariefsgrondslagen worden in belangrijke mate bepaald door de verwachte levensverwachting, de verwachte rendementen en de stand van de marktrente. 6 Pensioenfonds voor de Accountancy

7 Wat kunt u dit jaar nog van ons verwachten? Wat is het vervolg? 10 september 2014 Afstemming met De Nederlandse Bank 24 september 2014 Communicatie over de nieuwe regeling Op woensdag 24 september jl. hebben wij een webinar (online presentatie) voor uw werkgever georganiseerd. Tijdens het webinar hebben wij de nieuwe pensioenregeling toegelicht Oktober 2014 Behandeling nieuw FTK (financiële spelregels voor pensioenfondsen) door de Tweede Kamer. November 2014 De nieuwe pensioenregeling is definitief vastgesteld 18 november 2014 Ook voor u organiseren we een webinar Deze zal op 18 november in de avond plaatsvinden. U heeft hiervoor een uitnodiging met meer informatie ontvangen. Pensioenfonds voor de Accountancy 7

8 Wettelijke pensioenspelregels onlangs definitief geworden! Als gevolg van de financiële crisis vanaf 2008, werd duidelijk dat het Nederlandse pensioenstelsel kwetsbaarheden vertoont. Om het Nederlandse pensioenstelsel toekomstbestendig te houden, moet het zogenoemde financieel toetsingskader (FTK) aangepast worden. Op 25 juni jl. is het wetsvoorstel aanpassing FTK bij de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel is in oktober door de Tweede Kamer vastgesteld en wordt nu vastgelegd in definitieve wetgeving. Bij de behandeling is er meer duidelijkheid gekomen op enkele punten die voor de wijziging van onze pensioenregeling van belang zijn. Gevolgen van de nieuwe regels in het FTK Met het nieuwe financiële spelregels wil de overheid ervoor zorgen dat de pensioenen minder gevoelig zijn voor grote schokken op de financiële markten en dat de risico s en rendementen over alle generaties eerlijk worden verdeeld. De kans dat pensioenfondsen de (opgebouwde) pensioenen in de toekomst plotseling en fors moeten verlagen wordt daarmee kleiner. Aan de andere kant kunnen de pensioenen minder meegroeien met de prijsontwikkeling. Het verhogen van de pensioenen wordt in de toekomst dus lastiger. U bent, omdat uw pensioen op dit moment gegarandeerd is, gewend dat uw pensioen niet verlaagd kan worden. Het pensioen dat u vanaf 1 januari 2015 gaat opbouwen, is niet meer gegarandeerd. Wanneer uw pensioen in de toekomst verlaagd moet worden, zijn de wijzigingen in het FTK ook voor ons fonds van belang. Het bestuur is van mening dat het voor u en uw werkgever belangrijk is om de voortgang met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling erin te houden. Om deze reden heeft het bestuur besloten om de werkgevers al eerder dit jaar te informeren over de hoofdlijnen van de nieuwe pensioenregeling. Uw werkgever kreeg zo inzicht in de voorlopige uitkomsten die voor het bedrijf specifiek van toepassing zijn. Dit op basis van de stand van zaken zoals deze eerder bekend was. Nu de uitkomsten van de nieuwe wetgeving definitief bekend zijn, kunnen wij u informeren over de definitieve gevolgen die dit heeft voor de pensioenregeling. Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Heeft u nog vragen? We helpen u graag op weg. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via: (050) U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Of stuur uw naar Als u belt of mailt, vermeld dan uw pensioennummer. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn. Dit nieuwbulletin is een uitgave van Pensioenfonds voor de Accountancy & Administratieve en Fiscale dienstverlening Postbus CC Groningen November 2014 Disclaimer Pensioenfonds Accountancy doet haar uiterste best om de informatie in dit nieuwsbulletin zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Toch zou er iets aan onze aandacht ontsnapt kunnen zijn. In geen geval is het pensioenfonds aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de in dit verkort jaarverslag beschikbare informatie. 8 Pensioenfonds voor de Accountancy

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Wijziging CDC-regeling TBI

Wijziging CDC-regeling TBI Wijziging CDC-regeling TBI Voorlichtingssessie tijdens deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds TBI 18 november 2014 Copyright 2014 Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Human Resources Stichting Pensioenfonds Nederland Toelichting Witteveenkader II en nieuw Financieel Toetsingskader 30 september 2014 kantoor Amsterdam Identifier Presentatie Seminar DNB 28 en 30 mei 2013

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Nieuwe pensioenregeling KPN Contact Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe pensioenregeling voor u U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao.

Nadere informatie

ONDERDEEL Leven Zakelijk

ONDERDEEL Leven Zakelijk delta Iloyd ONDERWERP Delta Lloyd Levensverzekering NV ONDERDEEL Leven Zakelijk DATUM 27 mei 2014 UW REFERENTIE 34072 Honig en Honig T.a.v. W. Honig Postbus 336 1800 AH ALKMAAR Geachte heer / mevrouw Honig,

Nadere informatie

Toelichting Pensioen Akkoord Regeling 2015

Toelichting Pensioen Akkoord Regeling 2015 Toelichting Pensioen Akkoord Regeling 2015 Programma Wrap up proces tot op heden Achtergronden Proces Nieuwe regeling 2015 Impact van Pensioenregeling Vervolg traject Vragen en antwoorden 2 Wrap up: Achtergronden

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht In deze toelichting krijgt u uitleg over uw Uniform Pensioenoverzicht en de hierin gebruikte termen en bedragen. In het Uniform Pensioenoverzicht leest u welk pensioen

Nadere informatie

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015

ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Vrouw en Pensioen anno 2015 e.v. Balans tussen werk, zorg en invloed ALV CDAV Brabant 3 oktober 2015 Mr. Caroline Jones Groeneweg RB Even voorstellen 3 pijlers Nederlands pensioenstelsel 3.Privé 2.De werkgever

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie

Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie Inhoudsopgave Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie van Delta Lloyd Waarom Collectief Defined Contribution? 5 Wat is het? 5 De kracht van

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Pensioen Informatie sessie

Pensioen Informatie sessie Pensioen Informatie sessie Pensioenreglement B Oktober 2013 Voorbehoud De tekst in deze presentatie is louter ter informatie bedoeld. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bij onduidelijkheden

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 1 januari 2016. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Aan het einde vindt u ook een toelichting op de gewijzigde pensioenregeling.

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 4 en 5 maart 2015 Pensioen in het kort Wie beslist er over je pensioen? Pensioenovereenkomst Arbeidscontract CAO werkgever werknemers Uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête

Pensioenwijzigingen 2014-2015. Resultaten enquête Pensioenwijzigingen 2014-2015 Resultaten enquête Hierbij treft u de resultaten aan van de enquête die Aon Hewitt in april-mei 2014 heeft gehouden onder 2000 werkgevers. De vraagstelling ging over zowel

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over BudgetControle

Vragen & Antwoorden over BudgetControle Vragen & Antwoorden over BudgetControle Wat is BudgetControle bij het Zwitserleven i-pensioen Middelloon? BudgetControle is een optie op het i-pensioen Middelloon. De overeengekomen Middelloonregeling

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers

Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Vragen en antwoorden nieuwe regeling PMT, versie werkgevers Hieronder treft u vragen en antwoorden over de nieuwe regeling aan. Staat uw vraag er niet bij, stuur dan een mail aan uw werkgeversconsulent.

Nadere informatie

Voorbeeld van de gevolgen van de maximering van het pensioengevend salaris op 100.000

Voorbeeld van de gevolgen van de maximering van het pensioengevend salaris op 100.000 Voorbeeld van de gevolgen van de maximering van het pensioengevend salaris op 100.000 We geven hier drie voorbeelden. Bij elk voorbeeld laten we zien wat de pensioenopbouw en het verzekerd partnerpensioen

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw,

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw, Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015 Geachte heer, mevrouw, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Thales Nederland. Per 1 januari 2015 heeft Pensioenfonds Thales een nieuwe pensioenregeling.

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Eén nieuw pensioen voor de Techniek Vakbonden en werkgeversorganisaties (sociale partners) in de sectoren Metaal & Techniek en Metalektro zijn het op 25 september 2014 eens geworden over een nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014.

Het overzicht dat u nu heeft ontvangen, laat uw pensioensituatie zien zoals deze was op 31 december 2014. Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling Agenda Stand van zaken financiële situatie Pensioen in het kort Waarom is de pensioenregeling veranderd? Wat is er veranderd? Stand van zaken financiële situatie Dekkingsgraad?

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee. Meer weten? www.kpnpensioen.nl

Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee. Meer weten? www.kpnpensioen.nl Tijden veranderen, uw pensioen verandert mee Meer weten? www.kpnpensioen.nl Waarom verandert de pensioenregeling? U werkt bij KPN. Sinds april 2014 heeft KPN een nieuwe cao. In de cao staan afspraken over

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht <eejj> Uniform Pensioenoverzicht Stand per

Nadere informatie

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op.

Werkt u in deeltijd of gaat u in deeltijd werken, dan bouwt u vanaf dat moment naar rato pensioen op. 7 juni 2016 Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen U bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Cargill. Standaard krijgt u dit ouderdomspensioen vanaf uw 67e

Nadere informatie

excedent Wilt u uw werknemers iets extra s bieden? In deze brochure

excedent Wilt u uw werknemers iets extra s bieden? In deze brochure excedent regelingen Wilt u uw werknemers iets extra s bieden? In deze brochure Excedent middelloonregeling 3 Excedent premieregeling 4 Premievoorbeeld 6 Meer weten? 7 extrapensioen voor uw werknemers Kies

Nadere informatie

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling

JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling JOUW PENSIOEN VERANDERT Jij kiest je pensioenregeling INHOUD 2 Wie voert de pensioenregeling uit? Het pensioengebouw in Nederland De pensioenregelingen van RELX in Nederland Vergelijking CDC en IDC Welke

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw pensioenoverzicht. Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch nog vragen?

Nadere informatie

Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014

Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014 Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014 Opmerkingen vooraf / disclaimer / contactinformatie Mercer heeft de presentatie gemaakt voor de achterban

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? November 2017 Welkom bij Pensioen 1-2-3 van ING CDC Pensioenfonds. Hierin lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vind je wel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht

Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen rondom uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Heeft u na het lezen van deze veelgestelde vragen toch

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement B (excedentregeling) In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Extra uitgave nieuwe pensioenregeling

Extra uitgave nieuwe pensioenregeling Extra uitgave nieuwe pensioenregeling Nieuwsbrief april 2011 PDN heeft een nieuwe pensioenregeling Bij PDN is vanaf 1 januari 2011 een nieuwe pensioenregeling van kracht. De afgelopen tijd ben je daarover

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Uitleg over uw pensioenoverzicht

Uitleg over uw pensioenoverzicht Toelichting bij uw Uniform pensioenoverzicht 2014 Uitkeringsovereenkomst Uitleg over uw pensioenoverzicht U ziet in uw pensioenoverzicht hoeveel pensioen u later van ons kunt krijgen. Het is belangrijk

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Aegon Levensverzekering N.V.

Aegon Levensverzekering N.V. Voorbeeldbrief werkgever met DC-regeling (3%- staffel), en additioneel: - WIA-excedentpensioen, en - ANW-hiaatpensioen, en - netto pensioenregeling Aegon Levensverzekering N.V. Postbus 16150, 2500 BD Den

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

februari 2015 Pensioenactualiteiten

februari 2015 Pensioenactualiteiten februari 2015 Pensioenactualiteiten Onderwerpen 1. Wijziging ABP pensioenregeling 2015 2. Financieel Toetsingskader (nftk) per 1-1-2015 (vernieuwde regels voor pensioenfondsen) 3. Indexatie en premie ABP

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Uitgangspunten voor aanpassing minimumpensioenregeling

Uitgangspunten voor aanpassing minimumpensioenregeling Inleiding Per 1 januari a.s. wordt het fiscale kader ten aanzien van pensioenregelingen opnieuw versoberd. In beginsel mag de opbouw van ouderdomspensioen nog maximaal 1,875% (thans 2,15%) van de pensioengrondslag

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen

Welkom. Informatiebijeenkomst Unisys Combi Pensioen Welkom Informatiebijeenkomst Combi Pensioen Oktober November 2012 Programma 1. SPUN 2. High lights presentatie 3. Huidige pensioenregeling 4. Nieuwe pensioenregeling ( Combi pensioen) 5. Maatmannen 6.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345

A. Voorbeeld. Contractnummer 1111 Polisnummer , Referentienummer 12345 Voorbeeld Uniform Pensioenoverzicht 2016 Stand per 31-12-2015 Pensioenuitvoerder Onderlinge 's-gravenhage Pensioenovereenkomst premieovereenkomst o.b.v. kapitaal brutopensioenregeling Werkgever Werkgever

Nadere informatie

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen

Fiscale aspecten pensioenmaatregelen www.pwc.nl Fiscale aspecten pensioenmaatregelen regeerakkoord Studiebijeenkomst Vereniging voor Pensioenrecht 21 november 2012 Agenda 1. Aanleiding 2. Ontwikkelingen wet- en regelgeving pensioen 3. Wet

Nadere informatie