Een nieuwe pensioenregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een nieuwe pensioenregeling"

Transcriptie

1 Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen zijn: - Uw pensioenleeftijd gaat van 65 naar 67 jaar. - In 2015 bouwt u 1,75% ouderdomspensioen op over het salaris dat meetelt voor uw pensioenopbouw. In de jaren daarna is een hoger of lager opbouwpercentage mogelijk. - Het salaris waarover maximaal pensioen kan worden opgebouwd, wordt ,- (uw werkgever kan een lager maximum hanteren). - Uw pensioenopbouw na 2015 wordt niet langer gegarandeerd door Aegon. Dit betekent minder zekerheid. De pensioenen die tot 2015 zijn opgebouwd, blijven door Aegon gegarandeerd. - Er is een betere beheersing van de premielasten mogelijk door invoer van CDC-regeling (Collective Defined Contribution). Lees meer over de wijzigingen in dit tweede bulletin van Op weg naar. Editie 2 November 2014

2 Hoe de nieuwe regeling tot stand is gekomen Het bestuur heeft een besluit genomen over de nieuwe pensioenregeling die vanaf 1 januari 2015 voor u gaat gelden. De belangrijkste redenen om de pensioenregeling aan te passen zijn: 1. Wettelijke wijzigingen vanaf 1 januari 2015 (hogere pensioenleeftijd, lagere pensioenopbouw). 2. De aanhoudende lage rente. 3. De stijging van de gemiddelde levensverwachting. 4. Een sterke stijging van de kosten voor het verzekeren van de garantie van de toekomstige uitkeringen. Voor en door de accountancybranche! Bij het vormgeven van de nieuwe pensioenregeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de deelnemers en werkgevers. Om deze wensen te achterhalen, hebben we gebruik gemaakt van een klankbordgroep. Hierin waren zowel deelnemers als werkgevers vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomsten hebben de deelnemers en de werkgevers aangegeven dat een stijging van de pensioenlasten niet wenselijk is. Daarom heeft het bestuur gezocht naar een oplossing waarbij het mogelijk is om bij gelijkblijvende pensioenlasten nog steeds een goede pensioenregeling aan te kunnen bieden. Meer informatie over de nieuwe wettelijke wijzigingen? Ga naar 2 Pensioenfonds voor de Accountancy

3 Pensioenregeling in balans Bij het opzetten van de pensioenregeling kan het pensioenfonds de hoogte van de pensioenopbouw en de ingangsdatum van het pensioen bepalen en kiezen we voor meer of minder zekerheid. De zaken waar we geen invloed op hebben, zijn de aanhoudende lage rente en de gestegen levensverwachting. Om aan de wens van de achterban te kunnen voldoen, heeft het bestuur zich gericht op de zaken die wel beïnvloedbaar zijn. Daarbij stond de verwachte pensioenopbouw op langere termijn voorop. Daarbij zijn de kansen op mogelijke toekomstige verhogingen (indexeren) of verlagingen (korten) van de pensioenen ook meegenomen. Na alle overwegingen is het volgende besluit genomen: Van herverzekeren naar eigen beheer Uw opgebouwde pensioen wordt nu bij pensionering gegarandeerd uitgekeerd, ook bij tegenvallende beleggingsresultaten. Dit komt doordat het pensioenfonds deze garantie van uw pensioen heeft verzekerd bij Aegon. Deze verzekering brengt aanzienlijke kosten met zich mee. De vraag is, hoeveel willen we hiervoor betalen? Een alternatief is dat het pensioenfonds de pensioenen zelf gaat beheren. Het geld dat we besparen met het wegvallen van de verzekering voor de gegarandeerde uitkering wordt dan voor uw pensioenopbouw gebruikt. Aan de wijze waarop wordt belegd, verandert weinig. Wat wel verandert, is dat wanneer de beleggingsresultaten niet voldoen aan de verwachtingen, u rekening moet houden met het al dan niet tijdelijk verlagen van uw opgebouwde pensioen. De hoogte van uw opgebouwde pensioen is dus niet meer gegarandeerd. Waarom eigen beheer? Uitgangspunt was om de hoogte van de pensioenpremie gelijk te houden. Wanneer we de verzekering van uw pensioen bij Aegon zouden handhaven, dan zouden we een jaarlijks opbouwpercentage van 1,35% of lager kunnen aanbieden. Dit komt onder andere door de hoge kosten voor de garantieverzekering. Wanneer we de pensioenregeling in eigen beheer voeren, kunnen we een opbouwpercentage van maximaal 1,875% aanbieden. Dit opbouwpercentage zal met name in tijden van zeer lage rente wat lager kunnen uitvallen. Het opbouwpercentage voor 2015 is daarom op 1,75% vastgesteld. Om een vergelijking te kunnen maken van een gegarandeerde pensioenregeling en een pensioenregeling in eigen beheer, hebben we verschillende voorbeeldsituaties berekend. De resultaten op lange termijn (15 jaar) stonden daarbij centraal. Hierbij is gebruik gemaakt van de eerder genoemde opbouwpercentages. Op basis van verschillende rendementsverwachtingen en door rekening te houden met verhogingen (indexaties) en verlagingen (kortingen) van de pensioenen, is berekend welke optie de hoogste pensioenuitkomsten geeft. Uit deze berekeningen is gebleken dat in alle gevallen de pensioenuitkomsten in eigen beheer zo n 25% hoger zijn dat bij het herverzekeren van de garantie. Conclusie: op lange termijn komen de uitkomsten in eigen beheer gunstiger uit. Om deze reden heeft het bestuur besloten om voor de opbouw vanaf 2015 over te gaan op het voeren van eigen beheer. De pensioenen die tot 2015 zijn opgebouwd, blijven door Aegon gegarandeerd. Pensioenfonds voor de Accountancy 3

4 Versobering van de fiscale pensioenspelregels De overheid gaat een aantal versoberingen doorvoeren in het pensioenstelsel. Eén daarvan is de verlaging van het jaarlijkse opbouwpercentage bij een middelloonregeling naar 1,875%. Pensioenfonds Accountancy kent op dit moment een standaard opbouwpercentage van 2%*. Door deze maatregel kan u per jaar minder pensioen opbouwen. De opbouw duurt wel twee jaar langer, omdat er nu tot 67 jaar opgebouwd gaat worden. 1. Opbouwpercentage voor 2015 vastgesteld op 1,75% Zoals eerder genoemd is het uitgangspunt bij de nieuwe regeling om de premies gelijk te houden aan die van de oude regeling. Op basis van de huidige uitgangspunten is het opbouwpercentage voor 2015 op 1,75% vastgesteld. Dit komt door de huidige lage stand van de rente. 2. Maximum salaris ,- Een tweede versobering is van toepassing voor de deelnemers met een salaris boven ,-. Vanaf 2015 is dit het maximale salaris waarover pensioen mag worden opgebouwd. Dit betekent dat wanneer u een inkomen boven ,- heeft, u over het deel boven de ,- géén pensioen meer opbouwt. Uw werkgever mag ook kiezen voor een lager maximum pensioengevend salaris. Vraag hiernaar bij uw werkgever. Bij het maximeren van de pensioenopbouw op ,- vervalt ook de risicodekking van het partnerpensioen voor het pensioen vanaf een salaris vanaf ,-. Dit betekent dat wanneer u komt te overlijden, het pensioen voor uw eventuele partner en kinderen aanzienlijk lager kan zijn dan verwacht. Wij adviseren u om te achterhalen welke impact deze wijziging op uw persoonlijke situatie heeft. Het compenseren van het ontstane verschil is niet mogelijk via de pensioenregeling van het pensioenfonds. Wellicht kunt u zelf zorgen voor een aanvulling op het ouderdomspensioen door te sparen in een netto lijfrente. Dit kan fiscaal voordelig via een vrijstelling in box 3. Wilt u weten welke andere mogelijke oplossingen er zijn om de verlaging van het ouderdomspensioen te compenseren? Neem dan contact op met uw financieel adviseur. 3. Pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar De pensioeningangsdatum wordt gelijkgesteld aan de nieuwe fiscaal toegestane leeftijd van 67 jaar. Dit betekent dat: - Het pensioen dat u vanaf 1 januari 2015 opbouwt, is gebaseerd op een pensioenleeftijd van 67 jaar. - Het pensioen dat u tot 1 januari 2015 heeft opgebouwd, blijft gebaseerd op een pensioenleeftijd van 65 jaar. Dit betekent dat een deel van uw pensioen wordt uitgekeerd op 65 jaar en een deel op 67 jaar. In de praktijk kunt u zelf kiezen op welke datum u met pensioen wilt gaan. U kunt er voor kiezen de ingangsdatum van beide pensioenen uit te stellen en/of te vervroegen. Bij uitstel van het pensioen wordt het pensioen hoger, bij vervroeging lager. De huidige franchise blijft gehandhaafd. Ook het partnerpensioen blijft 70% van het ouderdomspensioen (op opbouwbasis) en is er, zolang u deelnemer bent, 70% van het bereikbare ouderdomspensioen verzekerd. * Let op: uw werkgever kan afwijkende afspraken hebben gemaakt. Kijk hiervoor op uw laatste UPO. Dit blijft ook vanaf 1 januari 2015 mogelijk. Zwaardere eisen aan het bestuur bij overgang naar eigen beheer Wanneer een pensioenfonds een pensioenregeling in eigen beheer uitvoert, dan stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank hogere eisen aan de bestuursleden dan wanneer de pensioenregeling door een verzekeraar wordt gegarandeerd. Dit komt doordat er op sommige punten meer risico wordt gelopen. Deskundigheid van bestuurders is voor Pensioenfonds Accountancy altijd al een belangrijk aandachtspunt geweest. De huidige deskundigheid en vaardigheden zijn echter voldoende voor de nieuwe situatie van eigen beheer. Waar nodig volgen bestuursleden aanvullende opleidingen. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door gerenommeerde professionals. 4 Pensioenfonds voor de Accountancy

5 Wat betekent dit in cijfers? Om u een beeld te geven van wat de wijzigingen in de regeling voor u pensioenopbouw betekenen, geven we hier een rekenvoorbeeld. Dit rekenvoorbeeld laat de situatie zien op 1 januari Rekendatum Geboortedatum Leeftijd 41 jaar Deelnemer vanaf Salaris ,00 Franchise ,00 - Pensioengrondslag ,00 Uitkomsten huidige regeling Pensioendatum 65 jaar Diensttijd tot pensioendatum vanaf 1 januari jaar Opbouw percentage 2,00% Opgebouwd ouderdomspensioen Vanaf tot (geschat) 8.500,00 Nog op te bouwen pensioen Vanaf tot ( ,00 x 24 x 2%) ,00 + Bereikbaar ouderdomspensioen op de pensioendatum 65 jaar ,00 Uitkomsten nieuwe regeling Pensioendatum 67 jaar Diensttijd tot pensioendatum 26 jaar Opbouw percentage 1,75% Opgebouwd ouderdomspensioen Vanaf tot * 8.500,00 Nog op te bouwen pensioen Vanaf tot ( ,00 x 26 x 1,75%) ,00 + Bereikbaar ouderdomspensioen op de pensioendatum van 67 jaar ,00 Partnerpensioen (70% van het opgebouwde ouderdomspensioen) Vanaf tot ( 8.500,00 * 70%) 5.950,00 Nog op te bouwen pensioen Vanaf tot ( ,00 * 70%) ,00 + Bereikbaar partnerpensioen op de pensioenleeftijd van 65 jaar Partnerpensioen (70% van het opgebouwde ouderdomspensioen) Vanaf tot ( 8.500,00 * 70%) 5.950,00 Nog op te bouwen pensioen Vanaf tot ( ,50 * 70%) ,00 + Bereikbaar partnerpensioen op de pensioenleeftijd van 67 jaar ,00 Vanaf tot ( ,00 * 70%) Vanaf tot ( ,00 * 70%) Let op. Uw werkgever kan afwijkende afspraken maken over de hoogte van de franchise, opbouwpercentage en pensioengevend salaris. Uw persoonlijke situatie kan afwijken. Vraag hiernaar bij uw werkgever. * Bij uitstel naar 67 jaar zal dit verhoogd worden. Bedragen afgerond op hele euro s Pensioenfonds voor de Accountancy 5

6 Nieuw: betere beheersing van de premielasten wordt mogelijk De pensioenregeling van het pensioenfonds is een zogenoemde middelloonregeling. Uitgangspunt daarbij is een vast opbouwpercentage per jaar. De hoogte van de premie is afhankelijk van de tariefsgrondslagen zoals de verwachte levensverwachting, de verwachte rendementen en de stand van de marktrente. Wanneer in de toekomst de levensverwachting verder stijgt en de rendementen en de marktrente laag blijven, kan dit betekenen dat de premies voor de middelloonregeling moeten stijgen. Werkgevers en deelnemers hebben aangegeven dat het wenselijk is dat de premies in de toekomst gelijk kunnen blijven. In de nieuwe pensioenregeling is dit mogelijk door het aanbieden van een collectief beschikbare premieregeling. In vaktermen wordt dit aangeduid als een Collective Defined Contribution, afgekort als CDC. Bij een CDCregeling is niet de hoogte van het jaarlijkse opbouwpercentage het uitgangspunt maar de hoogte van de premie. Wat betekent dit? De hoogte van het pensioen bij een CDC-regeling wordt, net als in de middelloonregeling, gebaseerd op het salaris, een jaarlijks opbouwpercentage en het aantal deelnemersjaren. Anders dan bij een middelloonregeling staat bij een CDCregeling de hoogte van de premie een groot aantal jaren vast. Er wordt namelijk vooraf gekeken welke opbouw met de vastgestelde tariefsgrondslagen kan worden toegekend. Als in de toekomst de tariefsgrondslagen stijgen, stijgt niet de premie maar daalt het jaarlijkse opbouwpercentage. Als in de toekomst de tariefsgrondslagen dalen, dan blijft de premie gelijk en wordt een eventueel overschot toegevoegd aan het eigen vermogen van het pensioenfonds. Dit kan dan worden gebruikt om bij toekomstige stijging van de premietarieven het opbouwpercentage niet of minder te laten dalen. Samengevat: De werkgever kan in overleg met de werknemer kiezen uit: De CDC-regeling, waarbij het niveau van de premie het uitgangspunt is en bij een stijging van de tariefsgrondslagen het jaarlijkse pensioenopbouwpercentage daalt. De middelloonregeling, waarbij het jaarlijkse pensioenopbouwpercentage het uitgangspunt is en bij een stijging van de tariefsgrondslagen de premie ook stijgt. In een schema: Stijging tariefsgrondslagen 1) Daling Tariefsgrondslagen 1) CDC Middelloonregeling Opbouwpercentage daalt Premie stijgt Premie blijft gelijk Opbouwpercentage blijft gelijk Opbouwpercentage blijft gelijk Premie blijft gelijk 1) De tariefsgrondslagen worden in belangrijke mate bepaald door de verwachte levensverwachting, de verwachte rendementen en de stand van de marktrente. 6 Pensioenfonds voor de Accountancy

7 Wat kunt u dit jaar nog van ons verwachten? Wat is het vervolg? 10 september 2014 Afstemming met De Nederlandse Bank 24 september 2014 Communicatie over de nieuwe regeling Op woensdag 24 september jl. hebben wij een webinar (online presentatie) voor uw werkgever georganiseerd. Tijdens het webinar hebben wij de nieuwe pensioenregeling toegelicht Oktober 2014 Behandeling nieuw FTK (financiële spelregels voor pensioenfondsen) door de Tweede Kamer. November 2014 De nieuwe pensioenregeling is definitief vastgesteld 18 november 2014 Ook voor u organiseren we een webinar Deze zal op 18 november in de avond plaatsvinden. U heeft hiervoor een uitnodiging met meer informatie ontvangen. Pensioenfonds voor de Accountancy 7

8 Wettelijke pensioenspelregels onlangs definitief geworden! Als gevolg van de financiële crisis vanaf 2008, werd duidelijk dat het Nederlandse pensioenstelsel kwetsbaarheden vertoont. Om het Nederlandse pensioenstelsel toekomstbestendig te houden, moet het zogenoemde financieel toetsingskader (FTK) aangepast worden. Op 25 juni jl. is het wetsvoorstel aanpassing FTK bij de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel is in oktober door de Tweede Kamer vastgesteld en wordt nu vastgelegd in definitieve wetgeving. Bij de behandeling is er meer duidelijkheid gekomen op enkele punten die voor de wijziging van onze pensioenregeling van belang zijn. Gevolgen van de nieuwe regels in het FTK Met het nieuwe financiële spelregels wil de overheid ervoor zorgen dat de pensioenen minder gevoelig zijn voor grote schokken op de financiële markten en dat de risico s en rendementen over alle generaties eerlijk worden verdeeld. De kans dat pensioenfondsen de (opgebouwde) pensioenen in de toekomst plotseling en fors moeten verlagen wordt daarmee kleiner. Aan de andere kant kunnen de pensioenen minder meegroeien met de prijsontwikkeling. Het verhogen van de pensioenen wordt in de toekomst dus lastiger. U bent, omdat uw pensioen op dit moment gegarandeerd is, gewend dat uw pensioen niet verlaagd kan worden. Het pensioen dat u vanaf 1 januari 2015 gaat opbouwen, is niet meer gegarandeerd. Wanneer uw pensioen in de toekomst verlaagd moet worden, zijn de wijzigingen in het FTK ook voor ons fonds van belang. Het bestuur is van mening dat het voor u en uw werkgever belangrijk is om de voortgang met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling erin te houden. Om deze reden heeft het bestuur besloten om de werkgevers al eerder dit jaar te informeren over de hoofdlijnen van de nieuwe pensioenregeling. Uw werkgever kreeg zo inzicht in de voorlopige uitkomsten die voor het bedrijf specifiek van toepassing zijn. Dit op basis van de stand van zaken zoals deze eerder bekend was. Nu de uitkomsten van de nieuwe wetgeving definitief bekend zijn, kunnen wij u informeren over de definitieve gevolgen die dit heeft voor de pensioenregeling. Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Heeft u nog vragen? We helpen u graag op weg. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via: (050) U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Of stuur uw naar Als u belt of mailt, vermeld dan uw pensioennummer. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn. Dit nieuwbulletin is een uitgave van Pensioenfonds voor de Accountancy & Administratieve en Fiscale dienstverlening Postbus CC Groningen November 2014 Disclaimer Pensioenfonds Accountancy doet haar uiterste best om de informatie in dit nieuwsbulletin zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Toch zou er iets aan onze aandacht ontsnapt kunnen zijn. In geen geval is het pensioenfonds aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de in dit verkort jaarverslag beschikbare informatie. 8 Pensioenfonds voor de Accountancy

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Pensioengids Deel 2 GROEP 1

Pensioengids Deel 2 GROEP 1 Pensioengids Groep 1 Deel 2: Jouw pensioenregeling Voor alle deelnemers werkzaam bij: Bleijenbergh-Fassaert Brakel Atmos Cebo Holland Cementbouw Cementbouw Bindmiddelen Cementbouw Mineralen Cementbouw

Nadere informatie

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis!

OVER. Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! OVER MORGEN januari 2014 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Hoe staat ons pensioenfonds ervoor? Geen verlaging, wel indexatie Maak kennis met het pensioenhuis! voorwoord

Nadere informatie

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid.

Wat is AOW? AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Dit is het pensioen dat u zult ontvangen van de overheid. FAQ deelnemers Pensioen van de overheid Pensioen bij uw werkgever De pensioenregeling van Bpf AVH De hoogte van uw pensioen U wilt met pensioen Uw partner en pensioen Uw kinderen en pensioen Uw Uniform

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Startbrief U bent (nieuw) in dienst bij Grontmij. De uitvoering van de pensioenafspraken ligt bij Stichting Pensioenfonds Grontmij

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Dat het pensioenfonds op de hoogte moet zijn van het bestaan van je partner.

Dat het pensioenfonds op de hoogte moet zijn van het bestaan van je partner. Welkom bij Welkom! Als werknemer van ING Verzekeren/IM val je vanaf 1 januari 2014 onder de nieuwe pensioenregeling die wordt uitgevoerd door NN CDC Pensioenfonds. In deze welkomstfolder vind je vier hoofdstukken

Nadere informatie

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING Is het mogelijk om voor je eigen situatie een berekening op te vragen voor

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens zijn uitsluitend bedoeld om deelnemers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies

Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Informatie over de Pensioenverzekering. Uw voorbereiding op ons advies Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 4 3. Uw voorbereiding op ons advies. 8 4. Wat u moet weten over

Nadere informatie

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN

UW PENSIOEN 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN UW PENSIOEN BIJ PGB 2014 WAT U MOET WETEN ÉN WAT U KUNT DOEN 1 UW PENSIOEN BIJ PGB De informatie in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde uitleg van de informatie uit het pensioenr eglement. U

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen (Bpf GIL). In deze brochure leggen wij u stap voor stap uit wat het opbouwen

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort

Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort - Regeling per 1 januari 2015-1 2 De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde gegevens

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO Pensioen, hoe is dat nu geregeld?

Stichting Pensioenfonds TNO Pensioen, hoe is dat nu geregeld? Stichting Pensioenfonds TNO Pensioen, hoe is dat nu geregeld? Inzicht in uw pensioen Inhoud 2 Het bestuur heeft in 2014 ongeveer 25 pensioenpresentaties georganiseerd voor alle medewerkers van TNO en de

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland

PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland STICHTING PENSIOENFONDS VNU PENSIOENBROCHURE Nielsen Nederland Bijlage bij Startbrief INHOUDSOPGAVE Pagina Wat is pensioen? 1 Inleiding 1 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 2. Wanneer kan ik met

Nadere informatie

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen

Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Pensioenregeling in het kort Voor werknemers van PostNL en gelieerde ondernemingen Wat is pensioen? 7 Arbeidsongeschikt Pensioenopbouw Nabestaandenpensioen Waardeoverdracht 8 11 20 Keuzemogelijkheden 14

Nadere informatie

Pensioen. in het kort

Pensioen. in het kort Pensioen in het kort 1 2 Inhoud 1. Het pensioen in het kort 4 2. Uw ouderdomspensioen in het kort 5 3. Hoeveel (ouderdoms)pensioen krijgt u straks? 7 4. Pensioen voor uw partner en kinderen 10 5. Wanneer

Nadere informatie

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen? Het nieuwe pensioenakkoord Evaluatie pensioengesprekken bij 30 en 45 jaar Pensioenfonds OWASE, de actuele financiële situatie Financiële risico s van het pensioenfonds Kunt ú straks rondkomen van uw pensioen?

Nadere informatie