Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW"

Transcriptie

1 Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak met SPMS. Deze vergelijking is bijzonder lastig te maken omdat naar verwachting in 2015 wijzigingen in de wetgeving in werking treden die een belangrijke invloed kunnen hebben op de inhoud en de kosten van pensioenregelingen. Dit kan tot gevolg hebben dat er meer premie verschuldigd wordt of dat er minder pensioenopbouw plaatsvindt. De uitkomsten van de politieke besluitvorming hierover zijn nog ongewis. Bovendien zullen besturen van pensioenfondsen besluiten moeten nemen ter invulling van deze nieuwe wetgeving. Het is wel duidelijk dat vanaf 2015 de fiscale behandeling van de pensioenopbouw boven de wordt aangepast. De verplichte pensioenopbouw boven deze grens wordt onmogelijk gemaakt en het jaarlijkse opbouwpercentage wordt lager (bij PFZW van 1,95% naar 1,7%). Naar verwachting zal er in het stelsel een vrijwillige pensioenvoorziening boven de mogelijk worden die fiscaal gefaciliteerd wordt door middel van vrijstelling van vermogensrendementsheffing. PFZW wordt substantieel geraakt door deze wijzigingen. De wijzigingen kunnen leiden tot een verlaging van de kostendekkende premie voor de verplichte pensioenregeling en dus tot een premievrijval. Of en zo ja, in hoeverre dat het geval is, hangt af van nadere besluitvorming door het bestuur. Die zal op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2014 bekend zijn. Die besluiten gaan over Verlaging van de premie; Verbetering van de pensioenregeling, bijvoorbeeld door het partnerpensioen volledig in opbouw te verzekeren; Versterking van de financiële positie; Of een combinatie van deze maatregelen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of de gewijzigde wetgeving ook effecten zal hebben voor de premie en de pensioenopbouw in de SPMS-regeling. Het is het streven van SPMS om niet meer in de pensioenregeling te veranderen dan strikt noodzakelijk. Mochten er aanpassingen noodzakelijk zijn dan zal het SPMS-bestuur hier een besluit over nemen. Typering van de regelingen Type regeling SPMS SPMS kent voor het ouderdomspensioen een vaste-bedragenregeling met een jaarlijkse onvoorwaardelijke indexering van 3% en daarboven nog een mogelijkheid tot voorwaardelijke winstdeling 1. De pensioenleeftijd bij SPMS is de eerste dag van de maand volgend op de 65 e verjaardag. Op deze datum is het mogelijk de toekomstige onvoorwaardelijke indexering direct om te zetten in een hogere aanspraak (conversie). In de SPMS-regeling wordt alleen partnerpensioen verzekerd (volledig in opbouw) als er een partner is. In dat geval geldt uiteraard ook een hogere premie dan wanneer er geen partner is meeverzekerd. Ook voor het partnerpensioen geldt de onvoorwaardelijke indexering, die bij ingang van het partnerpensioen kan worden ingeruild voor een hoger recht. Type regeling - PFZW 1 Per 1 januari 2012 heeft SPMS de opbouw en de premie met een derde verhoogd. Van de toen zittende deelnemers heeft ongeveer 2/3 deel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de regeling op de oude voet voort te zetten. In de vergelijking is uitgegaan van de regeling zoals die vanaf 2012 geldt.

2 PFZW kent een middelloonregeling met een voorwaardelijke indexering. De pensioenrekenleeftijd bij PFZW is de 67e verjaardag; de reglementaire pensioenleeftijd is de individuele AOW-leeftijd. In de PFZW-regeling is altijd het partnerpensioen meeverzekerd (waarvan de helft in opbouw en de helft op risicobasis), ongeacht de vraag of de deelnemer een partner heeft. Op de pensioendatum heeft de deelnemer de mogelijkheid om het risico gedekte partnerpensioen om te zetten in een opgebouwd partnerpensioen, ten koste van een deel van het ouderdomspensioen. De PFZW-regeling kent ook een arbeidsongeschiktheidspensioen (een WGAhiaatpensioen en een WIA-excedentpensioen). Hiervoor wordt een separate premie in rekening gebracht. De SPMS-regeling kent dit niet. In de voorbeelden ziet u dit dan ook niet terug. Beide regelingen kennen premievrije voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. Bij PFZW is de basis hiervoor de WIA, bij SPMS de beroepsarbeidsongeschiktheid. Basis voor de vergelijking De vergelijking is op hoofdlijnen gemaakt. Voor de cijfermatige vergelijking zijn aannames gemaakt. Zo is er uitgegaan van een startsalaris dat in alle daaropvolgende jaren niet groeit. De loonontwikkeling is dus niet meegenomen. Voor PFZW is uitgegaan van het verlaagde opbouwpercentage en aftopping van het pensioengevend salaris op Omdat het niet bekend is hoe de SPMS-regeling er in 2015 uit zal zien, is in de vergelijking uitgegaan van de regeling van De dekkingsgraad van SPMS bedroeg per eind februari % en van PFZW 110%. In de vergelijking is uitgegaan van de situatie die bij SPMS het meest blijkt voor te komen, namelijk omzetting van de onvoorwaardelijke indexering in een eenmalige verhoging van het ouderdomspensioen, en het in stand houden van de volledige dekking van het partnerpensioen. Omwille van de vergelijkbaarheid is voor de PFZWregeling dan ook uitgegaan van ruil van ouderdomspensioen naar partnerpensioen 2. In onderstaande tabellen is het pensioen bij PFZW uitgedrukt als percentage van het pensioen bij SPMS. Vergelijking pensioenuitkomsten op basis van 2015 Voor de vergelijking en de uitleg daarvan wordt uitgegaan van het verwachte maximale pensioeninkomen in 2015 van In de Cao Ziekenhuizen is geregeld dat de totale pensioenpremie voor 50% wordt ingelegd door de werknemer/medisch specialist en voor 50% door de werkgever. Onderstaande tabel is gebaseerd op het premiepercentage van Premies PFZW Het resultaat voor de pensioenopbouw bij PFZW ten opzichte van de pensioenopbouw bij SPMS is afhankelijk van de leeftijd waarop de deelnemer bij PFZW start met pensioenopbouw. Dit wordt veroorzaakt doordat de pensioenregeling van SPMS een jaarlijkse onvoorwaardelijke indexering kent van 3%. Een jongere zal dus vaker deze verhoging van 3% krijgen dan een oudere deelnemer. Hieronder wordt een overzicht gegeven van het opgebouwde ouderdomspensioen in de PFZW-regeling (in 2015) ten opzichte van de opbouw in de SPMS-regeling (in 2014) 2 Bij een overgang naar partnerpensioen in opbouw is die ruil niet meer nodig. Dan is het ouderdomspensioen ongeveer 7% hoger.

3 voor medisch specialisten die bij de start van de pensioenopbouw bij PFZW 35, 45 of 55 jaar oud zijn en blijven opbouwen tot 65 jaar. SPMS op leeftijd op basis van conversie en ruil 55% 65% 75% Deze berekeningen laten zien dat het pensioen van een medisch specialist bij PFZW ten opzichte van de pensioenopbouw bij SPMS substantieel lager is. Voor een specialist van wie de pensioenopbouw bij PFZW start op leeftijd 45 jaar en die blijft deelnemen tot 65 jaar, is het pensioen bij PFZW 65% van het pensioen bij SPMS bij een ongewijzigde SPMS-regeling. Het is nog niet bekend of de SPMS-regeling inderdaad ongewijzigd kan blijven. Bij deze resultaten dient rekening gehouden te worden met het feit dat de totale premie bij PFZW ook substantieel lager is dan de premie bij SPMS en mogelijk zelfs nog lager wordt. De totale premie bij PFZW is ongeveer 75% van de premie bij SPMS; de medisch specialist betaalt zelf als werknemer ongeveer 38% van de premie die hij betaalt bij SPMS. Indien in 2012 niet is gekozen voor de 1/3 e verhoging bij SPMS dan wordt er minder premie betaald en minder pensioen opgebouwd. Uitgaande van deze situatie ziet het vergelijk er als volgt uit. Premies SPMS met partner PFZW SPMS op leeftijd op basis van conversie en ruil 75% 85% 100% Vrijwillige bijspaarmodules De pensioenregeling bij SPMS wordt per 1 januari 2015 uitgebreid met een vrijwillige (bruto) bijspaarmodule. Dit betekent dat de deelnemer 1/6 e of 1/3 e extra pensioen op kan bouwen. Door de fiscale facilitering voor vrijwillige opbouw boven is het mogelijk om de pensioenopbouw aan te vullen in de vorm van een netto pensioen. Dit geldt voor zowel deelnemers bij SPMS als bij PFZW. Het aanvullende bereikbare pensioenniveau in deze bijspaarregeling is afhankelijk van startleeftijd en inkomen. PFZW onderzoekt of het ook van deze mogelijkheden voor een vrijwillige pensioenvoorziening voor het salaris boven de gebruik gaat maken. Pas in het vierde kwartaal van 2014 zal PFZW definitief beslissen over de invoering van een netto spaarregeling en andere aanpassingen als gevolg van de wettelijke wijzigingen. De specialist heeft ook de mogelijkheid om deze elders onder te brengen. Daarnaast kan een verlaging van de premie ook gebruikt worden voor een andere verbetering van de regeling, waardoor eventueel minder aanvulling nodig is. Conclusie Het is onmogelijk om een goede vergelijking te maken van de twee regelingen voor 2015, doordat voor beide regelingen de effecten en besluiten als gevolg van gewijzigde wetgeving onduidelijk zijn. Als de SPMS-regeling in 2015 ongewijzigd kan blijven, kent SPMS een betere/ruimere regeling, in de zin dat meer pensioen wordt opgebouwd (en ook meer premie wordt betaald). Het is voor deelnemers in beide pensioenregelingen

4 mogelijk om op vrijwillige individuele basis voor het inkomen boven aanvullend pensioen op te bouwen. Een vergelijking kan wel worden gemaakt voor 2014, omdat dan wel beide regelingen helemaal bekend zijn. Vergelijking op basis van 2014 Indien de door de Tweede Kamer goedgekeurde fiscale plannen omtrent pensioenen niet door de Eerste Kamer komen dan is onderstaande vergelijking van toepassing. Vergelijking pensioenuitkomsten Salaris Voorbeeld berekening OP van medisch specialist met inkomen Als een medisch specialist met een salaris van bij PFZW pensioen gaat opbouwen, dan is de werknemerspremie voor het pensioen vergelijkbaar met de SPMS premie die de medisch specialist nu afdraagt. Als bij SPMS partnerpensioen is meeverzekerd, dan zal de premie bij SPMS iets hoger zijn dan de werknemerspremie bij PFZW. Als bij SPMS geen partnerpensioen is meeverzekerd, dan zal de premie bij SPMS iets lager zijn dan de werknemerspremie bij PFZW. De totale premie is bij PFZW voor een medisch specialist met een inkomen van ongeveer twee keer zo hoog als de premie bij SPMS, maar daarvan komt de helft voor rekening van de werkgever. PFZW Het resultaat voor de pensioenopbouw bij PFZW ten opzichte van de pensioenopbouw bij SPMS is afhankelijk van de leeftijd waarop de deelnemer bij PFZW start met pensioenopbouw. Dit wordt veroorzaakt doordat de pensioenregeling van SPMS een jaarlijkse onvoorwaardelijke indexering kent van 3%. Een jongere zal dus vaker deze verhoging van 3% krijgen dan een oudere deelnemer. Berekeningen laten zien dat het pensioen van een medisch specialist van wie de pensioenopbouw bij PFZW start op leeftijd 45 jaar en die blijft deelnemen tot 65 jaar, bij PFZW op leeftijd 65 bijna twee keer zo veel is. Bij deze resultaten, dient rekening gehouden te worden met het feit dat de totale premie bij PFZW ongeveer het dubbele is van de premie bij SPMS. Hieronder een overzicht van medisch specialisten die bij de start van de pensioenopbouw bij PFZW 35, 45 of 55 jaar oud zijn en blijven opbouwen tot 65 jaar. op basis van conversie en ruil 155% 185% 215%

5 Salaris PFZW Als een medisch specialist met een salaris van bij PFZW pensioen gaat opbouwen, dan zal de werknemerspremie bij PFZW lager zijn. Afhankelijk van de vraag of er bij SPMS een partner meeverzekerd zou zijn is er sprake van een daling van zo n 15% of 30%. Aangezien er bij PFZW ook sprake is van een werkgeverspremie, stijgt de totale premie bij PFZW wel (45% of 70%). op basis van conversie en ruil 120% 140% 165% Salaris PFZW Als een medisch specialist met een salaris van bij PFZW pensioen gaat opbouwen, dan zal de werknemerspremie bij PFZW lager zijn. Afhankelijk van de vraag of er bij SPMS een partner meeverzekerd zou zijn is er sprake van een daling van zo n 35% of 45%. Aangezien er bij PFZW ook sprake is van een werkgeverspremie, stijgt de totale premie bij PFZW wel (10% of 30%). op basis van conversie en ruil 90% 110% 125% Conclusie PFZW kent op basis van 2014 in vrijwel alle gevallen een betere/ruimere regeling, in de zin dat meer pensioen wordt opgebouwd (en overigens ook meer premie wordt betaald).

Toelichting berekening pensioenpremie

Toelichting berekening pensioenpremie Toelichting berekening pensioenpremie Op basis van de door u verstrekte gegevens berekent het pensioenfonds de pensioenpremie. U betaalt over het hele jaar een pensioenpremie, die geïnd wordt in 4 kwartalen

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

UW SHELL NETTO PENSIOEN

UW SHELL NETTO PENSIOEN UW SHELL NETTO PENSIOEN als u een jaarinkomen hebt boven het fiscale maximum Welkom bij de Shell netto pensioenregeling. De overheid heeft een fiscale grens gesteld aan het jaarinkomen waarover vanuit

Nadere informatie

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen?

In balans. Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Wanneer verandert uw pensioen? Wat is pensioen? Samenleven. Gaat u bijna met pensioen? In balans Pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 08 Wanneer verandert uw pensioen? 04 Wat is pensioen? 09 Samenleven 03 14 12 Welkom Gaat u bijna met pensioen? Nieuw werk 10 06 Scheiden Nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Vragen & Antwoorden. over uw pensioen. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Vragen? Inhoud Inleiding 5 De pensioenregelingen van SPW 6 Onder welke pensioenregeling val ik? 6 Wanneer word ik deelnemer van SPW? 6 Wanneer eindigt

Nadere informatie

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen?

In het kort. Uw Pensioen. Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Uw Pensioen In het kort 3 Welkom 10 4 Wat is pensioen? 11 6 Nabestaandenpensioen 14 8 Wanneer verandert uw pensioen? Scheiden Verhuizen Gaat u bijna met pensioen? Meer weten? www.bpfkunststof-rubber.nl

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van

Nadere informatie

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervallen per 1 januari 2015 (zie onderdeel 9 van het besluit) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr.

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel beleggen bij Pensioenfonds UWV 1 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over Individueel Pensioenbeleggen (IPB) bij Pensioenfonds UWV. Deze informatie is alleen van

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen.

drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen. nummer 5 MBB mei 2014 Drieluik De fiscale behandeling van pensioensparen Deel II: Wat heeft netto in petto? 221 Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn 1, mr. M.E.C. Boumans cpl 2, mr. G. van Ginkel 3 en E.H.M.

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Als u OVERLIJDT. Wat betekent dit voor uw pensioen? Als u OVERLIJDT Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Als u overlijdt... 2 2. Wat betekent uw overlijden voor uw ouderdomspensioen?... 2 2.1 Uw ouderdomspensioen stopt... 2 2.2 Eenmalige uitkering

Nadere informatie

RAPPORT De overstap van vrij beroep naar dienstverband

RAPPORT De overstap van vrij beroep naar dienstverband RAPPORT De overstap van vrij beroep naar dienstverband RAPPORT De overstap van vrij beroep naar dienstverband Inleiding In 2015 vindt de integrale bekostiging plaats. Momenteel zijn de vrijberoepsbeoefenaars

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt Je blijft zelf invloed houden op je eigen pensioen www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014. Nieuwe pensioenregeling

Nadere informatie

(Tijdelijk) minder werken

(Tijdelijk) minder werken (Tijdelijk) minder werken Als je minder gaat werken heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Wat zijn de mogelijkheden, de gevolgen en welke acties kun je ondernemen? N.B. Op dit moment ligt de officiële

Nadere informatie

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

U gaat MINDER verdienen. Wat betekent dit voor uw pensioen? U gaat MINDER verdienen Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. U gaat minder verdienen 2. Wat betekent minder verdienen voor uw ouderdomspensioen? 2.1. U bouwt minder ouderdomspensioen op 2.2. U

Nadere informatie

Vragen en antwoorden chatsessie nieuwe pensioenregeling 29 juni 2015

Vragen en antwoorden chatsessie nieuwe pensioenregeling 29 juni 2015 Vragen en antwoorden chatsessie nieuwe pensioenregeling 29 juni 2015 Q: Als ik de bedragen optel die Randstad en ik per jaar aan premie betalen dan is dat een veel hoger bedrag dan dat er aan premie per

Nadere informatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie In juni 2011 heeft de IASB de gewijzigde IAS 19 Employee Benefits (IAS 19R) uitgebracht. IAS 19R kent verschillende

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief

Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Pag. 1/5 P 01.7.54-1112 Brochure voor u als werkgever U wilt het pensioen voor uw werknemers graag goed regelen. Pensioen is voor hen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Maar u wilt er zo min mogelijk omkijken

Nadere informatie

Welk weer het ook wordt

Welk weer het ook wordt Welk weer het ook wordt U blijft zelf invloed houden op wanneer u stopt met werken www.pensioenpostnl.nl Pensioenfonds PostNL heeft een nieuwe pensioenregeling. Deze regeling geldt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 <Uitkeringsregeling> <Premieregeling> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 5 Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing?

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? 1. Aanleiding De laatste jaren zijn bedrijfsovernames en -afsplitsingen aan de orde van de dag en dit proces zal zich de komende tijd

Nadere informatie